forrige næste
DatoStedNr.Regest
1347 9. januar321MTerpager 188, Reg. Dan. nr. *1986, Rep. nr. 2095; brevet er identisk med 1310 9. januar, Dipl. Dan. 2. rk. VI nr. 211.
1347. 10. januarVendsyssel bygdeting322Tingsvidne af Vendsyssel bygdeting, at Esger Ebbesen på Niels Ebbesens arvingers vegne har skødet gods i Vendsyssel til Torkil Hval, som på sin side afstår noget gods, som Niels Ebbesen tidligere havde pantsat, samt frafalder alle krav for sin søns fangenskab.
1347. 18. januarMarienburg323Markgrev Ludvig af Brandenburg kvitterer den tyske orden for 6000 mark sølv, som ordenen »på vore vegne og i anledning af afståelsen og salget af landet Reval« har udbetalt til hans tro mænd Wolfhard v. Sassenhofen og Bertold v. Ebenhausen.
1347. 25. januar324Peder Jensen af Od, Niels Jensen af Vinkel, Jens Høg og Karl Assersen erklærer, at de har indført Jens Brandsen i gods i Tygestrup efter kong Valdemars befaling.
1347. 1. februarReval325Burchard v. Dreyleven, provincialkommendator i Reval, vidimerer en række af Revals privilegier fra den danske tid, nemlig kong Kristoffer 1.s brev af 1255 16. august, kong Erik 4. Plovpennings af 1248 15. maj, dronning Margretes breve af [omkr. 1280], [omkr. 1265], [omkr. 1265], 1266 13. maj, 1273 29. august, 1273 20. september, 1279 24. juli og 1282 22. juli, kong Erik 5. Glippings af 1282 2. juli, 1265 10. august, 1273 10. oktober, 1282 29. juli, 1273 10. oktober, [omkr. 1280] og 1279 30. juli, kong Erik 6. Menveds af 1297 17. juni, 1297 17. juni og 1288 24. juni, biskop Jens af Revals af 1284 u. d. og kong Valdemar 4. Atterdags af 1345 7. januar.
1347. 1. februarReval326Burchard v. Dreyleven, provincialkommendator i Reval, vidimerer kongelige danske privilegier til Reval, nemlig kong Kristoffer 2.s brev af 1321 11. juni, og kong Valdemar 4. Atterdags af 1345 29.september, 1345 29.september, 1345 29. september og 1345 7. januar.
1347. 13. februarMarienburg327Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer den tyske orden for 2900 mark sølv, som ordenen har betalt til hans kapellan hr. Henrik af Lüneburg og væbneren Nicolaus Hahn.
1347. 22. februar328Jens Larsen Mule erklærer, at han 1344 2. februar har skødet gods i Øster Alling til Ivar Nielsen og lover at hjemle det.
1347. 26. februarMarienburg329Frederik v. Lochen, ridder, kvitterer på kongen af Danmarks vegne den tyske orden for betaling af 900 mark sølv samt på egne vegne for 1000 guldfloriner.
1347. 4. martsSlesvig330Jakob, Wicbold, Bertold og Markvard Bloc, præster i Slesvig, erklærer, at de vil udføre det mandat, som den pavelige generalauditør Johannes Maurelli har udstedt i striden mellem Ludolf Michaelis, præst i Kiel, og klostret i Neumünster.
1347. 10. martsLund331Kanniken Niels Bunkeflos arvinger skøder den østlige del af den gård i Lund, i hvilken Niels Bunkeflo boede, til ærkebiskop Peder af Lund.
1347. 10. martsTrøjborg332Hertug Valdemar 3. af Jylland erklærer, at 24 bønder på hertugens retterting har lovet hr. Jakob, sognepræst i Bedsted, at betale 12 pund sterling som 'vilkår' for 4 læster byg, som de skulle yde klostret i Løgum.
1347. 11. martsRiga333Stig Andersen, ridder, gentager den erklæring, som han 1346 31. oktober havde udstedt i Weissenstein (nr. 286).
1347(?) 13. martsRibe334Hertug Valdemar 3.s privilegium for Pughus i Ribe, se 1337 1. april.
1347. 14. martsAvignon335Johannes Rigaldi, dommer ved kurien, afsiger en dom til fordel for klostret i Neumünster i dettes strid med Ludolf Michaelis fra Lübeck stift og med provst Niels af Vidå i Slesvig stift om sognekirken i Kiel.
1347. 25. marts336Arine, enke efter hr. Peder Vendelbo, og hendes søn Peder Vendelbo samt Niels Eriksen af Linde forpligter sig til at holde Mikkel Pedersen skadesløs for de forpligtelser, han har påtaget sig.
1347. 27. marts337Hr. Albo, klerk i Lund og offentlig notar, vidimerer to pavebreve til Bosjø kloster.
[1347]. 28. martsRostockPeder fra Helsingborg bliver proskriberet, dvs. vist ud af byen.
1347. 2. aprilAvignon338Pave Clemens 6. reserverer et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg ved kirken i Lund, hvortil ærkebiskoppen har overdragelsesretten, for Niels Mogensen, subdiakon i Linköping stift.
1347. 2. aprilAvignon339Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Riga, provsten og ærkedegnen ved kirken i Lund at indføre Niels Mogensen i et kirkeligt beneficium, hvortil ærkebiskoppen af Lund har overdragelsesretten.
1347. 2. aprilAvignon340Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskopperne af Uppsala og Lund og biskoppen af Freising at indføre Nils Peterson, præst i Västerås stift, i et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Västerås har overdragelsesretten.
1347. 6. april341Hågen, sognepræst i Skærbæk, afstår sit gods i Varde til klostret i Løgum.
1347. 16. aprilStralsund342Henrik v. d. Kyritz, prior for dominikanerordenen i Stralsund, og Markvard Latendorf, guardian for franciskanerordenen sammesteds, vidimerer roskildebispernes breve af 1302 26. september, 1318 5. maj, 1306 6.september, 1311 13. marts, 1332 1. juli, 1299 23. marts og 1296 21. juni samt pave Clemens 5.s bulle af 1310 13. maj om øen Hiddensee.
1347. 28. aprilAvignon343Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Slesvig, skatmesteren i Lübeck og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Herman v.Warendorp i et kanonikat ved kirken i Schwerin med ventebrev på en større præbende sammesteds.
1347. 6. maj344Jon Iversen af Gram pantsætter 4 otting jord på Farup mark til Markvard Konradsen, borger i Ribe.
1347. 9. majOfficialen i Münster kundgør, at Bernhard von Houele, kannik i Münster, på sin broders vegne, domdekan i Bocholt, har rejst klage mod tre søskende, fordi en pengesum, som testamentarisk var henlagt til kirken i Bocholt af en borger i Rypen, cf brevet af 1307 20. april, ikke var betalt endnu.
1347. 10. maj345Vedtægt af staden Wismar, at ingen må tage boder i Skanør før Jakobs dag.
1347. 17. maj346Salmund og hans hustru Kristine i Slagelse skænker deres gods i Næsby ved Skoven til Sorø kloster.
1347. 22. maj347Pave Clemens 6. stadfæster Bosjø klosters privilegier.
1347. 25. majLödöse348Rackeby nonnekloster sælger med kong Magnus af Sveriges og biskop Sigge af Skaras samtykke klostrets gods på Sjælland og Møn til Bo Falk af Vallø for 300 mark sølv.
1347. 25. majLödöse349Kong Magnus af Sverige bevidner, at Rackeby nonnekloster har solgt sit gods på Sjælland og Møn for 300 mark sølv.
[e. 1347. 25. maj]350Kong Magnus af Sverige løser Bo Falk fra sin forpligtelse til at betale nonnerne i Rackeby kloster 300 mark sølv.
1347. 3. juniMarienburg351Henrik Tusmer, højmester for den tyske orden, bekræfter og stadfæster de rettigheder, privilegier og friheder, som er tilstået staden Reval af Danmarks konger.
1347. 3. juniMarienburg352Henrik Tusmer, højmester for den tyske orden, stadfæster alle rettigheder, nådesbevisninger og friheder, som er tilstået ridderskabet og undersåtterne i Estland af Danmarks konger, og hvis rimelighed kan bevises.
1347. 3. juniMarienburg353Henrik Tusmer, højmester for den tyske orden, stadfæster de rettigheder, som Kristoffer 2. har tilstået med hensyn til døtres arveret, angående værgemål og angående de estniske råders ret til at udstede domme.
1347. 6. juni354Nerses, ærkebiskop af Monasguerd, med flere bisper giver fritagelse for kirkebod til dem, der besøger Bosjø kloster.
1347. 8. juniSvavsted355Biskop Henrik af Slesvig eftergiver alle, som yder hjælp til St. Johannes nonnekloster i Slesvig, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1347. 8. juni356Rådmændene i Flensborg meddeler rådmændene i Lübeck, at Aleke, enke efter Herman Kræmmer, der var blevet dræbt i Lübeck, og hendes to børn har indsat den dræbtes broder Heine Åhus som værge og bemyndiget ham til at forfølge drabssagen.
1347. 14. juni357Peder Nielsen giver Oluf Ebbesen en fuldmagt til at indløse Peder Nielsens pantsatte gods i Gentofte fra Niels Mernsen for 7 mark sølv og pantsætter det til Oluf Ebbesen for 10 mark sølv.
1347. 14. juniMiddelsom herredsting358Tingsvidne af Middelsom herredsting, at Ove Krage i striden med Jens Brandsen om gods i Tygestrup har frafaldet alle krav.
1347. 15. juni359Jens Esgesen overdrager klostret i Løgum gods i Branderup.
1347. 22. juni360Jens Galen skænker Bosjø nonnekloster sit gods i Träne sogn.
1347. 24. juniKøbenhavn361Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler pave Clemens 6., at da hans broder junker Otto har aflagt løfte om at indtræde i den tyske orden, har han skænket hertugdømmet Estland, som tilhører Otto med arvelig ret, til ordenen, men samtidig af visse grunde, som vedrører kongen og riget, solgt det til ordenen for 19000 mark sølv.
1347. o. 24. juni362Biskop Niels af Odense tilstår kirken i Hagenbjerg afladsrettigheder.
1347. 26. juni363Niels Manderup skøder og overlader Esrom kloster sit godst Oppe-Sundby mod at få overladt klostrets gods i Smørumovre og Hyllinge på livstid.
1347. 27. juniGärds herredsting364Tingsvidne af Gärds herredsting, at Jens Galen har skødet sit gods i Träne til sin datter Cecilie, nonne i Bosjø kloster, efter hvis død det skal tilfalde klostret.
1347. 28. juniLübeck365Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer den tyske orden for 6000 mark sølv.
1347. 29. juniLübeck366Henrik Pape og Herman v. Wickede, borgere i Lübeck, vidimerer kong Valdemars brev af 1347 28. juni.
1347. 29. juni367Uffe Andersen pantsætter gods i Gjerrild til Niels Jensen, hovmester hos hans broder hr. Stig Andersen.
1347. 6. juli368Bo Jensen af Kløvested pantsætter sin gård i Kløvested til Jens Mogensen, Johannitermunk i Antvorskov.
1347. 8. juliLübeck369Henrik Pape, borgmester, og Herman v. Wickede, rådmand i Lübeck, bevidner, at kammermestrene på borgene Fellin og Segewolde på ordensmesteren Goswin af Herikes vegne i Lübeck i deres nærværelse har udbetalt 6000 mark sølv til Henrik af Lüneburg, kansler, og væbneren Nicolaus Hahn, råd hos kong Valdemar 4. Atterdag, for købet af landet Reval.
[1347]. 12. juliSegeberg370Grev Henrik 2. af Holsten beklager sig hos Lübeck over, at kong Valdemar af Danmarks folk angriber Holsten fra Lübecks område.
1347. 14. juliGüstrow371Overenskomst mellem Nicolaus 3. og Bernhard 3. af Werle om deling af deres lande, dog således at Nykøbing, landet Falster og Grimmen skal forblive i fælles besiddelse.
[1347]. 20. juliRostockGert Mertens er blevet proskriberet, dvs. forvist fra byen, fordi han har tilegnet sig en arv på 200 mark, som tilhørte Johan, søn af Magh fra Næstved.
1347. 25. juliRibe372Biskop Peder af Ribe skøder gods i Nørrejylland samt på Rømø til Ribe bispestol til afholdelse af to daglige messer samt yderligere en ugentlig for ham og hans efterfølgere som bisper.
1347. 25. juliRibe373Biskop Peder af Ribe skøder alt sit gods på Rømø til bispestolen i Ribe til afholdelse af en daglig messe for ham og hans efterfølgere som bisper.
1347. 5. augustEsrom374Abbed Jakob i Esrom beder efter anmodning af abbed Martin og det menige konvent i klostret Eldena abbed Johannes i Citeaux og de øvrige abbeder, forsamlet til generalkapitel sammesteds, om at tillade klostret i Eldena at afhænde eller mageskifte sit gods i Strippau, for at det kan fri sig for tyngende gæld.
1347. 11. august375Peder Eriksen skøder gården Bökestorp til Bosjø kloster på sin bedstefader Mogens Bramsens vegne.
1347. 15. august376Lars Mikkelsen, kannik i Århus, stifter et alter til ære for St. Andreas og de 11000 jomfruer i Århus domkirke.
1347. 15. el. 25. augustRhodos377Deodato (di Gozone), stormester for johanniterordenen, opfordrer johanniterne i Danmark, Norge og Sverige til at støtte ordenen på Rhodos i dens kamp mod tyrkerne.
1347. 16. augustStade378Provst Willeke i St. Georgsklostret i Stade meddeler som subeksekutor i striden mellem Neumünster kloster og Ludolf Michaelis om sognekirken i Kiel en række stifter og deres gejstlighed, heriblandt Lund, Slesvig og Odense, at han har bandlyst Ludolf Michaelis, fordi han nægter at efterkomme den dom, der er fældet.
1347. 20. augustAvignonPeder fra Danmark, pavelig pønitentiar, døde ved kurien: exekutorerne betalte 60 floriner ved forlig.
1347. 24. augustWittstock379Grev Otto 1. af Schwerin erklærer, at han og markgrev Ludvig af Brandenburg har indgivet deres stridigheder til voldgiftskendelse af kong Valdemar af Danmark og hertug Erik af Sachsen-Lauenburg.
1347. 27. augustVemmenhög herredsting380Tingsvidne af Vemmenhög herredsting, at Jens Sassersen af Dybäck har frafaldet alle krav, som han i henhold til et gældsbrev kunde have på arvingerne efter ridderen Anders Jonsen af Näsbyholm.
1347. 8. septemberAvignon381Kong Magnus af Sverige ansøger pave Clemens 6. om stadfæstelse af hans erhvervelse af Skåne, Halland, Bleking, Lister og øen Hven og af de derom affattede breve.
1347. 8. septemberAvignon382Kong Magnus af Sverige ansøger pave Clemens 6. om stadfæstelse af de privilegier, han har givet Ås kloster.
1347. 8. septemberAvignon383Pave Clemens 6. overdrager Niels Markussen, der er sekretær hos kong Magnus af Sverige, et kanonikat ved kirken i Lund og giver ham et ventebrev på en præbende eller et andet beneficium sammesteds mod, at han afstår sognekirken i Malmø.
1347. 8. septemberAvignon384Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Växjö, abbeden i St. Salvatorklostret i Lodéve og provsten ved kirken i Skara at indføre Niels Markussen som kannik i Lund.
1347. 8. septemberAvignon385Pave Clemens 6. bemyndiger ærkebiskoppen af Lund til at udnævne 20 gejstlige, som kong Magnus af Sverige udvælger, til notarer.
1347. 8. septemberAvignon386Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Roskilde, abbeden ved St. Salvatorklostret i Lodève og provsten ved kirken i Skara efter anbefaling af Kong Magnus af Sverige at indføre Ivan Markvardsen i et kanonikat med ventebrev på en præbende ved kirken i Schwerin.
1347. 10. septemberAvignon387Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Slesvig ved reservation at overdrage Johan v. Warendorp, gejstlig i Lübeck, det kanonikat og den præbende ved kirken i Bützow, som forventes at blive ledige, da indehaveren Everhard Klingenburg agter at indgå ægteskab.
1347. 11. septemberAvignon388Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Clemens 6. om, at hans kansler Henrik Vogt må få sognekirken i Wittstock, Havelberg stift, uanset at han besidder sognekirken i Saltum og et kanonikat ved kirken i Hamburg.
1347. 11. septemberAvignon389Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Clemens 6. om, at Didrik Koesfeld, der er i hans tjeneste, må få et kanonikat ved kirken i Lübeck og kældermesterembedet sammesteds med ventebrev på en præbende sammesteds.
1347. 11. septemberAvignon390Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Roskilde at løse kong Valdemar 4. Atterdag og hans følge af det band, de har pådraget sig ved at besøge den hellige grav uden pavens tilladelse.
1347. 11. septemberAvignon391Pave Clemens 6. overdrager på kong Valdemars ansøgning Johannes Albi, der er i kongens tjeneste, et kanonikat ved St. Donatians kirke i Brygge og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1347. 11. septemberAvignon392Pave Clemens 6. pålægger abbeden ved klostret i Brygge, kansleren ved kirken i Beauvais og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Johannes Albi i et kanonikat ved St. Donatians kirke i Brygge.
1347. 13. septemberAvignon393Pave Clemens 6. beskikker ærkebiskoppen af Lund til som pavelig kollektor at opkræve et års indtægt af de kirkelige embeder i Danmark, som er ledige og hvis besættelse tilkommer pavestolen, da paven på grund af kuriens pengemangel med gyldighed for et tidsrum af to år har fornyet ældre forskrifter herom.
1347. 29. septemberRoskilde394Peder Mortensen af Skippinge skænker sin svend Niels Pedersen et halvt bol jord i Flædinge.
1347. 29. september395Bo Torbensen, borger i Ringsted, og hans hustru Gyde Nielsdatter afstår en gård i Fjenneslevmagle til Sorø kloster.
1347. 3. oktober396Ture Kompan skøder to klædeboder i Næstvedlejet på Skanør til Jens Ebbesen Degn.
1347. 4. oktoberStockholm397Kong Magnus af Sverige skænker biskopsbordet i Växjö gods i Nättraby og Levalunda i Blekinge.
1347. 31. oktoberStehag398Toste Nielsen af Lilla Tvären afstår sit gods 1 Mellan Grevie til fru Cecilie Henriks for 45 mark skånsk og lover at give hende skøde herpå inden 23. november.
1347. 31. oktoberRibe399Biskop Peder af Ribe pantsætter sit gods i en række syd- og vestjyske sogne til Vor Frue kirke i Ribe og dens kanniker for 230 mark sølv.
[e. 1347. 31. oktober]400Biskop Peder af Ribe skøder gods til kapitlet i Ribe.
1347. 11. novemberFredrik Rewal pantsætter gården Porsmad for 30 mark til Ingevald.
1347. 30. november401Spedalskhedshospitalet i Roskilde kvitterer Niels Manderup og Clara kloster i Roskilde for landgilden af dets jord på Flædinge mark.
1347. 1. decemberBohus402Kong Magnus af Sverige tildømmer Anund Hallandsfar gods i Sjöared, som Trotte i Gräppås havde pantsat men ikke indløst.
1347. 8. decemberBerlin403Markgrev Ludvig af Brandenburg frigør sin svoger kong Valdemar af Danmark for alle forpligtelser, som denne er ham skyldig for Estland.
1347. 12. decemberKøbenhavn404Dronning Helvig modtager 500 mark rent sølv af kong Magnus af Sverige, som han skyldte kong Valdemar 4. Atterdag, og giver ham kvittering derfor.
1347. 13. december405Werner, borger i Roskilde, pantsætter en fjerding jord på Flædinge mark til 15 Peder Nielsen af Døjringe for en halv mark sølv.
1347. 18. decemberAvignon406Pave Clemens 6. pålægger provsten i Slesvig at undersøge striden mellem præsten Didrik Godezede i Bremen stift og forskellige lægfolk i samme stift om et økonomisk mellemværende.
1347. 22. decemberLund407Jens Andersen af Husie skøder to gårde i Kastberga til Bosjø kloster til afholdelse af hans og hans hustru Bodils årtid.
1347. 24. december408Borgmestre, magistrater og rådmænd i Bocholt erklærer over for rådmænd og borgerskab i Lübeck, at Heine Åhus af den dræbte flensborger Herman Kræmmers slægtninge er indsat som befuldmægtiget i drabssagen.
[1347 e. 24. december]Lübeck409Arvingerne efter Herman Kræmmer, borger i Flensborg, slutter forlig med staden Lübeck.
1347410Anders, prior i Dalum kloster, overlader nonnen Heina v. Hoo indtægterne for livstid af det gods, som hun har købt af Otto Randulvsen, borger i Odense.
1347411Ringsted kloster overdrager gods i Gavnø til Næstved St. Peders kloster.
1347412Anders Drav pantsætter to boder i Næstved til Peder Travnøl.
1347413Jens Pedersen af Köpinge skøder sit gods i Baldringetorp til ærkebiskop Peder af Lund.
1347414Herr Jakob Nielsen pantsætter sit gods i Køng til Frænde Pribe for otte lødige mark.
1347415Herr Peder Jensen Pilgrim af Hagested pantsætter sit gods i Volborg herred og hovedgården i Nørre-Jærnløse i Merløse herred til herr Sakse Pedersen.
1347416Mogens Jensens og Esbern Rages gældsbrev til Peder Eskilsen på to mark sølv.
[1347-67]417Peder Holgersen pantsætter gods i Skåne til Peder Eskilsen.
1347418Markvard Rostrup stadfæster, at herligheden af noget gods i Ring fjerding var tillagt Ring kloster.
1347419Vidisse af Markvard Rostrups skøde på en gård i Hårup til Vor kloster.
1347420Vidisse af Peder Ludvigsens pantebrev af 1345 15. juni på Hald.
1347421Tingsvidne, at herr Oluf, præst i Hornbæk, har skødet Nørregård i Grensten til herr Lydike.
1347422Niels Tuesen pantsætter et bol i Pebertorp til broder Clemens i Antvorskov kloster.
1347423Gødeke Mogensen og Broby pantsætter gods i Venslev til Niels Assersen.
[1347]424Kong Valdemar 4. Atterdag giver hr. Stig Andersen kvittering for hans regnskab som statholder i Estland.
[1347-1375]425Kong Valdemar 4. Atterdags stadfæstelsesbrev på en mølle til Evert Moltke.
forrige næste