forrige næste
DatoStedNr.Regest
1332. 10. januarKiel348Grev Gerhard 3. af Holsten slutter forlig med kongerne Kristoffer 2. og Erik (7.) samt grev Johann 3. af Holsten, hvorved kongerne pantsætter ham Nørrejylland og Fyn m. m. for 100000 mark sølv, hvilket forlig tiltrædes af hertug Valdemar 3. af Slesvig.
[o. 1332. 10. januar][Kiel]349Kong Kristoffer 2. pantsætter [Sjælland, Lolland og Skaane] for 100.000 mark sølv til grev Johann 3. af Holsten.
1332. 5. februar350Grev Johann 3. af Holsten og ridderne Eggerd Brockdorf og Emeke Wulflet frigiver de krigsfanger, der tilhører Grev Gerhard 3.s parti.
1332. 8. februar350MReg. Dan. nr. *1567. Pavebrevet er stilet til ærkebisperne af Uppsala og Nidaros og ikke til ærkebispen af Lund og bispen af Roskilde, cf. Dipl. Svec. Acta Pont. Svecia Cam. I, 1 p. 276 nr. 278.
1332. 8. februarAvignon351Den pavelige kammermester Gaspard udbetaler 2 skilling grot og 1 obol til Peder Nielsen Laale, som har bragt forskellige breve fra Petrus Gervasii til kurien.
1332. 8. februarAvignon352Pave Johannes 22. udtrykker sin forundring overfor ærkebiskop Karl af Lund over, at han ikke har hørt fra ham og biskop Jens af Roskilde om de hverv, som de skulde udføre sammen med den pavelige nuntius Petrus Gervasii og paalægger ham snarest at give indberetning herom.
1332. 8. februarAvignon353Pave Johannes 22. udtrykker sin forundring overfor biskop Jens af Roskilde over, at han ikke har hørt fra ham og ærkebiskop Karl af Lund om de hverv, som de skulde udføre sammen med den pavelige nuntius Petrus Gervasii og paalægger ham snarest at give en indberetning herom.
1332. 12. marts354Ebbe Pedersen pantsætter sin gaard i Brylle til nonnen Kristine i St. Hans kloster (i Odense).
1332. 13. martsSlesvig355Odinkar Pedersen og Ivar Bondesen, kanniker i Slesvig, erklærer som subdelegerede dommere i striden mellem biskop Jakob og kapitlet i Ribe paa den ene og magister Henneke Henzesen paa den anden side, at bispen og kapitlet paa rette maade har appelleret til det apostolske sæde, hvorfor de domme, som magister Henneke har opnaaet, er ugyldige.
1332. 21. marts356Dominikanerne og franciskanerne i Ribe vidimerer Odinkar Pedersens og Ivar Bondesens brev af 1331 13. marts.
1332. 23. martsDragsholm357Biskop Jens i Roskilde overdrager Esrom kloster kirken i Esbønderup, som er ledig efter præsten Mikkels død.
1332. 27. marts358Grev Johann 3. af Holsten, Sjællands og Skaanes høvedsmand, stadfæster borgerne i Kampens privilegier i Danmark.
1332. 1. aprilAvignon359Grev Gerhard 3. af Holsten har indbetalt 600 mark sølv til det apostoliske kammer af den sum, han skyldte det, fordi han havde bemægtiget sig den del af seksaarstienden, der var indsamlet i Slesvig stift og henlagt i kirken i Slesvig.
1332. 5. aprilStokkemark360Grev Johann 3. af Holsten, Femern og Lollands herre, meddeler de edsvorne paa Femern, at han har købt gaarden Korsemarke paa Lolland af Eberhard v. Alen, raadmand i Lübeck, hvem han til gengæld har overladt 50 mark i aarlige indtægter af landsbyen Putgarden paa Femern.
1332. 6.-11. aprilLund361Ærkebiskop Karl af Lund fritager Bosjö Kloster for at betale Tiende af Ivetofta.
1332. 11. aprilReval362Nikolaus Smet sværger kongen af Danmarks vasaller i Estland og borgerne i Reval orfejde.
1332. 17. aprilRoskilde363Notaren Jakob Euseb af Bugella vidimerer paa opfordring af den pavelige nuntius Petrus Gervasii pave Johan 22.s to buller af 1330 2. august.
[1332. 26. april]Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Herman Clendorst befuldmægtiger Dietrich Alba og Johan Vundergud til at stifte gæld på hans vegne, når han drager afsted til Danmark.
1332. 1. majAvignon364Pave Johannes 22. paalægger abbederne i Allehelgensklostret udenfor Lund og i Herrevad samt sin kapellan, kanniken i Lund Vilhelm Krag, at overdrage sognekirken i Fulltofta til præsten Niels Navnesen fra Lunds stift, som allerede i 10 aar havde haft embedet efter at have faaet det overdraget af ærkebiskoppen; men da embedet den gang var blevet ledigt ved, at den tidligere indehaver, Lundekanniken Tyge Laale, havde maattet opgive det, fordi han ogsaa havde flere andre embeder, og besættelsen derfor alene tilkom paven, skal de nævnte 3 mænd nu indføre Niels Navnesen i besiddelsen af kirken.
1332. 1. majAvignon365Pave Johannes 22. godkender, at Niels Navnesen beholder sognekirken i Fulltofta, som han har siddet inde med i 10 aar, men hvis besættelse rettelig tilkommer paven.
1332. 1. majReval366Høvedsmanden Markvard Breyde i Reval erklærer, at al strid og uenighed mellem ham og borgerne i Reval om et krigstogt til Narva er bilagt.
1332. 2. majAvignon367Pave Johannes 22. bevilger, efter ansøgning fra grev Johann 3. af Holsten, at de dele af Danmark, som greven sidder inde med som len eller som pant, maa undtages fra det interdikt, der var lagt over riget paa grund af kong Kristoffers fængsling af biskop Tyge i Børglum.
1332. 9. majReval368Høvedsmanden Markvard Breyde i Reval erklærer, at han paa kong Kristoffers vegne har beslaglagt den afdøde frue af Zaghes gods og at staden Reval ikke har haft noget hermed at gøre.
1332. 9. majReval369Markvard Breyde, høvedsmand i Reval, erklærer, at Helmold Zaghe paa det kongelige retterting har afstaaet en halv læst hartkorn af en mølle til klostret i Pades.
1332. 18. majAvignon370Pave Johannes 22. bemyndiger biskop Tyge af Børglum til at give absolution til de gejstlige, som ikke har overholdt det interdikt, der var bleven lagt over Danmark paa grund af hans fængsling.
1332. 18. majAvignon371Pave Johannes 22. giver ridderen Abel Valdemarsen og hans hustru Cecilie fra Slesvig stift tilladelse til at lade læse messe paa steder, der er under interdikt.
1332. 18. majAvignon372Pave Johannes 22. giver ridderen Abel Valdemarsen fra Slesvig stift tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse ved hans død.
1332. 18. majAvignon373Pave Johannes 22. giver ridderen Otto Blixen fra Slesvig stift tilladelse til at vælge en skriftefader, der kan give ham fuld syndsforladelse ved hans død.
1332. 18. majAvignon374Pave Johannes 22. overdrager Kristian Maltesen et kanonikat i Slesvig og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds, skønt han i forvejen har sognekirken i Læk.
1332. 18. majAvignon375Pave Johannes 22. paalægger kantoren i Ribe og skoleforstanderne i Toul og Lübeck at indføre Kristian Maltesen som kannik i Slesvig.
1332. 18. majAvignon376Pave Johannes 22. overdrager magister Niels Sehested et kanonikat i Ribe og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds, imod at han, som han selv har tilbudt, opgiver sognekirken i Siseby i Slesvig stift.
1332. 18. majAvignon377Pave Johannes 22. paalægger abbeden i Ryd kloster, provsten i Neumünster og skoleforstanderen i Toul, Jacob fra Modena at indføre magister Niels Sehested som kannik i Ribe.
1332. 23. majLanken378Biskop Jens af Roskilde m. fl. vidimerer en række kvitteringer af 1321 7. august, 1322 15. januar, 23. januar, 1. marts, 10. marts, 1323 25. september og 16. november, som Giselbert Rinbisch, borger i Gent m. fl. købmænd fra Flandern har givet staden Stralsund.
1332. 11. juniBavelse379Fru Ingefred, enke efter den forhenværende marsk Lave Ovesen, godkender sin moder Regitses testamente og paalægger hr. Jens Olufsen i overensstemmelse hermed at skøde godset i Oreby til Sorø kloster.
1332. 16. juniAvignon380Pave Johannes 22. formaner den udvalgte biskop Giselbert af Halberstadt og hans broder grev Gerhard 3. af Holsten til at lade biskop Hellembert uhindret tiltræde sit embede og tilbagegive ham bispestolens gods. i
1332. 16. juniAvignon381Pave Johannes 22. paalægger provsten ved st. Jürgensklostret i Stade og skoleforstanderne ved kirkerne i Hamburg og Toul at hjælpe biskop Hellembert i Slesvig til at komme i besiddelse af bispestolen og dens gods, som foreholdes ham af grev Gerhard 3. og hans broder, den udvalgte biskop Giselbert af Halberstadt.
1332. 16. juniAvignon382Pave Johannes 22. indsætter ærkebiskoppen i Bremen, provsten i Avignon og skoleforstanderen i Hamburg til værneherrer for biskop Hellembert i Slesvig.
1332. 19. juniKalmar383Kong Magnus af Sverige og Norge stadfæster de privilegier, ærkebiskop Karl i Lund, hans forgængere, hans kirke og gejstlighed har faaet af Danmarks konger, og forpligter sig til at forny privilegierne, om det skulde være nødvendigt, samt at godtgøre de tab, ærkebiskoppen eller hans folk eventuelt kunde komme til at lide i kongens tjeneste.
1332. 28. juni384Borgeren Jens Ubbesen i Lund erklærer, at brødrene Lars og Henrik Jonsen har tilbagebetalt ham 200 mark penge, for hvilke Lars Jonsen havde pantsat gods i Villands og Luggude herred, samt 200 mark penge, som han som kautionist for dem havde ydet fru Else, marsken Ludvig Albertsens enke.
1332. 1. juliHiddensee kloster385Biskop Jens af Roskilde stadfæster sin forgænger biskop Olufs henlæggelse af øen Hiddensee og kapellet i Gellen, som tidligere laa under Schaprode sogn paa Rügen, til klostret i Hiddensee, samt tillader klostret at overflytte døbefonten til klostrets kapel.
1332. 6. juliLund386Färsherreds beboere forpligter sig til at give de spedalskes hospital i Lund en ost eller 2 penninge skaansk aarligt i almisse.
1332. 6. juliGottorp387Grev Gerhard 3. af Holsten stadfæster staden Slesvigs privilegier vedrørende deres frie handel og toldfrihed i Danmark samt deres ret til samme frihed paa Skanørmarkedet som andre danske købstæder.
1332. 10. juli388Ridder Anders Pedersen Stygge giver afkald paa gods i Allelev i Lyngby sogn til fordel for Bjørn Tordsen.
1332. 14. juli389Une Pedersdatter, enke efter Peder Bosen, skøder gods i Ylleröd og Linneröd til Torsten Turesen.
1332. 14. juli390Une Pedersdatter, enke efter Peder Bosen, giver Holger Jensen fuldmagt til paa tinge at skøde hendes gods i Ylleröd og Linneröd til Torsten Turesen.
1332. 14. juli391Kannik Ebbe Jensen i Roskilde, Roskildebispens kældermester, erkender at skylde st. Clara kloster i Roskilde en mark byg paa bispens vegne.
[1332. 21. juli]Borgerne i staden Ribe erkender bl.a. at skylde Herman Wittenborg 135 mark lybsk for klæde.
1332. 24. juliLund392Ærkebiskop Karl og kapitlet i Lund advarer mod falske almisseindsamlere og oplyser om, at Lundekirken af paver, ærkebisper og bisper har faaet tilladelse til eftergivelse af kirkebod paa tilsammen 2 faster, 2 aar, 42000 dage og en tredjedel af de glemte synder, samt giver Jens Baad fuldmagt til at indsamle gaver til domkirkens restauration.
1332. 27. juliAvignon393Ved en Retssag, der er ført i det pavelige Palads i Avignon, nævnes blandt Retsvidnerne ogsaa »den ærværdige og gode Mand, Hr. Vilhelm Krag fra Danmark, den Herre Pavens Kapellan«.
1332. 6. august394Meineke af Flensborgs testamente.
1332. 8. augustAvignon395Pave Johannes 22. tillader biskop Hellembert i Slesvig at give en dertil egnet person provision. paa kartonikat og præbende i Hamburg, som var ledige ved hans egen promotion til biskop i Slesvig.
1332. 9. augustSåderköping396Kong Magnus af Sverige, Norge og Skaane overlader Jens Andersen Jul kronens gods i Harg i Åkerbo herred i Östergötland.
1332. 20. august397Ridderne Otto v. Kiel, Markvard v. d. Wisch, kaldet Rorland, Arnd v. Fischbeck, riddere, og Arneke Fischbeck, væbner, mægler forlig mellem biskop Hellembert af Slesvig og greverne Gerhard 3. og Giselbert af Holsten.
1332 1. september397Mse 1333 1. september.
1332. 16. septemberBåhus398Kong Magnus af Norge og Sverige tager Viborgkannikerne paa Læsø og deres gods samt øens øvrige indbyggere under sin beskyttelse.
1332. 21. september399Lars Jonsen giver Niels Brun i Sørup fuldmagt til at skøde sit gods i Sørup sogn til de spedalske udenfor Svendborg.
1332. 28. septemberRibnitz400Væbneren Johann Axkow giver afkald paa landsbyen Goldenitz, som hans fader var bleven forlenet med af kong Erik 6. Menved, men som han selv senere havde solgt til raadmanden Johann Rohde i Rostock.
1332. 3. oktoberAvignon401Pave Johannes 22. meddeler gejstligheden i Uppsala stift, at han stadfæster valget af Petrus, provincialprior for dominikanerne i provinsen Dacia, til ærkebiskop af Uppsala.
1332. [f. 4. november]402Grev Johann 3. af Holsten giver ærkebiskop Karl af Lund og andre stormænd i Skaane tilladelse til at indløse borgen i Helsingborg af hr. Eggerd Brockdorf for 6000 mark sølv.
1332. 4. novemberHelsingør403Hertug Valdemar 3. af Jylland, greverne Gerhard 3. og Johann 3. slutter fred med kong Magnus af Sverige-Norge og ærkebiskop Karl af Lund og deres tilhængere, idet grev Johan 3. overlader Skaane til kong Magnus for 34000 mark sølv.
1332. 5. decemberSvavsted404Biskop Hellembert af Slesvig eftergiver alle, som yder hjælp til bygningen af kirken i Neumiinster, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1332. 13. decemberSvavsted405Biskop Hellembert af Slesvig pantsætter bispetienden af Siseby sogn til Siegfried Sehested.
1332406Jens Nielsen Hviding skøder jorder og gods i Alsted til Sorø kloster.
1332407Jens Grubbes Enke sælger Jordejendom til Antvorskov Kloster.
1332408Niels Jakobsen pantsætter Jens Degn en Gaard i Forsinge.
1332409Niels Tygesen skøder Niels Gertsen en Gaard i Bjærup.
1332410Peder Hvid pantsætter Jordejendom i Hønsinge til Anders Olsen.
1332411Stig Mikkelsens Enke Kirstine giver Ring Kloster Jordejendom i Hylke.
[1332]412Staden Elburg meddeler raadet i Lübeck, at det har paabudt Elburgs borgere at afholde sig fra al omgang med Lübecks uvenner, borgerne fra Stavern, og at det vil sørge for, at dette ogsaa overholdes af de borgere, som opholder sig paa Skaanemarkedet.
[1332-f. 1335. 18. maj]413Ridderne Gisle Elinesson, Nils Abjörnsson, Carl Näskonungsson, Ulf Abjörnsson og Erengisle Jonsson tilstaar paa kong Magnus af Sveriges vegne af velvillighed overfor Wichbert Lützow, meklenborgsk marsk og høvedsmand paa Stegeborg, at indbyggerne paa Møn og fra Kallehave og Viemose maa nyde visse fordele paa Skanør og Falsterbo under Wichbert Lützows egne fogeder.
[1332-1360]414Kong Magnus af Sverige giver 16 mark til aartiden for kongerne i Lunds domkirke.
forrige næste