forrige næste
DatoStedNr.Regest
1341. 2. januarHelsingborg127Kong Magnus af Sverige henlægger to mark guld af mønten i Lund til dronning Blancas underhold.
1341. 3. januarBergen128Biskop Håkon af Bergen skriver til hr. Ivar Ogmundssøn og udtrykker bl.a. det håb, at de stedfindende rystelser i Danmark ikke vil komme nogen til skade.
1341. 3. januarHelsingborg129Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster kong Magnus af Sveriges erhvervelse af Skåne, Blekinge, Lister og Hven og lover at respektere Lundekirkens rettigheder i Danmark.
[o. 1341. 3. januar][Helsingborg]130Kong Valdemar 4. Atterdag anerkender grev Johan 3. af Holstens pantsættelse af Skåne, Bleking, Lister og Hven til kong Magnus af Sverige.
1341. 3. januarHelsingborg131Kong Valdemar 4. Atterdag sælger og afstår Sønderhalland og Bjäre og Norra Åsbo herreder i Skåne til kong Magnus og Sveriges krone for 8000 mark sølv.
1341. 6. januarRoskilde132Kong Valdemar 4. Atterdag lover ikke at bære nag til sin faders fjender og at overholde kirkens, adelens, købmændenes og bøndernes friheder og rettigheder.
1341. 8. januarHelsingborg133Kong Valdemar 4. Atterdag overlader ejendomsretten over Fyn til greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og deres arvinger, når han og hans arvinger er døde.
1341. 8. januarHelsingborg134Kong Valdemar 4. Atterdag stiller Vordingborg og Korsør, samt Søborg, når han får denne borg i sin magt, som sikkerhed for hans overholdelse af de i Lübeck og nu i Helsingborg trufne overenskomster med greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten.
1341. 12. januarReval135Konrad Preen, høvedsmand i Reval, og hans søn Peder erkender at skylde rådet i Reval 20 mark sølv.
1341. 15. januarRibe136Hertug Valdemar 3. af Jylland bevidner, at Jon Bonde, borger i Ribe, på hans retterting har skødet sin gård Hennebjærg til kapitlet i Ribe.
1341. 16. januarRoskilde137Kong Valdemar 4. Atterdag erkender at have fået overdraget borgen i København sammen med byen som en nåde fra biskop Jens af Roskildes side, og at denne overdragelse kun gælder indtil 1342 6. december.
1341. 16. januarRoskilde138Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster Roskildekirkens privilegier, lover at udstede nye privilegier for kirken uden betaling og overlader Roskildebispen alle skatter, vedtaget af landsting og herredstingene, med undtagelse af den skat, der er pålagt til indløsning af Sjælland.
[o. 1341. 16. januar?]139Kong Valdemar 4. Atterdag fritager Sorø klosters gods i Ude-Sundby for alle ydelser til kongen samt for ekstraordinære skatter.
1341. 17. januarRoskilde140Kong Valdemar 4. Atterdag fritager Roskildekannikernes og domkirkens bryder, landboer og gårdsæder for leding, inne og stud og øvrige afgifter til kongen samt overlader kapitlet og domkirken al kongelig ret over godset med undtagelse af øragret, danefæ og orbodemål.
1341. 26. januarPaddeborg141Kong Valdemar 4. Atterdag befaler Konrad Preen, høvedsmand i hertugdømmet Estland, at overgive hertugdømmet med alle tilliggender og rettigheder til markgrev Ludvig af Brandenburg, når han bliver opfordret dertil.
1341. 2. februar142Johan v. Axekow, ridder, erkender, at den strid, der har været mellem ham og klostret i Doberan angående bederne, tjenesteydelserne og domsrettighederne af 6 bol i Stébelow, på hvilke han har brev af fyrst Henrik 2. af Mecklenburg og klostret breve af Erik 6. Menved og fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg, er bilagt ved at klostret har betalt ham 170 mark penge for hans krav.
1341. e. 2. februar142MÆA. II 283, J86. Årstallet er forkert, skal rimeligvis rettes til 1401, cf. ÆA.II 277, J38 og Rep. nr. 5729.
1341. 9. februarAvignon143Pave Benedikt 12. roser den tyske orden i Livland for den støtte, den har ydet cistercienserklostrene Valkena, Padis og Gudvalla overfor den danske høvedsmand i Estlands udpresninger, og opfordrer ordenen til fortsat at forsvare klostrene.
1341. 11. februarRoskilde144Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster alle de friheder, borgerne i København har fået af tidligere konger.
1341. 22. februarRoskilde145Kong Valdemar 4. Atterdag forbyder voldgæsteri hos og overgreb mod gejstlige personer og gejstligt gods på Sjælland.
1341. 4. martsRoskilde146Biskop Jens af Roskilde henlægger kirken i Værløse til Roskildekanniken Jens Nielsens præbende.
1341. 4. marts147Sakse og Peder Konradsen pantsætter deres jord i Gerlev til Asser Krage, indbygger i byen Slagelse.
1341. 5. martsRendsborg148Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten slutter fred og overenskomst med ditmarskerne, bl.a. skal sejladsen på Ejderen og Trene være fri og uhindret af toldafgifter.
1341. 7. martsÅhus149Svend Olufsens testamente.
1341. 9. martsSlesvig150Biskop Hellembert af Slesvig udsteder en forordning om interdikt og banlysning i tilfælde af voldelig fremfærd mod gejstlige og gejstligt gods.
1341. 10. martsReval151Konrad Preen, høvedsmand i Reval, og de kongelige råder i Estland bevidner, at Mathias Esche, udstyret med et brev fra den svenske konge, har fremført klager for rådet i Reval mod nogle af hans debitorer i denne stad, men at han har undladt at forfølge disse klager.
1341. 10. martsVolborg herredsting152Niels Kiste skøder alt sit gods i Gershøj og Vester-Såby til Roskilde Clara kloster.
1341. 11. martsMünchen153Kejser Ludvig overdrager byskatten af Lübeck til markgrev Ludvig af Brandenburg.
1341. 13. marts154Clara kloster i Roskilde optager Niels Kiste som lægbroder i klostret.
13[4]1. 16. martsLund155Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at Jakob Jensen, kaldet junker Hanneke, har skødet sin gård i St. Thomas sogn i Lund til hr. Mads, sognepræst ved kirken i Brunnby.
[f. 1341. 18. marts]156Jon Bonde pantsætter et stenhus i Grønnegade i Ribe til domkirken.
1341. 18. marts157Peder, prior i Dalby, og kapitlet sammesteds præsenterer Gerlak Thomsen, kannik i Lund, til Branstad kirke.
1341. 21. martsHertug Bugislav af Pommern-Wolgast stadfæster besiddelser for klostret St. Jürgen vor Rambin og lover at gå ind for, at Roskilde biskop og kapitel overdrager patronatsret over sognekirken i Rambin til klostret.
1341. 29. martsRiseberga158Ulf Gudmarsson, lagmand i Närke, og hans hustru Birgitta Birgersdatter skøder gods i Västergötland til Riseberga kloster, hvor deres datter Ingeborg er indgivet som nonne. Blandt vidnerne deres svigersøn Sigvid Ribbing.
1341. 30. marts159Gynter Thomsen, borger i Lund, præsenterer på sine broderbørns vegne Gerlak Thomsen, kannik i Lund, til Branstad kirke.
[1341. 8. april]LübeckIndførsel i Lübeck Niederstadtbuch: 6 navngivne personer fra Slagelse forpligter sig til at holde alle andre skadesløse for de 210 mark, de skylder Henneke Kerkenbreker.
1341. 10. april160Kapitlet i Århus giver regler for kannikernes residens.
1341. 10. april160MReg.Dan. nr. *1783. I dette brev nævnes blot en Nicolaus de Ymbria, vikar i Lübeck, blandt brevets vidner, hvorfor det udelades af Dipl.Dan.
1341. 13. aprilRibe161Biskop Jakob af Ribe giver Jens Mørk af Bøkistok fuldmagt til at skøde bispens gård i Skåde til kapitlet i Århus.
1341. 15. aprilLund162Ærkebiskop Peder af Lund henlægger kirken i Branstad til Lundekanniken Gerlak Thomsens præbende.
1341. 15. april163Peder Larsen og Uffe Jensen, væbnere, provst Godfred m.fl. gejstlige og læg-folk bevidner, at de overværede fru Margrete Basses begravelse 1339 16.februar og hørte hendes testamente blive oplæst i Snøde kirke.
1341. 20. aprilAvignon164Pave Benedikt 12. formaner den danske høvedsmand i Estland at undlade at opkræve den ekstraordinære skat, som han har lagt på det gods i Estland, der tilhører klostrene Valkena, Padis og Gudvalla.
1341. 27. aprilRoskilde165Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Niels Kiste på kongens retterting har skødet sit gods i Gershøj og Vester-Såby til Clara kloster i Roskilde.
1341. 30. aprilRoskilde166Trued Bjørnsen giver Clara kloster i Roskilde fuldmagt til at indløse den gård i Svogerslev, som hans moder Margrete Bjørns havde pantsat til kanniken Wille i København.
1341. 30. april167Troels Jonsen pantsætter sit gods i Flensted (til Øm kloster).
1341. 4. maj167MReg.Dan. nr. *1786, se 1340 5. maj.
1341. 11. majLund168Provst Holger Pedersen i Lund skøder sit gods i Hofterup og Virketorp til Lund domkirkes bygningsfond som erstatning for det gods, han har fået i Karleby, samt til opretholdelse af gudstjenesten ved det alter, som han har stiftet i domkirken.
1341. 11. majLund169Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster provst Holger Pedersens foregående brev.
1341. 12. majReval170Den kongelige domstol i Reval bevidner, at Odvard af Kummus og Everhard af Mekes har pantsat en hageplov i landsbyen Wassemule til Gerlak Lebarth, rådmand i Reval.
1341. 21. majRoskilde171Kong Valdemar 4. Atterdag sælger hertugdømmet Estland med alle tilliggender og rettigheder til den tyske orden for 13000 mark sølv (udkast).
1341. 22. majStockholmKong Magnus pantsætter Tierps og Wåla herred til Gisle Elinason. Blandt vidnerne Johan Kristianson, foged over Skåne.
1341. 27. maj172Anders Ovesen pantsætter Henneke Sylow sit gods i Ladager og Salby for 20 mark sølv.
1341. 2. juni172Mse 1341 9. juni, nr. 177.
1341. 2. juni173Biskop Niels af Odense vidimerer og stadfæster brevet af 1341 15. april og tildømmer Snøde præstekald det i nævnte brev omtalte gods.
1341. 3. juniAvignon174Pave Benedikt 12. pålægger biskop Svend af Århus at yde Dalum kloster hjælp til at få dets gods tilbage.
[1341. o. 6. juni]175Kong Valdemar 4. Atterdag overlader biskop Jens af Roskilde borgen Søborg med tilliggende herreder som vederlag for borgen København med tilliggende gods, samt for gods og tiender på Møn og Rügen, som bispen har overladt kongen.
1341. 6. juniTjærebylund176Kong Valdemar 4. Atterdag, Peder Vendelbo, Uffe Nielsen og Sakse Pedersen, riddere, og Jens Mogensen, væbner, erklærer, at brevet til biskoppen af Roskilde, nr. 175, inden 8 dage skal blive beseglet af Frederik af Lochen, ridder, og af Anders Ovesen, så snart kongen får en kopi af brevet.
1341. 9. juniRibe177Biskop Jakob af Ribe og kapitlet bevidner, at Ebbe Nielsen, borger i Ribe, og hans hustru Margrete har skænket en gård i st. Peders sogn i Ribe til afholdelse af deres årtid.
1341. 13. juniNotmark178Sigfred, bispen af Odenses official, Herman, provst på Als, og ridderne Knud Friis og Niels Roach bevidner det forlig, som er indgået mellem præsten i Notmark, Henrik Lunov, og sognebeboerne om de messer, præsten skal læse som modydelse for forskellige gaver.
1341. 15. juni179Dekanen Jakob Povlsen, provsten Henrik og ærkedegnen Hemming af Roskilde vidimerer kong Valdemars brev om København (nr. 175).
1341. 15. juni180Jakob Povlsen, dekan, magister Henrik, provst, og magister Hemming, ærkedegn ved kirken i Roskilde, vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 6. Juni (nr. 176).
1341. 17. juni181Morten Due af Bollerup erkender at have solgt alt sit gods i Bollerup med undtagelse af hovedgården til domprovst Holger Pedersen i Lund.
1341. 19. juni182Broder Rikulv af Antvorskov, generalkommendator for Johanniterprioratet Danmark, Sverige og Norge, skøder Antvorskov klosters gods i Fjärestad i Luggude herred til Peder Svendsen, kannik og kældermester i Lund.
[1341] 23. juni el. [1342] 22. juniRoskilde183Kong Valdemar 4. Atterdag opfordrer rådet i Stralsund til at henlægge sagen mod Henneke Saksesen fra Køge om en hest, da marsken hr. Frederik Lochen er ansvarlig for, at denne hest blev beslaglagt.
1341. 26. juni184De edsvorne på Femern godkender Nikolaus v. Alverstorps skøde af et halvt bol i Bisdorf til Odense st. Knuds kloster.
1341. 28. juniStockholm185Kong Magnus af Sverige tager borgerne i Kampen under sit værn og stadfæster de privilegier på Skånemarkederne, som de havde opnået af tidligere danske konger.
1341. 29. juni185MRep. nr. 1936, se 1347 29. juni.
1341. 15. juliKærbylund186Kong Valdemar 4. Atterdag slutter forbund med Lübeck, Rostock, Wismar, Stralsund og Greifswald mod sørøverne og stadfæster deres privilegier i Danmark.
1341. 16. juliKøbenhavn187Markvard v. Stove den ældre og Otto Galenbek, høvedsmænd på borgen i København, giver stæderne Kampen, Stavern, Harderwik og alle andre vestlige stæder frit lejde til at besøge markedet i København på sildefiskeriets tid i indeværende år.
1341. 25. juli188Grev Johan 3. af Holsten erklærer at have opfordret Lübeck, Stralsund, Greifswald, Rostock og Wismar til at udsende bevæbnede skibe til bekæmpelse af sørøveriet og for at modstå kong Valdemars fjender i Kalundborg, og lover at stå sammen med dem, hvis dette skulle få krigeriske følger.
1341. 29. juliSkarresholm189Kong Valdemar 4. Atterdag tager Clara kloster i Roskilde i sit værn og fritager dets gods for ledingsbyrde, fogedkrav, inne, stud og andre ydelser til kongen samt overlader klostret alle bøder af dets undergivne.
1341. 29. juliSkarresholm190Kong Valdemar 4. Atterdag tager Clara kloster i Roskilde i sit værn og frita-ger dets gods for ledingsbyrde, fogedkrav, inne, stud og andre ydelser til kongen samt overlader klostret alle bøder af dets undergivne.
1341. 30. juli190MLeverkus, UB. d. Bisthum Lübeck I 827 nr. 649, Reg.Dan. nr. *1796, i dette brev nævnes blot blandt vidnerne Nicolaus de Ymbria, vikar i Lübeck, hvorfor det udelades af Dipl.Dan.
1341. 3. augustHelsingborg191Stig og Karl Nielsen giver tilladelse til, at deres svoger Niels Gødesen sælger det gods i Halland, som han har fået i medgift med deres søster, til Bent Arvidsen.
1341. 10. augustRoskilde192Niels Spink i Næstved pantsætter en gård i Rejnstrup til provst Henrik i Roskilde.
1341. 25. augustVed Kalundborg193Kong Valdemar 4. Atterdag tager biskop Jakob af Ribe i sit værn og fritager ham for alle ydelser undtagen den, der er pålagt til rigets indløsning.
1341. 28. augustKalmar194Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne tager Roskilde kapitels gods under sin beskyttelse og stadfæster dets privilegier.
1341. 1. septemberKalundborg195Greverne Henrik og Klaus og junker Gerhard af Holsten, hertuginde Ingeborg af Samsø, Sverige og Halland, Heine og Hund Brockdorf erklærer, at alle stridigheder mellem dem og kong Valdemar af Danmark, hertug Valdemar af Slesvig, grev Johan af Holsten og stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Greifswald og Stralsund skal afgøres ved voldgift.
[1341. 1.-22. september]195MDipl.Svec. V nr. 3595, Sverges Traktater II nr. 250, se [1342 omkr. 13. oktober], nr. 263.
1341. 13. septemberSøborg196Testamente af Ingerd Pedersdatter, Ølrik Skafts hustru.
1341. 15. septemberRoskilde197Biskop Svend af Århus henlægger kirken i Tved til præbenden Bjødstrup ved Århus domkirke.
1341. 30. septemberRoskilde198Kong Valdemar 4. Atterdag forbyder sin kansler og sine vicekanslere at stævne gejstlige for verdslige domstole ved kongebreve.
1341. 2. oktoberHelsingborg199Kong Magnus af Norge, Sverige og Skåne stadfæster de friheder, som Wismar har fået i Norge af kong Håkon af Norge.
[1341 e. 18. oktober]200Kapitlet i Uppsala beder, efter en udførlig skildring af selve valghandlingen, ærkebiskop Peder af Lund, Sveriges primas, at stadfæste dets valg af provst Hemming Nilsson i Västerås til ærkebiskop af Uppsala og indvi ham i hans embede.
1341. 11. novemberRoskilde201Kong Valdemar 4. Atterdag tager Antvorskov kloster under sin beskyttelse og fritager alt dets gods for leding, fogedkrav, inne, stud og alle andre ydelser samt overlader klostret alle bøder af dets undergivne.
1341. 14. novemberAvignon202Pave Benedikt 12. tillader biskop Hellembert af Slesvig i to år at overdrage genindvielsen af vanhelligede kirker og kirkegårde til en egnet præst.
1341. 25. november (?)202MDipl.Svec. V nr. 3606 og 3607, Sverges Traktater II nr. 251. og nr. 252, Reg.Dan. nr.♦1801, se nedenfor under [1342 13. december] nr. 280 og 281.
[1341] 28. novemberFalkenberg203Hertuginde Ingeborg af Sverige (og Knud Porses enke) giver abbed Andreas i Lyse kloster fuldmagt til at inddrive hendes fordringer på Henrik, hendes afdøde foged i Bergen, hos dennes arvinger.
1341204Jens Bentsen pantsætter sit gods i Lavø og Høbjærg til Mogens Pedersen fra Sjælland.
1341(?)205Ilved Andersen skøder tre gårde i Ørting og en gård i Dyngby til biskop Peder af Århus.
1341206Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at kapitlet i Århus har skødet sit gods i Starreklinte til kapitlet i Roskilde.
1341207Hr. Niels Kyrning overdrager fru Elisabeth, herr Karl Pedersens enke, al sin rettighed i Magleby og Lundstorp.
1341208Jens Nielsen, præst, var bispen af Viborgs official i Hellum herred.
1341 el. senere208MAReg.Dan. nr. *1803 og *1804; se [1342. 13. december], nr. 280 og 281.
1341 el. senere208MBReg.Dan. nr. *1805, se [1343 omkr. 2. februar], nr. 298.
e. 1341208MCReg.Dan. nr. *1806 — 2201, se 1343 19. juni, nr. 329.
forrige næste