forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1334?]. 9. januarThorun102Hertug Lyder af Braunschweig, højmester for den tyske orden, beder raadet i Lübeck give Gödeke Knut fra Königsberg erstatning for skib og varer, som af Lübeck var bleven beslaglagt i Øresund.
1334. 16. januar103Oluf Eskilsen pantsætter Ove Hase sit gods i Hårup.
1334. 29. januar104Niels Tuesen af Klapatorp skøder hr. Holger sit gods i Virckestorp.
1334 (?). 2. februarLund105Ærkebiskop Karl af Lund bevidner, at Jens Uffesen har pantsat Niels Hak gods for 3000 mark sølv.
1334. 5. februarAvignon106Pave Johannes 22. tillader brødre i Sorø kloster at modtage arv.
1334. 8. februarRibe107Biskop Jakob af Ribe og kapitlet vidimerer de slesvigske bispers breve om afstaaelsen af bispetienden af Bylderup sogn til klostret i Løgum.
1334. 9. februarÖrebro108Kong Magnus af Sverige erklærer, at den svenske kirke har laant ham 1000 mark sølv som hjælp til at bestride udgifterne ved Skaanes erhvervelse.
1334. 10. februar109Troels Ingemarsen pantsætter Asser Krage, borger i Slagelse, sit og sin moders gods i Gerlev for 8 mark sølv.
1334. 13. februar110Ulv Abiörnsson skøder Jens Uffesen gods i Kvanløse, Igelsø, Brorfelde og Glumsø.
1334. 13. februar111Mogens Bentsen skøder Jens Uffesen sin hustru Birgittes arvegods i Kvanløse, Brorfelde, Igelsø og Glumsø.
1334. 13. februarÖrebro?112Kong Magnus af Sverige bevidner Ulv Abiörnssons og Mogens Bentsens skøder til Jens Uffesen.
1334. 15. februar113Ridderen Lars Larsen, foged i Kolding, erkender at skylde Niels Brok 100 mark sølv.
1334. 3. martsRibe114Peder Skaaning, lægbroder i Løgum kloster, overdrager klostret alt sit gods efter sin død.
1334. 4. marts115Grev Gerhard 3. af Holsten vidimerer og stadfæster Erik 5. Glippings brev af 1265 25. maj og Erik 6. Menveds brev af 1315 13. april.
[f. 1334. 9. marts]Roskilde116Grev Johann 3. af Holsten, Sjællands høvedsmand, tildømmer kanniken Jakob Mortensen i Roskilde et bol i Gundsølille.
[f. 1334. 9. marts]Roskilde117Grev Johann 3. af Holsten, Sjællands høvedsmand, tildømmer for anden gang kanniken Jakob Mortensen i Roskilde et bol i Gundsølille.
[f. 1334. 9. marts]Roskilde118Grev Johann 3. af Holsten, Sjællands høvedsmand, tildømmer for tredje gang kanniken Jakob Mortensen i Roskilde et bol i Gundsølille.
1334. 29. martsGottorp119Hertug Valdemar 3. af Jylland tager Slesvig Johannes kloster under sit værn og fritager klostrets bryder og landboer for leding, ombudsmandens krav, inne, stud og al anden hertugelig ret med undtagelse af befæstningsarbejde og almindelig landeværn.
1334. 6. aprilNürnberg120Kejser Ludvig 4. opfordrer hertugerne Erich 1. og Johann 3. af Sachsen at støtte kong Otto af Danmark og modarbejde hans modstandere, greverne Gerhard 3. og Johann 3. af Holsten.
1334. 16. aprilKommiteret Guillelmus Gilberti anviser til det apostoliske kammer bla. 450 floriner for salg af bøger tilhørende afdøde ærkebiskop Iohanne.
1334. 25. aprilTørning121Hertug Valdemar 3. af Jylland tager Løgum kloster under sit værn, fritager det for alle afgifter og giver dets abbed jurisdiktion over klostrets undergivne.
1334. 28. aprilAvignon122Pave Johannes 22. paalægger Danmarks, Sveriges og Norges bisper at beskytte skibbrudne mod de verdslige domstoles overgreb.
1334. 1. maj123Niels Mogensen pantsætter sin broder Gødeke Mogensen sit Gods i Kastelev og Ørslev for 20 mark sølv.
1334. 1. maj124Ridderen Ingvar Hjort testamenterer Sorø kloster 12 mark sølv og pantsætter gods i Taageskov herfor.
1334. 6. maj125Ærkebiskop Karl af Lund fritager hospitalet i Lund fra ærkebispens jurisdiktion.
1334. 7. majRidderen Lars Jensen skylder Johan v. Putbus og Tetze 168 mark sølv + 260 mark + 73 mark + 120 mark + 100 mark og pantsætter Strey herfor.
1334. 8. maj126Lars Ulfsson, lagmand i Södermanland, sælger sit gods i Hultarp og Solberga i Skärstad sogn i Småland til Godfred, prior for Johanniterne i Danmark, Sverige og Norge.
[1334 o. 10. maj]127Ærkebiskop Karl af Lunds testamente.
1334. 10. majLund128Ærkebiskop Karl af Lund skænker 100 mark skaansk af mønten i Lund, retsbøderne for absolution af manddrabere og 100 mark skaansk af ærkebispens korntiende i Göinge herred til uddeling blandt de residerende kanniker i Lund, som deltager i messen paa de store festdage.
1334. 10. majLund129Kapitlet i Lund lover at overholde bestemmelserne i ærkebiskop Karls testamente og respektere hans andre dispositioner.
1334. 18. majAabo sysselting130Tingsvidne af Aabo syssel, at Inge fra Aarslev har indsat kannikerne i Aarhus som sine forsvarere og overladt dem sit gods mod at de giver hende underhold.
1334. 18. majRingsted landsting131Jens Nielsen Hviding af Niløse stadfæster paa Sjællands landsting den af ham 1332 foretagne skødning paa Alsted herredsting af gods i Alsted til Sorø kloster.
1334. 24. majLindholm131AKong Magnus af Sverige tildømmer Sigge Degns hustru Margrete det gods, som hans fader hertug Erik havde købt af hendes moder, fru Katerine, men som han paa grund af sin død ikke havde faaet betalt.
1334. 28. majOnsild herredsting132Tingsvidne af Onsild herred, at Peder Brun har skødet Anders Jensen en gaard i Skrødstrup.
1334. 31. majSakskøbing133Junker Otto af Danmark godkender biskop Jakob Erlandsen af Roskildes henlæggelse af st. Michaels kirke i Slagelse under domprovstiet i Roskilde.
1334. 4. juniMarienburg134Hertug Lyder af Braunschweig, højmester for den tyske orden, bevidner, at der ved Lübecks mægling er sluttet forlig mellem den tyske orden og Markvard Breyde, og erklærer, at han vil arbejde paa at bringe et forlig tilveje mellem denne og de danske vasaller i Estland.
1334. 4. juni135Ridderen Marqvard Breyde bevidner, at der ved Lübecks mægling er sluttet forlig mellem ham og den tyske orden.
[e. 1334. 4. juni]136Ridderen Markvard Breyde erklærer, at han har modtaget den tyske ordens højmesters brev af 1334 4. juni af raadmændene i Lübeck.
1334. 17. juni137Niels Holk kvitterer Sigge Degn for bestyrelse af hans hustrus gods.
[o. 1334. 17. juni]138Anders Kærling kvitterer Sigge Degn for bestyrelse af hans gods.
1334? 20. juniDragsholm139Biskop Jens af Roskilde forbyder under straf af banlysning, at nogen uden Sorø klosters billigelse befatter sig med klostrets gods.
1334. 25. juniKiel140Hertug Valdemar 3. af Jylland stadfæster staden Kiels besiddelse af havnen fra Levensau til Biilk samt stadens øvrige privilegier.
1334. 26. juni141Iver Lavesen og Lars Iversen forpligter sig til inden næste sankt Hans at indløse Jens Bondesens pantsatte gods i Hejsager fra Iver Nielsen af Hjerndrup for 11½ mark sølv.
1334. 28. juniAvignon142Pave Johannes 22. tillader Franciskanerne i provinsen Dacia under deres forestaaende provincialkapitel i Svendborg at lade afholde gudstjeneste i deres egen kirke, skønt Danmark er lagt under interdikt.
1334. 29. juniSakskøbing143Junker Otto af Danmark tager grev Johann af Henneberg i sin tjeneste som fører af lejetropper.
[1334.] 30. juniFæmø144Grev Gerhard 3. af Holsten og ridderen Eggert Brockdorf meddeler Lübeck, at deres søleding alene er rettet mod junker Otto af Danmark.
1334. 5. juliSakskøbing145Junker Otto af Danmark pantsætter Mors til grev Johann af Henneberg for 2000 mark sølv.
[o. 1334. juli]146Junker Otto af Danmark til Bo Falk.
1334. 26. juliSvendborg147Grev Gerhard 3. af Holsten erklærer, at grev Johann af Henneberg har ført forhandlingerne mellem ham og junker Otto af Danmark paa ærlig og retsindig vis.
1334. 1. augustLübeck148Provst Herman af Viborg erklærer sig tilfreds med det forlig, som han i nærværelse af raadet i Lübeck paa egne og sine brødres vegne har indgaaet med sin svoger Eilard af Viborg (borger i Lübeck) om arven efter deres afdøde søster Jutta.
1334. 14. august149Hertug Valdemar 3. af Jylland stadfæster hertug Erik 2.s gave af Soltebæksmølle til Slesvig Johannes kloster.
1334. 22. august150Marksard v. Küren kvitterer Israel Birgersson for 450 mark sølv af købesummen for Skaane, for hvilke denne var borgen.
1334. 22. august151Markgard og Gottschalk v. Küren fritager Israel Birgersson for alle forpligtelser, som han havde overfor dem som forlover for løsesummen for Skaane.
[1334. 30. august]Avignon152Petrus Gervasii, den pavelige kollektor i Danmark, Sverige og Norge, aflægger regnskab overfor det pavelige kammer for det i det nordiske riger indsamlede beløb.
1334. 30. augustAvignon153Petrus Gervasii, pavelig kollektor i Danmark, Sverige og Norge, indbetaler det af ham indsamlede beløb til det pavelige kammer.
1334. [o. 30. august]Avignon154Dominikaneren Johannes de Serone, forhenværende apostolisk nuntius i Sverige og Norge, og Mads Pedersen, præst i Lunde stift, indbetaler en sum penge af seks aarstienden af Linköping kirke.
1334. 5. septemberPernau155Biskop Jakob af Øsel bevidner, at han var tilstede, da Markvard Breyde efter kong Kristoffer 2.s død oplod borgene i Estland og sluttede forlig med den tyske orden i Livland.
1334. 13. septemberAvignon156Pave Johannes 22. befaler franciskanerordenen i provinsen Danmark at ophøre med deres forfølgelse af den tidligere franciskanermunk Knud Ovesen fra Ribe, som af den pavelige pønitentiar var blevet løst fra sit ordensløfte og derefter var indtraadt som munk i cistercienserklostret i Løgum.
1334. 13. septemberAvignon157Pave Johannes 22. befaler franciskanerordenen i provinsen Danmark at ophøre med deres forfølgelse af den tidligere franciskanermunk Lave Pedersen fra Dollerup, som af den pavelige pønitentiar var blevet løst fra sit ordensløfte og derefter var indtraadt som munk i cistercienserklostret i Ryd.
1334. 1. oktoberLund158Kapitlet i Lund forpligter sig til at holde fire aartider i Lunds domkirke for det gods paa Bornholm, som Jens Eriksen har overladt det.
1334. 9. oktober159Ridderen Jakob Roost skænker gods i Hygum, Hellevad og Branderup sogne til klosteret i Løgum.
1334. 10. oktoberAvignon160Biskop Hellembert af Slesvig har betalt det apostoliske kammer en rate af sine servispenge.
1334. 14. oktober160MRep. nr. 1697 se Dipl. Dan. 2. rk. X nr. 159A.
1334. 4. november161Peder Nielsen af Bjørnstrup pantsætter et halvt bol i Torslundemagle til Gyncike Klausen.
1334. 6. novemberRoskilde162Ærkedegnen Peder Urt og kannikerne Hemming og Henrik Gertsen i Roskilde overfører deres patronatsret til Glostrup kirke til det præbende, som provsten Henrik har i Roskilde domkirke.
1334. 6. novemberRoskilde163Klaus Gyncelinsen, Jens Gørike, Jakob Gudmundsen og Gyncelin Klausen overfører deres patronatsret til Glostrup kirke til det præbende, som provsten Henrik har i Roskilde domkirke.
1334. 7. novemberSønderborg164Hertug Valdemar 3. af Jylland anerkender at borgeren Bernhard fra Haderslev har pant i to otting jord i Erlev.
1334. 10. november165Biskop Jens af Roskilde henlægger med kapitlets samtykke Glostrup kirke til præbendet Tørslev.
1334. 11. novemberAalevad166Biskop Peder af Odense forbyder, at nogen befatter sig med Stenløse kirke, som han tidligere efter indstilling af kong Erik 6. Menved har henlagt til peblingerne i Odense.
1334. 11. novemberLund167Lambert Degn, gejstlig fra Roskilde, erkender at have Jakob Pedersens gods i Smørum og Maaløv i forpagtning.
1334. 18. novemberTemplin168Grev Heinrich 3. af Schwerin slutter forbund med markgrev Ludwig af Brandenburg.
1334. 21. novemberLund169Provst Holger i Lund og kanniken Niels Bunkeflo vidimerer og stadfæster som stedfortrædere for den udvalgte ærkebiskop Peder af Lund henlæggelsen af Toksværd kirke til det præbende i Roskilde kirke, som kanniken Mikkel sidder inde med.
1334. 30. novemberFlensborg170Hertug Valdemar 3. af Jylland vidimerer ærkebiskop Esgers brev af 1321 4. Juni.
[1334. 4. december-1336. 27. februar]171Officialen for ærkesædet i Lund sender som stedfortræder for ærkebispen af Lund biskop Jens af Roskilde en autoriseret afskrift af pave Johannes 22.s bulle af 1333 26. juli.
1334. 7. decemberSønderborg172Hertug Valdemar 3. af Jylland tager Frelle Haagensen i Sønderborg i sin tjeneste og fritager hans ejendomme for fogedkrav, inne, stud, kværsæde, redskud og andre ydelser.
1334. 13. decemberSøborg173Hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og Samsø bevidner, at Jens Bentsen har skødet Esrom kloster alt sit gods i Hyllinge i Volborg herred.
1334174Knud Iversen i Odense skænker gaver til dominikanerne og franciskanerne it Odense.
1334175Marina, enke efter Gudmund, skøder Næstved st. Peders kloster jord i Blangslev.
1334176Grev Heinrich 3. af Schwerin og grev Johann 3. af Holsten, herre til Lolland, Falster og Femern, erklærer overfor pave Johannes 22., at kurfyrstehatten og rigsmarskembedet for Sachsen tilkommer hertug Erich 1. af Sachsen-Lauenburg.
13(3)4177Biskop Oluf af Reval skøder st. Peders kloster i Næstved to gaarde i Træløse.
1334178Biskop (Jens af Roskilde?) vidimerer biskop Oluf af Revals gavebrev paa de to gaarde i Træløse.
1334179Biskop Oluf af Reval skøder sin søster Bodils døtre en gaard i Træløse.
1334180Mogens Vilgribsen giver Jens Sab fuldmagt til at indløse jord i Svinninge.
1334181Niels Jensen af Eskilstrup tildømmes gods i Fensmark.
1334182Grev Johan 3. af Holstens låsebrev på gods i Fensmark til Niels Jensen af Eskilstrup.
1334183Niels Olsen får en gård i Tybjærg i pant.
1334184Brun Eriksens brev om gods i Ingerslev.
1334185Brun Eriksens gavebrev på to gårde i Ingerslev.
1334186Brun Eriksens gavebrev til Ring kloster på gods i Rindelev og Virring.
1334187Anders Pallesens skøde på Vejlby.
1334188Johan Brejde skøder Radlev Friis en gård i *Danebjergby.
[1334-55]189Ærkebiskop Peder af Lund giver kapitlet i Lund et privilegium.
[1334-55]190Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster biskop Peder af Odenses henlæggelse af Særslev kirke til skolen i Odense.
1334-1335Udbetaling til en vis Bernard, der har repareret en klokke og to vinduer blandt andet for planker de Danemarche.
forrige næste