forrige næste
DatoStedNr.Regest
1353. 5. og 11. januarAvignon1Pave Innocens 6. fornyer pave Clemens 6.s udnævnelse 1349 1. oktober af Johannes Guilaberti til pavelig nuntius 'i Danmarks, Sveriges og Norges riger og i stæderne, stifterne og kirkeprovinserne Lund, Uppsala og Nidaros'.
1353. 8. januarAvignon2Pave Innocens 6. befaler biskopperne af Tortosa og Spoleto samt abbeden i klostret Psalmody i Nîmes stift at sørge for, at den pavelige våbendrager Raymundus de Galancio, som 'vi omgående sender til Sveriges, Norges og Danmarks riger og samme rigers lande for visse hvervs skyld, der er overdraget ham af os' får 2 guldfloriner daglig til sine udgifter af de kirkelige myndigheder, og at de skaffer ham frit lejde, når han beder herom.
1354 13. januar92MActa Pont. VII 74 nr. 5357, se 1344 13. januar, Dipl. Dan. 3. rk. II nr. 6
1353. 18. januarAvignon3Pave Innocens 6. bekræfter, at hans afdøde forgænger pave Clemens 6. har overdraget Bernard Bartholomei et kanonikat og en præbende ved kirken i Lund.
1353. 18. januarAvignon4Pave Innocens 6. pålægger biskoppen af St. Pons-de-Thomières, dekanen ved kirken i Dorpat og officialen i Linköping at indføre Bernard Bartholomei i et kanonikat og en præbende ved kirken i Lund.
[1353] 26. januar5Fortegnelse over de breve, der af kammermesteren ved kurien blev overgivet den pavelige våbendrager Raymundus de Galancio, da han sendtes til Danmark, Norge og Sverige.
1353. 28. januarHolbo herredsting6Jakob Øvesen skøder en øre skyldjord i Tisvilde til Esrom kloster.
1353. 1. februarAvignon7Gaucelinus, abbed i klostret Psalmody i Nimes stift, vidimerer pave Innocens 6.s brev 1353 8. januar (nr. 2.) og pålægger i kraft af apostolisk bemyndigelse alle gejstlige myndigheder at udrede 2 guldfloriner daglig til Raymundus de Galancios rejsefornødenheder.
1353. 2. februarKalvslund herredsting8Tingsvidne af Kalvslund herredsting om, at Konrad Konradsen har skødet alt sit gods i Farup sogn til Niels Madsen som sin søster Kristines medgift.
1353. 9. februarLund9Tingsvidne af Skånes landsting om, at Knud Olufsen af Mörshög har skødet en gård i Elestorp, Ekeby sogn, til hr. Bennike, kantor i Lund.
1353. 13. februarSchwan10Hertugerne Albrecht 2. og Johan af Mecklenburg fornyer den 1351 16. oktober sluttede landefred med fyrsterne Nicolaus 3. og Bernhard 2. af Werle indtil påske 1357, men forbeholder sig ifølge deres forpligtelser at tjene den romerske kong Karl 4., kong Magnus af Sverige, kong Valdemar 4. Atterdag og biskopperne af Schwerin og Ratzeburg, dog således at krigshandlinger ikke må finde sted inden for begge parters landområder.
1353. 18. februarAvignon11Pave Innocens 6. forflytter biskop Didrik fra Slesvig stift til Minden stift.
[1353. f. 21. februar]Brügge12Notarialvidne om, at Obertonus de Plana har modtaget 4500 floriner i guld i gamle guldscudi af Johannes Guilaberti, 'særligt beskikket til at være det apostoliske sædes nuntius og kollektor i Danmarks, Sveriges og Norges riger'.
1353. 21. februarAvignon13Den pavelige skatmester Reginaldus Maubernart kvitterer Johannes Guilaberti, pavelig kollektor 'i rigerne Sverige, Norge og Danmark' for modtagelsen af 4500 sentensfloriner og 1000 guldfloriner.
1353. 22. februar - 1354. 21. februar14Udtog af staden Rostocks kæmnerregnskaber.
1353. 24. februar15Rådmænd og borgere i Odense erklærer over for rådmændene i Lübeck, at fru Margrete, enke efter hr. Markvard Breyde, har opladt en kiste med åbne breve og andet indhold, der er blevet beslaglagt i Lübeck, til Hartvig Breyde.
1353. 10. marts16Godeke Alant fritager på egne og sin søsters vegne hr. Wessel Bokholt, kannik i Slesvig, for et løfte om hjælp til hendes udstyr.
1353. 11. marts17Testamente af Tyge Turesen kaldet Malmø, kannik i Lund.
1353. 12. marts18Broder Troels, udvalgt abbed i Næstved St. Peders kloster, og det menige konvent sammesteds overlader kong Valdemar 4. Atterdag en grund ved Susåen syd for dominikanerklostret, for at kongen kan opføre et hus til sin beskyttelse, når han kommer til Næstved.
1353. [o. 12. marts]19Kong Valdemars genbrev til foregående.
1353. 15. martsNydala20Bo Turesson skænker sit gods i Svenstorp, Svenarum sogn, til Nydala kloster.
1353. 16. martsAvignon21Pave Innocens 6. pålægger i en rundskrivelse en række af sine nuntier, herunder Johannes Guilaberti, at overgive, hvad de indsamler i deres områder, til købmændene Antonius og Guido Malabayla i Asti samt underrette det apostoliske kammer herom.
1353. 17. marts22Ærkebiskop Peder af Lund bemyndiger prioren i Bosjø kloster til at foretage et mageskifte med præsten i Sönnarslöv.
1353. [20. marts-10. april]23Borgmestrene i Rostock lader indskrive i stadens bog, at Lambert, Herman og Johan Lare under ophold i Malmø har solgt noget gods i Rostock, der var tilfaldet dem ved Tidekin Hellings død, til Henrik Chame og Henrik Plön.
1353. 31. marts24Esbern Nielsen kvitterer Johan v. Essen for 3 (eller 30?) mark penge.
1353 3. April24MReg. Dan, nr. 2360, se 1351 27. April, 3. rk. III nr. 412.
[o. 1353. 5. april]25Breve vedrørende arv (efter Stig Pedersen Krognos).
[o. 1353. 5. april?]26Brev udstedt af herr Peder Stigsen (Krognos).
135[3]. 7. april27Broder Adam, prior for dominikanerne i Viborg, broder Jens, franciskanernes guardian samt [landstings]|høreren sammesteds vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1345 5. marts.
1353. 12. april28Grev Johan 3. af Holsten og Stormarn løser Henning Podebusk og (Machorius) Brüsehaver fra deres løfte på kong Valdemar 4. Atterdags vegne angående slottet Nykøbing og landet Falster.
1353. 26. aprilSønderborg29Hertug Valdemar 3. af Jylland og hans søn junker Valdemar pantsætter Bylderup sogn i Slogs herred til Erik Holk Marsksen for 400 mark lybsk.
1353. 2. majÅrhus30Povl, ærkedegn ved kirken i Århus, forpligter sig og sine efterfølgere til at holde 5 ugentlige messer ved det af ridderen herr Klaus Limbæk og ærkedegnen selv upførte alter for St. Peder og St. Paulus i St. Clemens kirke i Århus.
[e. 1353. 2. maj]30ABiskop Povl af Århus henlægger kirken i Skjolde til ærkedegnedømmet i Århus.
1353. 8. majHelsingborg31Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg forlener Margrete v. Wedel og hendes arvinger med Werderhof (Mecklenburg). — Givet og forhandlet i Helsingborg i det Herrens år 1353 onsdag før pinsedag under vort hemmelige segl, hængt under dette brev til vidnesbyrd om det fornævnte, i nærværelse af herr Herman v. Vitzen, ridder, Markvard v. Stove den ældre og Bernhard Alkun, vore tro væbnere, og andre troværdige mænd.
1353. 12. maj32Bodulv Josefsen, kaldet Skytte, erklærer, at hans svend og frænde Jens Hennekesen har aflagt fuldstændigt regnskab for bestyrelsen af hans gods og kvitterer ham derfor.
1353. 18. majBohus33Kong Magnus af Sverige fornyer med gyldighed indtil 1354. 2. februar den våbenstilstand med Lübeck, som hertug Albrecht 2. af Mecklenburg m.fl. har sluttet på Kongens vegne (cf. 1352 9. august).
1353 19. maj33MÆA. I 97, se 1354 8. juni, nr. 121.
1353. 20. majVilleneuve34Henrik Vogt ansøger pave Innocens 6. om ved bytte med Hartvig v. d. Sülten at måtte få et kanonikat, en præbende og skatmesterembedet i Bardowiek mod at afstå det kanonikat og den præbende, han besidder ved kirken i Hamburg.
1353. 6. juniHelsingborg35Lars Karlsson, gælker i Skåne, erkender at skylde Niels Gernbo 6 mark sølv.
1353. 16. juni36Benedikt v. Ahlefeld, Bo Falk, Peder Falk og 6 andre riddere og væbnere erklærer som forlovere for kong Valdemar 4. Atterdag, at denne vil overholde en våbenstilstand med greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten indtil mikkelsdag.
1353. 24. juni37Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og Stormarn fritager alt biskop Niels af Odenses gods inden for deres højhedsområde for alle større og mindre beder, bidrag, tjenester, bøder og alle andre tynger.
1353. 28. juni38Herman Nielsen sælger alt sit gods i Vester-Højst til Tord Jensen, kaldet Wredt.
1353. 4. juliRoskilde39Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at der på rettertinget med landstings- og herredstingsvidne er blevet godtgjort, at fru Ingefred af Ganløse lovformeligt har skødet og overdraget gods i Uggeløse til Esrom kloster.
1353. 5. juliRoskilde40Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at fru Elene af Havnelev på rettertinget har skødet alt sit gods i Jernløse til Asser Skytte på Roskilde St. Agnete klosters vegne.
1353. 11. juli41Udgift for magistraterne i Deventer til en løber til Ribe.
1353. 18. juli42Joffridus Cellarii, præst i Toul og offentlig notar, erklærer, at abbed Arnulf i Hovedø kloster og broder Ingjald sammesteds har aflagt regnskab for, hvad de har indsamlet i Norge til det apostoliske kammer, til Johannes Guilaberti, pavelig nuntius 'i rigerne Danmark, Sverige og Norge samt i stæderne, stifterne og kirkeprovinserne Lund, Nidaros og Uppsala', og at de indsamlede penge er overgivet kong Magnus af Sverige.
1353. 19. juliRiga43Broder Goswin v. Herike, ordensmester i Livland, overdrager ridderen hr. Stig Andersen ordenens gods i Linde.
1353. 26. juliv. Vindinge å44Overenskomst mellem kong Valdemar 4. Atterdag og greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten.
1353. 26. juliv. Vindinge å45Hr. Benedikt v. Ahlefeld, hr. Palle Jonsen og Machorius Brüsehaver på kong Valdemars vegne og Lydeke Skinkel Kune, Lydeke Skinkel Bredehals og Henrik Glüsing på greverne Henrik 2. og Klaus af Holstens vegne træffer overenskomst om løsladelse af begge parters fanger.
1353. 26. juliv. Vindinge å46Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at alle ældre breve, som han har givet greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten, skal forblive uberørte af forliget med undtagelse af det årlige afslag på 1500 mark, som tidligere var aftalt (i Nebbe-forliget), men som kongen senere har givet afkald på, og lover at løslade fangerne i overensstemmelse med den trufne aftale.
1353. 30. juliOdense47Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster Herresteds privilegier.
[1353-60] 1. august47MReg. Dan. nr. 2366*, se nr. 279.
1353. 3. august48Provst Peder i Viborg kvitterer sin foged Esger for alt, hvad denne har oppebåret og udgivet i hans tjeneste.
1353. 15. august49Lars Nielsen af Dalsgårde erkender at skylde Knud Hågensen seks mark sølv og pantsætter sit gods i Vrå herfor.
1353. 31. augustLund50Tingsvidne af Skånes landsting om, at Eskil Nielsen, borger i Lund, har skødet sin gård i Onnerup til hr. Bennike, kantor i Lund.
1353. 1. september51Rådet i Ribe meddeler rådet i Lübeck, at Pilgrim og hans søster har solgt Johan v. Witte den halvdel af et hus i Lübeck, som var tilfaldet dem i arv efter Aleke, enke efter Henneke Redegæld.
1353. 1. septemberRibe51SRådet i Ribe skriver til rådet i Lübeck angående salg af halvdelen af et arvet hus dersteds til Johan v. Wicken, som ved samme lejlighed bedes tilskrevet og tilkendt samme ejendom.
1353. 4. septemberNykøbing F.52Voldgiftskendelse afsagt af grev Henrik 2. af Holsten mellem kong Valdemar 4. Atterdag og grev Johan 3. af Holsten.
1353. 9. septemberValdemar 4. Atterdag kvitterer Lübeck for modtagelsen af den årlige rigsskat.
1353. 18. september53Wilken Reygher, borger i Lübeck, pantsætter to tøjboder på Næstvedlejet i Skanør til Jens Ebbesen, kaldet Degn, for en gæld på 50 skilling grot.
1353 20. september53MReg. Dan. nr. *2190, se 1354 20. september, nr. 160.
1353. 27. septemberVejle54Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at biskop Peder af Ribe på kongens retterting har gentaget skødningen af jordegods og møller til kannikerne i Ribe.
1353. 29. september55Hågen Hildebrandsen, rådmand, og Peder Henriksen, møntmester i Lund, erklærer, at mænd fra Kampen har frataget Tideman Loos fra Visby 5 baller klæde i Øresund, skønt der var sluttet våbenstilstand mellem kong Magnus og Kampen.
[1353]. 12. oktober el. [1355]. 17. oktoberStockholm56Kong Magnus af Sverige svarer Lübeck, at han allerede har givet byens sendemænd mundtlig svar på deres brev i Helsingborg, og andet svar vil ikke fremkomme.
1353. 28. oktober57Abjörn, høvedsmand på Varberg slot, erklærer, at han på kongens vegne har modtaget fyldestgørelse for de lovovertrædelser, for hvilke tømreren Odd var blevet lyst fredløs i Västergötland, hvorfor fredløshedsdommen ophæves.
1353. 28. oktober58Borgmestre og rådmænd i Lund erklærer, at gods tilhørende Tideman Loos fra Visby er blevet berøvet ham i Øresund af mænd fra Kampen, skønt der var sluttet våbenstilstand mellem kong Magnus og Kampen.
1353. 2. novemberLund59Aleksander Jensen örringe, væbner, sælger alt sit gods i Farstorp i V. Strö sogn til hr. Bennike, kantor i Lund, og Lunds kirkes bygningsfond.
1353 7. november59MReg. Dan. nr. *2184, se bemærkningen til nr. 58.
1353. 10. novemberAvignon60Pave Innocens 6. giver Gunnar Jakobsen, lægmand i Århus stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1353 15. november.60MReg. Dan. nr. 2364*, se 1343 21. november, Dipl. Dan. 3. rk. I nr. 393.
1353. 16. novemberBohus61Kong Magnus af Sverige forpligter sig til at betale sin svoger hr. Ludvig af Namur 100 mark sølv årligt, så længe denne står i hans tjeneste.
1353. 22. novemberOdense62Grev Johan 3. af Holsten og Stormarn sælger al sin mødrene arv i Danmark til kong Valdemar 4. Atterdag med undtagelse af det gods, han har solgt til sin fætter grev Gerhard 3.
1353. 25. november63Margrete, Herman Grulles hustru, kvitterer Henrik Bordenholts testamentseksekutorer for alt, hvad der er testamenteret hende.
1353. 4. decemberIvan Reventlow sælger Altbülk mm. og ti mark guld i Gettorf til Wulf Pogwisch.
1353. 15. decemberHelsingborg64Kong Magnus af Sverige tager Esrom kloster under sin beskyttelse og tilstår det alle kongen tilkommende bøder af dets undergivne.
1353. 15. decemberHelsingborg65Kong Magnus af Sverige giver hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og grev Henrik 2. af Holsten og Stormarn fuldmagt til at forhandle med Lübeck om bilæggelse af alle stridigheder.
1353. 18. decemberHelsingborg66Kong Magnus af Sverige giver hertug Albrecht 2. af Mecklenburg fuldmagt til at forhandle med Rostock, Wismar og Stralsund.
1353. 20. decemberHelsingborg67Kong Magnus af Sverige tilstår indbyggerne i Malmø de samme love og vedtægter, som han allerede har givet borgerne i Lund.
135368Kong Valdemar 4. Atterdag fritager Næstved St. Peders kloster for gæsteri.
135369Hr. Peder Falk mageskifter to gårde i Kalby og Holme-Olstrup til Næstved St. Peders kloster for gods i Ulstrup.
135370Hr. Oluf Jensen af Tystofte pantsætter hovedgården i Broby til hr. Folmer Folmersen.
135371Hr. Erik Hasenberg giver afkald på al sin ret til gods i Broby.
135372Arnold Knap og Peder Dene oplader det gods i Svinninge i Sværdborg sogn, som de havde i pant af Niels Tygesen, kannik i Roskilde, til kong Valdemar.
135373To pantebreve på gods i Snesere og Store Røttinge.
135374Jens Papes skøde på sit gods i Kobberød.
135375Herr Oluf i Rakkeby pantsætter gods sammesteds til Åge Degn.
[f. 1353]76Biskop Svend af Århus vidimerer Mikkel Assersens skøder på gods i Lading, Skjoldelev, Skalmetorp og Toldrup mark.
1[3]53(?)77Tingsvidne om, at en gård i Ring og en gård i Bredstrup var givet til Vor kloster, og at Torkil Pedersen havde dem i sin varetægt.
135378Gavebrev på gods i Grumstrup til Ring kloster.
135379Kong Valdemar giver herr Jens Povlsen låsebrev på Jersore.
1353Vordingborg80Benedikt v. Ahlefeld pantsætter sit gods i Saltø og Karrebæk til kong Valdemar.
135381Jure Nielsen oplader sin rettighed i Saltø til sin frænde Herman v. d. Jura.
135382Hertug Erik 2. af Sachsens brev om Saltø.
135383Peder Nielsen i Bagsværd pantsætter gods i Bagsværd til biskop Henrik i Roskilde.
135384Mads Kabolt skøder gods i Bagsværd til biskop Henrik i Roskilde.
13[5]3(?)85Mads Kabolt pantsætter gods i Bagsværd til biskop Henrik i Roskilde.
[1353 el. senere]86Tingsvidne om, at Mads Kabolt har afhændet sit gods i Bagsværd til biskop Henrik af Roskilde.
13[5]3(?)87Erik Barnumsen af Skarresholm giver Jens Pedersen fuldmagt til at afhænde gods i Karleby.
135387MÆA. III 327, se [1348], DRB. III 3 nr. 103.
135388Herr Kristoffer i Touetorp pantsætter sit gods til Arvid af Vedby.
135389Udtog af Hamburgs kæmnerregnskab.
1353 og 135490Ridderen Heine Spliet kvitterer for oppebørslen af »den store bede«.
135391Johan Wittenborg har lånt Bertold penge og givet ham varer med, da han rejste til Skåne.
forrige næste