forrige næste
DatoStedNr.Regest
1316. 10. januar330Fru Margrete, enke efter Nicolaus, fyrste af Rostock, lover kong Erik 6. Menved ikke at bortgifte sin datter Elisabet uden hans samtykke.
1316. 10. januarVordingborg331Kong Erik 6. Menved betaler fru Margrete af Rostock 1000 mk. vendisk, som han skylder hende.
1316. 14. januarVordingborg332Fru Margrete, enke efter fyrst Nicolaus af Rostock, overdrager til kong Erik 6. Menved Ribnitz, Sülz og Marlow.
1316. 14. januarVordingborg333Kong Erik 6. Menved forlener fru Margrete, enke efter fyrst Nicolaus af (Rostock), med det gods i Blekinge, Lolland og Jylland, som hendes ægtefælle havde haft, som vederlag for hendes medgift og afstaaelsen af hendes og hendes datters Elisabets rettighed til Rostock m.m. Kong Erik 6. Menved forlener fru Margrete, enke efter fyrst Nicolaus af (Rostock), med det gods i Blekinge, Lolland og Jylland, som hendes ægtefælle havde haft, som vederlag for hendes medgift og afståelsen af hendes datter Elisabets rettigheder til Rostock m.m.
[1316.] 3. februar [- 1322]Welin334Den livlandske ordensmester Gerhard anmoder raadet i Reval om, at nogle røvere fra den danske konges territorium må blive fordrevet.
1316. 5. februarVordingborg335Fyrst Wizlaus 3. af Rügen, fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg, grev Nicolaus 7. af Schwerin, grev (Gerhard 3.) af Rendsborg, grev Johann 3. af Holsten og ti riddere lover at drage i indlager, indtil det beløb paa 2000 mark, der tilkom fru Margrete, enke efter grev Nicolaus af Rostock, og hendes datter Elisabet, som vederlag for hendes medgift og afstaaelsen af hendes rettighed til Rostock m.m., er betalt.
1316. 6. februarUppsala336Uppsala kapitel giver magister Nils Sigfastsson, kannik sammesteds, fuldmagt til at ansøge paven om tildeling af palliet til den udvalgie ærkebiskop Olof af Uppsala.
1316. 10. februarRoskilde337Oluf, kaldet Flemming, giver Roskilde Clara kloster sin gaard i Tvindelstrup i pant for sin datter Cecilies optagelse i klostret.
1316. 10. februar338Kong Erik 6. Menved, fyrst Wizlaus 3. af Rügen, grev Nicolaus 1. af Schwerin og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg tager grev Heinrich af Beichlingen og hans søn junker Friedrich i deres tjeneste i et halvt aar.
1316. 14. februarSkåne landsting339Anders af Bedinge, Vemmenhøgs h., skøder jordegods i Djurslöf til Aage og Erland, borgere i Lund.
1316. 14. februar340Svend Fynbo og sytten andre mænd bekræfter, at Anders af Bedinge har skødet sit gods i Djurslöf til Aage og Erland Svendsen, borgere i Lund.
131(6). 14. februar341Anders af Bedinge giver Aage og Erland Svendsen, borgere i Lund, skøde på jordegods i Djurslåéf.
1316. 20. februar (el. 10.januar)341MReg.Dan. nr. *1137 = 1825, se nr. 358.
1316. 22. februarGreifswald342Gottschalk Bornholm, præst ved Vor frue kirke i Greifswald, bevidner sammen med fem andre gejstlige, at Nicolaus Klein, borger i Greifswald, ikke hører under gejstlig jurisdiction.
1316. 25. februarRoskilde343Sofie af Langeland skænker sit arvegods paa Als efter sine søstre Jutta og Agnes til Roskilde Agnete kloster.
1316. 26. februar344Peder, kaldet Brun, af Fyn overtager for eet aar bestyrelsen af det gods, Snesere og Vigersted undtaget, som fru Sofie af Langeland har overdraget Roskilde Agnete kloster.
1316. 27. februarSkelskør345Fru Sofie, enke efter hr. Erik af Langeland, skænker alt sit gods paa Sjælland, undtagen Skelskør, og paa Als til Roskilde Agnete kloster.
1316. [e. 27. februar]346Biskop Oluf af Roskilde bekræfter, at fru Sofie, enke efter herr Erik af Langeland, har skænket jordegods til Roskilde Agnetekloster.
1316. [f. 29. februar]347Kong Erik 6. Menved slutter forbund med hertug Erich 1. af Sachsen.
1316. [f. 29. februar]348Hertug Erich 1. af Sachsen slutter forbund med kong Erik 6. Menved af Danmark.
[1316. f. 29. februar]349Kong Erik 6, Menved slutter forbund med Alvensleben'erne og andre brandenburgske adelsmænd og lover dem hjælp mod markgreverne af Brandenburg.
1316. [f. 29. februar]Vordingborg350Kong Erik 6. Menved slutter forbund med hertugerne af Lüneburg mod markgreverne af Brandenburg.
1316. [f. 29. februar]351Kong Erik 6. Menved tager greverne Nicolaus 1. og (Heinrich 3.) af Schwerin i sin tjeneste.
1316. [f. 29. februar]352Greverne Nicolaus 7. og Heinrich 3. af Schwerin tager kongen af Danmark til deres herre.
1316. 29. februarRibnitz353Kong Erik 6. Menved, fyrst Wizlaus 3. af Rügen, fyrst Nikolaus 1. af Schwerin, fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg og grev Johann 3. af Holsten slutter forbund med ærkebisp Burchard af Magdeburg imod markgreverne af Brandenburg. 5
[1316. e. 29. februar]354Balduin von Dahlum og Jordan von dem Kampe mægler et forlig mellem hertug Otto af Lüneburg og Braunschweig og hans mænd familien von Groten, hvem han bl.a. skal overgive en fordring paa 500 mark penge paa den danske konge.
1316. 1. martsRoskilde355Oluf, kaldet Flemming, pantsætter Roskilde Clara kloster sin gaard i Tvindelstrup for sin datter Cecilies optagelse i klostret.
1316. 23. martsRendsborg356Kong Erik 6. Menved, fyrst Wizlaus 3. af Rügen, hertug Erich 1. af Sachsen, biskop Hermann af Schwerin, fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg og greverne Nikolaus 1. og Heinrich 3. af Schwerin slutter forlig med Nikolaus, Johann og Johann, fyrster af Werle, og aftaler et forbund mod markgreverne af Brandenburg.
1316. [o. 23. marts?]357Kong Erik 6. Menved tager Nicolaus og Johann, fyrster af Werle, til sine vasaller.
1316. [o. 23. marts ?]358Nicolaus og Johann, fyrster af Werle, erklærer, at de trofast vil tjene den danske konge, efter at han har gjort dem til sine mænd.
1316. [o. 23. marts]Vejle359Fyrst Johann af Werle, Nicolaus af Werles søn, tager kong Erik 6. Menved til sin herre.
1316. [o. 23. marts]360Kong Erik 6. Menved tager fyrst Johann af Werle, Nicolaus af Werles søn, til sin vasal.
1316. 24. martsRingsted361Tingsvidne om, at fru Kristine, datter af Jens Sjællandsfare den ældre, paa Sjællands landsting har tilskødet Roskilde Agnete kloster alt sit gods i Vindinge, Sværdborg 8., Hammer h.
1316. 3. aprilMeldorf362Jens Grand, ærkebiskop af Bremen, bekræfter Ditmarskernes løfte, at de ikke, som det tidligere er sket, vil tilføje nogen, som opholder sig i deres land, skade.
1316. 5. april363Sigvard af Oreby pantsætter sit gods i Rørbæk fang.
[Stralsund] 1316. 12. april364Rådet og oldermændene i Stralsund, deriblandt Henrik Bornholm, bevidner, at Konrad Witten fra Kolberg skal modtage en årlig afgift.
1316. 15. aprilGadebusch365Hertug Rudolf af Sachsen forlener grev Johann 3. af Holsten med to dele af Stormarn og alt det herskab i Holsten, som grev Johann d. ældre har forbrudt.
1316. 18. aprilVordingborg366Kong Erik 6. Menved erklærer, at Morten Due i hans nærværelse har tilskødet klosteret i Esrom alt sit gods i Eskemoseholt.
1316. 21. april367Jakob Aviansen, hertug Kristoffers famulus, tilskøder Sorø kloster jordegods i Tornved, Tuse h., som sjælegave.
1316. 23. april.367MReg.Dan. nr. *1141 = nr. 145—146.
1316. 9. majLund368Ærkebiskop Esger af Lund forordner, at de fraværende kanniker i Lunde domkapitel skal have befuldmægtigede, der kan varetage deres forpligtelser over for vikarerne og pavestolen.
1316. 17. majBremen369Volkwin, provst, Friedrich, dekan, og kapitlet i Bremen udnævner, da ærkebiskop Jens Grand af Bremen er blevet sindssyg og kirken som følge heraf lider stor skade, som ikke kan afhjælpes paa anden maade, da pavestolen staar ledig, sin medkannik, skoleforstanderen Otto, hertug Otto af Lüneburgs ældste søn, til ærkebispens medhjælper og administrator for Bremen stift, indtil den ny pave maatte træffe anden bestemmelse.
1316. 19. maj370Johannes, skoleforstander og administrator for Bremerkirken, anmoder kapitlet i Hamburg om at yde ham dets støtte, da befuldmægtigede for hele Bremens stift har valgt ham til administrator for Bremerkirken som følge af ærkebiskop Jens Grands sindssygdom.
1316. 25. majRyd kloster371Ryd kloster slutter broderskab med Preetz kloster.
1316. 10. juniWismar372Kong Erik 6. Menved giver de lybske købmænd forskellige privilegier paa Skanør markedet.
[o. 1316. 10. juni?]373To udkast af raadet i Lübeck til et brev, hvori kong Erik 6. Menved stadfæster og udvider Lübecks og de øvrige købmænds privilegier paa Skånemarkedet og i Falsterbo.
[1316. e. 21. juni]374Kong Erik 6. Menved og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg lover at holde den udvalgte bisp Hermann af Schwerin skadesløs for de tab, han har lidt ved at deltage paa deres side i krigen mod markgreve Waldemar af Brandenburg.
1316. 29. juniVordingborg375Kong Erik 6. Menved giver borgerne i Harderwijk privilegier paa Skaanemarkedet og fastsætter den told, de skal betale, naar de besøger danske byer med deres varer.
1316. 22. juliVordingborg376Kong Erik 6. Menved tildømmer efter udstedelsen af fire kongebreve Oluf Lunge det gods, Anders Nielsen og Svenning Troelsen havde pantsat ham og ikke indløst.
1316. 23. juli377Jens Tordsen, ridder, og 18 andre sønderjyske riddere og væbnere tager kong Erik til deres herre.
[f. 1316. 4. august]Vordingborg378Kong Erik 6. Menved og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg afgør som voldgiftsmænd en strid imellem grev Adolf af Kiel og grev Johann 3. af Holsten, bl.a. vedrørende taarnet i Travemünde.
1316. 4. augustNykøbing379Kong Erik 6. Menved erklærer, at greve Johann 3. af Holsten og hans mænd er uskyldige i drabet af grev Adolf af Kiel.
1316. 4. augustNykøbing380Kong Erik 6. Menved erklærer, at grev Gerhard 3. af Rendsborg og hans mænd er uskyldige i grev Adolf af Kiels drab.
1316. 4. augustNykøbing381Kong Erik 6. Menved udsteder kvittering til Lübeck for modtagelse af stadens værnepenge st. Hansdag 1316.
1316. 5. augustNykøbing382Grev Gerhard 3. og grev Johann 3. af Holsten lover at tjene kong Erik 6. Menved og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg med 100 ryttere mod markgreve Waldemar af Brandenburg.
1316. [5. august]383Kong Erik 6. Menved slutter forbund med greverne af Holsten.
1316. 7. august? Lyon384Petrus de Dacia udnævnes til pavelig pønitentiar.
1316. 10. augustVordingborg385Kong Erik 6. Menved udsteder et handelsprivilegium til Zutphen.
1316. 22. augustViborg386Kong Erik 6. Menved tildømmer herr Ugod af Bratskovs arvinger den af dem paastaaede rettighed til en aalegaard i Torslev dyb.
1316. 5. septemberLyon387Pave Johannes 22. meddeler i en rundskrivelse kong Erik 6. Menved, at han er blevet valgt til pave.
1316. 5. septemberLyon388Pave Johannes 22. meddeler i en rundskrivelse ærkebiskop Esger af Lund og hans lydbisper, at han er blevet valgt til pave.
[1316. 5. september-1334. 4. december]389Pave Johannes 22. paalægger abbeden i Holme kloster at sørge for, at Odense st. Knuds kloster faar det bortkomne gods tilbage.
1316. 26. septemberHelsingborg390Kong Erik 6. Menved giver købmændene i Zutphen et fed paa Skaanemarkedet.
1316. 26. septemberHelsingborg391Kong Erik 6. Menved giver købmændene i Harderwijk et fed paa Skanørmarkedet.
1316. 9. oktober392Oluf, kaldet Flemming, giver sin befuldmægtigede Thordun myndighed til at tilskøde Roskilde Clara kloster sit gods i Tvindelstrup.
[e. 1316. 12. oktober-f. 1317. 7. januar]393Kong Erik 6. Menved stadfæster Dargun klosters besiddelsesret til landsbyen Stubbendorf og en del af landsbyen Gross-Methling.
1316. 26. oktoberAvignon394Pave Johannes 22. tildeler den udvalgte ærkebiskop Olof af Uppsala palliet, som ærkebiskop Esger af Lund skal overrække ham paa Åhus slot.
1316. 26. oktoberAvignon395Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Esger af Lund paa Åhus slot at overrække den udvalgte ærkebiskop Olof af Uppsala palliet, modtage hans troskabsed og snarest sende brev derom til paven.
1316. 13. novemberBlangstedgaard396Biskop Peder af Odense giver Dominikanerne og Franciskanerne tilladelse til at høre skriftemaal i st. Knudskirke i Odense.
1316. 17. novemberAvignon397Pave Johannes 22. paalægger abbed (Thomas) i st. Michaelis kloster i Lüneburg at foranstalte en undersøgelse og træffe den endelige afgørelse med hensyn til den klage, som kapitlet i Hamburg har indgivet imod ærkebiskop Jens Grand, som uden nogen ret dertil skal have lyst kapitlet 1 band og paalagt Hamburgerkirken interdikt.
1316. 19. novemberStralsund398Hertug Kristoffer af Halland og Samsø giver Stralsunds borgere tilsagn om forskellige handelsprivilegier i Danmark, naar han bliver konge.
1316. 30. november399Hamund Hamundsen Lille, ridder, og fru Ingeborg, hans hustru, pantsætter alt deres gods i Alsted til Sorø kloster.
1316. 5. december400Biskop Peder af Odense udsteder et appelbrev til broder Jens, prior i Odense st. Knuds kloster, som paa klostrets vegne har appelleret sagen imod bispen vedrørende Fraugde kirke.
1316. 8. decemberAvignon401Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Esger af Lund og gejstligheden i Lunde stift at lade det første aars indkomst af alle ledige gejstlige embeder i tre aar, de ærkebiskoppelige og biskoppelige kirker m.fl. dog undtaget, indsamle i deres stift af de af paven udnævnte kollektorer.
1316. 8. decemberAvignon402Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Esger af Lund, hans lydbisper, ærkedegnen i Roskilde og provsten i Lund i deres stæder og stifter at opkræve det første aars indkomst af alle gejstlige embeder, ærkebiskoppelige og biskoppelige kirker m.fl. dog undtaget, der bliver ledige i løbet af tre aar.
1316. 8. decemberAvignon403Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Jens Grand af Bremen, hans lydbiskopper og gejstligheden i Bremen stift og provins at indbetale første aars indtægt af de kirkelige embeder, som — med visse undtagelser — bliver ledige i de først kommende tre aar, til de af paven udnævnte kollektorer.
1316. 8. decemberAvignon404Pave Johannes 22. udnævner ærkebiskop Jens Grand af Bremen, hans lydbiskopper, magistrene Raimundus de Fontefagino de Creyssenzaco og Ademarus Targæ de Roccatalhada, sognepræster i Cahors og Rodez stifter, og den i kanonisk og verdslig ret kyndige klærk i Cahors stift Jacobus de Roca til kollektorer af første aars indtægten af de kirkelige embeder, som — med visse undtagelser — bliver ledige i de førstkommende tre aar i Bremen stift.
1316. 13. decemberMeyenburg405Markgreverne Waldemar og Johann 4. af Brandenburg slutter fred med kong Erik 6. Menved og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1316. 20. decemberNyborg406Kong Erik 6. Menved giver Odense kapitel som sjælegave Stenløse kirke, Odense stift, til underhold for studerende.
1316407Fortegnelse over de danske toldsatser i kong Erik 6. Menveds tid.
1316408Kong Erik 6. Menved tager Lübeck under sin beskyttelse.
[1316]Nyborg409Kong Erik 6. Menved takker staden Rostock for den hjælp, der er ydet under krigen forbigangne sommer, og beder staden om fortsat hjælp, da krigen truer.
1316410Kong Erik 6. Menved giver borgerne i Deventer handelsprivilegier i Danmark.
[1316-17]Lübeck411Grev Johann 3. af Holsten beder raadet i Stralsund om at lade det gods, der er frarøvet Kielerraadmanden Hermann af hertug Kristoffer og andre ved Faaborg, og som nu maatte være i staden, tilbagegive til Hermann.
1316.412Et latinsk skøde på Gynderup. 1316.
1316413Prioren i Antvorskov udsteder et brev angående gods i Kundby.
1316414Jens Tat giver Næstved st. Peders kloster en ørtug jord i Nybølle.
1316415Et latinsk mageskiftebrev på gods i Horndrup, Vitved, Fastrup og Grønside. År 1316.
1316416Erik Brun mageskifter gods i Vitved, Fastrup og Grønside for gods i Horndrup.
1316417Mageskifte af gods i Gosmer sogn. Dateret 1316.
[1316 ?]418Peder Mortensen overdrager Eskil Krag Havdrup og Ulvemose.
[1316 ?]419Erik 6. Menved vidimerer Peder Mortensens overdragelse af Havdrup og Ulvemose.
[1316-1317]Nyborg420Kong Erik 6. Menved slutter overenskomst med hertug Erik 2. af Slesvig.
forrige næste