forrige næste
DatoStedNr.Regest
1318. 13. januar1Notaren Johannes, kaldet af Lüneburg, attesterer, at kapitlet i Hamburg har udnævnt Johannes Dargentin, vikar sammesteds, til sin befuldmægtigede i striden med ærkebiskop Jens Grand af Bremen.
1318. 16.-18. januarLüneburg2Heinrich, skatkammermester ved kirken i Bardowiek, redegør for de undersøgelser, han har foretaget som subdelegeret dommer i striden mellem kapitlet i Hamburg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen, og dømmer den sidstes banlysninger og interdiktsdomme for ugyldige og magtesløse, da kapitlet lovligt har appelleret til paven.
1318. 18. januar[Nyköping]3De fangne svenske hertuger Erik og Valdemar skænker i deres testamente 20 mark penge til Aas kloster i Halland.
1318. 29. januarKremmen4Markgreve Waldemar af Brandenburg tager Johanniterordenen under sin beskyttelse.
1318. 2. februar5Abbed Peder af Ringsted overdrager Roskilde Clara kloster det gods, hans kloster har købt paa Møn af Anders Davidsen.
1318. 6. februar6Niels Mogensen af Toksværd sælger alt sit gods i Gerlev til Sorø kloster.
[1318]. 24. februarRostock7Bernhard Kopman sælger Nikolaus Wollin sin indtægt af tolden i Rostock og lover at betale resten af sin gæld, naar han faar sit tilgodehavende af kong Erik 6. Menved.
1318. 27. februarHelsingør8Kong Birger af Sverige pantsætter alt land, der tilhører ham i Småland, og Visingsö til kong Erik 6. Menved til gengæld for den hjælp, han har modtaget i kampen mod sine brødre, hertug Erik og hertug Valdemar.
1318. 6. martsSlesvig9Biskop Jens af Slesvig stadfæster sine forgængeres sædvane, at provision og overdragelse af Slesvigkapitlets præbender foretages af biskop og kapitel i fællesskab.
1318. 15. martsReval10Den danske konges vasaller i Estland vidimerer fire danske kongebreve til Estland, udstedte 1271 27. april, 1271 29. marts, 1288 23. juni og 1314 13. august.
1318. 17. martsAvignon11Pave Johannes 22. overdrager Bernardus af Canavelli et kanonikat med præbende ved st. Vincents kirke i Montregal i Carcassonne stift, skønt han i for- vejen besidder et kanonikat med præbende ved Lundekirken og er sognepræst i Bastida i Carcassonne stift.
1318. 17. martsAvignon12Pave Johannes 22. meddeler ærkedegnen, ærkepresbyteren og kammermesteren Pontius de Castellione ved st. Vincents kirke i Montregal i Carcassonne stift, at han har overdraget Bernardus af Canavelli et kanonikat med præbende ved deres kirke, skønt han i forvejen besidder et kanonikat med præbende ved kirken i Lund og er sognepræst i Bastida i Carcassonne stift.
1318. 21. marts12MHvitfeld III 271, fol.407, se 1319 21. marts.
1318. 24. martsSchwerin13Lüder, dekan, og Marquard, kantor ved domkapitlet i Schwerin, paalægger provsterne i Rühn og Neukloster og gejstligheden i deres provstier efter biskop Jens af Slesvigs befaling at banlyse raadmænd og bisiddere i Stralsund og lægge byen selv under interdikt paa grund af dens overgreb mod biskop Oluf af Roskilde og Roskildekirken.
1318. 27. martsAvignon14Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Friedrich af Riga, biskop Engelbert af Osnabrück og kannik Jens Henriksen af Slesvig at genindsætte ærkebiskop Jens Grand af Bremen i hans stift, da de klager over ham, som har ført til hans afsættelse, ikke mere har nogen berettigelse.
1318. 4. aprilHavelberg15Markgreve Waldemar af Brandenburg slutter forbund med kong Erik 6. Menved af Danmark og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg mod fyrst Johan den ældre af Werle.
1318. 4. aprilLund16Lundekanniken magister Thomas testamenterer tredjedelen af gaarden i Görslöv til Lunde domkapitel med bestemmelse om, at der aarligt skal holdes en aartid for hans sjæl i koret, og indtægten af gaardens lod skal uddeles paa samme dag, som hans aartid fejres.
1318. 16. el. 17. aprilKalmar17Hertug Kristoffer af Halland og Samsø og ærkebiskop Esger af Lund slutter forbund med de svenske hertuger Erik og Valdemars hustruer, fruerne Ingeborg og Ingeborg, paa deres fangne mænds vegne.
1318. 16. april18Jakob Torkilsen pantsætter jordegods i Ollerup og Sorterup, Slagelse herred, til Sorø kloster.
1318. 17. aprilRostock19Ghotan, Heinrich, Johann, riddere, og Barold, væbner, brødre, kaldet Mörder, sælger landsbyen Pastow, som de var forlenet med af den danske konge, til Arnold Kopman i Rostock, efter at kong Erik har overdraget ham de dertil hørende rettigheder.
1318. 17. april.19MDen i Stettin Staatsarchiv, Dipl.Rosk. nr. 9, beroende vidisse af breve vedrørende Roskilde stifts forhold til Rügen, for eks. 1296 21. juni og 1302 28. sept., Dipl. Dan. 2. rk. IV nr. 221 og V nr. 218 har datum 1318 17. april, men er i virkeligheden en afskrift af den i rigsarkivet beroende original-vidisse af 1347 16. april.
1318. 20. aprilKalmar20Hertuginde Ingeborg, gift med hertug Erik af Sverige, og hertuginde Ingeborg, gift med hertug Valdemar af Sverige, lover for sig selv og for deres mænd at ville støtte ærkebiskop Esger af Lund med hensyn til besiddelsen af Halmstad herred, som hertug Kristoffer har pantsat til ham.
1318. 21. aprilRibe21Biskop Jens af Ribe og Ribe kapitel fastsætter forskellige bestemmelser for kannikerne i Ribe.
1318. 26. april21MReg. Dan. nr.*1204; Rep. nr. 1239 se 1319 26. april.
1318. 28. aprilHavelberg22Grev Günter af Käfernburg anmoder gennem markgrev Waldemar af Brandenburg biskop Oluf af Roskilde om, at han vil staa ved sit løfte til Stralsund i Brudersdorf 1315 og lade staden i fred for sine krav.
1318. 28. aprilHavelberg23Markgrev Waldemar af Brandenburg opfordrer alle til at anmode biskop Oluf af Roskilde om at afstaa fra enhver forfølgelse af raadet og borgerne i Stralsund, saaledes som han har lovet det i Brudersdorf 1315.
1318. 5. majLund24Provst Karl og Lundekapitlet advarer mod falske almisseindsamlere, opregner den aflad, Lundekirken raader over, og anbefaler diakonen Peder som almisseindsamler til menighederne.
1318. 5. majRoskilde25Biskop Oluf af Roskilde lægger øen Hiddensee og kapellet i Gellen paa Rügen under klostret i Hiddensee.
1318. 7. majStralsund26Fyrst Wizlaus 3. af Rügen vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1313 12. marts. A: Stralsund Stadtarchiv, Städt. Urk. org. nr. 138. Perg. 17,5 × 11. Perg.flig.
1318. 7. majStralsund27Fyrst Wizlaus 3. af Rügen vidimerer markgrev Waldemar af Brandenburgs brev af 1318 28. april, se nr. 23.
1318. 7. majStralsund28Fyrst Wizlaus 3. af Rügen vidimerer grev Günter af Käfernburgs brev af 1318 28. april, se nr. 22.
1318. 11. majRibe29Herman Bonde skænker alt sit jordegods i Abild sogn, Tønder herred, som sjælegave til Løgum kloster.
1318. 14. majVordingborg30Kong Erik 6. Menved forlener Arnold Kopman, borger i Rostock, og alle hans arvinger med landsbyen Pastow.
1318. 19. majVordingborg31Kong Erik 6. Menved paalægger raadet i Lübeck at lade stadens værneskat til den danske konge, st. Hansdag 1318, udbetale til herr Johan Rosendal.
1318. 22. majVordingborg32Kong Erik 6. Menved erklærer krigen med Stralsund for afsluttet og tager staden under sin særlige beskyttelse i tre aar, saaledes at Stralsund skal hjælpe ham af al magt, hvis nogen af den grund skulle paaføre ham krig.
1318. [o. 22. maj]33Staden Stralsund giver kong Erik 6. Menved sit genbrev ved fredsslutningen mellem staden og kongen.
1318. 22. majVordingborg34Biskop Oluf af Roskilde erklærer ved den danske konges mægling at have sluttet fred med staden Stralsund, der havde hærget hans besiddelser paa Amager og andetsteds.
1318. 5. juniLüneburg35Heinrich, skatkammermester for kirken i Bardowiek, befaler som subdelegeret dommer i striden mellem kapitlet i Hamburg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen dekanen Meinhard i Bremen at stævne Jens Grand til retsmøde den 11. juli i Lüneburg.
1318. 9. juniLödöseHertuginde Ingeborg af Sverige skænker gods i Halland til Rolf Skytte.
1318. 11. juni36Bernhard og Heinrich v. Maltzan, riddere, skænker Dargun kloster tre hufen i Bresen som erstatning for tilføjet skade; blandt vidnerne nævnes Niels Olufsen, den danske konges drost.
1318. 12. juni37Meinhard, dekan i Bremen, meddeler Heinrich, skatkammermester ved kirken i Bardowiek, at han paa dennes opfordring (cf. nr. 35) har stævnet ærkebiskop Jens Grand eller hans befuldmægtigede til at give møde for ham som subdelegeret dommer.
1318. 12. juniGüstrow38Strid om, hvorvidt den lybske eller schwerinske stadsret er gyldig 1 Schwan, forelagt den danske konge som landets overlensherre til afgørelse.
1318 [omkr. 24. juni]Meklenburg39Johan Rosendal udsteder kvittering til raadet i Lübeck for at have modtaget stadens værneskat til den danske konge st. Hansdag 1318.
[1318. 11. juli][Lüneburg]40Nicolaus, dekan ved kirken i Bardowiek, erklærer som subdelegeret dommer i striden mellem domkapitlet i Hamburg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen den sidste for at være skyldig i opsætsighed, da han ikke har givet møde til den fastsatte termin, forbyder ham at betræde kirken og bestemmer, at han, hvis han fastholder sin opsætsighed, efter en uges forløb skal suspenderes fra sit embede og efter den anden uge lyses i band.
1318. 11. juliLüneburg41Nicolaus, dekan ved kirken i Bardowiek, giver meddelelse om den af ham i striden mellem domkapitlet i Hamburg og ærkebiskop Jens Grand af Bremen trufne afgørelse, cf. nr. 40, og befaler gejstligheden efter 14 dages forløb at forkynde ærkebiskoppens suspension og ekskommunikation og at paalægge ham at betale domkapitlet 400 pund i sagsomkostninger.
1318. 15. juli?42Gottschalk Preen, foged hos grev Heinrich 3. af Schwerin, aflægger regnskab til sin herre.
1318. 16. juliVordingborg43Biskop Oluf af Roskilde og biskop Niels af Børglum bevidner, at forloverne for forliget imellem kong Erik 6. Menved og Niels Olufsen, hans tidligere drost, ikke har opfyldt deres forpligtelser.
1318. 24. juli44Kong Erik 6. Menved skænker helligaandshuset i Rostock en gaard med tre hufen i landsbyen Bentwisch.
1318. 25. juliSøborg45Kong Erik 6. Menved erklærer, at biskop Oluf af Roskilde i hans nærværelse har frafaldet alle krav, som han havde mod Stralsund.
1318. 14. augustSternberg46Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg slutter et forlig paa egne og kong Erik 6. Menveds vegne med biskop Hermann af Schwerin, hvorefter de resterende stridspunkter skal afgøres af en voldgift.
1318. 15. augustHohen-Vicheln47Biskop Hermann af Schwerin meddeler betingelserne i det forlig, han har mæglet imellem kong Erik 6. Menved og dennes drost, Niels Olufsen.
1318. 4. septemberSlagelse48Hertug Erik 2. af Sønderjylland slutter forlig med kong Erik 6. Menved.
1318 [omkr. 4. september]Slagelse49Hertug Erik 2. af Jylland lover at tilstille kong Erik 6. Menved et nøjagtigere specificeret regnskab over sine omkostninger i kongens tjeneste.
1318 11. september49MReg. Dan. nr. *1213, se nr. 48.
1318. 21. september50Aute Knudsen testamenterer tre ører skattejord i Sorterup, Slagelse h., til Sorø kloster.
1318 e. 21. september50MHvitfeld III 256 fol. 401, se nr. 8.
1318. 29. september51Niels Krog sælger jordejendom i Pærstorp til Peder Mule.
1318. 4. oktober52Kong Erik 6. Menved pantsætter til sin marsk Ludvig Albertsen kronens indtægter og rettigheder i Skaane, med undtagelse af mønten i Lund og Skanør, og desuden Helsingborg slot, Lund og alle købstæder.
1318. 14. oktoberVordingborg53Kong Erik 6. Menved pantsætter Warnemünde, Stegeborg og Glambeck til sin tidligere drost Niels Olufsen som sikkerhed for det beløb, han har til gode.
1318. 15. oktober54Grev Gerhard 4. og junker Johan af Holsten slutter forlig med grev Johan 2. af Holsten, som skal beholde alt det gods, han besidder i Danmark.
1318. 24. oktoberRoskilde55Kong Erik 6. Menved tildømmer ved laasebrev Lunde kapitel det jordegods i Vemmerlöv, som det havde købt af fru Kristine, hr. Eskil Mogensens enke.
1318. 27. oktober56Kong Erik 6. Menved bekræfter fru Cecilie, Jens Kalvs enkes, testamente og skøde.
[f. 1318. 28. oktober]57Oluf, kannik i Lund, stifter et alter for vor frue og evangelisten st. Johannes i Lundekirken.
1318. 28. oktober58Oluf, kannik i Lund, skænker Lunds domkirke alt sit gods, løst og fast, til en årtid for hans sjæl.
1318. 11. novemberRoskilde59Kong Erik 6. Menved og kong Birger af Sverige slutter et forlig med kong Haakon 5. af Norge og de afdøde hertuger Erik og Valdemar af Sveriges mænd.
1318. 11. novemberRoskilde60Ærkebiskop Oluf af Uppsala og andre svenske bisper og stormænd erklærer som forlovere for kong Haakon 5. af Norge og de afdøde svenske hertuger Erik og Valdemars børn, at det forlig, som disse har sluttet med kong Erik 6. Menved af Danmark og kong Birger af Sverige, skal blive overholdt.
1318. 11. novemberRoskilde61Biskop Oluf af Roskilde vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1317 10. september.
1318. 17. novemberVordingborg62Markgrev Waldemar af Brandenburg, hertug Erik 2. af Sønderjylland, fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg og grev Johan 3. af Holsten, kong Erik 6.s og kong Birgers forlovere, lover, at forliget i Roskilde 1318 11. november (nr. 59 og 60) mellem kong Erik 6. Menved og kong Birger af Sverige paa den ene side og kong Haakon 5. af Norge og de afdøde hertuger Erik og Valdemar af Sveriges børn og Sveriges rige paa den anden side vil blive holdt.
1318. NovemberAvignon63Ysnardus og Dominikus, patriarker i Antiochia og Grado, fritager sammen med andre ærkebisper og bisper alle dem, der paa kirkens store festdage besøger og yder hjælp til Vallø kirket Roskilde stift, for 40 dage af den dem paalagte kirkebod under forudsætning af stiftsbispens samtykke.
1318. 2. december64Fru Cecilie, Tyge Pedersens enke, testamenterer jordegods i Døjringe til Sorø kloster. Referat i Sorø gavebog f.7v., f.15r. og 15r.
1318. 5. decemberVordingborg65Kong Erik 6. Menved paalægger raadet i Lübeck at udbetale stadens værneskat, der forfalder førstkommende jul, til herr Johan Rosendal.
1318. 13. december66Helligaandshuset i Kiel beder biskop Jens af Slesvig stadfæste dets valg af hr. Johannes til magister og forstander.
1318. 20. decemberDemmin67Fyrst Wizlaus 3. af Rügen slutter forbund med grev Nikolaus 1. af Schwerin, hertug Otto og hertug Wartislaus af Stettin, fyrst Johan og junker Henneke af Werle, idet han erklærer ikke at ville deltage i nogen handling, der er rettet imod kongen af Danmark og markgrev Waldemar af Brandenburg.
1318. 20. decemberDemmin68Hertug Wartislaus af Venden slutter forbund med hertug Otto af Stettin, fyrst Wizlaus 3. af Rügen, fyrst Johan og junker Henneke af Werle og erklærer, at forbundet skal staa aabent for bl. a. hertug Erik 2. af Slesvig.
1318. 20. decemberSvavsted69Biskop Jens af Slesvig stadfæster, at helligaandshuset i Kiel har valgt hr. Johannes til magister og forstander.
1318 Dag?69MRep. nr. 1256, se nr. 49.
131870Fyrsterne Wizlaus 3. af Rügen og Heinrich 2. af Mecklenburg slutter hver for sig forbund med kong Erik 6. Menved.
131871Abbeden og konventet i Stolpe forpligter sig overfor kong Erik 6. Menved til at overholde de betingelser, som denne har opstillet for at godkende flytningen af klostret i Stolpe til Padis, cf. 1317 2. juni.
1318 dag?71MRep. nr, 1260, se 1314.
131872Kong Erik 6. Menved befaler ridderskabet og adelen i Harrien og Wirland at støtte den tyske orden i dens kamp mod litauerne.
[1318]73Kong Erik 6. Menved beder den tyske orden om under krigen med bispen af Riga at respektere Estlands neutralitet.
131874Biskop Jens af Slesvig meddeler kapitlet i Haderslev, at da dette i umindelige tider har været underkastet provsten i Barvidsyssels gejstlige jurisdiktion, skal dette fremdeles være tilfældet.
131875Peder Brand skøder gods til Løgum kloster.
131876Adskillige riddere bekræfter, at kong Erik 6. Menved og herr Kristoffer på et møde i Nyborg har erklæret, at fru Sofie atter skal modtage sit gods.
131877Ture Smed pantsætter gods i Lisbjerg til Alling kloster.
131878Broder Niels Gerlesenn forige prior vdj Andtuorschouff, gaff till closterit hanns guodtz vdj Høgby liggendis, nor innd wed prestegaardenn. ♦ Anno 1318 ♦ Caret sigillo
131879Niels Truelsen skøder rettigheder til Øm kloster.
131880Niels Andersen skøder sit gods i Vester Skiping mark.
131881Niels Grib pantsætter sit gods i Fussing og Øster Bjærgegrav.
131882Godskalk og Henning Brockenhus tilskøder Otto Krumstrup tre gårde.
[1318-1328]Et medlem af Krognosslægten vinder en sag mod hr. Ludvig Albertsen.
[1318-1350]LübeckOptegnelse i Lübeck om udbetalinger til deres foged i Skåne.
forrige næste