forrige næste
DatoStedNr.Regest
1339. 10. januarSlesvig133Hertug Valdemar 3. af Jylland fritager kapitlet i Slesvigs bryder, landboer og gårdsæder for leding, inne, stud, fogedkrav og øvrige ydelser samt overlader kapitlet sagefaldet af dets undergivne.
1339. 13. januarStralsund134Biskop Jens af Roskilde lover, at notaren Alard i Stralsund skal blive fyldestgjort for de udgifter, han har afholdt på hans og roskildekirkens vegne.
1339. 16. januar135Biskop Peder af Odense bestemmer, at torpen Rågelund, som ligger inden for Åsum sogns markeskel, skal søge Åsum kirke som sin sognekirke.
1339. 23. januarAvignon136Pave Benedikt 12. afslår kong Magnus af Sveriges ansøgning om at stadfæste hans besiddelse af Skåne og hvad han eventuelt yderligere måtte erhverve af det danske rige, da pavestolen ikke træffer afgørelse i sådanne verdslige forhold uden at høre alle implicerede parter.
[1339]. 24. januarHelsingborg137Kong Magnus af Sverige til kapitlet i Lund om anlæggelsen af en vej mellem St. Mikkelskirke og domkirken i Lund.
1339. 2. februarSlesvig138Hertug Valdemar 3. af Jylland slutter forbund og forlig med grev Gerhard 3. af Holsten og fornyer samtidigt brevene af 1333 2. august og 1336 4. marts.
1339. 2. februarSlesvig139Biskop Hellembert af Slesvig henlægger efter indstilling af patronatsejeren, hertug Valdemar 3. af Jylland, kirken i Sørup til en præbende i Slesvig domkirke.
1339. 4. februarStralsund140Biskop Jens af Roskilde stadfæster oprtteelsen af et spedalskhus i Rambin på Rügen i Roskilde stift.
[f. 1339. 16. februar]141Testamente af Margrete, Jakob Basses hustru.
1339. 17. februar141MReg. Dan. nr. 1727 vedrører interne forhold på Femern og udelades af Dipl. Dan.
1339. 23. februarRoskilde142Markeard v. Stove den ældre tilbagegiver St. Agnete kloster i Roskilde gods i Skibinge, Allerslev, Tjørnehoved og Egebjærg.
1339. 3. martsByfleet143Kong Edvard 3. af England pålægger Robert af Hilton, John af Monceaux, Peter af Nuthull og John af Sturmy at undersøge det fredsbrud, der er begået mod et dansk skib, der var strandet på kysten ved Holderness.
1339. 6. martsStralsund144Biskop Jens af Roskilde giver spedalskhuset i Rambin på Rügen ret til at eftergive manddrabere og dem, der ligger deres børn ihjel, 40 dage af den dem pålagte faste.
1339. 9. martsFrankfurt145Kejser Ludvig 4. pålægger Dietrich v. Aldenburg, højmester for den tyske orden, at erobre landet Estland i den unge kong Valdemars navn.
1339. 9. martsFrankfurt146Kejser Ludvig 4. pålægger den tyske orden i Livland at erobre landet Estland i den unge kong Valdemars navn.
1339. 9. martsFrankfurt147Kejser Ludvig 4. pålægger Dietrich v. Aldenburg, højmester for den tyske orden, at overlade landet Estland, såfremt ordenen erobrer det, til kong Valdemar og markgrev Ludvig af Brandenburg og lover at hjælpe ordenen til eventuelt senere at erhverve det.
1339. 9. martsFrankfurt148Kejser Ludvig4. pålægger den tyske orden i Livland at overlade landet Estland, såfremt ordenen erobrer det, til kong Valdemar og markgrev Ludvig af Brandenburg og lover at hjælpe ordenen til eventuelt senere at erhverve det.
1339. 9. martsGuildford149Kong Edvard 3. af England befaler borgmestre og byfogeder i Blakeney, Great Yarmouth, Lynn, Boston, Kingston-upon Hull, Ravenser, Scarborough og Newcastle-upon Tyne at beslaglægge gods tilhørende borgere i Harderwijk, Zwolle, Stavern, Kampen, Lübeck, Stralsund og Rostock til en værdi af 800 pund som erstatning for et skib, »la Cuthbert« fra Hartlepool, som på vej til østersølandene var blevet erobret af indvånere fra nævnte byer »i nærheden af Danmarks kyst« sidst Forgangen pinseaften.
1339. 19. marts150Grev Gerhard 3. og grev Johan 3 af Holsten slutter forbund med stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald til bekæmpelse af sørøverne ved Sjælland og andetsteds i Danmark.
1339. 24. martsHiddensee151Biskop Jens af Roskilde erklærer, at Alard, staden Stralsunds notar, har godtgjort at have udlagt 85 mark 2 skilling og 4 penning for bispens regning.
1339. 31. martsRoskilde152Niels Kiste overdrager en gård i Østrup i Ars herred til St. Clara kloster i Roskilde.
1339. 4. april153Mads Jensen af Gunnetved pantsætter gods i Halleby til præsten Klemens Svendsen i Hallenslev.
1339. 25. april154Arveskifte efter Jens Kalv.
1339. 27. aprilAvignon155Pave Benedikt 12. bemyndiger ærkebiskop Peder af Lund til at give peblingen Lars Pedersen fra Lunds stift dispensation for uægte fødsel og tillade ham at blive indviet i alle grader og faa et gejstligt embede, selv med sjælesorg.
1339. 1. majHelsingborg156Kong Magnus af Sverige tilgiver borgerne i Stralsund de forseelser, de har begået på Skånemarkedet, og stadfæster Stralsunds privilegier i Skåne.
1339. 9. majHelsingborg157Kong Magnus af Norge og Sverige meddeler indbyggerne i Bergens len, at han har taget de undergivne og det gods, som tilhører hans moder, hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og Samsø, under sin beskyttelse.
1339. 9. maj158Bertold. v. Lechtes, ridder og vicehøvedsmand i Reval, eftergiver borgerne i Reval den straf, de er ifaldet på grund af de voldshandlinger, de forøvede, efter at rådmanden Herman Stympel var blevet såret under en middag hos kanniken Willekin.
1339. 16. maj159Henrik Wend, ridder, erklærer at ingen borger fra Lübeck deltog i det overfald på et skib, som fandt sted, medens han var høvedsmand på borgen i København.
1339. 20. majHelsingborg160Kong Magnus af Sverige forbyder borgerne i Uppsala at fortsætte med opførelsen af det tårn, som de har påbegyndt, da det under en eventuel ildebrand vil betyde en fare for domkirken. — Skrevet i Helsingborg i det Herrens år 1339 torsdagen efter pinse under vort segl.
1339. 22. maj161Herr Niels, præst i Horne, bevidner, at Revil afstod sin arvelod i Løgismose til sin broder Peder Rytze mod at få dennes pantegods i Assendrup i Jylland.
1339. 24. maj162Biskop Peder af Odense henlægger med patronatsejernes samtykke kirken i Pårup til et fond til understøttelse af de kanniker, der studerer i Frankrig.
1339. 27. majRingsted163Niels Jensen, landsdommer på Sjælland, og Kristian af Suanze erklærer at skylde broder Jakob, forstander for Johannitergården Svenstrup, 3½ mark sølv.
[1339. 27. maj]Lübeck163SIndførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Markvard Hiddensen fra Eckernförde skylder Herman Cymete 16 mark.
1339. 4. juni164Rådet i Lund skøder dominikanerne sammesteds en del af et grundstykke til anlæggelse af en vej.
1339. 17. juni165Rådet i København erklærer, at ingen borger fra Lübeck deltog i det overfald på et skib i Øresund, som fandt sted i 1338.
1339. 29. juni166Peder Mogensen, ridder, pantsætter sit gods i Vejby til Esrom kloster for 12 mark sølv.
1339. 29. juni167Peder Mogensen, ridder, skøder og oplader Esrom kloster en brydegård med 4 gårdsæder i Vejby.
1339. 29. juni168Peder Mogensen, ridder, bevidner at have overdraget Esrom kloster alt sit gods i Vejby og erklærer alle breve, der strider herimod, for ugyldige.
1339. 29. juni169Peder Mogensen, ridder, giver Svend Degn fuldmagt til på hans vegne at skøde og hjemle Esrom kloster godset i Vejby.
1339. 29. juni170Peder Mogensen, ridder, forpligter sig over for Esrom kloster til inden ottende august at skaffe Gjord Mogensens segl under det brev, som Peder Mogensen har givet klostret på godset i Vejby.
1339. 30. juniAvignon171Pave Benedikt 12. befaler biskop Hellembert af Slesvig, at han, da kapitlet har klaget over, at han egenmægtigt har indsat Giselbert, grev Gerhard 3. af Holstens broder, som sin vikar og efterfølger og mod en årlig afgift overladt ham bispestolens borge og godser, straks skal tilbagekalde alle anordninger herom og skaffe kirken dens ejendomme tilbage.
1339. 12. juliHolbo herredsting172Jakob, præst i Annisse og provst i Holboherred, Peder, præst i Græsted, Niels, præst i Mårum, og væbnerne Jens Amundsen og Lars Jonsen bevidner, at Svend Degn som fuldmægtig for ridderen Peder Mogensen har skødet gods i Vejby til Esrom kloster, som derefter er indført i godset.
1339. 14. juliSorø173Biskop Jens af Roskilde lader ved notaren Albert Brunstensen fra Næstved tage en vidisse af hertug Kristoffers brev af 1315 14. april.
1339. 14. juliAvignon174Biskop Jens af Roskilde har besøgt kurien ved sin befuldmægtigede Ventura de Adria.
1339. 22. juliSparresholmVæbneren Adam von Hamme anerkender sin broder Wedekinds salg af jord i Hamme. Datum Paddeborch.
1339. 5. august175Ærkebiskop Peder stadfæster kong Magnus' påbud om anlæggelse af en vej ved St. Mikkels kirke i Lund.
1339. 25. augustReval176Johan v. Velin, prior, og dominikanerne i Reval vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1311 21. marts.
1339. 8. september177Timme v. Godendorp, ridder, pantsætter halvdelen af møllen i Vejle til Henneke Bymand.
1339. 8. septemberHelsingborg178Kong Magnus af Sverige stadfæster kong Birgers forordning af 1313 30. maj om St. Olavsskatten af Hälsingland. A: Sv.RA. Perg. med fragment af segl.
1339. 15. september179Niels Jonsen af Glivarp kvitterer Niels Jonsen Kiste for værgemål for hans hustru Ingeborg.
1339. 29. september180Biskop Peder af Odense befaler sogneboerne i Åsum at respektere præstegårdens skattefrihed.
1339. 29. september181Bent Eskilsen erklærer på Manulfs arvings vegne at have modtaget 58 mark penge af Bjørn Tordsen som bod for dennes drab af Manulf i Rørerne.
1339. 1. oktoberHelsingborg182Jens Uffesen, ridder, underkaster sig kong Magnus af Sverige og afstår borgen Lindholm, Skytts- og Oxieherred til denne.
[1339. o. 1. oktober]Helsingborg183Ærkebiskop Peder af Lund med flere skånske og svenske stormænd afgiver en erklæring om, hvorledes hr. Jens Uffesen er blevet forligt med kong Magnus og vidimerer det herom affattede brev af 1. oktober.
1339. 18. oktoberSøndernæs184Hertug Valdemar 3. af Jylland forbyder alle andre end indbyggerne i Brøns at benytte Brøns bymark til græsning i tiden mellem 1. maj og 29. september.
1339. 18. oktober185Kong Magnus af Sverige stadfæster Bosjö klosters besiddelse af gods i Källby.
1339. 25. oktoberHaderslev herredsting186Tingsvidne af Haderslev herredsting, at fru Gertrud, enke efter hr. Jens Bundesen, har pantsat en gård i Hejsager til Niels Hyllesen.
1339. 18. novemberHelsingborg187Kong Magnus af Sverige pantsætter Skanør og Falsterbo til fyrst Albrecht af Mecklenburg for sin søster Evfemias medgift.
1339. 6. december187MReg. Dan. nr. *1737, er Grev Gerhard 3. af Holstens privilegium til Rendsburg og udelades af Dipl. Dan.
1339. 7. decemberLund188Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster biskop Jens af Slesvigs brev af 1319 16. november.
1339. 8. december188MRep. nr. 1848, se 1339 8. september.
1339. 8. decemberHaag189Grev Vilhelm 4. af Holland giver indbyggerne i Alkmaar ret til at afholde tre markeder om året og fastsætter toldafgifterne for købmændene fra Flandern, Brabant, Danmark og andetsteds.
1339. 15. december190Peder Nielsen i Barsebäck sælger en gård i Billeberga til Åstred Gønge for 45 mark i nye skånske penge.
1339. 27. decemberSlesvig191Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter gods i Gammelby, Gelting m.m. til ridderen Sigfred Sehested.
1339. 27. december192Oluf Lunge skøder gods i Rødby til herr Nicolaus Brokdorf.
1339. 28. december193Ingefred af Ganløse, enke efter marsken Lave, skøder et bol jord i Sørbymagle til Antvorskov kloster mod at dette yder hende 6 mark sølv årligt, sålænge hun lever.
1339194Peder Nielsen Lykke skænker gaver til Dalum kloster og til Johanniterne.
1339195Hr. Jakob Nielsen pantsætter Jens Mogensen af Gunderslev en gård i Broby.
1339196Ebbe Aks pantsætter Niels Tuesen sin gård i Kostræde for 9 mark sølv.
1339197Niels Kurebasse, borger i Næstved, pantsætter gods i Rønnebæk til Tyge Tolvsen.
1339198Jakob Frost, borger i Næstved, pantsætter en gård i Rønnebæk til Tyge Tolvsen.
1339199Tue Tuesen pantsætter gods i Rønnebæk til Tyge Tolvsen.
1339200Henrik Vejle pantsætter en gård med stenhus i Helsingborg til Stig Pedersen.
1339201Herr Ebbe Galt pantsætter gods i Låsby sogn til Niels Lille af Vissing.
1339202Peder Brok skænker gods i Fogstrup til Ring kloster.
1339203Fru Sofie, enke efter Peder Brok, stadfæster sin mands gave (nr. 202).
1339204Grev Gerhard 3. af Holsten stadfæster overdragelse af gods i Kasted til Alling kloster.
1339205Kong Magnus af Sveriges værnebrev (for hospitalet i Åhus).
U 1093. 22. august206Kong Erik giver nonneklostret i Reval et privilegium.
U 1206. 26. juli207Dronning Margrete giver nonneklostret i Reval et privilegium.
U 1207. 25. juli208Kong Erik giver nonneklostret i Reval et privilegium.
U 1210. 9. september209Kong Erik giver nonneklostret i Reval privilegium.
U 1230. 25. november210Høvedsmanden Niels Ubbesen i Reval erklærer, at Johan Bills har pantsat gods til nonneklostret i Reval for 900 mark sølv.
U 1283. 9. juni211Kong Valdemar giver nonneklostret i Reval et privilegium.
U [1]302. 14. juni212Kong Valdemar giver nonneklostret i Reval et privilegium.
U 1345. 17. maj213Kong Erik giver nonneklostret i Reval et privilegium.
U 1348. 11. juni214Kong Valdemar giver nonneklostret i Reval et privilegium.
U 1350. 19. maj215Kong Erik giver nonneklostret i Reval et privilegium.
U 1256. 10. november216Hertug Valdemar af Jylland giver borgmestre og rådmænd i Slesvig ret til at udnævne byfogeden.
U 1270. 7. marts217Kong Erik 5. Glipping fritager magistrater og borgere i Neuss for told og »grundtrure« i sit rige og lover firdobbelt erstatning til skibbrudne borgere.
U 1270. 22. september218Dronning Margrete stifter Hellig-Kors nonnekloster i Rostock.
1280. 14. juliVordingborg219Kong Erik 5. Glippings privilegium for Greifswald, Dipl. Dan. 2. rk. II nr. 405, må anses for uægte, cf. D. Schäfer, Das Buch des Lüb. Vogts auf Schonen p. XXIII note 3 (2. Auflage p. XXIV note 4) og ovf. under 1338 10. juni, nr. 92.
U 1235. 5. februar220Kapitlet i Børglum stadfæster biskop Niels af Børglums gave til Løgum kloster på gods i Dover.
U 1305. 5. februar221Biskop Jens af Børglum stadfæster biskop Niels af Børglums gave til Løgum kloster på gods i Dover.
U 1329. 4. april222Ridderen Peder Gødesen skøder Debelmark i Gammel-Grenå sogn til Ugod Ebbesen.
U [1330-1344]223Biskop Jens af Roskilde stadfæster det indulgensbrev, som Isnardus og Dominikus, patriarker af Antiochia og Grado, sammen med 8 andre ærkebisper og bisper i 1318 havde givet kirken i Vallø.
forrige næste