forrige næste
DatoStedNr.Regest
1335. 9. januarAvignon191Pave Benedikt 12. meddeler gejstligheden i ærkestiftet Lund, at konklavet har valgt ham til pave.
1335. 13. januar192Erik Murri, sognepræst i Tved, pantsætter sit gods i Vejlby i Hasle herred til kannikerne i Aarhus for 50 mark sølv.
1335. e. 2. februarFramlev herredsting193Tingsvidne af Framlev herredsting om, at Anders Knudsen skødede Markvard Rostrup den unge sit gods i Skørring sogn.
1335. 10. februarRoskilde194Biskop Jens af Roskilde giver dekanen Jakob Povlsen og provsten Henrik i Roskilde fuldmagt til at indløse bispegodset paa Rügen fra Gerhard Bork.
1335. 10. februarRoskilde195Biskop Jens af Roskilde pantsætter bispegodset paa Rügen til dekanen Jakob Povlsen og provsten Henrik i Roskilde for 90 mark sølv foruden den sum, for hvilken det tidligere har været pantsat til Gerhard Bork.
1335. 20. februarAvignon196Pave Benedikt 12. bemyndiger biskop Peder af Odense til at give præstesønnen, akolyten Peder Nielsen dispensation for at have modtaget de lavere grader.
1335. 20. februarAvignon197Pave Benedikt 12. bemyndiger ærkebiskop Peder af Lund til at give præstesønnen Eskil Hemmingsen dispensation for at have modtaget de lavere grader.
1335. 20. februarAvignon198Pave Benedikt 12. bemyndiger ærkebiskop Peder af Lund til at give præstesønnen Roland Henriksen dispensation for uægte fødsel.
1335. 5. martsNirnberg199Kejser Ludwig 4. giver sin søn markgreve Ludwig af Brandenburg fuldmagt til at bringe forlig i stand mellem junker Valdemar af Danmark og grev Gerhard 3. af Holsten.
1335. 13. martsRoskilde200Biskop Jens af Roskilde eftergiver alle, som yder Roskilde Agnete kloster hjælp, 40 dage af den dem paalagte bod.
1335. 13. martsRoskilde201Biskop Jens af Roskilde paalægger sit stifts sognepræster en gang om aaret paa en helligdag at lade foretage en indsamling i deres kirker til fordel for Roskilde Agnete kloster og eftergiver dem, der yder bidrag, 40 dages kirkebod.
1335. 15. marts202Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, pantsætter Niels Drukken sin gaard i Øster Draaby for 10 mark sølv.
1335. 17. martsOdense203Grev Gerhard 3. af Holsten tager Odense under sit værn og stadfæster byens privilegier.
1335. 26. marts204Befuldmægtigede fra stæderne Gent, Brügge, Ypern, Dordrecht, Middelburg og Zierikzee afsiger kendelse i striden mellem Lübeck og Hamburg og Stavern, hvorved bl. a. nogle borgere fra Stavern tilkendes en erstatning for et overfald paa markedet i Falsterbo fra nogle lybske borgeres side.
1335. 28. martsRibe205Jon Bonde, borger i Ribe, forpligter sig til at skøde Ribe domkirke gods i Vardesyssel til gengæld for det gods, han har faaet af bispestolen i Framlev.
1335. 29. marts206Jens Eriksen, høvedsmand paa Bornholm, skænker kapitlet i Lund 11 gaarde paa Bornholm, mod at dette afholder hans, hans hustrus og slægtninges aartid i Lunds domkirke.
1335. 30. martsTrälleborg207Holger Holgersen af Bedinge, Henneke Mule og Niels Due, bymænd i Trælleborg, og Povl Ebbesen, borger i Lund, erkender at skylde Jakob Jensen af Markie 40 skilling grot.
1335. 2. aprilNykøbing208Werner Prammule og hans søn Werner erkender at skylde Nikolaus von Buch 150 mark lybsk.
1335. 4. april209Niels Buddinge erklærer at ville erstatte Jens Bug alle bygninger, som Jens Bug maatte opføre paa de ham pantsatte ejendomme i Buddinge.
1335. 4. aprilRibe210Tingsvidne af Ribe byting, at Henneke Papendorf og paa jomfru Vendelborgs vegne Klaus Teers har skødet stadens skolemester Mikkel deres andele i et grundstykke i st. Hansgade i Ribe.
1335. 18. aprilRoskilde211Klaus Gyncelinsen, borger i Roskilde, skøder Roskilde Clara kloster 6 boder i Holbæk for sin aartid.
1335. 20. aprilAalevad212Biskop Peder af Odense udsteder en forordning for Lolland om forhøjelse af ofrene til præsterne.
1335. 23. april213Staden Kampen lover at holde de udsendinge, som de sender til kong Magnus af Norge, skadesløse for eventuel fængsling.
[1335. 23. april-1335. 7. november]214Staden Kampen besvarer de klager, som kong Magnus af Sverige har rejst mod dem for deres adfærd paa Skaanemarkedet.
1335. 1. majSønderborg215Aabenraa stadsret, stadfæstet af hertug Valdemar 3. af Jylland.
1335. 25. maj216Lars Jensen af Taasinge pantsætter Asser af Jærnbjærg to gaarde i Sorterup.
[1335. 6. juni-1341. 29. maj]Marienburg217Dietrich, højmester for den tyske orden og greve af Altenburg, beder raadet i Rostock intervenere hos kong Magnus af Sverige for nogle prøjsiske borgere, som er anklaget for udplyndring af en kogge i Øresund.
1335. 7. juniNæstved st. Peders kloster218Abbed Jens i Skovkloster, Herman, gardian for franciskanerne og Lambert, prior for dominikanerne i Næstved vidimerer biskop Jens af Roskildes breve af 1335, 10. februar.
1335. 29. juni219Brødrene Johann, Reimar og Hasse v. Wedel sælger raadmanden Dietrich Horn i Rostock landsbyen Sanitz paa samme vilkaar, som deres fader har faaet den af kong Erik 6. Menved.
1335. 10. juli220Henrik Frederiksen Dylmer pantsætter kanniken Gøde i Ribe sit og sin broders gods i Øster Vedsted for 9 pund sterling.
1335. 30. juliLübeck221Staden Lübeck afviser de krav om erstatning, som Meinard og Volkvard fra Enkhuizen har rejst i anledning af et overfald i Øresund af lybske skibe.
[f. 1335. 10. august]Roskilde222Grev Johann 3. af Holsten, Sjællands høvedsmand, tildømmer for fjerde gang Peder Nielsen møllen i Torslunde.
1335. 10. augustRoskilde223Grev Johann 3. af Holsten, Sjællands høvedsmand, giver Peder Nielsen laasebrev paa møllen i Torslunde.
1335. 14. august224Biskop Peder af Odense henlægger Ubberød kirke til prioratet for Odense St. Knuds kloster.
1335. 15. august225Hertug Valdemar 3. af Jylland skænker Godskalk Limbæks sønner den tidligere kongsgaard i Slesvig.
1335. 7. september226Vrejlev nonnekloster mageskifter sit gods i Bagterp og Gjurup med Henrik Nielsens gods i Gaardbo.
1335. f. 8. september227Raadmændene i Randers skriver til raadet i Lübeck om et gældsforhold mellem Niels Bugge og Nikolaus Mönch, borger i Lübeck.
[1335. 8. september]227SIndførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Niels Munk skylder Nikolaus Burgen 100 mark sølv af kölnsk vægt.
1335. 28. septemberPlön228Grev Johann 3. af Holsten og Herre til Sjælland, Femern og Lolland sælger sin kapellan Daniel indtægterne af 10 bol i Bliesdorf paa Femern.
1335. 9. oktober229Jens Hviding giver endeligt afkald paa alle krav paa gods i Alsted til fordel for Sorø kloster (cf. nr. 131).
1335. 18. oktober230Mogens Pedersen pantsætter Nikolaus Brockdorf jord i Rødby og Ulvelund.
1335. 18. oktober231Margrete, Peder Akselsens enke, pantsætter Nikolaus Brockdorf jord i Rødby, Skovby og Bjernæs.
1335. 7. novemberBåhus232Kong Magnus af Sverige, Norge og Skaane tilgiver borgerne fra Kampen de forseelser, de i det foregaaende aar har begaaet paa Skaanemarkedet.
1335. 7. novemberBåhus233Kong Magnus af Sverige, Norge og Skaane tilgiver borgerne i Zutphen de forseelser, de i det foregaaende aar har begaaet paa Skaanemarkedet.
1335. 11. novemberRoskilde234Jakob Gudmundsen, borger i Roskilde, forpligter sig overfor Gynceke Klausen til at overholde det skifte, som er gjort mellem dem og deres moder.
1335. 11. novemberRoskilde235Gynceke Klausen, borger i Roskilde, forpligter sig overfor Jakob Gudmundsen til at overholde det skifte, som er gjort mellem dem og deres moder.
1335. 11. novemberRoskilde236Jakob Gudmundsen, borger i Roskilde, giver Gynceke Klausen fuldmagt til paa hans vegne at skøde Roskilde Clara kloster 6 boder i Holbæk.
1335. 12. novemberAvignon237Pave Benedikt 12. paalægger domprovst Holger i Lund at hjælpe præsten Niels Spink fra Roskilde stift til sin ret i hans strid med Roskildekanniken Jens Sommersen m. fl.
1335. 18. november238Jakob Flep, ridder, giver Asser Jonsen i Borum fuldmagt til at skøde kanniken Broder i Aarhus en gaard i Skivholme sogn.
1335. 9. decemberRoskilde239Biskop Jens af Roskilde henlægger sognekirken i Kildebrønde til kantoren Jens' præbende.
1335. 14. decemberLund240Peder Gjarbo pantsætter provst Holger i Lund sit gods i Röddinge.
1335. 21. december241Raadet i Anklam stadfæster kræmmernes skraa.
1335242Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, bevidner, at Mogens og hans hustru Gunner har ladet sig optage i Roskilde Clara klosters samfund.
1335243Ove, søn af Ingvar Hjort, pantsætter Jens Hasenberg sin gaard i Broby for 100 mark sølv.
[o. 1335]244Jakob, søn af Ingvar Hjort, pantsætter Jens Hasenberg en gaard i Broby for 20 mark sølv.
[1335-1338]245Jens Hasenberg pantsætter Uffe af Paddeborg de to gaarde i Broby, som Ove og Jakob Ingvarsen havde pantsat ham.
[1335-1339]246Anders Olufsen pantsætter ridderen Jakob Nielsen en gaard i Broby.
[o. 1335?]247Peder Ingvarsen pantsætter Næstved s. Peders kloster 2 øre jord i Broby.
1335248Tue Rønnebæk anerkender, at hans søster Sofie har indløst det gods, hun havde pantsat ham i Frerslev.
1335249Timme Block og hans brødre skøder kanniken i Slesvig magister Niels Gerhardsen deres gods i Svans sogn.
1335250Katrine Svendsdatter skøder Hundslund kloster en gård i Linderup.
[o. 1335]251Jens Mogensen pantsætter Katrine Svendsdatter en gård i Kinderup.
1335252Abbeden i Sorø sælger Jens Sab jord i Blæsinge.
1335253Jens Ingvarsen af Helsinge pantsætter præsten Jens i Gerlev sin gård i Gerlev.
1335254Broder Jens i Ribe giver Antvorskov kloster jord i Sludstrup.
1335255Jens Mikkelsen skøder Jens Mogensen sin gård i Tjæreby.
1335256Jens Larsen giver Jakob Bosen en gård i Ølsemagle.
1335257Albert Albertsen giver Trued Pedersen fuldmagt til at skøde Vor kloster gods i Yding.
1335258Mikkel Jonsens brev på en gård i Mesing.
1335259Et latinsk brev på gården i Bjärlöv.
1335259MACanc. Lib. p. 618; Rep. udat. 199, se 1318 u. d.
1335?259MBReg. Dan. nr. *1663 og *1664, se nr. 116 og 1337 f. 30. nov.
1335259MCReg. Dan. nr. *1665, se nr. 217.
1335Johan, Gerhard fra Holstens søn, er høvedsmand på Sjælland.
forrige næste