forrige næste
DatoStedNr.Regest
1324. 5. januarViborg88Ærkebiskop Esger af Lund vidimerer en bulle af pave Johannes 22. af 1321 25. juli om Johannes de Polliaco's vranglære.
1324. 8. januarAvignon89Pave Johannes 22. paalægger biskop Oluf af Reval at tiltræde sit embede, efter at han nu er blevet indviet af biskop Petrus af Palestrina.
1324. 13. januarVarberg90Ridderen Knud Porse giver ærkebiskop Olov af Uppsala og biskop Karl af Linköping fuldmagt til at udbetale erstatning til gejstlige, der har lidt tab ved hans opbringelse af en kogge i Marstrands havn.
[ca. 1324. 13. januar]91Ridderen Knud Porse lover erstatning til de borgere i Lübeck, der maatte have lidt tab under plyndringen af Lödöse, og opfordrer byens raad til at sørge for, at den pengesum, som nogle Lübeckere har lovet ham, udbetales ham til aftalte tid og sted.
1324. 13. januarVordingborg92Kong Kristoffer 2. tillader borgerne i Wismar i tilfælde af skibbrud paa Danmarks kyster frit at bjærge deres ejendele og giver dem samme ret som Lübeckerne paa Skaanemarkedet og andetsteds i riget.
1324. 2. februarHunehals93Margrete, datter af Peder Porse, giver sin fætter ridderen Knud Porse fuldmagt til at sælge sin gaard Fivelstad i Östergötland.
[1324]. 3. februarWelin94Ordensmesteren Gerhard i Livland beder fogeden og raadmændene i Reval fordrive nogle røvere fra Estland.
1324. 19. februar94M(Reg. Dan. nr. 1947*), se 1323. 20. februar (nr. 6).
1324. 3. marts95Optegnelse om udbetaling af penge fra det pavelige kammer, bl.a. til Johannes de Dacia.
1324. 4. martsKampenOm betaling af gæld i Skåne eller Kampen.
1324. 5. martsVordingborg96Kong Kristoffer 2. fastsætter brylluppet mellem sin datter Margrete og markgreve Ludwig 1. af Brandenburg.
1324. 7. martsLödöse97Ridderen Knud Porse sælger gaarden Fivelstad i Östergötland til biskop Karl af Linköping.
1324. 7. martsLödöse98Ridderen Knud Porse lover at overdrage biskop Karl af Linköping alle breve fra hertug Erik og hans moder dronning Helvig paa gaarden Fivelstad i Östergötland.
1324. 7. martsLödöse99Ridderen Knud Porse kvitterer biskop Karl af Linköping for 150 mark svensk af betalingen for gaarden Fivelstad i Östergötland.
1324. 12. marts100Biskop Jens af Roskilde har betalt det pavelige kammer en rate paa 900 gylden af sit stifts indtægter under vacancen.
1324. 25. martsOdense101Ærkebiskop Esger af Lund vidimerer pave Johannes 22.s bulle af 1319 26. april.
1324. 28. martsRingsted102Tingsvidne af Sjællands landsting, at Roskilde Clara kloster med Jens Mogensen har mageskiftet jordejendom i Eskemose mod jordejendom ved Gederødbæk.
1324. 1. aprilGentJean af Flandern, greve af Namur og herre til Sluis pålægger alle sine fogeder og dommere i Flandern, at de skal beslaglægge alt gods tilhørende købmændene fra Danmarks rige og herved kompensere det tab, Lievin van Artevelde, borgmester af Gent, led, i klæder salt og øvrige varer beløbende sig til 40 pund gros tournois og ikke mere.
1324. 9. aprilSkeninge103Ridderen Knud Porse kvitterer biskop Karl af Linköping for betalingen af 574 mark penge for gaarden Fivelstad i Östergötland.
1324. 13. april104Biskop Jens af Ribe skænker jordejendom i Billum til Ribe kapitel.
1324. 22. april104M(Reg. Dan. nr. *1361) se 1325. 14. april (nr. 184).
1324. 26. april105Johann von Heile kvitterer borgerne i Rostock for det gods, der blev ham frarøvet 1316 12. juni af kongen af Danmark og hans vasaller.
1324. 27. aprilSvavsted106Biskop Jens af Slesvig bilægger striden mellem grev Gerhard 3. af Holsten og biskop Henrik af Lübeck.
[1324. 27. april-21. juli]Lübeck107Grev Gerhard 3. af Holsten lover at opfylde det forlig, som biskop Jens af Slesvig har tilvejebragt mellem ham og biskop Henrik af Lübeck.
[1324. 27. april-21. juli]108Grev Gerhard 3. af Holsten om anvisning af de 1200 mark lybsk, han ifølge biskop Jens af Slesvigs voldgiftsdom skylder biskop Henrik af Lübeck.
[1324.] 28. april109Raadmændene i Greifswald bevidner et forlig, ifølge hvilket Nikolaus Guleke skal betale mandebod til Tanko von Treptow for drabet paa hans søn Marquard i København.
1324. 4. majReval110Reval kapitel bekendtgør, at det havde solgt det aars tiendekorn inden høvedsmanden Jens Kandes ankomst og erklærer, at Revals raadmænd overfor høvedsmanden havde tilbudt at staa til regnskab ifølge lybsk ret for, hvad han maatte have at bebrejde dem.
1324. 9. majFlensborg111Hertug Erik 2. af Jylland tager Ludvig Albertsen i sit værn.
1324. 12. majBjærge Herredsting112Tingsvidne af Bjærge herredsting, at Jonas Kvas skøder sin ejendom i Glud til degnen Niels Rampe.
1324. 18. majGüstrow113Fyrsterne Johann 2. og Johann 3. af Werle, kvitterer klostret Doberan for en række breve, deriblandt et fra kong Erik 6. Menved af Danmark.
1324. 31. majAvignon114Pave Johannes 22. advarer ved brev og sendebud kong Kristoffer 2. mod at gøre fælles sag med den tyske konge Ludwig af Bayern.
1324. 9. juniAvignon115Pave Johannes 22. giver Karl Eriksen et kanonikat og ventebrev paa et præbende i Roskilde.
1324. 9. juniAvignon116Pave Johannes 22. paalægger abbeden i Næstved St. Peders kloster, ærkedegnen i Uppsala og kanniken magister Bernardus i Prag at indføre Karl Eriksen i et kanonikat og et præbende i Roskilde.
1324. 9. juniAvignon117Pave Johannes 22. giver magister Peder Rikulvsen et kanonikat og ventebrev paa et præbende i Ribe.
1324. 9. juniAvignon118Pave Johannes 22. paalægger abbeden i Løgum kloster, ærkedegnen i Uppsala og kanniken magister Herman i Prag at indføre magister Peder Rikulvsen i et kanonikat og et præbende i Ribe.
1324. 10. juniVordingborg119Fyrsterne Johann 2. og Johann 3. af Werle slutter for fem aar et forsvarsforbund med kongerne Kristoffer 2. og Erik (7.) af Danmark.
1324. 10. juniVordingborg120Kongerne Kristoffer 2. og Erik (7.) slutter for fem aar et forsvarsforbund med hertugerne Otto 1. og Wartislaw 4. af Pommern.
1324. 10. juniVordingborg121Kongerne Kristoffer 2. og Erik (7.) slutter for fem aar et forsvarsforbund med fyrst Wizlaus 3. af Rügen.
1324. 10. juniVordingborg122Grev Johann 3. af Holsten stadfæster alle traktater mellem ham og hertugerne Otto 1. og Wartislaw 4. af Pommern.
1324. 14. juniVordingborg123Kong Kristoffer 2. stadfæster alle traktater mellem ham og fyrst Wizlaw 3. af Rügen.
1324. 18. juni123MAse 1334 20. juni.
1324 23. juni123MBse nr. 79.
1324. 26. juni124Ærkebiskop Esger af Lund løser Ludvig Albertsen af kirkens band.
1324. 27. juniFrankfurt125Den tyske konge Ludwig af Bayern sender sin sekretær grev Bertold af Henneberg til kong Kristoffer 2. for at modtage medgiften med kongens datter Margrete.
1324. 28. juni126Niels Torstensen mageskifter gods paa Langeland med Niels Brok den Yngre.
1324. 4. juliRoskilde127Jens, kantor, og Ebbe, kannik i Roskilde, befuldmægtigede stedfortrædere for biskop Jens Hind, henlægger Lille Lyngby sognekirke i Strø herred til Æbelholt kloster.
1324. 6. juliHunehals128Fru Margrete Porse overdrager sin gaard Fivelstad i Östergötland til biskop Karl af Linköping.
1324. 11. juli129Palle Jensen fra Støvring pantsætter sin ejendom i Boring til Niels Brok den Ældre.
1324. 20. juli130Biskop Jens af Roskilde har betalt det pavelige kammer en rate paa 600 floriner af sit stifts indtægter under vakancen.
1324. 25. juliNabburg131Den tyske konge Ludwig af Bayern giver grev Berthold af Henneberg fuldmagt til at hæve penge til hvervning af soldater hos kongen af Danmark eller i Tyskland.
1324. 25. juliNabburg132Den tyske konge Ludwig af Bayern giver sin sekretær grev Berthold af Henneberg fuldmagt til at afregne med grev Heinrich af Hohenstein og herrerne til Harz for deres udgifter under sendelsen til kongen af Danmark.
1324. 29. juliLund133Lunds kapitel advarer mod falske almisseindsamlere, redegør for det aflad, kirken har privilegeret ret til at uddele, og anbefaler sin almisseindsamler degnen Peder Snekke.
1324. 3. augustMünchen134Den tyske konge Ludwig af Bayern giver grev Berthold af Henneberg fuldmagt til at hæve sine tilgodehavender for udlæg og løn hos kongen af Danmark eller i Tyskland.
1324. 8. augustVendsyssel ting135Tingsvidne af Vendsyssel ting, at fru Beatrix har skødet jordejendom i Vandsted til Stig Nielsen.
1324. 16. august136Ove Steg sælger jordejendom i Skast til Ribe kapitel.
1324. 17. august137Ærkebiskop Esger af Lund tillader biskop Peder i Odense at annektere nogle kirker til kapitlets underhold.
1324. 21. august138Ærkebiskop Esger af Lund tillader kapitlet i Odense at besidde gods skænket til peblingernes underhold.
1324. 22. augustLøgumkloster139Hertug Erik 2. af Jylland skænker patronatsretten over Brede kirke til Mariealtret i Løgums klosterkirke.
[1324?] 24. august140Raadmændene i Helsingør erklærer overfor raadmændene i Stralsund, at det gods, som er belagt med arrest i Stralsund på Hinzeke Ratzeburgs vegne, efter et skibbrud ved Helsingør var blevet bjærget af den danske konges høvedsmand og derfor tilkom denne, og at dette alene var grunden til, at der var gjort krav gældende.
1324 efter 24. august140M(Resens Atlas IV 314) = 1320 27. august (Rep. nr. 1309).
1324. 31. augustAvignon141Pave Johannes 22 bekræfter freden mellem Lithauen og herrerne til Livland og Estland af 1323 2. oktober (nr.67).
1324. 1. septemberRibe142Biskop Jens af Ribe overdrager med sit kapitels samtykke Brede kirke til Løgum kloster, efter at hertug Erik 2. af Jylland har skænket klostret sin patronatsret til samme kirke.
1324. 5. september142M(Terpager 690) se 1320. 3. september (Rep. nr. 1310).
1324. 10. septemberRibe143Biskop Jens af Ribe giver præsten Broder i Tjæreborg fuldmagt til at skøde sit gods i Vester Horne herred til kannikerne i Ribe.
1324. 15. septemberRibe144Biskop Jens af Ribe bekræfter, at han har ladet præsten Broder i Tjæreborg skøde kannikerne i Ribe sit gods i (Vester Horne herred).
1324. 22. septemberHolbæk145Anders Bagge skøder sin jordejendom i Ringive til kong Kristoffer 2.
1324. 5. oktober146Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg udpeger kong Kristoffer 2. til voldgiftsdommer i striden mellem ham og markgrev Ludwig 1. af Brandenburg.
1324. novemberAvignonIndulgensbrev ved Francesco af Perugia og 13 andre biskopper, herunder Jens af Roskilde, til nonneklosteret Bürvenich af cistercienserordenen.
1324. 8. novemberRoskilde147Provst Skjelm Pedersen i Roskilde bevidner, at paven har givet Roskilde Agnete kloster jurisdiktion over deres undergivne i sager om krænkelse af helligdagen.
1324. 21. novemberMusenbeke148Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg slutter forbund med hertugerne Otto 1. og Wartislaw 4. af Pommern.
1324 22. november148M(Acta Pont. I 51 nr. 119) vedrører ikke Danmark.
1324. 23. novemberLund149Ærkebiskop Esger af Lund vidimerer og stadfæster nr. 142.
1324. 8. decemberAvignon150Pave Johannes 22. overdrager sin kapellan Arnaldus Scarloti i Metz stift og kannikerne Bertrandus de Auriaco i Mende stift og Bertrandus de Malneriis i Lund stift at indføre kanniken Bernardus Amerosi fra Mirepoix som kannik i Béziers.
[1324] 18. decemberVordingborg151Markgreve Ludwig 1. af Brandenburg underretter raadmændene i Lübeck om sit bryllup.
1324. 27. decemberVordingborg152Kong Kristoffer 2. fælder voldgiftsdom mellem den tyske konge Ludwig af Bayern og markgrev Ludwig 1. af Brandenburg paa den ene side og Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg paa den anden om Fogderierne Liebenwalde, Stolpe og Jagow.
1324. 27. decemberVordingborg153Fyrsterne Johann 2. og Johann 3. af Werle, grev Johann 3 af Holsten, marsken Peder Vendelbo og ridderen Ingvar Hjort bevidner kong Kristoffer 2.s voldgiftskendelse mellem den tyske konge Ludwig af Bayern og hans søn markgrev Ludwig 1. af Brandenburg og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
[1324. ca. 27. december]154Fyrsterne Johann 2. og Johann 3. af Werle, marsken Peder Vendelbo og ridder Ingvar Hjort vidimerer nr. 146.
1324155Abbed Henrik af Løgum lover hertug Erik 2. af Jylland at holde messe for ham dagligt i hans levetid og aartid for ham efter hans død.
1324 d.?155M(Reg. Dan. *1374) se 1324. 27. april (nr.105).
1324156Niels Friis skøder en Gaard i Bottrup til Vor Frue Kloster.
1324157Antvorskov Kloster giver Peder Mogensen Brev paa Gods i Sludstrup.
1324158Herman Hartvigsen skøder Gods i Særslev (Skippinge herred) til Stig Pedersen.
1324159Skiftebrev mellem Niels Herlufsens Arvinger.
1324160Ærkebiskop Esger af Lund forbyder uvedkommende at fiske i Vor Klosters Fiskevand i Mossø.
1324161Ingefred, enke efter Peder Nielsen, lader Jens Amundsen paa Merløse herredsting skøde jordejendom i Bredetved til Sorø kloster.
1324162Biskop Esger af Aarhus udsteder et Brev paa Hugholm i Madsted Mark.
1324?162M(Reg. Dan. nr. *1375 og nr. *1376) se nr.107 og 108.
forrige næste