forrige næste
DatoStedNr.Regest
1345. 7. januarReval116Kong Valdemar 4. Atterdag tager borgerne i Reval under sin beskyttelse og stadfæster deres privilegier.
1345. 7. januarReval117Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster alle de rettigheder, som fremmede i Reval har haft siden kong Valdemar 2. Sejr, og befaler, at alle, der ønsker at opholde sig der, skal overholde stadens love og sædvaner.
1345. 7. januarReval118Kong Valdemar4. Atterdag bemyndiger rådmændene og borgerne istaden Reval til at lede vandet fra alle vandløb på byens område til stadens grave og bygge så mange møller der, som de ønsker. Skulde det gå ud over kongens mølle, må de overtage den mod at svare de afgifter, der hviler på den.
1345. 7. januarReval119Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger abbederne i Valkena, Dünamünde og på Gotland at svare afgifter og ydelser til staden Reval af deres gårde sammesteds eller at sælge dem.
1345. 7. januarRoskilde120Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Peder Nielsen og hans søn Jens Pedersen af Hesede på kongens retterting har skødet en gård i Hesede til de 6 præbender ved Roskilde domkirke.
1345. 24. januarReval121De danske vasaller i Estland erklærer, at de indtil 1346 2. februar har overladt forsvaret af borgen i Narva til ordensmesteren Burchard v. Dreyleven og den tyske orden i Livland, samt at de skylder ordenen 1423 mark sølv, som skal være tilbagebetalt, førend ordenen er forpligtet til igen at overgive borgen til vasallerne.
1345. 24. januarReval122Den tyske orden i Livlands genbrev til nr. 121.
1345. 2. februarReval123Kong Valdemar 4. Atterdag befaler, at sognepræsten ved kirken i Narva sammen med sin kapellan og en pebling skal nyde underhold og modtage klæder på borgen sammesteds, hvor ligeledes to heste skal stå til hans rådighed.
1345. 2. februarOdense123SRådet i Odense til rådet i Lübeck angående en arvesag.
1345. 6. februar123MReg. Dan. nr. *1926; brevets rette datum er 16-17. februar, cf Schlesw. Holst. Reg. u. Urk, IV 125 nr. 193. Da brevet, i hvilket en Werner, sognepræst i Peters dorf på Femern »Ottoniensis diocesis« omtales, iøvrigt ikke vedrører Danmark, udelades det i Dipl. Dan.
1345. 10. februarAvignon124Pave Clemens 6. overdrager Franciscus Iacobi de Aquila, doktor i lovkyndighed, et kanonikat og en præbende ved kirken i Konstanz, »uanset at vi ved andre breve ved provision har givet Dig kanonikater og præbender, der stod ledige ved kirkerne i Lübeck og Lund. Givet i Avignon den 10. februar i vort tredie år.«
1345. 24. februarVarberg125Kong Magnus af Sverige giver indtil førstkommende 25. juli frit lejde til de udsendinge, som rådet i Stralsund har besluttet at sende til ham. — »Givet på vor borg Varberg i det Herrens år 1345 torsdag efter søndagen Reminiscere under vort segl«.
134[5]. 28. februar-5. martsVennebjerg herredsting126Tingsvidne af Vennebjerg herredsting, at Ove Pedersen, brødrene Palle, Jakob og Vogn Nielsen samt Stig Nielsen har skødet gods i Vendsyssel til marsken Erik Nielsen.
1345. 4. martsAspenäs127Gisle Elinason testamenterer bl. a. seks mark penge til Ås kloster i Halland.
1345. 5. martsViborg128Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Peder Stigsen til Bjørnstrup har skødet alt sit rørlige og urørlige gods i Gudingholm til kapitlet i Viborg og til gengæld modtaget det samme gods tillige med andet af kapitlets gods til fri rådighed for livstid på en række nærmere fastsatte betingelser.
1345. 6. martsAvignon129Pave Clemens 6. pålægger Johan Ulzen, kannik i Lübeck, at dømme i striden mellem Ludolf Michaelis, præst i Kiel, og Jens fra Gundslev, præst på Falster.
1345. 6. martsHolstebro130Jens Kås kvitterer hr. Peder Vendelbo for modtagelsen af 20 mark sølv.
1345. 13. martsVejle131Hertug Valdemar 3. af Jylland slutter forbund med kong Valdemar og afgiver det løfte, at kongen i tilfælde af hans død skal overtage formynderskab for hans land og børn.
1345. 13. martsHammershus132Ærkebiskop Peder af Lund giver sin broder hr. Jakob Jensen af Markie kvittering for oppebørslerne af Bornholm.
1345. 13. martsReval133Kong Valdemar 4. Atterdag giver slægten Rosen samhåndsforlening på Otto v. Rosens gods i Estland.
1345. 16. martsVilleneuve134Pave Clemens 6. overdrager Didrik v. Vifhusen et kanonikat ved kirken i Lund og giver ham et ventebrev på en præbende sammesteds.
1345. 16. martsVilleneuve135Pave Clemens 6. pålægger biskopperne af Freising, Triest og Lübeck at indføre Didrik v. Vifhusen som kannik i Lund.
1345. 17. martsLangelands Nr. herredsting136Tingsvidne af Langelands Nørre herredsting, at ridderen Peder Stygge har skænket gods til Stoense kirke.
1345. 20. marts137Jens Mogensen skøder det gods i Lindholm, som han har fået i pant af Ringsted kloster, til Frue kloster i Roskilde.
1345. 29. marts138Kapitlet i Århus forordner, at hver nyudnævnt kannik skal have studeret to år ved et universitet, førend han modtager noget af kapitlets gods.
1345. 29. marts139Kapitlet i Århus forordner, at en kannik, som taber et vist beløb i terningspil, skal betale en tønde lybsk øl til kannikerne, kantoren dog det dobbelte.
1345. 30. marts140Peder Larsen pantsætter gods i Gislum og Års herred til Gunnar Jakobsen.
1345. 1. aprilKampenOm handel med sild i Skåne.
1345. 3. aprilReval141Kong Valdemar 4. Atterdag tager Wesenbergs indbyggere under sin beskyttelse og bekræfter deres privilegier.
1345. 3. april142Ingerd, enke efter Jens Nielsen af Od, Peder Jensen af Bidstrup og Niels Jensen af Dal frafalder deres krav overfor Jens Brandsen om et nyt arveskifte efter Jens Nielsen og godkender den arvelod, som Jens Brandsen har fået tildelt som Jens Nielsens svigersøn.
1345. 4. aprilAvignon143Pave Clemens 6. overdrager magister Niels Drukken et kanonikat ved apostelkirken i Köln og giver ham et ventebrev på en præbende sammesteds.
1345. 4. aprilAvignon144Pave Clemens 6. pålægger dekanerne ved St. Gereons og St. Georgs kirker i Köln og ved St. Johanneskirken i Liège at indføre magister Niels Drukken i et kanonikat ved apostelkirken i Køln.
1345. 4. aprilSønderhald herredsting145Tingsvidne af Hald herredsting, at fru Kristine Nielsdatter, enke efter hr. Rane Jonsen, har pantsat en gård i Hvilsager til Niels Larsen for 61 mark sølv.
1345. 10. aprilReval146Biskop Oluf af Reval og hr. Stig Andersen, høvedsmand i Reval, vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af 1329 21. september.
1345. 15. aprilLund147Testamente af Peder Jensen af Nim, kannik i Lund og Århus.
[o. 1345. 15. april].148Peder Jensen Nim, kannik i Lund og Århus, skænker gods i Romhult til kapitlet i Lund.
1345. 25. aprilReval149Kong Valdemar 4. Atterdag sælger landsbyen Kilpeuer til biskop Oluf af Reval.
1345. 5. majWismar150Vedtægt af staden Wismar, bl. a. at højst tre borgere med egen husholdning må være fælles om en bod i Skanør, og at stridigheder mellem borgerne sammesteds skal indbringes for stadens fogeder.
1345. 8. maj151Ærkebiskop Peder af Lund fritager dem, der flittigt besøger Bosjø kloster, for kirkebod.
1345. 9. majBohus152Sigvid Trane erklærer at have skødet gods i Halland til sin hustru Merete Filipsdatter som hendes morgengave.
1345. 9. majHelsingborg153Ærkebiskop Peder af Lund publicerer de beslutninger, der er truffet på kirkemødet i Helsingborg.
1345. 9. majHelsingborg154Ærkebiskop Peder af Lund bestemmer med samtykke af Danmarks øvrige bisper, at hvis en biskop bliver fordrevet fra sit stift, skal der ydes ham et årligt tilskud på 120 mark sølv, og fastsætter hvert enkelt stifts bidrag.
1345. 10. maj155Peder, ærkebiskop af Lund, bisperne Svend af Århus, Niels af Odense, Anders af Børglum, Jakob af Roskilde og Peder af Viborg giver Dalum kloster et afladsbrev.
[1345]. 11. majRostockSlagter Rescoke er blevet proskriberet, dvs. forvist fra byen, fordi han har købt to svin af en dansker, men ikke betalt.
1345. 14. majHelsingborg156Ærkebiskop Peder af Lund og bisperne Svend af Århus, Niels af Odense, Anders af Børglum, Jakob af Roskilde eftergiver alle, der yder bidrag til St. Knudskirke i Odense eller deltager i gudstjenesten der, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1345. 14. majHiddensee156SHeinrich van Unna, kannik i Roskilde og Bonn vidimerer brev af 1345. 12. maj om oprettelsen af et vikariat i Stralsund og bestemmelser vedrørende patronatsretten.
1345. 15. majLund157Ærkebiskop Peder af Lund tilstiller biskop Peder af Ribe en afskrift af pave Clemens 6.s rundskrivelser af 1343 30. september og 1343 1. december om korstog mod tyrkerne.
1345. 15.-21. maj158Biskopperne af Roskilde og Ribe eftergiver dem, der besøger St. Hans kirke i Lund, 80 dages kirkebod.
1345. 16. majHads herredsting159Tingsvidne af Hads herredsting, at Peder Povlsen har ydet Jens Barnsen fuld mandebod for drabet af dennes søn Niels Høg.
1345. 17. majVordingborg159MKong Erik stadfæster Michaelisklosteret i Revals besiddelser, Bunge III 146 nr. 832 a, Reg. Dan. nr. *1936. Brevet er uden tvivl uægte, cf. Dipl.Dan. 2. rk. XII nr. 213 .
1345. 19. majVilleneuve160Peder Gødesen fra Ribe stift ansøger pave Clemens 6. om dispensation for uægte fødsel.
30. maj - 19. november 1345Under udgifter omtales betaling for at hente 6 heste, som var blevet opholdt fra Danmark.
1345. 8. juniStralsund161Rådet i Anklam overdrager rådet i Stralsund og Demmin at afgøre Anklams stridigheder med Greifswald om et fed ved Falsterbo.
1345. 15. juni162Peder Ludvigsen pantsætter to parter i Hald og andet gods til Niels Bugge.
1345. 17. juni163Peder Vendelbo, ridder, pantsætter en gård i Langå til Jens Ovesen.
1345. 19. juniHelsingborg164Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne erklærer, at han hvert år vil udbetale junkerne Ludolf og Robert af Namur 200 mark lødigt sølv af torv og marked i Skanør som løn for den tjeneste, de i fremtiden vil yde ham.
1345. 24. juniDjurs Nørreherredsting165Tingsvidne af Djurs Nørreherredsting om skiftet efter Niels Gris.
1345. 25. juniReval166Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster privilegierne for kirken, bispen og kapitlet i Reval.
1345. 3. juliSkänninge167Kong Magnus af Sverige giver Lars Jonsen låsebrev på hovedgården i Gyrdhelykke i Villands herred.
1345. 4. juliAvignon168Johannes, ærkebiskop af Edessa, og 11 andre bisper giver Østofte kirke et indulgensbrev.
1345. 8. juliAvignon169Den pavelige kammermester Gaspard, ærkebiskop af Arles, kvitterer ærkebiskop Peder af Lund for betaling af resten af hans servispenge.
[1345. 15. juli-21. september].170Nicolaus Helperich overgiver Amdi Pedersen fra Åbenrå et sølvhostiegemme bestemt for denne by.
1345. 17. juli.170MDipl. Svec. V 475 nr. 3972; Reg. Dan. nr. *1941: Er en omfangsrig forordning på svensk, udstedt af kong Magnus om frelse, rostjeneste, våbensyn, morgengaver, bryllupsfester, retterting m. m. Om våbensynet hedder det, at det for Hallands vedkommende skal holdes »I Falkenberghi af baþom Hallandomen Norræ oc Suthræ«.
1345. 25. juliReval171Kong Valdemar 4. Atterdag giver Narva samme privilegier som Reval.
1345. 31. juliAvignon172Pave Clemens 6. tillader biskop Jakob af Roskilde at lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
1345. 13. augustWismar173Henrik Stettin og Henrik Hohenwart står inde for, at visse købmænd fra Kalundborg ikke vil rejse klage over det gods, der er frataget dem i Wismars havn af Lübecks og Rostocks folk.
[1345. o. 13. august].174Staden Wismars udsending klager over, at kogger fra Lübeck og Rostock har udplyndret danske købmænd i Gollwitz havn, skønt der var lovet dem lejde og beskyttelse. Som følge heraf har Wismar måttet yde dem erstatning for tab af varer og skib og forlanger derfor skadesløsholdelse af Lübeck og Rostock.
1345. 15. augustAvignon175Pave Clemens 6. pålægger biskopperne af Roskilde, Ribe og Lübeck at bandlyse Henrik Rise fra Roskilde stift og hans medskyldige, som har udplyndret nogle lundensiske kanniker og gejstlige, der vendte hjem fra universitetet i Paris.
1345. 16. august176Jens Andersen af Husie skøder en gård i Hofterup til hr. Bennike, kannik i Lund.
1345. 19. augustAvignon177Pave Clemens 6. tillader ærkebiskop Peder af Lund at lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
1345. 21. augustAvignonPaven til en række johanniterprioraters priorer om deltagelse i ordenens koncilium 1. april 1346. På samme vis til prioren .. over Danmarks huse.
1345. 11. septemberReval178Goswin, fungerende høvedsmand i Reval, erklærer, at det til Reval førte gods, der tilhørte russeren Nazarie, der var blevet dræbt, er udleveret til russeren Artemye Pametym og hans brødre.
1345. 13. septemberRoskilde179Biskop Jakob af Roskilde vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1295 23. oktober.
1345. 20. septemberVilleneuve180Pave Clemens 6. udnævner provsterne ved kirkerne i Stade og Eutin og skatmesteren ved kirken i Lübeck til værneherrer for biskop Henrik af Slesvig i tre år.
1345. 26. septemberReval181Kapitlet i Reval, abbed Nicolaus i Padis, Goswin v. Herike, høvedsmand på borgen i Reval, samt dominikanerne i Reval vidimerer kong Valdemars brev af 1344 1. august.
1345. 28. septemberVilleneuve182Pave Clemens 6. overdrager magister Franciscus Jacobi de Aquila et evigt beneficium ved Engen kirke i Konstanz stift, uanset at han sidder inde med kanonikater og præbender ved kirkerne i Lund og Lübeck.
1345. 29. septemberReval183Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster alle de rettigheder, som fremmede i Reval har haft siden kong Valdemar 2. Sejr, og befaler, at alle, der ønsker at opholde sig der, skal overholde stadens love og sædvaner.
1345. 29. septemberReval184Kong Valdemar 4. Atterdag bemyndiger rådmændene og borgerne i staden Reval til at lede vandet fra alle vandløb på byens område til stadens grave og bygge så mange møller der, som de ønsker. Skulle det gå ud over kongens mølle, må de overtage den mod at svare de afgifter, der hviler på den.
1345. 29. septemberReval185Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster alle staden Revals friheder, rettigheder og privilegier og påbyder, at ingen må oppebære fisketiende af stadens estere inden for stadens mure.
1345. 29. september185MBunge II Reg. nr. 993, Kat. nr. 153, se ovf. nr. 116 under Bb.
1345. 9. oktober186Erik Hasenberg pantsætter sit gods i Giurthø 1 Løve herred til Peder Jensen.
1345. 10. oktoberAvignon187Pave Clemens 6. pålægger kantoren i Slesvig at træffe afgørelse i striden mellem klerken Pilgrim Waltersen fra Ribe og ribeborgerne Godskalk Mule og Markvard Wulf.
1345. 10. oktoberAvignon188Pave Clemens 6. pålægger provsten i Slesvig at træffe afgørelse i striden mellem klerken Pilgrim Waltersen fra Ribe og lægmændene Jens Tygesen og Jens Eskilsen fra Skærbæk.
1345. 5. novemberAvignon189Gerhard v. Lübeck, præst, ansøger pave Clemens 6. om det kanonikat og den præbende ved Vor Frue kirke i Hamburg, der blev ledig ved Henrik af Warendorps udnævnelse til biskop af Slesvig.
1345. 12. novemberReval190Kong Valdemar 4. Atterdag sælger landsbyen Kilpever til biskop Oluf af Reval.
1345. 13. novemberLøgumkloster191Hertug Valdemar 3. bevidner, at Tyge Esbernsen på et retterting, der under forsæde af Vagn Nielsen var sat i klostrets port i Løgum, har skødet gods i Vellerup, Branderup, Stenderup og Bedsted til klostret i Løgum.
1345. 20. novemberLaholm192Kong Magnus af Sverige overlader biskop Simon af Strängnäs de kongelige hytter på kobberbjærget i Närke. — Givet i Laholm under vort segl i det Herrens år 1345 søndagen før Clemensdag.
1345. 23. novemberRoskilde193Lars Nielsen Todde, abbed Skjalm i Æbelholt, Gynceke den ældre og Niels Friis, borgere i Roskilde, lover at stifte et alter i Roskilde domkirke som sone for Niels Thyrgersens drab af Ivar Jensen fra Jylland.
1345. 28. novemberAvignon194Pave Clemens 6. overdrager prioren for dominikanerne i Lund at forandre fru Margretes, ridderen Jakob Jensen af Markies hustrus løfte om en pilgrimsrejse til apostelen St. Jakobs grav til andre fromme gerninger.
1345. 28. novemberAvignon195Pave Clemens 6. tillader ridderen Jakob Jensen af Markie og hans hustru Margrete at lade holde messe før daggry.
1345. 28. novemberAvignon196Pave Clemens 6. tillader ridderen Jakob Jensen af Markie og hans hustru Margrete at vælge en skriftefader, som kan meddele dem fuld syndsforladelse ved deres død.
1345. 28. novemberAvignon197Pave Clemens 6. eftergiver alle, der besøger St. Jakobs og St. Katarinas kapel ved kirken i Lund, der er indstiftet af ridderen Jakob Jensen af Markie og hans hustru Margrete, 100 dage af den dem pålagte kirkebod.
1345. 29. novemberRibe198Tyge Esbernsen skænker og oplader klostret i Løgum sit gods i Vellerup, Branderup, Stenderup og Bedsted.
1345. 29. november199Niels, præst i Orte, Ingvar, præst i Tanderup, Stig, præst i Flemløse, Peder, præst i Vedtofte og Mathias, præst i Søby, erklærer overfor biskop Niels af Odense, at den gård i Skårup, som Tyge Smed beboede, tilhører Dreslette præstekald.
1345. 12. decemberAvignon200Pave Clemens 6.s rundskrivelse til ærkebiskopperne, deriblandt ærkebiskoppen af Lund, om at lade prædike korstog mod tyrkerne i de næste 2 år i fortsættelse af de 3 år, der forkyndtes 1343 30. september, og love syndsforladelse til dem, der tager korset, når de forpligter sig mindst for eet år, og til dem, der udruster og sender en korsfarer i deres sted og på deres bekostning eller yder så store bidrag, at en korsfarer kan underholdes herfor i et helt år; desuden skal de sørge for, at der bliver opstillet blokke i kirkerne til indsamling af bidrag.
[1345]. 23. decemberRostockLydeke fra Helsingborg bliver proskriberet, dvs. vist ud af byen.
1345. 28. decemberReval201Stig Andersen, ridder og høvedsmand i Reval, bevidner, at væbneren Odvard af Kummus på det kongelige retterting i Reval har pantsat gods i Wasemule til dekanen Godfred i Reval og dennes slægtninge.
1345202Jakob Karlsen giver fuldmagt til skødning af skoven i Kvislemark.
1345203Bo Falk kvitterer kong Valdemar for de 200 lødige mark, som han havde Fiskerhoved i pant for.
1345204Thomas Blok skøder en gård i Skals til sin broder Gunnulv Blok.
1345 el. 1355205Herr Peder Gødesen, ridder, skøder sit gods i Øster-Bølle og Klotrup til præsten herr Peder i Bølle.
1345206Herr Mikkel Thomsen skøder Bjergsgård i Borre til Alling kloster.
1345207Vidisse af kong Eriks stadfæstelsesbrev vedrørende fiskeri i Vestervig birk.
1345208Biskop Svend af Århus lægger Yding sogn til Vor kloster.
1345209Jakob Karlsen pantsætter en gård i Højby til Peder Due.
1345210Niels Jensen af Borreby pantsætter Østergård i Valsølille til fru Kristine, Henneke Moltkes enke.
1345211Niels Jensen af Kværkeby skøder gods i Snoldelev til Gynceke.
1345212Niels Tuesen pantsætter en gård i Pebertorp til Klemens Senæ, broder i Antvorskov kloster.
1345213Jens Absalonsen pantsætter sit gods på Fyn til sin søn Jens Genvejr.
1345214Niels Birgersen erkender at skylde Tommerup kloster 4 mark.
1345215Brev på Hønske.
1345215MÆA. IV 280, B 9e, se 1395. 4. marts.
[1345 el. f.]216Ølrik Skaft giver afkald på sin ret til Jens Mogensens gods i Flakkebjerg herred.
[1345 el. senere]217Ølrik Skaft forpligter sig til at tilbagegive noget gods i Gunderslev til brødrene Mogens Jensen og Esbern Rage.
[1345 el. senere]218Landstingsvidisse af et brev, hvori kong Valdemar 4. Atterdag erklærer at have modtaget pantesummen for Gunderslevholm af Jens Mogensens arvinger.
[1345-1364]219Biskop Peder af Ribe, som har skænket en bispehue og en bispestav til domkirken i Ribe, forpligter sig og sine efterfølgere til årligt at betale en læst korn for brugen af disse.
[1345-1364]220Biskop Peder og kapitlet i Ribe vidimerer ridderen Jakob Roosts brev af 1334 9. oktober.
[1345-1483]221Biskop Peder af Ribe får skøde på en gård i Ærst (Lejrskov) sogn.
[1345-1483]222Biskop Peder af Ribe skøder en gård i Asbøl, Ærst (Lejrskov) sogn, til kapitlet i Ribe.
forrige næste