forrige næste
DatoStedNr.Regest
1317. 3. januarNyborg421Kong Erik 6. Menved pantsætter Lolland og Falster til dronning Ingeborg for 12000 mark rent sølv.
1317. 6. januarNyborg422Kong Erik 6. Menved lover fyrst Heinrich 2. af Mecklenburgs hustru, Anna, en aarlig afgift paa 300 mark af Femern, hvis hendes mand dør.
1317. 7. januarNyborg423Kong Erik 6. Menved forlener fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg med Rostock og tilhørende land og slotte med undtagelse af Danskborg.
1317. 8. januar424Biskop Peder af Odense annekterer Stenløse kirke, Odense stift, til Odense Knuds kloster, med samtykke af kong Erik og kirkens andre patronatsherrer.
1317. 9. januarAvignon425Den pavelige pønitentiar biskop Berengar af Tusculum paalægger biskop Nicolaus af Verden, da ærkebispen af Bremen opholder sig uden for sit stift, at løse Bremerskolaren Boidekin Christiani af det band, som han havde paadraget sig ved at lade sig vie til de lavere kirkelige grader, skønt han havde saaret en gejstlig.
1317. 16. januarSlesvig426Kapitlet, dominikaner- og franciskanerkonventet i Slesvig vidimerer et brev udstedt af fyrst Wizlaus 2. af Rügen og hans sønner Wizlaus 3. og Sambor 1300 3. april.
1317. 20. januarSegeberg427Grev Gerhard 3. og grev Johann 3. af Holsten fritager kong Erik 6. Menved af Danmark og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg for de forpligtelser, som de har paataget sig i anledning af grev Johanns fangenskab.
1317. 20. januar.427MReg.Dan. nr. 1828 og Rep. nr. 1197, se Dipl. Dan. 2. rk. XII.
1317. 25. januarAvignon428Pave Johannes 22. paalægger abbed (Thomas) i s. Michaelis kloster i Lüneburg at foranstalte en undersøgelse af og derefter træffe den endelige afgørelse i striden mellem kapitlet i Hamburg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen om retten til at visitere kirken i Hamburg og opkræve en dermed forbunden afgift, som kapitlet har modsat sig, da ærkebispen endnu ikke har visiteret domkirken og de øvrige kirker i Bremen, som han burde.
1317. 1. febr.428MRep. nr. 1198, se nr. 420.
1317. o. 2. februar429Trued, kannik i Lund, sælger en bod i Skanør til Sorø kloster. Referat i Sorø gavebog f. 40r.
1317. 3. februarAvignon430Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Esger og kapitlet i Lund at lade indsamle Peterspenge, hvilket er blevet forsømt i lang tid, og sende dem sammen med restancerne til det pavelige kammer.
1317. 3. februarAvignon431Pave Johannes 22. anmoder kong Erik 6. Menved om at understøtte ærkebispen og kapitlet i Lund, som han har paalagt at foretage indsamling af Peterspenge, hvilket længe ikke har fundet sted i hans rige.
1317. 3. februarAvignon432Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Esger af Lund, biskop Karl af Linköping og biskop Ragnvald af Åbo at tilse, at valg af gejstlige i ledige domkirker og andre kirker i Sverige foregaar uden indblanding fra verdslige stormænds side.
1317. 3. februarAvignon433Pave Johannes 22. paalægger abbed (Thomas) i st. Michaelis kloster i Lüneburg at foranstalte en undersøgelse af og derefter træffe den endelige afgørelse i striden mellem kapitlet i Hamburg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen om retten til at visitere kirken i Hamburg og opkræve en dermed forbundet afgift, da visitatorerne har nægtet at forelægge kapitlet en afskrift af det visitationsprivilegium, ærkebispen paastaas at være i besiddelse af.
1317. 5. februar434Tingsvidne af landstinget i Odense, at Peder Hamundsen paa landstinget har tilbudt at betale sin fader, herr Hamunds, gæld til greven af Hoya.
1317. 9. februarRingsted435Abbed Peder i Ringsted bevidner sammen med andre, at Niels Hjort har mageskiftet gods med erkehertuginde Elisabet af Halland.
1317. 10. februar436Kong Erik 6. Menved udsteder et privilegium til indbyggerne i Skaane.
1317. 16. februar437Kong Erik 6. Menved bortgifter 'sin søsterdatter', herr Nicolaus af Rostocks datter, Elisabeth, til grev Kristian af Delmenhorst.
1317. 13. februarAvignon438Pave Johannes 22. oversender til abbed (Thomas) i st. Michaelis kloster i Lüneburg en bulle af samme indhold som nr. 428 med den tilføjelse, at ærkebiskop Jens Grand efter Hamburgkapitlets paastand efter voldgiftskendelsen af 1315 3. januar, nr. 240, og hans godkendelse af denne fortsat havde erklæret Hamburgs kapitel for banlyst og Hamburgs kirke for belagt med interdikt.
1317. 13. februarAvignon439Pave Johannes 22. oversender til abbed (Thomas) i st. Michaelis kloster i Lüneburg en bulle vedrørende ærkebiskop Jens Grand af Bremens strid med kapitlet i Hamburg af samme indhold som nr. 433 og med samme tilføjelse som i nr. 438.
[1317. o. 20. februar]440Busso von der Dollen, Georg Hasenkopf, Droiseke von Kröcher og Henning von Blankenburg, der af kong Erik 6. Menved og markgreverne Waldemar og Johann 4. af Brandenburg er udpegede til voldgiftsmænd i deres strid, afsiger kendelse om nogle af de to parters stridsspørgsmaal.
[1317. o. 20. februar]441Droiseke von Kröcher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dollen og Georg Hasenkopf afsiger kendelse om de beskyldninger, som markgreverne Waldemar og Johann 4. af Brandenburg har rettet imod kong Erik 6. Menved.
[1317. o. 20. februar]442Droiseke von Kröcher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dollen og Georg Hasenkopf afsiger kendelse om de beskyldninger, markgreverne Waldemar og Johann 4. af Brandenburg har rettet imod kong Erik 6. Menved.
[1317. o. 20. februar]443Droiseke von Kröcher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dollen og Georg Hasenkopf afsiger kendelse om kong Erik 6. Menveds beskyldning imod markgreverne Waldemar og Johann 4. af Brandenburg for at have berøvet ham hans mænd og især hans broder, hertug Kristoffer.
[1317. o. 20. februar]444Droiseke von Kröcher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dollen og Georg Hasenkopf afsiger kendelse om de fem tusind mark sølv, som kong Erik 6. Menved paastod, at markgrev Waldemar af Brandenburg havde aftvunget ham for taarnet i Warnemünde.
[1317. o. 20. februar]445Droiseke von Kröcher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dollen og Georg Hasenkopf fælder kendelse om markgrev Waldemars beskyldninger mod fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
[1317. o. 20. februar]446Droiseke von Kröcher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dollen og Georg Hasenkopf afsiger kendelse om markgreverne Waldemar og Johann 4. af Brandenburgs beskyldning mod fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg for at have brudt Brudersdorfer forliget.
1317. 24. februarAvignon447Pave Johannes 22. paalægger abbed (Thomas) i st. Michaelis kloster i Lüneburg at foranstalte en undersøgelse af og derefter træffe den endelige bestemmelse i striden mellem kapitlet i Hamburg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen om retten til at visitere Hamburgs kirke og opkræve en dermed forbunden afgift.
1317. 24. februarAvignon448Pave Johannes 22. oversender abbed (Thomas) i st. Michaelis kloster i Lüneburg en bulle af lignende indhold som nr. 447 angaaende striden mellem Hamburgs kapitel og ærkebiskop Jens Grand af Bremen.
1317. 25. februarAvignon449Pave Johannes 22. oversender abbed (Thomas) i st. Michaelis kloster i Lüneburg en bulle vedrørende striden mellem Hamburgs kapitel og ærkebiskop Jens Grand af Bremen af samme indhold som nr. 447 og med samme tilføjelse som nr. 438.
1317. 25. februarAvignon450Pave Johannes 22. oversender abbed (Thomas) i st. Michaelis kloster i Lüneburg en bulle vedrørende striden mellem Hamburgs kapitel og ærkebiskop Jens Grand af Bremen af samme indhold som nr. 448 og med samme tilføjelse som nr. 438.
1317. 2. martsMiddelburg451Grev Vilhelm 3. af Holland tillader Willem Adaemsson van Cats, som repressalie at beslaglægge danske købmænds varer: 'at tage pant for den skade, som han har haft, hos kongen af Danmarks folk eller herren af Rygens folk, ind til vi nedlægger indsigelse', og pålægger ham at overgive det beslaglagte til fogeden i Zierikzee. Dateret: onsdagen efter St. Mathias' dag år 1316.
1317. 27. marts452Jens Jakobsen Degn giver Sorø kloster kvittering for modtagelsen af 340 mk. penge.
1317. 31. marts453Biskop Jens, kapitlet, raadet og borgerne i Ribe bevidner, at Jens Voltersen, borger i Ribe, har indstiftet et alter for apostlen og evangelisten st. Johannes i domkirken samt betænkt byens klostre og fattige med gaver.
1317. 14. aprilÅhus454Ærkebiskop Esger af Lund paalægger indbyggerne i Giønge-, Gärds- og Villandsherred samt Lister at betale den saakaldte hospitalsalmisse til hospitalsbrødrene i Åhus.
1317. 23. april455Fru Sofie, enke efter hr. Erik, herre af Langeland, erklærer, at det gods, som hun for et aars tid eller længere siden skødede til Roskilde Agnete kloster, har klostret tilstaaet hende ret til at bruge for livstid, hvorefter det skal falde tilbage til klostret igen.
1317. 25. aprilLund456Lundeborgeren Erik Quazer skænker bygningsfonden ved Lundekirken sin gaard Valtersbad.
1317. 13. majWarnemünde457Kong Erik 6. Menved lover raadet i Rostock at gaa i indlager sammen med forskellige danske stormænd, hvis han ikke betaler byen 4000 mk. vendisk dagen efter Mortensdag.
1317. [f. 21. maj]Vordingborg458Markgreve Waldemar af Brandenburg slutter forlig med kong Erik 6. Menved.
1317. 22. majWarnemünde459Hertug Rudolf af Sachsen lover at fælde den endelige kendelse i striden mellem kong Erik 6. Menved og markgrev Waldemar af Brandenburg.
1317. [23. el. 24. maj]Sülz460Markgrev Waldemar af Brandenburg bekræfter sin aftale med kong Erik 6. Menved i Brudersdorf den 21. maj, at en voldgiftsret bestaaende af fire tyske riddere skal afsige kendelse om alle de ting, de er uenige om.
1317. 23. majSülz461Markgrev Waldemar af Brandenburg lover kong Erik 6. Menved at tilbagegive vasaller og riddere i Venden og andre steder i Tyskland det gods, som er blevet dem frataget, fordi de har sluttet sig til den danske konge, samt at tilbagegive fyrsten af Rügen Stralsund og Rügen.
1317. 24. majSülz462Markgrev Waldemar af Brandenburg slutter fred og forbund med kong Erik 6. Menved og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1317. [24. maj]463Kong Erik 6. Menved og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg slutter fred og forbund med markgrev Waldemar af Brandenburg.
1317. 26. majWarnemünde464Kong Erik 6. Menved giver raadet i Lübeck kvittering for modtagelse af stadens værnepenge for julen 1316, der er udbetalte til fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1317. 26. majWarnemünde465Kong Erik 6. Menved giver raadet i Lübeck kvittering for modtagelse af stadens værnepenge for st. Hansdag 1317, der er udbetalte til fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1317. 28. majWarnemünde466Kong Erik 6. Menved giver sin broder hertug Kristoffer og andre danske, der har tjent markgreven af Brandenburg i den nu afsluttede krig mellem kongen og markgreven, tilgivelse derfor.
1317. 28. majWarnemünde467Kong Erik 6. Menved giver hertug Otto af Braunschweig-Lüneburg en forskrivning paa ialt 2500 mk. rent sølv, kølnsk vægt, for modtagne og i fremtiden ydede tjenester, og til erstatning for de tab, hertugen har lidt i kongens tjeneste.
1317. 29. majWarnemünde468Markgrev Waldemar af Brandenburg slutter forlig med kong Erik 6. Menved af Danmark og hans tilhængere.
[1317. o. 31. maj]469Ludfried, prior ved kapitlet i Riga, sender en indberetning til pave Johannes 22. om kapitlets strid med den tyske orden, hvori omtales et forbund, den danske konges vasaller i Estland har sluttet med den tyske orden.
1317. 2. juniWarnemünde470Kong Erik 6. Menved giver abbeden og konventet i Stolpe, Estland, tilladelse til at opføre et kloster i Padis i Estland.
1317. 2. juniLübeck471Elisabet, enke efter Henrik Jung fra Slagelse, og hendes sønner køber fjerdeparten af et hus i Lübeck, tilhørende Herman Jung fra Næstved, hans moder og broder, som breve, udstedt af raadet i Slagelse og Næstved, udviser.
1317. 5. juniZarrentin472Margrete, abbedisse i klostret i Zarrentin, køber for 12½ mk. lybsk en aarlig rente, der efter hendes død skal tilfalde klostret til evig ihukommelse af hendes fader, hertug Abel, og hendes moder, Mektilde af Danmark.
1317. 6. juniAvignon473Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskopperne Burchard af Magdeburg, Friedrich af Salzburg, Jens Grand af Bremen og Friedrich af Riga, biskop Heinrich af Camin og gejstligheden i deres stifter at drage omsorg for, at de pavelige kollektorer af første aars indtægten af ledige kirkelige embeder Raymundus de Fontefagino, Ademarus Targa og Jacobus de Roca kan rejse i sikkerhed i deres stifter.
[f. 1317. 24. juni]474En grund i Ribe skal aarligt erlægge 8 skilling sterling til Ribe kirkes bygningsfond.
1317. 24. juniNyborg475Nogle stormænd bevidner, at kong Erik 6. Menved og hans broder, hertug Kristoffer har lovet fru Sofie, Anders Høibys enke, at hun skal faa det gods, hendes mand efterlod sig, tilbage.
1317. o. 24. juni476Fru Cecilie, enke efter ridder Asser Jonsen, skænker jordegods til Sorø kloster og giver sin søn Jon og sin måg Tyge, kaldet Bly, fuldmagt til at tilskøde klostret det.
1317. 27. juniAvignon477Pave Johannes 22. meddeler ærkebiskop Esger af Lund og hans lydbiskopper, at han har udnævnt Peder, ærkedegn i Roskilde, og Karl, provst i Lund, til sine nuntier og indsamlere af annaterne i Danmark og paalægger dem ai yde hjælp ved indsamlingen og oversendelsen af de indsamlede penge.
1317. 1. juliAvignon478Pave Johannes 22. giver ærkedegn Peder i Roskilde og provst Karl i Lund som nuntier og indsamlere af annaterne i Danmark ret til at give dispensation fra alle kirkelige straffe, som rammer dem, der ikke betaler annaterne i rette tid.
1317. 1. juliAvignon479Pave Johannes 22. giver sine nuntier i Danmark, ærkedegn Peder i Roskilde og provst Karl i Lund, som skal indsamle annaterne i Danmark, ret til hver at udnævne en dertil egnet mand til notar, som skal aflægge en i bullen indføjet ed.
1317. 1. juliAvignon480Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Esger af Lund, hans lydbisper og den danske gejstlighed at sørge for, at de pavelige nuntier, ærkedegn Peder i Roskilde og provst Karl i Lund, kan færdes sikkert i Lunds kirkeprovins.
1317. 1. juliLychen481Droiseke von Kröcher, Henning von Blankenburg, Busso von der Dollen og Georg Hasenkopf, der er udvalgte af markgreverne af Brandenburg og kongen af Danmark til voldgiftsdommere i deres strid, afsiger kendelse om, hvorledes striden skal bilægges mellem de to parter.
1317. 11. juli482Fortegnelse over de buller, magister Nils Sigfastsson, kannik i Uppsala og af paven udnævnt til indsamler af annaterne i Uppsala stift, ved sin hjemrejse fra kurien bragte med til Danmark, Sverige og Norge.
1317. 13. el. 20. juliHorsens483Kong Erik 6. Menved udsteder et gældsbrev til hertug Valdemar af Sverige.
1317. 21. juliAvignon484Pave Johannes 22. indsætter Eberhard de Kistemburg for et tidsrum af 10 aar som prior for Johanniterne i Danmark, Sverige og Norge med forpligtelse til aarligt foruden de 100 mark sølv, der som sædvanligt skal sendes til stormesteren, at indbetale andre 100 mark, som afdrag paa ordenens gæld, til bankierhusene Bardi og Peruzzi i Firenze og aflægge regnskab herfor til det pavelige kammer.
1317. 29. juliSlagelse485Kong Erik 6. Menved fritager borgerne i Køge for at betale den nye skat på omsætning af varer.
1317. 30. juliLüneburg486Thomas, abbed i s. Michaelis kloster i Lüneburg og af paven udnævnt til enedommer i sagen mellem Hamburgs kapitel og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, udsteder et, nu tabt, brev i sagen.
1317. 31. juli487Roskilde byraad mageskifter nogle grunde i Roskilde by med Roskilde Clara kloster mod anden jordejendom.
1317. 10. augustRingsted488Abbed Peder i Ringsted giver Roskilde Clara kloster kvittering for modtagelsen af 100 mark penge til dækning af et mageskifte paa Møn.
1317. 11. august489Abbed Peder og konventet i Ringsted mageskifter jordegods paa Møn med Roskilde Clara kloster.
1317. 11. augustRingsted490Abbed Peder i Ringsted giver sin svend Bo Hvid fuldmagt til at tilskøde Roskilde Clara kloster jordejendom i Tøvelde paa Møn.
1317. 17. augustAarhus491Kong Erik 6. Menved tildømmer paa rettertinget Niels Pedersen, kaldet Bise, ejendomsretten til en grund i Aagard, Lading sogn, som Aage Thomsen med urette havde bemægtiget sig.
1317. [f. 20. august]Hammershus492Ærkebiskop Esger af Lund paakalder hjælp mod kong Erik 6. Menved, som han erklærer at ville banlyse, hvis kongen ikke giver efter.
1317. [f. 20. august]Søborg493Kong Erik 6. Menved udnævner hr. Vilhelm Krag, professor i lovkyndighed, og provst Jordan i Salingsyssel til sine sendebud og stedfortrædere ved kurien i sagen mod ærkebiskop Esger af Lund.
[1317. f. 20. august]494Kong Erik 6. Menveds befuldmægtigede i sagen mod ærkebiskop Esger af Lund appellerer sagen i nærværelse af biskop Oluf og kapitlet i Roskilde fra ærkebispen til paven.
[1317. f. 20. august]495Bisperne Peder af Viborg, Oluf af Roskilde, Peder af Odense, Niels af Børglum, Jens af Slesvig og Jens af Ribe tilslutter sig kong Erik 6. Menveds appel til paven i hans sag mod ærkebiskop Esger af Lund.
[1317. f. 20. august]496Befuldmægtigede for Lunde kapitel og gejstligheden i Lunde stift appellerer i nærværelse af biskop Oluf og kapitlet i Roskilde til paven i anledning af ærkebiskop Esgers overgreb mod kongen og kapitlet.
[1317. f. 20. august]497Kong Erik 6. Menved lover Lunde kapitel og gejstligheden i Lunde stift at støtte deres appel til paven i sagen mod ærkebispen, ligesom han ikke vil slutte separatforlig med ham.
[1317. f. 20. august]498Lunde kapitel fremsætter i en skrivelse til pave Johannes 22. sine anklager mod ærkebiskop Esger af Lund.
[1317. f. 20. august]499Biskop Peder af Viborg sender en bønskrivelse til pave Johannes 22. i forbindelse med Lundekirkens klageskrift til samme i anledning af ærkebiskop Esgers overgreb, cf. nr. 498.
1317. 20. august500Biskopperne Peder af Viborg, Niels af Børglum og Jens af Ribe bekræfter, at kong Eriks befuldmægtigede i sagen mod ærkebiskop Esger af Lund, Vilhelm Krag, i deres nærværelse kundgjorde den i brevet optagne appel til paven, efter at ærkebispen har lyst kongen i ban.
[o. 1317. 20. august]501Kong Erik 6. Menved fremsætter i en skrivelse til pave Johannes 22. sine anklager imod ærkebiskop Esger af Lund.
[1317. 24. august-20. oktober]Utrecht502Grev Vilhelm 3. af Holland beklager sig hos kong Edward 2. af England over, at en engelsk flåde har erobret et handelsskib fra Dordrecht, som var lastet med varer fra Danmark: 'som havde lastet planker fra Danmark, kalk, beg, stammer og andre varer'.
1317. 25. augustÆbeltoft503Kong Erik 6. Menved tager bymændene i Æbeltoft under sin beskyttelse, giver dem en ugentlig torvedag og tilladelse til at bruge samme ret, som Aarhus og Viborg har.
[o. 1317. 25. august]504Borgerne i Horsens overlader borgerne i Æbeltoft et eksemplar af deres stadsret 9: Slesvig stadsret.
1317. 4. september505Jens Ulk giver herr Tue Strangesen ret til at indløse det jordegods i Sørup, som Tyge Jensen havde pantsat til Peder kaldet Lunde, ligesom han vil holde ham skadesløs for den kaution, han har stillet for ham til hr. Tyge Vindsen.
1317. 10. septemberRoskilde506Kong Erik 6. Menved tildømmer Roskilde Clara kloster et fiskevand, kaldet Birkedam, som herr Ove Saksesen paa kongens retterting har overdraget klostret.
1317. 11. septemberRoskilde507Kong Erik 6. Menved tildømmer paa rettertinget helligtrekongers alter i Roskilde domkirke jordegods i Kamstrup.
1317. 11. septemberRoskilde508Kong Erik 6. Menved overdrager efter en rettertingsdom, cf. nr.507, helligtrekongers alter i Roskilde domkirke det jordegods i Kamstrup, som arvingerne efter møntmester Jens Franz havde pantsat til det til dækning af Jens Franz's forpligtelser, da fristen for indløsning er overskredet.
1317. 14. september509Arnold von Vitzen, ridder, slutter forlig med Lübeck og opgiver alle krav paa staden i anledning af sin tilfangetagelse, da han som gesandt for fyrst Wizlaus 3. af Rügen var paa vej til Norge og blev holdt tilbage af den danske konge.
[f. 1317. 21. september]510Raadet i Nykøbing bevidner, at hr. Daniel, provst paa Lolland, har givet Johann Steffens og Albrecht Woltfoghel, borgere i Lübeck, fuldmagt til at sælge hans gaard med tilhørende bygninger i Lübeck.
1317. 20. oktoberWestminster511Kong Edward 2. af England meddeler grev Vilhelm 3. af Holland, at den skade, den engelske flåde har tilføjet et handelsskib fra Dordrecht, lastet med planker fra Danmark, jf. nr. 502, vil blive erstattet, når et sendebud fra greven forelægger sagen i kongens råd.
1317. 5. novemberGreifswald512Ærkebiskop Esger af Lund bevidner, at Greifswald ikke har ydet hertug Kristoffers tilhængere nogen som helst støtte i aaret 1317 i deres kamp mod kong Erik 6. Menved.
1317. 24. novemberTemplin513Markgrev Waldemar af Brandenburg slutter fred med kong Erik 6. Menved og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1317. 25. novemberTemplin514Markgrev Waldemar af Brandenburg, kong Erik 6. Menved og fyrst Heinrich 2. af Meklenburg lover hinanden hjælp i tilfælde af krig.
1317. 25. novemberTemplin515Kong Erik 6. Menved slutter sammen med fyrst Heinrich 2. af Meklenburg fred med markgrev Waldemar af Brandenburg.
1317. 5. decemberLüneburg516Thomas, abbed i st. Michaelis kloster i Lüneburg og af paven udnævnt til dommer i sagen mellem Hamburg kapitlet og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, overdrager paa grund af manglende tid sagen til (Heinrich), skatkammermester ved kirken i Bardowiek, idet han i brevet transsumerer nogle af pave Clemens 5.s buller i sagen, se nr. 433, 439, 428 og 438.
1317. 5. decemberLüneburg517Thomas, abbed i st. Michaelis kloster i Lüneburg og af paven udnævnt til dommer i sagen mellem Hamburg kapitlet og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, overdrager paa grund af manglende tid sagen til (Nicolaus), dekan ved kirken i Bardowiek, idet han i brevet transsumerer pave Johannes 22.s buller af 1317 24. og 25. februar, se nr. 448 og 450.
[1317. o. 5. december?]518Thomas, abbed i st. Michaelis kloster i Lüneburg og af paven udnævnt til dommer i sagen mellem Hamburg kapitlet og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, udsteder et brev af samme indhold som nr. 516 til Heinrich, skatkammermester ved kirken i Bardowiek, idet han tillige transsumerer Johannes 22.s bulle af 1316 17. november, se nr. 397, og erklærer sig rede til at fremlægge de originale buller.
1317. 6. decemberLüneburg519Nicolaus, dekan ved kirken i Bardowiek og af abbed Thomas i st. Michaelis kloster i Lüneburg subdelegeret til enedommer i sagen mellem Hamburg kapitlet og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, paalægger Meinhard, dekan ved s. Ansgars kirke i Bremen, at stævne ærkebispen til et møde selv eller ved en befuldmægtiget til retsforhandling i st. Johannes kirke i Lüneburg den 16. januar 1318.
1317. 7. decemberLüneburg520Heinrich, skatkammermester ved kirken i Bardowiek og af abbed Thomas i st. Michaelis kloster i Lüneburg subdelegeret som dommer i sagen mellem Hamburg kapitlet og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, udsteder et brev til Meinhard, dekan ved st. Ansgars kirke i Bremen, af samme indhold som nr. 518.
1317. 7. decemberRingsted521Fru Kristine, enke efter kammermester Knud Mule, tilskøder Ringsted kloster jordejendom i Spragelse.
1317. 10. decemberLund522Asser, sognepræst ved st. Michaelskirke i Lund, skænker sit gods i V. Vemmenhög til Lundekirken til oprettelse af et alter for jomfru Maria, ærkeenglen st. Michael og st. Laurentius.
1317. 14. december523Meinhard, dekan ved st. Ansgars kirke i Bremen, meddeler Nicolaus, dekan ved kirken i Bardowiek og af abbed Thomas i st. Michaelis kloster i Lüneburg subdelegeret som dommer i sagen mellem Hamburg kapitlet og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, at han i vidners nærværelse har stævnet ærkebispen til at møde til den i Nicolaus' brev af 6.december 1317 berammede retsforhandling, se nr. 518.
1317. 14. december524Meinhard, dekan ved st.Ansgars kirke i Bremen, sender Heinrich, skatkammermester ved kirken i Bardowiek og af abbed Thomas i st. Michaelis kloster i Lüneburg subdelegeret som dommer i sagen mellem Hamburg kapitlet og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, et brev af lignende ordlyd som nr. 523.
1317525Kong Erik 6. Menved pantsætter Fyn til grev Gerhard 3. af Rendsborg og grev Johann 3. af Holsten.
1317526Kong Erik 6. Menved betaler større pengesummer til greven af Schwerin og andre riddere og herremænd.
1317527Herr Henrik af Meklenborg og Stargard pantsætter gods i Meklenborg.
1[31]7528Hertuginde Sofie af Langeland skøder jordegods i Snesere til Roskilde Agnete kloster.
1317529Palle og Niels skøder jordegods til Øm kloster.
1[3]17530Tord Klemmensen skøder jordegods til Blære kirke.
1317-1320531Nils Sigfastsson, pavelig nuntius i Danmark, Sverige og Norge, indgiver sammen med provsten, dekanen og kapitlet i Cambrai otte suppliker til pave Johannes 22. om tildeling af kanonikater 'i Strängnäs, Roskilde og Ribe (stifter)', ved Vor frelsers kirke i Harlebeke, Tournai stift, ved Vor Frue kirke i Brügge, ved kirken i Seclin, ved St. Ansgars kirke i Bremen og ved St. Donations kirke i Brügge.
forrige næste