forrige næste
DatoStedNr.Regest
1322. 10. januarAvignon389Pave Johannes 22. overdrager præsten ved Mora kirke, Västerås stift Johannes Fot det ved kanniken magister Johannes von Luttekenborchs død ledige kanonikat og præbende ved Hamburg kapitel, da denne forsikrer i forvejen at have ærkebispen Jens Grands godkendelse heraf.
1322. 10. januarAvignon390Pave Johannes 22. paalægger ærkebisperne af Lund og Uppsala og bispen af Odense at sørge for, at tre klerke i enkedronning Margrete af Sveriges tjeneste faar lov til uhindret at nyde indtægterne af deres embeder i tre aar.
1322. 31. januarAvignon391Pave Johannes 22. paalægger sin nuntius i Danmark, magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, at inddrive indtægterne af den ledige bispestol i Roskilde.
[1322. 7. marts-4. april]Om en retsstrid afgjort i Skåne.
1322. 19. martsAvignon392Pave Johannes 22. stadfæster i ærkebiskop Esgers fraværelse Roskilde kapitels valg af dekanen Jens til biskop af Roskilde.
1322. 19. martsAvignon393Pave Johannes 22. meddeler Roskilde kapitel, at han har stadfæstet dets valg af dekanen Jens til biskop.
1322. 19. martsAvignon394Pave Johannes 22. meddeler gejstligheden i Roskilde stift, at han har stadfæstet kapitlets valg af dekanen Jens til biskop.
1322. 19. martsAvignon395Pave Johannes 22. meddeler menigheden i Roskilde stift, at han har stadfæstet kapitlets valg af dekanen Jens til biskop.
1322. 19. martsAvignon396Pave Johannes 22. meddeler Roskildekirkens vasaller, at han har stadfæstet kapitlets valg af dekanen Jens til biskop.
1322. 19. martsAvignon397Pave Johannes 22. meddeler ærkebiskop Esger af Lund, at han har stadfæstet Roskilde kapitels valg af dekanen Jens til biskop.
1322. 19. martsAvignon398Pave Johannes 22. meddeler kong Kristoffer 2., at han har stadfæstet Roskilde kapitels valg af dekanen Jens til biskop.
1322. 23. marts399Biskop Otto af Reval betaler det pavelige kammer 16 gylden paa den danske svend Skules vegne.
1322. 24. marts400Margrete, enke efter hr. Henrik Albertsen, skænker Roskilde Agnete kloster jordegods i St. Fuglede.
1322. 24. marts401Henrik Hennikesen fra Skaane pantsætter sit gods i Gundsølille til Jens Mortensen.
1322. 29. martsLund402Ærkebiskop Esger af Lund annekterer Kåpinge kirke til Tyge Hemmingsens præbende i Lund.
1322. 29. martsLund403Ærkebiskop Esger af Lund bevilger kanniken Tyge Hemmingsens ansøgning om, at Köpinge kirke henlægges under hans præbende i Lund.
1322. 3. april404Lars Madsen pantsætter alt sit gods i Skelby til Bo Ovesen.
1322. 14. aprilÆbelholt405Anders, søn af Oluf Tagesen, mageskifter sine ejendomme i Nørre Sørup med Esrom klosters gods i Store Rørbæk.
1322. 18. aprilAvignon406Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Roskilde, der er blevet bispeviet af kardinalbiskop Raynaldus af Ostia, at tiltræde sit embede.
1322. 27. april406M(Reg. Dan. nr. 1320) = nr. 408.
1322. 4. majFlakkebjærg herredsting407Tingsvidne af Flakkebjærg herredsting, at Klemens Sene har pantsat hr. Morten Baad sit gods i Skafterup for 80 mark penge.
1322. 11. majSternberg408Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg slutter forbund med grev Heinrich 3. af Schwerin.
1322. 11. majSternberg409Grev Heinrich 3. af Schwerin slutter forbund med fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1322. 12. majViborg410Biskop Peder af Viborg erklærer, at han med sit kapitels samtykke giver afkald paa alle krav om gæsteri af Vitskøl kloster.
1322. 14. majViborg411Biskop Peder af Viborg stadfæster overdragelsen af kirkerne i Strandby, Aale, Malle og Farstrup til Vitskøl kloster og giver klostret jurisdiktionen over dets undergivne i alle sager om helligbrøde.
1322. 14. majRoskilde412Biskop Jens af Roskilde lover at betale servispenge til det pavelige kammer fordelt paa to terminer.
1322. 19. maj413Fortegnelse over de breve, der sendes pavens nuntius i Danmark magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, med hans tjener Guiraud.
1322. 20. majLübeck414Wenemar af Essens testamente.
1322. 27. majVordingborg415Fyrst Wizlaus 3. af Rügen erklærer at have sine lande som len af den danske konge.
1322. 27. majVordingborg416Kong Kristoffer 2. slutter en overenskomst med fyrst Wizlaw 3. af Rügen, hvorved denne overdrager kongen Møn for 2000 mark sølv, fordelt paa fire terminer.
1322. 28. maj417Fyrst Johann 2. af Werle opfordrer Volkmar von Gowisch og Heinrich von Werle til at stille ham hjælpetropper i kong Kristoffer 2.s tjeneste.
1322. 30. majVordingborg418Fyrsterne Johann 2. og Johann 3. af Werle forpligter sig til at overdrage kong Kristoffer 2. og hans børn landene Schwan, Ribnitz, Gnoyen, Sülz, Marlow og Tessin, hvis de erhverver noget af disse.
1322. 9. juniRoskilde419Abbed Niels i Sorø og Roskilde kapitel vidimerer ærkebiskop Esger af Lunds brev af 1321 27. august.
1322. 10. juniRoskilde420Kapitlet og dominikanerne i Roskilde vidimerer pave Bonifacius 8.s bulle af 1296 2. juni til clarisserinderne (Bull. Dan. 779 nr. 891).
1322. 10. juniAvignon421Pave Johannes 22. paalægger abbeden i Huda kloster i Bremen stift, skolemesteren ved S. Willehad i Bremen og magister Johannes fra Konstanz at overdrage klerken Therwinus fra Braunschweig det kanonikat og den præbende ved st. Ansgars kirke i Bremen, som er blevet ledige ved kanniken Nicolaus de Dacias død.
1322. 11. juniDemmin422Fyrsterne Johann 2. og Johann 3. af Werle slutter forbund med hertugerne Otto 1. og Wartislaw 4. af Stettin i den hensigt at hjælpe kong Kristoffer 2. af Danmark.
1322. 11. juniSøborg423Kong Kristoffer 2. giver Winand af Stantforde en mølle ved Reval som arvelen.
1322. 16. juniNørre Tranders424Biskop Peder af Viborg giver afkald paa alle breve og procesakter, som kunde støtte Viborg kirkes krav om gæsteri af Vitskøl kloster.
1322. 2. juliStralsund425Hertuginde Ingeborg af Sverige erkender at skylde Stralsund stad 1000 mark penge, som staden har laant hende paa den betingelse, at Stralsunds borgere i tilfælde af ikke rettidig betaling skal nyde fuldstændig frihed for told og afgifter i Norge og Sverige i tidsrummet mellem den i brevet fastsatte betalingstermin og den virkelige betalingsdag.
1322. 7. juli426Peder Sparre og hans broder Niels Krage pantsætter deres gods i *Galmindrup til Jakob Knudsen for 100 mark.
1322. 10. juliStege427Biskop Jens af Slesvig og kong Kristoffer 2.s skriftefader broder Boje af franciskanerordenen vidimerer de Rügenske fyrster Wizlaus 2.s, Wizlaus 3.s og Zambors brev af 1298 23. april, ved hvilket de forlener greven af Gützkow med landet Streu.
1322. 17. juliStege428Kong Kristoffer 2. slutter en overenskomst med grev Gerhard 3. af Holsten, som forpligter sig til at yde kongen militær hjælp.
1322. 18. juliStege429Kong Kristoffer 2. erkender at skylde grev Gerhard 3. af Holsten 800 mark lødigt sølv, der skal betales til Mortensdag 1322 og Mortensdag 1323.
1322. 21. juliRingsted430Margrete, enke efter Henrik Albertsen, skænker Roskilde Agnete kloster jordegods i St. Fuglede.
1322. 21. juliRingsted431Abbed Peder i Ringsted og flere andre bevidner, at fru Margrete, enke efter Henrik Albertsen, paa Sjællands landsting har skødet Roskilde Agnete kloster jordegods i St. Fuglede.
1322. 30. juliKavelsdorf432Hertug Wartislaw 4. af Pommern overlader fyrst Wizlaw 3. af Rügen indtægterne af en række landsbyer til erstatning for indtægterne af Streu, som Wizlaw har tildelt den danske drost Lars' hustru Margrete af Gützkow.
1322. 16. augustHolbæk433Kong Erik (8.) lover i tilfælde af sin fader kong Kristoffer 2.s død at overtage dennes forpligtelser overfor fyrst Wizlaw 3. af Rügen i anledning af Møns overdragelse til Danmark.
1322. 21. augustLund434Den pavelige nuntius i Danmark, magister Bernardus de Montvalent, ærkedegn i Sologne og pavelig kapellan, vidimerer pave Johannes 22.s brev af 1322 31. marts om Peterspengene fra Sverige.
1322. 22. augustHolbækSveriges rigsråd slutter forbund på ti år med kong Kristoffer 2. og den udvalgte kong Erik.
1322. 4. septemberSlesvig435Slesvig kapitel og guardianen for franciskanerne i Slesvig vidimerer hertug Valdemar 2. af Jyllands brev 1310 13. maj.
[1322. 5. september-1323. 4. september]Avignon436Pave Johannes 22. paalægger biskop Peder af Viborg, Bernardus de Montvalent, ærkedegn af Sologne, og Nils Sigvastsson, kannik i Uppsala, at undersøge og træffe afgørelse i striden mellem Valborg, enke efter Otto Foged, og hendes afdøde søns kreditorer, der har beslaglagt det gods, som Valborg havde arvet efter sin søn og skænket til oprettelsen af et nonnekloster.
[1322. 5. sept.-1323. 4. sept.]Avignon437Pave Johannes 22. paalægger kong Kristoffer 2. at stadfæste det privilegium, som hans broder kong Erik 6. Menved havde givet det kloster, som Otto Fogeds enke Valborg havde oprettet.
1322. 20. septemberLund438Ærkebiskop Esger af Lund bevilger kanniken Peder Jonsons ansøgning om, at Vram kirke henlægges til hans præbende i Lund.
1322. 24. septemberGadebusch439Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg sælger en fæstning i Warnemünde til staden Rostock paa den betingelse, at fæstningen nedrives, samt lover, at han ikke vil slutte forlig med kongen af Danmark, medmindre forliget ogsaa omfatter Rostock.
1322. 28. septemberAvignon440Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen fortsat at visitere kirker, klostre, lokaliteter og personer i Bremens kirkeprovins og at oppebære visitationsgebyrerne, uanset om han har visiteret eller ej.
1322. 28. septemberAvignon441Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at oppebære resten af den bede fra Hamburg kapitel, pave Clemens 5. havde tilstaaet ham.
1322. 1. oktoberAvignon442Pave Johannes 22. paalægger sin kapellan Johannes, kannik i Konstanz, kanniken Jakob i Slesvig, og officialen i Paris at henvende sig til klostret Saint-Denis i Paris, der i sin tid havde modtaget en sum penge af ærkebiskop Jens Grand og forpligtet sig til i fremtiden at yde ham en aarlig livrente, men nu under falske paaskud har unddraget sig denne forpligtelse, og foranledige, at klostret udbetaler ærkebispen det beløb, der skyldes ham, og i fremtiden overholder sine forpligtelser.
1322. 1. oktoberAvignon443Pave Johannes 22. tillader kong Kristoffer 2. og hans efterfølgere at lade holde messe før daggry.
1322. 1. oktoberAvignon444Pave Johannes 22. tillader kong Kristoffer 2. og dronning Eufemia at holde privat gudstjeneste paa steder, som er lagt under interdikt. 19 Nulli] herefter etcetera Aa. — concessionis] herefter etcetera Aa. 30 .. = Eufemie. 4 declinare] herefter overstr. contigerit Aa. 11 Nulli) herefter etcetera Aa. — concessionis) herefter etcetera Aa.
1322. 1. oktoberAvignon445Pave Johannes 22. bemyndiger kong Kristoffer 2.s skriftefader til at meddele de ordensbrødre, der spiser ved kongens bord, en saadan dispensation, at de kan spise kød og andre retter, der forbydes dem af deres ordensobservans.
1322. 1. oktoberAvignon446Pave Johannes 22. tillader Erik, kong Kristoffer 2.s søn, at holde privat gudstjeneste paa steder, som er lagt under interdikt.
1322. 1. oktoberAvignon447Pave Johannes 22. bemyndiger skriftefaderen for Erik, kong Kristoffer 2.s søn, til at meddele de ordensbrødre, der spiser ved Eriks bord, en saadan dispensation, at de kan spise kød og andre retter, der forbydes dem af deres ordens observants.
1322. 2. oktober448Pave Johannes 22. overdrager kanniken Johannes, søn af hertug Otto 3. af Lüneburg, skolemesterembedet i Bremen imod ærkebiskop Jens Grand af Bremens vilje.
1322. 2. oktoberAvignon449Pave Johannes 22. paalægger provsten Bertholinus i Mainz, dekanen Meinhard ved Ansgarkirken i Bremen og dekanen Johannes von Campe i Hamburg at indføre hertug Otto 3. af Lüneburgs søn Johannes som skolemester i Bremen mod ærkebiskop Jens Grand af Bremens vilje.
1322. 19. oktoberRingsted450Tingsvidne af Sjællands landsting, at fru Edel, enke efter Niels Tinde, har skødet Roskilde Agnete kloster jordegods i Ølsemagle og Lundby til gengæld for sin datters optagelse i klostret.
1322. 27. oktoberFlyinge451Ærkebiskop Esger af Lund stadfæster ærkebiskop Eskils bestemmelser, hvorved fire kirker henlægges under Tommerup kloster.
1322. 28. oktoberFlyinge452Ærkebiskop Esger af Lund overdrager Tommerup kloster ærkebispens tiende af Nöbbelöv og Simris paa grund af klostrets ødelæggelse ved brand.
1322. 29. oktoberNykøbing F.453Kong Kristoffer 2. fritager for fire aar Broktorp for afgifter og ydelser til kongen med undtagelse af retsbøder.
1322. 29. oktoberNykøbing F.454Kong Kristoffer 2. tager Broktorp i Halland under sit værn og giver byen privilegier.
1322. 1. novemberAvignon455Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Jens Grand af Bremen at give Jens Felixsøn dispensation fra hans uægte fødsel, saaledes at han kan forfremmes til højere gejstlige grader.
1322. 31. decemberGingst456Provst Petrus Wernitz paa Rügen, sognepræst i Gingst, samtykker overfor biskop Jens af Roskilde i, at Ummanz kirke adskilles fra Gingst kirke.
1322457Bisp Jens af Slesvig slutter forbund med grev Gerhard 3. af Holsten mod hertug Erik 2. af Jylland og Ditmarskerne.
1322458Abbed Peder i Esrom meddeler kanniken Petrus i Skara, at kong Magnus af Norge har fordrevet Johanniterne fra Værne kloster, og at sagen skal forebringes for paven.
1322459Niels Torbensen skænker Næstved st. Peders kloster jordegods paa Falster.
1322460Ridderen Niels Tuesen skøder ejendom til Næstved st. Peders kloster.
1322461Anders Davidsen pantsætter en gård i Aversi til abbeden i Ringsted.
[c. 1322]462Jens Nielsen af Kås tilskøder Ribe kapitel jordegods på Tårup mark i Ullerup sogn.
1332. 23. majLanken378Biskop Jens af Roskilde m. fl. vidimerer en række kvitteringer af 1321 7. august, 1322 15. januar, 23. januar, 1. marts, 10. marts, 1323 25. september og 16. november, som Giselbert Rinbisch, borger i Gent m. fl. købmænd fra Flandern har givet staden Stralsund.
forrige næste