forrige næste
DatoStedNr.Regest
1346. 3. januarReval223Kong Valdemar 4. Atterdag tager kirken i Reval og dens gods under sin beskyttelse.
1346. 8. januarStralsund224Henning og Borante, riddere, Tetze og Tetze, deres brødre, og Henning og Wizlaus, deres sønner, samt alle andre medlemmer af slægten Podebusk overdrager patronatsretten til det vikardømme, som slægten tidligere havde oprettet i nonneklostret i Bergen på Rügen og udstyret med gods i landsbyen Murkvitz, til samme nonnekloster og lover at skaffe biskoppen af Roskildes samtykke hertil.
1346. 13. januar225Tommerup kloster skøder gods i Molleröd og Välleröd til Øved kloster.
1346. 15. januar226Johannitermunken Jakob Halvegge i Antvorskov afstår en gård i Avnstrup til Jens Bæger.
1346. 19. januar227Kannik Peder Nielsen Pusel og de øvrige arvinger efter hr. Niels Jensen Pusel skøder dennes gods i Hvidbjerg sogn i Hassing h. til hr. Esger Frost.
1346. 21. januarReval228Kong Valdemar 4. Atterdag tager St. Michaelis nonnekloster i Reval tillige med dets gods, medbrødre, undergivne og tjenere under sin beskyttelse og fritager det for alle skatter og afgifter, som for tiden opkræves.
1346. 25. januarReval229Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster St. Michaelis nonneklosters besiddelse af St. Olufs kirke i Reval samt tilstår det ejendomsretten over den mølle ved Reval, som Henrik v. Brakel har overdraget klostret sammen med sine to døtre.
1346. 31. januarLödöse230Kong Magnus af Sverige overlader Anklams borgerskab et fed i Falsterbo, som han har erhvervet af tre bymænd i Hagha.
1346. 1. februarLödöse231Kong Magnus af Sverige overdrager sin ægtefælle dronning Blanca en årlig sum sølv af de skånske markeder, som skal udbetales hende af fogeden i Skåne Karl Nielsen.
1346. 3. februarAvignon232Pave Clemens 6. tillader ridderen Jakob Jensen af Markie og hans hustru Margrete at have et rejsealter.
1346. 5. februarReval233Væbnerne Arnold Plate og hans søn Tile pantsætter det gods, den danske konge havde overdraget dem, efter at det var hjemfaldet til ham ved Rolo af Ylmensalos død, til klostret Padis for 300 mark sølv.
1346. 15. februar234Gregers Åstredsen sælger sit gods i Torup i Tjörnarp sogn til Bosjø kloster.
1346. 24. februarReval235Kong Valdemar 4. Atterdag overdrager sognepræsterne i Reval stift indtægterne, frugterne og indkomsterne af deres kirker i et helt år efter deres død til betaling af begravelse og efterladt gæld.
1346. 24. marts236Didrik af Kele, kongelig dommer i lenssager, erklærer at Konrad v. Ohal har solgt en årlig indtægt på 6 mark sølv i sin gård Koschal, møllen samme-steds og i sin arv i Reval, hvilket gods han sidder inde med som len fra Danmarks konge, til Werner af Kalmar og Johan Witte.
1346. 24. martsRibe237Hertug Valdemar 3. af Jylland tager Gerhard Borken, borger i Ribe, og hans gods under sin beskyttelse og fritager det for alle afgifter og tjenester, samt tilstår ham sagefaldet af hans undergivne.
1346. 26. marts238Jakob, abbed i Herrevad kloster, skøder gods i Nöbbelöv til kapitlet i Lund i mageskifte for dettes gods i Tostarp.
1346. 26. martsLund239Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at hr. Jakob, abbed i Herrevad har skødet klostrets gods i Nöbbelöv til Lunde domkirkes bygningsfond samt yderligere betalt 10 mark skånsk mod til gengæld at få bygningsfondets gods i Tostarp.
1346. 4. aprilReval240Kong Valdemar 4. Atterdag forlener Hinke Moor med det gods i Estland, som denne har købt af Nicolaus v. Orges.
1346. o. 4. april241Steffen i Svenstrup skøder halvdelen af sit gods i Svenstrup til Peder Næring.
1346. 13. april242Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at Niels Pedersen Grubbe i hans nærværelse har pantsat gods på Sjælland til Jakob Bæger og dømmer denne pantsættelse gyldig.
1346. 18. aprilKøbenhavn243Kong Valdemar 4. Atterdag lover sine fætre, hertugerne Bugislav 5., Barnim 4. og Wartislav 5. af Stettin (Pommern-Wolgast) at holde dem skadesløse for tab og omkostninger i hans tjeneste.
1346. 25. april244Tyge Buzel overdrager sin gård i Ørugh samt det ham af Peder Vendelbos arvinger pantsatte gods i Bjerring, Serup og Mammen til St. Budolfi kloster i Viborg.
1346. 27. aprilReval245Stig Andersen, ridder, høvedsmand i Reval, og kongens råder og vasaller, samt staden Revals borgmestre og rådmænd udsteder en forordning om pantsættelse og indløsning af pantsat gods i Estland.
1346. 29. april246Lippold v. Alwen, kongelig dommer, udvalgt af Stig Andersen, kundgør, at Herman Risbith pantsætter landskabet Amynde, to hageplove i Langhe og to i Culletendorpe til borgmester Reineke Crowel i Reval og Albrecht v. Renten for 30 mark rigensisk sølv.
1346. 1. majLödöse247Kong Magnus og dronning Blanca af Sverige betænker bl. a. gejstligheden i Lunds stift i deres testamente.
1346. 2. majReval248Kong Valdemar 4. Atterdag henlægger kirken i Katkull til domkirken i Reval.
[1346. 2. maj]249Biskop Oluf af Reval udsteder et genbrev til nr. 248.
1346. 6. maj250Ærkebiskop Peder af Lund forordner med kapitlets samtykke, at når en kannik i Lund dør, da skal den af hans testamentseksekutorer, der er valgt blandt hans medkanniker, for et år oppebære indtægterne af hans embeder til afholdelse af den afdødes begravelse og til bestridelse af hans gæld; hvad der bliver tilovers skal tilfalde den afdødes arvinger.
1346. 24. majReval251Kong Valdemar 4. Atterdag skænker det gods, som ved Rolo af Ylmesals død var hjemfaldet til kongen, til klostret i Padis.
1346. 24. majReval252Johan af Mekes, formand for det kongelige retterting i Estland, bevidner, at Stig Andersen, høvedsmand i Reval, har overladt Godfred Pernau, dekan i Reval, kronens panterettigheder i tre hageplove i Wasemule.
1346. 25. majRoskilde253Kong Valdemar 4. Atterdag henlægger sognekirkerne i Rappele og Kegele til kirken i Reval.
1346. 26. maj el. 28. august254Ærkebiskop Peder i Lund skænker Bosjø kloster bispetienden.
1346. 6. juniRoskilde255Peder Ebbesen og Alsund Jensen pantsætter deres brydegård i Havdrup til hr. Anders Nielsen, sakristan i Roskilde, for 7 mark sølv, som denne har lånt Ebbe Klemmensen.
1346. 8. juni256Niels Jensen af Løjstrup, Jens Jakobsen og Peder Jensen erklærer, at de som voldgiftsmænd i striden mellem Jens Brandsen og Ove Krage har afsagt den kendelse, at godset i Tygestrup tilkommer Jens Brandsen.
1346. 13. juni256MActa Pont. I 155 nr. 337; brevets rigtige datum er 1357. 13. juni.
1346. 23. juniRibe257Tingsvidne af Ribe byting, at ribeborgeren Klaus Skirmer har skødet en grund mellem St. Hansgade og Skolegade til hr. Kjeld, præst.
1346. 13. juliMiddelsom herredsting258Tingsvidne af Middelsom herredsting, at godset i Tygestrup er tilkendt Jens Brandsen.
1346. 22. juliHørsholm259Niels Eriksen af Linde overdrager Niels Knudsen af Svanholm, som er trolovet med hans datter Cecilie, halvdelen af det gods, som han har efter sin afdøde hustru Katerine Timmesdatter.
1346. 22. juliHørsholm260Niels Eriksen af Linde skøder halvdelen af den myndelod, som tilkommer ham i hans afdøde hustru Katerine Timmesdatters gods, til Niels Knudsen af Svanholm, der er trolovet med hans datter Cecilie.
[1346]. 22. juliRoskilde261Broder Simon, stedfortræder for franciskanernes provincialminister i Dacia meddeler Lars Ulfsson, lagmand i Södermanland, at ordenskapitlet har bestemt at holde en messe for ham og hans hustru Ingrid.
1346. 30. juliAvignon262Pave Clemens 6. overdrager Meinrik, kaldet Mornewech, et kanonikat ved kirken i Slesvig og giver ham et ventebrev på en præbende sammesteds.
1346. 30. juliAvignon263Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Ratzeburg, provsten ved kirken i Lübeck og kansleren ved kirken i Beauvais at indføre Meinrik Mornewech som kannik i Slesvig.
1346. 7. augustAvignon264Pave Clemens 6. reserverer et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg ved kirken i Hamburg, Bremens stift, for Walter Smalsted fra Danmark, gejstlig i Slesvig stift, hvortil provsten, dekanen og kapitlet har overdragelsesretten.
1346. 7. augustAvignon265Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Freising, provsten og dekanen ved kirken i Slesvig at indføre Walter Smalsted i et kirkeligt beneficium ved kirken i Hamburg, Bremen stift, hvortil provsten, dekanen og kapitlet har overdragelsesretten.
1346. 11. augustLund266Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at kanniken Mogens Nielsen har skødet alt sit gods i Östra Skrävlinge til opførelse af et alter i Lunds domkirke, og at præsten Jens Bunkeflo i Åkarp har skænket sit fædrene gods i Arrie og Mellan Grevie til samme alter og har lovet at erhverve en gård i Lund som bopæl for altrets præst.
[1346. f. 15. august]267Kong Valdemar 4. Atterdag lover hertuginde Ingeborg og hendes sønner forlening med hertugdømmet Holbæk og Samsø.
1346. 15. augustKøbenhavn268Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at hertug Knud Porses sønner, junkerne Hågen og Knud, har overgivet ham alle deres krav på hertugdømmet Estland mod erstatning i hertugdømmet Holbæk, og at salget af hertugdømmet til den tyske orden skal stå ved magt, uanset om kongens broder Otto ikke opfylder sit løfte om at indtræde i denne.
[1346]. 15. augustKøbenhavn269Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler indbyggerne i Estland, at da hertugdømmet Estland ifølge arveret tilhører hans broder junker Otto, og denne agter at indtræde i den tyske orden, har han med samtykke af rigets tro mænd afstået Estland til den tyske orden og løser derfor indbyggerne fra deres troskabsforpligtelser.
1346. 22. augustLund270Ærkebiskop Peder bevidner, at kantordømmet i Lund med hans og kapitlets samtykke har mageskiftet sin gård i Lilla Råby med helligåndshusets to gårde i Stora Råby og Arrarp i Rönnebergs herred.
1346. 23. augustLund271Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster kanniken Niels Bunkeflos stiftelse af hans andet alter i Lunde domkirke.
1346. 24. augustÅlborg272Låsebrev på Albækgård.
1346. 29. augustMarienburg273Kong Valdemar 4. Atterdag sælger Estland til den tyske orden for 19.000 mark sølv.
1346. 30. augustRingsted274Tingsvidne af Sjællands landsting, at hr. Jakob Nielsen af Magleby har skødet gården Søholm med tilliggende gods til Niels Eriksen af Linde.
1346. 6. septemberMarienburg275Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer den tyske orden for 900 mark sølv, som ordenen har udbetalt til Frederik v. Lochen.
1346. 8. september276Lars Truedsen skøder gods til oprettelse af St. Laurentiusalter i Århus domkirke.
[1346-1354]277Biskop Svend af Århus og kapitlet sammesteds vidimerer Lars Truedsens brev af 1346 8. september.
1346. 20. septemberFrankfurt278Kejser Ludvig 4. stadfæster kong Valdemars og markgrev Ludvig af Brandenburgs salg af Estland til den tyske orden.
1346. 21. septemberTangermünde279Markgrev Ludvig af Brandenburg sælger hertugdømmet Estland til den tyske orden for 6000 mark sølv.
1346. 28. septemberLund280Testamente af Niels Bunkeflo, kannik i Lund og Roskilde.
1346. 10. oktoberRoskilde281Kong Valdemar 4. Atterdag overlader borgerne i Zutphen et fed på Amager.
1346. 10. oktoberRoskilde282Kong Valdemar 4. Atterdag tager staden Zutphen under sit værn og stadfæster dens privilegier i Danmark.
134(6). 20. oktoberWeissenstein283Konrad v. Mylen, kejserligt autoriseret notar, udsteder en erklæring om, at Burchard v. Dreyleven i St. Katerinakirke i Weissenstein har ladet Gotfred, dekan i Reval, oplæse kong Valdemars brev af 1346 15. august, i hvilket kongen løser Estlands indbyggere fra deres troskabsed.
1346. 21. oktoberRoskilde284Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer den tyske orden for 200 mark sølv under forudsætning af, at ordenen udbetaler denne sum til ridderen Otto Schenk v. Schenkendorf.
1346 [o. 28. oktober].285Johan Zomer, stedfortræder for Stig Andersen, kongens høvedsmand i Reval, og Galemann, dommer sammesteds, opregner hvilket efterladt gods de sammen med rådmændene i Reval har fundet og beset efter Styremann Slyter og Baldwin, som var flygtet fra byen efter at have begået mord.
1346. 31. oktoberWeissenstein286Stig Andersen, ridder, erklærer, at han og ridderen Frederik v. Lochen ifølge kongelig bemyndigelse har solgt hertugdømmet Estlandtil højmesteren og den tyske orden og aftalt betalingsvilkårene, og at han nu efter at være kommet til Livland for at overgive borgene i Estland til ordensmesteren i Livland har meddelt denne, i hvilke møntsorter og til hvilken kurs den aftalte købesum skal udredes.
1346. 31. oktoberAvignon287Pave Clemens 6. reserverer det kanonikat og den præbende ved kirken i Dorpat, som den udvalgte biskop Johannes besidder, for Didrik v. Vifhusen, skønt han i forvejen har kanonikater ved kirkerne i Lund og på Øsel med ventebrev på præbender.
1346. 1. november288Sakse Pedersen, ridder, pantsætter to gårde i Østrup, Ars h., til Bent Bille for 20 mark sølv.
1346. 4. novemberWeissenstein289Goswin v. Herike, ordensmester for den tyske orden i Livland, samt ordenens fogeder og kommendatorer sammesteds bekræfter, at de har lovet det estniske ridderskab, at højmesteren for ordenen skal stadfæste ridderskabets privilegier, givne af Danmarks konger.
1346. 4. novemberWeissenstein290Goswin v. Herike, ordensmester for den tyske orden i Livland, samt ordenens fogeder og kommendatorer sammesteds erklærer, at de har lovet staden Reval, at højmesteren for ordenen skal stadfæste stadens privilegier, givne af Danmarks konger.
1346. 13. novemberRoskilde291Tingsvidne af Sømme herredsting, at hr. Niels Spink, forstander for Vor Frue kloster i Roskilde, har pantsat Nedergård i Svogerslev til Strange Jonsen, borger i Lund.
1346. 20. november292Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster, at Margrete Ludvigsdatter har solgt Hald til sin broder Peder Ludvigsen.
1346. 21. el. 28. november293Peder Ludvigsen sælger og skøder på rettertinget sin gård Hald med gods i Nørlyng, Sønderlyng, Middelsom, Lysgård, Hids, Fjends og Rinds herreder til Niels Bugge.
1346. 30. november294Otto Schenk v. Schenkendorf, ridder, kvitterer på kong Valdemars vegne den 20 tyske orden for 200 mark sølv.
1346. 30. november295Mogens Bramsen giver Jens Ågesen fuldmagt til at skøde sin andel i Holmbygård til Bosjø kloster.
1346. 4. decemberBerlin296Markgrev Ludvig af Brandenburg oversender højmesteren Henrik Tusmer kong Valdemars, kejser Ludvigs og sit eget afståelsesbrev på Estland og opfordrer ham til at udbetale de 6000 mark sølv, som tilkommer markgreven.
1346. 4. decemberAvignon297Provst Johannes Maurelli ved, helligkorskirken i Liège, pavens generalauditør, befaler gejstligheden i en række stifter at forkynde bandlysningsdommen mod Ludolf Michaelis, der stadig vægrer sig ved at efterkomme dommen i striden mellem ham og Neumünster kloster om sognekirken i Kiel.
1346. 7. decemberLund298Ærkebiskop Peder af Lund tilstår bymændene i Neksø at måtte bruge den skånske birkeret samt fastsætter, at torsdag skal være den ugentlige torvedag.
1346. 7. decemberLund299Ærkebiskop Peder af Lund tilstår bymændene i Åkirkeby at måtte bruge den skånske birkeret samt fastsætter, at lørdag skal være den ugentlige torvedag.
1346. 9. decemberLund300Niels Manderup opretter et alter i Lunds domkirke som bod for hans drab af broderen hr. Knud Manderup.
1346. 10. december301Hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og Samsø overdrager og skøder Niels Plovpenning og hans hustru sin gård i Bergen på en række nærmere betingelser som vederlag for lang og tro tjeneste.
1346. 17. december302Ærkebiskop Peder af Lund vidimerer ærkebiskop Isarn af Lunds brev af 1307 10. april.
1346. 19. decemberLübeck303Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer den tyske orden for 6050 gylden, som den har betalt til hans kansler Henrik af Lüneburg.
1346. 19. decemberLübeck304Sigfred v. d. Brügge, Bertram Heydeby, Henrik Pape og Nicolaus Schoneke, rådmænd i Lübeck bevidner, at den tyske orden har betalt kong Valdemar af Danmarks kansler Henrik af Lüneburg 6050 gylden.
1346. 22. decemberLund305Sune Jonsen af Barsebäck sælger sin gård i Molleröd i Fränninge sogn til herr Bennike, kannik i Lund.
1346306Biskop Peder af Viborg stadfæster Viborg domkapitels rettigheder.
1346307Henrik Schermer, rådmand i Odense, testamenterer en grund i Odense til franciskanerklostret sammesteds.
1346308Uffe Pedersen af Paddeborg pantsætter Sonnerup i Strø herred og Tibirke i Holbo herred til Stig Andersen.
1346309Torkil Pedersen pantsætter en gård i Øster-Snede sogn til Øm kloster.
1346310Herr Mogens Dal skøder sit gods i Låstrup til Viborg domkapitel.
1346. 1373. 1396311Tre breve om gods i Serreslev, som Karen Klausdatter har skødet til Maribo kloster.
1346312Fru Kristine, enke efter Jakob Absalonsen, overdrager gods i Løgtved, Viskinge, Klovby, Kærby og Asminderup til biskop Jakob i Roskilde.
1346313Jens Stegers, borger i Roskilde, skøder en halv gård i Roskilde til Mikkel Smed.
1346314Peder Vendelbos tre pantebreve til Niels Dokke, Niels Mynde og Else Nielsdatter.
1346315Tingsvidne af Randers byting, at Peder Jensen har skødet en halv gård til Tord Degn.
1346Vejle316Tingsvidne af Vejle byting, at Torkil Tøgersen har skødet 2 agre i Skærup mark til Niels Pedersen.
1346317Jens Hasenberg testamenterer sit gods i Bøstrup til Antvorskov kloster.
[1346 el. f.]Roskilde318Jens Hasenberg, ridder, skøder sit gods i Rougsø til Niels Bugge.
[o. 1346]319Skøde til Niels Bugge på gods i Vilslev.
1346-47319MActa Pont. I 156 nr. 340; VII 45 nr. 5290, se 1360 17. juni.
[o. 1346]320Tidemand Mynster pantsætter nogle jorder i Ribe til Gerhard Borken.
[1346-75]321Brødrene Peder og Oluf Pilt sælger to tofter i Vordingborg til kong Valdemar 4. Atterdag.
forrige næste