forrige næste
DatoStedNr.Regest
1338. 10. januarTørrild herredsting63Tingsvidne af Tørrild herredsting, at Ebbe Lille har skødet sin svigermoders Ose Thomasdatters arvelod til hendes broder Troels Thomsen.
1338. 11. januarLübeck64Biskop Ludolf af Schwerin, hertugerne Erik 1. og Albrecht 4. af Sachsen, hertug Barnim 3. af Stettin, hertug Valdemar 3. af Slesvig, grev Henrik 3. af Schwerin, greverne Gerhard 3. og Johan 3. af Holsten, fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg, grev Johan 3. af Giitzkow, fyrsterne Johan 3. og Nikolaus 3. af Werle, grev Adolf 7. af Schauenburg og grev Nikolaus 2. af Schwerin slutter forbund til overholdelse af landefreden mellem Dannevirke, Swine og Oder.
1338. 13. januarLübeck65Grev Gerhard 3. af Holsten stadfæster Lübecks privilegier i Danmark, specielt indenfor hans magtområde.
1338 13. januar65MReg. Dan. nr. *1711, se 1337 13. januar, nr. 2.
1338. 18. januarÅrhus66Grev Gerhard 3. af Holsten giver Jens Papes arvinger låsebrev på deres fædrene gods i Nørager sogn.
1338. 19. januarSlesvig67Kapitlet og rådmændene i Slesvig indgår forlig om den gård i Slesvig, som Bernhard Puncke havde skænket til oprettelse af et evigt vikariat i Slesvig domkirke.
1338. 1. marts68Abbeden i Tvis sælger alt sit gods i Tem til herr Ove Hase.
1338. 8. martsRibe69Grev Gerhard 3. af Holsten bevidner, at magister Esger, kantor i Ribe, på hans retterting har skødet kapitlet i Ribe forskelligt gods til afholdelse af sin årtid.
1338. 10. martsSlesvig70Hertug Valdemar 3. af Jylland stadfæster Slesvigs privilegier, fritager byens borgere for bygæld, arnegæld, arvekøb, torvegæld, told og ydelser til hans foged og giver dem ret til fri handel i hertugdømmet.
1338. 11. marts71Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Knud Eriksen, ærkedegn i Lund, har skødet gods til Jens Knudsen af Thortorp.
1338. 12. marts72Skøde på gods i Tammestrup og Gundestrup.
1338. 12. martsReval73Herman v. Toys og 11 andre kongelige råder i Estland erklærer overfor kardinalkollegiet, at klagerne mod den tyske orden for kætteri og kirkeødelæggelse er falske, at kristendommen i Livland, Kurland og Preussen ikke ville kunne bestå uden den tyske ordens beskyttelse, og at ordenen også får hjælp fra det danske rige og andre nabolande.
1338. 16. martsBergen på Rügen74bbed Henrik af Eldena erklærer, at han og nonneklostret i Bergen på Rügen er enedes om at vælge biskop Jens af Roskilde til at reorganisere klostret.
1338. 21. martsRalswieck75Biskop Jens af Roskilde bortforpagter fogediet Ralswieck paa Rügen til notaren Alard i Stralsund og dennes søn Bertold, præst i Schaprode og bispens official på Rügen.
1338. 28. martsViborg landsting76Tingsvidne af Viborg landsting, at Jens Friis har skødet gods i Åbosyssel til Niels Odder til gengæld for gods i Salling- og Himmersyssel.
1338. 30. marts-4. aprilSlagelse77Tingsvidne af Slagelse byting, at Klaus som arving efter sin broder Rolike Skytte har afstået broderens pantegods i Ulkestrup til Niels Hemmingsen, borger i Slagelse.
1338. 14. april78Folmer Folmersen afstår 6 øre jord i Tersløse til Jon Grubbe mod til gengæld at få 6 øre jord i Øster Kippinge.
1338. 14. april79Grev Johan 3. af Holsten, herre til Lolland og Femern, stadfæster klostret Reinfelds privilegier.
1338. 17. aprilLund80Ærkebiskop Peder af Lund henlægger det gods, som øfdøde provst Trued havde skænket til et alter, som ikke er blevet oprettet, til det alter, som hr. Gudmund Luciesen har indstiftet i Lunds domkirke.
1338. 25. april80MReg. Dan. nr. *1714, vedrører interne forhold på Femern, og udelades af Dipl. Dan.
1338. 25. april80SKong Magnus af Sverige skænker Halsten Petersson Gäddegöl, Svarthöfdaryd, Ulvsmåla, Eringsboda og Broddamåla.
1338. 6. maj81Rådet i Stralsund vidimerer fyrsterne Wizlaus 2.s, Wizlaus 3.s og Sambors brev af 1302 29. juni.
1338. 9. majGreifswald82Junker Valdemar af Danmark skænker staden Anklam et fed på Skånemarkedet og stadfæster dens privilegier sammesteds.
1338. 15. majBergen83Biskop Håkon af Bergen meddeler hr. Erling Vidkunssøn forskellige nyheder, bl. a. at han af biskop Halvard af Hamar har erfaret, at det står ilde til i Sverige og endnu værre i Skåne.
1338. 17. maj84Woghen, bispen af Dorpats foged, hr. Henrik v. Pleskau m. fl. bevidner, at udsendinge fra Lübeck og Gotland har sluttet forlig med storfyrsten og indbyggerne i Novgorod angående drabet af Wollus og hans fæller; hvis storfyrsten af Novgorod kommer i krig med Sverige, kongen af Danmarks vasaller i Estland, den tyske orden eller bisperne af Dorpat, Riga og Øsel skal denne krig være hanseaterne uvedkommende.
1338. 23. majStralsund85Prioren for dominikanerne, guardianen for franciskanerne, borgmester og foged i Stralsund vidimerer Gerhard af Borks brev af 1337 30. marts.
1338. 23. majÅrhus86Jens Thomesen og Povl Olufsen, kanniker i Århus og generalvikarer for biskop Svend, vitterliggør at de (i overensstemmelse med ærkebiskop Peders befaling af 1337 6. juli) har ladet biskop Volrad af Ratzeburgs brev af 1337 28. april indføre i Århuskirkens lovsamlinger.
1338. 25. maj87Testamente af præsten Vilhelm, forstander for Pughus i Ribe.
[o. 1338. 30. maj]88Kampens byvedtægt, at deres foged i Skåne ikke må hjemføre flere varer end hvad der svarer til en værdi af seks pund grot.
1338. 1. juni89Testamente af magister Esger, kantor i Ribe og kannik i Århus.
1338. 5. juniNæstved90Konrad af Gandersberg tilbagegiver Agnete kloster i Roskilde det gods i Hjælmsø, som han har købt, men ikke betalt.
1338. 10. juniRibe91Grev Gerhard 3. af Holsten bevidner, at Vilhelm, forstanderen for Pughuset i Ribe, har skødet en gård i Ribe til peblingene sammesteds.
1338. 10. juniGreifswald92Junker Valdemar af Danmark giver i broderen Ottos og eget navn staden Greifswald forskellige privilegier i Danmark og på Skånemarkedet.
1338. 21. juni93Peder Witte skøder to gårde i Malmø til fru Cecilie, enke efter Henrik Frederiksen, borger i Lund.
1338. 23. juni94Godskalk Witte, foged i Ribe, erklærer at være blevet fyldestgjort for de krav, som han på grev Gerhards vegne havde på den gård i St. Hansgade i Ribe, som hr. Vilhelm, skoleforstander i Pughus, havde købt af Jakob Hård.
1338. 29. juni95Niels og Palle Thomesen, Jens Friis og Thomas Lille sælger en eng i Vesterenge i Jernkjærmark til Niels Brun, borger i Ribe.
1338. 18. juliMøgeltønder96Biskop Jakob af Ribe erklærer, at han (i overensstemmelse med ærkebiskop Peders befaling af 1337 6. juli) har befalet at indføre biskop Volrad af Ratzeburgs brev af 1337 28. april i Ribekirkens lovsamlinger.
1338. 20. juliLund97Ærkebiskop Peder af Lund forbyder som værneherre for johanniterne, at den verdslige gejstlighed kræver bøder af johanniternes undergivne i gejstlige sager.
1338. 20. juliAvignon98Jens Mørk fra Århus stift betaler det pavelige kammer 6 floriner for et ikke-opfyldt pilgrimsløfte.
1338. 21. juliKiel99Biskop Hellembert af Slesvig erklærer, at han (i overensstemmelse med ærkebiskop Peders befaling af 1337 6. juli) har befalet at indføre biskop Volrads brev af 1337 28. april i Slesvigkirkens lovsamlinger.
1338. 22. juli100Herr Jens Uffesen erklærer at have gods i Källby i leje af Bosjö kloster.
1338. 11. august101Peder Jensen, sognepræst i Dalby, sælger to boder i Roskilde til Gerlak Fri.
[e. 1338. 12. august]Holstebro102Grev Gerhard 3. af Holsten tildømmer Pughuset i Ribe den gård i St. Hansgade, som præsten Vilhelm tidligere har tilskødet det. A: tabt, registreret i Ribe kap. reg. (1553) AA 4, trykt ÆA. V 448 — Aa: Terpager 474.
1338. 14. augustFrankfurt103Hertug Barnim 3. af Stettin løslader kong Valdemar af Danmark af fangenskabet og erklærer alle forpligtelser, som kongen har indgået for ugyldige, dog med undtagelse af orfejden.
1338. 15. august104Kjeld Absalonsen kvitterer Gudserk Åstredsen for de penge, denne skylder ham.
1338. 28. august105Herman Fale, borger i Ribe, meddeler Gørding herredsting, at han har givet sin søn Henneke og sin måg Herman Dørstfæld fuldmagt til at skøde en gård i Jernved til hr. Gøde, kannik i Ribe.
1338. 1. septemberAvignon106Pave Benedikt 12. pålægger ærkebiskop Povl af Nidaros at undersøge og dømme i striden mellem franciskanerne i provinsen Dacia og ærkebispen og kapitlet i Uppsala, som på mange måder har fortrædiget franciskanerne i Sverige.
1(3)38. 3. september107Testamente af Tyge Degn, kannik i Lund.
1338. 9. septemberGottorp108Hertug Valdemar 3. af Jylland overdrager patronatsretten til Sørup kirke til den præbende, kanniken Ivar Bundesen sidder inde med i Slesvig kirke.
1338. 21. september109Gertrud Jensdatter, enke efter Bo Falk, pantsætter Povl Pedersen sit gods i Gundsølille for 4 mark sølv.
1338. 22. september110Peder Pedersen, bymand i Helsingborg, erklærer at have skødet to boder i Helsingborg til Esrom kloster.
1338. 27. septemberLund111Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster efter ansøgning af Lollands præsteskab biskop Peder af Odenses forordning af 1335 20. april.
1338(?) 29. septemberHelsingborg112Abbed Anders i Herrevad bevidner at have overværet Peder Pedersens skødning af to boder i Helsingborg til Esrom kloster.
1338. 4. oktober112MRep. nr. 1823, se ovenfor nr. 111.
1338. 28. oktoberStralsundHerman Grawesten testamenterer bl. a. halvdelen af en gård og halvdelen af en stenkælder i København til sin hustru og søn.
1338. 5. november113Kristine, enke efter Henneke Moltke, pantsætter sin gård i Mørkhøj til fru Aleke og hendes svoger Ulf, borgere i København.
1338. 8. november114Detlev Rutze af Tüttendorf pantsætter gods i Tiittendorf til St. Johannes kloster i Slesvig for hans datters indtræden i klostret.
1338. 15. novemberHelsingborg115Kong Magnus af Sverige fritager gæsterne i Malmø for told af varer, som de fører fra Malmø til andre skånske byer. A: Lübeck Staatsarchiv, Suecica 36. Perg. med kong Magnus segl.
1338. 30. novemberKenningtonKong Edward 3. af England pålægger fogederne i Scarborough at undersøge sagen om sørøveri begået mod John de Nesbit fra Hartlepool og John Lambe fra Great Yarmouth.
1338. 7. decemberRoskilde116Jakob Povlsen, dekan, Henrik, provst, og Hemming, ærkedegn i Roskilde vidimerer Bonifacius 8.s bulle af 1296 2. juni om nonnerne i Claraordenens frihed for gejstlige og verdslige afgifter.
1338. 8. decemberAvignon117Pave Benedikt 12. tillader ridderen Jens Eriksen af Bursø og hans hustru Gertrud at vælge en skriftefader, som kan meddele dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1338. 26. december118Kong Magnus af Sverige fritager indbyggerne i Væ for betaling af leding og told og bestemmer, at kongens landboer sammesteds skal betale en mark penge af hver fjerding jord og kun yde redskud til ham personlig.
1338119Hertug Valdemar 3. af Jylland befaler borgerne i Slesvig at adlyde hans rådmænd.
1338120Greverne Gerhard 3. og Henrik 2. af Holsten mageskifter gods med herr Stig Andersen.
1338121Uffe af Paddeborg pantsætter to gårde i Broby til Gødeke Mogensen.
1338122Gødeke Mogensen pantsætter gods i Ravnsbjærg, Nørre Tvede m.m. til Uffe Pedersen af Paddeborg.
1338123Jakob Karlsen af Højby pantsætter sit gods i Gudmindrup til Peder Stigsen.
1338124Peder Tordsen af Sørby pantsætter et bols jord i Gimlinge til Bent Dynelsen.
1338125Herman Krevet skænker Antvorskov kloster en gård i Øster Stillinge.
1338 (?)126Vidisse (?) af et brev, i hvilket ærkebiskop Karl sælger gods i Ljungby.
1338127Brev på gods i Fulesigh.
1338128Skøde på gods i Siim.
1338129Skøde på gods i Tørring.
1338130Skøde på Gårdbo.
[o. 1338 og senere]13132 breve om Gårdbo.
1338132Ærkebiskop Peder af Lund skænker hospitalet (i Lund) visse bispetiender.
1338.132MAReg. Dan. nr. 1726, Rep. udat. nr. 253: se nr. 102.
o. 1338.132MBRep. udat. nr. 307; de registrerede breve er fra 1397 1. september, cf. Rep. nr. 4138 og ÆA. V 448.
[1338-1339]RostockLinnedvæverne Henneke og Herman bliver proskriberet, dvs. udvist fra Rostock.
forrige næste