forrige næste
DatoStedNr.Regest
1329. 13. januarLübeck93Grev Johann 3. af Holsten, herre til Femern og Lolland, sælger byen Travemünde og to færger til Lübeck.
1329. 13. januar el. 1. oktober94Ove Jensen af Gullev pantsætter Staanum til Henrik Bønstrup.
1329. 26. januarAvignonPave Johannes 22. til ærkebiskoppen af Bremen. Grev Gerhard af Holsten er trængt ind i sakristiet i Slesvig og har røvet penge, som var indsamlet i kongeriget Danmark til paven. Ærkebiskoppen skal undersøge sagen og under trussel om ekskommunikation kræve pengene tilbage.
1329. 28. januarViborg95Tingsvidne af Viborg landsting, at ridderen Lars Jonsen har skødet jordegods til oprettelse af et nyt præbende og kanonikat ved domkirken i Ribe.
1329. 2. februar96Abbed Stig og konventet i Sorø giver deres samtykke til annekteringen af Stillinge kirke til kantorembedet ved Roskilde domkirke.
1329. 5. februar97Gregers Pedersen pantsætter sit gods i Svallerup til Mads Jakobsen Taa.
1329. 9. februarAvignon98Pave Johannes 22. overdrager Alver Henriksen et kanonikat i Lund og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds.
1329. 9. februarAvignon99Pave Johannes 22. paalægger biskop Svend af Aarhus og abbederne fra Saint Chaffre og Sorø at indføre Alver Henriksen som kannik i Lund.
1329. 15. februarRoskilde100Gyncike Falkendal erklærer, at han paa bytinget i Roskilde har skødet en ager i Vindebo til Agnete kloster i Roskilde.
1329. 15. februarRoskilde101Roskilde by bevidner, at Gyncike Falkendal paa bytinget i Roskilde har skødet en ager i Vindebo til Agnete kloster i Roskilde.
1329. 15. februarVerden102Johannes, dekan i Verden og af paven delegeret dommer i striden mellem biskop Johannes af Schwerin og staden Stralsund, paalægger gejstligheden i stifterne Bremen, Lübeck, Ratzeburg, Schwerin, Kammin, Havelberg, Brandenburg, Verden, Lund og Roskilde i deres kirke at forkynde bandet, som han har lyst over Stralsund, fordi staden ikke anerkender hans dom, hvorved han har tilkendt bispen af Schwerin lensoverhøjheden over Stralsund og Tribsees.
1329. 25. februar103Byen Lund vidimerer Niels Tuesens, Anders Pedersens og Niels Jakobsens brev af 1314 2. december.
1329. 27. februarAvignon104Pave Johannes 22. paalægger abbeden i Holme kloster og prioren og provsten ved kirken i Odense at sørge for, at det gods, som Valborg, enke efter væbneren Otto Foged, efter sin søns død havde skænket til oprettelse af et nonnekloster i Opager paa Lolland, men til hvilket gods ridderen Morten Due og marsken Peder Vendelbo havde gjort retslige krav gældende, hvilke dog efter en proces ved kurien er bleven underkendt, bliver overgivet til abbeden i Sorø for at denne i overensstemmelse med den nu afdøde Valborgs sidste vilje kan oprette et nonnekloster af Cisterctenserordenen i Opager.
1329. 3. martsLund105Strange Jensen, møntmester i Lund, skøder en gaard i Budolfi sogn i Lund til kapitlet i Lund.
1329. 28. martsSvavsted106Biskop Jens af Slesvig eftergiver alle dem, der yder hjælp til opførelsen af en mur omkring st. Johannes kloster i Slesvig, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1329. 30. martsLund107Kapitlet i Lund skøder to tofte i Lund til ærkebiskop Karl.
1329. 4. april107MReg. Dan. nr. *1500 og Rep. nr. 1552 er en forfalskning fra omkr. 1400 og bringes i slutningen af denne række.
1329. 24. april108Vidne at Skovstrup Mark tilhører Fru Marine.
[1329.] 28. aprilWindsor109Kong Edward 3. af England opfordrer grev Gerhard 3. af Holsten, Danmarks riges værge, til at skaffe Robert Musgrave fra Newcastle hans skib og gods tilbage, som hertug Knud af Halland og nogle borgere fra Wismar og København har frarøvet ham ved København.
[1329.] 28. aprilWindsor110Kong Edward 3. af England opfordrer hertug Knud af Halland, Johan Blome, Herman Wackrow, borger i København, Brian fra København og hans broder at tilbagegive Robert Musgrave fra Newcastle hans skib og gods, som de har frataget ham ved København.
[1329.] 28. aprilWindsor111Kong Edward 3. af England skriver til Heinrich Schwarz, borger i Wismar, i sagen om det Robert Musgrave frarøvede gods ved København.
1329. 29. aprilLund112Ærkebiskop Karl af Lund skøder en gaard i Lund, som han 1329 30. marts har erhvervet af kapitlet, til dominikanerne sammesteds mod at disse til gengæld lader hans aartid afholde i deres kirke.
1329. 30. april113Jakob, præst i Nebel, erkender at skylde Niels Brok den Ældre 300 mark penge.
1329. 1. majLund114Dominikanerne i Lund forpligter sig til at afholde ærkebiskop Karls aartid i deres kirke til gengæld for den gaard, som ærkebispen har skænket dem.
1329. 1. maj114MReg. Dan. nr. 2060. Brevet er fra 1392. 1. maj.
[1329. 21. maj]Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Ludvig Omeke skylder Godske Skrædder fra Roskilde 100 mark penge.
1329. 31. majKalundborg115Kong Valdemar 3. giver Agnete klostret i Roskilde laasebrev paa det gods i Store Fuglede, som fru Margrete, enke efter Henrik Albertsen, har tilskødet klostret.
1329. 2. juniAvignon116Pave Johannes 22. paalægger abbeden i Cismar kloster, skatmesteren og kantoren i Lübeck at drage omsorg for, at Knardrup kloster, som Barnum Eriksen og hans arvinger har bemægtiget sig, genoprettes som kloster.
1329. 6. juniOdense herredsting117Tingsvidne af Odense herredsting, at Tord Kallesen har solgt sit gods i Brylle til s. Hans kloster i Odense efter først fire gange at have lovbudt det til sine slægtninger paa herredstinget.
1329. 17. juni118De tyske købmænd i Malmøs udkast til en skraa, forelagt raadet i Lübeck til stadfæstelse.
[o. 1329. 17. juni]119De tyske købmænd, som sejler paa Malmø, beder raadet i Lübeck om støtte til det af dem oprettede gilde i Malmø.
1329. 18. juniKøge120Kong Valdemar 3. tager borgerne i Køge under sin beskyttelse og giver dem samme toldfrihed og samme byrettigheder, som borgerne i Roskilde nyder.
1329. 21. juniAvignon121Den pavelige pønitentiar Jens Nyborg meddeler biskop Jakob af Ribe, at magister Henneke Henzesen fra Ribe er bleven absolveret for sine mange synder og at det overlades til bispen at give ham dispensation for den irregularitet, som han har paadraget sig, efter at have paalagt ham bod.
1329. 23. juniHamburg122Notaren Iohannes Martini redegør for forløbet af forhandlingerne mellem udsendinger fra Stavern og Lübeck om det regreskrav, som staden Stavern har rejst mod Lübeck i anledning af, at den har maattet betale en skadeserstatning til Knud Porse for drabet af en af dennes slægtninger, som var falden i kamp mod et skib fra Stavern for 40 aar siden ved Hallands kyster, da dette skib var kommet et overfaldet lybsk skib til undsætning; regreskravet afvises fra lybsk side.
1329. 24. juniRingsted123Jens og Knud Jensen pantsætter alt deres gods i Kyringe til Peder Nielsen fra Døjringe for 200 mark sjællandsk.
1329. 25. juniSchlutup124Kong Kristoffer 2. og hans søn Erik forlener fyrsterne Albrecht 1. og Johann 4. af Mecklenburg samt deres søstre Beatrix og Agnes med Gnoien, Rostock og Schwan.
1329. 28. juni125Ærkebiskop Karl af Lund stadfæster privilegierne for de spedalskes hospital i Lund og eftergiver alle dem, der yder hjælp til hospitalet 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1329. 28. juniLübeck126Kong Kristoffer 2. erklærer at skylde hertug Albrecht 4. af Sachsen-Lauenburg 1000 mark sølv for dennes hjælp i krigen mod Danskerne og deres allierede og pantsætter herfor mønten i Randers.
1329. 28. juni126MReg. Dan. nr. *1510 vedrører et internt femernsk forhold og udelades derfor i Diplomatarium Danicum.
[1329. 28. juni]126SKong Kristoffer 2. erkender at skylde Herman Wittenborg, borger i Lübeck, 200 mark lybsk og oplader ham derfor 20 mark indtægt af Burg i 10 år.
1329. 30. juni-5. juliKiel127Kong Kristoffer 2. afstaar en grund paa Skaanemarkedet til borgerne i Kiel og giver dem de samme rettigheder, som de vendiske stæder nyder der, samt ret til at bjerge deres vraggods.
1329. 1. juli128Indbyggerne paa Femern underkaster sig grev Johann 3. af Holsten, Lolland og Femern.
1329. 10. juli129Peder Grubbe af Orebjerg pantsætter sin ejendom i Udlejre for 16 mark sølv til hr. Anders Pedersen.
1329. 10. juliLitjenburg130Kong Kristoffer 2. forlener ridderen Johann Kahl med Niels Bruns gaard i Sørup.
1329. 11. juli131Peder Grubbe af Stude overdrager, samtidig med at hans datter Elsef indtræder i Agnete klostret i Roskilde, klostret en gaard i Bjærge i Flakkebjerg herred.
1329. 15. juliHansühn132Grev Gerhard 3. og grev Johann 3. vælger seks opmænd til at afgøre deres stridigheder og lover at overgive de slotte, som de har eller maatte faa i Danmark, i deres hænder.
1329. 21. juliNæstved133Hertug Knud af Halland og Samsø erklærer, at den strid, han har haft med borgerne i Stavern, men som nu er bilagt ved at disse har betalt ham 45 mark i groter, ikke var foranlediget af borgerne i Lübeck.
1329. 26. juli134Mogens Klemensen af Jonstrup erklærer at have solgt sit gods i Allindelille til st. Clara kloster i Roskilde for 40 mark penge.
1329. 28. juli*Stafsclenorsunde135Grev Johann 3. af Holsten stadfæster paa kong Kristoffer 2.s vegne staden Rostocks privilegier i Danmark.
1329. 28. juliBergen paa Rügen136Biskop Jens af Roskilde skiller Ummanz kirke fra Gingst kirke, under hvilken den hidtil har hørt, og erklærer den for selvstændig sognekirke.
1329. 29. juliStralsund137Biskop Jens af Roskilde udnævner akolyten Nikolaus, Bertolds søn, til sognepræst i Ummanz.
1329. 29. juliStralsund138Biskop Jens af Roskilde giver akolyten og sognepræsten i Ummanz Nikolaus, Bertolds søn, tilladelse til at lade sig indvi i de højere kirkelige grader af hvilkensomhelst ærkebiskop eller biskop.
1329. 5. augustAvignon139Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund, pønitentiaren Jens Nyborg og Petrus Gervasii, kannik i Saint-Vosy i Le Puy, indtil videre at opbevare den i Vienne udskrevne seksaarstiende af kirkeprovinsen Lund paa et sikkert sted.
1329. 5. augustAvignon140Pave Johannes 22. paalægger gejstligheden i kirkeprovinsen Lund af aflevere, hvad de har indsamlet af seksaarstienden, til ærkebiskop Karl af Lund, pønitentiaren Jens Nyborg og kanniken Petrus Gervasii.
1329. 5. augustAvignon141Pave Johannes 22. bemyndiger ærkebiskop Karl af Lund, pønitentiaren Jens Nyborg og kanniken Petrus Gervasii til at absolvere alle dem, der maatte være ifaldet kirkelige straffe, fordi de ikke har indbetalt seksaarstienden i rette tid.
1329. 5. augustAvignon142Pave Johannes 22. bestemmer, at pønitentiaren Jens Nyborg og kanniken Petrus Gervasii alene skal oppebære seksaarstienden i stiftet Lund og give ærkebiskop Karl kvittering for de modtagne penge.
1329. 5. augustAvignon143Pave Johannes 22. beder Lars Jonsen, Danmarks riges høvedsmand og drost, om at bistaa ærkebiskop Karl af Lund og pønitentiaren Jens Nyborg i deres hverv vedrørende oppebørslen af seksaarstienden.
1329. 5. augustAvignon144Pave Johannes 22. beder hertug Knud Porse om at bistaa ærkebiskop Karl af Lund og pønitentiaren Jens Nyborg i deres hverv vedrørende oppebørslen af seksaarstienden.
1329. 5. augustAvignon145Pave Johannes 22. beder Uffe Nielsen at bistaa ærkebiskop Karl af Lund og pønitentiaren Jens Nyborg i deres hverv vedrørende oppebørslen af seksaarstienden.
1329. 11. augustAvignon146Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund, pønitentiaren Jens Nyborg og kanniken Petrus Gervasii at sende den indsamlede seksaarstiende til det apostolske sæde, hvor den sikrest kan opbevares.
1329. 22. augustStockholm147Fyrsterne Johann 2. og Johann 3. af Werle slutter forbund med Kong Magnus af Sverige-Norge mod Knud Porse.
1329. 23. august148Tingsvidne af Vendsyssels Ting, at Gertrud Nannesdatter har pantsat Jordejendom til Ove Nielsen for 500 Mark.
1329. 25. augustAvignon149Pave Johannes 22. anbefaler sin pønitentiar Jens Nyborg, som han i særligt ærinde sender til Danmark, til den samlede gejstlighed.
1329. 9. september150Gerhard Friis, borger i Ribe, erkender at være forpligtet til aarligt at betale kannikerne i Ribe 3 mark penge for Jakob Lillerøds aartid af den gaard i Lille Farup, som han har faaet af fru Vendele, enke efter Jens Tygesen.
1329. 11. septemberAvignon151Pave Johannes 22., som har overdraget Daniel af Braunschweig et kanonikat og et præbende i Hamburg, paalægger biskopperne Jens af Slesvig, Johannes af Schwerin og abbeden af Saint Chaffre at indføre ham heri.
1329. 15. september-1336. 6. martsFragment af regnskab over modtagne studieafgifter. Heriblandt in uico Anglorum..... Nicholaus de Dacia cum 4 sociis.
1329. 21. septemberKøbenhavn152Kong Kristoffer 2. erklærer aldrig at ville afhænde Estland og udvider dette lands privilegier.
1329. 21. septemberAvignon153Pave Johannes 22. overdrager Eberhard v. Altenföhr et kanonikat i Slesvig og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds. A: tabt — Aa: Reg. Vat. 94 ep. 514.
1329. 21. septemberAvignon154Pave Johannes 22. paalægger biskoppen og provsten af Lübeck og dekanen i Angoulême at indføre Eberhard v. Altenfähr som kannik i Slesvig.
1329. 24. septemberPaa broen v. Görne155Fyrsterne Albrecht 1. og Johann 4. af Mecklenburg slutter forbund paa 10 aar med markgrev Ludvig af Brandenburg og lover at hjælpe denne mod sine fjender, dog undtagen bl. a. kongen af Danmark og hans børn.
1329. 28. septemberHelsingborg156Grev Johann 3. af Holsten, herre af Lolland, Falster og Femern tager hr. Albert Albertsen, fru Else, marsken Ludvig Albertsens enke, og hendes børn under sin beskyttelse.
1329. 28. septemberKøbenhavn157Kong Kristoffer 2. skænker hertug Albrecht 4. af Sachsen-Lauenburg øen Taasinge med alle rettigheder.
1329. 1. oktober157Mse 1329. 13. januar.
1329. 8. oktoberSkelskør158Kong Kristoffer 2. giver Ridderen Eskil Krage Peder Jakobsens Gods i Skaane.
1329. 9. oktober159Ærkebiskop Karl af Lund overdrager sine indtægter af absolutionen for manddrab i sit stift med undtagelse af Bornholm og af ærkebispens undergivne til de kanniker, som residerer i Lund og som ved gudstjenesten indfinder sig i kirkens kor.
1329. 13. oktober159Mse 1328. 14. oktober.
[1329]. 14. oktoberAarhus159AKong Valdemar 3. giver fru Kristine, enke efter Peder Hasenberg, laasebrev paa møllen i Kastbjerg.
1329. 15. oktoberAvignon160Pave Johannes 22. giver ærkebiskop Karl af Lund, pønitentiaren Jens Nyborg og kanniken Petrus Gervasii fuldmagt til at opkræve Peterspenge i Danmark paa pavestolens vegne.
1329. 15. oktoberAvignon161Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund, pønitentiaren Jens Nyborg og kanniken Petrus Gervasii at undersøge og indberette til kurien, til hvilke ledige gejstlige embeder i Danmark paven i kraft af bullen Execrabilis har dispositionsret.
1329. 15. oktoberAvignon162Pave Johannes 22. bemyndiger ærkebiskop Karl af Lund, pønitentiaren Jens Nyborg og kanniken Petrus Gervasii at løse grev Gerhard 3. af Holsten af kirkens ban, naar han har afleveret de Romerkirken tilhørende penge, som han har taget i domkirken i Slesvig, og ydet erstatning til domkirken for den den overgaaede vold.
1329. 15. oktoberAvignon163Pave Johannes 22. bemyndiger ærkebiskop Karl, pønitentiaren Jens Nyborg og kanniken Petrus Gervasii til at udnævne to notarer, som skal være ugifte og uordinerede klerke.
1329. 15. oktoberAvignon164Pave Johannes 22. beder fogeden i Ribe Henrik Nielsen at yde velvillig bistand til pønitentiaren Jens Nyborg og kanniken Petrus Gervasii.
1329. 25. oktoberSvavsted165Biskop Jens af Slesvig giver Løgum kloster jurisdiktionen over deres undergivne i Slesvig stift i sager angaaende helligbrøde.
1329. 30. oktoberHelsingborg166Grev Johann 3. af Holsten, herre af Lolland, Falster og Femern, erkender paa Danmarks riges vegne at have modtaget Helsingborg slot og len af fru Else, enke efter afdøde Ludvig Albertsen.
1329. 7. novemberAvignon167Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund, at han paa rette sted skal kundgøre, at besættelsen af bispestolen i Linköping er bleven reserveret pavestolen.
1329. 10. novemberAvignon168Pave Johannes 22. overdrager Arnold Rohde et kanonikat i Slesvig og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds.
1329. 10. novemberAvignon169Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Burchard af Bremen, biskop Heinrich af Lübeck og abbeden Saint Chaffre at indføre Arnold Rohde som kannik i Slesvig.
[1329. 11. november]170Kong Kristoffer 2. slutter forlig med Knud Porse.
1329. 11. novemberRingsted171Kong Kristoffer 2. forlener hertug Knud Porse af Halland og Samsø med Estland.
1329. 12. novemberRingsted172Kong Kristoffer 2. slutter forlig med grev Johann 3. af Holsten og overdrager ham Femern som arvelen, samt Lolland, Sjælland og Skaane som pantelen.
1329. 13. novemberAvignon173Pave Johannes 22. opfordrer grev Gerhard 3. af Holsten til at adlyde den i sagen om de fra Slesvig domkirke røvede penge trufne afgørelse og meddeler ham, at det i saa fald er paalagt ærkebiskop Karl i Lund, pønitentiaren Jens Nyborg og kanniken Petrus Geruasii fra Le Puy at løse ham af bandet.
1329. 22. novemberAvignon174Optegnelse om, at Jens Nyborg og Petrus Geruasii sendes som kollektorer til Danmark og faar udbetalt 100 guldgylden af det pavelige kammer, som de dog skal tilbagebetale af deres løn, 2 gylden om dagen; notitsen er dog overstreget, »fordi de har tilbagebetalt pengene, da de ikke gjorde den omtalte rejse«.
1329. 24. novemberAvignon175Pave Johannes 22. paalægger forskellige ærkebisper, bl. a. ærkebiskop Karl af Lund at sørge for at det pavelige modskrift quia uir reprobus mod et kættersk skrift af den afsatte generalminister Michael de Ceseni faar almindelig udbredelse blandt gejstligheden.
1329. 25. novemberAvignon176Pave Johannes 22. giver de to nuntier, Jens Nyborg og Petrus Gervasii, ret til at give ti par, som har giftet sig, skønt de var beslægtede i fjerde grad, dispensation herfor og erklære børnene for ægte fødte.
1329. 5. decemberAvignon177Pave Johannes 22. meddeler grev Johann 3. af Holsten, at han har modtaget hans sendebud, Henrik Ruffus (Rohde), og bevilget, hvad denne har forebragt paa hans vegne, samt formaner greven til at tage vel imod de pavelige nuntier, som er udsendte til de egne.
1329. 19. decemberAvignon178Pave Johannes 22. tildeler Henneke Henzesen et kanonikat i Ribe og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds, skønt han i forvejen har sognekirken i Draaby i Aarhus stift.
1329. 19. decemberAvignon179Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl i Lund, og provsterne i Cavaillon og Slesvig at indføre Henneke Henzesen som kannik i Ribe.
1329180Kirstine af Magelund skøder Jordejendom til Peder Brok.
[o. 1329]181Kirstine af Magelund skøder Jordejendom til Peder Brok.
[o. 1329]182Esbern Marsvin skøder Jordejendom til Peder Brok.
[o. 1329]183Niels Pallesen skøder Jordejendom til Peder Brok.
[o. 1329]184Kvittering til Peder Brok for hans Indløsning af pantsat Gods.
[o. 1329]185Gerhard Høken pantsætter Jordejendom til Peder Brok. — Skødebrev paa Jordejendom i Hæsinge til Peder Brok.
[o. 1329]186Peder Broks Brev paa Haugardt paa Fyn.
[o. 1329]187Tre Breve paa Peder Broks Gods paa Fyn.
1329188Abbed Peder i Ringsted skøder Jordejendom til Herman Gertsen.
1329189Bo Herlufsen pantsætter Jordejendom til Stig Pedersen.
1329190Bo Herlufsen skøder Jordejendom til Stig Pedersen.
1329191Asser Rampes Skødebrev paa en Gaard i Galtenthorp.
[o. 1329]192Jens Nielsen Hviding fornyer sin bedstemoder fru Ingeborgs pantsættelse af gods i Alsted til Sorø kloster.
[1329]193To Skødebreve af Hertug Knud af Halland og Jens Hasenberg paa Jordejendom paa Falster til Niels Svej.
[1329]194To andre Breve fra Hertug Knud af Halland og Jens Hasenberg i samme Sag.
1329 dag?194MRep. III 831 nr. 1572s er = registraturen til 1329, 6. juni, cf. nr. 117.
forrige næste