forrige næste
DatoStedNr.Regest
1326. 9. januarAvignon240Pave Johannes 22. paalægger alle gejstlige at bistaa ærkebiskop Karl af Lund mod hans forgænger ærkebiskop Esgers kreditorer under hans rejse til og fra kurien.
1326. 9. januarAvignon241Pave Johannes 22. paalægger de verdslige fyrster, stormænd og øvrigheder at bistaa ærkebiskop Karl af Lund mod hans forgænger ærkebiskop Esgers kreditorer under hans rejse til og fra kurien.
1326. 9. januarAvignon242Pave Johannes 22. tillader ærkebiskop Karl af Lund at besætte de ledige embeder i Lunds stift.
1326. 13. januarNürnberg243Den tyske konge Ludwig af Bayern kvitterer kong Kristoffer 2. for 2178 mark sølv af datteren Margretes medgift ved ægteskabet med markgrev Ludwig 1. af Brandenburg.
1326. 23. januarAvignon244Pave Johannes 22. opfordrer kong Kristoffer 2. til at tilbagekalde overgreb mod Lundestiftets skattefrihed, overholde dets privilegier og tilbagegive det Bornholm.
1326. 27. januar245Jakob Havre skænker jordejendom i Merløse og Bjæverskov herreder til Roskilde Clara kloster.
1326. 30. januar245M(Hasse III 325 nr. 578) se 1327. 30. januar (nr.360).
1326. 4. februarSvavsted246Biskop Jens af Slesvig indsætter præsten Henrik til præst i Kalleby.
1326. 14. februarSkara247Det svenske rigsraad slutter forlig med kong Magnus' moder hertuginde Ingeborg og Knud Porse.
1326. 23. februarHamburg248Domkapitlet og provstiet i Hamburg slutter forlig i striden om fordelingen af udgifterne til processen ved kurien imod den tidligere ærkebiskop af Hamburg-Bremen Jens Grand.
1326. 27. februar248M(Reg. Dan. nr. *1397) er udeladt, cf. Dipl. Dan. 2.r. I p. VII.
1326. 28. februarAvignon249Den pavelige kammermester Gaspard, ærkebiskop af Arles, kvitterer biskop Jens af Roskilde for den fulde indbetaling til det pavelige kammer af Roskildekirkens indtægter under vakancen.
1326. 28. februar250Biskop Jens af Roskilde har betalt 500 gylden som sidste rate af sit stifts indtægter under vakancen til det pavelige kammer.
1326. 7. marts251Hertug Valdemar 3. af Jylland overdrager grev Heinrich 3. af Schwerin forskellige skatteindtægter, indtil hans faders, hertug Erik 2.s gæld paa 2300 mark sølv er betalt.
1326. 8. martsRendsburg252Grev Gerhard 3. af Holsten lover, at grev Heinrich 3. af Schwerin uden hindring kan hæve de skatteindtægter i Sønderjylland, han har faaet overdraget som afdrag paa hertug Valdemar 3.s gæld, og han kautionerer for den fulde indbetaling af afdragene.
1326. 15. martsAvignon253Pave Iohannes 22. meddeler biskop Jens af Roskilde tilgivelse for, at han er rejst hjem fra kurien uden at have besøgt paven.
1326. 30. martsSønderborg254Hertug Valdemar 3. af Jylland tager Lars Jonsen og Ludvig Albertsen i sit værn imod kong Kristoffer 2., lover at skaffe dem deres ret, overdrager dem borgene Tranekær og Haderslev som midlertidig sikkerhed, og forpligter dem til ogsaa paa deres side at bistaa ham.
1326. 1. april255Hagen Turesen skøder Gods i Bøgelund, Agerskov og andre Steder til Asmild Kloster.
1326. 8. aprilFürstenau256Dietrich, Peter og Georg von Kerckow og Johann von Benz forpligter sig til at tjene fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg med fem ryttere, undtagen imod visse fjender, bl. a. kongen af Danmark.
1326. 8. aprilFürstenau257Johann, Anselm og Friedrich von Blankenburg forpligter sig til at tjene fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg med tre ryttere undtagen imod visse fjender, bl. a. kongen af Danmark.
1326. 11. aprilPrenzlau258Markgrev Ludwig 1. af Brandenburg anerkender, at byerne Prenzlau og Pase15 walk har aflagt troskabsed til hans gemalinde Margrete, datter af Kristoffer 2. af Danmark.
1326. 14. aprilFlensborg258SReineke Skrædder oplader i nærvær af rådmændene i Flensborg helligåndshuset dersteds et præbende på visse betingelser.
1326. 30. aprilVordingborg259Wichbert von Lützow kvitterer fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg for indløsningen af det pantsatte Drenow.
1326. 1. maj260Torben Ellesen skøder Niels Kallesen sine godser i Farup og Hiernkier.
1326. 3. majNykøbing F.261Kong Kristoffer 2. og Erik (7.) af Danmark slutter forbund med fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg og fyrsterne Johann 2. og Johann 3. af Werle, saaledes at fyrsterne skal tjene kongerne med 600 ryttere et halvt aar imod hertug Valdemar 3. af Sønderjylland, greverne Gerhard 3. og Johann 3. af Holsten og de danske oprørere; for tjenesten betaler kongerne fyrsterne 3000 mark sølv kontant og pantsætter Lolland, Falster og Møen for 14,000 mark sølv.
1326. 3. majNykøbing F.262Kong Kristoffer 2. og Erik (7.) af Danmark slutter forbund med fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg og fyrsterne Johann 2. og Johann 3. af Werle, saaledes at fyrsterne skal tjene kongerne med 200 ryttere mod hertug Wartislaw 4. af Pommern for 10000 mark sølv. Desuden træffes afgørelse om en del andre spørgsmaal parterne imellem.
1326. 3. majAvignon263Pave Johannes 22. overdrager Bonde Nielsen et kanonikat i Lübeck og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds, skønt han i forvejen har et kanonikat og et præbende i Roskilde og sognekirken i Tølløse.
1326. 3. majAvignon264Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Jens Grand af Bremen, biskop Jens af Roskilde og dekanen Johannes i Schwerin at indføre kanniken Bonde Nielsen i et kanonikat og et præbende 1 Lübeck.
1326. 3. majAvignon265Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Slesvig, biskop Jens af Roskilde og biskop Henrik af Lübeck at indføre kanniken Vilhelm Arnaldi i et kanonikat og et præbende i Schwerin.
1326. 5. majNykøbing F.266Kong Kristoffer 2. erklærer overenskomsten af 1326 20. marts med fyrsterne Heinrich 2. af Mecklenburg og Johann 2. og Johann 3. af Werle for ugyldig.
[1326.] 8. majÅbo267Karl Näskonungsson, svensk rigsraad, meddeler raadet i Reval, at Finlands høvedsmand Mathias Ketilmundsson er beredt til at slutte forlig med Reval.
1326. 11. majRendsburg268Gerhard 3., greve af Holsten og rigsforstander i Danmark, bevidner, at Timm von Beienfleth har overladt jordejendom til Neumünster kloster.
1326. 14. majRibnitz269Kong Kristoffer 2.s gældsbrev paa 1000 mark sølv til fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1326. 24. majBarth270Kong Kristoffer 2. forlener hertug Wartislaw 4. af Pommern med Rügen.
[1326. 25. maj]Lübeck270S1Indførsel i Niederstadtbuch. Thideman fra Köln skylder Thideman Rind fra Randers 10 mark sølv.
[1326. 25. maj]Lübeck270S2Indførsel i Niederstadtbuch: Johan van Mölln og hans nevø af samme navn skylder Thideman Rind fra Randers 23 mark penge.
1326. 29. majÅbo271Karl Näskonungsson, foged i Finland, slutter paa Finlands vegne forlig med Reval by, saaledes at borgerne fra Reval faar frit lejde i Finland.
1326. 31. majÅbo272Karl Näskonungsson, foged i Finland, slutter paa Finlands vegne fred med Reval by for to aar, saaledes at skibe fra Reval faar frit lejde til at besejle Finlands havne.
1326. 7. juniViborg273Kong Valdemar 3.s haandfæstning.
1326. 8. juniVejle274Kong Valdemar forlener Ludvig Albertsen med Viborg.
1326. 9. juniAvignon275Pave Johannes 22. tillader biskop Jens af Roskilde at udnævne sin efterfølger som dekan i Roskilde, efter at han selv er blevet biskop.
1326. 9. juniAvignon276Pave Johannes 22. tillader biskop Jens af Roskilde at udnævne en ny kannik i Roskilde, efter at kanniken Oluf er blevet biskop af Reval.
1326. 17. juniLübeck277Biskop Jens af Roskilde paalægger præsterne Felix i Rugard og Hermann i Bergen at indsamle og deponere indkomsterne fra Ummanz kirke, der skal skilles ud fra Gingst kirke.
1326. 22. juniGrønsund278Indbyggerne paa Møen og i Stege aflægger troskabsed til fyrsterne Heinrich 2. af Mecklenburg og Johann 2. af Werle.
1326. 23. juniAvignon279Pave Johannes 22. kasserer en kontrakt mellem ærkebiskop Jens Grand af Bremen og abbeden og klostret S. Denis, hvorefter klostret aarligt skulde udbetale Jens Grand en livrente paa 400 parisiske pund.
1326. 23. juniAvignon280Pave Johannes 22. paalægger abbederne af S. Germain des Prés og af S. Genés samt dekanen i Paris at bekendtgøre og overvaage overholdelsen af nr.279.
[1326. 24. juni-1328. 24. juni]280S1Udtog af Wismars kæmnerregnskab.
[1326. 2. juli]Lübeck280S2Indførsel i Niederstadtbuch: Meyno d. Unge og hans broder skylder Thideman Rind fra Randers eller hans søn 17 mark penge.
1326. 4. juliKøbenhavn281Kong Valdemar 3. stadfæster Stralsunds, Greifswalds, Anklams og Demmins privilegier.
1326. 5. juliRoskilde282Kong Valdemar 3. forlener Ludvig Albertsen og hans arvinger med Almindsyssel og Jellingsyssel, Maltherred og Gernherred samt byen Ribe.
1326. 10. juliViborg (Finland)283Peter Jonson, foged i Viborg, giver borgerne i Reval et lejdebrev paa grundlag af freden mellem Finland og Reval.
1326. 11. juliAvignon284Pave Johannes 22. overdrager Henrik von Fischbek et kanonikat, et præbende og en dignitet i Slesvig, mens han maa give afkald sit kanonikat og præbende i Camin og paa sognekirken i Dänischhagen.
1326. 11. juliAvignon285Pave Johannes 22. overdrager provsten i Segeberg og dekanen og skolemesteren i Lübeck at indføre Henrik von Fischbek i et kanonikat og et præbende i Slesvig.
1326. 13. juli285Mse 1326. 20. juli.
1326. 14. juliBogø286Kong Valdemar 3. og grev Gerhard 3. af Holsten slutter overenskomst med Stralsund for et tidsrum af fem aar og tager byen under deres værn.
1326. 14. juliBogø287Kong Valdemar 3. anerkender kong Kristoffer 2.s gæld paa 150 mark sølv til Stralsund.
1326. 20. juli?Bogø288Grev Gerhard 3. af Holsten slutter paa kong Valdemar 3.s vegne forlig med fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg, hvorefter denne opgiver Kristoffer 2.s sag mod at faa 3000 mark sølv.
1326. 21. juliRibe289Ærkebiskop Karl af Lund vidimerer og bekræfter nr. 142.
1326. 25. el. 26. juli el. 1. augustRoskilde290Kong Valdemar 3. giver borgerne i Greifswald frihed til at færdes og handle overalt i Danmark, særlige friheder paa Skaanemarkederne, ret til at redde deres ejendom i tilfælde af skibbrud samt bekræftelse paa deres tidligere privilegier.
[1326. 25. juli]Lübeck290SIndførsel i Niederstadtbuch: Johan van Berckentin skylder Thideman Rind fra Randers 54 mark penge.
1326. 6. augustRostock291Kongerne Kristoffer 2. og Erik (7.) forlener fyrsterne Heinrich 2. af Mecklenburg og Johann 2. og Johann 3. af Werle med Rügen som arvelen, imod at disse tjener kongerne med 200 ryttere, saalænge borgerkrigen i Danmark varer, og derefter med 100 ryttere i Tyskland og 50 i Danmark.
1326. 9. augustOdense292Ærkebiskop Karl af Lund eftergiver alle, der hjælper Fraugde kirke, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1326. 10. augustNyborg293Kong Valdemar 3. bekræfter sin fader hertug Erik 2.s overdragelse af patronatsretten over Brede kirke til Løgum kloster.
1326. 14. augustNyborg294Kong Valdemar 3. giver Lübeckerne ret til at bjerge deres ejendele i tilfælde af skibbrud, forskellige privilegier paa Skaanemarkederne samt bekræftelse paa deres gamle privilegier.
1326. 15. augustNyborg295Kong Valdemar 3. forlener grev Gerhard 3. af Holsten med hertugdømmet Jylland som arveligt fanelen.
1326. 15. augustNyborg296Kong Valdemar 3. stadfæster Åhus privilegier.
1326. 15. augustNyborg297Kong Valdemar 3. bekræfter Ribes privilegier.
1326. 15. augustNyborg298Kong Valdemar 3. fritager borgerne i Ribe for betaling af told og andre afgifter, specielt forband og torvegæld, overalt i riget.
1326. 15. augustNyborg299Kong Valdemar 3. tager Skive under sit værn, stadfæster byens privilegier og fritager dens borgere for betaling af told overalt i riget undtagen i Skanør og Malmø.
1326. 15. augustNyborg300Kong Valdemar 3. giver Aarhus Kirke og Kapitel alle kongelige Sager af deres Tjenere.
1326. 15. august301Gerhard 3., hertug af Jylland, greve af Holsten og formynder for kong Valdemar 3. giver klostret Neumünster patronatsret over sognekirken i Kiel.
1326. 15. augustNyborg302Grev Johann 3. af Holstens landret for Femern.
[1326. 15. august]302M(Hasse III 331 nr. 591) se tillægget til nr. 273.
1326. 16. augustNyborg303Ærkebiskop Karl af Lund, bisperne Niels af Børglum, Peder af Odense, Jens af Slesvig, Jens af Ribe, Jens af Roskilde, Tyge af Viborg og den udvalgte biskop Svend af Aarhus og ridderne Lars Jonsen, drost, Ludvig Albertsen, marsk, Knud Porse og Jens Uffesen anerkender paa hoffets vegne kong Valdemar 3.s overdragelse af hertugdømmet Jylland til grev Gerhard 3. af Holsten som arveligt fanelen.
1326. 16. augustNyborg304Drosten Lars Jonsen, marsken Ludvig Albertsen og 34 andre danske herremænd anerkender paa hoffets vegne kong Valdemar 3.s overdragelse af hertugdømmet Jylland til grev Gerhard 3. af Holsten som arveligt fanelen.
1326. 16. augustNyborg305Kong Valdemar 3. stadfæster Slesvig kapitels privilegier, fritager dets bryder, landboer og svende for alle kongelige byrder og overgiver kapitlet sagefaldet af dets undergivne.
1326. 16. augustNyborg306Kong Valdemar 3. tildømmer Roskilde Agnete kloster hertuginde Sofie af Langelands jordegodsgave.
1326. 17. augustNyborg307Kong Valdemar 3. meddeler byerne og vasallerne i fyrstendømmet Rügen og hertugdømmet Stettin, at han sender dem grev Gerhard 3. af Holsten med 500 bevæbnede til hjælp mod deres fjender.
1326. 21. augustAvignon308Pave Johannes 22. tillader Dominikanerne i provinsen Dacia at spise kød paa samme dage som andre katholiker, naar de rejser landet rundt for at prædike.
1326. 27. august309Ludvig Albertsen slutter Forlig med Ærkebiskop Karl af Lund om Rønne Herred.
1326. 29. augustKannizar310Biskop Oluf af Reval vidimerer Karl Näskonungsons brev af 1326 31. maj om forliget imellem Reval og Finland.
1326. 3. september310M(Acta Pont. I 64 nr. 141)=1327. 3. september (nr. 435).
1326. 4. septemberVordingborg311Kong Valdemar 3. tager byen Harderwijk under sit værn og stadfæster og specificerer dens privilegier i Danmark, specielt paa Skaanemarkederne.
1326. 4. septemberVordingborg312Kong Valdemar 3. tager byen Zutphen under sit værn og stadfæster og specificerer dens privilegier i Danmark, specielt paa Skaanemarkederne.
1326. 4.(?) septemberVordingborg313Kong Valdemar 3. tager byen Stavern under sit værn og stadfæster og specificerer dens privilegier i Danmark, specielt paa Skaanemarkederne.
1326. 5. septemberVordingborg314Kong Valdemar 3. tager byen Kampen under sit værn og stadfæster og specificerer dens privilegier i Danmark, specielt paa Skaanemarkederne.
1326. 8. september315Ridder Jens Martensen pantsætter til sin broder Peder Martensen det gods i Skippinge, som Tue Rinbæk har pantsat til ham.
1326. 8. septemberGudhem316Ingeborg, abbedisse i Gudhem, bortforpagter for 10 aar sine godser i Danmark til ridderen Eskil Krage.
1326. 17. septemberLund317Ærkebiskop Karl af Lund bekræfter de lundensiske ærkebispers og deres lydbispers privilegier til Roskilde Agnete kloster.
1326. 17. september318Peder Tygesen skøder to Gaarde i Lockarp til Jakob Tygesen.
1326. 21. septemberSønderborg319Kong Valdemar 3. stadfæster, at kannikerne i Ribe og deres bryder og landboer er fritaget for leding og alle krav fra kongens side.
1326. 21. septemberSønderborg320Kong Valdemar 3. forbyder at fængsle de gejstlige i Ribe stift eller at stævne dem for verdslig ret, undtagen i de tilfælde, hvor de bliver grebet paa fersk gerning, og i saa fald skal de overdrages til deres gejstlige øvrigheds dom.
1326. 23. september321Ærkebiskop Karl af Lund vidimerer kong Valdemar 3.s privilegium til Zutphen af 1326 4. september (nr. 312).
[1326. 1.-8. oktober]321SPave Johannes 22. meddeler hertug Albrecht af Sachsen, at han ved provision har givet hans sendemand, kanniken Hellembert v. Fischbek, et kannonikat og en præbende, en dignitet eller et personat i Slesvig kirke som tegn på, at han ikke fæster lid til rygterne om Hellembert.
1326. 5. oktoberStralsund322Kong Valdemar 3. overtager formynderskabet for hertug Wartislaw 4. af Pommerns børn Bogislaw 5. og Barnim 4. samt byen Stralsund og fyrstendømmet Rügen, indsætter hertug Gerhard af Jylland som høvedsmand for Stralsund og Rügen, bekræfter disse territoriers privilegier, anerkender de danske kongers og Rügens fyrsters gæld til borgerne i Stralsund og tager dem under sit værn.
1326. 5. oktoberStralsund323Kong Valdemar 3. giver borgerne i Stralsund frit lejde i Skaane paa markedstiderne og tillader dem at sælge deres varer og leje boder efter behag.
1326. 5. oktoberStralsund324Kong Valdemar 3. giver Stralsund forskellige privilegier paa Skaanemarkederne.
1326. 9. oktober325Hertug Gerhard af Jylland tager paa kong Valdemar 3.s vegne Stralsund og Rügen under sit værn, bekræfter deres privilegier, anerkender de danske kongers og Rügens fyrsters gæld til Stralsund og lover intet at foretage sig uden samtykke af raadet i Stralsund.
1326. 1. november326Knud Porse kvitterer Sveriges hertuginde Ingeborg og Sveriges rigsraader for modtagelsen af 200 mark sølv.
1326. 13. novemberVarde327Kong Valdemar 3. befaler alle i Ribe at adlyde raadmændene og at deltage i betalingen af byskatten.
1326. 23. november328Seks præster og tolv verdslige bevidner, at kanniken Broder Degn i Aarhus har besiddet en gaard i Aagaard og en gaard i Brinnæ uantastet gennem flere aar, førend Peder Dam og Peder Bonde rejste krav paa dem.
1326. 2. decemberAvignon329Pave Johannes 22. tillader biskop Jens af Roskilde at paalægge gejstligheden ti Roskilde stift en mindre afgift for at raade bod paa hans vanskelige økonomiske stilling.
1326. 2. decemberAvignon330Pave Johannes 22. meddeler dekanen, kantoren og sakristanen i Roskilde, at han har tilladt biskop Jens af Roskilde at opkræve en moderat afgift af gejstligheden i Roskilde stift.
1326. 2. decemberAvignon331Pave Johannes 22. giver Jens Brun fra Nyborg et kanonikat i Ribe og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds, idet han dog skal opgive det alter, han hidtil har betjent i samme kirke.
1326. 2. decemberAvignon332Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund og provsterne i Sisteron og Odense at indføre Jens Brun fra Nyborg i et kanonikat og præbende i Ribe.
1326. 2. decemberAvignon333Den pavelige kammermester Gaspard, ærkebiskop af Arles, kvitterer ærkebiskop Karl af Lund for indbetalingen af en rate af servispengene til det pavelige kammer.
1326. 11. decemberRoskilde334Skjælm Pedersen, provst, Peder, ærkedegn og Jens, kantor i Roskilde vidimerer kong Valdemar 3.s brev af 1326 16. august (nr. 306).
1326. 13. december335Jens Lykke, provst i Odense, stævner efter pave Johannes 22.s befaling Peder Falster, Jens Brok, Peder Jonsen og Anders, degn i Bellinge for at modtage regnskab af dem for det gods, som de har fra Dalum kloster.
1326. 14. decemberRibe336Kong Valdemar 3. stadfæster Slesvig kapitels privilegier, fritager dets bryder, landboer og svende for alle kongelige byrder og overgiver kapitlet sagefaldet af dets undergivne.
1326. 14. decemberRibe337Kong Valdemar 3. stadfæster Slesvigs privilegier, fritager byens borgere for bygæld, arnegæld, arvekøb, torvegæld, told og leverancer til kongens foged og giver dem ret til fri handel i hele riget.
1326. 16. decemberParis337STirsdagen før apostlen Sankt Thomas dag blev magister Peder fra Danmark, kannik i Ribe, valgt til rektor for universitetet, i hvis embedsperiode særligt må huskes forliget imellem pariserkapitlet og universitetet i anledning af arven efter en ved kapitlet residerende kannik, som ligeledes studerede ved universitetet.
1326. 20. decemberRibe338Kong Valdemar 3. tager disciplene fra Puggaard under sit værn, fritager dem for alle ydelser til kongen og giver dem delvis jurisdiktion over deres husstand.
1326. 26. decemberHorsens339Kong Valdemar 3. stadfæster Vejles privilegier.
1326. 28. decemberAvignon340Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund at tage hensyn til Roskilde stifts vanskelige økonomiske forhold ved opkrævningen af den pengehjælp, han har faaet bevilling til at hæve hos sine lydbisper.
1326341Niels Jensen pantsætter jordejendom for 800 mark penge til sin hustru.
1326342Kong Valdemar 3. fritager Antvorskov Kloster for alle Afgifter.
1326343Tingsvidne af Gørding Herred angaaende Jested Mølle.
1326344Tingsvidne om Jested Mølle.
1326345Otto Pedersen sælger Gods i Vaabensted til Svend Krag.
1326346Ærkebiskop Karl erhverver Hammershus fra Erik Sjællandsfar.
1326347Ærkebiskop Karl skal ubrødeligt holde Artiklerne i Kong Valdemar 3.s Brev vedrørende Bornholm.
1326348Elsef, enke efter Karl Pedersen, giver Næstved S. Peders kloster jordejendom i Kvislemark til erstatning for den jordejendom i Gunderslev, som hendes mand havde testamenteret klostret.
13263494 Breve paa det Gods, som Hertuginde Sofie gav til Agnete Kloster i Roskilde.
1326350Ingeborg, enke efter Hamund Hamundsen, laaner yderligere 100 mark sølv paa de aar 1316 til Sorø kloster pantsatte godser i Alsted.
1326351Kong Valdemar 3. godkender kong Erik 6. Menveds pantsættelse af grev Jakob af Hallands tidligere godser i Ormslev til Sorø kloster.
1326 el. tidligere 351A351ABiskop Jens af Roskilde giver brødrene Albrecht og Ditmar Braun et gældsbrev paa 1400 floriner.
1326351MA(Reg. Dan. nr. *1427 og 1428), se 1340-75.
1326351MB(Reg. Dan. nr. 2012) se 1340-75.
1326351MC(Rep. udat. nr. 231-33), se 1327-30 (nrr. 480, 481 og 482)
1326351S1Kong Kristoffer 2. skriver til Sorø kloster om udsendelse af et brødresamfund til Knardrup kloster.
[1326]Lübeck351S2Indførsel i Niederstadtbuch: Brødrene Albrecht og Dithmar erklærer at være blevet tilbagebetalt 1400 floriner, som de havde lånt til biskop Jens af Roskilde.
1326Kong Kristoffer 2. skriver til Sorø kloster om udsendelse af et brødresamfund til Knardrup kloster.
[1326]LübeckIndførsel i Niederstadtbuch: Brødrene Albrecht og Dithmar erklærer at være blevet tilbagebetalt 1400 floriner, som de havde lånt til biskop Jens af Roskilde.
forrige næste