forrige næste
DatoStedNr.Regest
1314. 4. januar127Niels Alardsen, sognepræst ved st. Jakobs kirke i Roskilde, bevidner med to andre, at Bodil fra Store Hedinge har indløst de ting, hendes søster Kristine, gift med Jakob Vilhelmsen, pantsatte til Roskilde Clara kloster.
1314. 5. januarBremen128Friedrich, dekan, Borchard, ærkedegn, og Franz Doneldey, kannik i Bremen, af ærkebiskop Jens Grand af Bremen udnævnte til tiendeindsamlere i Bremen stad og stift, paalægger Bruno, kantor, Heinrich, skatmester, og Herman af Heiligenstedten, kannik i Hamburg, at aflevere de i korstogstiende indsamlede penge med en fortegnelse saavel over dem, der har betalt, som dem, der ikke har betalt, inden seks dage til provsten ved st. Georgs klostret i Stade eller hr. Otto, sognepræst i Osten.
1314. 8. januarDassow129Arnold Kopman og syv andre fordrevne raadsherrer fra Rostock slutter sammen med deres tilhængere i staden forbund med fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg paa kong Erik af Danmarks vegne.
1314. 9. januarGrevesmühlen130Fyrst Wizlaus 3. af Rügen, hertug Erik 1. af Sachsen, grev Nikolaus 1. af Schwerin, fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg, fyrsterne Nikolaus 2. og Johann 2. af Werle, greverne Gerhard 4. og Johann 3. af Holsten og grev Heinrich 3. af Schwerin slutter et forbund, som kong Erik af Danmark skal være overherre for.
1314. 19. januarRostock131Raadet i Rostock erklærer, at det har hyldet kong Erik af Danmark og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg paa hans vegne som stadens herre.
1314. 20. januar132Raadet i Rostock forpligter sig til at betale fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg 8500 mk. vendiske penge Jakobsdag, 4000 mk. Mikkelsdag og 4000 mk. st. Nikolajdag og, hvis det undlader dette, at erlægge et dobbelt saa stort restbeløb og overlade al stadens gods udenfor bymuren til kong Erik af Danmark og fyrst Heinrich.
1314. 25. januarVreta133Grev Henrik af Gleichen skænker testamentarisk for sig og sin hustru sin gaard Tuna i Kattnäs sogn i Södermanland til Vreta kloster.
1314. 29. januarGjushult134Margreta i Gjushult, enke efter Øjar Gunnesen, testamenterer en sjettedel af sit gods i Vapnöga og andetsteds og en sjettedel af alt sit løsøre til Gudhem kloster, hvor hun vælger sit gravsted.
1314. 3. februarLund135Ærkebiskop Esger af Lund annekterer sognekirken i Bosarp til Lundekanniken Peder Jensens præbende.
1314. 7. februarHamburg136Domkapitlet i Hamburg udnævner Nicolaus Decani, evig vikar i Hamburgkirken, til sin befuldmægtigede i dets stridigheder med ærkebikop Jens Grand af Bremen.
1314. 15. februarBremen137Erkenboldus, kaldet Bolto, klærk i Bremen stift, kannik i Bücken og pavelig notar, udsteder et notarialinstrument angaaende den af Nicolaus Decani, evig vikar i Hamburgkirken, for Johannes Parvus, ærkebiskoppen af Bremens auditør, og andre gejstlige, paa Hamburgkapitlets vegne nedlagte indsigelse mod den af ærkebiskop Jens Grand af Bremen ved falske oplysninger opnaaede pavelige tilladelse til at kræve en rimelig afgift af kapitlet og den det underlagte gejstlighed.
1314. 1. martsRibe138Broder Aastred, provincialminister for Franciskanerne i ordensprovinsen Danmark, stadfæster det salg, Franciskanerklostret i Tønder har foretaget af nogle enge, beliggende paa Før, som Jens Navnesen havde testamenteret det.
1314. 2. martsLübeck139Burchard, biskop af Lübeck, Gottfried, biskop af Schwerin, Marquard, biskop af Ratzeburg, og kapitlerne sammesteds slutter sig sammen med kapitlet i Hamburg for at imødegaa ærkebiskop Jens Grand af Bremens overgreb.
1314. 7. martsMinden140Biskop Godeke af Minden bytter ministerialer med ærkebiskop Jens Grand af Bremen.
1314. 20. martsBremen141Notarialinstrument, at ærkebiskop Jens Grand af Bremen paa anmodning af Nicolaus Decani, evig vikar i Hamburgkirken og samme kirkes befuldmægtigede, udsteder et appelbrev for kapitlet i Hamburg, som han samtidig banlyser; i brevet nævnes magister Andreas de Dacia, som var i ærkebispens tjeneste.
[1314. marts]Slesvig142Hertug Erik 2. af Jylland beder grev Robert 3. af Flandern om at skaffe nogle af hertugens Frisere deres ret hos den franske konge, da de er blevet udplyndret paa deres handelsfærd af kongens mænd.
1314. 2. april143Biskop Jens af Ribe overdrager præsten Mikkel, kaldet Tule, det alter, som provst Kristian testamentarisk indstiftede i Ribe kirke.
1314. 18. april144Raadet i Stralsund sender i Dietrich af Brandenburg og hans brødres sag, da Burchard Sommer er forhindret, Frederik af Helsingborg med ligelydende fuldmagt til Lübeck.
1314. 19. aprilHelsingborg145Ærkebiskop Esger af Lund slutter forlig med kong Erik 6. Menved.
1314. 19. aprilHelsingborg146Biskop Esger af Aarhus og biskop Nikolaus af Dorpat lover sammen med 25 stormænd at gaa i indlager, hvis ærkebisp Esger ikke overholder forliget med kong Erik af 19.april 1314, se nr. 145.
1314. 19. aprilHelsingborg147Kong Birger af Sverige lover fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg at betale 1500 mark svenske penge, som han skylder ham, førstkommende Mortensdag.
1314. 21. aprilReval148Biskop Henrik af Reval og kapitlet sammesteds vidimerer fem danske kongebreve, se Dipl. Dan. 2. rk. II 43 nr. 41; III 75 nr. 64, 255 nr. 302; IV 276 nr. 323; VI 277 nr. 334.
1314. 22. aprilCarpentras149Ambrosius Thomasii de Aquamundula, klærk i Gaeta stift og offentlig notar, udsteder et notarialinstrument, i hvilket magister Johannes Campe, kannik i Hamburg, paa Hamburgkapitlets vegne anmoder den pavelige vicekansler, Guillelmus, kardinalbiskop af Palestrina, om, at dets sag mod ærkebiskop Jens Grand af Bremen maa blive overgivet til en pavelig auditør, og, da dette er umuligt for øjeblikket paa grund af Clemens 5.s død, at sagens opsættelse ikke maa blive til skade for kapitlet.
1314. 15. majReval150Johannes, dekan, kapitlet og dominikanerkonventet i Reval, vidimerer kong Kristoffer 1.s brev af 1255 16. august, se Dipl. Dan. 2. rk. I 137 nr. 164.
1314. 15. majReval151Johannes, dekan, kapitlet og dominikanerkonventet i Reval vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1288 24. juni.
1314. 26. maj152Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg anmoder raadet i Lübeck om at udbetale de værnepenge, staden skal erlægge til den danske konge st. Hansdag 1314, til to borgere i Lübeck, der er fyrstens kreditorer.
[f. 1314. 30. maj]153Ærkebiskop Nils af Uppsala udsteder fuldmagt til at slutte forlig med Lundekirken i den strid, der er mellem de to kirker vedrørende primatet over den svenske kirke.
1314. 31. majRoskilde154Kong Erik 6. Menved slutter et forlig med hertug Erik 2. af Slesvig, der skal vare til Mikkelsdag 1315.
1314. 3. juniRostock155Heinrich og Johann Mörder, riddere, og Barold Mörder, væbner, brødre, har i den danske konges nærværelse pantsat landsbyen Niendorf til to borgere i Rostock.
1314. 3. juni156Johann von Altenfähre udfærdiger sit testamente, hvori nævnes Ditlev af Aalborg og Johanns søster, Mechtilde, nonne i Aalborg.
1314. 4. juniHamburg157Johannes af Lüneburg, klerk i Verden stift og offentlig notar, udsteder efter kapitlet i Hamburgs anmodning et notarialinstrument, at Johannes Dargentin, evig vikar i Hamburgkirken og kapitlets befuldmægtigede, paa kapitlets vegne protesterer imod, at Dethard, regelbunden kannik ved s. Georgs kloster i Stade, og Dethard, munk i Hude kloster, som befuldmægtigede for ærkebiskop Jens Grand af Bremen visiterer kapitlet i Hamburg, hvortil de ikke har beføjelse, og appellerer til paven, da protesten er blevet afvist.
1314. 7. juniKolding158Grev Gerhard 4. af Holsten sælger sit herredømme i Holsten, Stormarn og Schauenburg og alt sit gods i Danmark til sin broder, grev Johann 3.
1314. [o. 7. juni?] = 1315. 26. april159Kong Erik 6. Menved og grev Johann 3. af Holsten lover at betale grev Nikolaus af Schwerin en pengesum, som grev Gerhard 4. af Holsten skylder ham.
1314. 8. juniKolding160Grev Gerhard 4. af Holsten erklærer, at han af egen fri vilje har solgt sit herredømme i Holsten, Stormarn og Schauenburg og alt sit gods i Danmark til sin broder, grev Johann 3.
1314. 15. juniKolding161Kong Erik 6. Menved aftaler med hærmesteren af Livland, hvorledes grænsestridigheder mellem deres undersaatter skal afgøres.
1314. 15. juniKolding162Kong Erik 6. Menved stadfæster kong Valdemar 2.s og kong Abels breve af 1238 7. juni og 1251 8. august, Dipl. Dan. 2. rk. I 41 nr. 45, til den tyske orden.
1314. 15. juni?Kolding163Kong Erik 6. Menved forlener adelen i Estland med dens arvegods.
1314. 28. juni164Borchard, biskop af Lübeck, Gottfried, biskop af Schwerin, Marquard, biskop af Ratzeburg, alle kapitler og øvrige gejstlige ved samme kirker, Bertram, dekan i Hamburg, kapitlet og de øvrige gejstlige sammesteds befuldmægtiger Nicolaus Preen, sognepræst ved Vor frue kirke i Wismar, til at appellere til paven i anledning af ærkebiskop Jens Grand af Bremens uretmæssige krav om visitation og en dermed forbunden afgift af de nævnte kirker i tre aar.
1314. 1. juliLangwedel165Jens Grand, ærkebiskop af Bremen, paalægger Hermann, provst i Wildeshausen, Friedrich, dekan, og Hildebold, kantor i Bremen, at meddele og bekendtgøre banlysningen af kapitlet i Hamburg og dets medskyldige paa grund af dets modstand imod at lade sig selv og sine undergivne visitere af ærkebispen.
1314. 3. juliBremen166Hermann, provst i Wildeshausen, Friedrich, dekan, og Hildebold, kantor i Bremen, paalægger gejstligheden i Bremen stad, stift og kirkeprovins at bekendtgøre banlysningen af kapitlet i Hamburg og dets medskyldige og interdiktet over Hamburgkirken, fordi den har nægtet at lade sig visitere af og betale de dermed forbundne afgifter til ærkebiskop Jens Grand af Bremen, skønt pave Clemens 5. har bevilget ham dette for et tidsrum af tre aar.
1314. [f. 6. juli]167Kong Erik 6. Menved fremsætter sine anklager mod Niels Brok, Jens Pape, Niels Larsen, Tyge Vind, Timme Larsen og Niels Jensen.
1314. [f. 6. juli ?]168Kong Erik 6, Menved og Jens Uffesen slutter forlig.
1314. [o. 6. juli?]169En fortegnelse over de fredløse, som havde forbrudt deres gods til kronen.
1314. 6. juliViborg landsting170Herr Niels Brok og hans medskyldige i det jyske oprør dømmes paa Viborg landsting til fortabelse af liv og gods.
1314. 6. juliViborg171Niels Olufsen, drost, Lave Aagesen, marsk, og andre vidimerer tre privilegiebreve til Viborg kapitel, udstedte af kong Erik 6. Menved 1289 6. marts, kong Valdemar 2. 1239 10. marts og kong Erik 6. Menved 1297 29. juli.
1314. 10. juli172Johannes Hinrici af Mölln, offentlig notar, udsteder et notarialinstrument paa begæring af magister Andreas, befuldmægtiget for bisperne og domkapitlerne i Lübeck, Schwerin og Ratzeburg og dekanen og domkapitlet i Hamburg, i hvilket han appellerer deres sag mod ærkebiskop Jens Grand af Bremen til paven.
1314. 10. juliRoskilde173Fru Gertrud, enke efter Henze Utrecht, og hendes datter, jomfru Cecilie, pantsætter paa Roskilde byting en gaard i Hersegade til Jens Juul, borger i Roskilde.
1314. 10. juli174Jakob Bosen skænker Æbelholt kloster sit gods i Højsager, Toelt og Tibberup som sjælegave.
1314. 11. juliLangwedel175Jens Grand, ærkebiskop af Bremen, paalægger bisperne af Lübek, Schwerin og Ratzeburg i forening med ærkebispens tillidsmænd Johannes Bule, kannik i Bremen, og hans klerk Burchard, sognepræst i Lunde i Ditmarsken, ufortøvet at paabegynde den visitation af kirkerne og de gejstlige institutioner i deres stifter med opkrævning af de dertil knyttede afgifter, som pave Clemens 5. har bevilget ærkebispen for et tidsrum af tre aar.
1314. 13. juliStade176Johannes Hinrici af Mölln, offentlig notar med kejserlig bemyndigelse, udsteder et notarialinstrument, i hvilket magister Dethard, regelbunden kannik ved s. Georgs kloster i Stade, erklærer, at han, skønt han var forpligtet dertil, af frygt for ærkebiskop Jens Grand af Bremen har nægtet at udstede appelbrev til magister Nicolaus Stenhus, Hamburg kapitlets befuldmægtigede, som paa kapitlets vegne har anmodet om et saadant, da det har appelleret til paven i sin sag mod ærkebispen.
1314. 14. juli177Antvorskov kloster mageskifter jordegods med Roskildekirken.
1314. 17. juliKolding178Biskop Jens af Ribe og hertug Erik af Sverige vidimerer grev Gerhard 4. af Holstens brev af 1314 7. juni, se nr. 158.
1314. 19. juliKolding179Hertug Erik af Sverige slutter en traktat med kong Erik 6. Menved angaaende Norge, som skal tilfalde hertug Erik, hvis kong Haakon dør.
131(4). 19. juliKolding180Hertug Erik af Sverige slutter en gensidig bistandspagt med kong Erik 6. Menved.
[1314. 19. juli]181Kong Erik 6. Menved slutter forbund med hertug Erik af Sverige.
1314. [o. 19. juli]Kolding182Kong Erik 6. Menved slutter en traktat med hertug Erik af Sverige angaaende Norge.
[1314. o. 19. juli]183Kong Erik 6. Menved lover hertug Valdemar af Finland at hjælpe ham til at blive konge i Norge, hvis hertug Erik, hans broder, og dennes arvinger skulde dø.
1314. [19. juli ?]184Ti svenske og nordtyske riddere erklærer at være forlovere for hertug Erik af Sverige i henhold til overenskomsten med kong Erik af Danmark i Kolding den 19. juli 1314, se nr. 179.
1314. [19. juli]Kolding185Hertug Valdemar af Sverige lover kong Erik 6. Menved at ville tjene ham i overensstemmelse med en voldgiftskendelse, hvis kongen hjælper ham til at blive konge i Norge.
1314. 21. juliKolding186Ditmarskerne slutter et forbund med kong Erik 6. Menved.
1314. 22. juli187Oliver af Seyn, prior i Antvorskov kloster, befuldmægtiger sin ordensbroder Godsvin til at foretage det aftalte mageskifte med Roskildekirken, se nr. 177.
1314. 3. augustWarin188Biskop Gottfried af Schwerin udnævner Hermann, provst, og Johann von Bülow, kannik i Schwerin, til befuldmægtigede for Schwerinerkirken i dens sag med ærkebiskop Jens Grand af Bremen.
1314. 8. augustWarin189Johannes af Lüneburg, klerk i Verden stift og offentlig notar, udsteder et notarialinstrument, i hvilket Johannes von Bülow, kannik i Schwerin og Schwerinerkirkens befuldmægtigede i dens sag mod ærkebiskop Jens Grand, appellerer sagen til paven.
1314. 11. augustTemplin190Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg slutter forbund med markgreve Waldemar af Brandenburg mod hvem som helst, undtagen kong Erik af Danmark.
1314. 11. augustTemplin191Markgreve Waldemar af Brandenburg slutter forbund med fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg mod alle undtagen kong Erik af Danmark.
1314. 13. augustRoskilde192Kong Erik 6.Menved paalægger sin høvedsmand, Ove Saksesen, og sine vasaller i Estland at indføre hr. Kristian af Scherenbeke i det gods, som den kongelige høvedsmand Ove Saksesen havde beslaglagt.
1314. 19. augustBremen193Greverne Otto af Hoya, Johann og Christian af Oldenburg, hr. Rudolf af Diepholz, greverne Johann og Christian af Oldenburg og Delmenhorst og grev Johann af Oldenburgs søn Christian slutter et forbund med staden Bremen imod ærkebiskop Jens Grand af Bremen.
1314. 19. augustBremen194Grev Johann af Stotel tiltræder det af greverne Oito af Hoya, Johann og Christian af Oldenburg, hr. Rudolf af Diepholz, greverne Johann og Christian af Oldenburg og Delmenhorst og grev Johann af Oldenburgs søn Christian med staden Bremen sluttede forbund imod ærkebiskop Jens Grand af Bremen.
1314. 28. augustLübeck195Burchard, biskop af Lübeck, Gottfried, biskop af Schwerin, og Marquard, biskop af Ratzeburg, udnævner Andreas Stephani til befuldmægtiget for deres kirker i sagen mod ærkebiskop Jens Grand af Bremen angående retten til at visitere de nævnte kirker og opkræve en dermed forbunden afgift i tre aar.
1314. 2. september196Notaren Johannes Hinrici fra Mölln udsteder et notarialinstrument, i hvilket Friedrich, kannik i Eutin og befuldmægtiget for bisp Burchard af Lübeck, gentager sin den 29. august i Eutin fremsatte appel til paven paa biskoppen af Lübecks vegne imod ærkebiskop Jens Grands overgreb ved at forlange visitation og en hermed forbunden afgift i tre aar af Lübeck kapitel og stift og anmoder om et appelbrev.
1314. 5. septemberVordingborg197Kong Erik 6. Menved udsteder et almindeligt forbud mod uretmæssigt gæsteri i klostre, hos præster og bønder.
1314. 7. september198Kong Erik 6. Menved udsteder en forordning til indbyggerne i Horsbyherred.
1314. 7. septemberStade199Stade tiltræder forbundet imod ærkebiskop Jens Grand af Bremen, se nr. 193 og 194.
1314. 10. septemberVordingborg200Fyrst Wizlaus 3. af Rügen bekræfter, at Anders Andersen af [Veksø] har pantsat slottet og landet Schaprode paa Rügen til Niels Olufsen, den danske konges høvedsmand.
1314. 12. septemberKalundborg201Ærkebiskop Esger af Lund stadfæster paa en provinssynode i Kalundborg kardinallegaterne Otto's og Gregors og sine forgængeres konstitutioner for den danske kirke og fastsætter, at bisperne skal udnævne synodalvidner i hvert stift til undersøgelse af kirkens forhold.
1314. 17. septemberStenløse202Kong Erik 6. Menved paalægger indbyggerne i Harrien i Estland at erlægge præstetiende efter den store skæppe i stedet for, som de har vedtaget, efter den lille skæppe.
1314. 30. oktoberSøborg203Kong Erik 6. Menved tager 15 af hertug Erik af Sveriges riddere under sin beskyttelse.
[1314. 30. oktober]204Kong Erik 6. Menved tager hertug Valdemar af Sveriges mænd under sin beskyttelse.
1314. 1. novemberFlensborg205Hertug Erik 2. af Jylland stadfæster Flensborgs stadsret af 1284 14. august dog med undtagelse af de tre allerede tidligere undtagne paragraffer.
1314. 3. novemberFulco de Villaretto og generalkapitlet på Rhodos fornyer Leonardus de Tybertis fuldmagt til visitation af husene i Tyskland, Danmark og Norge.
1314. 10. november206Biskop Peder af Odense overdrager Fraugde kirke til Odense st. Knuds kloster.
1314. 21. novemberLangwedel207Johann af Brobergen og ni andre riddere lover at holde den mellem deres herre, ærkebiskop Jens Grand af Bremen og hertug Otto af Braunschweig og Lüneburg den 20. november i Verden sluttede overenskomst.
1314. 22. novemberLund208Guido, dekan i Lund og kongens kansler, skænker jordegods til Maria Magdalenes alter i Lundekirkens krypt til afholdelse af sin aartid.
1314. 22. novemberLund209Guido, dekan i Lund og kongens kansler, skænker en gaard i Dagstorp, Harjager h., til tolv skolarer ved Lundekirken, mod at de paa hans dødsdag hvert aar læser et psalter.
1314. 22. novemberLund210Guido, dekan i Lund og kongens kansler, skænker en gaard paa Storgaden i Lund til st. Stefans alter i Lundekirken som residens for samme alters vikar.
[1314? 22. november ?]211Jordegods i Getinge, Torna h., i Håkantorp, Harjagers h., og i Örja, Rönnebergs h., overdrages til s. Stefans alter i Lunds domkirke.
1314. [f. 23. november]212Kong Erik 6. Menved mægler et forlig mellem grev (Johann 3.) af Holsten og grev Adolf af Kiel.
1314. 23. novemberPreetz213Grev Adolf af Kiel lover et overholde det forlig, kong Erik af Danmark har mæglet mellem ham og grev Johann 3. af Holsten.
1314. 2. decemberLund214Niels Tuesen fra Klågerup, Anders Pedersen fra Bollerup og Niels Jakobsen fra Harrie giver afkald paa deres rettigheder i to bol jord i Gerslev mark, som Jens Jakobsen testamentarisk skænkede Esrom kloster.
1314. 5. decemberHelsingborg215Kong Erik 6. Menved tildømmer ved et laasebrev bygningsfonden ved st. Laurentius' kirke i Lund jordegods i Harjager herred.
1314. 6. decemberBremen216Kannikerne, provst Dietrich i Bücken, Franz Doneldey i Bremen, Ludolf Grove i Hamburg, magister Nicolaus i Bremen, ridderne Detlev Wolf, Johann af Brobergen, Berthold Schulte, Augustin af Osten, og raadmændene Alexander af Nienburg i Bremen og Heinrich af Hitsuede i Stade afsiger en voldgiftskendelse til bilæggelse af stridighederne mellem ærkebiskop Jens Grand af Bremen og domkapitlet i Bremen, adelen, ministerialerne, ridderne, væbnerne og stænderne Bremen og Stade.
1314. 8. december217Kong Erik 6. Menved bekræfter Bosjö klosters privilegier.
1314. 8. december218Kong Erik 6. Menved spærrer vejen fra Källbyvad.
1314. 9. decemberTemplin219Fyrst Wizlaus 3. af Rügen slutter forlig og forbund med markgreve Waldemar af Brandenburg, som han lover at støtte mod alle hans fjender, dog undtagen kong Erik af Danmark.
1314. 9. decemberTemplin220Markgreve Waldemar af Brandenburg slutter forlig og forbund med fyrst Wizlaus 3. af Rügen mod alle dennes fjender, kong Erik af Danmark og mark greve Johann 4. af Brandenburg dog undtagne.
1314. 9. decemberTemplin221Fyrst Wizlaus 3. af Rügen slutter forlig med markgreve Waldemar af Brandenburg om staden Stralsund.
[1314. 9. december ?]222Markgreve Waldemar af Brandenburg forhandler paa staden Stralsunds vegne med fyrst Wizlaus 3. af Rügen.
[1314. 9. december-1315. 19. april]223Kong Erik 6. Menved forlener fyrst Wizlaus 3. af Rügen med Schaprode for et tidsrum af et aar.
[1314. 9. december-1315. 19. april)224Fyrst Wizlaus 3. af Rügen overdrager kong Erik 6. Menved landskaberne Marlow, Sülz og Gnoien.
[1314. 9. december-1315. 19. april]225Fyrst Wizlaus 3. af Rügen overdrager landet Loitz til kong Erik af Danmark.
1314. 10. decemberHelsingborg226Kong Erik 6. Menved tildømmer st. Peders nonnekloster i Lund jordegods, som Anders Pedersen af Alnarp med urette havde taget i besiddelse.
1314. 11. decemberAabo sysselting227Ridder Peder Wedher og otte andre bevidner, at hr. Niels Kure paa Aabo sysselting skødede en gaard i * Brinne i Skivholme sogn til Broder Degn, kannik i Aarhus.
1314. 12. december228Ærkebiskop Esger af Lunds forlovere erklærer i fællesskab, skønt nogle af dem hidtil har vægret sig derved, at ærkebispen vil overholde det forlig, han har sluttet med kongen 1314 19. april, se nr. 145.
1314. 17. december229Kong Birger af Sverige stadfæster grev Henrik af Gleichens overdragelse af sin gaard Tuna, Kattnäs s., Södermanland, til Vreta kloster, se nr. 133.
1314. 19. december230Ribe byting bevidner, at Jens Gunnersen og Sakse har bortfæstet en grund i staden til Frederik Dulmer.
1314. 23. decemberLangwedel231Jens Grand, ærkebiskop af Bremen, udnævner i et notarialinstrument Nicolaus, biskop af Verden, og Heinrich, skatmester sammesteds, til voldgiftsdommere mellem sig og bisperne af Schwerin, Lübeck og Ratzeburg og kapitlerne sammesteds og kapitlet i Hamburg i anledning af striden om den af ærkebispen forlangte visitation og afgift af nævnte kirker i tre aar.
1314. 25. december - 1. januar 1315232Biskop Jens, kapitlet, raadet og borgerne i Ribe bevidner, at Jens Voltersen. borger i staden, har skænket forskelligt jordegods til det kapel, han har stiftet i Ribe domkirke, og betænkt stadens fattige med gaver.
1314Søborg233Kong Erik 6. Menved giver Tvis kloster toldfrihed ved alle færgesteder og toldsteder i riget.
1314234Fru Elisabet testamenterer en gaard i Tystofte til Næstved st. Peders kloster.
1314235Skjelm Poulsen pantsætter sit gods i Risby.
1314236Et brev om en grund og markskel mellem Bolshög og Ö. Glimminge.
1314-1336237Johann von der Grube, borger i Wismar, nægter at lade penge, som hans hustru har til gode i Skaane, indgaa i den aftalte medgift.
[1314-18]238Høvedsmanden paa Warnemünde slot, Eskil Grib, beder raadet i Rostock optage Heinrich Hamburg som borger i byen.
1314239(Kong Erik 6. Menved) udsteder kvittering til Ludvig Albertsen.
forrige næste