forrige næste
DatoStedNr.Regest
13[23-34]. 20. januarAGrev Gerhard 3. af Holsten befaler fogeder og ombudsmænd i Hviding- Frøs- Slogs- og Løgumherred at respektere Løgum klosters privilegier (cf. Dipl. Dan. 2. rk. VII p. 318).
1323. 21. januar0M(Hamsfort i SRD. I 299=Hvitfeld III 311 Fol. 423) se 1317. 20. januar (Rep. nr. 1197).
1323. 30. januarAvignon1Den pavelige kammermester Gaspard, biskop af Marseille, kvitterer biskop Jens af Roskilde for indbetaling af en rate af servispengene til det pavelige kammer.
1323. 30. januar2Biskop Jens af Roskilde har indbetalt en rate af sine servispenge til kardinalkollegiet.
1323. 30. januarAvignon2ABiskop Jens af Roskilde faar kvittering for indbetaling af en del af sine servispenge til det pavelige kammer.
1323. 1. februarAvignon3Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Ribe, provsten i Slesvig og ærkedegnen i Roskilde at bevæge eller tvinge fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg til at tilbagegive kong Kristoffer 2. landet Rostock.
1323. 1. februar4Ærkebisp Esger af Lund bevidner, at Hospitalsforstanderen efterlader Hr. Gynter Jordejendom i Simastorp.
1323. 2. februarVordingborg5Kong Kristoffer 2. giver Wismar forskellige privilegier i Danmark, især paa Skaanemarkederne.
1323. 20. februarOslo6Norske stormænd har overdraget ærkebiskop Eilif af Nidaros at udpege en rigsforstander, bl.a. i anledning af den uro, Knud Porses optræden har forvoldt.
1323. 27. februarMinden7Ridder Ludolf af Tunderen og hans Hustru Adelheid skænker Klostret Loccum Indtægterne af en Ejendom i Ladhe.
1323. 27. februarAvignon8Den pavelige kammermester Gaspard, biskop af Marseille, kvitterer biskop Jens af Roskilde for indbetaling af resten af hans servispenge til det pavelige kammer.
1323. 27. februarAvignon8ABiskop Jens af Roskilde faar kvittering for indbetaling af resten af sine servispenge til det pavelige kammer.
1323. 28. februar9Biskop Jens af Roskilde har indbetalt resten af sine servispenge til kardinalkollegiet.
1323. 1. martsRoskilde10Bernardus de Montvalent, ærkedegn i Sologne, pavens kapellan og nuntius i Danmark, paalægger Godfred af Calwynch, Johanniterprior i Eskilstuna, og broder Herman af Hereford at modtage de i Sverige indsamlede peterspenge og oversende dem til Danmark.
1323. 6. marts11Tyge Bly pantsætter sin ejendom i Svogerslev til Strange Jensen.
1323. 11. martsRostock12Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg lover staden Rostock, at han ikke vil slutte forlig med kong Kristoffer 2., medmindre Rostock er indbefattet i forliget.
1323. 19. martsPlön13Ridder Heinrich von Alversdorf skænker landsbyen Jagel i Jylland til Slesvig Johannes kloster.
1323. før 29. marts14Kardinal Berengarius, kardinalkollegiets kammermester, oversender 10 floriner af biskop Jens af Roskildes servispenge til fordeling mellem de 25 kardinaler.
1323. 3. aprilRoskilde15Anna, enke efter Roskildeborgeren Jens, bemyndiger sin søn Vilhelm Paa til at skøde sin ejendom i Truelstrup til Jens Mortensen. A: Univ.Bibl. AM. LVI 6. Perg. 21 × 4,5. Perg.flig afrevet.
1323. 9. aprilAvignon15APave Johannes 22. paalægger Bernardus af Montvalent, ærkedegn i Sologne, pavens kapellan og nuntius i Danmark, at indstille opkrævningen af Roskilde bispestols indtægter, da biskop Jens af Roskilde har sluttet en overenskomst herom med det pavelige kammer.
1323. 30. aprilRoskilde16Bonde, kannik i Roskilde og kongens foged paa Fyen, bemyndiger sin medkannik Ebbe til at skøde sin ejendom i Kyndeløse, Hyllinge sogn, til kannikerne i Roskilde, for at de kan holde hans aartid i Roskilde kirke.
1323. 1. majRoskilde17Kong Kristoffer 2. bekendtgør, at Henrik Henriksen Vinnan, tidligere borger i Roskilde, paa hans retterting har overtaget Roskildekanniken Peder Frodesens retskrav imod Roskilde Frue kloster for to møller i Svogerslev.
1323. 3. maj18Pave Johannes 22. paalægger sin nuntius i Danmark ærkedegnen Bernardus de Montvalent at oversende til det pavelige kammer, hvad han maatte have oppebaaret af indtægterne fra Roskilde stift.
1323. 16. maj18AJohannes de Regio, sekretær i det pavelige kammer, foretager en fordeling af servispenge, der er modtaget, bl. a. fra biskop Jens af Roskilde.
1323. 18. majAntvorskov19Grev Herman af Gleichen kvitterer Antvorskov kloster for 100 mark sølv.
1323. 21. majNykøbing F.20Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg anerkender kong Kristoffer 2.'s og hans søn kong Eriks (7.)'s lenshøjhed over Rostock, Gnoyen og Schwan.
1323. 23. majNykøbing F.21Grev Gunzelin 6. af Schwerin slutter forbund med fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1323. 26. majLund22Ærkebiskop Esger af Lund anviser pengemidler til fordeling mellem de kanniker, der er til stede i domkirken ved kirkefesterne, og ordner sin aartids afholdelse sammesteds.
1323. 29. majVordingborg23Kong Kristoffer 2. sender hr. Anders Nielsen med kongelig fuldmagt til fyrstendømmet Rostock.
1323. juni.23M(Mogens Madsen, Episc.Lund. 119=Hvitfeld, Bispekrøn. bl. sij=Fol. 70) se nr. 22.
1323. 4. juniRostock24Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg stadfæster som kongen af Danmarks lensmand byen Rostocks privilegier.
1323. 4. juniRostock25Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg vidimerer og stadfæster kong Erik 6. Menveds brev af 1310 20. april.
[Efter 1323. 4. juni]26Raadet i Rostock vidimerer og garanterer for ægtheden af fyrst Heinrich 2. af Mecklenburgs brev af 1323 4.juni (=nr.25).
1323. 11. juniRibe27Bernardus de Montvalent, ærkedegn i Sologne, pavens kapellan og nuntius i Danmark, kvitterer ærkedegnen Peder og kantoren Tyge i Ribe for forskellige summer til hjælp for det hellige land, som de har indsamlet og overgivet ham.
1323. 14. juniAvignon28Pave Johannes 22. meddeler kong Kristoffer 2., der har udbedt sig oplysninger om magister Bernardus de Montvalents indsamlinger af pavelige provenuer i Danmark, at han har sendt denne til Danmark i dette og andre øjemed og anbefaler ham til kongens gunst.
1323. 14. juniAvignon29Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Ribe at bistaa den pavelige nuntius Bernardus de Montvalent under udførelsen af hans hverv.
1323. 17. juni30Peder Hamundsen giver sin moder fru Ingeborg et gældsbrev paa 20 mark sølv.
1323. 25. juniEdoms herredEdoms herred skriver til rådet i Lübeck i en arvesag.
1323. 29. juniAabo sysselting31Tingsvidne af Aabo sysselting, at Thorkild Dyring har solgt og skødet al sin ejendom i Lyngballe i Lading sogn til hr. Broder Degn.
1323. 9. juliNim herredsting32Tingsvidne af Nim herredsting, at Jens Gøtriksen har solgt sin ejendom i Hornborg til Niels Brok den Ældre.
1323. 9. juliNim herredsting33Tingsvidne af Nim herredsting, at fru Inge, enke efter Lauge Tydulfsen har solgt sin ejendom i Hornborg til hr. Niels Brok den Ældre.
[1323. 13. juli]33Mse 1323. 20. juli.
1323. 15. juliMeldorf34Brunsbüttel sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden Side.
1323. 18. juliMeldorf35Neuenkirchen sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden Side.
1323. 18. juliMeldorf36Oldenwöhrden sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden side.
1323. 18. juliMeldorf37Burg sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden Side.
1323. 18. juliMeldorf38Büsum sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden side.
1323. 18. juliMeldorf39Eddelack sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden Side.
1323. 18. juliMeldorf40Hemme sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden side.
1323. 18. juliMeldorf41Hemmingstedt sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden Side.
1323. 18. juliMeldorf42Hennstedt sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden side.
1323. 18. juliMeldorf43Lunden sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden side.
1323. 18. juliMeldorf44Marne sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden side.
1323. 18. juliMeldorf45Meldorf sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden Side.
1323. 18. juliMeldorf46Süder-Hastedt sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden side.
1323. 18. juliMeldorf47Tellingstedt sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden Side.
1323. 18. juliMeldorf48Wesselburen sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden side.
1323. [omkring 18. juli]Meldorf49Alversdorf sogn stadfæster den af hertug Erik 2. af Jylland mæglede fred mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig paa den ene og Ditmarsken paa den anden side.
1323. 19. juliNeubrandenburg50Fyrsterne Johann 2. og Johann 3. af Werle slutter fred med fyrst Heinrich 2. af Mechlenburg, idet hertug Otto 1. af Pommern udnævnes til opmand i stridsspørgsmaalene.
1323. 20. juliSøborg51Kong Kristoffer 2. slutter kontrakt om ægteskab mellem sin datter Margrete og markgrev Ludwig 1. af Brandenburg.
[1323. 20. juli el. senere]52Kong Kristoffer 2. stadfæster kontrakten om ægteskab mellem sin datter Margrete og markgreve Ludwig 1. af Brandenburg (cf. nr.51).
1323. 21. juliHanerau53Ditmarsken slutter ved hertug Erik 2. af Jyllands mægling fred med grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Jens af Slesvig.
1323. 2. august54Biskop Jens af Roskilde har betalt det pavelige kammer en rate paa 2000 floriner af sit stifts indtægter under vakancen.
1323. 9. august54M(Dipl. Svec. III 606 nr. 2417), se 1320. 4. august.
1323. 16. augustJelling sysselting55Tingsvidne af Jelling sysselting, at hr.Niels Brok fra Horsens har godtgjort, at noget omstridt gods i Lysholt er blevet tilskødet ham og aldrig siden afhændet af ham paa Jelling sysselting.
[Efter 1323. 16. august]Appenæs56Kong Kristoffer 2. meddeler indbyggerne paa Fyen, at han stævner hr. Niels Brok den Ældre og Peder Hamundsen til inden seks uger atindfinde sig for ham.
[Efter 1323. 16. august]Vordingborg57Kong Kristoffer 2. meddeler indbyggerne paa Fyen, at han for anden gang stævner hr. Niels Brok den Ældre og Peder Hamundsen til inden seks uger at indfinde sig for ham.
[Efter 1323. 16. august]Kolding58Kong Kristoffer 2. meddeler indbyggerne i Jelling syssel, at han tildømmer hr. Niels Brok hans gods i Lysholt.
[Efter 1323. 16. august]Taarnborg59Kong Kristoffer 2. meddeler indbyggerne i Jelling syssel, at han for anden gang tildømmer hr. Niels Brok hans gods i Lysholt.
[Efter 1323. 16. august]Sakskøbing60Kong Kristoffer 2. meddeler indbyggernei Jelling syssel, at han for tredie gang tildømmer hr. Niels Brok hans gods i Lysholt.
[Efter 1323. 16. august]Nykøbing61Kong Kristoffer 2. meddeler indbyggerne i Jelling syssel, at han for fjerde gang tildømmer hr. Niels Brok hans gods i Lysholt.
[Efter 1323. 16. august]Slangerup62Kong Kristoffer 2. meddeler indbyggerne i Jelling syssel, at han paalægger fogeden Jakob Tostesen, Esger Bryning, Mathias Toresen og Kristian Torstensen at indføre hr. Niels Brok den Ældre i besiddelsen af hans gods i Lysholt.
1323. 17. august63Gunnulv Svendsens enke Beatrix giver sin slægtning hr. Henrik Nielsen et møllested og tørvegrave paa Vandsted mark.
1323. 20. augustViborg landsting64Tingsvidne af Viborg landsting, at Peder Rask har skødet gods i Boring og Hvirring til hr. Niels Brok den Ældre.
1323. 7. september64M(Reg. Dan. 1936) se 1320. 3. september.
1323. 9. septemberReval65Jens Kande, høvedsmand i Reval, og de danske vasaller i Estland giver paa kong Kristoffer 2.s befaling fremmede købmænd lejde for gennemrejse til Novgorod og ret til at bjerge deres gods i tilfælde af skibbrud.
1323. 13. september66Kanniken magister Johannes de Pinu fra Langres stift sendes til kong Kristoffer 2. for at hente et deponeret beløb paa 580 mark grot, som denne var det pavelige kammer skyldig.
1323. 2. oktoberVilno67Udsendinge fra Estland og Livland, bl.a. fra den danske høvedsmand i Reval, slutter fred med kong Gedemin af Lithauen.
1323. 2. oktoberVilno68Kong Gedemin af Lithauen, slutter fred med Estland og Livland, bl.a. med den danske høvedsmand i Reval.
1323. 9. oktoberAvignon69Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Jens Grand af Bremen og hans lydbiskopper at offentliggøre hans bulle af 1323 8. oktober mod den tyske konge Ludwig af Bayern.
1323. 16. oktober.....sberg70Biskop Eberhard af Ermland og kapitlet sammesteds hævder, at det er urigtigt, naar Lithauerne paastaar, at de vil antage den kristne tro, men hindres deri af den tyske Mariaorden; som bevis herfor anføres Lithauernes overgreb mod kristne lande, bl.a. Reval og Dorpat, og disse landes kirker.
1323. 21. oktoberVisby71Dominikanerne og Franciskanerne i Visby vidimerer nr.65.
1323. 24. oktoberElbing72Bisperne Eberhard af Ermland, Johannes af Samland, Rudolf af Marienwerder, provsterne Herman i Kulm, Eberhard i Marienwerder og Johannes i Samland og dekanen Johannes i Ermland opfordrer alle, der har sluttet fred med kong Gedemin af Lithauen, deriblandt den danske høvedsmand i Reval, til at opgive denne fredsslutning og bekæmpe Lithauerne paa grund af deres troløshed.
1323. 27. oktoberVisby73Dominikanerne og Franciskanerne i Visby vidimerer nr. 65.
1323. 27. oktoberAvignon74Michael Stephani meddeler kong Jaime 2. af Aragonien nyheder fra europæisk politik, bl.a. markgrev Ludwig af Brandenburgs planlagte ægteskab med Kristoffer 2.s datter Margrete.
1323. 30 oktoberRibe75Biskop Jens af Ribe overdrager Spandet kirke til Løgum kloster.
1323. 31. oktoberRibe76Ærkebiskop Esger af Lund stadfæster og vidimerer nr.75.
1323. 1. november76AJohannes de Lescapon, sekretær i det pavelige kammer, foretager en fordeling af servispenge, der er modtaget bl. a. fra biskop Jens af Roskilde.
1323. 4. november77Bernardus de Montvalent, ærkedegn i Sologne, pavelig kapellan og nuntius i Danmark, har indbetalt et beløb af de i Sverige og Danmark indsamlede peterspenge til det pavelige kammer.
1323. 4. november78Bernardus de Montvalent, ærkedegn i Sologne, pavelig kapellan og nuntius i Danmark har indbetalt et beløb af de i Danmark indsamlede penge til hjælp for det hellige land til det pavelige kammer.
1323. 24. november - 1325. 25. maj.79Kong Kristoffer 2. afbetaler gæld til fyrst Wizlaw 3. af Rügen.
1323. 11. decemberViborg80Biskop Tyge af Viborg bekræfter biskop Niels af Viborgs privilegium til Vitskøl kloster om fritagelse for at betale tiende til sognekirkerne.
1323. 23. decemberAvignon81Pave Johannes 22. udnævner kanniken Oluf i Roskilde til biskop af Reval.
1323. 23. decemberAvignon82Pave Johannes 22. meddeler Reval kapitel, at han har udnævnt kanniken Oluf i Roskilde til biskop af Reval.
1323. 23. decemberAvignon83Pave Johannes 22. meddeler gejstligheden i Reval stift, at han har udnævnt kanniken Oluf i Roskilde til biskop af Reval.
1323. 23. decemberAvignon84Pave Johannes 22. meddeler kirkens vasaller i Reval stift, at han har udnævnt kanniken Oluf i Roskilde til biskop af Reval.
1323. 23. decemberAvignon85Pave Johannes 22. meddeler ærkebiskop Esger af Lund, at han har udnævnt kanniken Oluf i Roskilde til biskop af Reval.
1323. 23. decemberAvignon86Pave Johannes 22. meddeler kong Kristoffer 2. af Danmark, at han har udnævnt kanniken Oluf i Roskilde til biskop af Reval.
1323. 23. decemberAvignonAPave Johannes 22. meddeler menigheden i Reval stift, at han har udnævnt kanniken Oluf i Roskilde til biskop af Reval.
1323. 31. december86M(Reg. Dan. *1349) se 1322. 31. december, idet aaret regnes at begynde med 25. december, cf. Pom. UB. VI 150 nr. 3655.
1323.87Stig Pedersen mageskifter Gods i Veddinge med Jakob Akselsen.
132387MA[Reg. Dan. nr. *1351 og *1352] se 1322.
132387MB[Reg. Dan. nr. *1350], se nr.91.
1323Instruks til Oliver de Leyn, prior i Arnhem, og Eberhard v. Kistenburg ang. visitation i Böhmen og Danmark.
forrige næste