forrige næste
DatoStedNr.Regest
1321. 1. januarKolding328Kong Kristoffer 2. tager ridderen Anders Nielsen i sit værn, fritager hans gods for afgift til kongen og giver ham jurisdiktionen over hans undergivne.
1321. 12. januar el. 13. juli329Peder Brun sælger kannikerne i Ribe sine ejendomme i Opstrup mark, Stadil sogn.
1321. 24. januar330Hertug Erik 2. af Jylland paalægger borgerne i Flensborg at overholde de af raadmændene givne bestemmelser og love.
1321. 27. januarVarberg330S1Kong Magnus stadfæster en gave af hertuginde Ingeborg.
1321. 27. januarVarberg330S2Kong Magnus stadfæster en gave af hertuginde Ingeborg til Linköpings domkirke.
1321. 28. januarKolding331Kong Kristoffer 2. stadfæster Koldings privilegier og friheder.
1321. 30. januarRibe332Biskop Jens af Ribe vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af 1320 28. juni.
1321. 4. februarOldenburg333Grev Johan 3. af Holsten erkender at skylde staden Oldenburg 150 mark lybsk, bl. a. fordi den har skaffet ham forsyninger til hans togt mod Femern.
1321. 6. marts334Lübecks raad meddeler raadet i Stralsund den vedtægt, som Hamburgs og Lübecks raad har givet for bødkerne i deres stæder, og beder det overveje at indføre den samme vedtægt i Stralsund.
1321. 13. marts335Greifswald stad indfører den samme vedtægt for bødkerhaandværket, som gælder i Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock og Stralsund.
1321. 14. martsHolbæk336Kong Kristoffer 2. stadfæster sine forfædres privilegier til kapitlet i Lund.
1321. [29. marts]337Raadene i Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald indfører ensartede vedtægter for bødkerne i deres stæder.
1321. 10. aprilRoskilde338Kong Kristoffer 2. stadfæster Roskilde kapitels privilegier og friheder.
[1321]. 12. aprilOrebro339Sveriges rigsraad meddeler Norges rigsraad, at ingen Svensker er delagtig i Ulf Saksesens tilfangetagelse, men at denne formodentlig er foretaget af unge mænd og fremmede fra Varberg.
1321. 17. april340Biskop Jens af Ribe lægger den gejstlige jurisdiktion i Frøsherred, Kalslundherred og paa Manø under kantorembedet i Ribe.
1321. 20. aprilVarberg340SKong Magnus giver sin kansler Filip, dekan i Linköping, sin andel i Kulebodryd.
1321. 26. april341Kanniken Broder Degn i Aarhus opretter et kanonikat og en præbende ved Aarhus Clemens kirke og indstifter aartid for sig selv.
1321. 26. april342Biskop Esger af Aarhus, Jens Dus ærkedegn, Jakob kantor og Aarhus kapitel stadfæster kanniken Broder Degns oprettelse af et kanonikat og en præbende ved Aarhus Clemens' kirke og hans dermed forbundne dispositioner.
1321. 30. april342M(Reg. Dan. nr. 1900) = Dipl. Dan. 2.rk. II nr. 289.
1321. 30. aprilAvignon343Biskop Heinrich af Lübeck overlader efter mægling af bispen af Slesvig vikaren Alwin von Husen indtægter paa 15 mark af landsbyen Lübbersdorf.
1321. 4. majRingsted344Kong Kristoffer 2. tager Randers by under sin beskyttelse, stadfæster dens privilegier, giver borgerne toldfrihed i hele riget undtagen ved Skaanemarkedet og forbyder, at borgerne tager fremmede til sagførere i sager, der er rejst i Randers.
1321. 6. majAvignon345Biskop Heinrich af Lübeck paalægger Heinrich Goldoge at skaffe Lübeck kirke dækning for et beløb, kirken har tilgode i Wismar.
1321. 28. majPræstø346Kong Kristoffer 2. tager indbyggerne i Køge under sin beskyttelse og stadfæster deres privilegier.
1321. 2. juni347Kong Edward 2. af England meddeler fogederne i Scarborough, at købmanden Peter de Welwyk, som i Aalborg havde ladet et skib med rug, er blevet overfaldet og udplyndret af Hollændere og paalægger fogderne at beslaglægge hollandske varer til samme værdi.
1321. 4. juniRibe348Ærkebiskop Esger af Lund vidimerer og stadfæster biskop Jens af Slesvigs brev af 1311 29. april.
1321. 7. juniVordingborg349Kong Kristoffer 2. tager Tommerup kloster under sin beskyttelse og bekræfter dets privilegier.
1321. 8. juniNæstved350Kong Kristoffer 2. tager Slagelse under sin beskyttelse og bekræfter byens privilegier.
1321. 9. juniVordingborg351Kong Kristoffer 2. meddeler det estniske adelskab, at han efter forhandlinger med dets udsendinge er rede til at modtage dets hyldning i løbet af denne og den efterfølgende sommer.
1321. 11. juniVordingborg352Kong Kristoffer tager borgerne i Reval under sit værn og stadfæster deres love, privilegier og friheder.
1321. f. 2. juli353Kaution for et brev fra Heinrich Hegener til Lund i Danmark.
1321. 2. juli354Kaution for et brev fra Arnold Luttikendorpmunde til Lund i Danmark.
1321. 10. juli355Bodil, enke efter Poul Jakobsen, overdrager Roskilde Agnete kloster en gaard i Sundbylille i anledning af hendes datters optagelse i klostret.
1321. 13. juli355Mse 1321 12.januar (nr. 329).
1321. 22. juliRibe356Ribe kapitel vidimerer biskop Jens af Slesvigs brev om tienden af Bylderup sogn.
1321. 24. juli357Katrine, abbedisse i Roskilde Clara kloster, præsenterer Jakob Kristiansen af Næstved til Hellelev kirke over for Jens Slagelse, kantor, og Ebbe, økonom i Roskilde.
1321. 24. juliBohus358Hertuginde Ingeborg af Sverige slutter paa egne og sin søn kong Magnus vegne en traktat mellem Norges rige og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg, hvorved der aftales ægteskab mellem fyrstens søn Albrecht og kong Magnus' søster Eufemia, og hvorved Norge med fyrsten indgaar et forsvarsforbund, der er rettet mod Danmark.
1321. 24. juliBohus359Hertuginde Ingeborg af Sverige slutter paa egne og sin søn kong Magnus' vegne en traktat mellem Sveriges rige og fyrst Heinrich af Mecklenburg, hvorved der aftales ægteskab mellem fyrstens søn Albrecht og kong Magnus' søster Eufemia, og hvorved Sverige med fyrsten indgaar et forsvarsforbund, der fortrinsvis er rettet mod Danmark.
1321. 24. juliBohus360Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg slutter gennem sin ridder Martin van der Hude aftale med kong Magnus af Sverige og Norge og dennes moder hertuginde Ingeborg om ægteskab mellem fyrstens søn Albrecht og kongens søster Eufemia og om at hjælpe kong Magnus mod mulige angreb fra kongen af Danmarks side.
1321. 24. juliBohus361Hertuginde Ingeborg af Sverige slutter paa egne og sin søn Magnus' vegne en overenskomst med fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg, ifølge hvilken fyrsten i aaret 1322 skal sende to hundrede riddere og væbnere til Sverige som hjælp, saaledes at der træffes særlig aftale i tilfælde af Skaanes erobring.
1321. 24. juliBohus362Ridder Knud Porse, høvedsmand paa Varberg, slutter en overenskomst med fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg, ifølge hvilken han og hans venner efter bedste evne skal støtte fyrsten og dennes søn junker Albrecht.
1321. 25. juliAvignon363Pave Johannes 22. fordømmer Johannes de Polliacos falske lære.
1321. 25. juliLödöse363SBrødrene hr. Lyder og Wulf van Kyrren skifter arvegods imellem sig, således at hr. Lyder får det i Sverige beliggende, hr. Wulf det i Holsten og Danmark.
1321. 27. juli364Ryd kloster fritager Slesvig stad for ethvert krav med hensyn til afgrøderne af noget jord mellem Slesvig og Gottorp, som Slesvig stad havde tilegnet sig, men nu atter overladt klostret.
1321. 11. augustRoskilde365Kong Kristoffer 2. kundgør, at Oluf Nielsen paa kongens retterting har solgt og skødet kanniken Henrik i Roskilde jordegods i Vedskølle og til erstatning for dette gods har tildelt sin hustru jordegods i Bonderup.
1321. 17. august365SNiels Tuesen af Hørby, Bent, Niels Urne og Karl, sønner af Niels Tuesen overgiver gården Åkarp testamenteret af afdøde fru Ingeborg, datter af Magnus kaldet Skiænkiæræ, til Gudhems kloster.
1321. 26. augustRoskilde366Kong Kristoffer 2. slutter forlig med ærkebiskop Esger af Lund og hans kirke.
1321. 27. augustRoskilde367Ærkebiskop Esger af Lund slutter paa den danske kirkes vegne forlig med kong Kristoffer 2. og den danske krone.
1321. 4. septemberDoberan368Hertuginde Ingeborg af Sverige lover hjælp til fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg, hvis han bliver angrebet af Danmark eller andre i anledning af den med hertuginden sluttede pagt.
1321. 4. septemberDoberan369Hertuginde Ingeborg af Sverige lover paa kong Magnus' og egne vegne, at de, hvis der opstaar krig eller fjendskab mellem kongen af Danmark og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg, vil forsøge mægling mellem dem og, hvis mæglingen glipper, vil hjælpe fyrsten med al deres magt paa den betingelse, at fyrsten vil forholde sig paa samme maade, hvis de selv kommer i konflikt med Danmark.
1321. 12. oktober370Ærkebiskop Jens Grand af Bremen tillader raadet i Hamburg at lade læse en messe daglig i fæstningen Neuwerk.
1321. 21. oktoberRingsted371Tingsvidne af Sjællands landsting, at Jens Ulstrup, kannik i Roskilde, har skødet Roskilde Agnete kloster en gaard i Baldersbrønde.
1321. 21. oktoberRingsted372Kanniken Jens Ulstrup i Roskilde skøder paa Sjællands landsting Roskilde Agnete kloster sin gaard i Baldersbrønde.
1321. 8. november373Ove, søn af Niels Rane, mageskifter gods i Ringsted- og Sømmeherred med Roskilde Clara klosters gods i Havnelev.
1321. 8. november374Roskilde Clara kloster mageskifter gods i Havnelev med Niels Ranes søn Oves gods i Ringstedherred og Sømmeherred.
1321 11.november374M(Reg. Dan. nr. 1905), se 1329 11.november.
1321. 19. decemberAvignon375Pave Johannes 22. formaner klostret S. Denis i Paris til at overholde betalingen af den livrente, det har forpligtet sig til at betale ærkebiskop Jens Grand af Bremen.
1321. 28. decemberSønderborg376Hertug Erik 2. af Jylland erkender at skylde grev Heinrich 3. af Schwerin 2000 mark sølv, som skal tilbagebetales i tre aarlige rater.
1321. 28. decemberSønderborg377Hertug Erik 2. af Jylland erkender at skylde grev Heinrich 3. af Schwerin 200 mark sølv, som skal tilbagebetales førstkommende pinse af et beløb, som den danske konge skylder hertugen.
1321378Jens Sommersen, kannik i Roskilde, skænker Roskilde Clara kloster en gaard t Roskilde Dionysius' sogn.
1321379Kong Kristoffer 2. stadfæster Stege stads privilegier.
1321380N.N. udsteder et brev vedrørende gods på Hønske.
1321380M(Reg. Dan. nr. *1316), se nr. 337.
1321381Grev Herman af Gleichen skøder gods i Sørbymagle og Gimlinge til Antvorskov kloster.
1321382Grev Herman af Gleichen tilskøder Antvorskovkloster jordegods i Sørbymagle.
1321382MÆA. I 43. Aarstallet er forkert. Brevet er fra sidste halvdel af 14. aarh.
1321383Jens Urne udsteder et pantebrev til Lars Jonsen.
1321(?)384Kong Kristoffer 2. stadfæster Slangerups privilegier. 10
[1321-23]385Nils Sigfastson, kannik i Uppsala og pavelig indsamler af peterspenge og annater i Sverige, meddeler pave Iohannes 22. forskellige vanskeligheder ved inddrivelsen i Sverige og Danmark og beder paven sende en pønitentiar til de nordiske lande, som kan disse landes sprog.
[c. 1321]386Borggrev Hermann af Stromberg beder raadet i Rostock tilbagegive Heinrich Barnewin det af kong Erik 6. Menved 1308 14. august skænkede gods.
[c. 1321]387Ridderne Eberhard og Amelung von Warendorff og deres frænder og venner beder raadet i Rostock tilbagegive deres frænde Heinrich Barnewin det af kong Erik 6. Menved 1308 14. august skænkede gods.
[c. 1321]388Ridderen Friedrich von Horn beder raadet i Rostock tilbagegive hans svigerfader Heinrich Barnewin det af kong Erik 6. Menved 1308 14. august skænkede gods.
1321388SKnud Porse tilbagegiver Niels Karlsen gods i Stråvalla.
1321Knud Porse tilbagegiver Niels Karlsen gods i Stråvalla.
forrige næste