forrige næste
DatoStedNr.Regest
f. 1319.82MSRD. IV 340-41, Reg. Dan. nr. *1224. Dette brev til Næstved Petri kloster er ikke udstedt af Erik 6. Menved, men af Erik 3. Lam.
1319. 3. januarVordingborg83Kong Erik 6. Menved forbyder alle andre skoler i Reval end katedralskolen.
1319. februarAvignon84Ysnardus og Dominikus, patriarker i Antiochia og Grado, tilstaar sammen med andre ærkebisper og bisper alle dem, der paa kirkens store festdage besøger og yder hjælp til s. Hans kirke i Skaarup i Fyns stift, fritagelse for 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
13[19]. 21. martsStockholm85De ifølge traktaten af 1318 11. november udnævnte voldgiftsdommere, cf. nr. 59, vedtager at afsige en kendelse.
1319. 24. martsSøborg86Kong Erik 6. Menved forbyder sine fogeder og deres officialer paa nogen maade at forgribe sig paa det gods eller de tjenere, der hører under kannikerne 1 Lund.
1319. 25. marts87Raadet i Greifswald bevidner, at der er sluttet forlig i den strid, som under krigen mellem kong Erik 6. Menved og markgrev Waldemar af Brandenburg var opstaaet mellem deres medborger Gerhard Bockholt og væbneren Nikolaus, hertugen af Pommerns vasal.
1319. 5. aprilWittenburg88Grev Nikolaus 1. af Schwerin overlader sin niece Margrete, nonne i klostret i Zarrentin, landsbyen Vitow, som efter hendes død skal overgaa til klostret.
1319. 6. aprilRibe89Biskop Jens af Ribe skøder Biskopsengen ved Ribe til domkirkens bygningsfond.
1319. 24. aprilVillands herredsting90Tingsvidne af Villands herredsting, at Esbern Svendsen har pantsat sin hovedgaard i *Gyorthelykke og alle gaarde og tofter i Ivetofta til præsten Andreas i Räng paa Lars Jonsens vegne.
1319. 26. aprilAvignon91Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Esger af Lund og ærkebisperne af Uppsala og Nidaros at tage dominikanerordenen under deres beskyttelse og paa ordenens forlangende at skride ind mod dem, der øver overgreb mod den.
1319. 26. aprilAvignon92Pave Johannes 22. udnævner ærkebiskop Jens Grand af Bremen til conservator for Karmeliterordenen.
1319. 26. aprilHing herredsting93Tingsvidne af Hing herredsting, at magister Esger, kannik i Ribe, har overdraget Ribe kapitel jordegods i Mejlbymark og Halkær i Stadil sogn mod at kapitlet anviser ham en ligesaa stor indtægt i hans livstid og efter hans død lader læse messer for ham.
1319. 10. majSlagelse herredsting94Peder Tygesen af Ruds-Vedby skænker sin gaard i Sorterup som sjælegave til Sorø kloster.
1319. 11. majReinstorf95Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg slutter paa egne og kong Erik 6. Menveds vegne forlig med biskop Herman af Schwerin.
1319. 12. majReval96Prioren Arnold og dominikanerkonventet i Reval vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1265 10. august.
1319. 12. majReval97Prioren Arnold og dominikanerkonventet i Reval vidimerer dronning Margretes brev af 1265 13. august.
1319. 12. majReval98Prioren Arnold og dominikanerkonventet i Reval vidimerer dronning Margretes brev af 1273 29. august.
1319. 12. majReval99Prioren Arnold og dominikanerkonventet i Reval vidimerer dronning Margretes brev af 1273 20. september.
1319. 12. majReval100Prioren Arnold og dominikanerkonventet i Reval vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1273 10. oktober.
1319. 17. majVordingborg101Kong Erik 6. Menved fritager indbyggerne i København for at betale den ny told paa betingelse af, at de ikke blander gæsternes varer med deres egne, og træffer forholdsregler mod dem, der ikke overholder denne betingelse.
1319. 23. maj102Stig Nielsen skøder sit damsted i Vandsted mark til Henrik Nielsen.
1319. 24. majBornholm103Indbyggerne paa Bornholm sværger kong Erik 6. Menved huldskab og troskab for at undgaa ærkebiskop Esgers forfølgelser.
1319 f. 27. maj103MReg. Dan. nr. 1862, se 1312 omkr. 26. marts.
1319. 27. majEberswalde104Markgrev Waldemar af Brandenburg sælger slottet og staden Schievelbein til den forhenværende danske drost Niels Olufsen og Wedege von Wedel.
1319. 27. maj104MReg. Dan. nr. *1863, se 1314 26.maj.
1319. 9. juniAvignon105Pave Johannes 22. giver sin kapellan, dr. Vilhelm Krag fra Roskilde stift, som uden at have opnaaet ordination og uden at have den kanoniske alder i 8 aar havde nydt indtægten af en sognekirke, dispensation og skænker ham de 8 aars indtægt.
1319. 10. juniAvignon106Pave Johannes 22. tildeler sin kapellan, dr. Vilhelm Krag, et kanonikat i Lübeck og giver ham ventebrev paa en præbende sammesteds.
1319. 10. juniAvignon107Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Ribe, provst Karl i Slesvig og sin kapellan, kanniken Buxolus fra Parma, at indføre dr. Vilhelm Krag som kannik i Lübeck.
1319. 10. juniAvignon108Pave Johannes 22. tildeler Jens Krag et kanonikat i Roskilde og giver ham ventebrev paa en præbende sammesteds.
1319. 10. juniAvignon109Pave Johannes 22. befaler biskop Jens af Ribe, provst Karl af Slesvig og sin kapellan, kanniken Buxolus fra Parma, at indføre Jens Krag som kannik i Roskilde.
1319. 11. juniAvignon110Pave Johannes 22. tildeler Vilhelm Jensen Friis et kanonikat i Roskilde og giver ham ventebrev paa en præbende sammesteds.
1319. 11. juniAvignon111Pave Johannes 22. befaler biskop Jens i Ribe, provst Karl i Slesvig og sin kapellan, kanniken Buxolus fra Parma, at indføre Vilhelm Jensen Friis som kannik i Roskilde.
1319. 12. juniReval112Prioren Arnold og dominikanerkonventet i Reval vidimerer Kong Erik 5. Glippings brev af 1273 10. oktober.
1319. 13. juniAvignon113Pave Johannes 22. paalægger efter ansøgning fra kong Erik 6. Menved ærkebisper, bisper og prælater i kongeriget Danmark at undlade at modtage de fredløse paa deres borge og andetsteds.
1319. 13. juniAvignon114Pave Johannes 22. giver kong Erik 6. Menved tilladelse til at lade holde messe før daggry.
1319. 13. juniAvignon115Pave Johannes 22. giver kong Erik 6. Menved lov til at lade holde messe for sig og sin husstand paa steder, der er lyst interdikt over, naar han blot ikke selv er skyld deri.
1319. 13. juniAvignon116Pave Johannes 22. giver kong Erik 6. Menved tilladelse til, at seks klerke, saalænge de er i hans tjeneste, maa oppebære indtægten af deres gejstlige embeder i et tidsrum af fem aar.
1319. 13. juniAvignon117Pave Johannes 22. paalægger abbederne i Esrom, Sorø og Ringsted at sørge for, at de seks klerke, der er i kongens tjeneste, kan nyde indtægten af deres embeder i fem aar efter ovennævnte bevilling (cf. nr. 116).
1319. 20. juniOdense118Biskop Peder af Odense stadfæster Dalum klosters privilegier og giver desuden klostret ret til bøderne for helligbrøde, der begaaes af dets undergivne.
1319. 20. juniEckernförde119Henneke Moltke sælger sit gods i Hostrup sogn til Abel Valdemarsen.
1319. 26.-28. juniOslo120Biskop Karl af Linköping, fem svenske stormænd og Knud Porse aftaler i nærværelse af hertuginde Ingeborg med det norske rigsraad, at hendes søn, hertug Magnus, skal vælges til konge i Sverige og modtage Norge som sit arverige.
1319. 27. juniAvignon121Pave Johannes 22. udnævner ved provision Peder Klimt til sognepræst for Fjelstrup sogn i Slesvig stift.
1319. 27. juniAvignon122Pave Johannes 22. paalægger provst (Karl) og Anselm af København, kanniker i Slesvig, samt Tyge Rimen, kannik i Ribe, at indføre Peder Klimt som sognepræst ti Fjelstrup.
1319. 28. juniÆbelholt123Niels Todde og hans hustru Gunhild giver jordegods paa Sjælland som sjælegave til Æbelholt kloster.
1319. 29. juniWismar124Kong Erik 6. Menved anmoder raadet i Lübeck om at betale den værneskat, staden skal erlægge til ham for andet halvaar af 1319, til Johan Rosendal.
1319. 29. juniWismar125Kong Erik 6. Menved giver raadet i Lübeck kvittering for erlæggelse af stadens værnepenge for andet halvaar af 1319 til Johan Rosendal.
1319. 30. juniWismar126Kong Erik 6. Menved og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg slutter forlig med biskop Hermann af Schwerin.
1319. 30. juniWismar127Biskop Hermann af Schwerin slutter forbund med kong Erik 6. Menved og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1319. 30. juniWismar128Kong Erik 6. Menved overdrager biskop Hermann af Schwerin og hans kirke landsbyerne Emkenhagen og Kuhlrade med undtagelse af fire hufen.
1319. 30. juniAvignon129Pave Johannes 22. udnævner Vilhelm Krag, kannik i Lübeck, til sin kapellan.
1319. 30. juniAvignon130Pave Johannes 22. giver sin kapellan Vilhelm Krag, kannik i Lübeck, lov til at gøre testamente.
[f. 1319. 1. juli]131Biskop Peder Pag af Odense giver Jens Tyndskæg, forstander ved Vor frue kirkes skole i Odense, 1½ mark korn og peblingene sammesteds 10 mark korn aarlig til deres underhold, saa længe han lever.
1319. 1. juliAvignon132Pave Johannes 22. giver peblingene ved Vor frue kirkes skole i Odense bekræftelse paa det jordegods, som Roskildekanniken Bonde Hugorm har givet dem.
1319. 1. juliAvignon133Pave Johannes 22. stadfæster kong Erik 6. Menveds gave af jordegods i Hjermeslev og andetsteds og biskop Peder af Odenses annektion af Fraugde kirke til peblingene ved Vor frue kirkes skole i Odense.
1319. 3. juliRibe134Biskop Jens af Ribe stadfæster sin forgænger, biskop Kristians overenskomst med Løgum kloster 1298 30. december.
1319. 4. juliAvignon135Pave Johannes 22. giver generalprioren og brødrene af Karmeliterordenen tilladelse til at oprette fem klostre i Tyskland, Sverige(?), Danmark og Norge.
1319. 5. juliWismar136Kong Erik 6. Menved forpligter sig til at betale staden Rostock 300 mark vendisk førstkommende Mortensdag.
1319. 12. juliAvignon137Pave Johannes 22. giver kong Erik 6. Menved tilladelse til at vælge, hvilken biskop eller abbed han ønsker til sin skriftefader, for at han kan give ham absolution i hans dødsstund.
1319. 12. juliAvignon138Pave Johannes 22. tildeler sin kapellan Vilhelm Krag et kanonikat og en præbende i Schwerin.
1319. 12. juliAvignon139Pave Johannes 22. paalægger biskop Heinrich af Lübeck, provst Karl i Slesvig og sin kapellan, kanniken Buxolus fra Parma, at indføre Vilhelm Krag som kannik i Schwerin.
1319. o. 22. juli140Tingsvidne, at Palle Jonsen af Støvring paa Aabo sysselting skødede til Broder, kannik i Aarhus, en gaard i Trollerup og en mølle sammesteds med Gydeløkke og alle andre tilliggender for 500 mark penge.
1319. 5. august141Abbed Robert af Eldena eftergiver Stralsund al skade, klostret har lidt under krigen mellem staden og fyrst Wizlaus 3. af Rügen.
1319. [15.-22. august]142Grev Herman af Gleichen pantsætter en gård i Sørbymagle og 8 ørtug jord i Gimlingeore til Antvorskov kloster.
1319. 23. augustHørby (Sørbymagle?)143Grev Herman af Gleichen bemyndiger herr Jens Degn og sin tjener Hartman til paa Flakkebjerg herredsting at skøde Antvorskov kloster det gods i Sørbymagle og Gimlingeore, som han tidligere paa Sjællands landsting havde pantsat til klostret.
1319. 1. septemberAvignon144Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at gøre testamente.
1319. 1. septemberAvignon145Pave Johannes 22. giver ærkebiskop Jens Grand af Bremen tilladelse til i 3 aar at lade kirker og kirkegaarde, der er vanhelligede i hans stift, genindvi ved dertil egnede personer.
1319. 6. septemberRoskilde146Biskop Peder af Viborg, biskop Niels af Børglum, biskop Peder af Odense og biskop Jens af Ribe erklærer, at kong Erik 6. Menved i deres nærværelse har skødet jordegods til biskop Oluf af Roskilde.
1319 8. september.146MTerpager 112; dette brev er fra 1419 8. september = Rep. nr. 5801.
1319. [e. 30. september]147Regnskab over de rygiske vasallers tab i kongen af Danmarks tjeneste.
1319. 9. oktoberAvignon148Pave Johannes 22. udnævner conservatorer og dommere for Johanniterordenen over hele Evropa, da ordenen er udsat for mange overgreb; for østersølandene udnævnes ærkebiskop Esger af Lund, bisperne Heinrich af Lübeck og Benedikt af Skara hertil.
1319. 19. oktoberEldena149Jakob og Johan af Westenbrügge, riddere, udsoner sig med Bergen kloster paa Rügen.
1319. 2. novemberAvignon150Pave Johannes 22. stadfæster Løgum klosters privilegier.
1319. [f. 13. november]151Kong Erik 6. Menved udsteder et gældsbrev til nogle af sine riddere.
1319. [f. 13. november]152Kapitlet i Lund overlader kong Erik 6. Menved Bornholm, indtil kongens krigsomkostninger ved erobringen er dækket.
f. 1319. 13. november153Kong Erik <6. Menved> pantsætter jordegods i Ormslev til Sorø kloster.
1319. 13. novemberRoskilde154Kong Erik 6. Menveds testamente.
1319. 16. novemberSlesvig155Biskop Jens af Slesvig skænker bispetienden af flere landsbyer samt noget Jordegods til Slesvig kapitel.
1319. 22. november156Palle Jonsen af Støvring gør vitterligt, at han har solgt sin gaard og mølle i Trollerup til herr Broder, kannik i Aarhus. Jf. nr. 140.
1319. 22. novemberAvignon157Pave Johannes 22. tager Løgum kloster under sin beskyttelse.
1319. 29. novemberRostock158Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg stadfæster rettigheder og friheder for sine vasaller i landet Rostock, deriblandt ogsaa den ret, som afdøde kong Erik 6. Menved har givet dem til selv at bestemme, om deres retssager skal behandles i staden eller paa landet.
1319. 2. decemberGreifswald159Hertug Kristoffer af Danmark stadfæster staden Lübecks rettigheder og friheder i Danmark paa betingelse af, at staden vil arbejde for hans sag.
1319. 7. decemberRibnitz160Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg lover Doberan kloster, at hvis landet Rostock i fremtiden skulde overgaa til kongen af Danmark eller nogen anden fyrste, vil han sikre klostret dets besiddelse af landsbyen Admannshagen.
1319. 8. decemberAvignonÆrkebiskop Esger af Lund m. fl. giver Sankt Georgii kirke i Köln indulgensbrev med eftergivelse af 40 dages kirkebod på en række festdage.
1319. 13. decemberAvignon161Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Jens Grand af Bremen at drage omsorg for, at Ademar Thargæ, Manfred de Montellis og Jakob de Roca, pavelige nuntier, frit kan drage gennem stiftet og indsamle det første aars indtægt af ledige embeder.
1319. 16. decemberStralsund162Hertug Kristoffer af Danmark lover staden Stralsund forskellige begunstigelser for stadens købmænd saavel paa Skaanemarkedet som i den øvrige del af riget, hvis han bliver konge.
1319. 21. decemberNæstved163Hertug Kristoffer lover marsken herr Ludvig Albertsen, (den forhenværende) marsk Lave (Uffesen Panter), Holger Nielsen og Peder Stygge at holde dem skadesløse for de udgifter, de maatte afholde for at gennemføre hans valg til konge.
1319. 22. december163MReg. Dan. nr. 1877, se nr. 157.
1319164Ture Smed skøder jordegods i Lisbjerg mark til Alling kloster.
1319165Grev Herman af Gleichen skødede sit gods i Halseby i Tårnborg sogn og en gård i Slagelse til hospitalet i Antvorskov.
1319166Grev Herman af Gleichen solgte sin gård i Sørbymagle og 8 ørtug jord i Gimlingeore til Antvorskov kloster.
1319167Stubberupmark tilskødes Børglum kloster.
1319 (1385 og 1380)168Skøde på jordegods i Skellerup i Jylland og i Alsted.
1319169Tyge Ympe pantsætter gods i Sigersholm og Vinstrup.
1319170Grev Herman af Gleichen tilskøder biskop Oluf af Roskilde sit gods i Løgtved, Viskinge, Klovby, Kærby, Asmindrup og Føllenslev.
1319171Niels Mogensen og Jens Mogensen har skødet deres gods i Odsherred til Jakob Absalonsen.
1319172Peder Skomager pantsætter Svinsager mark til Øm kloster.
forrige næste