forrige næste
DatoStedNr.Regest
1343. 2. januarVarberg295Kong Magnus af Norge, Sverige og Skåne meddeler bønderne i Varne og Vaaler skibreder, at han har overdraget bordledingen af skibrederne til Mariakirken i Oslo. (Givet) på Varberghus torsdag næstfør den 13. dags jul i vort kongedømmes 24. år.
1343. 13. januar295MActa Pont. I 141 nr. 295, se 1344 13. januar.
1343. 13. januar296Peder Hovisen skøder alt sit gods i Nårup (til Tvilum kloster?).
1343. 29. januarVendsyssel sysselting297Tingsvidne af Vendsyssel sysselting, at Torkil Hval skødede sit gods i Ålstrup og Smidstrup til Niels Ebbesen mod senere betaling.
[1343. o. 2. februar]298Kong Valdemar 4. Atterdag erkender, at han inden 2. februar har modtaget et brev, udstedt på kong Magnus vegne af Jens Kristinesen, Skånes høvedsmand, angående borgene Helsingborg og Lindholm.
1343. 10. februar299Niels Hase erklærer at ville godkende det arveskifte, som venner vil foretage mellem ham og hans moder og søstre efter hans fader og broder.
1343. 15. februar300Mogens Skåning af Vallösa sælger sin svoger Absalon Ågesen en gård i Lilla Harrie.
1343. 23. februar301Peder Vendelbo, forhenværende drost, pantsætter to gårde i Nors til Niels Mogensen for 7 mark sølv.
1343. 2. martsRoskilde302Kong Valdemar 4. Atterdag indsætter Niels Eriksen af Hørsholm som værge for Esrom kloster.
1343. 15. marts303Bosjö kloster mageskifter Stensma med Torsten Svendsen mod Ingemanstorp og Everöd.
1343. 17. marts303MNotitserne i de pavelige regnskabsbøger vedrørende den pavelige pønitentiar Petrus de Dacia: 1343 17. marts, Acta Pont, VII 31 nr. 5260; 1343 21. august, ibid. 33 nr. 5264; 1344 11. august, ibid. 41 nr. 5279 og 1347 20. august, ibid. 46 nr. 5293, udelades i Diplomatarium Danicum,da de Dacia i dette tilfælde betyder ordensprovinsen Dacia d.v.s. Skandinavien; Petrus de Dacia var dominikanermunk og fra Åbo i Finland, cf. registret i Acta Pont. Svec. I 2, p. 796: Petrus Abo de Dacia.
13(4)3? 30. martsÅrhus304Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Peder Jensen af Koed og Asser Apisen af Vitten på kongens retterting i Århus har skødet det gods, de har arvet efter Broder Degn, til kapitlet i Århus.
1343. 1. aprilHarjagers herredsting305Gregers Åstredsen skøder gods i Harjagers herred til hr. Bennike, kannik i Lund.
1343. 4. aprilAvignon306Pave Clemens 6. udnævner efter biskop Hellemberts resignation Henrik af Warendorp til biskop i Slesvig.
1343. 4. aprilAvignon307Pave Clemens 6. meddeler kapitlet i Slesvig kanniken Henrik af Warendorps udnævnelse til biskop.
1343. 4. aprilAvignon308Pave Clemens 6. meddeler gejstligheden i Slesvig stift kanniken Henrik af Warendorps udnævnelse til biskop.
1343. 4. aprilAvignon309Pave Clemens 6. meddeler menigheden i Slesvig stift kanniken Henrik af Warendorps udnævnelse til biskop.
1343. 4. aprilAvignon310Pave Clemens 6. meddeler kirkens vasaller i Slesvig stift kanniken Henrik af Warendorps udnævnelse til biskop.
1343. 4. aprilAvignon311Pave Clemens 6. meddeler ærkebiskop Peder af Lund kanniken Henrik af Warendorps udnævnelse til biskop af Slesvig.
1343. 4. aprilAvignon312Pave Clemens 6. meddeler hertug Valdemar af det slesvigske Jylland kanniken Henrik af Warendorps udnævnelse til biskop i Slesvig.
1343. 4. aprilAvignon313Pave Clemens 6. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag kanniken Henrik af Warendorps udnævnelse til biskop i Slesvig.
1343(?) 15. april314Klaus Limbæk giver Stig Andersen kvittering for indløsning af pantet Kalø.
1343. 15. aprilReval315Biskop Oluf af Reval og kapitlet sammesteds vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af 1321 11. juni.
1343 21. april315MActa Pont. I nr. 297-298, se 1342 22. juli, nr. 240—41.
1343. 22. april316Optegnelse om, at den udvalgte biskop Henrik af Slesvig har lovet at betale servispenge.
1343. 23. aprilBiskopperne Hermann af Øsel og Oluf af Reval samt Livlands ridderskab og adel beretter i tre enslydende breve om en hedensk opstand.
1343. 27. aprilRostock317Fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg sælger den indtægt på 28 mark penge, som han og Erik 6. Menved har haft årligt af staden Tessin, til eksekutorerne af præsten Johan v. Nöres testamente.
1343. 29. aprilVisby318Abbed Gobelin i Gudvalla kloster samt underprioren Henrik og dominikanerklostret i Visby vidimerer et brev af Jens Kande, høvedsmand i Reval, og de danske vasaller i Estland, udstedt 1323 9. september.
1343. 4. majÅlborg319Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Anders Pedersen af Granslev på kongens retterting i Ålborg har skødet alt sit gods i Korup og i Himmersyssel til hr. Peder Vendelbo.
1343. 9. maj320Peder Brun pantsætter en gård i Hov til Tord Degn for 3½, mark sølv.
1343. 10. majAvignonClemens 6. giver Heinrich Cusvelt, vikar i Lübeck, ventebrev på kanonikat og præbende i Hamburg, som er ledige ved udnævnelsen af Heinrich Warendorf til biskop af Slesvig.
1343. 11. majReval321Bertram v. Parembeke, ridder og vicehøvedsmand i Reval, Johan v. Sorsever, Herman v. Tois, Helmod v. Saghe, Henrik v. Virkes, Henrik og Johan v. Parembeke, Didrik v. Tois, riddere, Johan v. Mekes, Asser v. Neuhof, Gerhard v. Tois og Johan v. Revel, væbnere, erklærer, at de på kongen af Danmarks vegne har oppebåret en kornbede af staden Reval i anledning af det estniske oprør.
1343. 16. majReval322Kongens råder og vasaller i Estland vælger ordensmesteren i Livland til deres høvedsmand for at værge sig mod de hedenske ester og overgiver ham borgene Reval og Wesenberg med alle tilliggender.
1343. 21. majVarberg323Kong Magnus af Norge, Sverige og Skånes forordning om fogedembedet i Bergen. Givet Varberg, dagen næst for himmelfartsdag i vort kongedømmes 24. år.
1343. 21. majReval324Dan Niclisson, høvedsmand i Finland, Johan Göteson, foged i Wiborg, m.fl. slutter på kong Magnus af Sveriges vegne våbenstilstand med den danske konges råder i Estland, staden Reval og hele landet Estland.
1343. 5. juniLivlands adel og ridderskab beretter til pave Clemens VI om hedningenes angreb på bispedømmet Øsel.
1343. 6. juniBiskop Oluf af Reval og abbeden af Padis beretter til pave Clemens VI om den livlandske ordens vellykkede kamp mod de frafaldne ester.
1343. 7. juniAvignon325Pave Clemens 6. udnævner Herman v. Stein til kannik i Slesvig.
1343. 7. juniAvignon326Pave Clemens 6. pålægger dekanen i Lincoln, kantoren i Lübeck, og Frederik Odilie, kannik i Bremen, at indføre Herman v. Stein som kannik i Slesvig.
1343. 7. juniAvignon327Pave Clemens 6. bevilger efter ansøgning af biskop Henrik Warendorp af Slesvig, at det kanonikat og præbende, som bispen indtil sin udnævnelse har haft i Güstrow i Kammin stift, overlades klerken Albrecht Hordewich fra Lübeck.
1343. 17. juniAvignon328Pave Clemens 6. bevilger efter ansøgning af klerken Werner Hornecamp fra Münster stift, at denne får overladt det kanonikat og præbende ved kirken i Hamburg, som Henrik Warendorp indtil sin udnævnelse til biskop af Slesvig har siddet inde med.
[1343] 19. juni el. [1344] 10. juni329Rådet i Dorpat meddeler rådet i Lübeck, at nogle borgere fra Dorpat og Lübeck har haft en strid med den daværende danske høvedsmand i Reval, Konrad Preen, angående handelen med russerne i Novgorod og beder Lübeck om, hvis sagen kommer for den danske konge, at tage vare på Dorpats interesser.
1343. 24. juni330Peder Vendelbo, forhenværende drost, pantsætter halvdelen af Gern herred til Ivan Rostrup.
[1343. 24. juni]Lübeck330SIndførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Bernhard og Siegfried Bocholt skylder slesvigkanniken Markvard 150 (mark)
1343. 26. juniAvignon331Pave Clemens 6. dispenserer efter ansøgning af enkehertuginde Elisabeth af Pommern, fyrstinde af Rügen, klerken Johan Zwerow fra Roskilde stift for under fortielse af, at han var søn af en præst, at have opnået at blive indviet til de lavere gejstlige grader af sin biskop.
1343. 28. juniHelsingborg332Kong Magnus af Sverige tager grev Henrik 3. af Schwerin og dennes onkler, Junkerne Nikolaus 2. og Otto 1. i sin beskyttelse som sine vasaller.
1343. 28. juniHelsingborg333Kong Magnus af Sverige giver grev Henrik 3. af Schwerin og dennes onkler, junkerne Nikolaus 2. og Otto 1., 200 mark sølv årligt, sålænge de er i hans tjeneste.
1343. 4. juliHelsingborg334Kong Magnus af Norge, Sverige og Skåne befaler bønderne i Bräcke sogn i Jämtland at udrede den af kong Sverre påbudte told, som kaldes Sundamale, til kongens kapel i Sunne. (Givet) Helsingborg fredagen næst efter St. Peters dag i vort kongedømmes 24. år.
1343. 6. juli335Stænderne i Estland giver kong Valdemar meddelelse om esternes opstand.
1343. 7. juliRiga336Byen Riga skriver til kong Valdemar om overvindelsen af den estniske opstand.
1343. [o. juli-oktober]337Seks brevregistraturer om samme sag som nr. 335-36 og 376.
1343. 10. juli338Kristine, enke efter hr. Jens Nielsen Hviding af Niløse, pantsætter Fjenneslevlille til Sorø kloster for omkostningerne ved hendes begravelse og for hendes gravsted i Sorø kirke.
[1343. 15. juli]LübeckBotho anerkender at have oppebåret 13 mark.
1343. f. 17. juli338MReg.*1849 er lig Reg.*2160-62, se 1352 u.d.
1343. 17. juliHelsingborg339Kong Magnus af Sverige slutter fred med Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar, Stralsund og Greifswald og lover at opretholde stædernes privilegier i Skåne.
1343. 23. juliNotmark340Biskop Niels af Odense stadfæster Kristian Lilles gave af to sjettinger i skoøen Kornbæk til kirkerne i Notmark og Asserballe.
[1343. o., 24. juli]341Rådet i Stralsund svarer på den engelske konge Edvard 3.s klage over beslaglæggelsen af gods tilhørende William af Lethenay fra Ravenser og henviser til, at denne havde overtrådt et udførselsforbud for levnedsmidler, hvilket Stralsund havde udstedt til fordel for kong Valdemar af Danmark.
1343. 28. juli342Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at ridderen Peder Vendelbo på kongens retterting har tilbudt på Anders Pedersens vegne at betale ♦ mark sølv, som denne skyldte hr. Henneke Limbæk for gods i Korup.
1343. 2. augustHelsingborg343Kong Valdemar 4. Atterdag slutter fred med kong Magnus af Sverige på en række nærmere fastsatte betingelser.
[1343. o. 2. august]344Kong Valdemar 4. Atterdag udpeger de 12 voldgiftsmænd, som ifølge traktaten af 1343 2. august under forsæde af ærkebispen af Lund skal forhandle med et tilsvarende antal svenske om endnu verserende dansk-svenske stridspunkter.
1343. [o. 2. august]345Kong Valdemar 4. Atterdag forpligter sig til at overholde den fred, som hans råder den 2. august 1343 har sluttet med kong Magnus og lover ikke at angribe kong Magnus og hans riger i fremtiden eller støtte tyske angreb.
[1343. o. 2. august?]346Kong Valdemar 4. Atterdag forpligter sig til på ingen måde at støtte Sigvid Ribbing, som sidder inde med Sønderhalland, mod kong Magnus af Sverige.
1343. 4. august347Albert van Varenholte, sognepræst i Kampen, vidimerer kong Magnus privilegium for Kampen af 1341 28. juni (nr. 185).
13(4)3. 9. augustViborg landsting348Tingsvidne af Viborg landsting, at Peder Brun, hr.Peder Vendelbos foged, på dennes vegne har tilbudt betaling af 16 mark sølv, for hvilke gods i Korup var pantsat.
1343. 10. augustGeses, Heinrich Gerbers hustru, testamente, bla. omfattende hendes søster Grete i Danmark.
1343. 15. augustVarberg349Erling Vidkunnsøn, Ivar Ogmundssøn og 9 andre norske riddere og væbnere tager efter kong Magnus' ønske hans yngste søn Håkon til Norges konge. (Givet) i det Herrens år 1343 på jomfru Marias himmelfartsdag på borgen i Varberg.
1343. 16. augustRoskilde350Biskop Jens af Roskilde henlægger St. Andreasaltret i Roskilde domkirke til præbenden Janua.
1343. 23. augustRibe351Hertug Valdemar 3. af Jylland stadfæster præsten Niels Bleks gave på en gård til Emmerlev kirke og fritager gården for inne, stud, kværsæde og øvrige ydelser samt giver præsten ret til at oppebære sagefald af landboen.
1343. 4. septemberHindsted herredsting352Tingsvidne af Hindsted herred, at hr. Peder Vendelbo tre gange har tilbudt betaling af 16 mark sølv, for hvilke gods i Korup er pantsat.
[1343. 4. september-1344. 25. januar]Ålborg353Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer fire gange den forhenværende drost Peder Vendelbo det gods i Himmersyssel, som Anders Pedersen har skødet ham, skønt Anders Pedersen tidligere havde pantsat det til hr. Gregers Mogensen og hr. Henneke Limbæk.
[1343. 4. september-1344. 25. januar]354Kong Valdemar 4. Atterdag befaler Henrik Sort, Niels Dal, Anders Nielsen af Visborg og Asgot Nielsen at indføre hr. Peder Vendelbo i det gods i Korup i Himmersyssel, som er tildømt ham ved fire kongebreve.
1343. 5. september355Kong Magnus af Sverige slutter fred med Estland og staden Reval.
1343. 9. septemberVarberg356Kong Magnus af Norge, Sverige, Skåne og Halland nedsætter hansestædernes toldafgifter i Norge og stadfæster iøvrigt deres privilegier der.
1343. 10. septemberRibe357Hertug Valdemar 3. af Jylland bevidner og godkender det skøde, som arvingerne efter Jens Dampe, kannik i Ribe, har givet kapitlet sammesteds på gods i Endrupskov til afholdelse af hans årtid.
1343. 12. septemberReval358Det kongelige retterting i Estland erklærer, at ridderen Herman af Tois har pantsat gods i Lodenrode sogn til klostret i Padis, og at han skal garantere klostret denne besiddelse, indtil kongen af Danmark kan hjemle det for klostret.
1343. 12. septemberVilleneuve359Pave Clemens 6. udnævner kanniken Henrik Bokholt til dekan ved kirken i Lund.
1343. 12. septemberVilleneuve360Pave Clemens 6. pålægger abbeden i Allehelgens kloster i Lund, dekanen i Lincoln, og provsten i Roskilde at indføre Henrik Bokholt som dekan i Lund.
1343. 12. septemberVilleneuve361Pave Clemens 6. overdrager Laurentius Bokholt et kanonikat ved kirken i Slesvig og giver ham et ventebrev på en præbende sammesteds.
1343. 12. septemberVilleneuve362Pave Clemens 6. pålægger abbeden Reinfeld, provsten i Lübeck og kanniken Johannes de Pistorio i Beauvais at indføre Laurentius Bokholt som kannik i Slesvig.
1343. 12. septemberVilleneuve363Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Slesvig at eksaminere Konstantin, vikar ved kirken i Lübeck og søn af borgeren Konstantin sammesteds, og, hvis han finder ham egnet, indføre ham i kanonikat og præbende i Schwerin, da kong Magnus af Sverige er gået i forbøn for ham.
1343. 19. septemberVilleneuve364Pave Clemens 6. overdrager Herman v. d. Mölen et kanonikat i Lübeck med ventebrev på præbende, skønt han i forvejen er kannik i Slesvig og ærkedegn i Barvedsyssel.
1343. 19. septemberVilleneuve365Pave Clemens 6. pålægger bispen og ærkedegnen i Slesvig samt Franciscus de Tuderto, kannik i Todi, at indføre Herman v. d. Mölen som kannik i Lübeck.
1343. 20. septemberVilleneuve366Pave Clemens 6. overdrager det kanonikat og den præbende i Ribe, som er blevet ledig ved Peder Jensens udnævnelse til ærkebiskop af Lund, til Timme Jensen, sognepræst i Dejbjærg.
1343. 20. septemberVilleneuve367Pave Clemens 6. pålægger bispen af Århus og provsterne ved kirkerne i Avignon og Sant Antonino i Piacenza at indføre Timme Jensen som kannik i Ribe.
1343. 21. septemberVarberg368Sigurd Gautssøn erklærer at have afsluttet regnskabet med kong Magnus vedrørende indtægterne af Tønsberg fehirdsle for det foregående år. (Givet) på Varberg på Mathæus dag i kong Magnus' 25. (regerings)år.
1343. 27. septemberRoskilde369Sorø kloster overlader dekanatet i Roskilde sit gods i Lyng og Mulstrup mod at få ret til at nedrive den dekanatet tilhørende kirke i Pedersborg og jævne kirkebanken med jorden.
1343. 28. septemberVarberg370Kong Magnus af Norge, Sverige og Skåne giver korsbrødrene ved det kongelige kapel i Mariekirken i Oslo visse privilegier. (Givet) på Varberg Mikkelsmesse aften i vort kongedømmes 25. år.
1343. 30. september371Pave Clemens 6.s rundskrivelse til ærkebisperne, deriblandt ærkebispen af Lund, om at lade prædike korstog mod tyrkerne i de næste 3 år og love syndsforladelse til dem, der tager korset, når de forpligter sig mindst for eet år, og til dem, der udruster og sender en korsfarer i deres sted og på deres bekostning eller yder så store bidrag, at en korsfarer kan underholdes herfor i et helt år; desuden skal de sørge for, at der bliver opstillet blokke i kirkerne til indsamling af bidrag.
1343 o. 6. oktober371MReg.Dan. nr. 1866, se nr. 374.
1343. 9. oktoberRoskilde372Biskop Jens af Roskilde fritager Frue kloster i Roskildes bryder og landboer for den biskoppelige jurisdiktion undtagen i de større sager.
1343. 17. oktober372MReg.Dan. nr. *1881: Kong Magnus akkreditiv, udstedt i Lödöse, for sin gesandt til Lübeck, udelades som ikke direkte vedrørende Danmark.
1343. 18. oktoberVarberg373Kong Magnus af Sverige tildømmer staden Anklam det fed i Falsterbo, som den har haft i kong Erik af Danmarks tid og i ældre tider.
[1343. f. 21. oktober]Roskilde374Kong Valdemar 4. Atterdag udnævner 12 befuldmægtigede til sammen med ærkebispen af Lund at føre de forhandlinger med kong Magnus af Sverige, som oprindelig var fastsat til 6. oktober, men som kong Valdemar på grund af tvingende omstændigheder har fået udsat til 21. oktober.
1343. 21. oktober375Agnete kloster i Roskilde lover at respektere det løfte, det har givet den afdøde nonne, fru Kristine, datter af hr. Jens Sjællandsfare d.æ., at hun skulle have lov til frit at disponere over sine ting.
1343. 27. oktoberReval376Biskop Oluf af Reval, Gotfred, dekan, og hele kapitlet sammesteds, abbed Gobelin i Gudvalla, abbed Nicolaus i Padis, Wifbrand, viceprior for konventet i Reval, kongens råder og vasaller i Estland og staden Revals borgmestre og rådmænd erklærer, at de har bedt ordensmesteren og brødrene af den tyske orden i Livland om hjælp mod de vantro ester.
1343. 29. oktoberRoskilde377Biskop Jens af Roskilde meddeler kapitlet i København, at han har givet kantoren Mikkel og kannikerne i Roskilde, Jens Krag og Niels Jensen Due, fuldmagt til at visitere og forbedre forholdene indenfor kapitlet i København.
1343. 7. novemberAvignon378Pave Clemens 6. pålægger bispen af Slesvig at eksaminere klerken Herman v. Wickede fra Lübeck og, hvis han finder ham egnet, at indføre ham i kanonikat og præbende i Lübeck.
1343. 8. novemberGottorp379Greverne Henrik og Klaus af Holsten bekræfter de privilegier, som er givet borgerne i Slesvig af kongerne Abel og Valdemar m.fl. vedrørende deres frie handel og toldfrihed i Danmark og deres ret til samme frihed på Skanørmarkedet, som andre danske købstæder har, samt stadfæster byens øvrige privilegier.
[1343. 9. november]380Biskop Henrik af Slesvig og ridderen Markvard v. d. Wisch Rorland slutter overenskomst om indløsning af borgen Svavsted.
1343. 9. novemberSvavsted381Biskop Henrik af Slesvig beder rådet i Lübeck om at indføre hans aftale med hr. Markvard v. d. Wisch Rorland angående indløsningen af borgen Svavsted i stadens bog.
1343. 13. november382Jens Mogensen af Skærsø afstår det ham pantsatte gods i Årslev til prioren Peder, kannik i Århus.
1343. 16. novemberKøbenhavn383Protokol over den af kantoren Mikkel og kannikerne i Roskilde, Jens Krag og Niels Jensen Due foretagne visitats af Københavns kapitel.
1343. 18. novemberVarberg384Kong Magnus af Sverige slutter fred med kong Valdemar 4. Atterdag og aftaler visse regler for bilæggelse af fremtidige stridigheder.
1343. 18. novemberVarberg385Kong Valdemar 4. Atterdags genbrev til foregående.
1343. 18. novemberVarberg386Kong Valdemar 4. Atterdag erkender at have solgt Skåne, Halland, Bleking Lister og øen Hven til kong Magnus af Sverige for 49000 mark sølv.
1343. 18. novemberVarberg387Gejstligheden i Skåne og Sverige lover at bistå kong Magnus med at opretholde foreningen af Sverige og Skåne til eet rige, samt at ville vælge hans søn Erik til konge i dette rige, ligesom hans anden søn Håkon allerede er valgt til konge i Norge.
1343. [18. november]Varberg388Ærkebispen af Lund og ridderskabet i Skåne udsteder hver for sig et brev af samme indhold som nr. 387.
[1343. o. 18. november]Varberg389Kong Valdemar 4. Atterdag lover ikke at ville bistå tyskere og andre, der vil angribe kong Magnus af Sverige og hans lande.
1343. 18. november390Jakob Povlsen, dekan i Roskilde, fritager Clara klostrets bryder og landboer for dekanens jurisdiktion, gejstlige sager dog undtagne.
1343. 20. novemberVarberg391Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer personligt at have skødet Skåne, Halland, Bleking, Lister og Hven til kong Magnus og Sveriges krone, og at han vil lade skødningen stadfæste af næste danehof.
1343. 20. novemberGetakir ved Varberg392Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at kong Valdemar 4. Atterdag har skødet Skåne, Halland, Bleking, Lister og Hven til kong Magnus og Sveriges krone, hvilket tillige bevidnes af biskop Svend af Århus og ridderen Klaus Limbæk.
1343. 21. novemberVarberg393Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at han for sig, sine efterfølgere og den danske krone giver afkald på den i brevet af 1332 4. november indeholdte ret til at indløse Skåne, Bleking, Lister og Hven for 34000 mark sølv.
[1343. november?]394Knut Folkesson, ridder, erklærer at have Bleking og Lister i len af kong Magnus for 3 år.
[1343. november?]395Knut (Folkesson) lover at kvittere kong Magnus 200 mark skånsk for Sölvesöre og for grunden, hvorpå Sölvesborg ligger.
[1343. november?]396Jens Hasenberg, ridder, Jens Klerk, Peder Due, Bonde Jonsen og Lars Madsen skøder som henholdsvis arvinger og repræsentanter for arvinger efter Jens Due gods i Alstad og Lilla Alstad til kong Magnus af Sverige.
1343. 22. november397Rikulv, prior i Antvorskov, Holger Pedersen, provst i Lund, Jens Franz, kantor i Lund, m.fl. bevidner, at Daniel Ubbesen, borger i Lund, har erkendt, at hans broder Jens Ubbesen inden sin død har erklæret, at Lars Jonsen har betalt sin og sin broder Henrik Jonsens gæld til ham.
1343. 23. novemberAvignon398Pave Clemens 6. overdrager efter ansøgning af Hugo, kardinalpresbiter af st. Laurentius i Damaso, det kanonikat og præbende i Lund, som er blevet ledig ved kanniken Karl Kjeldsens død ved kurien, til kardinalens kapellan, Franciscus Iacobi af Aquila, doktor i lovkyndighed.
1343. 23. novemberAvignon399Pave Clemens 6. pålægger patriarken af Jerusalem, bispen af Triest og dekanen i Lincoln at indføre Franciscus Iacobi af Aquila i det kanonikat og præbende i Lund, som er blevet ledig ved Karl Kjeldsens død.
1343. 24. november400Daniel Ubbesen, borger i Lund, erklærer, at hans broder Jens Ubbesen inden sin død gentagne gange har erkendt, at Lars Jonsen har betalt sin og broderen Henrik Jonsens gæld til ham, hvorfor Daniel Ubbesen erklærer deres gældsbreve for ugyldige.
[1343.] 26. novemberRostockFiskeren Thideke Lale bliver proskriberet, dvs. forvist, fordi han har såret lange Lydeke i Falsterbo i Skåne.
1343. 1. decemberAvignon401Pave Clemens 6.s rundskrivelse til ærkebisperne, deriblandt ærkebispen af Lund, om at han til fordel for det planlagte korstog mod tyrkerne har udskrevet en tiendeafgift af alle gejstlige indtægter i de næste tre år.
1343. 16. decemberAvignon402Pave Clemens 6. bevilger, at klerken Henrik Koesfeld fra Lübeck må få det provisionsbrev, som han d. 10.maj havde opnået på biskop Henrik af Slesvigs tidligere præbende i Hamburg, fornyet på grund af den formelle mangel ved dette, at Henrik først en halv snes dage efter udstedelsen af provisionsbrevet var blevet viet til biskop og præbenden således formelt ikke var ledig d. 10. maj.
1343Ribe403Herman, som nu opholder sig i Ribe og som er søn af Johan af Nienburg, borger i Bremen, giver sit samtykke til sin faders salg af en fjerding jord i Neuenlande ved Bremen til dekanen ved St. Ansgarkirke i Bremen. Givet i Ribe i det Herrens år 1343.
1343404Sofie (datter af Tue Rønnebæk og gift med Peder Kristiansen) skøder sit gods i Freerslev, Kannefelle og Leergrauæholt til Næstved st. Peders kloster.
1343405Niels Jonsen erkender at have fået overdraget Nygård m. m. på livstid af Øm kloster.
1343406Aage Gunhildsen skøder sit gods i Vrads til Øm kloster.
1343407Kong Valdemar 4. Atterdag giver herr Mogens Dal brev på gods i Låstrup.
1343408Gods i Gudingholm pantsættes på kong Valdemars retterting.
1343409Jens Skåning pantsætter Niels Urne sit gods i Magleby og Stigsnæs.
1343410Et brev angående det gods, som prinsesserne Agnes og Jutta gav til Agnete klosteret i Roskilde.
1343411Biskop Niels af Odense stadfæster privilegierne for skolen i Odense.
[1343?]412Biskop Niels af Odense udnævner broder Henneke til skoleforstander i Odense og sognepræst i Særslev.
1343413Præsten i Fangel sælger en gård i Kallerup til st. Gertruds gilde i Odense.
1343414Biskop Jens af Roskilde skænker to møller til helligåndshuset i Roskilde.
1343 u.d.414MMichelsen, Nordfriesland, p. 283-84, Reg.Dan. nr. 2243-2246. Kilden er Kalundborgske registratur (1476), trykt ÆA, I 4-5. Årstallet er 1363.
1343Pave Clemens VI overdrager til abbed Nicolaus i Skt. Mariaklostret ved Stade, domthesauraren i Bremen og provst Nicolaus i Skt. Georgkapellet i Stade at afgøre striden imellem Hinricus Vogt, kannik i Slesvig og Bardewick, og kapitlet i Bardewick angående en ledig præbende.
1343Referat af adkomstbrev vedrørende indtægten af Eskilstrup præstegård.
1340102ANiels Knudsen af Svanholm pantsætter to gårde i Svogerslev til Gerlak Frie, borger i Roskilde.
forrige næste