forrige næste
DatoStedNr.Regest
1320. januarAvignonÆrkebiskop Esger af Lund m.fl. giver Sankt Maria ad gradus (Mariengrad) kirke i Köln indulgensbrev med eftergivelse af 40 dages kirkebod på en række festdage.
1320. [1.-25. januar]173Kong Kristoffer 2., hertug af Halland og Samsø, forlener grev Gerhard (Johan?) af Holsten med Femern, Halland og Samsø.
1320. 8. januarAvignon174Pave Johannes 22. paalægger kongens tidligere foged i Ribe Peder Klausen at overgive de fra Sverige sendte Peterspenge, som han havde beslaglagt efter et skibbrud ved Ribe, til biskop Jens af Ribe og provsten i Slesvig.
1320. 8. januarAvignon175Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Ribe og provsten i Slesvig at tilvejebringe og videresende de Peterspenge fra Sverige, som kongens foged i Ribe Peder Klausen og andre havde beslaglagt efter et skibbrud ved Ribe.
1320. 25. januarViborg176Kong Kristoffer 2.s haandfæstning.
1320. 28. januarNeukloster177Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg forlener Arnold Copman, borger i Rostock, med landsbyen Postow paa samme betingelser, som kong Erik 6. Menved besad den.
1320. 2. februarEjlstrup178Cecilie og Kristine Avdedatter skænker Æbelholt kloster deres ret til Spinvedsgaard.
1320. 18. februarHamburg179Bisperne Hermann af Schwerin og Heinrich af Lübeck og Johannes, administrator for Bremen fornyer overenskomsten af 1315 21. februar imod ærkebiskop Jens Grand af Bremen.
1320. 20. februarRoskilde180Biskop Oluf af Roskilde giver forskelligt jordegods til underhold for fattige peblinge og træffer i denne forbindelse en række dispositioner vedrørende bispebordets og sit eget gods.
1320. 22. februarRoskilde181Biskop Oluf af Roskilde skænker gods i Torslunde til sit kapel i Roskilde.
1320. 22. februarAvignon182Pave Johannes 22. forbyder Danmarks bisper at salve og krone kong Kristoffer 2. inden 24. juni, da dette tilkommer ærkebispen af Lund.
1320. 26.februar182M(Pom. UB. V 489 nr. 3337) = nr. 291.
1320. 28. februarRoskilde183Biskop Oluf af Roskilde giver jordegods paa Sjælland til en fond for daglige uddelinger til kannikerne i Roskilde.
1320. 29. februarRoskilde184Biskop Oluf af Roskilde skænker Roskilde kapitel jordegods til erstatning for de indtægter, der er tillagt kanniken Ebbe og hans efterfølgere ved Vor Frue kapel.
[1320. 10. marts, tidligst]184SEn ærkebiskop af Lund vidimerer den afdøde biskop Oluf af Roskildes brev om Vor Frue kloster i Roskildes fiskerirettigheder i Ramsø sø
1320. 12. martsAvignon185Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Ribe at meddele hertug Erik 2. af Jylland og Adelheid, datter af grev Heinrich 1. af Holsten, dispensation til at forblive i ægteskab, skønt de er beslægtede i fjerde led.
1320. 12. martsAvignon185SBesøgende ved Paradisklosteret i Köln stift eftergives 40 dages kirkebod. Blandt udstederne ærkebiskop Esger af Lund.
1320. 16. marts186Anders Tagesen skænker Sorø kloster en gaard i Ullerslev paa Fyn.
1320. 19. marts187Peder Grubbe pantsætter en gaard i Lyngby, Flakkebjærg herred, til sin broder Jens Grubbe.
1320. 21. martsAvignon188Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Esger af Lund at optage et laan paa 1000 guldfloriner i sit eget og Lundekirkens navn.
1320. 21. martsAvignon189Pave Johannes 22. meddeler munken i Sorø kloster Peder Regnersen dispensation for hans uægte fødsel paa forbøn af hertug Kristoffer, saaledes at han kan opnaa alle stillinger indenfor sin orden, ogsaa abbedværdigheden.
1320. 21. martsAvignon190Pave Johannes 22. overdrager sin kapellan dr. Vilhelm Krag et kanonikat i Ribe og giver ham ventebrev paa en præbende sammesteds.
1320. 21. martsAvignon191Pave Johannes 22. paalægger biskop Oluf af Roskilde, biskop Jens af Slesvig og sin kapellan magister Buxolus af Parma at indføre Vilhelm Krag i hans kanonikat og præbende ved Ribe kirke.
1320(?). 25. marts192Kong Kristoffer 2. fastsætter markskellet mellem Vitskøl klosters, Vor klosters og Viborgkannikernes marker og stadfæster Vitskøl klosters ret til at udnytte havet udfor dets besiddelser.
1320. 27. martsOsnabrück193Biskop Engelbert af Osnabrück transsumerer pave Johannes 22.s bulle af 1318 27. marts (nr.14), hvorved han selv, ærkebispen af Riga og Slesvigkanniken Jens Henriksen har faaet overdraget at genindsætte Jens Grand som ærkebiskop af Bremen, paalægger alle gejstlige og verdslige i kirkeprovinsen Bremen at bøje sig for genindsættelsen uden at gøre modstand og delegerer provsterne i Friedland og Neukloster samt kanniken Johannes Barnekow i Ratzeburg som eksekutorer ved genindsættelsen.
1320. 31. martsVordingborg194Kong Kristoffer 2. lover at betale kong Erik 6. Menveds gæld til grev Herman af Gleichens arvinger og marsken Ludvig Albertsen og hans brødre.
1320. 31. martsVordingborg195Kong Kristoffer 2. pantsætter Blekinge og Lister til Ludvig Albertsen.
1320. 31. martsVordingborg196Kong Kristoffer 2. tager Ludvig Albertsen under sin beskyttelse og giver ham sagefaldet over hans undergivne med undtagelse af havnetjeneste.
1320. 1. april196M(Dipl. Svec. III 456 nr. 2232; Hans, UB. II 149 nr. 357) = nr. 291.
1320. 3. aprilAvignon197Pave Johannes 22. overdrager Jakob Jensen Friis et kanonikat i København og giver ham ventebrev paa en præbende sammesteds.
1320. 3. aprilAvignon198Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Ribe og de pavelige kapellaner magister Buxolus af Parma, kannik i Tournai, og dr. Vilhelm Krag, kannik i Lübeck at indføre Jakob Jensen Friis i hans kanonikat og præbende ved Københavns kirke.
1320. 3. aprilAvignon199Pave Johannes 22. giver magister Jakob Bentsen dispensation til trods hans uægte fødsel at opnaa kanonikat og præbende ved en domkirke.
1320. 3. aprilAvignon200Pave Johannes 22. udnævner Engelbert Gunnikesen til sognepræst i Ramdala.
1320. 3. aprilAvignon201Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Ribe og de pavelige kapellaner magister Buxolus af Parma, kannik i Tournai, og dr. Vilhelm Krag, kannik i Lübeck, at indføre Engelbert Gunnikesen som sognepræst i Ramdala kirke.
1320. 3. aprilAvignon202Pave Johannes 22. tillader sin kapellan dr. Vilhelm Krag, kannik i Lübeck, at oppebære alle indtægterne af sine embeder undtagen af de daglige uddelinger, mens han for en periode af tre aar opholder sig ved et universitet.
1320. 3. aprilAvignon203Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Ribe, dekanen Guido i Lund og sin kapellan magister Buxolus af Parma, kannik i Tournai, at drage omsorg for, at hans kapellan kanniken dr. Vilhelm Krag i Lübeck oppebærer indtægterne af sine embeder i de tre aar, han er løst fra sine embedspligter.
1320. 6. aprilRoskilde204Dekanen Jens Hind, provsten Skjælm Pedersen og ærkedegnen magister Peder Urt i Roskilde bevidner, at Knud Katrinesen har skænket Roskilde Clara kloster en gaard i Allindelille.
1320. 8. aprilVordingborg205Kong Kristoffer 2. slutter overenskomst med hertug Erik af Sachsen, hvorefter denne imod en betaling af 1000 mark sølv skal tjene kongen med 60 ryttere i Norden og 100 i Tyskland.
1320. 8. aprilAvignon206Pave Johannes 22. overdrager præsten Niels, søn af Niels Vilhelmsen, et kanonikat i Roskilde og giver ham ventebrev paa en præbende sammesteds.
1320. 8. aprilAvignon207Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Ribe og de pavelige kapellaner magister Buxolus af Parma, kannik i Tournai, og dr. Vilhelm Krag, kannik i Lund, at indføre præsten Niels i hans kanonikat og præbende ved Roskilde kirke.
1320. 8. aprilAvignon208Pave Johannes 22. overdrager sin kapellan dr. Vilhelm Krag, kannik i Lübeck, Schwerin og Ribe, et kanonikat i Lund og giver ham ventebrev paa en præbende sammesteds som belønning for hans fortjenester af Lundekirken.
1320. 8. aprilAvignon209Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Ribe, biskop Esger af Aarhus og sin kapellan magister Buxolus af Parma, kannik i Tournai, at indføre dr. Vilhelm Krag i kanonikat og præbende ved Lunds kirke.
1320. 8. aprilAvignon210Pave Johannes 22. tillader dekanen Guido i Lund at oppebære alle indtægterne af sine embeder undtagen de daglige uddelinger, mens han for en periode af to aar opholder sig ved et universitet eller paa anden maade er fraværende.
1320. 8. aprilAvignon211Pave Johannes 22. paalægger biskop Peder af Odense og sine kapellaner magister Buxolus af Parma, kannik i Tournai, og dr. Vilhelm Krag, kannik i Lund, at drage omsorg for, at dekanen Guido i Lund faar sine indtægter i de to aar, han er løst fra sine embedspligter.
1320. 9. aprilAvignonÆrkebiskop Esger af Lund med flere ærkebisper og bisper: indulgensbrev til to kapeller ved Kurien.
1320. 22. aprilAvignon212Pave Johannes 22. paalægger prioren i Odense og provsten og kantoren i Aarhus at værne Løgum kloster.
1320. 28. aprilAvignonÆrkebiskop Esger af Lund m.fl. eftergiver alle, der yder klostret Zum Heiligen Kreuz i Saalburg hjælp, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1320. 1. maj213Peder Jensen, guardian i Lund, og Konrad, guardian i Trälleborg, vidimerer kong Abels brev af 1251. 25. september.
1320. 2. maj214Werner Krüger, klerk i Münster, protesterer som befuldmægtiget sagfører for bisperne Heinrich af Lübeck, Marquard af Ratzeburg og Hermann af Schwerin og for provsterne og kapitlerne i Bremen, Lübeck, Schwerin og Hamburg overfor den pavelige eksekutor biskop Engelbert af Osnabrücks underdelegerede eksekutorer provsterne Kristian i Friedland og Nikolaus i Neukloster samt kanniken Johannes Barnekow i Ratzeburg imod ærkebiskop Jens Grand af Bremens vikar og generalofficial, præsten Heinrich v. Dassow og appellerer sagen til paven.
1320. 7. majReval215Domkapitlet og dominikanerne i Reval vidimerer dronning Margretes brev af 1273 29. august.
1320. 7. majReval216Domkapitlet og dominikanerne i Reval vidimerer kong Erik 5.s brev af 1273 10. oktober.
1320. 7. majReval217Domkapitlet og dominikanerne i Reval vidimerer kong Erik 5.s brev om klostrenes afgifter af deres gaarde i Reval.
1320. 17. majAvignonIndulgensbrev, blandt hvis udstedere er ærkebiskop Esger af Lund.
1320. 28. majAvignon218Pave Johannes 22. paalægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, at foranledige, at Erik 6. Menveds arvinger og efterfølgere og alle andre, der har tilegnet sig Lundekirkens gods, tilbagegiver dette gods og yder ærkebiskop Esger og hans kirke fuld erstatning for tab og overgreb.
1320. 29. maj219Kong Kristoffer 2.s beskyttelsesbrev for drosten Lars Jonsen, marsken Ludvig Albertsen, Skånes høvedsmand Anders Pedersen, ridderen Albert Albertsen og væbnerne Anders og Peder Pedersen.
1320. 31. majBrunsbüttel220Kong Kristoffer 2. fritager det gods, som afdøde hr. Jens Kande har skødet til præstegaarden i Löderup, Ingelstad herred, for inne, stud, leding og andre afgifter til kongen.
1320. juniAvignonÆrkebiskop Esger af Lund og 3 andre ærkebisper samt 13 bisper eftergiver kirkebod for dem, der besøger Vor Frue kirke og karteuserklosteret i Val de Sainte-Aldegonde.
1320. 2. juniAvignon220SÆrkebiskop Esger af Lund m.fl. udsteder indulgensskrivelse til alteret for de 10.000 jomfruer i Sankt Gallus' kapel i Münster.
1320. 3. juniZwilipper Fähre221Ridderen Anselm af Blanckenburg pantsætter landsbyen Zwilipp til kansleren Peter von Neuenburg i nærværelse bl. a. af den tidligere drost Niels Olufsen.
1320. 9. juniVordingborg222Kong Kristoffer 2. stadfæster Herresteds privilegier.
1320. 28. juniNykøbing F.223Kong Kristoffer 2. stadfæster Ribe kapitels privilegium, hvorved kannikernes bryder og landboer fritages for leding og alle afgifter til kongen.
1320. juniAvignon223SÆrkebiskop Esger af Lund og 3 andre ærkebisper samt 13 bisper eftergiver kirkebod for dem, der besøger Vor Frue kirke og karteuserklosteret i Val de Sainte-Aldegonde.
1320. 1. juliAvignon224Pave Johannes 22. tillader munkene i Løgum kloster at modtage og beholde gods, som ved arv eller paa anden maade uden videre var tilfaldet dem, hvis de ikke var gaaet i kloster.
[1320]. 1. juliSakskøbing225Kong Kristoffer 2. takker Revals raad for dets troskab og meddeler, at han har forhandlet om byens anliggender med Wenemer Hollere, samt anmoder raadet om at sende befuldmægtigede udsendinge, for at de paabegyndte forhandlinger kan føres til ende.
1320. 2. juli226Provst Skjælm Pedersen og kantor Jens Slagelse, Roskilde kirkes økonomer, bevidner, at Torben Arnestsen har skænket Roskilde Clara kloster jordegods i Allindelille.
1320. 6. juliAvignon227Ærkebisperne Esger af Lund, Rostanus af Lepanto, Matheus af Durazzo og Nicolaus af Ochrida og bisperne Petrus af Narni, Andreas af Tarracina, Egidius af Andria, Vilhelm i Tartarernes egne, Franciscus af Gaeta, Andreas af Croja, Vilhelm af Pozzuoli og Zacharias af Sfacia eftergiver alle, der yder sognekirken i Lüdinghausen hjælp, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1320. 12. juli228Provst Willekin i klostret Harvestehude meddeler biskop Engelbert af Osnabrück, at han paa dennes vegne har tilbagekaldt delegationen (nr. 193) af provsterne Kristian i Friedland og Nikolaus i Neukloster og kanniken Johannes Barnekow i Ratzeburg som eksekutorer ved genindsættelsen af Jens Grand som ærkebiskop af Bremen, og at han havde stævnet dem til et møde i Hamburg den 12. juli, til hvilket de dog ikke gav møde, hvorfor han har givet dem en stævning til at mødes med biskop Engelbert selv den 24. juli.
1320. 17. juliSakskøbing229Kong Kristoffer 2. stadfæster Esrom klosters privilegier.
1320. 17. juliAvignon230Pave Johannes 22. befaler bispen af Verden, abbeden i St. Adalbert i Münster stift og provsten i Ratzeburg at stævne ærkebiskop Jens Grand af Bremens modstandere for pavens domstol.
[1320]. 22. juliSakskøbing231Kong Kristoffer 2. beder raadmændene i Lübeck give Revals borgere frit lejde, saa at de kan komme til Lübeck og faa erstatning for den uret, Lübeckerne har tilføjet dem.
1320. 24. juliAvignon232Pave Johannes 22. forbyder de danske bisper at krone kong Kristoffer 2. før førstkommende jul, med mindre de faar tilladelse hertil af ærkebiskop Esger af Lund.
1320. 24. juliAvignon233Pave Johannes 22. paalægger magister Bernardus de Montvalent, pavens nuntius i Danmark, at løse kong Kristoffer 2. af kirkens ban, der er paalagt ham for hans fængsling af ærkebiskop Jens Grand og præsterne Lale og Jens, forudsat at han yder erstatning til Roms og Lunds kirke.
1320. 24. juliAvignon234Pave Johannes 22. tilstaar kong Kristoffer 2., at hans skriftefader maa give ordensbrødre dispensation til at spise kød og andre almindelige retter ved kongens bord.
1320. 24. juliAvignon235Pave Johannes 22. tilstaar kong Kristoffer 2., at hans kapellaner ved messen maa modtage offer af ham selv og andre, der overværer messen.
1320. 24. juliAvignon236Pave Johannes 22. tillader kong Kristoffer 2. at modtage absolution af sin skriftefader, medmindre det drejer sig om synder, som kræver pavelig absolution.
1320. 24. juli236SPave Johannes 22. overdrager Heinrich de Monte (vom Berge) et kanonikat ved Vor Frue i Hamburg, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i Lunds stift.
1320. 25. juliSakskøbing237Kong Kristoffer 2. bekræfter det forbund, han i 1318 afsluttede i Kalmar.
1320. 27. juliK[alø]238Kong Kristoffer 2. stadfæster Sakskøbings privilegier.
1320. 27. juliKalø239Kong Kristoffer 2. stadfæster Nakskovs privilegier.
1320. 31. juliVordingborg240Kong Kristoffer 2. tager Roskilde Agnete kloster under sin beskyttelse, fritager det for leding, ombudsmandens krav, inne, stud, redskud og andre ydelser til kongen og giver det jurisdiktion over dets undergivne.
1320. augustÆrkebiskop Esger af Lund, 3 ærkebiskopper og 9 bisper giver dem, der besøger klostret i Rinteln fritagelse fra 40 dages kirkebod.
1320. 1. augustVordingborg241Kong Kristoffer 2. bevidner, at Jens Mogensen paa kongens retterting har pantsat jordegods i Raarupmark til Niels Brok for 40 mark penge.
1320. 1. augustVordingborg242Kong Kristoffer 2. slutter forbund med grev Nicolaus 1. af Schwerin.
1320. 1. augustNæstved243Bisperne Peder af Viborg, Peder af Odense, Niels af Børglum og Esger af Aarhus, gælkeren Anders Pedersen og 10 danske riddere gaar i borgen for, at kong Kristoffer 2. vil overholde Kalmaroverenskomsten af 1318 17. april.
1320. 4. augustRoskilde244Kong Kristoffer 2. stadfæster Kampens privilegier.
1320. 5. augustRoskilde245Kong Kristoffer 2. stadfæster Æbelholt klosters privilegier.
1320. 5. augustFlensborg246Marquard von Westensee og hans sønner Wolf og Marquard afstaar tienden af 6 landsbyer i Nortorf sogn til Neumünster klosters kirke.
1320. 5. augustFlensborg247Grev Gerhard 3. af Holsten stadfæster afstaaelsen til Neumünster klosters kirke af tienden fra 6 landsbyer i Nortorf sogn.
1320. 5. augustRoskilde248Kong Kristoffer 2. stadfæster Kampens privilegier.
1320. 6. august249Abbed Peder i Ringsted skøder jordegods paa Sjælland til Ove Hase under et mageskifte med denne.
1320. 8. augustHamburg250Hamburg kapitel udnævner vikaren Konrad von Dannenberg til befuldmægtiget sagfører i processen mod den af ærkebiskop Jens Grand af Bremen indsatte vikar og generalofficial Heinrich von Dassow.
1320. 8. augustTorup251Kong Kristoffer 2.s laasebrev paa fiskevandet Birkedam, som Ove Saksesen har overdraget Roskilde Clare kloster.
1320. 9. augustOdense252Kong Kristoffer 2. indskriver jordejendom til 13½ mark sølvs værdi, som Peder Tunger har i værge, i sit maalgods.
1320. 9. august253Trued Jonsen af Araslöf skøder gods i Görslöf og Kabbarp til sin broder, kannik Peder Jonsen i Lund.
1320. 16. augustOdense254Kong Kristoffer 2. giver borgerne i Flensborg det privilegium, at de i hele Danmark kun skal betale den told, som plejer at betales fra gammel tid.
1320. 20. augustRoskilde255Tingsvidne af Roskilde byting, at Frands Marant har pantsat en toft i Roskilde st. Peders sogn og to boder ved torvet til Henneke Fri for 26 mark sølv.
1320. 20. augustVordingborg256Kong Kristoffer 2. tillader Stralsunds borgere at indsætte deres egen foged paa Skaanemarkedet, at bjærge skibbruddent gods overalt i riget, at samle brænde i kongens skove og tilstaar dem ret til arvekøb i Danmark samt fritager dem for alle ny toldafgifter.
1320. 23. augustSkelskør257Kong Kristoffer 2. stadfæster Albert Albertsens birkeret i Kristup sogn.
1320. 23. augustVordingborg258Kong Kristoffer 2. bevidner drosten Morten Dues enke fru Ingerds arvepart ved skiftet efter mandens død.
1320. 23. augustSkelskør259Kong Kristoffer 2.s raader, ridderne Albert Albertsen, Holger Nielsen, Peder Egeside, Anders Nielsen, Klemens Herlugsen og Niels Tygesen af Klabbarp og væbnerne Anders Pedersen Stygge og Sakse Pedersen gaar i borgen for, at kongen vil overholde Kalmaroverenskomsten af 1318 17. april.
1320. 23. augustPasewalk260Hertug Otto 1. og Wartislaw 4. af Pommern bekræfter på kong Kristoffer 2.s vegne Prenzlaus, Pasewalks og Templins privilegier og giver dem nye rettigheder, bl. a. toldfrihed i Danmark og Pommern.
1320. 23. augustPasewalk261Hertugerne Otto 1. og Wartislaw 4. af Pommern slutter paa kong Kristoffer 2.s vegne en overenskomst med byen Pasewalk, der har antaget kong Kristoffer 2. som skytsherre, og giver byen en række forordninger.
[1320. c. 25. august]262Kong Magnus af Sverige meddeler fogeden i Finland Lyder von Küren, at Peter Jonsson og Ernils Ketilbjörnsson kommer til Finland for at forhandle med høvedsmanden på Viborg i overensstemmelse med de ønsker, som Lyder fornyligt har fremført paa Varberg for kongens raader.
1320. 27. augustNyborg263Kong Kristoffer 2. tager bymændene i Nyborg under sin beskyttelse og stadfæster de rettigheder, de har haft i kong Valdemars dage, idet han forbyder sandemænd og nævninger fra noget herred at fælde dem, da de alene skal staa til ansvar paa deres byting.
1320. 27. augustNyborg264Kong Kristoffer 2. paalægger indbyggerne i Vindinge herred at holde herredsting hver onsdag i Nyborg og giver bymændene i Nyborg ret til at handle med dem paa torvet om onsdagen.
1320. 28. augustAvignon265Pave Johannes 22. paalægger sin nuntius i Danmark, magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, at foranledige, at kong Kristoffer 2. tilbagegiver det gods, som kong Erik 6. Menved har frataget Lunds kirke, og at andre, der besidder kirkegods, gør det samme.
1320. august265SÆrkebiskop Esger af Lund, 3 ærkebiskopper og 9 bisper giver dem, der besøger klostret i Rinteln fritagelse fra 40 dages kirkebod.
1320. 1. septemberAvignon266Pave Johannes 22. bemyndiger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, til under sin sendelse til Danmark at oppebære 4 guldfloriner dagligt, som skal udredes af Danmarks gejstlighed.
1320. 2. septemberAvignon267Pave Johannes 22. paalægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montsalent, ærkedegn af Sologne, mod kvittering at inddrive legater, som i Danmark er skænket til hjælp for det hellige land.
1320. 3. septemberSøborg268Kong Kristoffer 2. stadfæster Ribes privilegier.
1320. 4. septemberAvignon269Pave Johannes 22. paalægger kong Kristoffer 2. og hans mænd at give Johanniterne i Danmark erstatning for de forurettelser, de har været genstand for fra kong Erik 6. Menved og hans mænds side.
1320. 4. septemberAvignon270Pave Johannes 22. paalægger bisperne Peder af Odense, Karl af Linköping og Bo af Växiö under trusel om kirkens straf at tvinge kong Kristoffer 2. og hans mænd til at give Johanniterne erstatning for de overgreb, de har været genstand for fra kong Erik 6. Menveds og hans mænds side, hvis kongen og hans mænd sidder pavens opfordring til at give oprejsning overhørig.
1320. 4. septemberAvignon271Pave Johannes 22. paalægger kong Magnus af Norge at give Johanniterne i Norge erstatning for de overgreb, de har været genstand for fra kong Haakon 5. af Norges side.
1320. 4. septemberAvignon272Pave Johannes 22. paalægger ærkebisperne Esger af Lund og Olov af Uppsala og abbed Peder i Esrom med kirkens straf at tvinge kong Magnus af Norge til at give Johanniterne erstatning for de overgreb, de har været genstand for fra kong Haakon 5. af Norges side, hvis kong Magnus sidder pavens opfordring til at give oprejsning overhørig.
1320. 4. septemberAvignon273Pave Johannes 22. fastsætter dagpengene for sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, til tre gylden for perioden efter, at han har ordnet forholdet mellem kong Kristoffer 2. og Lundekirken.
1320. 4. septemberAvignon274Pave Johannes 22. paalægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, at undersøge, hvordan de store stifter Roskilde og Slesvig kan deles.
1320. 4. septemberAvignon275Pave Johannes 22. paalægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, at opkræve Peterspenge i Danmark, samt meddele absolution til saadanne, der ved ikke at betale Peterspenge har paadraget sig bandlysning, efter betaling af disse.
1320. 5. septemberAvignon276Pave Johannes 22. paalægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, at undersøge regnskaberne over indtægterne af ledige kirkelige embeder og opkræve eet aars indtægter af dem.
1320. 6. september277Ribe byting vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af 1320 28. juni.
1320. 11. septemberAvignon278Pave Johannes 22. paalægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, at opkræve den af konciliet i Vienne paalagte seksaarstiende, som endnu ikke er blevet inddrevet i Danmark.
1320 el. 1323. 12. septemberSlesvig279Ærkebiskop Esger af Lund stadfæster biskop Jens af Slesvigs brev af 1318 6. marts.
1320. 27. septemberAvignon280Pave Johannes 22. paalægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, at afkræve kollektorerne af Peterspenge i Danmark de indsamlede beløb, som i flere aar ikke er indbetalt til kurien, og at sende dem til Avignon efter at have gennemgaaet regnskaberne og udstedt kvitteringer.
1320. 28. septemberAvignon281Pave Johannes 22. overdrager Tyge Hemmingsen et kanonikat i Bremen og giver ham ventebrev paa en præbende sammesteds.
1320. 28. septemberAvignon282Pave Johannes 22. paalægger den udvalgte biskop Egidius af Cremona, domprovsten i Slesvig og provsten i Strand at indføre Tyge Hemmingsen i et kanonikat og en præbende i Bremen.
1320. 28. septemberAvignon283Pave Johannes 22. overdrager Borkvard Borkvardsen et kanonikat i Aarhus og giver ham ventebrev paa en præbende sammesteds.
1320. 28. septemberAvignon284Pave Johannes 22. paalægger den udvalgte biskop Egidius af Cremona og ærkedegnen og kantoren i Aarhus at indføre Borkvard Borkvardsen i et kanonikat og en præbende i Aarhus.
1320. 28. septemberAvignon285Pave Johannes 22. overdrager Jakob Esbernsen dekanatet ved Lunds domkirke paa den betingelse, at han afgiver sognekirken i Herrestad.
1320. 28. septemberAvignon286Pave Johannes 22. paalægger den udvalgte biskop Egidius af Cremona, abbeden i Allehelgens kloster i Lund og prioren i Dalby kloster at indføre Jakob Esbernsen som dekan i Lund.
1320. 29. september287Vitskøl kloster overdrager sit gods paa Læsø til Viborg kapitel.
1320. 4. oktoberViborg288Tingsvidne af Viborg landsting, at Vitskøl kloster har skødet kapitlet i Viborg klostrets gods paa Læsø.
1320. 4. oktober289Broder Degn, kannik i Roskilde, bemyndiger kanniken Henrik i Aarhus til at overdrage en gaard i Darup til Roskilde st. Agnete kloster.
1320. 5. oktoberVordingborg290Biskop Esger af Aarhus, Lave Ovesen, Niels He, Jens Nielsen af Kaas og Jens Uffesen gaar i borgen for, at kong Kristoffer 2. vil overholde Kalmarforliget af 1318 17. april.
1320. 7. oktoberVordingborg291Kong Kristoffer 2. giver Greifswald en række privilegier i Danmark, især paa Skaanemarkedet.
1320. 8. oktoberVordingborg292Kong Kristoffer 2. stadfæster, at Väsby kirke i Lund stift henlægges til Vilhelm Krags præbende.
1320. 9. oktoberVordingborg293Hertug Heinrich af Schlesien aflægger ed som kong Kristoffer 2.s raad og lover at varetage hans og hans børns interesser.
1320. 9. oktober294Peder Grubbe, Jens Grubbe, Jens Olufsen og Anders Olufsen giver afkald paa enhver ret til det gods i Sørby og Sørbyfang, som brødrene i Antvorskov kloster har erhvervet af grev Herman af Gleichen.
1320. 25. oktoberAvignon295Pave Johannes 22. meddeler pave Clemens 5.s brev af 1312 1. december til bisperne i Lunds kirkeprovins om opkrævning af korstogstiende.
1320. 25. oktoberAvignon296Pave Johannes 22. meddeler pave Clemens 5.s brev af 1312 1. december til gejstligheden i Lunds kirkeprovins om opkrævning af korstogstiende.
1320. novemberAvignonEsger, ærkebiskop af Lund, samt 1 ærkebiskop og 3 bisper tildeler alle, der besøger Sankt Barbaras alter i klostret Georgenberg vor Frankenberg fritagelse for 40 dages kirkebod.
1320. 13. novemberAvignon297Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Esger af Lund at optage et laan paa 500 gylden under hans ophold ved kurien udover det allerede bevilgede laan paa 1000 gylden.
1320. 13. novemberAvignon298Pave Johannes 22. paalægger alle gejstlige og verdslige myndigheder og indbyggere i de lande, hans nuntius magister Bernardus de Monivalent, ærkedegn af Sologne, skal passere paa sin rejse til Danmark, at give ham lejde uden hindring eller afgift.
1320. 13. novemberAvignon299Pave Johannes 22. anbefaler sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn i Sologne, til gejstligheden i Danmark.
1320. 13. novemberAvignon300Pave Johannes 22. paalægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, at fordre regnskabsbøgerne udleveret af kollektorerne af Peterspenge i Danmark, og at opkræve de beløb, som kollektorerne har tilbageholdt, mod kvittering og sende dem til kurien.
1320. 21. novemberAvignon301Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Esger af Lund at vente eet aar med at tilbagebetale et laan paa 1000 gylden, som denne har maattet optage under sit ophold ved kurien.
1320. 22. novemberWismar302Heinrich von Dassow, vikar og generalofficial for ærkebiskop Jens Grand af Bremen, banlyser og suspenderer Jens Grands modstandere bisperne Hermann af Schwerin og Heinrich af Lübeck.
1320. 24. novemberLübeck303Nicolaus Preen, sognepræst i Dassow, oplæser Heinrich von Dassows banlysning af ærkebiskop Jens Grand af Bremens modstandere bisperne Hermann af Schwerin og Heinrich af Lübeck i Lübeck kirke.
1320. 27. novemberAvignon304Pave Johannes 22. paalægger sin nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, at inddrive alt, hvad der i Danmark er testamenteret til eller deponeret for Romerkirken.
1320. 28. novemberSorø305Kong Kristoffer 2. stadfæster Roskilde Clara klosters privilegier.
1320. 29. novemberAvignon305S1Ærkebiskop Esger af Lund med flere ærkebisper og bisper: indulgensbrev til to kapeller ved Kurien.
1320. novemberAvignon305S2Esger, ærkebiskop af Lund, samt 1 ærkebiskop og 3 bisper tildeler alle, der besøger Sankt Barbaras alter i klostret Georgenberg vor Frankenberg fritagelse for 40 dages kirkebod.
1320. 6. decemberFemern306Femerns indbyggere forpligter sig til at blive under den danske krone og at tjene den danske konge til evig tid.
1320. 6. december307Abbed Bo og konventet i Vitskøl erklærer at have solgt deres gods paa Læsø til Viborg kapitel og at have modtaget købesummen.
1320. 6. december308De spedalskes hospital i Roskilde bemyndiger sin prokurator Jens Svendsen til at skøde Roskilde Clara kloster et møllested med tilliggende.
1320. 6. decemberRoskilde309Forstanderen Bent og de spedalskes hospital ved Roskilde Clemens kirke erklærer at have solgt Roskilde Clara kloster et møllested i Roskilde.
1320. 13. decemberVarberg309SKong Magnus stadfæster hertuginde Ingeborgs gave af Algö til Birger Persson.
1320. 18. december310Fortegnelse over de breve, der medgives pavens nuntius til Danmark magister Bernardus de Monivalent, ærkedegn af Sologne.
1320. 28. december310M(Reg. Dan. *1291 og *1292) — 1321. 28. december (nr. 376 og 377).
1320. 22. decemberRuchow311Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg stadfæster, at Rostocks Helligkorskloster har købt landsbyen Bandow.
1320312Bonde Bondesen mageskifter en toft i Løjtved med en Løgum kloster tilhørende toft i Aabølling.
1320313Kristoffer 2.s breve om Padis kloster.
[1320]314Pave Johannes 22. meddeler sine nuntier Ademar Targa, Manfred de Montiliis og Jakob de Roca, at de vistnok tryggest kan hjemføre de i Lübeck for pavens kammer deponerede penge over Danmark, og at han har skrevet til Danmarks konge om lejde.
[1320]315Pave Johannes 22. beder Kristoffer 2. sørge for sikkert lejde gennem Danmark for sine nuntier magistrene Ademar Targa, Manfred de Montiliis og Jakob de Roca.
1320316Kong Kristoffer 2. tager Åhus hospital under sin beskyttelse.
1320317Anders Tagesen og Niels Andersen udsteder et brev til Antvorskov kloster.
1320318Niels Lille tilskøder St. Jakobs kirke i Viborg alt sit gods.
1320319Tingsvidne på, at Arkel skylder Peder Pedersen 400 mark.
1320320Næstved st. Peders kloster erhverver gods i Kassemose ved mageskifte med gods i Hellevmagle.
1320321Peder Vædder tilskøder sin broder Jacob sit gods i Østerlöv og *Acchetorp i Skåne.
1320322Herr Eske og herr Ove erklærer, at Jens Elseffsen har skødet sit gods til Viborg domkirke.
1320.322MNy kgl. saml. fol. 844 bl. 68v, se 1372. 22. juli.
[1320-33]323Hermann Rödinghausen, borger i Stralsund, gør testamente, hvori omtales en radbrækning i Danmark.
[1320-21]324Love for øen Femern, vedtaget af øens stormænd under forudsætning af kongen af Danmarks samtykke.
[1320-32]325Kong Kristoffer 2. giver Eskild Krage Vallø.
[1320-32]326Kong Kristoffer 2. giver Næstved S. Peders kloster et privilegium.
[1320-32]327Kong Kristoffer 2. skænker kapitlet i Lund 10 mark penge af mønten sammesteds for sin aartid.
[1320-1332, 1252-1259, 1440-1448]327S1Kong Kristoffer (1., 2. eller 3.) stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.
[1320-1332, 1252-1259 eller 1440-1448]327S2Kong Kristoffer (1., 2. eller 3.) pantsætter gods i Skibing og Ring.
[1320-1332, 1252-1259, 1440-1448]Kong Kristoffer (1., 2. eller 3.) stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.
[1320-1332, 1252-1259 eller 1440-1448]Kong Kristoffer (1., 2. eller 3.) pantsætter gods i Skibing og Ring.
forrige næste