forrige næste
DatoStedNr.Regest
1348. 13. januarLübeck1Biskop Johan af Lübeck vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1288 2. januar.
1348. 2. februar2Rådmændene i Schwerin vidimerer det lensbrev, som markgrev Ludvig af Brandenburg 1325 6. oktober havde givet grev Henrik 3. af Schwerin på Perleberg.
1348. 8. februarAvignon3Pave Clemens 6. stadfæster efter ansøgning fra den tyske orden kong Valdemars afståelse af hertugdømmet Estland til ordenen og transsumerer kong Valdemars brev af 1347 24. juni.
1348. 21. februarSønderborg4Hr. Benedikt Ahlefeld d. yngre m.fl. vidimerer grev Henrik 2.s og grev Klaus' brev af 1340 23. juni.
1348 25. februar4MRep. nr. 2136, cf. Rep. III p. 832: »Brevet er svensk«, medtages ikke i Dipl. Dan.
1348. 3. marts5Ærkebiskop Peder af Lund bevidner Gregers Pedersens gave af gods i Gaddaröd til Bosjø kloster.
1348. 6. martsAvignon6Pave Clemens 6. pålægger Guillelmus de Pereto, kannik på Mallorca, pavelig nuntius i Danmarks, Norges og Sveriges riger og i stæderne, stifterne og kirkeprovinserne Lund, Uppsala og Nidaros, at inddrive skatter (census) og andre afgifter, der skyldtes den romerske kirke af gejstlige og verdslige personer.
1348. 11. marts7Herr Tord Nielsens skødebrev på en gård i Hvorslev.
1348. 15. martsLübeck8Ridderne Johan v. Plessen, Konrad Ketelhot og væbneren Nicolaus Hahn lover rådmændene i Lübeck, at de inden pinse vil skaffe kong Valdemars segl under et udkast til et åbent kongebrev med datum 1348 21. april, i hvilket kongen lover at godkende det forlig, der i Lübeck er indgået mellem Markvard v. Westensee og Holstenerne, og ikke bebrejde Lübeck, at der er rejst sag i staden mod Markcard vw. Westensee.
1348. 18. marts9Testamente af Johan Witte v. Stade, skipper i Lübeck.
1348. 4. aprilHelsingborg10Kong Magnus af Sverige og ærkebiskop Peder af Lund vidimerer den tyske orden i Livlands brev af 1304 25. februar om Estlands forhold til den danske krone.
1348. 4. aprilHelsingborg11Kong Magnus af Sverige fornyer og stadfæster Tommerup klosters privilegier.
1348. 4. aprilHelsingborg12Kong Magnus af Sverige fornyer og stadfæster Esrom klosters privilegier i hans riger.
1348. 4. aprilHelsingborg13Kong Magnus af Sverige stadfæster Bækkeskovs privilegier.
[1348]. 4. aprilHelsingborg14Kong Magnus stadfæster Bosjø klosters privilegier.
1348. 12. april15Præsten Gerhard Ghodowe slutter kontrakt med sognepræsten Werner i Petersdorf på Femern om forpagtning af kirken i Petersdorfs indtægter for tre år; i vilkårene berøres forholdet til bispen (af Odense).
1348. 12. aprilOdense16Helvig og Berta, døtre af Jens Værkmester i Odense, indgives i Dalum kloster.
1348. 13. april17Kong Valdemar 4. Atterdag tager borgerne i Slagelse under sin beskyttelse, stadfæster deres privilegier og udvider disse.
1348. 14. aprilGrånna18Kong Magnus af Sverige, der af pave Clemens 6. har fået tilladelse til for en enkelt gang at nominere til et ledigt gejstligt embede ved hver domkirke i sine riger og lande, nominerer bl.a. Jon Lille, kannik i Lund, til kannik i Uppsala, og Niels Markussen, sognepræst i Malmø, til en dignitet i Linköping, at gælde fra førstkommende vacance.
1348. 21. april18MReg. Dan. *2025, se nr. 8.
1348. 28. aprilAvignon19Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde den pavelige nuntius Guillelmus de Pereto støtte og råd.
1348. 28. aprilAvignon20Pave Clemens 6. bemyndiger den pavelige nuntius Guillelmus de Pereto til under sit ophold i Norge, Danmark og Sverige at gøre brug af de pavebreve, som tidligere er udstedt til fordel for andre nuntier i disse lande.
1348. 29. aprilAvignon21Pave Clemens 6. reserverer en dignitet eller et embede i kirken i Dorpat for Didrik v. Vifhusen, skønt han både har kanonikater og præbender ved kirkerne i Dorpat og Lund og ventebrev på en præbende ved kirken på Øsel.
1348. 3. majKøbenhavn22Kong Valdemar 4. Atterdag tager Næstved St. Petri kloster under sin beskyttelse og stadfæster dets privilegier.
1348. 11. maj23Niels Jensen, indgivet i Antvorskov kloster, giver sit gods i Lille Elmue til sin slægtning Agnete Tuesdatter.
1348. 19. majAvignon24Oluf Klerks, gejstlig i Roskilde stift, ansøger pave Clemens 6. om et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil biskoppen og kapitlet i Roskilde har overdragelsesretten.
1348. 25. majAvignon25Guillelmus de Pereto, der skal udsendes som nuntius til Danmarks, Sveriges og Norges riger, ansøger pave Clemens 6. om et kanonikat og en præbende eller et kirkeligt beneficium i kirkeprovinsen Uppsala, men får et kanonikat med ventebrev på en præbende ved kirken i Tournai. Samtidig ansøger han om et kirkeligt beneficium ved kirken i Agde til sin slægtning Gaucelinus de Quercu, som agter at drage med ham.
1348. 28. majStockholm26Eringisl Suneson, ridder, erklærer, at han har taget 'alt gods tilhørende den gode mand Anders Eskilsson i Småland og Halland med alle tilliggender' i sin varetægt og under sin beskyttelse og lover til rette tid igen at oplade det til ejeren.
1348. 29. maj27Vedtægt af staden Wismar, bl.a. at ingen må tage boder i Skanør før St. Jakobs dag.
1348. 29. majVed Stockholm28Kong Magnus af Sverige vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af 1329 21. september om, at Estland aldrig skal blive afstået af den danske krone.
1348. 4. juni29Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger gæster i Køge at betale samme skat af deres skibe som indbyggerne i byen.
1348. 6. juniNeubrandenburgProvst Heinrich v. Broda bl.a. til gejstligheden i Roskilde stift angående et ham af paven overdraget mandat til at stadfæste absolveringen af hertug Bugislav af Pommern-Wolgast, hans moder Elisabeth og rådet i Stralsund og i forbindelse hermed ophæve interdiktet. Absolveringen og ophævelsen af interdiktet var forudgående blevet forkyndt af Heinrich, som havde indtrængt sig som biskop i Schwerin. Gejstligheden skal herefter forkynde hertugen, hans moder og rådet i Stralsund for absolveret og interdiktet for ophævet.
1348. 8. juni30Albert v. Osten skænker en øre skyldjord i Sønder Mern til Sorø kloster.
1348. 11. juni30MReg. Dan. nr. *2030; Brevet er uægte, se Dipl. Dan. 2. rk. XII nr. 214.
1348. 18. juniRibe31Hertug Valdemar 3. af Jylland erklærer, at Kalle Tuesen på hans retterting har skødet gods i Vilslev til Henrik Degn på hr. Niels Bugges vegne.
1348. 21. juniAvignon32Pave Clemens 6. giver diakonen Bartholomæus Jensen af franciskanerordenen i provinsen Danmark tilladelse til at indtræde i Cistercienserordenen, fordi han er genstand for forfølgelse i sin orden.
1348. 26. juniSønderborg33Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter sit gods i Elstrup til Markvard Gortze for 150 mark lybsk.
1348. 28. juni34Væbneren Hartvig v. Ritzerow beder rådmændene i Lübeck om at give ham otte heste tilbage, som han og væbneren Witte Make har taget fra greverne af Holsten, deres herrers, kongen af Danmarks og hertugen af Sachsens åbenbare fjender, og som Lübecks foged igen har frataget dem.
1348. 4. juli35Lambert, guardian for franciskanerne i Kampen, og Albert, sognepræst sammesteds, vidimerer kong Magnus af Sveriges to privilegier af 1341 28. juni om Kampens rettigheder på Skånemarkedet og om sildetolden i Norge.
1348. 10. juli36Arvingerne efter Bent Arvidsen overlader Margrete Nielsdatter gods i Tubbared i Årstads herred.
1348. 18. juliAvignon37David Jensen, gejstlig i Odense stift, ansøger pave Clemens 6. om et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Viborg har overdragelsesretten.
1348. 18. juliAvignon38Anders Enarsen, gejstlig i Lunds stift, ansøger pave Clemens 6. om et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Roskilde har overdragelsesretten.
1348. 18. juliAvignon39Henneke Tidekesen fra Lunds stift ansøger pave Clemens 6. om et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Skara har overdragelsesretten.
1348. 22. juliNebbe40Kong Valdemar 4. Atterdag slutter overenskomst med greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten om indløsning af Fyn.
1348. 22. juliNebbe41Greverne Henrik 2.s og Klaus af Holstens genbrev til foregående overenskomst.
1348. 25. juliVejle42Kong Valdemar 4. Atterdag pantsætter halvdelen af Fyn til greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten for 21.000 mark sølv.
1348. 3. augustSkanderborg43Kong Valdemar 4. Atterdag giver borgerne i København tilladelse til at købe og sælge, skære tøj og drive andet købmandskab på markedet i Dragør svarende til deres privilegier i Skanør.
1348. 5. augustParisUniversitetet i Paris præsenterer over for biskop Fulco af Paris magister Johannes Buridan til kapellaniet ved St.-André-des-Ars, i hvilken forbindelse Mikkel fra Danmark nævnes som den engelske nations prokurator.
1348. 11. august44Knud Pedersen i Kviinge og brødrene Niels, Peder og Trued Knudsen Has erklærer, at Niels Truedsen har fået udlagt gods i Skafterup og Hardeberga som hans hustrus arvepart.
1348. o. 15. aug.Kalvslund herredsting45Tingsvidne af Kalvslund herredsting om, at væbneren Peder Knudsen har skødet alt sit gods i Farup mark, med undtagelse af ageren Langfredag, til Gerike Rostock, borger i Ribe.
1348. 30. august46Tyge Esbernsen afhænder for anden gang gods i Vellerup, Branderup, Stenderup og Bedsted til klostret i Løgum samt overdrager yderligere gods i Geestrup.
1348. 2. september47Peder Nielsen Kyrning pantsætter sit gods i Raklev i Ars herred til hr. Sakse Pedersen.
1348. 2. septemberTågarp48Ingefred Pedersdatter af Färlöv pantsætter sin gård i Hammarlöv i Skytts h. til hr. Lars Pedersen for 40 mark skånsk.
1348. 3. september49Væbneren Jakob Pedersen i Lilla Köpinge skøder sin gård til Henrik Bokholt, dekan i Lund.
1348. 4. september50Anders Davidsen, borger i Lund, pantsætter sin gård i Lund til hr. Peder Svendsen, kannik og kældermester i Lund.
1348. 8. september51Esger Vind skøder gods i Bjerndrup og Løjtved til klostret i Løgum.
1348. 9. september52Spedalskhuset ved St. Clemens i Roskilde mageskifter sit gods i Flædingemark med St. Clara klosters gods i Veddelev, Sigerslevøster, Ølsted og Vester Såby.
1348. 11. septemberBygholm53Kristine, enke efter hr. Rane Jonsen, skøder alt sit gods i Danmark og Sønderjylland til kong Valdemar.
1348. 11. septemberLund54Tingsvidne af Lunds byting om, at Sune Trøjestikker har skødet sin gård i St. Mogens sogn til hr. Bennike, kannik i Lund.
1348. 20. septemberØrkild55Greverne Johan 3. og Henrik 2. af Holsten og Stormarn godkender det forlig, der er indgået mellem væbneren Markvard v. Westensee og deres befuldmægtigede Wilken Gruwel i den proces, som greverne har ført mod Markvard v. Westensee i Lübeck. — Givet i Ørkild i det Herrens år 1348 dagen før apostelen og evangelisten St. Matthæus's dag.
1348. 22. septemberRoskilde56Biskop Jakob af Roskilde overdrager retten til at udnævne vikaren ved Knud Nielsens alter i Roskilde domkirke til dekanen i Roskilde.
1348. 22. septemberRoskilde57Biskop Jakob af Roskilde stadfæster, at retten til at udnævne vikaren ved alteret foran Vor Frues billede i Roskilde domkirke tilkommer domprovsten.
1348. 24. septemberLund58Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at hr. Stig Pedersen i hans nærværelse har skødet en gård i Virketorp til domkirkens bygningsfond mod afholdelse af en sjælemesse for ham ved alle altre i domkirken.
1348. 24. septemberLund59Hr. Stig Pedersen af Tågerup stifter et alter i Lunds domkirke.
1348. 26. septemberRoskilde60Biskop Jakob af Roskilde erklærer, at Lars Nielsen Todde, evig vikar ved domkirken i Roskilde, som bod for, at hans broder Niels Tyrgersen har dræbt Ivar Jensen fra Bodum, har skødet gods til oprettelse af et alter for St. Vilhelm i domkirken.
1348. 26. septemberLund61Bennike, kannik i Lund og sognepræst i Västra Skrävlinge, skøder sin toft med tilhørende agerjord i Västra Skråvlinge til kirken sammesteds.
1348. 27. september62Herr Niels Bugge erkender, at fru Karen, enke efter herr Svend Skobe, har skødet ham Stokkebrogård m. m.
1348. e. 29. septemberOdense63Niels, præst i Lyndelse, erklærer sammen med syv andre gamle fynske præster, at de ikke kender til, at andre end munkene i St. Knuds kloster i Odense har stemmeret ved valg af biskop.
1348. e. 29. septemberOdense64Biskop Niels af Odense erklærer, at ifølge vidnesbyrd aflagt på kirkemøde i Odense, har ingen andre end munkene i St. Knuds kloster i Odense stemmeret ved valg af biskop.
1348. e. 29. septemberOdense65Biskop Niels af Odense erklærer, at prioren Anders i Dalum over for ham og prior Asser i St. Knuds kloster på et almindeligt kirkemøde har erkendt, at han ingen stemmeret eller andre rettigheder har ved bispevalg i Odense.
1348. 2. oktober66Tingsvidne om Lars Hvas' nye gård i Helbæk.
1348. 18. oktober67Hertug Barnim 3. af Pommern slutter forbund med kong Valdemar 4. af Danmark.
1348. 22. oktober el. 1. november68Pave Clemens 6. pålægger provsten i Roskilde at skaffe Bosjø kloster det gods tilbage, som med urette er frataget det.
1348. 23. oktober69Hertug Valdemar den 3. af Jylland pantsætter Rømø, Visby sogn og Sølsted by til hr. Henneke Limbæk.
1348. 24. oktoberAvignon70Pave Clemens 6. udnævner ærkebiskoppen af Lund, biskoppen af Ribe og abbeden i klostret Hiddensee til værneherrer for biskop Niels af Odense i ti år.
1348. 3. el. 16. novemberRoskilde71Biskop Jakob Povlsen af Roskilde vidimerer pave Clemens 4.s bulle af 1265 20. juni angående franciskanernes ret til at udøve sjælesørgervirksomhed, når de har stiftbispens eller pavestolens tilladelse hertil.
1348. 8. novemberAvignon72Pave Clemens 6. overdrager efter ansøgning af kong Magnus og dronning Blanca af Sverige Nicolaus Reventlow et kanonikat ved kirken i Slesvig og giver ham ventebrev på en større præbende.
1348. 8. novemberAvignon73Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Ratzeburg, ærkedegnen ved kirken i Genua og skolemesteren ved kirken i Hamburg at indføre Nicolaus Reventlow som kannik i Slesvig.
1348. 12. novemberThy bygdeting74Tingsvidne af Thy bygdeting om, at Povl Glob har fået skøde på gods i Thy af forskellige andre medlemmer af slægten Glob.
1348. 12. novemberStege75Torsten Basse, væbner, overlader kong Valdemar det gods, som Kristine af Lov havde pantsat til hans brødre.
1348. 12. novemberStralsund76Bernhard, sognepræst i Trent, Johan v. Oy, Borante Horst, Bartholomæus v. Satze og Henrik Rute, sognebørn sammesteds, erklærer, at den proces, som sognekirken i Trent har ført mod forstanderne for St. Jürgen i Rambin ved den biskoppelige domstol på Rügen, er blevet bilagt ved mellemkomst af hr. Henning Podebusk.
1348. 20. novemberAvignon77Pave Clemens 6. overdrager Jakob v. Krumbeke et kanonikat og en præbende ved kirken i Schwerin, skønt han i forvejen har et kanonikat ved kirken i Hamburg og sognekirken, kaldet Landkirchen, på Femern i Odense stift.
[1348]. 23. november78Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler staden Rostock, at da fyrst Albrecht 2. af Mecklenburg har svigtet sine forpligtelser over for den danske krone, er det hans hensigt at fratage ham det danske len Rostock, og han udbeder sig staden Rostocks stillingtagen til denne sag.
1348. 25. november79Niels Birgersen af Öja sælger sit gods i Dønnevælde til Jonog Esbern Nielsen.
1348. 1. decemberAvignon80Pave Clemens 6. bemyndiger Petrus de Gandavo (Gent), sognepræst ved St. Martins kirke i Somergen, nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger samt i stæderne, stifterne og kirkeprovinserne Lund, Uppsala og Nidaros, til gennem pålidelige købmænd at sende de af ham indsamlede penge til det apostoliske kammer.
1348. 4. decemberLund81Ærkebiskop Peder af Lund henlægger for sin levetid 150 mark penge af mønten i Lund til årlig uddeling blandt de kanniker, som overværer højmessen i domkirken.
1348. 5. decemberAvignon82Pave Clemens 6. bemyndiger sin nuntius Petrus de Gandavo (Gent), sognepræst ved St. Martins kirke i Somergen, til i Danmarks, Norges og Sveriges riger og i stæderne, stifterne og kirkeprovinserne Lund, Uppsala og Nidaros at inddrive og kvittere for deposita i den romerske kirkes navn.
1348. 5. decemberAvignon83Pave Clemens 6. bemyndiger sin nuntius Petrus de Gandavo (Gent), sognepræst ved St. Martins kirke i Somergen, til at meddele de gejstlige og verdslige personer i Danmarks, Sveriges og Norges riger og i stæderne, stifterne og kirkeprovinserne Lund, Uppsala og Nidaros, der har pådraget sig kirkelige straffe ved handel med saracenerne og vantro, syndsforladelse, når de overlader deres fortjeneste derved til kristelige formål.
1348. 5. decemberAvignon84Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde den pavelige nuntius Petrus de Gandavo (Gent) støtte og råd.
1348. 5. decemberAvignon85Pave Clemens 6. pålægger kong Valdemar 4. Atterdag at yde den pavelige nuntius Petrus de Gandauo (Gent) støtte.
1348. e. 21. december86Mogens Jensen sælger sin gård i Blenstrup til Svend Kou.
1348. 31. decemberAvignon87Pave Clemens 6. udnævner abbeden i St. Michaelisklostret i Lüneburg og dekanerne ved St. Andreaskirken i Verden og St. Blasiuskirken i Braunschweig til værneherrer for biskop Henrik af Slesvig i fem år.
[1348. o. 31. december]88Staden Rostock besvarer kong Valdemars brev af [1348] 23. november angående dens lensforhold.
134889Grev Henrik 2. af Holsten stadfæster sin fader grev Gerhards godkendelse 1333 af et skøde til Svendborg franciskanerkloster.
134890Biskop Jakob af Roskilde stadfæster Næstved St. Peders klosters privilegier.
134891Jens Mikkelsen oplader sit gods i Skovsrod.
134892Palle Mouridsen skøder to gårde i Ovdal samt gods i Alling og Låsby.
1348. u.d.92MÆA. I 246, M65, se 1398 u.d.
134893Biskop Peder af Viborg med flere bevidner, at Peder Nielsen, sognepræst i Blistrup, skænkede gods i Hasseris og Klattrup til Vor Frue kloster i Ålborg.
134894Niels Bratse skøder gods i Helbæk (til bispen i Viborg?).
134895Peder, præst i Vittskövle, skøder gods i Gønge- og Gærdsherred til ærkebiskop Peder af Lund.
134896Henning Foged kvitterer Henrik Barsebek for tre åbne breve angående Radstrup.
134897Peder Lykke skøder et bol jord i Hejninge til Antvorskov kloster.
134898Peder Lykke skænker 5 gårde i Hejninge til Antvorskov kloster for sin årtid.
134898MÆA. IV 6, se 1398 14. april og 19. juni.
134899Peder Mortensen kvitterer Arnold v. Vitzen for 200 lødige mark.
1348100Henrik Jonsen skøder sit gods i Forsinge til Godskalk Henriksen.
1348101Oluf Jensen af Tystofte pantsætter gods i Hesselby til Niels Urne.
1348102Tyge Rud pantsætter alt sit gods i Tuse herred til Jakob Basse.
[1348?]103Herr Niels Knudsen giver biskop Jakob af Roskilde fuldmagt til at stifte et alter.
1348104Biskop Jakob af Roskildes brev om gods til St. Laurentii og Helligkors altre i Roskilde domkirke.
1348105Jens Nielsen Svej oplader og skøder al sin rettighed i Vrangstrup til kong Valdemar.
1348Ringsted landsting106Fru Kristine af Lov, enke efter herr Niels Absalonsen, oplader alt sit gods i Danmark og Skåne, men hendes gods i Halland undtaget, til kong Valdemar og kronen Jor sine forældres brøde.
1348 og 1353107To pantebreve angående gods i Snesere og i Store Røttinge.
[1348]108Kong Valdemar 4. Atterdag indløser halvdelen af Falster fra brødrene Nicolaus 3. og Bernhard 2., herrer af Werle.
1348109Niels Bang skøder sit gods i Skytts herred til Jens Ebbesen.
[1348-64]110Åge Nielsen af Torstorp oplader et brev på Virke til Jens Ebbesen.
[1348-75]111Kong Valdemar 4. Atterdags låsebrev på det gods i Brylle og Tommerup, som Odense St. Knuds kloster havde erhvervet fra Tage Kok og Tyge Degn.
[1348-75]112Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer St. Knuds kloster i Odense gods i Vigerslev.
[1348-75]113Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer Odense St. Knuds kloster det gods i Fangel, som klostret har erhvervet af Jakob Flep.
[1348-1379]114Fortegnelse over staden Rostocks usikre tilgodehavender for møllesten.
1348Skødebrev på Hornum kirkegård.
forrige næste