forrige næste
DatoStedNr.Regest
1336. 6. januar260Nikolaus af Geyvi, den danske konges vasal i Estland, erklærer, at han paa Markvard Breydes vegne har opmaalt den rug, som biskop Oluf af Reval har betalt for sin broders forseelse.
1336. 16. januarVarberg261Kong Magnus af Sverige, Norge og Skaane overlader Halstan Persson kongens andel i Körningshven og Sållaretorp.
1336. 18. januarVarberg262Kong Magnus af Sverige, Skaane og Norge befaler de indbyggere i Finveden, som endnu ikke har betalt aarets udgærd, at levere denne paa Varberg.
1336. 28. januarGottorp263Hertug Valdemar 3. af Jylland fastslaar, at gejstlige i Slesvig, som er sønner af stadens borgere, skal betale skat af deres arvelod.
1336. 28. januarVarberg264Niels Geting erkender at have betalt Gustav Nilsson 400 mark for sine forbrydelser og lover aldrig at rejse klage herover.
1336. 2. februarHelsingborg265Nils Abriörnsson og Håkon Mattisson, kong Magnus af Sveriges drost og marsk, bevidner at Nils Nipertz og Gutserk Jønsson i Helsingborg har sluttet forlig.
1336. 2. februar265Mse nr. 105.
1336. 3. februar266Niels Eskilsen af Vika pantsætter Bent Eskilsen sin gaard i Ekered for 15 mark skaansk.
1336. 14. februarAvignon267Den pavelige kammermester ærkebiskop Gaspard af Arles kvitterer biskop Hellembert af Slesvig for indbetalingen af servispenge til pavens husstand og embedsmænd.
1336. 17. februar268Niels Assersen pantsætter ærkedegnen i Århus en gård i Ørridslev.
1336. 27. februarAvignon269Pave Benedict 12. stadfæster valget af dekanen Peder Jensen i Lund til ærkebiskop.
1336. 27. februarAvignon270Pave Benedikt 12. meddeler kapitlet i Lund, at han har stadfæstet dets valg af dekanen Peder Jensen til ærkebiskop af Lund.
1336. 27. februarAvignon271Pave Benedikt 12. meddeler gejstligheden i Lunds stift, at han har stadfæstet valget af dekanen Peder Jensen til ærkebiskop af Lund.
1336. 27. februarAvignon272Pave Benedikt 12. meddeler menigheden i Lunds stift, at han har stadfæstet valget af dekanen Peder Jensen til ærkebiskop af Lund.
1336. 27. februarAvignon273Pave Benedikt 12. meddeler kirkens vasaller i Lunds stift, at han har stadfæstet valget af dekanen Peder Jensen til ærkebiskop af Lund.
1336. 27. februarAvignon274Pave Benedikt 12. meddeler Danmarks bisper, at han har stadfæstet valget af dekanen Peder Jensen til ærkebiskop af Lund.
1336. 27. februarAvignon275Pave Benedikt 12. meddeler kong Magnus af Sverige, at han har stadfæstet valget af dekanen Peder Jensen til ærkebiskop af Lund.
1336 1. marts275MRep. nr. 1736, se 1337 1. marts.
1336. 1. marts[Avignon]276Ærkebiskop Peder af Lund lover at betale servispenge til det apostoliske kammer og kardinalkollegiet.
1336. 3. marts277Margrete Josefsdatter opsiger sit fæstemål på Oluf Bæsings gård.
1336. 4. martsGottorp278Hertug Valdemar 3. af Jylland kvitterer grev Gerhard 3. af Holsten for hans formynderskab.
1336. 10. martsStockholm279Kong Magnus af Sverige, Norge og Skaane giver Estlands og staden Revals udsendinge frit lejde.
1336. 15. martsAvignon280Pave Benedikt 12. bemyndiger biskop Hellembert af Slesvig til at give præstesønnen Ditlev Ditbrandsen dispensation for at have anlagt tonsuren og taget de lavere grader.
1336. 15. martsAvignon281Pave Benedikt 12. bemyndiger biskop Hellembert af Slesvig til at give præstesønnen Jens Bosen dispensation for uægte fødsel.
1336. 15. martsAvignon282Pave Benedikt 12. bemyndiger ærkebiskop Peder af Lund til at give præstesønnen Mikkel Tulesen dispensation for uægte fødsel.
1336. 15. martsAvignon283Pave Benedikt 12. bemyndiger biskop ...... af Viborg til at give præstesønnen Mikkel Jensen dispensation for at have modtaget de lavere grader.
1336. 18. marts284Markvard Skinkel lover Ribe kapitel at indløse det pant, som prioren Niels Pedersen i Ørslev har i den gaard i Hjoptarp, som han har skødet kapitlet.
1336. 19. martsAvignon285Pave Benedikt 12. stadfæster Ringsted kloster privilegier.
1336. 26. martsAvignon286Pave Benedikt 12. oversender palliet til ærkebiskop Peder af Lund.
[1336.] 11. aprilStockholm287Kong Magnus af Sverige giver sine raader Nils Abjørnsson og Peter Jonsson akkreditiv til raadet i Reval.
1336. 12. aprilAvignon288Biskop Jens af Roskilde har besøgt kurien ved sin befuldmægtigede kanniken Tyge i Roskilde.
1336. 23. april289Jens Konstantinsen af Enslöv giver sin slægtning Konstantin fuldmagt til at afhænde til Jakob Nielsen af Lekogsse hans gods i Karstad med Byröna og Opmadingnäs.
1336. 1. maj290Niels Krog af Vinderup sælger Henneke Holst, borger i Slagelse, sin jord i Haarslev.
1336. 3. majLübeck291Biskop Heinrich af Lübeck vidimerer hertug Knud af Halland og Samsøs brev af 1329 27. juli.
1336. 3. maj292Niels Pallesen af Astrup erkender at skylde Peder Brok 200 mark sølv.
1336. 3. maj293Niels Pallesen af Astrup erkender at skylde Peder Brok 50 mark sølv.
1336. 9. maj294Lemmike Skytte pantsætter Ingerd Nielsdatter det gods i Bjærgsted, som han har i pant af Jens Hasenberg.
1336. 13. majDragsholm295Biskop Jens af Roskilde erklærer, at st. Mikkels kirken i Slagelse maa anses med rette for at være annekteret til domprovstiet i Roskilde.
1336. 20. majLund296Sivert Sivertsen af Oreby pantsætter Jakob Absalonsen af Veddinge sit gods i Egebjerg og Læstrup for 100 mark sølv.
1336. 25. maj297Niels Mikkelsen, Esger Madsen og Kristian Vognsen har paa Viborg landsting skødet Jakob Palk en gaard i Vormstrup som hans andel i arven efter Peder Mikkelsen Bonde.
1336. 26. majStegeborg298Ridderen Wichbert Lützow lover at betale Gudhem kloster 34 mark sølv til mikkelsdag for oppebørslen i 4 aar af klostrets gods paa Møn.
1336. 26. majStegeborg299Ridderen Wichbert Lützow forpligter sig til at betale Gudhem kloster 30 mark sølv.
1336 27.maj299MReg. Dan. nr. *1674 og *1675, vedrører rent interne femerske forhold og udelades derfor.
1336. 29. maj300Herman, præst i Sæby, pantsætter kapitlet i Aarhus sit gods i Starreklint for 15 mark sølv, da det gods, han har faaet i mageskifte med kapitlet er saa meget mere værd.
1336. 8. juni301Peder Grubbe af Orebjærg afstaar de krav, som han gennem sin hustru har paa møllen i Torslundelille til Jens Mogensen.
1336. 21. juni302Biskop Heinrich af Lübeck vidimerer kong Valdemar 3.s brev af 1326 14. august.
1336. 21. juni303Biskop Heinrich af Lübeck vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af 1328 30. november.
1336? 26. juni303MActa Pont. I 131 nr. 269. Dispensation til akolyten Johannes Zwerow fra Roskilde stift. Brevet er ifølge anmærkningen i Indices til Reg.Auin. ikke fra Benedikt 12.s papat, cf. Acta Pont. l. l. Da det desuden maa antages at dreje sig om en rügensk gejstlig, udelades det i Dipl. Dan.
1336. 29. juniLübeck304Grev Johann 3. af Holsten vidimerer hertug Knud af Hallands brev af 1329 21. juli.
1336. 1. juliLübeck305Biskop Heinrich af Lübeck dømmer i overværelse af bl. a. kanniken Markvard Bocholt i Slesvig, to lybske gejstlige skyldige i manddrab.
1336. 16. juli306Peder Ebbesen af Holme sælger Bent Eskilsen en hovedgaard i Vika paa egne og sine søstres vegne.
1336. 19. juli307Ingefred Pedersdatter, enke efter marsken herr Lave, skøder Henrik Pedersen sin andel i Strids mølle.
1336. 20. juli308Raadet i Slesvig udsteder en forordning om indskrænkning af festlighederne ved bryllup og barsel.
1336. 21. juliPont-de-Sorgues309Pave Benedikt 12. bemyndiger provsten i Neumünster og skolemesteren og kantoren i Hamburg at hæve interdiktet over Slesvig stift og hertugdømmet Jylland.
1336. 21. juliPont-de-Sorgues310Pave Benedikt 12. udnævner biskop Godtfred i Osnabrück, abbed Gotfred i Ægidiusklostret i Braunschweig og skolemesteren Johannes i Hamburg til værneherrer for biskop Hellembert af Slesvig i de næste fem aar.
1336. 25. juli311Peder Madsen pantsætter sin hustru Kristine Iversdatter Ellehavegård for 12 mark sølv.
1336. 26. juli312Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, paalægger sognepræsten ved st. Nikolaj kirke i Holbæk at sørge for, at afgiften af fem boder i Holbæk svares til sognepræsten Rolv i Rye.
1336. 27. juliÅhus313Ærkebiskop Peder af Lund tager spedalskhuset i Åhus under sit værn og 30 stadfæster dets privilegier.
1336. 27. juliÅhus314Ærkebiskop Peder af Lund eftergiver alle, som yder spedalskhuset ved Åhus hjælp, 20 dage af den dem paalagte kirkebod.
1336 1. august314MReg. Dan. nr. *1681. se 1333 2. august, nr. 59.
1336. 12. augustStockholm315Kong Magnus af Sverige Norge og Skaane giver borgerne fra Lübeck privilegier i Sverige og tilstaar dem ret til inden aar og dag at bjerge deres vraggods ved Sveriges, Norges, Skaanes og Hallands kyster.
1336. 12. augustStockholm316Kong Magnus af Sverige, Norge og Skaane giver Lübecks borgere ret til deres vraggods i Skaane og Halland samt forskellige handelsprivilegier paa Skanør og Falsterbo.
1336. 18. augustUppsala317Kong Magnus af Sverige, Norge og Skaane fornyer staden Kampens privilegier i Skanør.
1336. 19. augustPont-de-Sorgues318Pave Benedikt 12. overdrager biskop Hellembert af Slesvigs notar og klerk, Bernhard de Zweringhen, et kanonikat i Slesvig og giver ham ventebrev paa et præbende sammesteds.
1336. 19. augustPont-de-Sorgues319Pave Benedikt 12. paalægger provsten i Neumiinster, ærkedegnen i Norwich og skolemesteren ved st. Willehads kirke i Bremen at indføre Bernhard de Zweringhen som kannik i Slesvig.
1336. 19. augustPont-de-Sorgues320Pave Benedikt 12. tillader biskop Hellembert af Slesvig i to aar at overdrage genindvielsen af vanhelligede kirker og kirkegaarde til en egnet præst.
1336. 24. augustLund321Ridderen Niels Kyrning, Karl Pedersens enke Elsif, væbneren Sakse Pedersen af Hammelmose og Niels Aagesen af Eljaröd meddeler, at de har skiftet deres arv efter Peder Nielsen af Eljaröds enke Ingeborg, og skøder Niels Aagesen hans lod.
1336. 29. augustGreifswald322Dominikanerne og franciskanerne i Greifswald vidimerer kong Kristoffers privilegium af 1320 7. oktober.
1336. 29. augustGreifswald323Dominikanerne og franciskanerne i Greifswald vidimerer kong Erik 5. Glippings privilegium af 1280 14. juli.
1336. 31. augustLödöse324Dominikanerprioren Johan i Lödöse vidimerer kong Magnus af Sveriges brev til Kampen af 1336 18. august.
1336. 9. septemberRoskilde325Biskop Jens af Roskilde udsteder en forordning om banlysning og interdikt i tilfælde af voldelig fremfærd mod gejstlige og gejstligt gods.
1336. 15. septemberFalkenberg326Sigvid Ribbing, høvedsmand i Halland, Knud og Povl Arvidsen, Peder Porse og Klaus Skriver slutter forlig med Lübeck om drabet i Bardafjord.
1336. 15. septemberRingsted327Markvard af Stove oplader Uffe Nielsen Niels Uffesens gods i Strøby.
1336. 18. septemberAabo sysselting328Kapitlet i Aarhus mageskifter gods med Stig Andersen, som desforuden betaler kapitlet 140 mark sølv.
1336. 20. september329Ridderen Odinkarl Bondesen kvitterer Aarhus kapitel for indløsningen af den pantsatte gaard i Vejlby.
1336. 21. september330Trued Jensen af Araslöv skøder Araslöv kirke en gaard i Kärsebränna.
1336. 6. oktoberKiel331Grev Johann 3. af Holsten overlader Grev Gerhard 3. af Holsten sit gods i Vardesyssel, Fyn og Frisland mod at faa grev Gerhards besiddelser paa Lolland.
1336. 9. oktoberSøborg332Hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og Samsø henlægger Torup kirke til Roskilde Agnete kloster og beder biskop Jens af Roskilde stadfæste denne henlæggelse.
1336. 9. oktober333Peder Madsen af Ellehave pantsætter sin hustru Kristine sit gods i Kartofte.
1336. 12. oktoberLund334Ærkebiskop Peder af Lund banlyser alle, der begaar overgreb mod Lundekirken og dens gods, idet han paaberaaber sig en bulle af en pave Leo og Odensekonstitutionen.
1336. 1. novemberDragsholm335Biskop Jens af Roskilde henlægger med forventet samtykke af en kommende dansk konge Torup kirke til Roskilde Agnete kloster.
1336. 1. novemberDragsholm336Biskop Jens af Roskilde henlægger efter hertuginde Ingeborg af Sveriges, Hallands og Samsøs ønske Torup kirke til Agnete kloster i Roskilde.
1336. 12. november337Grev Gerhard 3. af Holsten og hans søn Henrik sælger Ditlev af Wensien gods på Fyn.
1336. 18. decemberAvignon338Pave Benedikt 12. udsteder en forordning om taksterne for kirkelige myndigheders visitatser.
1336339Forhandlinger for raadet i Lübeck om stridighederne mellem borgerne fra Lübeck og Stralsund paa fedet i Falsterbo.
[1336 ?]340Greifswald beder Lübeck om at dæmpe deres fogeds adfærd mod deres medborgere i Skanør.
1336341Niels Regensen pantsætter Bertold sit gods i Frerslev.
1336342Henrik Rønnesen skøder Araslöv kirke en gård i Kärsebränna.
1336343Biskop Peder af Odenses brev til Odense St. Knuds kloster på Møglebroholm.
1336344Peder Grubbe overlader biskop Jens af Roskilde familien Grubbes gods i Kæderup og Tuseby.
1336345Fru Kristine af Lov skøder Peder Nielsen af Roskilde halvdelen af sit gods.
1336346Heine Krull, borger i Slagelse, pantsætter Henning Porsmand gods i Holszleff.
1336347Peder, Jakob og Bo Herlufsen giver Stig Pedersen gods i Vetterslev og Grindstrup.
1336348Jakob Spegedyne skøder Jon Nielsen gods i Weggetorp.
1336349Adam Torbensen giver Falke Halle ½ bol i Snoldelev.
1336350Eskil Krage pantsætter Gødeke Mogensen gods i Lille-Tved.
1336351Albert Albertsen skøder Vor kloster gods i Yding.
1336352Peder og Mikkel Hågensen skøder Ring kloster en gård i Mesing.
[1336-77]353Raadet i København beder Lübeck medvirke til, at mester Didrik, borger i København, kan faa sit i Frisland beslaglagte gods tilbage.
1336Grev Gerhard 3. af Holsten afsiger rettertingsdomme i Jylland.
1336-1359Rådet i Stralsund anfører udgifter til fogederne i Skåne.
forrige næste