forrige næste
DatoStedNr.Regest
1337. 10. januar1Dominikanerprioren Bent og franciskanernes kustos Gerlak i Roskilde samt roskildeborgerne Gynceke Gyncelinsen og Jens Tuesen vidimerer Ingvar Hjorts to breve af 1328 8. september.
1337. 13. januarAvignon2Pave Benedikt 12. pålægger benediktinerordenen i Danmark at overholde hans bulle af 1336 20. juni om benediktinerordenens organisation.
1337. 13. januar3Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Peder Skåning har skænket St. Mikkels kirke i Lund en gård sammesteds.
1337. 31. januar4Niels Mortensen skøder Bosjö kloster en gård i Lund.
1337. 31. januarLund5Rådet i Lund fritager Niels Mortensen for alle ydelser af sin gård i Lund.
1337. 2. februar6Jens Nielsen af Varpelev pantsætter Klaus Fos sit gods i Lille-Heddinge og Renge.
1337. 2. februar7Henrik Pedersen af Næsbyhoved pantsætter Oluf Pedersen af Nyrup sit gods i Orebjærg og Dalby i Horns herred.
1337. 3. februarBosjö8Prioren Jens i Bosjö lover, at Niels Mortensens datter som nonne årligt skal have 3 mark skånsk af den gård i Lund, han har skænket klostret.
1337. 5. februar9Rådet i Lübeck anbefaler tøndemagerne Nicolaus Hertze og Albrecht d. unge, hvem rådet har overdraget det hverv at forhandle om et ensartet tøndemål i Skåne, til rådmændene i Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald.
1337. 13. februar10Helene Nielsdatter af Havnelev skøder alt sit gods i Sønder Jernløse til Agnete kloster i Roskilde.
1337. 21. februarHorsens11Biskop Tyge af Børglum og kapitlet sammesteds slutter forlig med grev Gerhard 3. af Holsten og med indbyggerne i hans danske lande i striden vedrørende bispens fængsling.
1337. 1. marts12Sigfred Sehested, ridder, skøder Otto Ployse, borger i Rendsburg, gods i Duvenstedt, Fockbeck og Klein-Rheide.
1337. 12. marts13Niels Spink i Ting-Jellinge pantsætter sin frænde Niels Spink en gård i Rejnstrup.
1337. 24. martsSlesvig14Biskop Hellembert af Slesvig eftergiver alle, som yder hjælp til St. Johannes nonnekloster i Slesvig, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1337. 30. marts15Gerhard af Bork, borger i Ribe, kvitterer biskop Jens af Roskilde for betaling af 100 mark sølv af det beløb, for hvilket bispegodset i Ralswieck på Rügen har været pantsat.
1337. 30. marts16Grev Gerhard 3. af Holsten tilstår borgerne i Flensborg, at de kun skal betale told en gang af deres varer, når de anløber flere havne i hans rige.
1337. 31. martsKöln17Dekanen af St. Gereon i Køln som delegeret og Johan von Polle og Frederik von Neuss som subdelegerede pavelige dommere meddeler gejstligheden og notarerne i stifterne Bremen, Magdeburg, Halberstadt, Hildesheim, Lübeck, Ratzeburg, Schwerin, Verden, Havelberg, Brandenburg, Roskilde, Lund, Slesvig og Kammin, at de i striden om bispen af Schwerins krav på højheden over Stralsund har kasseret dekanen af St. Andreas i Kölns og kanniken magister Gerhard v. Xantens banlysning af biskop Ludolf af Schwerin.
1337. 1. april [1347. 13. marts?]Ribe18Hertug Valdemar 3. af Jylland tager peblingene i Pughuset i Ribe i sit værn, fritager dem for leding, fogedkrav, inne, stud, kværsæde, redskud og andre ydelser af deres gods, samt tilstår dem sagefaldet af deres undergivne med undtagelse af fredkøb og vrag.
1337. 19. aprilÆrkebiskop Burchard af Bremen og domkapitlet beder kapitlet i Hamburg om at overlade dem noget af den chrisma, der er indviet per dominum episcopum Sleswicensem.
1337. 21. aprilRoskilde19Kanniken Ebbe Jensen i Roskilde skænker sin tjener Jens Timbre en grund i Vindebo.
1337. 28. aprilRatzeburg20Volrad, biskop af Ratzeburg, pålægger den danske gejstlighed at indføre den pavelige legat Guidos forordning om vragretten af 1266 9.januar og pave Clemens 4.s stadfæstelse heraf af 1267 28. april i deres lovsamlinger og årligt at lade dem oplæse på deres synoder.
1337. 28. aprilHviding herredsting21Tingsvidne af Hviding herredsting, at Henze Ubbesmåg har skødet ærkedegnen Tyge i Ribe en otting i Øster Vedsted mark for 2½ pund sterling.
1337. 3. majRoskilde22Cecilie, enke efter Niels Klemensen, anerkender at have en grund i Roskilde til leje af Roskilde Clara kloster.
1337. 3. maj23Tyge Vindsen skøder Struebjærg, Dronningholm og Skadegård til Svendborg by for 40 mark sølv.
1337. 3. maj24Svendborg by forpligter sig til at lade St. Knudsgildet holde to årtider i Vor Frue kirke for ridderen Tyge Vindsen og hans hustru.
1337. 7. maj25Biskop Jens af Roskilde giver provst Henrik tilladelse til at oprette et alter foran billedet af Vor Frue i Roskilde domkirke.
1337. 11. majDoberan26Jens Pedersen, kejserligt autoriseret notar og klerk i Lunds stift, udfærdiger et dokument om et abbedvalg i Doberan kloster og om en reorganisation af klostrets indre forhold.
1337. 25. maj27Provst Troels og kapitlet i Børglum og provst Niels Ingvarsen i Vendsyssel vidimerer Stig Nielsens brev af 1319 23. maj.
1337. 25. maj28Ridderen Uffe Nielsen og ni andre vidimerer Stig Nielsens brev af 1319 23. maj.
1337. 18. juniSjællands landsting29Tingsvidne af Sjællands landsting, at fru Helene, datter af hr. Niels Rane, har skødet Roskilde Agnete kloster sit gods i Sønder-Jernløse.
1337. 18. juniSakskøbing30Grev Johan 3. af Holsten sælger Eberhard Wesler, borger i Lübeck, landsbyen Albrechtsdorf på Femern.
1337. 21. juniAvignon31Pave Benedikt 12. pålægger biskop Tyge af Børglum at hæve interdiktet i de danske lande, der hører under grev Gerhard af Holstens herredømme, hvis han er tilfreds med den bøde, der er ydet ham for hans fangenskab.
1337. 24. juni32Helene, datter af hr. Niels Rane, anerkender skødningen af sit gods i SønderJernløse til Roskilde Agnete kloster.
1337. 24. juniNæstved33Grev Johan 3. af Holsten, herre af Lolland og Femern, tilstår indbyggerne i Sakskøbing samme rettigheder og friheder som borgerne i Roskilde og andre torvekøbinger på Sjælland og giver dem yderligere en række privilegier vedrørende fremmede købmænd, skyldnere, alles deltagelse i skattebyrderne, retten til deres græsgang, toldfrihed for borgerne i deres by og havn samt stadfæster de privilegier, de har fået af tidligere konger, og som borgerne i Roskilde ligeledes har.
1337. 25. juniRingsted landsting34Ingefred, datter af ridderen Peder Jonsen, skænker Esrom kloster landsbyen Uggeløse til gengæld for afholdelsen af hendes og hendes forældres årtid.
1337. 25. juniRingsted35Ingefred, datter af ridderen Peder Jonsen, meddeler Try herredsting i Slangerup og Lynge herredsting i Uggeløse, at hun har givet Jakob Karlsen fuldmagt til at skøde landsbyen Uggeløse til Esrom kloster.
1337. 6. juliLund36Ærkebiskop Peder af Lund tilstiller sine lydbisper biskop Volrad af Ratzeburgs brev af 1337 28. april og pålægger dem at indføre kardinal Guidos forordning af 1266 9. januar med pave Clemens 4.s stadfæstelse af 1267 28. april i deres lovsamlinger og årligt lade dem oplæse på deres synoder.
1337. 17. juli37Biskop Jens af Roskilde transsumerer ærkebiskop Peder af Lunds brev af 1337 6. juli.
1337. 19. juliRoskilde38Biskop Jens af Roskilde erklærer at ville lade biskop Volrad af Ratzeburgs brev af 1337 28. april indføre i Roskildekirkens lovsamlinger og lade det oplæse på synoderne.
1337. 24. juliBlangstedgård39Biskop Peder af Odense erklærer at ville lade biskop Volrad af Ratzeburgs brev af 1337 28. april indføre i Odensekirkens lovsamlinger og årligt oplæse på synoderne.
1337. 28. juliAvignon40Pave Benedikt 12. bemyndiger biskop Hellembert af Slesvig til at give Broder fra Tofting og Inge Hunvardsdatter dispensation til at forblive i ægteskab, skønt de er beslægtede i fjerde grad, hvilket de dog ved ægteskabets indgåelse var uvidende om.
1337. 9. augustKöln41Dekanen af St. Gereon i Køln og de af ham subdelegerede dommere i striden om højheden over Stralsund pålægger gejstligheden i stifterne Bremen, Lübeck, Ratzeburg, Schwerin, Havelberg, Kammin og Roskilde at bandlyse hertuginde Elisabeth og hendes søn, hertug Bugislaus 5. af Pommern, hvis de ikke inden 6 dage løslader præsten Markvard Scachtelevent, som de har ladet tage tilfange, da han paa biskop Ludolf af Schwerins vegne skulde foretage en stævning mod staden Stralsund.
1337. 29. augustLund42Ærkebiskop Peder af Lund befaler dem, der bor på St. Marthaalterets gods i Igelösa, at svare deres afgifter til alterets præst.
1337. 8. september43Konrad Gandersbjærg kvitterer provst Henrik for indløsning af pantsat gods i Hjelmsølille og Tybjærglille.
1337. 19. septemberLund44Lundekanniken Torben Larsens testamente.
[1337?] 22. september45Hertug Valdemar 3. af Jylland anbefaler sin udsending Eggert v. Alverstorp til rådmændene i Lübeck.
1337. 29. september46Markvard v. Stove den ældre pantsætter Vor Frue sogn i Roskilde til sin svigersøn, væbneren Henrik Pedersen.
1337. 6. oktoberOdense47Tingsvidne af Odense byting, at Jens Jonsen, borger i Odense, og hans hustru Margrete har skødet nogle jorder i Roskilde til Niels Jensen.
1337. 13. novemberAvignon48Pave Benedikt 12. tillader Niels Bugge og hans hustru Ingeborg at vælge en skriftefader, som må give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1337. 13. novemberAvignon49Pave Benedikt 12. tillader Anders Jensen og hans hustru Johanne at vælge en skriftefader, som må give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
[f. 1337. 30. november]Roskilde50Grev Johan 3. af Holsten, Sjællands høvedsmand, tildømmer Hemming Madsen 4 ørtug jord i Hellested.
1337. 30. novemberRoskilde51Grev Johan 3. af Holsten, Sjællands høvedsmand, giver Hemming Madsen låsebrev på 4 ørtug jord i Hellested.
133752Bo, biskop Oluf af Revals broder, testamenterer Næstved St. Peders kloster sit gods på Sjælland.
133753Anders Ingvarsen pantsætter Bo Jensen en mølle ved Mogenstrup.
133754Brev på gods tilhørende Roskilde Agnete kloster.
133755Kanniken Herman Gerhardsen skøder biskop Jens af Roskilde gods i Starreklinte.
133756Herman Gerhardsen, præst i Sæby (og kannik i Roskilde) giver biskop Jens af Roskilde brev på godset i Starreklinte.
133757Niels Absalonsen pantsætter sit gods i Grønholt (til bispen af Roskilde).
133758Niels Pedersen af Revs pantsætter gods i Jylland til Stig Andersen.
133759Asser Nielsen pantsætter gods i Egebjærg til Vor kloster.
133760Lave Søbjærgs skøde på gods i Tulstrup.
133761Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter Katheman Friis Ullerupgård og gods i Lavensby.
133762Hvitfelds omtale af et eller flere breve, hvori grev Gerhard 3. af Holsten benævnes Jyllands hertug og Klaus Limbek Nørrejyllands høvedsmand.
133762MAReg. Dan. nr. *1708 er = *2043 og hører til 1347-1348.
133762MBÆA. II 146, tilhører det 15. århundrede, cf. Rep. III 826.
[1337, pinse]Danskeren Stubæk bliver proskriberet, dvs. udvist af Rostock.
[1337, pinse]Katherine fra Danmark bliver proskriberet, dvs. udvist fra Rostock.
forrige næste