forrige næste
DatoStedNr.Regest
1340. 1. januar1Grev Gerhard 3. af Holsten beder greverne Otto og Henrik af Hallermund om at komme ham til hjælp med alle de riddere og væbnere, de kan hverve.
1340. [1. januar-1. april]2Grev Gerhard 3. af Holstens skødebrev på jordegods.
1340. 5. januar3Ridderen Jens Uffesen forpligter sig til den 1. september at betale Lund domkirkes bygningsfond 25 mark penge for en grund i nærheden af hans gård (i Lund).
1340. 5. januar4Ridderen Jens Uffesen forpligter sig til den 1. september at levere til Lund domkirkes bygningsfond 6 stykker purpur til en værdi af 30 mark penge, som han har lånt af det.
1340. 8. januarReval5Dominikanerne i Reval vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1311 21. marts om Revals befæstning.
1340. 13. januarViborg6Vitskøl kloster erkender at have solgt sit gods på Læsø til kapitlet i Viborg.
1340. 26. januar7Hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og Samsø afstår sine rettigheder til Asminderød kirke til kapitlet i København mod at dette lader afholde en årtid for hendes afdøde ægtefælle Knud Porse.
1340. 2. februar8Froder Frodesen pantsætter en gård i Ludserød til Oluf Ebbesen for 10 mark sølv.
1340. 11. februarBergen9Biskop Håkon af Bergen takker hr. Erling Vidkunnsøn for tilsendelsen af en afskrift af overenskomsten mellem kong Magnus og Jens Uffesen (af 1339. 1. oktober) og fortæller, at ifølge rygtet har Sigvid Ribbing bragt en ny overenskomst i stand.
1340. 11. februarLübeck10Grev Gerhard 3. af Holsten slutter en præliminærtraktat med hertug Valdemar 3. af Slesvig om dennes overtagelse af Grev Gerhards panterettigheder i Nørre Jylland for 43.000 mark sølv.
1340. 11. februarLübeck11Hertug Valdemar 3. af Slesvigs genbrev til foregående brev.
1340. 14. februar12Biskop Simon af Viborg stadfæster Vitskøl kloster i besiddelsen af kirkerne i Strandby, Åle, Malle og Farstrup samt dets ret til udøvelse af den biskoppelige jurisdiktion over dets undergivne.
1340. 20. februarRostock13Johan Sasse, forhenværende kok hos kong Kristoffer 2., erkender at skylde apotekeren Heine, Johan Dassel og Johan Münster i Rostock 22 mark penge.
1340. 9. marts14Biskop Jens af Roskilde overlader Jens Tostesen 4½, ørtug skyldjord i Vejleby i fæste på livstid for ham og et af hans børn, efter at Jens Tostesen i forvejen havde skødet jorden til biskopsbordet.
1340. 19. martsSpandau15Junker Valdemar af Danmark, hertug af Estland, overdrager sin svoger, markgrev Ludvig af Brandenburg, landet Estland med arveret som medgift for sin søster Margrete.
1340. 23. marts15MRep.nr. 1861, se 1345. 28. februar—5. marts.
1340. 25. marts16Anders Ingvarsen pantsætter sit gods i Solrød til Wedekin af Hamæ for 4 mark sølv.
1340. 26. martsLandshut17Kejser Ludvig giver sin søn, markgrev Ludvig af Brandenburg, fuldmagt til at forhandle med den tyske orden om landet Reval.
[f. 1340. 1. april]18Hr. Jakob Flæb mageskifter sit gods i Fangel med Odense St. Knuds klosters gods i Hillerslev.
[f. 1340. 1. april]19Grev Gerhard 3. af Holsten stadfæster Odense St. Knuds kloster i besiddelse af det gods i Fangel, som det har erhvervet af Jakob Flæb.
[f. 1340. 1. april]20Giselbert v. Brunkhorst skøder to tofter i Ribe til kapitlet.
[f. 1340. 1. april]21Grev Gerhards dombrev på de to grunde på Dammen i Ribe.
[o. 1340. 1. april]22Pante-, skøde- og dombrev på en grund i Grønnegade i Ribe.
[1340. o. 1. april?]23Udkast til overenskomst mellem greverne Gerhard 3. og Johan 3. og staden Lübeck om at erklære Markvard og Albrecht v. Westensee fredløse i Holsten og Danmark.
1340. 19. april24Morten Due af Bollerup sælger gods i Bollerup til domprovst Holger i Lund og forpligter sig til at skøde det på Ingelstad herredsting.
1340. 22. aprilSpandau25Junker Valdemar, kong Kristoffers søn, lover at overholde den overenskomst, som biskop Svend af Århus, Hasse v.Wedel og Gereke Wolf, brandenburgske råder, har indgået med hertug Albrecht 4. af Sachsen, grev Johan 3. af Holsten og grev Johan af Hoya i striden mellem ham og grev Gerhard 3.s sønner, greverne Henrik og hans brødre.
1340. 24. aprilFramlev Herredsting26Tingsvidne af Framlev herredsting, at Anders Knudsen har skødet Harlev mølle til hr. Asser, prior i Ring.
1340. 25. aprilRoskilde27Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, erklærer, at fru Margrete Bjørns, datter af Niels Hermansen, på sit sygeleje har givet Clara kloster i Roskilde ret til at indløse en af hende pantsat gård i Svogerslev.
1340. 25. aprilRoskilde28Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, erklærer, at fru Margrete Bjørns, datter af Niels Hermansen, på sit sygeleje har erkendt at skylde Clara kloster i Roskilde 8 mark sølv.
1340. 25. april29Biskop Henrik af Lübeck vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1288 2. januar om Lübeckernes sikkerhed i Danmark og deres ret til at bjærge skibbrudent gods.
1340. 28. april30Kapitlet i Lund stadfæster anlæggelsen af en ny vej ved St. Mikkelskirke i Lund.
1340. 30. aprilMölln31Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten lover at mægle mellem hertug Erik d. yngre af Sachsen-Lauenburg og fyrsten af Mecklenburg, medens hertug Erik lover at mægle mellem greverne og kong Valdemar af Danmark.
1340. o. 1. maj32Lars Truedsen skøder sit gods i Tvingstrup til Corpus Christi altret i Århus domkirke.
1340. 3. majLund33Ridderen Jakob Jensen af Markie skænker gods i Kabbarp, Fjärdingslöv og Onsvala samt en gård i Lund til det af ham stiftede St. Jakobs og St. Katerinas alter i domkirken i Lund.
13[40] 5. maj el. 13[41] 4. majBohus34Magnus Niclissøn opstiller et inventarium over smykker, bøger, våben m. m., som er udleveret fra kong Magnus' fiscus på Bohus. Heriblandt nævnes, at den herre kansler af Norge modtog en bog i Varberg..... Skrevet på Bohus i det Herrens år 134... korsets dag.
1340. 6. maj35Bent Eskilsen i Veka pantsætter sin gård i Skummeslöv til kirken sammesteds for 30 mark skånsk.
1340. 19. majLübeck36Hertug Valdemar 3. af Slesvig bevidner med sine medlovere den overenskomst, han har indgået med kong Valdemar 4. Atterdag og dennes medlovere om kongens ægteskab med hans søster Helvig, om hendes medgift og om indløsningen af Nørrejylland.
1340. 19. maj37Kong Valdemar 4. Atterdag erkender at skylde hertug Albrecht 4. af Sachsen (Lauenburg) 1000 mark sølv og lover at betale dette beløb i fire halvårlige terminer med pelsværk, voks og klæde.
1340. 20. majLübeck38Kong Valdemar 4. Atterdag giver Stralsund forskellige rettigheder på Skånemarkedet.
1340. 21. majLübeck39Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og deres medlovere slutter overenskomst med kong Valdemar 4. og hans medlovere om pantsættelse af Fyn m.m.
1340. 21. majLübeck40Kong Valdemar 4. Atterdag og hans medloveres genbrev til foregående brev.
1340. 21. majLübeck41Kong Valdemar 4. Atterdag forlener grev Johan 3. af Holsten med Femern som et arvelen.
1340. 21. majLübeck42Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster Lübeckernes vragret i Danmark samt deres rettigheder på Skånemarkedet og andetsteds i Danmark.
1340. 21. majLübeck43Kong Valdemar 4. Atterdag skænker Tåsinge til hertug Albrecht 4. af Sachsen (Lauenburg).
1340. 31. majLund44Ærkebiskop Peder af Lund vidimerer ridderen Lars Larsens brev af 1334 15. februar.
1340. 11.juni45Anders Mogensen kvitterer Niels Hak af Hyby for betaling af 11 (eller 15) mark skånsk.
1340. 22. juni46Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten erkender at skylde deres mænd, hr. Albern v. d. Wisch, Wulf Pogwisch og Hartvig Wulf 627 mark penge og 145 mark sølv, at forrente med 10% pro anno og med sikkerhed i Gottorp slot.
1340 23. juni46MReg.Dan. nr. 2194, se 1360 23. juni.
1340. 23. juni47Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten overlader hertug Valdemar 3. af Sønderjylland deres panterettigheder i Nørrejylland for 42.000 mark sølv, medens hertugen til gengæld for denne sum overlader dem Sønderjylland i pant.
1340. 23. juni48Hertug Valdemar 3.s genbrev til foregående brev.
1340. 23. juni49Ingeborg, enke efter ridderen Jens Slæt, pantsætter sit gods i Jorløse sogn til Segebod Krummedige for 20 mark sølv.
1340. 24. juni49MReg.Dan. nr. *1753, angår stiftelsen af et alter i Rendsburg og udelades i Dipl.Dan.
1340. 28. juniHelsingborg50Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne stadfæster privilegierne for gejstligheden, adelen, borgerskabet og øvrige indbyggere i Skåne.
1340 [o. 28.-29. juni]51Ærkebiskop Peder og kapitlet i Lund samt skånske abbeder, riddere, væbnere og borgere erklærer, at de på eget initiativ indkaldte kong Magnus i 1332 og hyldede ham som Skånes konge, og at de fortsat vil vise ham lydighed og troskab og bevare forbindelsen med Sveriges krone.
[1340 o. 29. juni]52Ærkebiskop Peder og kapitlet i Lund erkender at have fået Hammershus m.m. af kong Magnus af Sverige, og at borgen altid skal stå ham åben.
1340. 29. juniHelsingborg53Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne lover at bistå Lundekirken, dersom denne skulle komme i vanskeligheder på grund af dens forsikring om troskab og lydighed overfor den svenske krone.
1340. 3. juliHelsingborg54Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne lover fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg en årlig ydelse på 200 mark sølv til gengæld for hans bistand.
1340. 6. juliHelsingborg55Kong Magnus af Norge, Sverige og Skåne giver på forbøn af fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg borgerne i Rostock toldfrihed i Norge fra Mortensdag 1343 til Mortensdag 1345 — »Givet i Helsingborg ottendedagen efter apostlene Petrus' og Paulus' dag i det Herrens år 1340.«
1340. 8. juliKøbenhavn56Markvard Stove den ældre og Otto Galenbek, høvedsmænd i København, giver med deres herre, greven af Holstens samtykke frit lejde til de lybske købmænd, der i dette år vil besøge København i markedstiden.
1340. 17. juliÅlborg57Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster Vitskøl klosters privilegier, fritager det for alle fogedkrav, inne, stud og alle andre ydelser til kongen, indbefattet sagefald.
e. 1340. 25. juliLübeckIndførsel i Lübeck Niederstadtbuch: slesvigkanniken Henrik og lübeckernotaren Nikolaus Magnus skylder Lübbert Schwartz 35 mark penge.
1340. 30. juli58Biskop Jens af Roskilde overlader Agnete kloster i Roskilde bøderne af dets undergivne i sager vedrørende helligbrøde.
1340. 30. juli59Konrad Preen, høvedsmand i Reval, og de kongelige råder i Estland slutter overenskomst med rådet i Reval angående høbjærgningen i engene langs Jerwekullsøen.
[1340] 9. augustOdense60Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten beder rådet i Lübeck hindre Otto Schenk v. Schenkenberg og andre i at nedsætte deres rygte, da de klager, som greverne har fremsat mod dem for ikke at være ilet deres fader til hjælp, da han blev dræbt, vil blive gentaget for et andet forum.
1340. 17. august60MAÆA, II 15. Årstallet er forkert, brevet er fra 15. årh.
1340. 23. august60MBLüb. UB. II 662 nr. 713, Reg.Dan. nr.*1761, vedrører interne forhold på Femern og udelades i Dipl.Dan.
1340. 1. september61Niels Jensen af Kværkeby pantsætter sit gods i Avnstrup til Jakob Halvegge for 3½ mark sølv.
1340. 3. septemberLund62Niels Birgersen får låsebrev på gods i Herrestad.
1340. 3. septemberMölln63Hertug Albrecht 4. af Sachsen(-Lauenburg) skænker kapitlet i Ratzeburg 6 mark lybsk i årlige indtægter til afholdelse af en årtid for afdøde biskop Ludolf af Ratzeburg, for hans fader hertug Johan 2., og hans moder Elisabeth, forhenværende dronning af Danmark, og for hans hustru Beate.
1340. 7. september64Ingefred, datter af ridderen Peder Jonsen, pantsætter sit gods i Lindholm og Mørdrup i Uggeløse sogn til Esrom kloster for 100 mark sølv.
1340. 8. september65Otto Spliet kvitterer Thomas Jensen og hans medarvinger efter Jens Bugge for betaling af 20 mark sølv.
1340. 10. septemberLund66Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Peder Holgersen har pantsat alt sit gods i Gärds herred til Niels Birgersen for 150 mark sølv.
1340. 11. septemberMalmø67Tingsvidne af Malmø byting, at præsten Roland har skødet en gård i Malmø til Jens Dænesen.
1340. 20. septemberÅrhus68Hertug Valdemar 3. af Jylland forpligter sig til, dersom hans fogeder på Riberhus ikke inden førstkommende pinsedag har aflagt mandsed til kong Valdemar, at henvise vasallerne i lenet til kongen.
1340. 28. septemberLübeck69Biskop Hellembert af Slesvig henlægger Trelstorp kirke til en af de otte gamle præbender ved Slesvig domkirke.
1340. 29. september70Jakob Basse skøder det gods, som hans hustru Margrete testamenterede til præsteembedet i Snøde, til præsten Niels og hans efterfølgere sammesteds.
[1340-45] 29. septemberR[oskilde]71Kong Valdemar 4. Atterdag tager borgerne i Roskilde under sin beskyttelse og bekræfter deres privilegier samt giver dem toldfrihed indenfor rigets grænser.
1340. 8. oktober72Ridderen Timme Godendorp, foged i Kolding, pantsætter Gårslev sogn og halvdelen af møllen i Vejle til Henneke Bymand for 170 mark lybsk, 7 1/2, mark sølv og 6 mark korn.
1340. 18. oktober73Tyge Rubing, præst, erkender, at Løgum kloster for livstid har overladt ham dets gods i Bejlhus, Ottersnab og Enbøl.
1340. 22. oktober74Biskop Jens af Roskilde eftergiver alle, der yder Roskilde Clara kloster hjælp, 40 dages kirkebod.
1340. 25. oktoberLondon75Kong Edward 3. af England frafalder en beslaglæggelse af gods tilhørende borgere i Lübeck, Rostock og Stralsund, da det er blevet bevist, at det engelske skib, som i pinsen 1338 blev erobret »ved Danmarks kyst«, ikke blev taget af borgere i disse stæder, men »af nogle mænd, som bevæbnet befandt sig ombord i det skib fra Kampen, som var sendt i søen på byerne Harderwijks, Zwolles, Staverns og Kampens bekostning..... (Givet) Londons Tower den 25. oktober«.
1340. 6. november (?)76Lars Då udsteder brev om gods i Stadel.
1340. 11. november77Kong Valdemar 4. Atterdag giver Bo Eskilsen Falk frihed for alle afgifter til kongen af hans gods i Skåne.
1340. 13. novemberHelsingborg78Kong Magnus af Sverige stadfæster helligåndshuset i Stralsunds besiddelse på stadens fed i Falsterbo.
1340. 17. novemberVordingborg79Kong Valdemar 4. Atterdag forpligter sig til at bistå Albrecht 2. af Mecklenburg, dersom denne skulle komme i vanskeligheder, fordi han holder sine havne åbne for kongen og lukkede for hans fjender.
1340. 21. novemberLund80Ridderen Jens Eriksen skøder ærkebiskop Peder af Lund alt sit gods på Bornholm med undtagelse af ødegodset i Øster-Larsker sogn.
1340. 26. novemberRoskilde81Ærkedegnen Hemming og kantoren Jens i Roskilde vidimerer dekanen Jakob Povlsens brev af 1340 25. april.
1340. 26. novemberRoskilde82Ærkedegnen Hemming og kantoren Jens i Roskilde vidimerer dekanen Jakob Povlsens brev af 1340 25. april.
1340. 28. novemberRibe83Hertug Valdemar 3. af Jyllands dombrev på en grund i Bredegade i Ribe til domkirkens bygningsfond.
1340. 2. december83MLüb. UB. II 665 nr. 717, Reg.Dan. nr. *1767, vedrører interne forhold på Femern og udelades af Dipl.Dan.
1340. 9. december84Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten beder biskop Niels af Odense at stadfæste deres gave af Nybølle kirke til Dalum kloster til afholdelse af deres faders årtid.
1340. 14. december85Grev Giselbert af Holsten, provst i Bremen og udvalgt biskop af Halberstadt, lover at tilbagebetale et lån hos Dalum kloster i Flensborg eller Bremen.
134086Gavebrev (el. gavebreve) af Otto Hardenberg, ridder, Niels Jensen af Keldebæk og Oluf Elavsen til Dalum kloster.
134087Bo Ovesen og hans hustru Margrete afstår gods i Luderup og Bøgesø til Næstved St. Peders kloster.
134088Jens Mogensen pantsætter en gård i Holløse til Næstved St. Peders kloster for 6 mark sølv.
134089Niels Jonsens gavebrev til Øm kloster.
134090Stokkenævnsbrev om Østergård i Ørting.
134091Skiftebrev mellem Peder Roedts sønner og Sofie.
1340 (?)92Biskop Peder af Viborg bevidner, at præsten Niels Jonsen i Vester Hassing har skænket 3 boder i Ålborg til Vor Frue kloster.
134093Uffe Nielsen, ridder, mageskifter sit gods i Vrensted med gods i Vester Hassing.
134094Roskilde kapitel vidimerer to breve af junker Otto af Danmark til fordel for Bo Falk.
134095Gerhard Mey pantsætter Mads Jakobsen af Forsinge alt sit gods i Forsinge.
134096Peder Vendelbo udsteder brev på Hammenhög.
134097Bent Tygesen, væbner, sælger jord i Halland til Birger Orkesen.
134098Peder Nielsen Lykke skøder sit gods i Nordskov til Niels Gødesen.
134099Peder Tønnesen pantsætter alt sit gods i Bøstrup til Jens Assersen.
1340100Ærkebiskop Peder af Lund giver Claraklostrene et aflads privilegium.
1340101Staden Deventer sender brev til Danmark.
1340102Biskop Oluf i Reval vidimerer kong Erik 6. Menveds privilegium for klosteret Padis.
1340. u.d.102MARep.nr. 1901, Brandt, Gammeldansk Læsebog 78, er et falskneri fra ca. 1450, cf. bemærkningerne til nr. 76.
1340. u.d.102MBReg.Dan. nr.*1768, se [1341 3. januar] nr. 130.
1340. u.d.102MCÆA. I 133 (to breve). Åarstallet er forkert, må ligge efter 1357, cf. ÆA. I 137. Mcccxl skal rimeligvis rettes til Mccclx.
[o. 1340]103Kampens toldsatser.
[o. 1340]104Skrå for Slesviggildet i Soest.
[f. 1340-48]105Anders Krog og Henrik Pedersen skøder gods i Særslev sogn til Odense St. Knuds kloster.
[1340-48]106Grev Henrik af Holsten tildømmer Odense St. Knuds kloster gods i Hemmerslev.
[1340-48]107Biskop Niels af Odense skøder en gård i Vigerslev til St. Knuds kloster i Odense.
[1340-48]108Grev Henrik af Holsten tildømmer St. Knuds kloster i Odense gods i Vigerslev.
[1340-48]109Greverne Henrik og Klaus af Holsten skøder Korsebjærg mark til St. Knuds kloster i Odense.
[1340-48]110Byfogeden i Odense skøder ifølge fuldmagt fra greverne af Holsten Korsebjærg mark til Odense St. Knuds kloster.
1340111Peder Nielsen i Sønderup pantsætter to gårde i Selde (til bispen af Viborg?).
[1340-54]Roskilde112Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for 2. gang Jens Nielsen 5 brydegårde og en vandmølle i Ørslev i Løve h.
[1340-1354]113Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for 3. gang Jens Nielsen 5 brydegårde og en vandmølle i Ørslev i Løve herred.
[1340-57?]114Hr. Lyder Maltzan indrømmer de holstenske grever en bede af sit gods på Fyn.
[1340-62]115Biskop Niels af Odense skøder Lundsgård og 2 gårde i Lådne-Brøndstrup til St. Knuds kloster i Odense.
[1340-62]116Biskop Niels af Odense skøder to jorder i Hemmerslev til St. Knuds kloster i Odense.
[1340-62]117Biskop Niels af Odense lejer en gård og et møllested i Hersnap til fordel for St. Knuds kloster.
[1340-62]118Biskop Niels af Odense skænker en jord i Hersnap mark til St. Knuds kloster i Odense.
[1340-62 og 1400-20]119Biskop Niels (og biskop Jens) af Odense erklærer at have St. Knuds klosters gods i Ejby i leje af klostret.
[1340-74?] 7. december120Kong Valdemar 4. Atterdags stadfæstelsesbrev på gods i *Byre herrit.
[1340-75]121Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for 2. gang Roskilde kirkes bygningsfond 8 ørtug skyldjord i Gundsølille.
[1340-75?]122Kong Valdemars privilegium til Vestervig kloster.
[1340-75?]123Kong Valdemars privilegium til Asmild kloster.
[1340-75?]124(Herman Andersen vidimerer 1502) to breve af kong Valdemar et mageskifte med Øm kloster og et kongeligt mandat i en strid mellem klostrene i Øm og Vissing samt en stadfæstelse af kong Erik på nævnte mageskifte.
[1340-75?]125Kong Valdemar overlader kirken i Ribe alle kongelige rettigheder i Skodborg herred.
[1340-75?]126Kong Valdemars brev på Hålsbro m. m.
1340126ANiels Knudsen af Svanholm pantsætter to gårde i Svogerslev til Gerlak Frie, borger i Roskilde.
1340, pinseFranciskanerordenens generalkapitelakter. Acta generalis capituli Assisii 1340. §14. To almene studieforløb blev forordnet, nemlig i Lissabon og i Roskilde i provinsen Danmark.
1340-1342Falsterbo nævnes i Otto Francke, Das Verfestungsbuch der Stadt Stralsund (1875) nr. 167. Værket har ikke været muligt at konsultere ultimo 2007.
forrige næste