forrige næste
DatoStedNr.Regest
1328. 13. januarAvignon1Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund at skaffe den svenske dominikanermunk Egisl Birgersson oprejsning for de tab, han havde lidt, da han paa vejen til kurien blev overfaldet og udplyndret af ridderen Jakob af Roost og væbneren Ove Esbernsen fra Ribe stift.
1328. 21. januar2Raadmændene i Ribe vidimerer kong Valdemar 3.s privilegium af 1327 28. Juni til kannikerne i Ribe.
1328. 21. januar3Regner Regensen fra Lillebrænde pantsætter Gods i Agerup til Niels Gertsen.
1328. 1. februarRoskilde4Henrik Klausen pantsætter sit gods i Wæsby til Strange Jensen fra Svogerslev.
1328. 3. februarRingsted5Tingsvidne af Sjællands landsting, at det udmeldte landstingsnævn i sagen mellem hr. Erik Valdemarsen fra Sverige og Agnete kloster i Roskilde vedrørende det gods, som klostret besidder efter kongedøtrene Agnes og Jutta, har aflagt ed paa, at det nævnte gods med rette tilkommer klostret.
1328. 6. februar6Ridderne Palle Jensen af Støvring, Jakob Nielsen af Eskær, Mikkel Ovesen og væbneren Erik Nielsen tilvurderer den forhenværende marsk, herr Peder Vendelbo, Jakob Fleps gods i Gerlev herred, fordi denne har siddet fire kongebreve overhørig.
1328. 12. februarAvignon7Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund at modtage biskop Niels af Børglums resignation fra sit embede og tillade ham at indtræde i dominikanerordenen, samt overdrager ham at give indstilling til Rom om en egnet efterfølger for biskop Niels.
1328. 12. februarAvignon8Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund at give indstilling til kurien om passende underhold for den afgaaede biskop Niels af Børglum af dette stifts gods.
1328. 16. februarSlesvig9Biskop Jens af Slesvig overlader grev Gerhard 3. af Holsten og hertug af Jylland landsbyen Hanved med skoven paa 20 aar.
1328. f. 21. februarLübeck10Hertug Erich 1. af Sachsen, fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg, fyrst Johann 2. af Werle, junker Johann 3. af Werle, hertug Gerhard af Jylland, grev Heinrich 3. af Schwerin, grev Johann 3. af Holsten, junker Albrecht 4. af Sachsen, grev Adolf 7. af Schauenburg, greverne Nikolaus 2. og Otto 1. af Wittenburg slutter et landefredsforbund.
1328. 22. februarGalten Herredsting11Tingsvidne af Galten Herredsting, at Jon Pedersen fra Halling skøder Jord i Halling Mark til Peder Keldsen.
1328. 22. februarAvignon12Klerken Johannes de Lescapon i det pavelige regnskabskammer fordeler de bl. a. fra ærkebiskoppen af Lund indkomne servitier til pavens tjenerskab.
1328. 27. februarViborg13Kong Valdemar 3. tildømmer sin raad Peder Vendelbo herr Jakob Fleps gods i Gerlev herred.
1328. 29. februarAvignon14Den pavelige kammermester Gaspard kvitterer biskop Jens af Roskilde for indbetaling af 500 guldfloriner til pavens kammer som afbetaling paa en gæld paa 7000 guldfloriner, som Roskildekirken skylder pavens kammer fra dengang Roskildekirken var vakant og indtægterne reserveret paven.
1328. 11. martsAvignon15Pave Johannes 22. paalægger abbed Wedeke i Stolpe at dømme i striden mellem klerken Mathias Ludolfi fra Schwerins stift og præsten Gerlach Riebe og Niels Jonsen fra Roskilde stift om et økonomisk mellemværende.
1328. 12. martsRostock16Kong Kristoffer 2. stadfæster sin svend Markvard Rastorfs salg af forskellige kostbare klædningsstykker til domkapitlet i Lübeck.
1328. 12. el. 13. marts17Ærkebiskop Karl af Lund fritager Hospitalet i Lund for at betale Bispetiende.
1328. 17. marts18Jens Nielsen, kaldet Blæsinge, pantsætter sit gods i Halleby til Esbern Ingvarsen.
1328. 17. marts18MReg. Dan. nr. 2040 og Hasse III 362 nr. 640 er et brev, hvorved grev Johann 3. af Holsten giver toldfrihed til staden Heiligenhafen i Holsten.
1328. 18. martsViborg19Kong Valdemar 3. bekræfter, at Aarhus Biskops og Kapitels Undergivne ikke maa forfølges for verdsligt Ting.
1328. 21. marts20Raadmænd og borgere i Ribe bevidner, at Jens Rothen, Henrik og Eklev Hermansen har solgt og skødet en gaard i Bredgade til Løgum kloster.
1328. 6. aprilKøbenhavn21Kong Valdemar 3. tager Sorø kloster under sin beskyttelse og fritager klostret og dets undergivne for alle ydelser til kongen.
[1328.] 6. aprilKøbenhavn22Hertug Knud af Halland erklærer overfor biskop Audfinn af Bergen, at de rygter, som hans fjender har udspredt om hans fjendtlige hensigter overfor Norge er ubegrundede, og at han vil overholde den nyligt mellem ham og kong Magnus indgaaede overenskomst.
1328. 10. aprilNakskov23Grev Hanses (af Wagrien, som i Christoph 2di tid fik Falster, Lolland etc.) hans latinske pergamentsbrev paa Nachschous friheder, dateret Nakskou søndagen efter paaske 1328.
1328. 10. april24Greverne Gerhard 3., Johann 3. af Holsten og Adolf 7. af Schauenburg slutter overenskomst med Lübeck og Hamburg om afgiften af varetrafikken mellem de to stæder og lover at erstatte eventuelle tab eller gaa i indlager, grev Gerhard saaledes i Rendsborg eller Haderslev.
1328. 15. april24Mse [1328] 14. oktober eller [1329] 13. oktober.
[1328. 17. april]Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Heinrich Vordermast skylder Godske Skrædder fra Roskilde 100 mark penge.
[1328. 17. april]LübeckIndførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Gerhard Jachin skylder Oluf Pedersen fra Ystad 8 mark penge.
[1328-30.] 19. aprilBergen25Biskop Audfinn af Bergen skriver til hertuginde Ingeborg af Halland og Samsø om et guldspænde i Bergen domkirke.
1328. 19. april25MAse 1328. Før 25. april.
1328. 22. april25MBKirkehist. Saml. 3. rk. V 330 og Rep.nr.1522, se nr. 19.
1328. f. 25. aprilDyrs Sønderherredsting26Tingsvidne af Dyrs Sønderherredsting, at Niels Svej paa tinget har pantsat sit gods i Hessel til Jens Hviding.
1328. 30. april.26MReg. Dan. nr. *1474: Grev Johann af Holstens brev om et internt femernsk forhold er udeladt.
1328. 1. majStralsund27Kong Valdemar 3. af Danmark slutter forbund med Greifswald.
1328. 2. majStralsund28Jens Uffesen, Peder Grubbe og Gregers Tuesen lover hr. Ludvig Albertsen at opfordre kong Valdemar og Danmarks rige til at erstatte ham de udgifter, han har haft i anledning af hans kaution overfor borgerne i Stralsund, Greifswald, Anklam og Demmin.
1328. 11. maj .Avignon29Pave Johannes 22. paalægger dekanen i Roskilde at sørge for, at Clara klostret i Roskilde faar uretmæssigt afhændet gods tilbage.
1328. 14. majNæstved30Kong Valdemar 3. fritager Sorø klostrets munke, lægbrødre og svende for erlæggelse af told ved overfart aver Østersøen.
1328. 15. majAvignon31Den pavelige kammermester Gaspard erklærer, at ærkebiskop Karl af Lund, som er forpligtet til hvert tredje aar at besøge kurien, har besøgt den ved sin befuldmægtigede Gødike Gerlaksen, kannik i Lund.
1328. 26. majGottorp32Grev Gerhard 3. af Holsten, hertug af Jylland og formynder for kong Valdemar, tager Johannesklostret i Slesvig under sin beskyttelse og fritager bryder og landboer for leding, fogedkrav, inne, stud og alle andre ydelser til kongen bortset fra befæstningsarbejde og landeværn.
1328. 29. majLund33Kong Valdemar 3. tager Tommerup kloster under sin beskyttelse og stadfæster dets privilegier.
1328. 10. juniRostock34Kong Kristoffer 2. og hans sønner kong Erik (7.), Otto og Valdemar giver vasallerne i Estland kvittering for 2000 mark sølv, som vasallerne har ydet ham og hans broder kong Erik 6. Menved.
[1328. 18. juni]Heinrich Hamer, Peter kaldet Bi og Evert de Ore fra København har afstået fra krav mod Stralsund og andre.
1328. 27. juniBrudersdorf35Hertug Barnim 3. af Stettin slutter paa Danmarks riges, paa egne, paa hertug Wartislaus 4. af Pommerns umyndige børns og paa stæderne Stralsunds, Greifswalds, Anklams og Demmins vegne fred med fyrsterne Heinrich 2. af Mecklenburg og Johann 2. og Johann 3. af Werle i striden om arvefølgen paa Rügen.
1328. 27. juniBrudersdorf36Fyrsterne Heinrich 2. af Mecklenburg, Johann 2. og Johann 3. af Werle slutter fred med hertug Barnim 3. af Stettin, hertug Wartislaus' børn, riget Danmark og stæderne Stralsund, Greifswald, Anklam og Demmin.
1328. 27. juniBrudersdorf37Stæderne Stralsund, Greifswald, Anklam og Demmin lover at overholde fredstraktaten af 1328 27. juni (nr. 35 og 36).
[Efter 1328. 27. juni][Greifswald]38Raadet i Greifswald beretter om den stilling, det har indtaget i striden om arvefølgen til det danske len Rügen og om hvilke udgifter staden Greifswald herunder har paadraget sig.
1328. 25. juliRostock39Kong Kristoffer 2. giver borgerne i Rostock forskellige privilegier i Danmark, især paa Skaanemarkedet.
1328. 7. augustSternberg40Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg pantsætter slottet Eldenburg med landsbyen Lübz, sin andel i Ture og 14 landsbyer i distriktet Sternberg til ridderen Johann v. Plessen og dennes broder, væbneren Helmold v. Plessen for hele deres tilgodehavende, dog med undtagelse af det tilgodehavende, for hvilket de har Ribnitzer Heide, Gedser, Stegeborg, møllen i Wismar, gaarden i Mecklenburg og skoven ved Grabow i pant.
1328. 12. augustSlagelse41Kong Valdemar 3. giver borgerne i Rostock tilladelse til at drive handel paa det kommende Skanørmarked mod erlæggelse af de sædvanlige afgifter.
1328. 13. augustSlagelse42Kong Valdemar 3. tager fru Else Pedersdatter, hr. Ludvig Albertsens enke i sit værn, fritager hendes gods for stud, inne og al tjeneste og overlader hende kronens sagefald.
1328. 15. augustGregers Pedersen (Hak) pantsætter sit gods i Halmstad herred for 123 mark skånsk til Niels Karlsen.
[1328. omkr. 17. august]43Konrad, præst i Greifswald, og Paulus, præst i Stralsund, meddeler dekanen Johannes i Verden, pavelig delegeret dommer i striden om bispen af Schwerins lensoverhøjhed over Stralsund og Tribsees, at de ifølge hans befaling har stævnet raadet i Stralsund og formynderne for hertug Wartislaus børn til Hamburg til den fastsatte tid.
1328. 24. augustKøbenhavn44Biskop Jens af Roskilde forbyder under straf af banlysning, at nogen rejser krav paa det gods i Store Fuglede, som fru Margrete, enke efter hr. Henrik Albertsen, har testamenteret til Agnete kloster i Roskilde.
1328. 24. augustKøbenhavn45Kong Valdemar 3. forlener hr. Ludvig Albertsens børn med Skive, Hindborg herred m. m.
1328. 24. augustKøbenhavn46Kong Valdemar 3. forbyder, at nogen befatter sig med bøde- og toldopkrævninger af Skanør og Falsterbo, da markedet sammen med hele Skaane er pantsat til hr. Ludvig Albertsen.
1328. 27. augustMinden47Provst Wedekind i Hameln, subdelegeret dommer i sagen mod Markgard, forhenværende præst i Meldorf, paalægger ærkebispen af Bremen og bisperne af Slesvig, Lübeck, Ratzeburg, Schwerin og Verden at forkynde det af ham lyste ban over Markvard i deres stifter, som denne er ifalden paa grund af profanering af kirken, mened og bedrageri.
1328. 31. august48Ove Eskilsen, Jens Pallesen, riddere, Niels Pag og Sakse Ovesen, væbnere, erklærer, at de ifølge kongens befaling har tilvurderet Anders Lavesen gods som erstatning for fravindiceret pantegods.
1328. 31. augustAvignon49Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund at modtage biskop Niels af Børglums resignation fra sit embede og tillade ham at indtræde i dominikanerordenen, samt overdrager ham for denne gang at udnævne en ny biskop i Børglum.
1328. 31. augustAvignon50Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl at sørge for, efter at have modtaget biskop Niels af Børglums resignation og efter at denne er indiraadt i dominikanerordenen, at denne faar overdraget en passende del af Børglum kirkes gods til sit underhold.
1328. 1. septemberRibe51Biskop Jakob af Ribe tilstaar abbed Henrik i Løgum kloster jurisdiktionen over klostrets bryder og landboer i Ribe stift i sager angaaende helligbrøde.
1328. 8. septemberKøbenhavn52Ingvar Hjort erkender at have faaet staden og borgen København samt Østergaard sammesteds og landsbyerne Solbjerg og Serridslev i forlening af sin broder biskop Jens af Roskilde.
1328. 8. september53Ingvar Hjort udsteder en erklæring om, hvad han har faaet overleveret af inventar paa borgen i København og paa Østergaard sammesteds.
1328. 14. septemberWismar54Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg slutter overenskomst med raadet i Wismar om tolden, hvorunder ogsaa de Danskes toldafgifter omtales.
[1328. 14. september]54SIndførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Thideman fra Köln skylder Thideman Rind fra Randers 11 mark sølv.
1328. 22. septemberAvignon55Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Slesvig at give klerken Anders fra Garding dispensation for uægte fødsel og tillade ham at modtage et gejstligt embede.
1328. 22. septemberAvignon56Pave Johannes 22. overdrager Navne Pedersen et kanonikat i Slesvig og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds.
1328. 22. septemberAvignon57Pave Johannes 22. paalægger skoleforstanderne ved domkirkerne i Lübeck, Hildesheim og Hamburg at indføre Navne Pedersen som kannik i Slesvig.
1328. 22. septemberAvignon58Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Slesvig at lade vanhelligede kirker og kirkegaarde genindvie ved en egnet præst som stedfortræder for biskoppen.
1328. 14. oktoberReval59Bertram v. Parenbeke, formand for det kongelige retterting i Estland, erklærer, at Helmold v. Zaghen paa rettertinget har erkendt at have afstaaet alt sit gods ved Wasemule til klostret i Pades.
[1328.] 14. oktober el. [1329.] 13. oktoberSøborg60Hertug Knud af Halland og Samsø beklager sig hos borgmestrene og borgerskabet i Bergen over, at den norske drost og landets stormænd uden nogen foranledning fra hans side har beslaglagt hans hustru Ingeborgs gods, og beder dem om at intervenere til hans fordel, da han ellers ser sig nødsaget til at gribe til andre forholdsregler.
1328. 21. oktober61Hr. Jens af Tystofte skænker gods i Allerslev til Sorø kloster.
1328. 22. oktoberViborg landsting62Tingsvidne af Viborg landsting, at Eskil Jensen har skødet sit gods i Vellev og en gaard i Hesselskov til Niels Brok den Ældre.
1328. 27. oktober63Niels Eriksen af Jerstrup erkender at skylde Povl Rigvardsen 100 mark penge.
[1328. 28. oktober]Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Heinrich Renum, Nikolaus Friso og Werner Tector skylder Niels Danske fra Ribes søn Johan 50 mark penge.
1328. 30. oktober64Jens Drukken sælger sit gods paa Langeland til Niels Brok d. Yngre.
1328. f. 1. novemberØsterherredsting paa Før65Tingsvidne af Østerherred paa Før, at Arnfast Harne har bemyndiget sin søn Navne til at skøde Løgum kloster sin arvepart i gaarden Holbæk i Vodder sogn.
1328. 11. november66Franciskanerklostret i Odense bevidner, at Jens Hviding har fyldestgjort klostret for det, som fru Ingeborg, enke efter herr Hamund Lille, i sit testamente havde skænket det.
1328. 11. november66MReg. Dan. nr. *1489: Grev Gerhards privilegium til Marie gildet i Rendsburg er udeladt.
1328. 12. novemberRostock67Kong Kristoffer 2. vidimerer kong Erik 6. Menveds gældsbreve til Rostock af 1317 13. maj og 1319 5. juli paa 4300 mark og lover at indløse dem, naar han vender tilbage til Danmark.
1328. 16. novemberRatzeburg68Grev Gerhard 3. af Holsten, Jyllands hertug og Danmarks riges formynder, slutter forbund med grev Heinrich 3. af Schwerin mod fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1328. 16. novemberRatzeburg69Grev Johann 3. af Holsten slutter forbund med grev Heinrich af Schwerin 3. mod fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1328. 26. november70Grev Johann 3. af Holsten, Lollands og Femerns herre, tillader biskop Heinrich af Lübeck ved næste vakance at præsentere en kandidat til den grevelige præbende i Hamburg.
1328. 28. novemberRoskilde71Eggert Godskalksen af Küren kvitterer Jens Uffesen for 130 Mark Sølv, som denne har betalt for forskellig Jordejendom.
[1328. 30. november] Lübeck72Kong Kristoffer 2. slutter forlig med grev Gerhard 3. af Holsten, saaledes at kongen skal have ret til at indløse grev Gerhards rettigheder i Danmark for 80.000 mark sølv.
1328. 30. novemberLübeck73Kong Kristoffer 2. forlener grev Johann 3. af Holsten med Femern.
1328. 30. novemberLübeck74Kong Kristoffer 2. erklærer at have laant 20.000 mark sølv af grev Johann 3. af Holsten og at have pantsat Lolland for halvdelen af denne sum, medens han lover at tilbagebetale den anden halvdel i rater inden Mikkelsdag 1331.
1328. 30. novemberLübeck75Kong Kristoffer 2. lover sin broder, grev Johann 3. af Holsten, at sørge for, naar han vender tilbage til riget, at rigets stormænd godkender forleningen af Femern og pantsættelsen af Lolland, samt at godkende de af ham trufne dispositioner i Danmark.
1328. 30. novemberLübeck76Kong Kristoffer 2. stadfæster Lübeckernes vragret i Danmark og deres rettigheder paa Skaanemarkedet og andetsteds i Danmark.
1328. 30. novemberLangelands landsting77Tingsvidne af Langelands landsting, at Jens Drukken har skødet gods paa Langeland til Niels Brok d. Yngre.
1328. 23. decemberAvignon78Pave Johannes 22. overdrager sognepræsten Bo Rikardsen i Bylderup et kanonikat i Ribe og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds.
1328. 23. december79Pave Johannes 22. paalægger abbeden i Løgum kloster, provsten i Slesvig og sin kapellan, magister Buxolus fra Parma, kannik i Tournai, at indføre Bo Rikardsen som kannik i Ribe.
1328. u. d.80Grev Heinrich 3. af Schwerin og grev Johann 3. af Holsten, Lolland, Falster og Femerns herre, erklærer overfor pave Johannes 22., at kurfyrsteværdigheden og rigsmarskembedet for hertugdømmet Sachsen tilkommer hertug Erich 1. af Sachsen-Lauenburg.
[1328]81De pavelige nuntier Johannes de Serone, dominikanerprior i Figeac i Cahors stift, og Bernardus de Ortolis, sognepræst i Novaux i Alet stift gør regnskab for de oppebaarede afgifter til pavestolen i Sverige og Norge og omtaler herunder, at en del af 6aars tienden af Växiö stift under krigen mellem Sverige og Danmark i 1318 var bleven bortført fra kirken af nogle Danskere og Tyskere.
1328.81MÆA. IV 289, se Dipl. Dan. 2.rk. IX nr. 362.
132882Kong Valdemar 3. skøder Rygaard m. m. til Herman Gertsen, Præst i Sæby.
132883Kong Valdemar 3. skøder Rygaard m. m. til Herman Gertsen, Præst i Sæby.
132884Kong Valdemar 3.s Domsbrev om Gods i Havbro.
132885Tyge Nielsen skøder Gods i Egerup til Nanne Gødesen.
132886Jens Jul, Kannik i Roskilde, pantsætter Gods i Særslev til Stig Pedersen.
132887Jens Jul, Kannik i Roskilde, giver Præsten Mads i Hvirring Fuldmagt til at skøde Stig Pedersen Gods i Særslev.
132888Ring Kloster erhverver en Gaard i Egebjerg.
132889Tor Tygesen skøder sit Gods i Hem til Øm Kloster.
132890Tor Tygesen skøder sit Gods i *Vester Skiping til Øm Kloster.
132891Jens Krispinsen skøder sit Gods i Illerup til Øm Kloster.
[o. 1328-1329]92Kejser Ludvig af Bayern paalægger grev Gerhard 3. af Holsten at lade sine stridigheder med kong Kristoffer 2. afgøre af upartiske dommere m. m.
forrige næste