forrige næste
DatoStedNr.Regest
1327. 7. januar352Optegnelse om fordeling af servispenge, bl. a. fra ærkebiskop Karl af Lund.
1327. 16. juliOdense353Kong Valdemar 3. stadfæster Bogenses privilegier.
1327. 10. januarGreifswald354Grev Burchard af Schwalenberg og ridder Friedrich Post præsenterer som formyndere for den pommerske hertug Wartislaw 4.s sønner Konrad Witte som præst i Stralsund, bl. a. med samtykke af kong Valdemar 3. af Danmark.
[1327. 10. el. 14. januar]355Klerken Iwan von Kliitz, sagfører for fyrsterne Heinrich 2. af Mecklenburg og Johann 2. og Johann 3. af Werle, som af kong Kristoffer 2. er blevet forlenet med Rügen, opfordrer ærkedegnen Ludolf i Tribsees til at antage den af dem præsenterede Martin Dotenberg som præst i Stralsund.
1327. 11. januarAvignon356Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Slesvig, abbeden i S. Chaffre du Monastier og dekanen i Hamburg at indføre Henrik Ruffus i et kanonikat og et præbende i Verden.
[1327. 14. januar]357Klerken Martin Dotenberg hævder overfor ærkedegnen Ludolf af Tribsees, at præsentationen af ham til præst i Stralsund har været retsmæssig.
[1327. 14. januar]358Klerken Konrad Wittes sagfører fremstiller overfor ærkedegn Ludolf i Tribsees sin klients krav paa kirken i Stralsund.
1327. 23. januarAvignon359Pave Johannes 22. overlader for et aar ærkebiskop Karl af Lund indtægterne af alle vacancer i Lunds stift at anvende til hans kirkes tarv.
1327. 30. januarParis360Paris universitet lover at bære omkostningerne for de processer, som dets rektor magister Petrus fra Danmark, kannik i Ribe, kommer til at føre mod kapitlet i Paris til forsvar for universitetets rettigheder.
1327. 30. januarNyborg361Kong Valdemar 3. stadfæster Herresteds privilegier.
1327. 1. februarNyborg362Kong Valdemar 3. forbyder at antaste Roskilde Agnete klosters besiddelse af de godser, som hertug Erik af Langelands enke Sofie en tid uretmæssigt havde tilbageholdt.
1327. 2. februar363Kong Valdemar 3. tager Bosiö Kloster i sin Beskyttelse.
1327. 2. februar364Kong Valdemar 3. pantsætter jordejendom for 1000 mark lybsk til Erik Holck og Ove Iversen.
1327. 2. februarPlön365Grev Johann 3. af Holsten, herre til Lolland, Falster og Femern, til klostret Neumünster.
1327. 2. februarNyborg366Eggert af Küren pantsætter Gods paa Sjælland til Jens Uffesen.
1327. 3. februarNyborg367Kong Valdemar 3.s Brev, at Eggert af Küren skøder Gods til Jens Uffesen.
1327. 7. februarAvignon368Pave Johannes 22. bemyndiger ærkebiskop Karl af Lund til at dispensere præstesønnen Jens Troelsen, klerk i Aarhus stift, for hans uægte fødsel og indføre ham i det kanonikat og præbende, som Herman kaldet Provst fra Femern havde haft i Aarhus.
1327. 7. februarAvignon369Pave Johannes 22. bemyndiger biskop Jens af Slesvig til at dispensere præstesønnen Jens Pedersen, klerk i Slesvig stift, for hans uægte fødsel, saa at han kan opnaa kirkelige embeder.
1327. 7. februarAvignon370Pave Johannes 22. tillader præsten Peder Jensen, der allerede tidligere har faaet dispensation for uægte fødsel, at opnaa endnu et kirkeligt embede.
1327. 7. februarAvignon371Pave Johannes 22. tillader Ludvig Albertsen og hans hustru Elisabet at vælge en skriftefader, som een gang, naar de er døden nær, kan give dem syndsforladelse i samme udstrækning, som ellers kun paven formaar det.
1327. 21. februarKalundborg372Kong Valdemar 3. tager spedalskhuset i Kalundborg under sit værn, fritager det for leding, sagefald, inne, stud og andre ydelser til kongen og giver det jurisdiktion over dets husstande.
1327. 23. februarAvignon373Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Slesvig, biskop Nikolaus af Verden og magister Bindus, provst i Köln, at indføre Gotfred von Brügge i et kanonikat og et præbende i Lübeck.
1327. 24. februar374Biskop Tyge af Viborg stadfæster Viborg domkapitels privilegier.
1327. 25. februarTrento375Den tyske konge Ludwig af Bayern bemyndiger grev Berthold af Henneberg til at modtage og disponere over markgrev Ludwig 1. af Brandenburgs medgift paa 12,000 mark sølv, som skyldes af kong Kristoffer 2. af Danmark.
1327. 1. martsRoskilde376Kong Valdemar 3. tager Roskilde Clara kloster under sit værn, fritager det for leding, sagefald, inne, stud og alle andre ydelser til kongen og giver det jurisdiktion over dets husstande.
1327. 5. marts377Broder Degn, kannik i Aarhus, giver jordejendom i Jylland til Aarhus kapitel.
1327. 7. martsAvignon378Pave Johannes 22. tildeler sin kapellan Vilhelm Krage et kanonikat i Roskilde og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds.
1327. 7. martsAvignon379Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund, dekanen i Hamburg og skolemesteren i Toul at indføre kapellanen Vilhelm Krage i et kanonikat og et præbende i Roskilde.
1327. 9. martsSabro herredsting380Tingsvidne af Sabro herredsting, at præsten Peder Dam overfor hr. Broder Degn, kannik i Aarhus, har givet afkald paa sine rettigheder til godserne i Brynne og Terp.
[1327. 10. marts]381Konrad Witte, kapellan hos kongeriget Danmarks værge grev Gerhard 3. af Holsten, appellerer sagen om kirken i Stralsund til ærkebispen af Bremen.
1327. 10. martsStralsund382Den kejserlige notar Friedrich Kørnicke fra Wismar bekendigør Konrad Wittes appel til ærkebispen af Bremen i sagen om kirken i Stralsund.
1327 ca. 10 marts382MA(Reg. Dan. nr. *1438) se [1327 14. januar] nr. 358.
1327 ca. 10 marts382MB(Reg. Dan. nr. *1439) se [1327 14.januar] nr.357.
1327. 12. martsAabo sysselting383Tingsvidne af Aabo sysselting, at prioren i Dalum Peder Dam overfor Broder Degn, kannik i Aarhus, har givet afkald paa godser i Brynne og Terp.
1327. 13. martsTrento384Den tyske konge Ludwig af Bayern forlener grev Berthold af Henneberg med Rügen.
1327. 18. martsAltefähr385Gerhard 3., hertug af Jylland, greve af Holsten og Stormarn, værge for kongeriget Danmark og fyrstendømmet Rügen giver et gældsbrev paa 800 mark stralsundsk mønt.
1327 22. marts385M(Reg. Dan. nr. *1440) vedrører kun Femern og ikke det egentlige Danmark.
1327. 22. marts385SMagister Peder fra Danmark, rektor for Pariseruniversitetet, meddeler, at en strid med Pariserkapitlet om en arv er blevet bilagt.
1327. 23. martsHjortholm386Biskop Jens af Roskilde stadfæster Københavns kapitels privilegier, fritager dets husstande for ydelser til bispen og giver det jurisdiktion over dets husstande.
1327. 25. marts387Ridder Otto Pogwisch gør testamente og betænker bl. a. forskellige danske institutioner og personer.
1327. 25. marts388Georg Hasenkopf, ridder, bevidner, at biskop Johannes af Schwerin overfor kong Kristoffer 2. af Danmark, hertug Wartislaw 4. af Pommern og raadet i Stralsund har hævdet, at byerne Stralsund, Barth, Grimmen og Tribsees efter fyrst Wizlaus 3. af Rügens død som herreløst len vender tilbage til bispesædet Schwerin.
1327. 26. marts389Anders Olufsen mageskifter Sørup med Esrum kloster imod Store Rørbæk.
1327. 28. martsHalmstad390Knud Porse, hertug af Halland og Samsø giver privilegier til den nyoprettede Halmstad by.
1327. 29. marts391Anders Nielsen kvitterer Anders Andersens Arvinger for Gæld.
1327. 5. aprilRoskilde392Kong Valdemar 3. forbyder borgerne i Slangerup at antaste Æbelholt klosters sædvanlige markedsrettigheder i Slangerup.
1327. 5. april393Gerhard 3. hertug af Jylland, greve af Holsten og værge for kongeriget Danmark og Johann 3. greve af Holsten afslutter en landefred med Lübeck og Hamburg.
1327. 7. april394Bonde, kannik i Roskilde, sælger og skøder paa kongens retterting sin gaard i Tjæreby til Sorø kloster. Referat i Sorø gavebog f.29v.
1327. 8. aprilRoskilde395Kong Valdemar 3. tager Roskilde Agnete kloster under sit værn, fritager det for leding, sagefald, inne, stud, redskud og alle andre ydelser til kongen og giver det jurisdiktion over dets husstande.
1327. 9. aprilSlesvig396Gerhard 3., hertug af Jylland, greve af Holsten og værge for kongeriget Danmark og fyrstendømmet Rügen, tager Slesvig by under sit værn og fritager dens borgere for inne, stud, kværsæde, sagefald og andre ydelser til hertugen undtagen leding og landeskatter.
1327. 9. april397Kong Valdemar 3. tager Slesvig under sit værn og fritager byen for betaling af inne, stud, kværsæde og sagefald.
1327. 9. aprilHovlbjærg herredsting398Tingsvidne af Hovlbjærg herredsting, at Mikkel Skæd har mageskiftet sit gods ti Tostrup med Ebbe Galts gaard i Vellev.
1327. 21. aprilSkast herredsting399Tingsvidne af Skast herredsting, at Bonde Bondesen fra Roager har solgt og skødet sin gaard i Tranbjerg til magister Tyge, kantor i Ribe.
1327. 25. aprilRoskilde400Skjælm Pedersen, provst, Peder, ærkedegn og Jens, kantor i Roskilde vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1315 den 28. november.
1327. 25. aprilDragsholm401Biskop Jens af Roskilde overlader Roskilde Clara kloster bispestolens jurisdiktion over dets husstand i verdslige sager.
1327. 1. majEilenburgGreverne i Lindau indgår aftale med markgrev Friedrich af Meissen og grev Bertold af Hennenberg. En gældspost på 3000 mark brandenburgsk fra den danske konge nævnes.
1327. 3. maj402til
1327. 3. majRendsburg403Gerhard 3., hertug af Jylland, greve af Holsten og værge for kong Valdemar 3. af Danmark og Johann 3. og Adolf 5., grever af Holsten, slutter forbund med hertug Erich 1. af Sachsen, hvorefter denne skal tjene kongen og greverne med 20 ryttere.
1327. 3. maj404Jens Tygesen sælger og skøder Sorø kloster jordejendom i Ude-Sundby.
1327. 6. maj405Herman fra Næstved træffer aftale med klostret Neumünster om tilbagebetaling af 80 mark lybsk, som hans fader havde givet klostret for hans optagelse.
1327. 23. majStralsund406Gerhard 3., hertug af Jylland, greve af Holsten og værge for kongeriget Danmark og fyrstendømmet Rügen giver Stralsund et gældsbrev.
1327. 26. majAvignon407Pave Johannes 22. forbeholder sig retten til at raade over ærkebiskop Jens Grand af Bremens efterladenskaber, hvis denne dør af sin sygdom.
[1327. e. 29. maj]Avignon408Fortegnelse over den aar 1327 29. maj afdøde ærkebiskop Jens Grands efterladte ejendele.
1327. 30. maj409Lars Jonsen pantsætter Ejendom i Killerup til Niels Lang.
1327. 3. el. 10. juniRingsted410Tingsvidne af Sjællands Landsting, at Eggert af Küren skøder Jordejendom i Vanløse, Igelsø, Brofelde og Glumsø til Jens Uffesen.
1327. 9. juniKommiteret Guillelmus Gilberti anviser til det apostoliske kammer 7339 floriner 204 denarer til messe og så videre efter afdøde ærkebiskop Jens Grand.
1327. 12. juniAvignon411Pave Johannes 22. giver Herman Fridag, kannik i Köln, et kanonikat i Roskilde og ventebrev paa et præbende sammesteds.
1327. 12. juniAvignon412Pave Johannes 22. overdrager ærkebiskop Gaspard af Arles og provsten og ærkedegnen i Lund at indføre Herman Fridag, kannik i Köln, i et kanonikat og præbende i Roskilde.
1327. 12. juniAvignon413Pave Johannes 22. giver Henrik Fridag, kannik i Werden, et kanonikat i Lund og ventebrev paa et præbende sammesteds.
1327. 12. juniAvignon414Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Gaspard af Arles og provsten og dekanen i Roskilde at indføre Henrik Fridag, kannik i Werden, i et kanonikat og et præbende i Lund.
1327. 14. juniKungälv415Kong Magnus Smek af Sverige og Norge slutter en forbundstraktat med kong Valdemar 3. af Danmark om gensidig begunstigelse af Danske og Nordmænd i Norge og Danmark.
1327. 15. juniKungälv416Kong Magnus Smek af Sverige og Norge slutter paa Norges vegne en venskabstraktat med Knud Porse, hertug af Halland og Samsø.
1327. 19. juniDaneholm417Ærkebiskop Karl af Lund indløser stiftets til hertuginde Ingeborg af Sverige pantsatte ejendom i Halland.
1327. 28. juniRibe418Kong Valdemar 3. tager Ribe kapitel under sit værn, fritager det for leding, sagefald, inne, stud og de fleste andre ydelser til kongen og giver det jurisdiktion over dets husstande.
1327. 1. juli419Gerhard 3., hertug af Jylland, greve af Holsten og værge for kongeriget Danmark, til Heinrich von Helle.
1327. 3. juli420Mikkel Dansker, borger i Enköping, giver gaver til Stockholm Clara kloster.
1327. 15. juliNyborg421Kong Valdemar 3. bekendtgør, at der paa hoffet i hans nærværelse er tildømt Erik Valdemarsen, dattersøn af kong Erik 4. Plovpenning forskelligt gods i Danmark.
1327. 16. juli421Mse 1327 8. januar (nr.353).
[1327. 20. juli el. tidligere]422Kong Valdemar 3. forlener Knud Porse med Halland og Samsø uden tjenestepligt.
1327. 20. juli423Knud Porse, hertug af Halland og Samsø, lover at tilbagelevere sit nye forleningsbrev paa Halland og Samsø, hvis grev Gerhard 3. af Holsten ikke vil anerkende det.
1327. 22. juliKolding424Kong Valdemar 3.s privilegier for Kolding.
1327. 25. juli425Erik Valdemarsen overdrager Peder Brok at sikre ham besiddelsen af det gods, som var tilfaldet ham i Jylland, paa Fyen og i Skelskør.
1327. 30. juliSvendborg425S1Kong Valdemar 3. overlader spedalskhuset i Svendborg alle kronens indtægter og rettigheder af dets bønder med undtagelse af havne og vrag.
[1327. 3. august]Lübeck425S2Indførsel i Niederstadtbuch: Johan van Mölln, garver, skylder Thideman Rind fra Randers 8 mark penge.
1327. 5. augustLund426Ærkebiskop Karl af Lund eftergiver alle, der yder Roskilde Agnete kloster hjælp, 40 dages kirkebod.
1327. 9. augustRostock427Kong Kristoffer 2. og hans sønner kong Erik (7.), Otto og Valdemar kvitterer vasallerne i Estland for 1060 mark sølv, som kong Erik 6. Menved havde hævet.
1327. 9. augustRostock428Kong Kristoffer 2. og hans sønner kong Erik (7.), Otto og Valdemar kvitterer vasallerne i Estland for 400 mark sølv.
[1327. 13. august]Lübeck428SIndførsel i Niederstadtbuch: Heinrich Vordermast skylder Thideman Rind i Randers 50 mark penge.
1327. 16. augustNyborg429Kong Valdemar 3.s privilegier til Vejle.
1327 18. august429M(Reg. Dan. nr. *1454), se Omkring 1327. 24. oktober (nr. 449).
1327. 19. augustRingsted430Tingsvidne af Sjællands landsting, at Erik Valdemarsen og Bent, Dominikanernes prior i Roskilde, har forpligtet sig til at lade deres strid om det gods, som kong Erik 4. Plovpennings døttre Agnes og Jutta havde skænket Roskilde Agnete kloster, afgøre af et landsnævn.
1327. 19. august431Transsumpt af et brev, hvorefter Pierre Pamer, apothecarius og famulus hos kong Charles 4. af Frankrig, har laant 2000 pund parisisk til det kgl. franske skatkammer af ærkebiskop Jens Grand af Bremen.
1327. 23. august432Ærkebiskop Karl af Lund eftergiver alle, der yder Roskilde Clara kloster hjælp, 40 dages kirkebod.
1327. 26. august433Erik Valdemarsen lover at bøje sig for den dom, som det paa Sjællands landsting udmeldte landsnævn fælder i hans strid med Roskilde Agnete kloster om det gods, som kong Erik 4. Plovpennings døttre Agnes og Jutta har skænket klostret.
1327. 30. augustGottorp434Gerhard 3., hertug af Jylland og greve af Holsten, sælger sit gods Holmelen til Hartwig Krummendick for 700 mark lybsk.
1327. 3. septemberAvignon435Pave Johannes 22. tildeler Henrik Freitag et kanonikat i Roskilde og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds, skønt han i forvejen har kanonikater i Lund og i Werden.
1327. 3. septemberAvignon436Pave Johannes 22. paalægger dekanen i Angoulême, provsten i Lund og ærkedegnen i Köln at indføre Henrik Fridag i et kanonikat og et præbende i Roskilde.
1327. 9. september436SUnder udgifter for grevskabet Hainaut til almisser anføres 8 skilling til 3 fattige præster fra Danmark, som kom fra Rom.
1327. 15. septemberTreiden437Biskop Oluf af Reval erklærer sammen med tre andre gejstlige og seks riddere, at beskyldningerne mod den tyske ridderorden i Livland er usandfærdige.
1327. 16. septemberAvignon438Pave Johannes 22. reserverer Peder Turesen, kannik i Ribe og sognepræst for Hygum et prælatembede i Ribe kirke.
1327. 16. septemberAvignon439Pave Johannes 22. overdrager bispen af Paris og provsterne i Lund og Slesvig at indføre Peder Turesen, kannik i Ribe, i et prælatembede i Ribe, naar et saadant bliver ledigt.
1327. 21. septemberMalmø440Kong Valdemar 3. tager Åhus by under sit værn, stadfæster dens privilegier og fritager dens borgere for at betale told, undtagen i Skanør.
1327. 25. septemberAvignon441Pave Johannes 22. udnævner ærkedegnen Burchard til ærkebiskop i Bremen in den afdøde Jens Grands sted.
1327. 28. septemberAvignon442Pave Johannes 22. stadfæster hertug Erik 2. af Sønderjyllands overdragelse til Løgum kloster af patronatsretten til Brede kirke.
1327. 10. oktoberMalmø443Kong Valdemar 3. tager Åhus by, som tilhører ærkebispen af Lund, under sit værn, stadfæster dens privilegier og fritager dens borgere for betaling af told, undtagen i Skanør.
1327. 16. oktoberAvignon444Pave Johannes 22. paalægger abbed Herman i Hiddensee, Roskilde stift, provst Dietrich i Rühn og dekanen Johannes i Hamburg at afgøre en strid i Lübecks kirke.
1327. 16. oktober444M(Reg. Dan. nr. 2032*), se 1328, 15. april.
1327. 19. oktoberHelsingborg445Kong Valdemar 3. overdrager Lunds ærkebiskop Vemmehögs herred i Skaane i stedet for Rønne herred og by, som paa hoffet i Helsingborg var blevet tildømt Uffe Nielsens arvinger.
1327. 21. oktober446Erik Valdemarsen bemyndiger Ludvig Albertsen til at indløse det gods i Hardsyssel, som hans fader kong Valdemar af Sverige havde pantsat til Peder Jakobsen.
1327. 21. oktoberFalsterbo447Johann Sack, Tiedemann Witte, Friese og Engelbrecht Gramelow, fogeder i Falsterbo paadømmer en sag mellem skipperne Herbord Hamer og Heinrich fra Bremen og købmanden Heinrich Blake om taksten for fragt til England.
1327. 24. oktober448Jens Uffesen sælger Rønne købstad og Rønne herred til ærkebiskop Karl af Lund for 1000 mark penge.
[o. 1327. 24. oktober]Malmø449Ærkebiskop Karl af Lund overlader hr. Jens Uffesen Slettetorp og Hvellingelen i Skaane og Tystofte paa Sjælland for hans levetid.
[e. 1327. 24. oktober]450Bornholmerne erklærer, at Rønne Herred altid har betalt Sommerstud til Ærkebiskoppen af Lund, førend Jens Uffesen solgte det til Ærkebiskoppen.
1327. 31. oktober450M(Dipl. Svec. IV 35 nr. 2641) se 1327 28. marts (nr. 390).
1327. 1. novemberHorns herredsting451Svend Isaksen skøder sin ejendom i Tørslev til Niels Manderup.
1327. 10. novemberAvignon452Pave Johannes 22. tildeler Nikolaus Ludolfsen fra Lübeck et kanonikat i Slesvig og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds.
1327. 10. novemberAvignon453Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskoppen i Bremen og skolemestrene i Bremen og Toul at indføre Nikolaus Ludolfsen fra Lübeck i et kanonikat og et præbende 1 Slesvig.
1327. 11. novemberVendsyssels ting454Tingsvidne af Vendsyssels ting, at Jens Munk har godtgjort sin ret til noget gods i Kær herred ved tingmænds vidnesbyrd.
1327. 12. novemberSlagelse455Kong Valdemar 3. tillader Sorø klosters munke at købe og sælge læder, fødevarer og andre livsfornødenheder overalt i hans rige.
1327. [e. 11. november]456Fortegnelse over omkostningerne til grev Johann 3. af Holstens hustru Miroslawas udstyr m.v.
1327. 26. november457Ridderne Eskil Grib og Jens Eskilsen, væbnerne Jakob Eskilsen, Niels Baad, Tyge Plyg og Jens Blik samt Kristine Esgersdatter og Katrine Jakobsdatter anerkender Løgum klosters besiddelse af patronatsretten til Brede kirke.
1327. 2. decemberAvignon458Pave Johannes 22. overdrager præsten Aage Godskalksen et kanonikat i Lund og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds.
1327. 2. decemberAvignon459Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskoppen i Embrun, biskoppen i Ribe og dekanen i Roskilde at indføre præsten Aage Godskalksen i et kanonikat og et præbende i Lund. 2 nulli ergo ..... incursurum] nulli ergo etcetera/ nostre collationis prouisionis reseruationis inhibitionis et constitutionis infringere etcetera Aa. 15 in eundem modum)] cf. nr. 458. — ..=Bertrando. 16 ..=Iacobo. — ..=Bondoni. 17 etcetera usque] cf. nr. 458. 5 auctoritate nostra ... compescendo] auctoritate nostra etcetera Aa. 6 ut supra] cf. nr. 458.
1327. 5. decemberHamburg460Johann 3., greve af Holsten og herre til Lolland, Falster og Femern, opretter et vikariat ved Hamburg domkirke.
1327. 6. december461Margrete, Henrik Albertsens enke, pantsætter sine godser i Kulby til Asser Larsen for 150 mark sjællandsk.
1327. 6. decemberLø herredsting462Hagen Knudsen, Rikulv Rugge og Niels Bast overdrager al ret til gaarden Storde i Brede til Løgum kloster og lover at sælge klostret møllen sammesteds, hvis den kommer i deres besiddelse.
1327. 12. decemberAgersborg463Kong Valdemar 3. tager nonnerne i Ø kloster under sit værn, fritager deres husstand for leding, sagefald, inne, stud og alle andre ydelser til kongen og giver dem jurisdiktion over deres husstande.
1327. 13. december464Niels Andersen tilbagegiver Jens Hagbardsen jorder i Langaa.
1327. 13. december465Peder Bo tilbagegiver Jens Hagbardsen fire damme i Langaa.
1327. 23. december466Ridder Jens Uffesen bemyndiger Niels Svej og Bo Jensen til paa hans vegne at mageskifte hans godser i Glumsø mod Sorø klosters godser i Endelev.
1327. 24. decemberAvignon467Den pavelige kammermester Gaspard, ærkebiskop af Arles, kvitterer ærkebiskop Karl af Lund for betaling af servispenge.
1327. 28. decemberAvignon468Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund at indsætte Dominikaneren Egislus Birgersen som koadjutor for den alderdomssvækkede biskop Israel af Vesterås.
1327. u. d.469Johanniternes provinskapitel henlægger godser i Køng, Bjærup, Holmegaard og Rislev samt almissen fra Rügen til aarlig anskaffelse af klæder til brødrene i Antvorskov.
1327. u. d.470Kong Valdemar 3. bekræfter Lundekapitlets privilegier, fritager dets landboer for leding, sagefald, inne, stud og andre ydelser til kongen og giver det jurisdiktion over dets husstand.
1327.471Ærkebiskop Karl tager Åhus Hospital i sin Beskyttelse.
1327.472Kong Valdemar 3. stadfæster pavelige Privilegier til Antvorskov Kloster. RA. ÆA. Antvorskov kl. reg. (1607) § 11.
1327.473Kong Valdemar 3.s Privilegium for Roskilde Agnete Kloster.
1327.474Hospitalsforstanderen i København skøder Gods i Espe til Tyge Vindsen.
1327.475Kong Valdemar 3.5 Stadfæstelsesbrev paa Gods i Hylke.
1327.476Biskop Svend af Aarhus forbyder, at man stævner Vor Klosters Undergivne for verdsligt Ting.
1327.477Ture Svendsen og hans Søskende skøder Jordejendom til Øm Kloster.
1327.478Ture Svendsen og hans Søskende skøder Jordejendom til Øm Kloster.
1327.479Jens Slet fra Breum skøder Jordejendom i Nørre Vissing.
1327 u. d.479MA(privilegium for Kalundborg hospital) se 1327 21.februar (nr. 372).
1327 u. d.479MB(Reg. Dan. nr. 2038*) se 1328 efter 28. juli (Reg. *1480).
[1327-30]480Kong Valdemar 3. befaler Jon Ravn inden 15 dage at overlade Ribe kapitel den jordejendom i Nissum, som han havde skødet til biskop Jens af Ribe.
[1327-30]481Kong Valdemar 3. befaler Jon Ravn inden 10 dage at overlade Ribe kapitel den jordejendom i Nissum, som han havde skødet til biskop Jens af Ribe.
[1327-30]482Kong Valdemar 3. befaler Jon Ravn inden fem dage at overlade Ribe kapitel den jordejendom i Nissum, som han havde skødet til biskop Jens af Ribe.
[1327-45]483Biskop Jakob af Ribe og kapitlet i Ribe erklærer, at nyoptagne kanniker først skal nyde det præbende, som blev oprettet af ærkebiskop Esger Jul.
forrige næste