forrige næste
DatoStedNr.Regest
1331. 10. januar285MReg. Dan. nr. *1549, cf. 1331. 10. juni.
1331. 20. januarLübeck286Staden Lübeck og den holstenske ridder Markvard v. Nehmten og venner slutter ved greverne Gerhard 3.s og Johann 3.s mellemkomst fred og forlig, idet der aftales, at hvis nogen af ridder Markvards venner ikke vil anerkende forliget, skal greverne ikke yde dem støtte hverken i Holsten eller Danmark.
1331. 21. februar287Raadmænd og borgere i Ribe vidimerer hertug Valdemar 3.s og grev Gerhard 3. af Holstens brev af 1330 1. oktober.
1331. 24. februarRendsburg288Johann (Henneke) von Hummersbiittel slutter forlig med Gerhard 3., greve af Holsten og Stormarn, angaaende Hindsgavl slot og halvdelen af Fyn.
1331. 1. martsMagister Petrus dictus Wint de Dacia og ni andre af den engelske nation under universitetet i Paris fastsætter nye bestemmelser om valg til nationens embeder.
1331. 3. marts289Lars Jonsen, ridder, bekendtgør, at han har sluttet forlig med grev Gerhard 3. angaaende Langeland og pantsat Ærø til ham.
1331. 6. marts290Frænde Asmundsen pantsætter en Gaard i Benstorp til Kanniken Jens Bentsen i Lund.
1331. 10. martsViborg291Kong Kristoffer 2. overdrager Stig Andersen bonden Mikkel Vrips forbrudte gods.
1331. 10. martsAvignon292Pave Johannes 22. bemyndiger ærkebiskop Karl af Lund til at lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegaarde i hans stift.
1331. 10. martsAvignon293Pave Johannes 22. bemyndiger ærkebiskop Karl af Lund til at give dispensation til præsten Mads Pedersen, som havde dræbt en lægmand, der sammen med sine følgesvende havde overfaldet ham paa alfarvej.
1331. 10. martsHjortholm294Biskop Jens af Roskilde stadfæster Københavns kapitels privilegier, fritager dets undergivne for ydelser til bispen og giver det jurisdiktion over disse.
1331. 14. martsLund295Ærkebiskop Karl af Lund henlægger Årstad kirke i Halland til det præbende, som Lundekanniken Peder Helgesen indehar i Skanør og Falsterbo.
1331. 15. martsRoskilde296Biskop Jens af Roskilde henlægger Toksværd kirke til Roskildekanniken Jens Krags præbende.
1331. 25. martsBergen paa Rügen297Reinfried v. Penz, Henning Podebusk, høvedsmænd paa Rügen, Borante og Teze Podebusk erklærer, at fru Reinburg og hendes sønner har solgt deres gaard Buckow paa Ummanz til Johann Westensee.
1331. 25. martsBergen paa Rügen298Bo, Roskildebispens official paa Rügen, provst Dietrich i Bergen og raadmændene Heinrich Locen og Siegfried i Stralsund erklærer, at fru Reinburg og hendes sønner har solgt deres gaard Buckow paa Ummanz til Johann Westensee.
1331. 6. aprilAvignon299Den pavelige kammermester Gaspard kvitterer biskop Jens Nyborg af Roskilde for betalingen af en del af sine servispenge til det apostolske kammer.
1331. 16. aprilAvignon300Den pavelige kammermester Gaspard erklærer, at ærkebiskop Karl af Lund, som er forpligtet til at besøge kurien hvert tredie aar, har besøgt den ved sin kapellan og befuldmægtigede Mads Pedersen.
1331. 27. april301Dominikanerne og Franciskanerne i Lübeck vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1288 2. januar.
1331. 2. maj301Mse 1332. 2. maj.
1331. 14. majLund302Ærkebiskop Karl af Lund skøder sit gods i Värpinge, Flackarp og Brusathorp til kapitlet i Lund.
1331. 25. majAvignon303Pave Johannes 22. paalægger kanniken Heinrich v. Klüz i Lübeck at sørge for, at det Dalum kloster frarøvede gods tilbagegives dette.
1331. 30. majSkanderborg304Kong Kristoffer 2. og hans søn Erik tager hr. Stig Andersen under deres beskyttelse.
1331. 7. juniAvignon305Biskop Hellembert af Slesvig lover gennem ærkedegn Niels af Vidaa at betale 1000 floriner i servispenge og yde fem servitier til pavens tjenerskab.
1331. 10. juniAvignon306Pave Johannes 22., som allerede tidligere havde reserveret sig besættelsen af Slesvig bispestol og ved et falsk rygte om biskop Jens (Bokholts) død havde givet skoleforstanderen i Bremen, Hellembert, provision paa embedet og ladet denne faa bispevielsen ved kurien, giver ham paa ny provision derpaa, da biskop Jens nu virkelig er død.
1331. 10. juniAvignon307Pave Johannes 22. paalægger domkapitlet i Slesvig at vise den udvalgte biskop Hellembert lydighed og ærbødighed.
1331. 10. juniAvignon308Pave Johannes 22. paalægger gejstligheden i Slesvig by og stift at vise den udvalgte biskop Hellembert lydighed og ærbødighed.
1331. 10. juniAvignon309Pave Johannes 22. paalægger menigheden i Slesvig by og stift at vise den udvalgte biskop Hellembert troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.
1331. 10. juniAvignon310Pave Johannes 22. paalægger alle Slesvigkirkens vasaller at vise den udvalgte biskop Hellembert troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.
1331. 10. juniAvignon311Pave Johannes 22. paalægger ærkebiskop Karl af Lund at yde den udvalgte biskop Hellembert af Slesvig støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
1331. 15. juni312Jakob Spegedyne giver og overdrager sit gods i Allindelille og Valsø til st. Clara kloster i Roskilde.
1331. 15. juni312SHerman Warendorp lader Ludolf van Berg som kommissionær tage klæde med til Skåne.
1331. 19. juniAvignon313Pave Johannes 22. giver den ny udnævnte biskop Hellembert tilladelse til, skønt han endnu ikke har faaet provisionsbrevet, at tiltræde embedet og udføre bispeforretningerne i 3 maaneder fra dato.
1331. 19. juniAvignon314Pave Johannes 22. paalægger kapitlet i Slesvig at vise den udvalgte biskop Hellembert lydighed i en tid af 3 maaneder fra dato, som om han allerede havde faaet provisionsbrevet.
1331. 19. juniAvignon315Pave Johannes 22. paalægger alle Slesvigkirkens vasaller og undergivne at vise den udvalgte biskop Hellembert lydighed og troskab i en tid af 3 maaneder fra dato, som om han allerede havde faaet provisionsbrevet.
1331. 29. juniLübeck316Biskop Heinrich af Lübeck og Dominikanerne og Franciskanerne sammesteds vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1288 2. januar.
1331. 29. juniAvignon317Pave Johannes 22. giver kapitlet i Slesvig meddelelse om udnævnelsen af biskop Hellembert, paalægger det at vise ham lydighed og tillige at tilbagekalde, hvad der i mellemtiden maatte være foretaget i strid hermed.
1331. 21. juliAvignon318Pave Johannes 22. paalægger, efter ansøgning af kong Magnus af Sverige og Norge, biskoppen af Skara at fritage den tidligere danske provins Nørrehalland fra overholdelsen af det interdikt, der er lyst over Danmark paa grund af fængslingen af biskop Tyge af Børglum.
1331. 25. juli319Jakob Puge pantsætter sit Gods i Lille Musse til Mogens Pedersen.
1331. 1. augustRoskilde320Ingvar Tuesen erkender paa sin moder fru Edeles vegne at skylde Jens Paaske, borger i Slagelse, 60 mark penge og 2 øre korn.
1331. 5. august. Avignon321Pave Johannes 22. giver biskop Hellembert i Slesvig kvittering for modtagelsen af de 2000 gylden, som denne havde lovet at anvise til udbetaling i Brügge, og hvoraf han først selv havde betalt 800 regaler, som regnedes lig 940 gylden, og nu dags dato ved ærkedegnen i Vidaa har betalt de resterende 1060 gylden.
1331. 10. august322Grev Gerhard 3. af Holsten skøder Vedby m. m. med al kongelig rettighed til Aage Pedersen.
1331. 20. augustLund323Officialen ved bispegaarden i Lund, kanniken og kældermesteren Peder Svendsen samt møntmesteren Strange Jonsen vidimerer ridderen Gregers Tuesens brev af 1330 17. april.
1331. 22. augustOldenburg324Grev Johann 3., Lollands og Femerns herre sælger jordegods i Pöppendorf, Wilbersdorf og Siems i Holsten til st. Johannes kloster i Lübeck.
1331. 1. september324MActa Pont. I 96 nr. 215 = 1333. 1. september.
1331. 3. septemberLund325Ærkebiskop Karl af Lund stadfæster sin forgængers, ærkebiskop Esgers oprettelse af et kantorembede i Lund og hans overdragelse af dette til kanniken Jens Franz, efter at denne har tilbagegivet ærkebispens bord det kantoriet tillagte gods i Högestad.
1331. 20. septemberAvignon326Pave Johannes 22. giver biskop Hellembert af Slesvig tilladelse til, som han havde ansøgt om, at paalægge stiftets præsteskab en skat til bestridelse af sine store udgifter.
1331. 20. septemberAvignon327Pave Johannes 22. overdrager Herman Hermansen fra Xanten, biskop Hellembert af Slesvigs klerk, et kanonikat i Slesvig med løfte om et prælatur sammesteds mod at han opgiver det løfte han har paa et beneficium ved Salvatorkirken i Utrecht.
1331. 20. septemberAvignon328Pave Johannes 22. paalægger biskoppen af Verden, skatmesteren ved kirken i Prag og kanniken Ambrosius Lamayrola fra Milano at indsætte Herman Hermansen fra Xanten i sine kirkelige embeder i Slesvig.
1331. 20. septemberAvignon329Pave Johannes 22. overdrager Niels Gerhardsen, kannik i Slesvig og provst i Vidaa, det kanonikat og præbende ved kirken i Lübeck, som er blevet ledig ved Hellemberts udnævnelse til biskop af Slesvig.
1331. 20. septemberAvignon330Pave Johannes 22. paalægger biskoppen af Verden, dekanen i Angouléme og skatmesteren ved kirken i Prag at indføre Niels Gerhardsen, kannik i Slesvig og provst i Vidaa, i det kanonikat og præbende i Lübeck, som er blevet ledig efter Hellembert.
1331. 28. septemberAvignon331Den pavelige kammermester Gaspard giver biskop Jens af Roskilde kvittering for betaling af de resterende servispenge.
1331. 10. oktoberSøborg332Hertuginde Ingeborg af Halland og Samsø præsenterer abbed Peder i Esrom til Esbønderup kirke hos biskop Jens af Roskilde samt afstaar patronatsretten til kirken til Esrom kloster.
1331. 16. oktoberKiel333Biskop Hellembert af Slesvig erkender at skylde ærkebiskop Burchard af Bremen og hans broder Volkvin Grelle 300 mark sølv.
1331. 21. novemberLund334Ærkebiskop Karl af Lund erklærer, at han har lagt Brösarp sognekirke til kanniken Niels Bunkeflos præbende, og at han yderligere til sognekirken i Brösarp har lagt den mølle, som han har købt af præsten Sune.
1331. 21. novemberAvignon335Pave Johannes 22. giver subdiakonen Peder Nielsen ventebrev paa et embede uden sjælesorg i Ribe stift, hvis aarsindtægt dog ikke maa være paa mere end 20 mark sølv.
1331. 21. novemberAvignon336Pave Johannes 22. paalægger abbederne i Ryd og Løgum kloster samt kan niken Vilhelm Krag i Lund at indføre subdiakonen Peder Nielsen i det ham af paven reserverede embede.
1331. 5. decemberAvignon337Pave Johannes 22. overdrager Dietrich af Essen, kannik i Worms, Köln, Bonn m. fl. det kanonikat og præbende samt skolemesterembedet i Bremen, som er bleven ledig efter Hellemberts udnævnelse til biskop i Slesvig.
1331. 9. december338Testamente af Wenemar af Essen, borger i Lübeck. A: Lübeck Staatsarchiv. Testamente nr. 111. Perg. 17,5 × 24,5.
1331. 28. decemberAvignon339Tolv franske bisper og biskop Peder af Odense eftergiver alle, som hjælper kirken i Ingslev, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1331340Jens, forhen Kommendator i Ribe, giver Antvorskov Kloster Jordejendom i Jelling Syssel.
1331341Følzekin Jakobsen overdrager sin Svoger Daniel Jordejendom paa Lolland.
[o. 1331]342To Vidisser og nogle Pantebreve om Følzekin Jakobsens Gods paa Lolland. RA. ÆA. Kalundborgske reg. 1551, XIV 5.
1331343Grev Johan 3. af Holstens Bekræftelse paa Pantsættelsen af Følzekin Jakobsens Gods paa Lolland.
1331344Ridderen Knud Fris og Henrik Pedersen giver Kongerne Kristoffer 2. og Erik (7.) Genbrev paa Frisland.
1331345Jakob Mogensen fra Ellinge pantsætter Jordejendom i Dalby til Lars Jensen.
1331346Kirsten af Lov pantsætter Jordejendom til Abbed Peder i Ringsted.
1331347Biskop Svend af Aarhus overlader Abbeden i Vor Bøder i Helligbrødesager af hans Bønder.
1331347MSRD. IV 369. Aarstallet skal rettes til 1381.
forrige næste