forrige næste
DatoStedNr.Regest
1351. 7. januar388Biskop Peder af Ribe kvitterer hr. Mikkel, provst i Harsyssel og kannik i Ribe, for 33 mark sølv, som denne har indsamlet i stiftet af pave Clemens 6.s treårstiende, og som biskoppen derefter har anvendt på borgen i Vejle, som af kong Valdemar er pantsat til Ribekirken.
1351. 16. januarÅlborg389Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at hr. Palle Jensen, ridder, i hans nærværelse har pantsat alt det gods i Visborg, som var tilfaldet ham som værge for Torben Jensens børn, til Anders Nielsen for fem mark sølv og een skilling grot.
1351. 29. januarLund390Tideman Tidemansens testamente.
1351. 2. februar391Jon Grubbe af Tersløse, Jens Kappelgård, provst, broder Jakob From og broder Jens Nådig af dominikanerordenen bevidner, at Cecilie Henriksdatter, Jon Grubbes hustru, i sit testamente skænkede en gård i Hjelmsølille til Roskilde St. Agnete kloster.
1351. 14. februar392Testamente af Cecilie, enke efter Åge Ravn.
1351. 18. februar392MReg.Dan. nr. *2102, Kong Magnus' privilegium for Riga, er udeladt i Dipl.Dan.; i Reg.Dan. vel kun medtaget på grund af kong Magnus' titel »terrarum Hallandie et Scanie dominus«.
1351. 20. februar393Kong Valdemar 4. Atterdag giver Bernhard Fos, bymand i Randers, låsebrev på det gods, kaldet Ålegård ved Randers bro, som Gødeke Daysen har tilskødet ham.
1351. e. 22. februar394Herman Lise og Henrik Vrese, rådmænd i Rostock, gør regnskab for udbetalinger, bl.a. til bøddelen i Skanør, og for udgifter i anledning af en rejse til Danmarks konge.
1351. 2. martsLund395Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at magister Jon Lille, kannik i Lund og sognepræst i Malmø, i hans nærværelse har skødet sin gård i Västra Broby til kapitlet i Lund for sin årtid.
1351. 3. martsAvignon396Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Lübeck, sakristanen ved kirken i Avignon og skatmesteren ved kirken i Slesvig at indføre Herman Holt som provst ved kirken i Schwerin, skønt han i forvejen er kannik ved kirkerne i Hamburg og Bützow.
1351. 12. marts397Jens Henriksen, kannik i Lund, pantsætter sin gård i Malmø, kaldet Skagemands ladegård, til Henneke Mikkelsen, borger i Lund, for 158 mark skånske penge.
1351. 15. martsAvignon398Pave Clemens 6. befaler ærkebiskoppen af Lund at opfordre de troende i Sverige til at tage korset mod russerne, som har overfaldet og forfulgt karelerne og ingermanlændingerne, der af kong Magnus af Sverige var blevet omvendt til kristendommen.
1351. 16. marts398MRep. nr. 2300, se 13<4>1. 16. marts, Dipl.Dan. 3. rk. I. nr. 155.
1351. 17. martsLund399Jens, præst, prior for nonneklostret i Børringe, meddeler ærkebiskop Peder af Lund sit samtykke til, at Västra Skrävlinge kirke annekteres til kantordømmet ved kirken i Lund.
1351. 17. martsLund400Jakob Nielsen, kannik i Lund, Peder Nielsen, kaldet Kyrning, og Åge Nielsen, brødre, meddeler ærkebiskop Peder af Lund deres samtykke til, at Västra Skrävlinge kirke annekteres til kantordømmet ved kirken i Lund.
1351. 19. martsLund401Jens, præst, prior for nonneklostret i Børringe, og menige konvent sammesteds meddeler ærkebiskop Peder af Lund deres samtykke til, at Västra Skrävlinge kirke annekteres til kantordømmet ved kirken i Lund.
1351. 19. martsRibe byting402Ludolf Tidemansen, borger i Ribe, pantsætter en grund med et træhus i Damgade med alle tilliggender til Anders Bondesen, borger i Ribe.
1351. 19. martsJönköping403Dronning Blanca af Sverige, Norge og Skåne slutter aftale med Johannes Guilaberti, pavelig udsending i Danmark, Norge og Sverige, om at låne de penge, der var indsamlet til den romerske kirke i Sverige og Norge, og om senere på en række nærmere fastsatte betingelser at tilbagebetale dem i Flandern.
1351. 21. marts404Rådet i Randers beder rådet i Lübeck om at tilskrive Gerlak Rinth, borger i Lübeck, halvdelen af et hus sammesteds, som han havde arvet efter sin svigerfader Niels Gerlavsen.
1351. 21. martsRanders404SRådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående Gerlak Rinths arv, som består i en halv ejendom og en bryggekedel, efter hans svigerfader Niels Gerlavsen.
1351. 26. marts405Niels Hak af Hyby, ridder, erkender at have oppebåret 600 mark sølv af Jens Larsen, væbner, for den arv, der tilfaldt ham efter hans svigerfader hr. Jens Uffesen, ridder.
1351. 31. martsHoulbjerg herredsting406Tingsvidne af Houlbjerg herredstingom, at fru Ingerd, enke efter hr. Ebbe Galt, har bevist sin ejendomsret til gods i Holm og Hesselskov.
1351. 1 aprilLund407Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster sin forgænger, ærkebiskop Esgers oprettelse af et kantordømme i Lund, opregner dets gods og annekterer Västra Skrävlinge kirke til embedet.
1351. 4. april408Ærkebiskop Peder af Lund bevidner, at Peder Nielsen af Vollsjö har skødet en gård i Farhult i Långaröd sogn til Bosjø kloster.
1351. 7. april408MReg.Dan. nr. *2105, medtages ikke, da det er et svensk brev og drejer sig om gods i Östergötland.
1351. 12. aprilLund409Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at magister Jon Lille, kannik i Lund og Roskilde, i hans nærværelse på sin moder fru Ingeborg Jensdatters vegne har skødet en gård i Hågestorp og tre gårde i Strå til det af fru Inge indstiftede alter i kirken i Lund.
1351. 17. aprilSønderborg410Hertug Valdemar 3. af Jylland pantsætter Vodder, Spandet og Arrild sogne til Valdemar Sappi for 500 pund sterling og 400 mark lybsk.
1351. 25. april411Jens Kappelgård, provst ved kirken i Roskilde, erkender at have et areal, kaldet Toof, vest for St. Jakobs kirke i Roskilde til leje på livstid af St. Agnete kloster i Roskilde.
1351. 27. aprilNyborg412Grev Johan 3. af Holsten, greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten, junker Adolf, grev Johans søn, og junker Adolf, grev Gerhard 3.s søn, udsoner sig med kong Valdemar 4. Atterdag og overlader tvistigheder dem imellem til afgørelse af hertug Erik 2. den Yngre af Sachsen og grev Gerhard af Hoya.
[1351. 27. april]413Kong Valdemar 4. Atterdags genbrev til foregående brev.
1351. 28. aprilØrkild414Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten stadfæster Hartvig Breydes overdragelse af landsbyen Wendisch-Nüchel til kapitlet i Eutin og giver afkald på deres patronatsret til kirken sammesteds.
1351. 1. majOdense415Rettertingsdom af kong Valdemar 4. Atterdag.
1351. o. 1. majLübeck416Jens Mikkelsen, rådmand i Lund, og fire borgere i Lübeck slutter forlig i en strid således, at Jens Mikkelsen betaler 100 lybske gylden på staden Lunds vegne.
1351. o. 1. majLübeck417Jens Mikkelsen, rådmand i Lund, og Henning v. d. Kule kvitterer Albrecht Ossenreys testamentseksekutorer for 200 mark og for løsøre, som nævnte Albrecht havde testamenteret til sin enke Margrete.
1351. o. 1. majLübeck418Henrik Schonenberg, rådmand i Odense, og Rikard Parin, borger sammesteds, skylder Timme Kruse i Lübeck 37 mark lybsk (1352 25. maj slettes forpligtelsen).
1351. 6. maj419Rådmænd og borgere i Ribe erklærer, at Niels Stenderup på bytinget har lovet at skøde Markvard Konradsen, borger i Ribe, to otting jord i Farup.
1351. 7. maj420Ærkebiskop Peder af Lund bevidner Åge Rades og Jon Bings gaver til Bosjø kloster på gods i Skeglinge.
1351. 7. maj421Niels Pose, prior i Bosjø kloster, forpligter sig til at holde Åge Rades og Jon Bings årtid.
1351. 8. maj422Rådet i Randers bemyndiger Peder Munk til som befuldmægtiget for Niels Pedersen at modtage dennes arv efter afdøde Nicolaus Brun, borger i Lübeck.
1351. 8. majSlesvig423Biskop Niels af Slesvig tilstår abbeden og klostret i Løgum det sagefald, som kaldes helligbrøde, af alle klostrets undergivne i Slesvig stift.
1351. 8. majRanders423SRådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående overdragelse af arv til Niels Pedersen fra dennes afdøde onkel, Nicolaus Brun. Peder Munk udnævnes ved samme lejlighed til prokurator.
1351. 12. maj424Ivan v. Krummedige sælger landsbyerne Haverkamp, Flekkeby, Holm og Gøteby til Timme Buntsing for 900 mark lybsk.
1351. 15. maj425Rådet i Nakskov beder rådet i Lübeck om at foranledige, at en sum penge, som Godsvend, borger i Lübeck, skylder den afdøde Timme Tidemansen, borger i Randers, udbetales til dennes arving Peder Olufsen.
1351. 15. majNakskov425SRådet i Nakskov skriver til rådet i Lübeck og beder om udbetaling af en arvesum efter Timme Tidemansen til Peder Olufsen.
1351. 23. majVilleneuve426Pave Clemens 6. forflytter biskop Didrik fra bispedømmet Sarepta til bispe 5 dømmet Slesvig.
1351. 23. majVilleneuve427Pave Clemens 6. pålægger kapitlet i Slesvig at vise biskop Didrik lydighed og ærbødighed.
1351. 23. majVilleneuve428Pave Clemens 6. pålægger gejstligheden i Slesvig stad og stift at vise biskop Didrik lydighed og ærbødighed.
1351. 23. majVilleneuve429Pave Clemens 6. pålægger menigheden i Slesvig stad og stift at vise biskop Didrik lydighed og ærbødighed.
1351. 23. majVilleneuve430Pave Clemens 6. pålægger alle Slesvigkirkens vasaller at vise biskop Didrik troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.
1351. 23. majVilleneuve431Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskop Peder af Lund at yde biskop Didrik af Slesvig støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
1351. 23. majVilleneuve432Pave Clemens 6. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag, at han har forflyttet biskop Didrik fra bispedømmet Sarepta til bispedømmet Slesvig.
1351. 25. maj433Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten fritager rådmænd og borgere i Slesvig for alle beder og tynger i seks år.
1351. 25. majNykøbing434Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg slutter overenskomst med hertug Erik 2. den yngre af Sachsen i anledning af krigen mod grev Otto af Schwerin. Kong Valdemar 4. Atterdag skal træffe afgørelse i en række spørgsmål i forbindelse hermed.
1351. 29. majVilleneuve435Pave Clemens 6. pålægger dekanen ved kirken i Güstrow og kantorerne ved kirkerne i Slesvig og Lübeck at indføre kanniken Niels Absalonsen som domprovst i Lund.
1351. 29. maj436Rådet i Ribe beder rådet i Lübeck om, at det efterladte gods efter Aleke, enke efter Henneke Redegæld, må blive udleveret til hendes søn Pilgrim.
1351. 29. majRibe436SRådet i Ribe skriver til rådet i Lübeck angående udlevering af Pilgrims og Hilles mødrene arv. Pilgrim indsættes ved samme lejlighed som Hilles prokurator.
1351. 31. maj437Optegnelse om, at biskop Didrik af Slesvig har lovet at betale resten af forgængerens servispenge foruden sine egne.
[1351] 1. juniRostockJohan Rostorp, Johan fra Hamel og Bertold er blevet proskriberet, dvs. forvist fra byen, fordi de har såret to danskere fra Gedser.
1351. 2. juniOnsjø herredsting438Tingsvidne om, at Peder Askebrænder sælger sit gods i Hassle til Bosjø kloster.
1351. [o. 2. juni?]Onsjø herredsting439Tingsvidne af Onsjø herredsting om, at Peder Askebrænder har solgt sin gård i Hassle til kantoren i Lund.
1351. 3. juniRoskilde440Romeld, enke efter Lars Jonsen, sælger sin syvendedel af en gård og et stenhus i St. Olai sogn i Roskilde til hr. Niels Jensen, kannik i Roskilde og provst i Østersyssel.
1351. 3. juniRoskilde441Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at fru Romeld, enke efter Lars Jonsen, på hans retterting har solgt sin syvendedel af en gård og et stenhus i St. Olai sogn i Roskilde til hr. Niels Jensen, kannik i Roskilde og provst i Østersyssel.
1351. 4. juniOnsjø herredsting442Tingsvidne af Onsjø herred om, at Jens Gødesen, kaldet Gal, har skødet sit gods i Röinge til Bosjø kloster.
1351. 4. juni443Grev Johan 3. af Holsten og Stormarn bevidner, at brødrene Wulf og Otto Smalsted sælger gården Voorde (i Holsten) til Klaus, kaldet Spliet, også kaldet Mosegård, på den betingelse, at han skal udrede syv mark årligt til provsten og det menige konvent i Neumünster-Bordesholm af den til gården hørende mølle.
1351. o. 5. juni444Johan Schotte skylder Henrik Bernstert, hans udsending i Skåne, 54 mark til nedsaltning af sild.
1351. 6. juniSlagelse445Kong Valdemar 4. Atterdag giver Heineke, Jens Påskes svigersøn, låsebrev på tre fjerdedele af Årslev mølle og en toft sammesteds.
1351. 7. juniSlagelse446Kong Valdemar 4. Atterdag giver Rikulv, prior i Antvorskov, låsebrev på en til ham pantsat gård i Glumsø.
1351. 14. juniFroste herredsting447Tingsvidne af Frosta herred om, at Jens Korne har skødet gården Häggenäs til Bosjø kloster.
1351. 15. juni448Ærkebiskop Fromhold af Riga vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1294 9. oktober.
1351. 15. juni449Biskop Bertram af Lübeck widimerer kong Valdemars brev af 1341 15. juli (Dipl.Dan. 3. rk. I nr.186).
1351. 15. juniLübeck449SBiskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Valdemars brev af 15. juli 1341 (Dipl. Dan. 3. rk. I nr. 186)
1351. 16. juni450Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1294 9. oktober.
1351. 18. juniNäset451Kong Magnus af Sverige bekræfter, at hans tidligere gave på gods i Nättraby sogn til Växjö bispestol også omfatter godset i Mjövik.
1351. 25. juniLund452Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at Josef Bodulvsen, kannik i Lund, på den afdøde kannik i Lund hr. Peder af Nims vegne har skødet en gård i Gummarp til Lundekirkens bygningsfond for de 16 mark penge, som denne skyldte bygningsfondet.
1351. 26. juni453Johan, guardian, og konventet for franciskanerne i Rostock vidimerer kong Kristoffer 2.s brev af 1328 25. juli.
1351. 27. juniStralsund454Hertugerne Bugislav 5., Barnim 4. og Vartislav 5. af Pommern fritager kong Valdemar 4. Atterdag for den dom, han skulle fælde mellem hertugerne og hertug Albrecht 2. af Mecklenburg.
1351. 7. juliLübeck455Henrik Vogt, kannik i Slesvig og provst i Vidå, hans brødre Detlev og Meinrik Vogt og Johan Morneweg sælger landsbyen Grosstimmendorf til Frederik Kalenberg i Lübeck for 200 mark lybsk.
1351. 11. juliAvignon456Pave Clemens 6. overdrager Arnold Niendorp kanonikat, præbende og ærkedegneembedet ved kirken i Slesvig.
1351. 11. juliAvignon457Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Lübeck, kantoren ved kirken i Lübeck og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Arnold Niendorp i kanonikat, præbende og ærkedegneembedet ved kirken i Slesvig.
1351. 11. juliKalmar458Likvid Kätilbernsson, notar i Linköping stift, attesterer, at Johannes Guilaberti, pavelig nuntius i Danmark, Sverige og Norge, har forelagt ærkebiskop Peder af Lund et dokument, indeholdende en aftale mellem dronning Blanca af Sverige, biskoppen af Linköping m. fl. svenske stormænd (jf. nr. 403) på den ene side og Johannes Guilaberti på den anden angående de pengebeløb, som tilkommer pavestolen i Sverige og Norge, men som på visse vilkår indtil videre er overladt den svenske krone, hvilken aftale ærkebiskoppen tiltræder i nærværelse af biskop Thomas af Växjö, Nils Turesson, svensk drost, og 'herr Tyge Turesen, kansler hos fornævnte herr ærkebiskop af Lund, Sveriges primas'.
1351. 12. juliKalmar459Kong Magnus af Sverige forpligter sig, sine arvinger og efterfølgere med hensyn til 12000 mark svensk, som han har lånt af den pavelige nuntius Johannes Guilaberti, og stiller sit gods i Sverige, Norge og Skåne som sikkerhed.
1351. 14. juliOdense460Rettertingsdom af kong Valdemar 4. Atterdag.
1351. 18. juli461Biskop Henrik af Roskilde annekterer Kvanløse kirke til præbenden Rota ved kirken i Roskilde.
1351. 1. augustKalundborg462Kong Valdemar 4. Atterdags brev om, at Jens Larsen af Langeland har pantsat gods på Sjælland til herr Peder Falk.
1351. 3. augustSpandau463Markgrev Ludvig af Brandenburg overlader Hasse v. Uchtenhagen, kaldet v. Wedel, beden i penge, kød og vogntjeneste fra landsbyen Hanseberg, indtil han har tilbagebetalt ham de 100 mark brandenburgsk sølv, 'som han (Hasse) udredte til vor elskede svoger, den høje fyrste Valdemar, de Danskes konge, for udgifter i staden Stralsund, da denne var kommet os til undsætning .....'
1351. 6. augustAvignon464Pave Clemens 6. meddeler sin nuntius Johannes Guilaberti, kannik i Verdun, at han efter ansøgning af kongerne Magnus af Sverige og Norge og Valdemar af Danmark har pålagt alle kirkelige indtægter i Danmark, Sverige og Norge en femårstiende, der skal deles mellem kongerne og det apostoliske kammer.
1351. 8. augustAvignon465Pave Clemens 6. befaler sin nuntius Johannes Guilaberti, kannik i Verdun, at modtage den halvdel, der tilkommer det apostoliske kammer af den femårstiende på alle kirkelige indtægter, som paven på opfordring af kongerne Magnus af Sverige og Norge og Valdemar af Danmark har udskrevet i disses riger.
1351. 8. augustAvignon466Pave Clemens 6. beder kong Magnus af Sverige og kong Valdemar 4. Atterdag om at bistå Johannes Guilaberti, det apostoliske sædes nuntius, der skal opkræve den femårstiende, som skal deles mellem det pavelige kammer og kongerne.
1351. 17. augustRoskilde467Biskop Bertram af Lübeck eftergiver alle, der besøger Roskilde St. Agnete kloster eller bidrager til dets bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1351. 26. augustAvignon468Pave Clemens 6. giver Jakob Mikkelsen, gejstlig i Odense stift, ventebrev på et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Roskilde har overdragelsesretten.
1351. 26. augustAvignon469Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund, provsten ved kirken i Roskilde og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Jakob Mikkelsen i et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Roskilde har overdragelsesretten.
1351. 26. augustAvignon470Pave Clemens 6. giver Peder Nielsen, gejstlig i Odense stift, ventebrev på et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Odense har overdragelsesretten.
1351. 26. augustAvignon471Pave Clemens 6. pålægger prioren i Dalum, provsten ved kirken i Odense og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Peder Nielsen i et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Odense har overdragelsesretten.
1351. 28. augustÅhus472Kong Magnus af Sverige giver Lars Jonsen låsebrev på hovedgården Gyurthelykke med alle tilliggender og alle gårde og tofter i Ivetofta.
1351. 4. septemberHelsingborg473Erland Madsen erklærer at skylde Ebbe Piik 80 mark skånsk og forpligter sig til, hvis han ikke har betalt pengene førstkommende pinse, at pantsætte sit gods ti Köinge og Tvååker sogne.
[f. 1351. 5. september]Roskilde474Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer Roskilde St. Agnete kloster det gods i Olstrup, som fru Cecilie, enke efter hr. Jens Sjællandsfare, og hendes søn Oluf havde tilskødet det.
[f. 1351. 5. september]Roskilde475Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for fjerde gang Roskilde St. Agnete kloster det gods i Olstrup, som fru Cecilie, enke efter hr. Jens Sjællandsfare, og hendes søn Oluf havde tilskødet det.
1351. 5. septemberRoskilde476Kong Valdemar 4. Atterdag giver Roskilde St. Agnete kloster låsebrev på gods i Olstrup, skødet af fru Cecilie, enke efter hr. Jens Sjællandsfare, og hendes søn Oluf.
1351. 5. septemberHelsingborg477Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne lover at forny rådmændene i Wismars friheder og privilegier fra kong Erik Menveds tid, som var gået tabt ved en ildebrand på Wismars rådhus.
1351. 13. septemberMusse herredsting478Tingsvidne om, at fru Gro, enke efter Svenning Nielsen, har skødet sit gods i Rørbæk fang til Niels Ottosen og Margrete Ottosdatter.
1351. 17. septemberHelsingborg479Kong Magnus af Sverige tager ærkebiskoppen og kirken i Riga under sin beskyttelse.
1351. 17. septemberHelsingborg480Kong Magnus af Sverige vidimerer kong Erik af Norges privilegium af 1294 6. juli (= Mekl. UB. III 552 nr. 2294) for Wismars borgere.
[1351]. 24. septemberLund481Sigfred, dekan og udvalgt ærkebiskop af Uppsala, meddeler Lars, provst i Uppsala, og Nils, sognepræst i Frötuna, forløbet af de forhandlinger, han har ført med kong Magnus og ærkebiskoppen af Lund om sin udnævnelse til ærkebiskop af Uppsala.
1351. 26. septemberZudar482Biskop Henrik af Roskilde eftergiver alle, der i fromheds øjemed besøger Hiddensee kloster og yder det støtte, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1351. 29. september483Jens Rønning, kannik i Lund, overlader på sin søster Mariannes vegne Jens Piik hovedgården i Steninge i Sønderhalland for seks år.
[1351]. 8. oktober484Ærkebiskop Peder af Lund har besøgt kurien ved sin befuldmægtigede provst Niels Markussen fra Linköping.
1351. 15. oktoberVilleneuve485Pave Clemens 6. overdrager Clemens Absalonsen et kanonikat ved Vor Frue kirke i København og giver ham ventebrev på en præbende, uanset at hans fader er kannik sammesteds.
1351. 15. oktoberVilleneuve486Pave Clemens 6. pålægger provsten og kantoren ved kirken i Roskilde og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Clemens Absalonsen i et kanonikat ved Vor Frue kirke i København.
1351. 15. oktoberVilleneuve487Pave Clemens 6. giver Uffe Pedersen, subdiakon i Lunds stift, ventebrev på et kirkeligt beneficium, hvortil ærkebiskopen af Lund har overdragelsesretten, uanset han har mistet sin pegefinger.
1351. 15. oktoberVilleneuve488Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Stavanger, prioren for Dalby kloster og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Uffe Pedersen i et kirkeligt beneficium, hvortil ærkebispen af Lund har overdragelsesretten.
1351. 15. oktoberVilleneuve489Pave Clemens 6. bemyndiger ærkebiskoppen af Lund til at give præstesønnen Peder Jensen dispensation for uægte fødsel.
1351. 15. oktoberVilleneuve490Pave Clemens 6. bemyndiger ærkebiskoppen af Lund til at give præstesønnen Jakob Eskilsen dispensation for uægte fødsel.
1351. 16. oktober491Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten kvitterer hr. Henneke Limbæk for 500 mark lybsk, som Niels Ebbesens frænder er gået ind på at yde som mandebod for drabet på deres fader, grev Gerhard 3.
1351. 17. oktoberMalmø byting492Tingsvidne om, at Abraham Mogensen har skødet en gård i Malmø til Bosjø kloster.
1351. 20. oktoberVilleneuve493Gerhard Nielsen, gejstlig i Roskilde stift, ansøger pave Clemens 6. om tilladelse til at beholde sognekirken i Hammer, som biskoppen af Roskilde har overdraget ham.
1351. 20. oktoberVilleneuve494Pave Clemens 6. overdrager Niels Drukken fra Danmark det kanonikat og den præbende ved kirken i Worms, som han ønsker at tilbytte sig fra Henrik Suderman mod at overlade denne sit kanonikat og sin præbende ved apostelkirken i Køln.
1351. 20. oktoberVilleneuve495Pave Clemens 6. pålægger dekanen i Neuhausen og sakristanerne ved kirkerne i Avignon og St. Paul i Worms at indføre Niels Drukken fra Danmark i det kanonikat og den præbende ved kirken i Worms, som han har tilbyttet sig fra Henrik Suderman.
1351. 24. oktober496Hr. Oluf Jensen af Tystofte skænker en brydegård i Nørre-Grimmelstrup til Sorø kloster mod at få sit gravsted der.
1351. 29. oktoberRibe byting497Tingsvidne om, at Hergerd, søn af Jon Bonde, har skødet sit stenhus med baghus og privet i Grønnegade samt de grunde, husene ligger på, og andre tilstødende jorder til rådmand Anders Bondesen.
1351. 8. og 16. november498Tord Tuesen skøder sin ejendom i Bökestorp til Bosjø kloster.
1351. 10. novemberSlesvig499Biskop Niels af Slesvig stadfæster efter ansøgning af Wulf, Ditlev og Hartvig Sehested den indstiftelse af et alter i nonnernes kirke på Holm i Slesvig, som var foretaget af deres afdøde fader Sigfred Sehested.
1351. 23. november500Broder Rikulv, prior, og konventet i Antvorskov skøder 18 øre og 1 ørtug skyldjord i Ølstykke til provst og kapitel i Roskilde mod 20 øre skyldjord i Landsgrav, der hidtil har ligget til St. Mikkels kirke i Slagelse og provstedømmet i Roskilde.
1351. 27. november500MReg.Dan. nr. 2351. Vidissen af den falske Agapitbulle er et falskneri af Rabenius, cf. N. Ahnlund, Niels Rabenius 85.
1351. 1. december501Hr. Jens Pedersen sælger 24 gårde i Næsby til Fikke Moltke.
1351. 8. decemberSønderborg502Hertug Valdemar 3. af Jylland tildømmer Markvard Rutze Elsholm i Rise herred med en otting jord i Barsmark.
1351. 21. december503Sigvid og Asser Mogensen pantsætter en halv mølle, kaldet Nykværn, i Åby til Jens Svendsen for ♦ mark skånske penge.
[13]51504Fragment af et tingsvidne om salg af gods til Bosjø kloster.
1351505Næstved St. Peders kloster pantsætter sit gods i Borup til Peder Dene og Arnold Knap.
1351506Albert Brunstensen, kannik i Roskilde skænker sin gård i Næstved til St. Peders kloster.
1351507Gødeke Mogensen pantsætter to gårde og en vandmølle i Broby til hr. Jakob Olufsen.
1351508Johan Wittenborg låner Bertold penge, da han rejste til og vendte tilbage fra Skåne.
1351509Kong Magnus af Sverige vidimerer kong Valdemars brev til johanniterne i Antvorskov.
1351510Niels Eriksen af Jerstrup kvitterer kong Valdemar for Vejle på Fyn.
1351511Lars Olufsen af Rårise oplader alt sit fedrene gods i Over-Vindinge til kronen.
1351512Peder Larsen oplader alt det gods i Stuby og Næs, som tilhørte Jakob Pedersens arvinger, til kong Valdemar.
1351513Niels Pedersen af Udby pantsætter to øre skyldjord i Neder-Vindinge i Kastrup sogn til Ølrik af Kastrup for fem mark sølv.
1351514Køpeke Blome pantsætter sit gods i Græsted til Everlin (Jæger) for 12 lødige mark.
1351515Skøde på gods i Västra-Skrävlinge.
1351516Kong Valdemar 4. Atterdags brev, at herr Jakob Flæbs børn har solgt Saltø til herr Klaus v. d. Jura.
1351517Folmer Folmersen skøder sin rettighed i Saltø til herr Klaus v. d. Jura.
1351518Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer herr Peder Bæger gods i Kyse.
1351519Niels Jensen af Løjstrup skøder en gård i Løjstrup til Vor kloster.
1351520Niels Jonsen af Ormslevs skøde på gods i Tørring.
1351 el. 1403521Skødebrev på gods i Gylling.
1351522Niels Jensens skøde på Abildgård i Hygum sogn.
1351523Nicolaus Wakendorf sælger sit gods i Kasmark til provst Otto v. d. Wisch i Slesvig.
1351524Oluf Jonsen Glug skøder Vallø til herr Bo Falk.
[o. 1351-66]52513 registraturer over adkomstbreve på gods, der er overgået i hr. Bo Falks besiddelse.
[1351-52]526Borgerne i Lübeck formulerer visse rettigheder, som de ønsker at måtte nyde i Skanør og Falsterbo.
[1351-52]527Hansestædernes og kong Magnus af Sveriges klager mod hinanden, især over forholdene på Skånemarkedet.
forrige næste