forrige næste
DatoStedNr.Regest
1315. 3. januarSchwerin240Nicolaus, biskop af Verden, og Heinrich, skatkammermester sammesteds, afsiger i et af notaren Johannes af Lüneburg udfærdiget notarialinstrument i kraft af ærkebiskop Jens Grands bemyndigelse den 23. december 1314 dom i sagen mellem ærkebispen og bisperne af Schwerin, Lübeck, Ratzeburg, kapitlerne sammesteds og kapitlet i Hamburg, hvorved de nævnte bisper og kapitler løses af det tidligere af ærkebispen forkyndte band og interdikt.
1315. 3. januarSchwerin241Johannes af Lüneburg, klærk i Verden stift og offentlig notar, udsteder et notarialinstrument, hvori er optaget ærkebiskop Jens Grand af Bremens brev af 23. december 1314, se nr. 231, og de deri udnævnte voldgiftsdommeres, bisp Nicolaus af Verden og skatkammermesteren sammesteds, Heinrichs, voldgifiskendelse af 3. januar 1315, se nr. 240.
1315. 11. januarLund242Ærkebisp Esger af Lund bekræfter, at Jens Dagsen har foretaget et mageskifte med Vällinge kirke ved kirkens præst, Lundekanniken hr. Peder af * Hygslef.
1315. o. 13. januarNyborg243Kong Erik 6. Menved tager fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg til voldgiftsdommer i sin strid med hertug Otto af Lüneburg.
1315. 15. januarNyborg244Kong Erik 6. Menved udsteder kvittering til raadet i Lübeck for modtagelsen af stadens værneskat, der forfaldt juledag 1314. 25. A: Lübeck Staatsarchiv. Trese Danica 72. Perg. 24 × 8 (plica 1,5). Perg. rem med kongens runde dobbeltsegl af ufarv. voks: DKS. nr. 22a, b.
1315. 15. januarTaarnborg245Kong Erik 6. Menved udsteder kvittering til raadet i Lübeck for modtagelsen af stadens værneskat, der skal erlægges st. Hansdag 1315. A: Lübeck Staatsarchiv. Trese Danica 71. Perg. 22,5 × 6 (plica 1,7). Perg. rem med kongens runde dobbeltsegl af ufarv. voks: DKS. nr. 22a, b.
1315. 18. januarFakse herredsting246Fru Cecilie, enke efter Jens Sjællandsfare den yngre, lader jordegods skøde til Roskilde Agnete kloster som sjælegave.
[f. 1315. 19. januar]247Skoleforstanderen Lars testamenterer sin gaard i Ribe til Ribe kapitel.
1315. 21. januar248Priorinden Cecilie og konventet i Roskilde Agnete kloster overlader fru Cecilie, enke efter Jens Sjællandsfare den yngre, saa længe hun lever, indtægten af de to gaarde hun har skødet til klostret, se nr. 246.
1315. 21. februar249Burchard, biskop af Lübeck, Marquard, biskop af Ratzeburg, provster, dekaner og kapitler i Lübeck, Schwerin, Ratzeburg og Hamburg og hele gejstligheden i Bremen stad, stift og kirkeprovins beslutter, efter at deres befuldmægtigede har været samlet til raadslagning i Hamburg, at danne et forbund til forsvar for deres rettigheder imod ærkebiskop Jens Grands overgreb, idet forbundet skal bestaa ogsaa efter Jens Grands død eller sagens ophør.
1315. 3. martsSvenstrup250Morten Truelsen af Viby og hans søn Peder afstaar nogle skovparter, som de uretmæssigt har taget i besiddelse, til Roskilde Clara kloster.
1315. 5. martsNæstved251Kong Erik 6. Menved overdrager patronatsretten over Snesere kirke til Roskildekirkens provsti.
1315. 6. martsKøbenhavn252Biskop Oluf af Roskilde overdrager dekanen og kapitlet i København det gods i Ølsted, som han tidligere havde skænket dem.
f. 1315. 15. marts253Bove Klementsen i Väsby giver sit gods i Ornakärr, Väsby sogn, Luggude herred, og i Svedberga, Kattarp sogn, Luggude herred, til dekanatet ved domkirken i Lund for at holde hans aartid.
1315. 22. martsVordingborg254Ulrik Swawe, kommendator for st. Johannes kloster i Nemerow, vidimerer sammen med 17 danske stormænd Niels Ranes brev af 1307 25. juli.
1315. 23. martsBuxtehude255Johannes af Lüneburg, klerk i Verden stift og notar, udsteder et notarialinstrument, i hvilket Hermann Maltzan, udvalgt og konfirmeret biskop i Schwerin stift, anmoder Eberhard af Wildeshausen og Ludolf Grove, kanniker i Bremen og ærkebiskop Jens Grands personlige kapellaner og raadgivere, og Martin von Huda, ærkebispens foged, om at formaa ærkebispen til at vie og ordinere sig. hvad han hidtil har nægtet, og som han kun vil gøre efter de nævntes udsagn, hvis Hermann Maltzan betaler 1000 mark sølv.
[e. 1315. 23. marts]256Ærkebiskop Jens Grand af Bremen ophæver paa anmodning af fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg bandlysningen af biskop Hermann af Schwerin.
1315. 28. martsRoskilde257Biskop Oluf af Roskilde henlægger Vor frue kapel i Roskilde kirke til en præbende ved samme kirke.
1315. 4. april258Peder, biskop af Viborg, lover at være kong Erik tro.
1315. 4. aprilVordingborg259Kong Erik 6. Menved forbyder alt gæsteri med heste og hunde og andet i Odense Knudskloster.
1315. 13. aprilVordingborg260Kong Erik 6. Menved paalægger bisp Jens af Ribe, alle gejstlige og alle andre, af hvad stand de end er, som ejer jord i staden, at erlægge til stadens forsvar, hvad de efter den almindelige vurdering er pligtige til.
1315. 14. aprilSorø261Hertug Kristoffer vælger Sorø kirke til gravsted for sig og sin hustru Eufemia.
1315. 19. aprilRibniz262Kong Erik6. Menved forlener fyrst Wizlaus 3. af Rügen med Loitz som fanelen.
1315. [19. april?]263Fyrst Wizlaus 3. af Rügen tilbagegiver kong Erik 6. Menved Stevnsherred, Bæverskovherred, Møn og Køge, som havde været pantsat til ham.
1315. 24. aprilSternberg264Grev Nicolaus 7. af Schwerin hylder kong Erik 6. Menved af Danmark som sin lensherre.
1315. 26. aprilSchwan265Kong Erik 6. Menved lover sammen med grev Johann 3. af Holsten for grev Gerhard 4. af Holsten at betale grev Nikolaus 1. af Schwerin 4000 mark rent sølv, kølnsk vægt, og 500 mark lybske penge eller hele beløbet i lybske penge fordelte paa tre terminer.
1315. 28. aprilRibnitz266Kong Erik 6. Menved gør vitterligt, at grev Gerhard 4. af Holsten i hans nærværelse har opladt alt det gods, hans broder Johann 3. havde pantsat til ham i Danmark og Holsten, til grev Nikolaus af Schwerin.
1315. 28. aprilRibnitz267Grev Johann 3, af Holsten pantsætter alt, hvad han ejer i Vardesyssel, Stavrby og Avlby og nogle besiddelser i Holsten til sin broder, grev Gerhard 4., som pant for en del af betalingen af grev Gerhards fædrene arv, som grev Johann 3. har afkøbt ham.
1315. [28. april?]268Grev Johann 3. af Holsten giver sit samtykke til, at hans broder, grev Gerhard 4., har overdraget grev Nicolaus af Schwerin det gods i Danmark og Holsten, som han havde pantsat sin broder.
1315. 10. majLund269Abbed Peder i Alle helgens klosters i Lund og Niels præst, prior i st. Peders kloster i Lund, vidimerer Erik 6. Menveds brev af 1314 5. december.
269MAReg.Dan. nr. *1101 = Reg.Dan. nr. *1172, se nr. 461.
1315. 13. maj.269MBReg.Dan. nr. *1102 = Reg.Dan. nr. *1174, se nr. 462.
1315. 15. maj270Niels Pedersen giver Knud Jul og Peder Povlsen kvittering for at have betalt Herlug Jakobsen, hvad Jens Pedersen, Merløse h., skyldte.
1315. 18. majReval271Johannes, dekan, og kapitlet ved Revalkirken vidimerer sammen med prioren og konventet i Reval dominikanerkloster to breve, udstedte af dronning Margrete Sambiria.
1315. 23. majSternberg272Fyrst Otto 2. af Anhalt forpligter sig til at hjælpe kong Erik 6. Menved af Danmark og forskellige nordtyske fyrster med 100 ryttere hinsides Elben.
1315. 26. majUelzen273Fyrst Otto 2. af Anhalt lover sin lensherre, kong Erik 6. Menved, tro tjeneste.
[1315. 26. maj]274Kong Erik 6. Menved giver fyrst Otto 2. af Anhalt en aarlig indtægt paa 500 mk. sjællandske penge, efter at han er blevet kongens vasal.
[1315. 26. maj]275Fyrst Otto 2. af Anhalt forpligter sig til som den danske konges vasal at forsvare sin lensherre med forskellige borge.
1315. [f. 2. juni]Warnemünde276Heriug Wartislaus af Pommern aftaler paa markgrev Waldemar af Brandenburgs vegne et forligsmøde i Brudersdorf 2. juni mellem denne og markgrevernes modstandere, kong Erik 6. af Danmark og fyrst Wizlaus 3. af Rügen.
1315. 4. juni277Abbed Johannes af Dargun og abbed Dietrich af Neuenkamp vidimerer et brev udstedt 1299 23. marts af Wulfard, sognepræst i Schaprode paa Rügen.
1315. 10. juniBrudersdorf278Markgreverne Waldemar og Johann 4. af Brandenburg slutter fred med kong Erik 6. Menved og lover bl. a. at tilbagegive Stralsund til fyrsten af Rügen.
1315. [o. 10. juni ?]279Markgreverne af Brandenburg slutter forlig med grev Johann 2. af Kiel.
1315. [e. 10. juni ?]280Fyrst Wizlaus 3. af Rügen giver kong Erik 6. Menved fuldmagt til at forlige sig med markgreverne af Brandenburg.
1315. [e. 10. juni ?]281Kong Erik 6. Menved lover fyrst Wizlaus 3. af Rügen at mægle et forlig mellem ham og markgreve Waldemar af Brandenburg og, hvis det ikke lykkes, at komme ham til hjælp.
1315. 21. juni282Torsten Køgemester pantsætter til Folmer Arnoldsen en gård i Rørbæk.
1315. 24. juni283Biskop Peder af Odense overdrager prioren i Odense Knudskloster jurisdiktionen i alle sager, verdslige og gejstlige, manddrab dog undtaget, over alle klostrets undergivne i Odense stift.
13[1]5. 24. juni284Anders af Bedinge erklærer, at han har pantsat alt sit gods i Djurslöv til Erland og Åge Svendsen.
1315. 27. juniRoskilde285Bisperne Oluf af Roskilde og Niels af Børglum vidimerer hertug Kristoffers brev af 1307 28. februar.
1315. 27. juni el. 1. juliKrakow286Hertug Wladislaus Lokietek af Polen slutter forbund med kongerne af Danmark, Sverige og Norge og fyrsterne af Rügen, Pommern og Mecklenburg mod markgreverne af Brandenburg.
1315. 30. juni287Fru Ingefred af Nebbe, enke efter Peder Nielsen af Taasinge, pantsætter jordegods i Bredetved til Sorø kloster, der efter hendes død skal tilfalde klostret som sjælegave for hende selv og hendes ægtefælle.
1315. 28. juliLund288Trued, kannik i Lund, skøder en gaard sammesteds til Erik Quazer, borger i staden.
1315. 31. juli289Raadet i Ribe vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1309 29. juli.
1315. 8. august.289MReg.Dan. nr. *1107, se nr. 292.
1315. 10. augustSøborg290Kong Erik 6. Menved giver bisp Nicolaus af Dorpat frit lejde til at forelægge kongen sin sag.
1315. 20. augustRoskilde291Dominikanernes provincialprior, broder Knud, stadfæster den aftale, der er indgaaet mellem Roskilde Agnetekloster og fru Cecilie, Jens Sjællandsfare den yngres enke.
1315. 25. augustLund292Ærkebiskop Esger af Lund paalægger to gejstligei Uppsala stift at bekendtgøre i Uppsala domkirke, at de, der har noget at indvende mod valget af kanniken herr Olof til ærkebiskop af Uppsala, skal møde i Lund inden den 14. oktober; i modsat fald vil ærkebispen godkende valget.
1315. 31. augustAltenkirchen293Hermann, Dubislaws søn, sælger med sine brødres samtykke jordegods i Drewoldke ved Wittow til Bergen kloster paa Rügen, Roskilde stift.
1315. 6. septemberRoskilde294Biskop Oluf af Roskilde indstifter kantoriet som en fjerde dignitet ved Roskildekirken.
1315. [f. 8. september]Tranekær295Kong Erik 6. Menved slutter forlig med grev Gerhard 3. af Rendsborg.
1315. 8. septemberStege296Kong Erik 6. Menved aftaler med grev Gerhard 3. af Rendsborg de betingelser, paa hvilke han skal hverve lejeriddere til kongen.
1315. 8. septemberStege297Kong Erik 6. Menved aftaler med grev Johann 3. af Holsten de betingelser, paa hvilke han skal hverve lejeriddere til kongen.
1315. [8. september ?]298Kong Erik 6. Menved lover at betale løn til grev Gerhard 3. af Rendsborgs vasaller, naar de er i hans tjeneste.
1315. 8. septemberStege299Kong Erik 6. Menved mægler en våbenstilstand mellem grev Gerhard 3. af Rendsborg og Ditmarskerne.
1315. 8. septemberStege300Kong Erik 6. Menved anmoder raadet i Lübeck om at udbetale stadens værneskat, der forfalder juledag 1315, til fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1315. 8. september300MReg.Dan. nr. *1111, se nr. 350.
1315. 9. septemberLund301Ærkebiskop Esger af Lund erklærer med samtykke af sit kapitel alle de domme, hans forgængere har afsagt mod Uppsala kapitel og gejstlige ved Uppsalakirken, for døde og magtesløse.
1315. 9. septemberLödöse302Hertug Erik og hertug Valdemar af Sverige skifter ved et saakaldt hävdaskifta deres besiddelser i Sverige mellem sig for et tidsrum af fem aar, hvorved Nørre Halland med Varberg og Hunehals tilfalder hertug Erik.
1315. e. 29. september302MAReg.Dan. nr. *1115, se nr. 354.
1315. 15. oktober302MBReg.Dan.nr. *1116, se 1318. 15. oktober: Dipl. Dan. 2. rk. VIII 49 nr. 54.
1315. 22. oktober302MCReg.Dan. nr. 1813. Aaret er ikke 1315, hvad der beror på en trykfejl i SRD. VIII 179, men 1365, som det fremgår af Løgumbogen p. 418-19.
1315. 25. oktoberWolgast303Hertug Kristoffer af Halland og Samsø slutter forbund med hertug Wartislaus af Pommern og lover, hvis han bliver konge i Danmark og fyrst Wizlaus af Rügen dør uden arvinger, at forlene ham med Rügen.
1315. 27. oktoberJever304Erkemboldus, kaldet Bolto, klerk i Bremen stift og offentlig notar, udsteder et notarialinstrument, i hvilket magister Johannes Bule, kannik i Bremen og kapitlets befuldmægtigede, paa kapitlets vegne opfordrer ærkebiskop Jens Grand af Bremen, som par til stede, til at vende tilbage til Bremerkirken, hvad han nægtede.
1315. 11. november305Roskildekanniken herr Daniel giver to lybske borgere fuldmagt til at sælge et hus, han ejer i Lübeck.
1315. 21. novemberLund306Biskop Magnus af Växiö, Ulf, kannik sammesteds, og Bo, præst i Gårdsby, bevidner, at den udvalgte ærkebiskop Olof af Uppsala er indviet i Lund efter at have aflagt ed til ærkebispen af Lund, samt at to kanniker fra Uppsala har forlangt valget stadfæstet.
1315. 23. novemberTranekær307Kong Erik 6. Menved giver borgerne i Rostock forskellige privilegier paa Skaanemarkedet.
1315. 28. novemberTranekær308Kong Erik 6. Menved stadfæster den gave herr Erik af Langelands enke, fru Sofie, har givet til Roskilde Agnete kloster af jordegods, som hun har arvet efter Erik 4. Plovpennings døtre, Jutta og Agnes.
1315. 28. novemberTranekær309Kongens kansler Guido, Peder Mule af Bæk og flere bevidner, at fru Sofie, enke efter Erik, herre af Langeland, i kongens nærværelse skødede til st. Agnete kloster i Roskilde alt jordegods paa Sjælland, som hun havde arvet efter kongedøtrene Jutta og Agnes, dog med undtagelse af Skelskør, og dertil alt det gods, hun havde paa Als.
1315. 6. december310Jens Jakobsen Degn skænker Sorø kloster forskelligt jordegods paa Sjælland.
1315. 14. decemberNyborg311Hertug Erik 2. af Sønderjylland slutter forlig med kong Erik 6. Menved.
1315. [14. december]312Kong Erik 6. Menved lover hertug Erik 2. af Sønderjylland, at hvis nogen af de 100 ryttere, som hertugen i følge forliget i Nyborg, se nr. 311, er pligtig at sende kong Erik til hjælp i krigen mod markgreverne af Brandenburg, bliver taget til fange, vil han løskøbe dem og i det hele holde dem skadesløse.
1315. 14. decemberNyborg313Kong Erik 6. Menved, hertug Erik af (Sverige) og 75 af kongens forlovere ved det forlig, han sluttede med hertug Erik 2. af Jylland i Nyborg 1315 14. december, lover at holde forliget, og at 21 forlovere, som endnu ikke har afgivet deres løfte, vil gøre dette 18. december i Tyrstrup kirke.
1315. 14. decemberNyborg314Hr. Erik, marsk, og 76 andre sønderjyske stormænd lover som forlovere for hertug Erik 2. af Sønderjylland, at hertugen vil overholde Nyborgforliget, og at de forlovere, som endnu ikke har afgivet deres løfte, vil gøre det i Tyrstrup kirke 18. december.
1315. [14. december]Nyborg315Hertug Erik 2. af Sønderjylland og hertug Erich af Sachsen lover saa vel for sig selv som for grev Heinrich af Schwerin at holde det med kong Erik 6. Menved i Nyborg sluttede forlig.
1315. 21. december316Heinrich 2,, fyrste af Mecklenburg, udsteder kvittering til Lübeck for modtagelse dels af 300 pund lybske penge, som kong Erik af Danmark havde anvist ham hos staden, og dels af stadens værneskat til den danske konge julen 1315.
1315.317Fyrst Wizlaus 3. af Rügen lover grev Johann 3. af Holsten hjælp, hvis han ikke kan mægle et forlig mellem ham og grev Gerhard 4. af Holsten.
1315.318Kong Erik 6. Menved slutter forlig med fyrsterne af Werle.
1315Oranienburg319Markgrev Waldemar af Brandenburg forlener Lars Jonsen med Ærø.
1315.319MAReg.Dan. nr. 1817*, den saakaldte Valdemar-Erik'ske lensret for Estland, udelades, da den er et lovarbejde og ikke har diplomform.
1315.319MBReg.Dan. nr. *1120, se nr. 349.
1315.320Kong Erik 6. Menved stadfæster Revals privilegier.
1315.321Mads Urne skøder jord og skov i Lemming mark til Alling kloster.
1315.322Niels Torbensen overdrager Næstved St. Petri kloster sit gods i Borup.
1315.323Herman Drav overdrager Næstved St. Petri kloster en gård i Købmandegade til afholdelse af sjælemesser.
1315.324Hertuginden fru Sofie skænker jordegods til Roskilde Agnetekloster.
1315.325Torben Kalv pantsætter bl.a. godset Garnkær på Egå mark til Øm kloster.
1315.326Svend Fynbo giver afkald på sine rettigheder med hensyn til Garnkær på Egå mark til fordel for Øm kloster.
1315.327Niels Knudsen skænker en gård i Tørrild til Ring kloster.
1315.328Erik Valdemarsen oplader Morten Due sit gods i Toreby og Toreby sogn.
[f. 1315]329Et brev angående Niels Ranes gods i Dronningholm.
forrige næste