forrige næste
DatoStedNr.Regest
1344. 7. januarLübeck1Hr. Markvard v. d. Wisch Rorland erkender over for rådet i Lübeck at have fået den 1. rate på 1000 mark lybsk af biskop Henrik af Slesvig for borgen Svavsted.
1344. 12. januar1MSe 1344 12. juli
1344. 13. januar(?)Varberg2Kong Magnus af Norge, Sverige og Skåne udsteder en forordning vedrørende udenlandske håndværkere og købmænd i Bergen. — Dette brev blev gjort i Varberg den 20. dag efter jul i vort kongedømmes 25. år.
1344. 13. januarAvignon3Pave Clemens 6. tillader kong Valdemar 4. Atterdag at lade holde messe før daggry.
1344. 13. januarAvignon4Pave Clemens 6. tillader kong Valdemar 4. Atterdag at have et rejsealter.
134(4). 13. januarAvignon5Pave Clemens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag lov til at lade holde messe for sig og sin husstand på steder, der er lyst under interdikt, når han blot ikke selv er skyld deri.
1344. 13. januarAvignon6Pave Clemens 6. tillader kong Valdemar 4. Atterdag at vælge en skriftefader, som kan meddele ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1344. 13. januarAvignon7Pave Clemens 6. overdrager kong Valdemar 4. Atterdags kapellan Henrik Vogt et kanonikat og en præbende ved kirken i Hamburg, skønt han i forvejen har sognekirken i Saltum, Børglum stift.
1344. 13. januarAvignon8Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Riga, abbeden i St. Michaelsklostret i Lüneburg og dekanen ved kirken i Verden at indføre Henrik Vogt som kannik i Hamburg.
1344. 13. januarAvignon9Optegnelse om, at biskoppen af Roskilde må lade fjerntliggende kirker og kirkegårde genindvie af en egnet gejstlig.
1344. [f. 19. januar]10Sofie, datter af Tue Rønnebæk og gift med Peder Kristiansen, testamenterer sit gods i Freerslev, Kannæfeell og Leergrawæholt til Næstved St. Peders kloster.
1344. 22. januarAvignon11Pave Clemens 6. pålægger bispen af Ribe at løse hertug Valdemar af Jylland fra den ed, der under fangenskabet hos greverne Henrik og Klaus' vasaller blev aftvunget ham om ikke at støtte kong Valdemar 4. Atterdag.
1344. 25. januar12Henrik Sort, Niels Dal, Anders Nielsen og Asgot Nielsen erklærer, at de i henhold til kongebrev har indført hr. Peder Vendelbo i godset i Korup.
134[4]. 25. januar el. 8. februarKøbenhavn13Kong Valdemar 4. Atterdag skænker Slangerup nonnekloster al [kronens jord i] Slangerup, gården Jordhøj og kronens part i Sigerslevvester med patronatsret til kirken sammesteds og bekræfter klostrets privilegier mod, at klostret til gengæld giver jomfru Agnete, datter af kong Birger af Sverige, underhold i klostret og efter hendes død lader af holde årtider for hende og den kongelige slægt.
1344. 29.Næstved14Grev Johan 3. af Holsten slutter fred med kong Valdemar 4. Atterdag.
1344. 2. februar15Arine Olufsdatter, enke efter hr. Peder Grubbe, pantsætter sit gods i Sibberup, Merløse herred, til Clara kloster i Roskilde for 20 mark sølv.
1344. 2. februar16Arine Olufsdatter, enke efter hr. Peder Grubbe, pantsætter sit gods i Sibberup, Merløse herred, og i Skippinge, Skippinge herred, til Roskilde Clara kloster for 20 mark sølv.
1344. 5. februarSønderborg17Hertug Valdemar 3. af Slesvig slutter fred med greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten.
1344. 6. februarAvignon18Pave Clemens 6. udnævner Mads Pedersen til kannik i Roskilde.
1344. 6. februarAvignon19Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund, dekanen og Bennike Henriksen, kannik i Lund, at indføre Mads Pedersen som kannik i Roskilde.
1344. 8. februar19MRep.nr. 1997, se nr. 13
1344. 10. februarLübeck20Hr. Markvard v. d. Wisch Rorland erkender overfor rådet i Lübeck at have fået den 2. rate på 1000 mark lybsk af biskop Henrik af Slesvig for borgen Svavsted.
1344. 10. februarÅlborg21Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Jakob Puge på kongens retterting i Ålborg har afstået et gældsbrev, udstedt af Jens Kås, til hr. Peder Vendelbo.
1344. 12. februarRoskilde22Kong Valdemar 4. Atterdag overdrager patronatsretten til St. Mikkelskirke i Slagelse til provstiet i Roskilde mod, at der holdes to årtider om året i domkirken for ham og hans slægt.
1344, 13. februarRibe23Magister Peder, ærkedegn i Ribe, erklærer, at Palle Thomsen, Troels Rød og Bonde Svir i hans nærværelse har lovet, at der ikke fra Bonde Svirs søstres side skal blive rejst krav på den gård i Bjerndrup, som Troels Rød og Bonde Svir har solgt til klostret i Løgum.
1344. 15. februarVarberg24Kong Magnus af Norge og Sverige tager Lyse kloster i Norge under sin beskyttelse — Givet Varberg på quinquagesimasøndag i vort 25. kongeår.
1344. 20. februarRoskilde25Biskop Jakob og kapitlet i Roskilde erklærer, at der til gengæld for kong Valdemars overdragelse af patronatsretten til St. Mikkelskirke i Slagelse til provstiet i Roskilde skal holdes to årtider i domkirken for kongen og hans slægt.
1344. 21. februarViborg landsting26Tingsvidne af Viborg landsting, at hr. Peder Vendelbo har tilbudt betaling af de penge, han skylder Jens Kås.
1344. 21. februarViborg27Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at hr. Peder Vendelbo på kongens retterting har tilbudt betaling af de penge, han skylder Jens Kås.
1344. 22. februar28Tue Rønnebæk godkender sin søster Sofies gave af et møllested mellem Bråby og Hesede til dominikanerne i Næstved.
1344. 29. februar29Trotte Pedersen, høvedsmand på Falkenberg, giver Tyge Isberg kvittering for en afregning, som denne på hans vegne har foretaget i Varberg.
1344. 7. martsVilleneuve30Pave Clemens 6. overdrager baccalaureus Anders Hallandsfar et kanonikat ved kirken i Lund og giver ham et ventebrev på en præbende eller et andet beneficium sammesteds imod, at han afstår St. Andreas' alter og sognekirken i Mellby i Lunds stift.
1344. 7. martsVilleneuve31Pave Clemens 6. pålægger prioren ved St. Peders nonnekloster i Lund og provsterne ved kirkerne i Avignon og Agde at indføre baccalaureus Anders Hallandsfar som kannik i Lund.
1344. 18. martsVilleneúve-les-AvignonPave Clemens reserverer et beneficium for Nicolaus Zirich under kirken i Bremen. Følgebrevet er rettet til bispen af Avignon, provsten i Slesvig og Johannes de Pistoriis (Pistoia)
1344. 20. martsLund32Biskop Niels af Odense eftergiver alle, der i from hensigt søger domkirken i Lund, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1344. 21. marts33Biskop Niels af Odense eftergiver alle, der for andagts skyld søger St. Hans kirke i Lund, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1344. 22. martsSønderborg34Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter Lundtoft herred til ridderen Henneke Limbæk.
1344. 25. martsLübeck35Rådet i Lübeck afsiger kendelse om ikke at ville dømme i striden mellem Henrik Kalkhorst og Willer v. Bremen, førend begge parter og deres løftesmænd er til stede. Blandt vidnerne nævnes Johan Lange, foged i Skåne.
1344. 29. marts35MReg. Dan. nr. *1897 vedrører interne forhold på Femern og udelades af Diplomatarium Danicum.
1344. 12. april36Kristine Holgersdatter, Bjørn Elinesens enke, giver sin søn Mogens Bjørnsen fuldmagt til at sælge hendes gård i Hofterup i Harjagers herred.
1344. 14. aprilSelsø37Jakob, udvalgt biskop af Roskilde, bevidner, at Tyge Brun på hans retterting har erkendt, at da han og hans afdøde hustru indtrådte i Clara klostret i Roskildes broderskab, skødede han alt sit gods til klostret.
1344. 15. aprilHarjagers herredsting38Mogens Bjørnsen skøder på sin moders vegne en gård i Hofterup til hr. Bennike, kannik i Lund.
1344. 15. aprilAvignon39Den pavelige kammermester Gaspard, ærkebiskop af Arles, kvitterer ærkebiskop Peder af Lund for betaling af en del af sine servispenge og giver ham et års udsættelse med resten.
1344. 19. aprilAvignon40Pave Clemens 6. pålægger ærkebispen af Riga, provsten »af Vidå« i Slesvig og provsten i Greifswald at overdrage sognekirken i Kiel til klerken Ludolf Michaelis fra Lübeck, skønt kirken af ærkebiskop Burchard af Bremen var blevet henlagt til Bordesholm kloster, hvilket dog var ulovligt, eftersom det var sket uden samtykke af kapitlet i Bremen og af kirkens patroner.
1344. 19. aprilAvignon41Pave Clemens 6. pålægger ærkebispen af Riga og provsten »af Vidå« i Slesvig og provsten i Greifswald at overdrage sognekirken i Grevesmiihlen i Ratzeburg stift til klerken Johannes Ricardi fra samme stift, skønt kirken af afdøde biskop Markvard af Ratzeburg var blevet henlagt til kapitlet, hvilket var ulovligt, eftersom kirken var blevet ledig på grund af den tidligere indehavers død ved kurien.
1344. 28. april42Ærkebiskop Peder af Lund har besøgt kurien ved sin befuldmægtigede præsten Mads Pedersen.
1344. 3. majSønderborg43Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer at have overgivet sine stridigheder med greverne Henrik 2., Klaus og Gerhard 5. af Holsten til voldgiftskendelse af hertug Valdemar 3. af Slesvig.
1344. 3. majSønderborg44Hertug Valdemar 3. af Jylland erklærer at have overtaget hvervet som voldgiftsdommer i stridighederne mellem kong Valdemar 4. af Danmark og greverne Henrik 2., Klaus og Gerhard 5. af Holsten.
1344. 6. maj45Peder Jensen af Nim, kannik i Lund, giver sin medkannik Josef Bodulvsen fuldmagt til at skøde tre gårde i Harlösa til kapitlet i Lund til afvikling af sit økonomiske mellemværende med dette.
1344. 12. maj46Birger Torkilsen af Gladsax, ridder, skøder gods i Skåne til Tommerup kloster til afholdelse af årtider for ham og hans slægtninge samt til daglige messer ved alteret nord for højalteret i klosterkirken.
1344. 18. majVarberg47Kong Magnus af Sverige fritager undergivne og gårdsæder på jomfru Thorakapellets gods i Torekov for alle tynger, undtagen dem, de har plejet at yde fra gammel tid.
1344. 19. maj48Kong Magnus af Sverige tager Bosjø kloster i sit værn samt stadfæster dets privilegier.
1344. 29. majVarberg49Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne giver borgerne i Lübeck privilegier ti Sverige og tilstår dem ret til inden år og dag at bjærge deres vraggods ved Sveriges, Norges, Skånes og Nørre- og Sønderhallands kyster.
1344. 30. maj50Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne slutter forbund med Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald til bekæmpelse af sørøveriet på havet.
[1344. e. 30. maj]51Rådet i Lübeck meddeler rådet i Stralsund, at det ikke har været i stand til at udruste et krigsskib på grund af mangel på en egnet kogge og foreslår derfor, at den svenske konges og Stralsunds egen kogge alene stikker i søen, og at der gives gælkeren (i Skåne) meddelelse herom.
1344. 5. juniViborg landsting52Tingsvidne af Viborg landsting, at hr. Peder Vendelbo har indløst det af Anders Pedersen til Jens Kås pantsatte gods i Korup.
[f. 1344. 7. juni]Ribe53Hertug Valdemar 3. af Jylland tildømmer kannikerne i Ribe den jord ved franciskanerklostret, som afdøde kannik Jens Friis havde skødet til dem til afholdelse af sin årtid.
[f. 1344. 7. juni]Ribe54Hertug Valdemar 3. af Jyllands 2. dombrev i overensstemmelse med nr. 53.
[f. 1344. 7. juni]Ribe55Hertug Valdemar 3. af Jyllands 3. dombrev i overensstemmelse med nr. 53.
1344. 7. juni56Hertug Valdemar 3. af Jylland giver kapitlet i Ribe låsebrev på den jord i Ribe, som magister Jens Friis havde skænket til afholdelse af sin årtid.
1344. 8. juniAlsted57Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Jens Kås på kongens retterting har skødet Korup og Korupfang til ridderen Peder Vendelbo.
1344. 20. juniAvignon58Pave Clemens 6. pålægger magister Petrus Alamannu, dekan i Brioude og pavelig kapellan, samt provsterne i Slesvig og Greifswald at indføre Ludolf Michaelis, sognepræst i Kiel, i kanonikat og præbende i Lübeck.
1344. 20. juniAvignon59Pave Clemens 6. pålægger sin kapellan, magister Laurentius de Barbuto samt Antonius v. Plessen, kannik i Lübeck, og Herman v. d. Mölen, kannik i Slesvig, at indføre Johannes Ricardi, sognepræst i Grevesmiihlen, i kanonikat og præbende i Ratzeburg.
1344. 23. juniLübeck60Hr. Markvard v. d. Wisch Rorland erkender overfor rådet i Lübeck at have fået den 3. og sidste rate af biskop Henrik af Slesvig for borgen Svavsted.
1344. 24. juni61Clara kloster i Roskilde pantsætter et halvt bol jord, som ligger til dets ødegård i Svogerslev, til Niels Pukepøl, borger i Roskilde.
1344. 24. juniÅlborg62Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler den tyske orden i Livland, at hr. Stig Andersen er blevet udnævnt til Estlands høvedsmand og beder derfor ordenen om at overgive denne de borge og befæstninger, som ordenen under de truende forhold havde overtaget forsvaret af.
1344. 24. juni63Optegnelse om, at pave Clemens 6. har givet Nicolaus Wedel sognekirken i Lundenberg ved provision efter biskop Henriks indvielse til biskop af Slesvig.
1344. 12. juliOdense64Grev Henrik 2. af Holsten bevidner, at Niels Langs arvinger på retterting i Odense har skødet alt Niels Langs pantegods til herr Henneke v. Wreden og herr Henneke v. Vecten.
1344, 20. juliGnoien65Fyrsterne Albrecht 2. og Johan 4. af Meklenburg slutter overenskomst med fyrsterne Nicolaus 3. og Bernhard 3. af Werle, hvorved disse får overladt Barth, Ribnitz, Marlow, Tessin, Sülz, Sternberg, Eldenburg, Bukow, Kröpelin og Stegeborg med Møn.
1344. 20. juliGnoien66Fyrsterne Nicolaus 3. og Bernhard 3. af Werle slutter overenskomst med 5 fyrsterne Albrecht 2. og Johan 4. af Meklenborg, hvorved disse får overladt Güstrow, Waren, Penzlin, Plau, Kalen, Grimmen, Krakow og halvdelen af Falster.
1344. 29. juli67Niels Manderup erklærer ikke at have nogen ret til Roskilde Clara klosters gods i Volborg og Horns herred, og at han bør give det tilbage til klosteret, når det forlanges.
1344. 1. august68Kong Valdemar 4. Atterdag giver hr. Stig Andersen, høvedsmand i Reval, fuldmagt til at forfærdige og benytte et nyt kongesegl under udførelsen af sine hverv i Estland.
1344. 2. augustNørhald herredsting69Tingsvidne af Hald herredsting, at Zacheus Mogensen på lovlig måde har erhvervet sin afdøde broder Jens Mogensens gods i Mostrup.
1344. 8. augustLangstoft70Bøking herred lover kong Valdemar 4. Atterdag og hans forbundsfæller i slaget ved Langstoft en fuld sone samt forpligter sig til at yde ham krigstjeneste, skatter og afgifter.
1344. [o. 8. august]71Indbyggerne på Pelworm lover kong Valdemar 4. Atterdag troskab og krigstjeneste.
1344. 11. augustSvavsted72Biskop Henrik af Slesvig meddeler rådet i Lübeck, at han har givet sine brødre Wedekin og Herman Warendorp fuldmagt til at sælge de renteindtægter, som deres fader har haft i Lübeck.
1344. 14. augustRibe73Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster Peder Albertsens birkeret i Kristrup sogn.
1344. 15. augustLaholm74Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne bemyndiger ærkebiskop Hemming af Uppsala og ridderne Nils Abiörnsson, Gisle Elinason, Lars Ulfsson og Karl Näskonungsson til at underhandle og slutte fred med de estniske herrer.
1344. 20. augustSønderborg75Hertug Valdemar af Jylland overlader kirketienden af Brede sogn til Løgum kloster.
1344. 22. august76Biskop Jakob af Ribe henlægger efter begæring af hertug Valdemar kirketienden af Brede sogn til Løgum kloster. A: tabt — Aa: Løgumbogen p.295 med overskrift Biscop Iacobi y Rybe breff paa Bredeuadt kyrcke tynd.
1344. 24. august77Elisabeth, hr. Karl Pedersens enke, Jon Grubbe af Tersløse, Thomas Jensen, Navne Jensen, Asser Grubbe og Jakob Karlsen afgiver en erklæring om, hvad fru Ingerd, Peder Grubbes enke og datter af Karl Pedersen, har fået i arv efter sin fader og sine to brødre, Niels og Peder.
1344. 25. augustTommerup78Kong Magnus af Sverige forbyder overgreb mod Åhusborgernes fed i Falsterbo.
1344. 26. augustSønderborg79Kong Valdemar 4. Atterdag slutter forbund med greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten.
1344. 26. augustSønderborg80Greverne Henrik 2. og Klaus of Holstens genbrev til foregående brev.
1344. 30. augustTrälleborg81Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne tager staden Zutphen i sit værn og stadfæster og specificerer dens privilegier i hans riger, specielt på Skånemarkederne.
1344. 31. augustTrälleborg82Kong Magnus af Sverige forbyder de kongelige fogeder i Uppsala at give sig af med retssager, der hører under ærkebispens jurisdiktion. — Givet i Trälleborg i det Herrens år 1344 dagen før abbed Egidius' dag.
1344. 1. septemberTrälleborg83Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne giver borgerne i Lübeck og i andre hansestæder ret til fri sejlads på Neva indtil Novgorod.
1344. 3. september83MReg. Dan. nr. *1913, se 1343 5. september.
1344. 8. september84Rådet og borgerskabet i Lübeck erklærer, at de efter forhandling med kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne er gået ind på, at ingen af kongens fjender skal have lov til at anløbe stadens havn, Trave, eller sejle ud derfra, samt at hans rigers undersåtter skal nyde deres hævdvundne rettigheder i Lübeck; desuden lover de, at de, dersom de i fremtiden skulde beslutte sig til fjendtlige handlinger mod kongen, vil meddele ham dette et år i forvejen.
1344. 10. septemberHelsingborg85Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne tilbagegiver borgerne i Lübeck ejendomme og rettigheder i Kopparberget i Sverige. — Givet på vor borg Helsingborg i det Herrens år 1344 fredagen inden ottendedagen efter Vor Frues fødselsdag.
1344. 11. septemberHelsingborg86Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne stadfæster Lübecks privilegier i hans riger og lande.
1344. 12. septemberHelsingborg87Jens Bentsen af Bromma sælger sit gods i Lavø og Høbjerg til Mogens Pedersen.
1344. 12. septemberRibe88Biskop Jakob af Ribe henlægger efter begæring af hertug Valdemar 3. af Jylland kirketienden af Brede sogn til Løgum kloster, idet han understreger klosterets pligt til at bestride kirkens udgifter.
1344. 15. septemberTønder89Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter sit gods i Elstrup til Markvard Swanow for 400 mark lybsk.
1344. 15. september90Tingsvidne af Gårds herred, at Gunnur Sigurdsdatter solgte sin gård i Lyngby til Cecilie Jensdatter.
1344. 20. septemberLaholm91Kong Magnus af Sverige vidimerer og stadfæster Erik 6. Menveds låsebrev af 1302 2. juli.
1344. 27. september92Henneke Sylov, borger i Roskilde, pantsætter sit gods i Salby og Ladager til sin medborger Gerlak Frie.
1344. 29. septemberVilleneuve93Pave Clemens 6. pålægger ærkebispen af Lund at meddele dominikanerne i Halmstad syndsforladelse, fordi de uden pavens tilladelse har flyttet deres kloster, da hertug Knud Porse beordrede byen flyttet til et andet sted.
1344. 3. oktoberHärlanda94Kong Magnus af Sverige skøder sit gods i Tokathorpp til Jens Kristinesen for 300 mark svensk.
1344. 4. oktober95Thomas Murmester i Roskilde udlejer sin jord i St. Jakobs sogn til Bo Løgmand for livstid.
1344. 9. oktoberSternberg95ARaven v. Barnekow, ridder, og hans brødre Ulrik, Godskalk og Henrik v. Barnekow, væbnere, tager borgen Stegeborg og landet Møn i pant af Albrecht 2. og Johan, herrer til Mecklenburg, for en gæld på 2700 mark lødigt sølv.
1344. 22. oktoberAvignon96Jens Valdemarsen fra Slesvig stift, som har været fængslet for falskneri af et pavebrev, løslades som uskyldig.
1344. 27. oktoberRostock97Fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg stadfæster slægten Moltkes overdragelse af landsbyen Bröbberow til sin kapellan, præsten Meinhard i Schwan, og fritager landsbyen for tjenesteydelser til landsherren, da dens beboere ikke hidtil har ydet tjeneste til sine tidligere herrer, »herrerne af Werle ..... senere ikke til herrerne af Rostock, derefter ikke til kongerne af Danmark, dernæst ikke til herr Henrik, vor fader, salig ihukommelse, og endelig ikke til os..... Givet i Rostock dagen før Simon og Judas' dag.
1344. 28. oktoberMerløse herredsting98Tingsvidne af Merløse herredsting, at Kristine, enke efter Detlev, forhenværende foged i samme herred, frivilligt skødede sit gods i Krøjerup til Karl Nielsen af Hørby.
1344. 2. decemberHoulbjerg herredsting99Tingsvidne af Houlbjærg herredsting, at Anders Pedersen har erkendt at have fået fuld betaling for gods i Korup af hr. Peder Vendelbo.
1344. 5. december100Rådet i København beder rådet i Lübeck om at overgive den afdøde Buket Johans gods til den afdødes svoger Johan Vifpörting.
1344. 5. december100SRådet i København beder rådet i Lübeck overgive arven efter tykke Johan til dennes søster Valborg. Hendes mand Jens Vispørting skal erholde arven.
1344. 6. decemberUppsala101Magnus, konge af Sverige, Skåne og Norge, erklærer, at da han i regeringsøjemed er nødsaget til at drage til Norge, har han draget omsorg for ledelsen og styret af vort rige Sverige og landet Skåne ved at overdrage regeringen til sine råder, ærkebiskop Hemming af Uppsala, herr Nils Abjörnsson, herr Israel Birgersson, lagmand i Uppland, og Jens Kristinesen, kongens generalofficial.
1344. 6. decemberStralsund, franciskanernes refektorium101SNotaren Nikolaus fra Rügen, klerk i Roskilde stift, udfærdiger notarialvidne angående oprettelse af et alter og bestemmelser vedrørende patronatsretten.
1344. 27. december102Asgot Nielsen skøder på kongens retterting alt sit gods i Romdrup sogn til Peder Stigsen.
1344. 28. december102MReg. Dan. nr. *1919, se 1345 28. december, nr. 201.
1344103Jakob Karlsen overdrager skoven vest for Kvislemark til Næstved St. Peders kloster.
1344104Abbeden i Næstved St. Peders kloster pantsætter en hovedgård i Ravnstrup til fru Bodil.
1344105Jens Mogensen pantsætter en gård i Vester-Broby til Gødeke Mogensen.
1344106Everlin Jæger afstår sin hustrus arvegods i Rønnebæk til kong Valdemar.
1344107Torkil Pedersen skøder gods (til Vor kloster?).
1344108Henneke v. Wreden og Henneke v. Vectens adkomstbreve på gods i Kallerup og Killerup.
1344109Margrethe Nielsdatter af Lindebjerg pantsætter jord i Søndersted til Jens Pedersen, borger i Roskilde.
1344110Tingsvidne af Ommer sysselting, at herr Åge, prior i Vor Frue kloster i Randers, har afstået en gård i Råsted til Tord Degn.
1344111Forstanderen for nonneklostret i Randers udlejer to gårde i Randers til Peder Munk sammesteds.
1344112Nogle danske riddere i Harrien og Wirland bevidner, at Ordenen er kommet dem til hjælp ved belejringen af Narva.
1344113Herr Konrad Preen og andre af den danske konges embedsmænd forsikrer, at de ikke vil tage hævn, fordi Ordenen har holdt dem i fangenskab.
[1344?]114Testamente af Peder, ærkedegn i Ribe.
[o. 1344-1365]115En ubekendt enke pantsætter sit gods i Kastrup (Tuse h.) til Boye Markvardsen.
forrige næste