forrige næste
DatoStedNr.Regest
1352. [1. januar - 9. august]528Udkast til et privilegium af kong Magnus af Sverige for Lübeck på Skånemarkedet.
1352. [1. januar - 9. august]Helsingborg529Udkast til et privilegium af Kong Magnus af Sverige for Rostock på Skånemarkedet.
1352. 12. januar530Den pavelige skatmester Bertrand, biskop af Lombez, kvitterer den pavelige kollektor i Danmark, Norge og Sverige Johannes Guilaberti for indbetaling af 2000 floriner.
1352. 15. januarAvignon531Pave Clemens 6. stadfæster Slesvig kapitels valg af Otto v. d. Wisch til provst i Slesvig.
1352. 3. februar532Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, i hans nærværelse har pantsat sin gård i Malmø, kaldet Skagemands ladegård, til Henneke Mikkelsen for 200 mark skånsk.
1352. 14. februar533Magistraten i Kampen fastsætter det løntillæg, som tilkommer søfolk, hvis skibe under hjemrejse fra Østersøhavnene anløber Skåne og losser der.
1352. 22. februarAvignon534Pave Clemens 6. giver efter ansøgning af Karl, Romernes konge, biskop Didrik af Slesvig dispensation til at besidde et kirkeligt beneficium med sjælesorg og et uden, da han ikke har været i stand til at oppebære indtægterne af Slesvig bispedømme.
1352. 2. martsAvignon535Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Spoleto, Johannes, udvalgt biskop af Naumburg, og ærkedegnen af Bilina at hjælpe biskop Didrik til at komme i besiddelse af bispedømmet Slesvig og tilskynde Niels Brun, som har trængt sig ind i embedet, og kapitlet sammesteds til at anerkende ham.
1352. 13. martsFroste herredsting536Mogens Nielsen af Tängelsås sælger en toft i Tängelsås med alle tilliggender til hr. Bennike, kantor ved kirken i Lund.
1352. 21. martsVilleneuve537Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Slesvig, dekanen ved Allehelgens kirke i Prag og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Johannes Haynlini i et kanonikat ved kirken Prag-Weissengrad.
1352. 24. martsLund538Stig Pedersen, ridder, skøder alt sit gods i Källs-Nöbbelöv til kapitlet ved kirken i Lund.
1352. 25. martsVarberg539Kong Magnus af Sverige og hans moder hertuginde Ingeborg af Sverige og Samsø overdrager nonneklostret i Skänninge det gods i Hammarö og Faurås, som de har arvet efter hertugerne Hågen og Knud.
1352. 25. martsVarberg540Kong Magnus af Sverige og hans moder hertuginde Ingeborg af Sverige, Halland og Samsø skænker og skøder deres gods i Fjäre herred, som de har arvet efter hertug Knud Porse, til Peder, kaldet Balghø, på den betingelse, at hvis Peder dør barnløs, skal godset tilfalde klostret i Ås.
1352. 25. martsAvignon541Pave Clemens 6. reserverer sognekirken Neumarkt, Breslau stift, for biskop Didrik af Slesvig, da indtægterne af hans bispestol formenes ham.
1352. 25. martsAvignon542Pave Clemens 6. pålægger den udvalgte biskop af Olmütz, dekanen ved St. Egidius i Prag og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre biskop Didrik af Slesvig i sognekirken Neumarkt i Breslau stift.
1352. 28. marts543Indførelse i Rostock bys bog om, at Gerhard v. Vreden har solgt sin halvpart i et stenhus i Rostock, som ifølge et skiftebrev, udstedt i nærværelse af rådet i Odense, var tilfaldet ham i arv, til sin medejer og svoger Johan Kahl.
1352. 31. martsLund544Tingsvidne af Skåne landsting, at Svend Elavsen, væbner, har solgt en gård i Stävie til Jakob Jermer, kannik i Lund.
1352. 31. marts545Anders, prior i Dalum, overdrager gods ved Nonnebjerget til Margrete Sundstorp, nonne i Dalum.
1352 marts?545MReg. Dan. nr. 2353, se nr. 529.
1352. 2. aprilAvignon546Pave Clemens 6. pålægger greverne Ludvig og Frederik af Öttingen at sørge for, at biskop Didrik af Slesvig får udleveret de 16 mark guld tilhørende det apostoliske kammer, som nogle af grevernes folk havde frarøvet bispen, da han var på vej til Rom.
1352. 13. aprilAvignon547Pave Clemens 6. pålægger ærkebiskoppen af Mainz og de udvalgte biskopper af Olmütz og Naumburg at hjælpe biskop Didrik til at komme i besiddelse af bispedømmet Slesvig ved om fornødent at indstævne den med urette indsatte Niels Brun og kapitlet sammesteds for paven.
1352. 23. aprilVarberg548Ingeborg, hertuginde af Sverige, Halland og Samsø stifter et alter i Hovedø kloster, skænker sin besætning på Bygdø samt 200 mark til klostret og giver Lyse kloster sin gård i Bergen. — Varberg på Georgs dag i vor kære søn Magnus, af Guds miskundhed Norges, Sveriges og Skånes konges 33. regeringsår.
1352. 23. april549Erik Hasenberg, ridder, pantsætter sit gods i Bildsø til Niels Brymle for 5 mark lødigt sølv.
1352. 23. aprilAvignon550Biskop Didrik af Slesvig ansøger pave Clemens 6. om, at Arnold Niendorp, kannik i Bützow og ærkedegn i Slesvig, ved provision må få et kanonikat og en præbende samt provstiet St. Andreas i Verden.
1352. 24. aprilAvignon551Pave Clemens 6. meddeler den romerske konge Karl 4., at han har modtaget hans sendemand biskop Didrik af Slesvig og redegør for sin stilling til ærkebiskoppen af Milano samt for forholdene i bispedømmerne Breslau og Konstanz, som kongen har bragt på tale i det af biskoppen overrakte brev.
1352. 25. april552Jakob Jermer, kannik i Lund og Roskilde, skøder sin gård i Stävie til kapitlet i Lund til afholdelse af sin og sine forældres årtid.
1352. 8. maj553Optegnelse om, at Karl af Poitiers, dekan i Le Puy, ved provision har fået det kanonikat, den præbende og provstiet ved kirken i Slesvig, der blev ledigt ved Nikolaus v. Sehusens død.
1352. 14. majHelsingborg554Johan Ekason sælger halvanden otting jord med alle tilliggender i Narveryd, Vallerstad sogn (Östergötland), til Anund Hemmingsson.
[1352]. 16. maj555Johan, provst ved kirken i Hamburg, og Konrad, dekan ved kirken i Schwerin, træffer afgørelse i en strid om den kirkelige jurisdiktion mellem biskop Andreas af Schwerin på den ene side og provsterne Herman i Schwerin, Volrad i Bützow, ærkedegnene Henrik i Tribsees, Johan i Parchim og Moritz i Waren på den anden. Blandt kannikerne i vidnelisten Markvard Bokholt, kannik ved kirken i Slesvig.
1352. 29. majAvignon556Pave Clemens 6. beder greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten om at hjælpe biskop Didrik af Slesvig til at komme i besiddelse af sit bispedømme.
1352. 29. majAvignon557Pave Clemens 6. beder borgerne i Lübeck om at hjælpe biskop Didrik af Slesvig til at komme i besiddelse af sit bispedømme.
1352. 1. juniLund558Ærkebiskop Peder af Lund erklærer, at magister Jon Nielsen, kaldet Lille, kannik i Lund og Roskilde, i hans nærværelse har skødet en gård i Björnekulla til kapitlet i Lund til en årtid for sin afdøde broder ridderen Jens Nielsen.
1352. 3. juni559Bertold og Alverik Lappe tager Hamburgs borgere og andre købmænd, der færdes på Elben, med undtagelse af danske, under deres beskyttelse for det følgende år.
1352. 6. juniGærds herredsting560Tingsvidne om, at Niels Povlsen skøder sin gård i Östra Sönnarslöv til Bosjø kloster.
1352. 17. juniVarberg561Kong Magnus af Sverige bilægger en strid mellem Stockholm og Visby og stadfæster sidstnævnte bys handelsprivilegier. — Givet i Varberg i det Herrens år 1352, den første søndag efter ottendedagen efter Kristi legemsfest.
1352. 18. juniBjerge herredsting562Tingsvidne af Bjerge herredsting, at Peder Assersen, kaldet Friis, af Rynkeby har skødet fru Katerine, enke efter Tage Svendsen, alle de jorder i Rynkeby igen, som Asser, hans fader, havde erhvervet fra hende, med undtagelse af en toft med et hus.
1352. 22. juniAvignon563Pave Clemens 6. overdrager Otto v. d. Wisch. provst i Slesvig, det evige vikardømme ved kirken i Lübeck, som han har fået overladt af Johan, kaldet Hake, mod at afstå sin præbende ved kirken i Hamburg.
1352. 22. juniAvignon564Pave Clemens 6. pålægger biskoppen af Ratzeburg, dekanen ved St. Hilarius' kirke i Poitiers og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Otto v. d. Wisch, provst i Slesvig, i det evige vikardømme i Lübeck, som Johan, kaldet Hake, har afstået til ham.
1352. 23. juniAvignon565Pave Clemens 6. bekræfter for Didrik Vifhusen, provst ved kirken i Dorpat, den tidligere givne provision på dette embede, skønt han besidder kanonikater og præbender i Lund og på Øsel.
1352. 24. juni566Jens Pedersen oplader sin broder Peder Dyrsen det gods i Ugle h. og Søndergøs h., som denne tidligere havde pantsat til ham for 16 pund sterling.
1352. 28. juni567Biskop Peder af Ribe skænker kannikerne i Ribe alt sit gods i Farup sogn, på Jernkærmark, i Vesterenge og Farup Holm samt Hjortlund Hedegård og Gest mølle i Grimstrup sogn til opretholdelse af to tidligere indstiftede messer i Ribe domkirke.
1352. o. 29. juniLübeck568Henrik v. Kolke, borger i Roop, Gerhard Rogge, rådmand i Riga og Johan Witte, foged i Skåne, forpligter sig til at skaffe herr Bertram Heideby en kvittering fra rådmændene i Roop for betaling af 46 skjoldgylden.
1352. 2. juliBjerge herredsting569Tingsvidne af Bjerge herredsting om, at Knud Assersen af Rynkeby har skødet fru Katerine, enke efter Tage Svendsen, alle de jorder i Rynkeby igen, som Asser, hans fader, havde erhvervet fra hende, med undtagelse af en toft med et hus.
1352. 4. juliAvignon570Pave Clemens 6. bevilger magister Niels Drukken fra Danmark, kannik i Worms, tilladelse til i tre år at oppebære indtægterne af sine beneficier uden at residere i dem for at kunne fortsætte sine studier.
1352. 4. juliAvignon571Pave Clemens 6. pålægger dekanerne ved kirkerne i Paris og Speier og sakristanen ved kirken i Avignon at sørge for, at magister Niels Drukken fra Danmark kan oppebære indtægterne af sine beneficier i tre år uden at residere i dem.
1352. 17. juli571MA1352 17. juli, Reg. Dan, nr. *2143, Acta Pont. I 175 nr, 402, udelades; supplikken, indgivet af Johannes Guilaberti, angår Guillelmus Planesa, præst i Narbonne, som får et kanonikat i Narbonne og ventebrev på en præbende sammesteds.
1352. 17. juli571MBReg. Dan. nr. *2144, Acta Pont. I 175 nr. 402, udelades; supplikken, indgivet af Johannes Guilaberti, angår Ioarus Nicolai, præst i Linköping stift, som får et kanonikat i Strängnäs og ventebrev på en præbende sammesteds.
1352. 17. juliAvignon572Johannes Guilaberti, det apostoliske sædes nuntius i Danmark, Sverige, Götaland, Skåne og Norge, ansøger pave Clemens 6. om et kanonikat ved kirken i Roskilde og ventebrev på en præbende sammesteds til Niels Absalonsen, gejstlig 1 Lunds stift.
1352. 17. juliAvignon573Pave Clemens 6. bemyndiger biskoppen af Åbo til på kong Magnus af Sverige og Norges anbefaling at overdrage 8 personer kanonikater og ventebreve på præbender ved kirkerne i Dorpat, Øsel, Reval, Lübeck, Bremen, Schwerin, Slesvig og Lund.
1352. f. 22. juliÅrhus574Rådmænd og borgere i Århus erklærer, at herr Åge, præst, har skødet sin gård med alle tilliggender til jomfru Marias og evangelisten Johannes' alter i St. Clemens kirke i Århus, og sine huse på torvet i Århus til kannikerne sammesteds, som skal holde hans årtid.
1352. 25. juli575Gødeke Mogensen afstår sin arv efter fru Elene, Niels Krogs datter, og efter sin broder Niels Mogensen til sin måg Oluf Olufsen Lunge.
[1352] 27. juliRostockTord fra Gedser er blevet proskriberet, fordi han har dræbt sin onkel Torsten.
1352. 30. juli576Ærkebiskop Peder af Lund kvitterer Mads Tuesen for indbetalt skat af Froste og Onsjø herreder.
1352 1. august576MReg. Dan. nr. *2147, se 1374 2. marts.
1352. 1. augustBohus577Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne forpligter sig til at betale grev Henrik 2. af Holsten og Stormarn 8000 mark sølv i Helsingborg til en rekke nærmere fastsatte terminer, hvoraf de 5000 er medgift til dronning Blancas søsterdatter, de 3000 'for tjenester, der er ydet os og i fremtiden vil blive ydet os'.
578 1352. 6. el. 8. august578Optegnelse om, at biskop Ludvig af Reval 'i kirkeprovinsen Lund' har lovet at betale servispenge.
1352. 9. august579Rådmændene i staden Lübeck lover kong Valdemar 4. Atterdag og Markvard v. Westensees venner frit lejde indtil næstkommende pinse.
[1352. o. 9. august]580Lybsk udkast til kong Valdemar 4. Atterdags genbrev til nr. 579.
1352. 9. august581Kong Magnus af Sverige stadfæster den våbenstilstand med Lübeck, som hertug Albrecht 2. af Mecklenburg m. fl. har sluttet på kongens vegne, gældende indtil pinse 1353.
1352. 15. august581MReg. Dan. nr. *2152, medtages ikke som jordebog for Slesvig kapitel.
1352. 29. augustLübeck582Greverne Johan 3., Henrik 2. og Klaus af Holsten erklærer at have lovet staden Lübeck, med hvilken de har sluttet forbund for to år, regnet fra næste pinse, at ville mægle mellem kongen af Sverige og Lübeck, dersom der i dette tidsrum skulle opstå stridigheder mellem disse.
1352. 30. augustGränna583Kong Magnus af Sverige fritager Jens Holgersen, official hos Lars Karlsson, gælker i Skåne, for alle almindelige og særlige ledingsudbud, så længe denne er gælker.
1352. 1. septemberKalvslund herredsting584Tingsvidne af Kalvslund herredsting om, at fru Ese, enke efter Bertel Lille, borger i Ribe, Konrad og Jakob, hans sønner, Lydeke og Herman, deres brødre, og Jens Madsen, deres svoger, har skødet en halv otting jord i agre og enge i Nørre-Farup til Henneke Wold, borger i Ribe.
1352. 5. septemberKøbenhavn585Biskop Henrik af Roskilde bevidner, at fru Katerine, enke efter Godfred v. Unna, deres søn Gerhard og de øvrige arvinger har skødet tre gårde i København til et alter i Vor Frue kirke sammesteds.
1352. 9. september586Indførelse i Wismar bys bog om, at Lars Assersen har erklæret ingen rettigheder at have i det skib, som fogeden Tribus i Wismar solgte til Selgen fra Århus.
1352. 14. september587Cecilie, abbedisse, og konventet i Slangerup kloster skøder alt klostrets gods i Nørre-Herlev til Esrom kloster til gengæld for dettes gods i Blovstrød.
1352. 26. september587MReg. Dan. nr. *2155, se 1354. 24. september.
1352. 21. oktoberAvignon588Johannes Guilaberti, det apostoliske sædes nuntius i Danmark, Sverige og Norge, ansøger pave Clemens 6. om, at det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, der blev ledige, da Niels Markussen blev indviet til biskop i Linköping, må blive overdraget til Bernardus Bartholomei, gejstlig i Avignon.
1352. 31. oktoberRoskilde589Biskop Henrik af Roskilde bestemmer med kapitlets samtykke, at den kanoniske overdragelsesret til alteret for evangelisten Johannes og bekenderen Benedikt i Roskilde skal tilhøre dekanen ved kirken i Roskilde.
1352. 4. november590Peder Helgesens kaldet Knudsens testamente. 5
1352. 6. november591Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer at have modtaget 3000 guldfloriner og 100 mark lødigt sølv af højmesteren og den tyske orden som betaling for gods og tilgodehavender i hertugdømmet Estland.
1352. 29. november592Niels Mikkelsen, borger i Odense, erkender at have solgt sin og sin broder Jakob Mikkelsens part i Åløkke til Niels Marsvin.
1352. 3. decemberOdense byting593Tingsvidne af Odense byting om, at Niels Mikkelsen, kaldet Marsvin, på egne og sin broder Jens Mikkelsens vegne har skødet deres part i Åløkke til Niels Marsvin.
1352. 4. decemberWestminster594Kong Edvard 3. af England bemyndiger William Basset, Thomas de Fencotes, John de Middelton, Nicholas Gower, John Perce fra Malton og Thomas Lokton fra Malton til at undersøge og træffe afgørelse i den sag, som William Malewayn, Henry Cook og Roger Wrangell fra Boston har rejst mod Richard Here fra Whitby, John Smyth, William atte Bakehouse, John Redheved, John Scot, Robert Cobbe, Bartholomew Chapman, William Grulle, William Skynner, John Alderston, Alan Bennok, John Payn, slagter fra Whitby, William atte Sandsend, William Alotesson fra Ruswarp, Ralph Tolle fra Ruswarp m.fl. for at have røvet strandingsgods, nemlig 33 læster hvidsild i et skib, kaldet La Shefalke fra Briel i Zeeland, på hvilket Peder Hobbeson var kaptajn, hvilke de havde indladet i Skåne i Danmark, for derefter at føre dem til byen Boston til forhandling og til at have deres fordel deraf, og samme skib blev under sejladsen mod fornævnte by slået ud af kurs af det oprørte hav og kom til havnen i Whitby og blev der og sammesteds slået til vrag, og fornævnte sild og andet gods og ladning, som var i fornævnte skib, blev sammesteds kastet op på land ...... Westminster den 4. december.
1352. 7. decemberHaag595Vilhelm 5., greve af Holland og hertug af Bayern, bemyndiger Hugo Martijnsson fra Briel til at beslaglægge gods tilhørende den danske konges mænd som erstatning for de overgreb, disse har begået mod ham.
1352. 7. decemberHaag596Vilhelm 5., greve af Holland og hertug af Bayern, bemyndiger Klaus Schenaert fra Schiedam til at beslaglægge gods tilhørende den danske konges mænd som erstatning for de overgreb, disse har begået mod ham.
1352. 8. december597Rådmænd og borgerne i Ribe tildømmer Anders Bondesen, rådmand sammesteds, et stenhus i Grønnegade.
1352. 11. december598Optegnelse om, at biskop Johannes af Olmütz har indbetalt en del af sit commune servitium gennem biskop Didrik af Slesvig.
1352. 12. december599Gunnar Ågesen m.fl. bevidner Katerine Bentsdatters gave til Bosjø kloster på gården Everöd.
1352. 16. decemberPlön600Grev Johan 3. af Holsten og Stormarn afsiger som opmand i stridighederne mellem kong Valdemar 4. Atterdag og greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten den kendelse, at da kongen ikke som greverne har sendt sine klager i rette tid, er greverne berettiget til at kræve overholdelse af de tidligere indgåede forpligtelser fra kongens side.
1352601Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at ridderen hr. Jens Povlsen på kongens retterting har pantsat alt sit gods i Rougsø til Knud Jensen for 20 mark sølv.
1352602Navne fra et dombrev.
1352603Arnold Knap oplader gods i Appenæs, der havde været pantsat ham af Næstved St. Peders kloster, til klosteret.
1352604Jens Larsens pantebrev på gods i Harride.
1352605Lars og Anders Pedersens gavebrev på gods i Torrild.
1352606Biskop Henrik af Roskilde skøder sit gods i Skippinge til herr Jens Esbernsen.
1352607Herr Jens Esbernsen skøder sit gods i Starreklinte til biskop Henrik af Roskilde.
1352608Herr Jens Esbernsen kvitterer biskop Henrik af Roskilde for seks mark sølv i anledning af et mageskifte af gods i Skippinge og Starreklinte.
1352609Tingsvidne om, at Mads Kabolt har skødet gods i Bagsværd til biskop Henrik i Roskilde.
1352610Jakob Nielsen giver Peder Nielsen fuldmagt til at sælge en gård i Falsterbo.
1352611Herr Erik Hagendorps pantebrev på Kyse.
1352612Udtog af Hamburgs kæmnerregnskab.
1352613Gemike Klausen nævnes i et brev tilhørende Roskilde kapitel.
1352613MAReg. Dan. nr. *2160-62, se nr. 527.
1352613MBReg. Dan, nr. 2359*, se nr. 528.
1352613MCReg. Dan. nr. *2163, se nr. 529.
1352613MDSRD. IV 360, h. XXVII, se år 1392.
[1352-1362]614Pave Innocens 6. stadfæster privilegierne for St. Knuds kloster i Odense og fritager det for krav fra verdslig side.
forrige næste