forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1325] 2. januar163Kong Kristoffer 2. opfordrer kardinalkollegiet til at bevæge pave Johannes 22. til at slutte forlig med den tyske konge Ludwig af Bayern.
1325. 2. januarAvignon164Pave Johannes 22. overdrager Henrik von Fischbek, sognepræst i Dänischhagen i Slesvig stift et kanonikat og præbende i Camin.
1325. 12. januar165Lars Osesen sendes af pavestolen til ærkebiskop Karl af Lund med procesakterne imod den tyske konge Ludwig af Bayern.
1325. 25. januarHorsens166Tideman Gynzikesen giver Peder Brok kvittering for betalingen af hans gæld.
1325. 30. januarAvignon167Den pavelige kammermester Gaspard, ærkebiskop af Arles, kvitterer biskop Oluf af Reval for indbetaling af servispenge til det pavelige kammer.
1325. 16. februarViborg168Tingsvidne af Viborg landsting, at fru Beatrix, enke efter Gunner Svendsen lovligt har udbudt sin ejendom i Jylland til salg til sine slægtninge.
1325. 20. februar169Johannes de Lescapon foretager fordeling bl.a. af biskop Oluf af Revals servispenge.
1325. 21. februarUppsala170Anund Röriksson kvitterer for modtagelsen af 15 mark og 5½ øre sølv fra Knud Porse.
1325. 24. februar170M(Reg. Dan. nr. 1965) vedrører ikke Danmark.
1325. 24. februar170S1 patriark 1 ærkebiskop og 14 bisper, heriblandt biskop Jens af Roskilde på 12. plads udsteder indulgensbrev på 40 dage.
1325. 25. februarAvignon171Pave Johannes 22. paalægger provst Gerhard i Bergen paa Rügen at paadømme Sagen mellem Mathias Ludolfi og Gerlach Riebe, Niels Jonsen og Johann Holste.
[Efter 1325. 12. marts]172Fortegnelse over gældsposter som fyrst Wizlaus 3. af Rügen har betalt for hertug Erik 2. af Jylland.
1325. 15. martsBarth173Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg lover fyrst Wizlaus 3. af Rügen at give hans søn Jaromar sin datter Beatrix til ægte, og slutter forbund med ham.
1325. 15. martsUppsala174Gregers Jonsson kvitterer paa sin broder magister Thomas vegne for modtagelsen af 25 mark penge fra Knud Porse.
1325. 18. martsLund175Ingerd Madsdatter og hendes søn Oluf Nielsen erklærer at have skødet to gaarde i St. Nikolai sogn i Lund til dekanen Jakob Esbernsen og lover at yde de gaardene paahvilende forpligtelser til kronen og til byen Lund indtil salgsdagen.
1325. 18. martsLund176Tingsvidne af Lunds byting, at Ingerd Madsdatter og hendes søn Oluf Nielsen har solgt to gaarde i St. Nikolai sogn til dekanen Jakob Esbernsen.
1325. 18. martsAvignon177Pave Johannes 22. udnævner abbeden i Stolpe til dommer i en sag mod Heinrich Bornholm og Wolf Krämer, borgere i Stralsund.
1325. 20. martsUppsala178Præsten Klemens Johansson i Husby Ly hundari kvitterer for modtagelsen af 41 mark penge fra Knud Porse.
1325. 20. marts179Ludvig, borger i Stockholm, kvitterer for modtagelsen af 317½ mark fra Knud Porse.
1325. 3. april180Kanniken Lars Nilsson i Uppsala kvitterer for modtagelsen af 29½ mark penge fra Knud Porse.
1325. 7. aprilRoskilde181Dominikanernes lektor Jens og Henrik Albertsens enke Margrete bevidner, at Jens Sjællandsfar den Ældres datter Kristine har aflagt klosterløfte og taget sløret i Roskilde Agnete kloster.
1325. 12. aprilKiel182Hertug Valdemar 3. af Jylland slutter et forbund med grev Johann 3. af Holsten, hvorefter denne skal stille 100 ryttere til hans disposition mod pant i Eckernforde, Dänischwold og landet mellem Slien og Eideren for 4000 mark sølv.
1325. 12. aprilKiel183Grev Johann 3. af Holsten slutter et forbund med hertug Valdemar 3. af Jylland, hvorefter denne giver Eckernförde, Dänischwold og landet mellem Slien og Eideren i pant for 4000 mark sølv, hvorfor grev Johann skal tjene ham med 100 ryttere.
1325. 14. aprilSternberg184Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg sælger Rostock-borgerne Ludwig Cruse og hans frænder Heinrich,Gerhard, Ludwig og Johann 24 marks indtægt i Kröpelin.
1325. 15. aprilRoskilde185Edel Ingvarsdatter sælger sin andel af godserne i Prowæsthorp til Jens Mogensen.
1325. 21. april186Tove Ingvarsdatter sælger sin andel i godserne i Prowæsthorp til Jens Mogensen.
1325. 24. april187Jens Bodde og elleve andre vidimerer paa Vendsyssels ting fru Beatrix brev af 1323 17. august (nr.63).
1325. 27. april.Stolpe188Grev Gerhard 3. af Holsten bekræfter sine løfter til grev Johann 3. af Holsten om Eckernförde, Dänischwold og landet mellem Eideren og Slien.
1325. 23. majLund189Jakob Esbernsen, dekan i Lund skænker som dødsgave to gaarde i St. Nikolaus sogn i Lund til domkirken i Lund og træffer nærmere bestemmelse om anvendelsen af sin gave.
1325. 24. majAn der Daber190Greverne Günther og Ulrich af Lindow slutter paa markgrev Ludwig 1. af Brandenburgs vegne forlig med fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1325. 25. maj191Niels Amdisen pantsætter sin Ejendom til Jakob Nielsen.
1325 25. maj191Mse nr. 79.
1325. 1. juni192Jens Leversen, borger i Ribe, giver kannikerne Kristian og Peder Helgesen et gældsbrev paa 10 mark ny skaansk for købet af en baldakin.
1325. 3. juniLund193Peder Truedsen, kannik i Lund, skænker en gaard i Store Marie sogn i Lund til St. Egidius og St. Blasius kapel i Lunds domkirke.
1325. 3. juniGandenitz194Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg slutter forlig med markgrev Ludwig 1. af Brandenburg.
1325. 11. juniVordingborg195Nikolaus Risbith og 39 andre vasaller i Harrien og Virland giver kong Kristoffer 2. og kong Erik (7.) et gældsbevis paa 2000 mark sølv, som skyldtes kong Erik 6 Menved.
1325. 13. juniVordingborg196Kong Kristoffer 2. tager Faaborg under sit værn og stadfæster byens privilegier.
1325. 18. juni197Kristine Ingvarsdatter sælger sin andel af godserne i Prowæstorp til Jens Mogensen.
1325. 24. juniFlensborg198Hertug Valdemar 3. af Jylland stadfæster Flensborgs privilegier og stadsret med forbehold overfor tre paragraffer.
1325. 24. juniFlensborg199Hertug Valdemar 3. af Jylland paabyder indbyggerne i Flensborg at overholde magistratens vilkaar.
1325. 1. juliWismar200Knud Porse, Knud og Povl Arvidsen, Niels Hallandsfar, Anders Nielsen, Niels og Hagen Andersen, Bent og Knud Sivedsen erklærer at være forsonet med Kampen by for drabet paa deres slægtning Eskil Skaane.
1325. 1. juliWismar201Borgmestre og raad i Wismar bevidner forliget mellem Knud Porse og hans frænder som den ene part og Kampen by som den anden i anledning af drabet paa Eskil Skane.
1325. 21. juliSlesvig202Hertug Valdemar 3. af Jylland stadfæster Slesvigs privilegier.
1325. 22. juliMoldesund203Ridder Ivar Rova, norsk foged i Bohus, bevidner, at Heinrich Luchow har dræbt Gottfried Moden i nødværge.
1325. 24. juliFlensborg204Hertug Valdemar 3. af Jylland tager helligaandshuset i Flensborg under sit værn og fritager det for alle ydelser til hertugen undtagen under angreb paa hertugdømmet.
1325. 24. juli205Brudstykke af fyrst Wizlaus 3. af Rügens husholdningsregnskab.
1325. 29. juli206Uffe Bjørnsen skøder Gynter Tomsen to gaarde i Fräninge.
1325. 13. augustVordingborg207Markgreve Ludwig 1. af Brandenburg bevidner kongerne Kristoffer 2.'s og Erik (7.)'s forlig mellem ham og hertugerne Otto 1., Wartislaw 4. og Barnim 3. af Pommern.
132(5). 16. augustVordingborg208Kongerne Kristoffer 2. og Erik (7.) stadfæster de danske kongers privilegier til Reval domkirke, biskop og kapitel.
1325. 16. augustVordingborg209Kongerne Kristoffer 2. og Erik (7.) bekræfter brødrene Hermann, Tiele og Rötger von Bremens forleninger i Estland.
1325. 26. augustTingsted210Kongerne Kristoffer 2. og Erik (7). slutter forlig med Ludvig Albertsen, der skal overgive Hammershus imod at faa sin fordring paa kronen anerkendt og afbetalingsvilkaarene fastlagt.
1325. 10. september211Provsten Liider og dekanen Johannes i Schwerin vidimerer hertug Erik 2. af Jyllands breve af 1320 28. december.
1325. 14. september212Ebbe Pedersen pantsætter sin gaard i Brylle til søster Kristine Erlandsdatter i Odense St. Hans kloster.
1325. 29. septemberLauenburg213Hertug Erich 1. af Sachsen bekræfter klostret Cismars besiddelser og omtaler herved sin hjemrejse fra Danmark.
1325. 9. oktoberAvignon214Pave Johannes 22. stadfæster Lunds domkapitels valg af domprovst Karl til ærkebiskop af Lund og udnævner ham til embedet.
1325. 9. oktoberAvignon215Pave Johannes 22. meddeler kapitlet i Lund domprovst Karls udnævnelse til ærkebiskop.
1325. 9. oktoberAvignon216Pave Johannes 22. meddeler gejstligheden i Lunds stift domprovst Karls udnævnelse til ærkebiskop.
1325. 9. oktoberAvignon217Pave Johannes 22. meddeler menigheden i Lunds stift domprovst Karls udnævnelse til ærkebiskop.
1325. 9. oktoberAvignon218Pave Johannes 22. meddeler kirkens vasaller i Lunds stift domprovst Karls udnævnelse til ærkebiskop.
1325. 9. oktoberAvignon219Pave Johannes 22. meddeler Danmarks bisper udnævnelsen af domprovst Karl til ærkebiskop i Lund.
1325. 9. oktoberAvignon220Pave Johannes 22. meddeler kongen af Danmark udnævnelsen af domprovst Karl til ærkebiskop i Lund.
1325. 10. oktoberAvignon221Dominicus, patriark af Grado og biskopperne Arnold af Camin, Roger af Ross, Jens af Roskilde, Franciscus af Perugia, Thomas af Sutri, Marinus af Coron, Robert af Clonfert, Guillelmus af Civita Castellana, Nicolaus af Argos, Mathias af Beirut, Karl af Maronia, Gregor af Belluno-Feltre, Stefan af Lebus og Henrik af Lübeck eftergiver 40 dages kirkebod til alle, der paa visse festdage besøger domkirken i Hildesheim.
1325. 15. oktoberAarhus222Femten kanniker i Aarhus forpligter sig til at imødegaa forskellige misbrug, hvis de bliver valgte til biskop eller prælat i Aarhus stift.
1325. 23. oktoberLübeck223Grev Johann 3. af Holsten og ridder Johann Brockdorff bevidner, at grev Gerhard 3. af Holsten paa hertug Valdemar 3. af Jyllands vegne skal betale ridder Wasmod Kint 80 mark lybsk inden pinse.
1325. 28. oktoberNapoli224Ærkebiskop Karl af Lund lover at betale servispenge.
[1325. 8. november, senest]224SFyrsten af Rügen præsenterer en præst til kirken i Rambin på Rügen.
1325. 19. novemberAvignon225Pave Johannes 22. overdrager kanniken Paulus Galgani et kanonikat i Lund og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds.
1325. 19. novemberAvignon226Pave Johannes 22. paalægger biskoppen af Lübeck, den pavelige notar Leonard de Guarcin, skatmester i Langres stift. og abbeden i San Paolo ved Rom at indføre Paulus Galgani i et kanonikat og et præbende i Lund.
1325. 22. novemberStralsund227Ridderen Stoislaw von Putbus sælger sin andel i Dolgemoster skov til Bergen kloster, Roskilde stift.
[1325.] 30. november228Knud Jonsson, drost hos kongen af Sverige og Norge, meddeler Reval byraad, at han har skrevet til høvedsmanden i Finland om ikke at foretage sig noget angaaende sit mellemværende med Reval, førend han har drøftet sagen med den svenske regering.
1325. 2. december229Biskop Jens af Roskilde har betalt en rate paa 3000 floriner af sit stifts annater til det pavelige kammer.
1325. 2. decemberAvignon230Den pavelige kammermester Gaspard, ærkebiskop af Arles, kvitterer biskop Jens af Roskilde for betaling af en del af de indtægter, der var reserveret paven under vacancen i Roskilde stift.
1325. 10. decemberAvignon231Pave Johannes 22. udnævner bisperne af Linköping, Oslo og Växiö til værneherrer for ærkebiskop Karl og Lunds stift i fem aar.
1325. 10. decemberAvignon232Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Karl af Lund at paalægge sin gejstlighed en moderat afgift.
1325. 10. decemberAvignon233Pave Johannes 22. paalægger biskoppen af Lübeck, abbeden i Herrisvad og prioren i Odense St. Knuds kloster at bistaa ærkebiskop Karl af Lund med inddrivelsen af den bevilgede kirkeafgift.
1325. 10. decemberAvignon234Pave Johannes 22. meddeler de gejstlige dommere, at han har fritaget ærkebiskop Karl af Lund for at betale den gæld, som hans forgænger ærkebiskop Esger uden pavens tilladelse havde paadraget sin kirke.
1325. 10. decemberAvignon235Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Karl af Lund for et tidsrum af tre aar at genindvie kirker og kirkegaarde i hans stift, der er blevet profaneret.
1325. 18. decemberAvignon236Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund at rejse hjem og overtage sit embede, efterat han ved kurien er blevet viet og har modtaget palliet.
1325237Fru Inger N. skænker Gods i Virring til Ring Kloster.
1325238Peder Frodesen, kannik i Roskilde skænker Sorø kloster ejendom i Ollerup og 1400 mark penge.
1325238MA(Reg. Dan. nr. *1391) se nr. 172.
1325238MB(Reg. Dan. nr. *1392) se nr. 79.
1325238MC(Reg. Dan. nr. 1393) se nr.351 A.
1325238MD(Hvitfeld III 322=Fol.428) se 1324 nr. 155.
[1325-1334]239Eskil, sognepræst i Huvudstorp, og Jens, sognepræst i Norrvidinge bevidner, hvilke jorder Segod Svendsen har overladt til ærkebiskop Jakob Erlandsens præbende i Lund, efter at et mageskifte er foretaget mellem ham og præbendet.
[1325-1334]239SMageskifte imellem ærkebiskop Karl af Lund og hospitalet i Noseby.
[1325-1334]Mageskifte imellem ærkebiskop Karl af Lund og hospitalet i Noseby.
forrige næste