forrige næste
DatoStedNr.Regest
1342. 4. januar209Peder Larsen erkender at skylde kong Valdemar 4. Atterdag 140 mark sølv og stiller sin befæstede gård Vilsted som sikkerhed herfor.
1342. 18. januar210Peter Jonsson, Karl Näskonungsson, Anund Sture, riddere, og Nils Ingevaldsson samt hr. Eringisle Jonssons øvrige arvinger erklærer, at kong Magnus har fyldestgjort dem for de omkostninger, de har haft ved Skånes indløsning.
1342. 5. februar211Mogens Torstensen, foged i Ålborg, erkender at skylde Herman Grylle (borger i Zutphen?) 2 mark sølv.
1342. 7. februar212Hr. Helmold af Saghe og hans sønner Henrik og Helmold pantsætter Odvard af Fredenbeke 3 hageplove i Wasemule, som han har som len af den danske konge.
1342. 17. februarLübeck213Grev Johan 3. af Holsten slutter forbund med Lübeck mod kongen af Danmarks fjender.
1342. 10. marts214Biskop Jens af Roskilde eftergiver dem, der søger gudstjeneste i St. Hans kirke i Lund, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1342. 24. martsSlesvig215Rådmændene i Slesvig bestemmer, at når en af dem dør, skal hver af de øvrige give borgmesteren og kæmneren en sterling til afholdelse af en messe for den afdøde, samt at alle rådmænd skal være til stede ved den årlige messe, som holdes for de afdøde rådmænd.
1342. 25. martsLund216Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Peder Nielsen af Knutstorp har skødet en gård i Östra Vram til kapitlet i Lund til afholdelse af sin moders, fru Edles årtid.
1342. 30. marts217Heine Brockdorf, væbner, giver Thode, bymand i Kalundborg, et lejdebrev.
1342. 30. marts218Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Erland Turesen, foged i Lund, har skødet en halv gård i Särslöv i Dagstorp sogn til præsten Peder Nielsen i Ramdala.
1342. 7. april219Henrik Wend, ridder, giver Henneke Norke lejdebrev for (en rejse til) Lolland.
1342. 24. aprilRibe220Hertug Valdemar 3. af Jylland bevidner, at Margrete Svendsdatter på hans retterting har skødet sin jord på Ballum mark til ærkedegnen Peder i Ribe.
1342. 10. maj221Timme v. Godendorp, ridder, pantsætter Sindbjærg sogn til Henneke Bymand for 140 mark lybsk og 6 læster korn.
1342. 17. majLund222Tilføjelse til provst Henrik af Roskildes testamente.
1342. 24. majViborg223Kong Valdemar 4. Atterdag tager Viborg kapitel under sin beskyttelse, fritager det for leding, fogedkrav, inne, stud og andre ydelser til kongen, giver det alle bøder af dets undergivne og bekræfter dets privilegier.
1342. 29. majAvignon224Pave Clemens 6. dispenserer klerken Jens Ebbesen fra Lunde stift for uægte fødsel og tillader ham at modtage et gejstligt embede, selv om det er forbundet med sjælesorg.
[1342 ?] 15. juni225Rådmændene i staden Ribnitz beder rådmændene i staden Lübeck om at frigive Herman Kulemans tjener Nicolaus Poppendorp, der havde villet sejle til Jylland til grev Klaus af Holsten og Klaus Limbek, men var blevet fængslet af rådet i Lübeck.
1342. 17. juni226Sofie, datter af Tue Rønnebæk og gift med Peder Kristiansen, overdrager et møllested mellem Øster Bråby og Hesede til dominikanerne i Næstved.
1342. 19. juniAvignon227Pave Clemens overdrager magister Niels Drukken et kanonikat ved St. Mariekirken i Aachen og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1342. 19. juniAvignon228Pave Clemens 6. pålægger provst og dekan ved St. Adelbertkirken i Aachen og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre magister Niels Drukken i et kanonikat ved St. Mariekirken i Aachen.
1342. 19. juniAvignon229Pave Clemens 6. overdrager magister Henrik af Unna et kanonikat ved St. Cassiuskirken i Bonn og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds, imod at han afstår sognekirken i Fakse i Roskilde stift.
1342. 19. juniAvignon230Pave Clemens 6. pålægger provsten ved Apostelkirken og dekanen ved St. Andreaskirken i Køln og kantoren ved kirken i Paris at indføre magister Henrik af Unna som kannik ved St. Cassiuskirken i Bonn.
1342. 22. juni231Tage Drengsen kvitterer munkene i Løgum for indløsning af en pantsat gård i Visbjærg.
1342 o. 24. juni232Hansestæderne beslutter, at ingen tøndemager må udføre træ til reparationer af tønder på Skanør eller lave tønder der.
[1342 sommeren]Lund233Ærkebiskop Peder af Lund meddeler hertug Otto af Braunschweig-Lüneburg, at kong Magnus af Sverige på hans forespørgsel har erklæret, at der kun vil blive lagt hindringer i vejen for købmænd fra stæder, med hvem kongen er i krig.
1342. 15. juli234Biskop Jens af Roskilde har besøgt kurien ved sin befuldmægtigede magister Bonaventura fra Adria.
1342. 19. juliKøbenhavn235Biskop Jens af Roskilde henlægger kirken i Strø til Mikkel Jensens præbende i Roskilde domkirke.
1342. 22. juliVilleneuve236Pave Clemens 6. bemyndiger bispen af Odense til at give præstesønnen Daniel Nielsen dispensation for uægte fødsel.
1342. 22. juliVilleneuve237Pave Clemens 6. bemyndiger bispen af Odense til at give præstesønnen Jakob Vllam dispensation for uægte fødsel.
1342. 22. juliVilleneuve238Pave Clemens 6. bemyndiger bispen af Ribe til at give præstesønnen Niels Madsen dispensation for uægte fødsel.
1342. 22. juliVilleneuve239Pave Clemens 6. bemyndiger ærkebispen af Lund til at give præstesønnen Jens Assersen dispensation for uægte fødsel.
1342. 22. juliVilleneuve240Pave Clemens 6. bemyndiger ærkebispen af Lund til at give præstesønnen Svend Olufsen dispensation for uægte fødsel.
1342. 22. juliVilleneuve241Pave Clemens 6. bemyndiger biskop Hellembert af Slesvig til at give præstesønnen Eggert Nannesen dispensation for uægte fødsel.
[1342] 1. augustMünchen242Kejser Ludvig 4. takker rådet i Lübeck for den hjælp, det har ydet hans søn, markgrev Ludvig af Brandenburg, og kong Valdemar af Danmark, og lover at sende flere tropper til Lübeck.
[1342] 1. augustMünchen243Markgrev Ludvig af Brandenburg takker rådet i Lübeck for den hjælp, det har ydet ham og kong Valdemar af Danmark, og giver oplysning om visse troppeforskydninger.
1342. 5. august244Officialen i Paris vidimerer brevet af 18. september 1284 om det danske studenterhus i Paris.
1342. 9. august245Niels Buddinge pantsætter Jens Bug to gårde i Buddinge for klæde, hest og våben.
1342. 10. augustVed Kalundborg246Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster Stralsunds privilegier i Danmark og giver borgerne ret til at have deres egen foged i Skanør og Dragør.
1342. 10. augustÅlborg247Biskop Svend af Århus henlægger helligåndsaltret i Århus domkirke til kantordømmet sammesteds.
1342. 13. augustHelsingborg248Ulf Abiörnsson, ridder, erkender at skylde Arvid Michelsson 100 gamle mark på Bengt Pukes vegne — Givet i Helsingborg i det Herrens år 1342 på martyren Hippolytus' dag.
1342. 15. augustVed Kalundborg249Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster de privilegier, som borgerne i Kampen tidligere har haft i Danmark og tillader dem at nyde samme retspleje i København, Dragør og på Revshaleøen, som de før har haft i Skåne.
1342. 15. august250Stig Andersen, ridder, skøder på kongens retterting sit gods Tordrup m.m. til sin broder Uffe Andersen.
1342. 27. augustKøbenhavn251Kong Valdemar 4. Atterdag giver lejde til købmænd og fiskere (fra Kampen) til at komme til hans lande for handelens og fiskefangstens skyld.
1342. 31. august252Uffe Pedersen af Eggelstad skøder alt sit gods i Rödinge til provst Holger i Lund.
[o. 1342. 31. august?]253Helge Assersen, borger i Lund, skøder gods i Rönnebergs herred til provst Holger i Lund.
1342. 9. september253MSkånebrevsfortegnelsen, Acta Privata nr. 23. Året skal rettes til 1392.
1342. 21. september254Jens og Peder Larsen giver Thomas Gröpeling fuldmagt til at afslutte en handel med rådet i Lübeck om deres kogge Hwittenberg.
1342. 30. september255MReg.Dan. nr. *1822. Brevet vedrører interne femerske forhold og udelades af Diplomatarium Danicum.
13[4]2. [efterår]Ålborg255Kong Valdemar 4. Atterdag tager borgere og bymænd i Ålborg og Hasseris under sin beskyttelse og giver dem en række privilegier samt stadfæster de privilegier, de har fået af tidligere konger.
1342. 1. oktoberRanders256Biskop Svend af Århus udsteder en forordning om interdikt og banlysning i tilfælde af voldelig fremfærd mod gejstlige personer og gejstligt gods.
1342. 1. oktober257Biskop Jens af Roskilde, dominikanerprioren Jakob og franciskanerguardianen Lars sammesteds vidimerer junker Ottos brev af 1334 31. maj.
[1342-45]. 2. oktoberÅlholm258Grev Johan 3. beklager sig hos rådet i Stralsund over, at staden begunstiger kongen af Danmark på bekostning af hans og greverne Henrik 2. og Klaus af Holstens interesser.
1342. 13. oktoberLübeck259Greverne Johan 3., Henrik 2., Klaus og Gerhard 5. af Holsten erklærer, at de har indgivet deres stridigheder med kong Valdemar af Danmark og stæderne Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald til voldgiftskendelse af grev Günther v. Schwarzburg og ridderne Henrik v. Rischach og Johan v. Buch.
1342. 13. oktober260Grev Henrik 2. af Holsten og væbneren Markvard Stove d. ældre erklærer, at striden mellem kong Magnus af Sverige og hans tilhængere og de nordtyske stæder er indgivet til voldgiftskendelse af grev Günther af Schwarzburg og fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg, og lover, at kong Magnus vil overholde denne aftale.
1342. 13. oktober261Stæderne Stralsund, Rostock, Wismar og Hamburg erklærer, at de har indgivet deres stridigheder med kong Magnus af Sverige til voldgiftskendelse af grev Günther v. Schwarzburg og fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg.
1342. 13. oktober262Staden Greifswald erklærer at have indgivet sine stridigheder med greverne Johan 3., Henrik 2., Klaus og Gerhard 5. af Holsten til voldgiftskendelse af grev Günther af Schwarzburg og ridderne Henrik v. Rischach og Johan v. Buch.
[o. 1342. 13. oktober]263Kong Valdemar 4. Atterdag og hans forlovere biskop Svend af Århus, dekanen Jakob Povlsen i Roskilde m.fl. slutter våbenstilstand indtil 13.december med kong Magnus af Sverige og hans moder hertuginde Ingeborg.
1342. 22. oktoberKennington264Kong Edvard 3. af England giver norske købmænd tilladelse til frit at handle i England i de næste fem år, da »herr Magnus, konge af Norge og Sverige samt af landene Skåne og Halland« har givet engelske købmænd tilsvarende rettigheder i Norge for seks år.
1342. 23. oktoberLäckö265Biskop Sigge af Skara vidimerer Wipert Lützows brev af 1336 26. maj.
1342. 7. novemberAvignon266Pave Clemens 6. udnævner Harald Ulfsen til kannik i Lund.
1342. 7. novemberAvignon267Pave Clemens 6. pålægger bispen af Linköping samt dekanen og Vemund Åkesson, kannik i Linköping, at indføre Harald Ulfsen som kannik i Lund.
1342. 21. novemberLübeck268Biskop Hellembert af Slesvig ansøger pave Clemens 6. om på grund af sygdom at måtte give afkald på Slesvig bispedømme og samtidig at måtte få et passende underhold af dette i resten af sin levetid.
1342. 25. november269Margarete, enke efter ridderen Peder Karlsen, stadfæster den af hendes svigersøn foretagne skødning af hendes brydegård i Oppe-Sundby til Esrom kloster.
1342. 30. novemberDjurs Sønder herredsting270Vidisse på Djurs Sønder herredsting af Anders Pedersen Stygges brev af 1332 10. juli.
1342. 30. november271Staden Wismar indgiver sit klageskrift mod greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten (til de ifølge overenskomsten af 1342 13. oktober udpegede voldgiftsmænd).
1342. 30. november272Staden Wismar indgiver sit klageskrift mod grev Johan 3. af Holsten og hans mænd (til de ifølge overenskomsten af 1342 13.oktober udpegede voldgiftsmænd).
1342. 1. december273Staden Greifswald indgiver sit klageskrift mod grev Henrik 2. af Holsten og hans brødre og mod Markvard Stove d. ældre (til de ifølge overenskomsten af 1342 13.oktober udpegede voldgiftsmænd).
1342. 1. december274Thomas Gröpeling erklærer, at han ifølge fuldmagt af Jens og Peder Larsen har solgt halvdelen af deres kogge til rådet i Lübeck.
[1342. o. 1. december]275Staden Stralsund indgiver sit klageskrift mod grev Johan 3. af Holsten og hans mænd for overfald og plyndringer af dens borgere i Danmark (til de ifølge overenskomsten af 1342 13. oktober udpegede voldgiftsmænd).
[1342. o. 1. december]276Staden Hamburgs klageskrift mod greverne af Holsten, indgivet til de i overenskomsten af 1342 13. oktober udpegede voldgiftsmænd; heri anføres bl.a., at grev Gerhard 3. af Holsten fratog falkoneren Egidius fra Hamburg falke og høge, som denne havde købt i hertugdømmet Slesvig, og at samme greve i 1333, da Lyder og Ivan Krummedige havde plyndret et hamborgsk skib på Elben, havde opfordret Hamburg til at erklære dem fredløse, hvorefter han ville gøre det samme i sine lande, hvilken aftale han dog ikke overholdt, idet han tog dem i sin tjeneste og de red med ham til Danmark.
1342. 3. december277Staden Lübeck indgiver sit klageskrift mod greverne af Holsten og deres mænd for overfald og plyndringer af dets borgere i Danmark (til de ifølge overenskomsten af 1342 13. oktober udpegede voldgiftsmænd).
1342. 4. decemberVarde sysselting278Tingsvidne af Varde sysselting, at fru Gertrud, enke efter Henze Lille, har skødet sit gods i Billum sogn samt Gist mølle til magister Peder, ærkedegn i Ribe.
1342. 5. decemberRostock279Staden Rostock indgiver sit klageskrift mod greverne af Holsten og deres mænd for overfald og plyndringer af dens borgere i Danmark (til de ifølge overenskomsten af 1342 13. oktober udpegede voldgiftsmænd).
[1342. 13. december-1343. 2. februar]280Kong Valdemar 4. Atterdag slutter fred med kong Magnus af Sverige, hertuginde Ingeborg, greverne Johan 3., Henrik 2. og Klaus af Holsten samt fyrsterne Johan 3. og Nikolaus 3. af Werle.
[1342. 13. december-1343. 2. februar]281Kong Valdemar 4. Atterdag forpligter sig til inden næste pinse at udlevere fire breve (nr. 129—31 og 280) i beseglet tilstand til kong Magnus.
1342. 24. december282Rådet i Rostock beder rådet i Lübeck om at tilbagelevere eller erstatte 4 læster og 2 td. sild, som af høvedsmændene for stædernes flåde var blevet frataget tre borgere fra Rostock, i skønt disse sild var nedsaltede inden pinse og førend der var udstedt forbud herimod.
1342. 24. december283Peder Vendelbo, forhenværende drost, pantsætter sit gods i Æthelshøgh i Hillerslev herred til Niels Mogensen.
1342284Tove Ingvarsdatter, enke efter Niels Porse, overdrager sit gods i Holme til Næstved st. Peders kloster.
1342285Kong Valdemar 4. Atterdag forlener Albert Moltke med Dronningholm.
1342286Tingsvidne, at Niels Koksen og hans søn Knud har skødet deres gods i Egebjerg til Vor kloster.
1342287Niels Bugge mageskifter sit gods med biskop Simon af Viborg.
1342288Erik Meinekesen pantsætter gods i Nørrejylland til herr Jakob Bæger.
1342289Peder Brun skøder Tord Degn en gård og mølle i Hov.
[1342?]290Helmold v. Plessen, ridder, beder rådet i Lübeck om at frigive hans tjener Michael og 47 kreaturer og 5 heste, hvilke væbneren Johan v. Kossbade på hans vegne har udført fra Danmark.
[o. 1342-1354]291Godskalk og Henneke Bymand skøder ifølge fuldmagt fra Niels Pedersen gods i Ubberud til St. Knuds kloster i Odense.
[o. 1342-1354]292Niels Pedersens følgebreve på godset i Ubberud.
[o. 1342-54?]293St. Knuds kloster i Odense mageskifter sit gods i Knud i Tyrstrup h. med Niels Pedersens gods i Ubberud.
[o. 1342-1365]294Erland Turesen af Bjällerup skøder gods i Fjälastorp og Holmby.
13[4]2. [efterår]Ålborg255Kong Valdemar 4. Atterdag tager borgere og bymænd i Ålborg og Hasseris under sin beskyttelse og giver dem en række privilegier samt stadfæster de privilegier, de har fået af tidligere konger.
forrige næste