forrige næste
DatoStedNr.Regest
1330. 13. januar195Strange Jensen, forhenværende møntmester i Lund, hans hustru Merete og hendes sønner Niels og Trued skøder, idet de stadfæster deres slægtnings, kanniken Jens Ulstrups testamente, en gaard i Svogerslev til st. Clara kloster i Roskilde.
1330. 18. januar196Svend Torkilsens Skøde til Odense St. Hans Kloster.
1330. 4. februarRibe197Kong Valdemar 3. af Danmark dømmer Ø kloster at være fri for en del af den paalagte bede.
1330. 13. februar198Grev Johann 3. af Holsten, Sjællands og Skaanes høvedsmand, stadfæster ved dom Jens Jakobsens testamentariske gave paa to bol i Gislöv til Esrom kloster.
1330. 15. februarLund199Anders Pedersen af Bollerup bekræfter, at han og Niels Jakobsen samt Niels Tuesen af Klaparp har godkendt Jens Jakobsens testamentariske gave paa to bol i Gislöv til Esrom kloster.
1330. 25. februarRibe200Kristoffer 2. og Erik (7.), konger af Danmark, forlener Grev Gerhard 3. af Holsten med Fyn som arveligt len.
1330. 4. marts200MReg. Dan. nr. *1523 vedrører opførelsen af et kapel i Rendsburg af grev Gerhard af Holsten og udelades af Diplomatarium Danicum.
1330. 13. marts201Jens Mogensen sælger og skøder gods i Næsby ved Skoven i Sorterup sogn til Sorø kloster.
1330. 25. marts202Sakse Pedersen, ridder, erkender at skylde Jens Uffesen 120 mark sølv.
[1330. 1. april]Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: enken efter Meinric van Cremin, Beate, overdrager Johan Sak bestyrelsen af gældsposter til sin afdøde mand.
1330. 6. aprilRibe203Peder, ærkedegn i Ribe, og kapitlet sammesteds vedtager med biskop Jakobs samtykke ved førstkommende lejlighed at øge kantorens præbende.
1330. 6. april204Johann Retlages testamente.
1330. 6. april205Laasebrev paa Gertrud Nannedatters Pantsættelser 23. August 1329 til Ove Nielsen.
1330. 9. april206Hertug Albrecht 4. af Sachsen pantsætter sine lande til grev Gerhard 3. af Holsten for de 10.000 mark sølv, som grev Gerhard har betalt til kong Erik (7.) af Danmark som medgift for hertugens moder Elisabet.
1330. 15. april207Ove Nielsens Laasebrev paa Gaaser.
1330. 17. april208Gregers Tuesen pantsætter gods i Norra Wram og i Öslöv til provst Holger i Lund.
1330. 21. april209Notarius publicus Vidisse af Pave Johannes 22.s Forlig mellem Ærkebiskop Karl af Lund og Hr. Lydeke.
1330. 20. majSchwisow210Albrecht 1. og Johann 4., fyrster af Meklenborg slutter forlig med Johann 2. og Johann 3. af Werle og lover at bistaa dem mod eventuelle fjender, dog med undtagelse bl. a. af kong Kristoffer af Danmark og hans sønner Erik og Otto, samt lover ikke at rejse krav paa deres lande mod at herrerne af Werle ikke antaster deres besiddelse af Falster.
1330. 2. juniOrdrup211Elisabeth, datter af Oluf Tagesen og enke efter Jens Grubbe, skøder sit gods i Torslundelille til Agnete klostret i Roskilde.
1330. 15. juniAvignon212Pave Johannes 22. udnævner dominikanermunken Jens Nyborg, pavelig pønitentiar, til biskop i Roskilde.
1330. 15. juniAvignon213Pave Johannes 22. paalægger kapitlet i Roskilde at vise den udvalgte biskop i Roskilde Jens Nyborg skyldig lydighed.
1330. 15. juniAvignon214Pave Johannes 22. paalægger gejstligheden i Roskilde stad og stift at vise den udvalgte biskop i Roskilde Jens Nyborg skyldig lydighed.
1330. 15. juniAvignon215Pave Johannes 22. paalægger menigheden i Roskilde stad og stift at vise den udvalgte biskop i Roskilde Jens Nyborg skyldig lydighed.
1330. 15. juniAvignon216Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund at hjælpe og støtte den udvalgte biskop i Roskilde Jens Nyborg.
1330. 16. juniAvignon217Optegnelse om, at den udvalgte biskop Jens Nyborg af Roskilde har lovet at betale servispenge.
1330. 23. juniRibe218Vidnesbyrd om, at biskop Jakob af Ribe har overdraget sin tjener Vilhelm det hverv at bringe akterne i hans appelsag mod magister Henneke Henzesen om et præbende ved domkirken i Ribe til kurien.
1330. 23. juni el. 22. december219Ærkebiskop Karl af Lund bevidner Hr. Gynters Gave til Bosjö Kloster.
1330. 23. juni el. 22. december220Hr. Gynter giver sit Gods i Skawerøth til Bosjö Kloster.
1330. 30. juni221Ivar Aagesen, som har solgt og skødet sin gaard i Vomb til præsten ved Nikolai kirke i Lund, Peder Eskilsen, lover at hjemle denne for ham.
1330. [e. 30. juni]222Peder Eskilsen, præst ved Nikolai kirke i Lund, skøder sin gaard i Vomb til Peder Torkilsen, kannik i Lund.
1330. 23. juliRibe223Biskop Peder af Odense eftergiver alle, som medvirker ved genopbygningen af st. Mikaels kirke i Ribe, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1330. 2. august (og 21. september)224Greverne Gerhard 3. og Johann 3. af Holsten præsenterer Arnold Pinnov til præst i Nybølle paa Fyn hos biskop Peder af Odense (, som den 21. september overdrager den til ham).
1330. 2. augustAvignon225Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl i Lund, biskop Jens i Roskilde og kanniken Petrus Gervasii fra Saint-Vosy i le Puy at indsamle Peterspengene i Danmark.
1330. 2. augustAvignon226Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund, biskop Jens Nyborg af Roskilde og kanniken Petrus Gervasii fra le Puy indtil videre at opbevare den i Vienne udskrevne seksaarstiende af kirkeprovinsen Lund paa et sikkert sted.
1330. 2. augustAvignon227Pave Johannes 22. giver kanniken Petrus Gervasii fuldmagt til alene at udføre de hverv, der var paalagt ham sammen med ærkebiskop Karl og biskop Jens i Roskilde, hvis disse to nægtede at være med dertil.
1330. 2. augustAvignon228Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens i Roskilde og kanniken Petrus Gervasii at opkræve, hvad der af de troende i Danmark er indsamlet til hjælp for det hellige land.
1330. 2. augustAvignon229Pave Johannes 22. giver kanniken Petrus Gervasii fuldmagt til at modtage seksaarstienden for Roskilde stift af biskop Jens og opbevare den paa et sikkert sted.
1330. 2. augustAvignon230Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund at udbetale de i Danmark indsamlede Peterspenge til biskop Jens Nyborg af Roskilde og kanniken Petrus Gervasii mod behørig kvittering.
1330. 2. augustAvignon231Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens Nyborg i Roskilde og kanniken Petrus Gervasii at modtage de i Danmark indsamlede Peterspenge af ærkebiskop Karl af Lund og give ham kvittering for modtagelsen.
1330. 2. augustAvignon232Pave Johannes 22. beder grev Gerhard 3. af Holsten om at hjælpe biskop Jens af Roskilde og kanniken Petrus Gervasii under udførelsen af de dem af paven overdragne hverv.
1330. 2. augustAvignon233Pave Johannes 22. beder grev Johann 3. af Holsten, Sjællands og Skaanes høvedsmand, om at hjælpe biskop Jens Nyborg af Roskilde og kanniken Petrus Gervasii under udførelsen af de dem af paven overdragne hverv.
1330. 10. august234Kong Kristoffer 2. bekendtgør, at grev Gerhard 3. af Holsten paa hans bøn og befaling er gaaet i borgen for det mellem ham og grev Johann 3. af Holsten indgaaede forlig.
1330. 13. augustAvignon235Pave Johannes 22. tilstaar kanniken Petrus Gervasii 1½ gylden i dagpenge under hans ophold i Danmark.
1330. 17. augustAvignon236Pave Johannes 22. bevilger biskop Jens Nyborg af Roskilde under visse betingelser at maatte optage et laan paa 400 gylden til afholdelse af de udgifter, som han har paadraget sig under opholdet ved kurien.
1330 (?). 26. august (?)Lund237Niels Jakobsen bekræfter sit afkald paa alle rettigheder til de af broderen Jens Jakobsen til Esrom kloster testamenterede ejendomme i Gislév.
1330. 4. september237MReg. Dan. nr. *1534, se 1320 4. september.
1330. 8. september238Stig Andersens Ejendomsoverdragelse til Essenbæk Kloster.
1330. 11. septemberAvignon239Pave Johannes 22. reserverer sig besættelsen af Slesvig bispestol.
1330. 11. septemberAvignon240Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Burchard af Bremen at kundgøre reservationen af Slesvig bispestol.
1330. 15. septemberRoskilde241Grev Johann 3. af Holsten, Skaanes og Sjællands høvedsmand, fritager Agnete klostret i Roskilde for leding, fogedkrav, inne, stud, redskud og andre ydelser samt tilstaar klostret bøderne af dets bryder og landboer.
1330. 21. september242Biskop Peder af Odense udnævner Arnold Pinnov til præst i Nybølle paa Fyn efter indstilling af greverne Gerhard 3. og Johann 3. af Holsten, cf. nr. 224.
1330. 22. septemberViborg243Kong Kristoffer 2. appellerer paa Viborg landsting mod biskop Tyge af Børglum.
1330. 1. oktoberAabenraa244Hertug Valdemar 3. af Jylland og grev Gerhard 3. af Holsten slutter forlig med biskop Jakob af Ribe og hans slægtninge herr Jens Nielsen og væbnerne Jens Splidaff og Jens Tøndering.
1330. 1. oktoberRibe245Hertug Valdemar 3. af Jylland og grev Gerhard 3. af Holsten stadfæster Ribekirkens privilegier.
1330. 1. oktober246Aastred Tygesen, Dan Pedersen, Mogens Tygesen, Niels Madsen, Tyge Svendsen, Mogens Lavesen, Niels Kok og Jakob Ubbesen bekendtgør, at de var tilstede paa Sallinge herredsting den anden tingdag i ugen efter Trinitatis 1324, da afdøde pastor Jakob i Sønder Broby skødede en toft med bygninger til kirken sammesteds.
1330. 8. oktoberLund247Ærkebiskop Karl af Lund henlægger forskelligt jordegods til det kapel, som han har ladet opføre ved Lunds domkirkes søndre side.
1330. 18. oktober248Hertug Valdemar 3. af Jylland stadfæster og fornyer privilegierne for helligaandshuset i Flensborg (udkast?).
1330. 18. oktober249Hertug Valdemar 3. af Jylland stadfæster og fornyer privilegierne for helligaandshuset i Flensborg.
1330. 28. oktoberHelsingborg250Grev Johann 3. af Holsten giver fru Else, enke efter herr Ludvig Albertsen, frihed for stud, inne og leding samt tilstaar hende sagefaldsretten over hendes og hendes børns tjenere. ”
1330. 11. novemberAalholm251Grev Johan 3. af Holsten udsteder forskellige privilegier til Lollands præsteskab.
1330. 11. novemberLund252Peder Jonsen, kaldet Pilgrim, sælger og skøder sit gods i Särslöv til Peder Finsen.
1330. 18. novemberBergen paa Rügen253Sofie, enke efter Darghuslaw Barnekow, og hendes søn Georg skænker jordegods til nonneklostret i Bergen paa Rügen i Roskilde stift.
1330. 24. november253MReg. Dan. nr. *1540, se 1334, 30. august.
1330. 24. november254Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger, at Petrus Gervasii har laant 60 gylden til sig og sit følge til bestridelse af rejseomkostningerne til Danmark.
1330. 25. novemberPutbus255Margrete, drosten Lars Jonsens hustru, sælger klostret i Eldena de hende tilhørende beder og penge af klostrets gods i Reddeviz.
1330. 27. november256Peder Jonsen, Niels Mikkelsen og Peder Kvigge erkender at være forpligtet at yde kong Kristoffer 40 mark sølv eller 40 tønder smør paa Skanderborg til søndagen den 10. marts 1331.
1330. 4. december257Skjælm Ingvarsen pantsætter Jordejendom til Jens Mogensen.
1330. 9. december258Knud Ivansen giver afkald paa det gods, som hans svigermoder fru Cecilie har testamenteret til kannikerne i Aarhus, og forpligter sig til at hjemle kannikerne godset.
1330. 18. decemberAvignon259Pave Johannes 22. bemyndiger biskop Jakob af Ribe og abbederne i Essenbæk og Alling til at give bispen og kapitlet i Aarhus lov til i fem aar at købe kirketienden i Aarhus stift til gammel takst for derved at blive i stand til at genopbygge den nedbrændte domkirke.
1330. 21. decemberAvignon260Pave Johannes 22. paalægger biskop Jens af Slesvig, provsten i Slesvig og skolasten Jakob ved kirken i Toul at indføre Markvard Pogwisch som kannik i Hamburg.
1330. 21. december260MAReg. Dan. nr. *1543, se 1335. 21. december.
1330. 22. december260MBse 1330, 23. juni, nr. 219.
1330. 23. december260MCReg. Dan. nr. *1544, se 1336. 29. august.
1330. 23. decemberBallum261Biskop Jakob af Ribe forener Almind syssels provsti og Smidstrup kirke med kantoriet i Ribe.
1330. 26. decemberThørkelstorp262Abbed Petrus i Alvastra, dominikanerprioren for Danmark, Sverige og Norge Petrus Filipsson og prior Johannes i Skeninge vidimerer biskop Brynjulf i Skaras brev af 1312 1. september om, at fogeden i Skara Sune Jonsen har købt Jordegods i Skenningeryd.
1330. 31. december263Bo Falk og Nikolaus Roweder erklærer at skylde Tydekin og Radekin Friis 20 mark sølv, som de lover at betale til næste kyndelmisse.
1330264Herman Jure gør sig fortjent af Dalum kloster.
1330265Kong Kristoffer 2. stadfæster et Skøde paa Gods i Grensten.
[1330?]266[Kong Kristoffer 2.] stadfæster grev Johann 3.s overenskomst med Albert Albertsen og fru Else Pedersdatter om retten til Hindborg herred, Thy og Mors samt gaarden Vinderis.
1330267Erik Nielsens Skøde paa en Gaard i Serreslev Sogn.
1330268Tue Rønnebæks Pantsættelse til Jep Frost.
1330269Ittem en pantte breff som her Jacob Flep riddere haffuer y pant satt Felsekin Jacopsen mynttemestere y Roschildt alt hans godtz y Rackested j Hielm, Krenckerop, Høøtt oc Skaløre ligendes y Lollandt ♦ Aar m ccc xxx
1330270Vidisse af Jakob Flæbs Pantsættelse til Følzekin Jakobsen.
1330271Jens Hasenbergs Skøde til Biskop Jens af Roskilde.
1330272Aarhus Kapitel om Niels Broks Gave til Ring Kloster.
1330273Skødebrev paa Gods i Førlev til Ring Kloster.
1330274Niels Tonnisens Skøde til Niels Lille.
1330275Ebbe Galts Pantsættelse til Niels Lille.
1330276Lars Tygesens Skøde paa Gods i Torrild.
1330277Grev Johann 3. af Holsten, Skaanes og Sjællands høvedsmand, giver Næstved, st. Peders kloster et lignende privilegium som kong Erik 6. Menved.
1330 u.d.277MAReg. Dan. nr. *1545, se 1340 u.d.
1330?277MBReg. Dan. nr. 2095* = *1547; Rep.nr. 227 udat.
[o. 1330]278Johannes, franciskanerminister for provinsen Danmark, meddeler biskop Erik af Stavanger, at han som tak for dennes velgerninger overfor franciskanerne har befalet, at der af ordenens præster skal holdes en messe til gavn for biskoppen og hans kirke.
[1330-1333]Søborg279Ingeborg, hertuginde af Sverige, Halland og Samsø, meddeler indbyggerne i Try herred, at hun har tildømt magister Henrik, kannik i Roskilde, det gods i Lille Havelse, som baade han og Henrik Yselsen havde faaet brev paa af hendes afdøde ægtefælle Knud Porse.
[1330-37.] 10. novemberKoykere280Biskop Oluf af Reval beder fogden, borgmestrene og raadmændene i Reval ikke at forfølge dominikanerne paa grund af det interdikt, som af paven er lagt over Danmark.
[1330-40]281Grev Giselbert af Holsten, Odensebiskoppens vikar, fritager Odense st. Knudskloster for sagefald til biskoppen, dog undtagen bøder for manddrab.
[1330-1340]282Greverne Giselbert og Gerhard 3. af Holsten stadfæster Odense st. Knuds klosters privilegier.
[1330-1344]283Biskop Jens Nyborg af Roskilde paalægger kirken paa Rügen at overholde Roskildekirkens observans.
[1330-1347]Sjællands landsting284Tue Torbernsen af Kirke-Helsinge skøder sit gods i Næsby under Skov til Sorø kloster.
[1330-1357]285Greverne af Holstens Brev paa Flenstoft.
1330Broder Ælfricus de Rudonken udnævnes til prior de Dacia et Noruegia.
[1330-1332]Heyleke og Herman Trorenicht stiller sikkerhed for gods, der skal overgives til Køneke og hans bedstemoder Mechtild i Kopmanhaven.
forrige næste