forrige næste
DatoStedNr.Regest
1355. 6. januar209SMarkgreven udbetaler penge til kongen af Danmarks jonglør.
1355. 13. januar210Rådgiverne og hele Edoms herred anmoder grev Ludvig 3. af Flandern om, at deres købmænd, når de besøger Flandern, må nyde deres gamle rettigheder sammesteds.
1355. 25. januar211Brev om gods i Stadel.
1355. 6. februarRibe212Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Godskalk Skerf i hans nærværelse har erklæret Anders Bondesen, borger i Ribe, fri for alle søgsmål.
1355. 10. februarRanders213Jakob Bæger, ridder, overlader kong Valdemar 4. Atterdag alt det gods, som Uffe Pedersen har pantsat til ham.
1355 10. februar213MActa Pont. VII 74 nr. 5359, se 1373 10. februar.
1355. 21. februarLund214Tingsvidne af Skånes landsting om, at Knud Olufsen af Mörshög har skødet hr. Bennike, kantor i Lund, to femtedele af en gård i Elestorp, Ekeby sogn.
1355. 22. februar215Katerine, enke efter ridderen hr. Henneke Limbæk, skøder sit gods i Borg og Borgholm i Lø herred til klostret i Løgum.
1355. 8. marts216Jens Olufsen af Sandåkra skøder en halv gård i Djurslöv til Lytbert Bukhorn.
1355. 11. martsVarde sysselting217Tingsvidne af Varde sysselting om, at ridderen hr. Lave Rød med vold har bemægtiget sig Lave Pallesens gods.
1355. 13. martsSternberg218Hertug Johan af Mecklenburg kundgør det forlig, han har sluttet med sin broder hertug Albrecht 2. af Mecklenburg om forskellige uoverensstemmelser vedrørende delingen af deres besiddelser, og at han og broderen er blevet enige om at tage deres lande i forlening til fælleshånden af deres tre lensherrer, den romerske konge, kongen af Danmark og markgreven af Brandenburg.
1355. 16. martsHolstebro219Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at ridderen hr. Erland Kalv på rettertinget har skødet alt sit gods i Alengy i Østbirk sogn til drosten hr. Klaus Limbæk.
1355. 19. martsRudkøbing220Hertug Valdemar 3. af Jylland tager Rudkøbing under sin beskyttelse og stadfæster byens privilegier.
1355. 25. marts221Biskopperne Niels af Odense, Peder af Viborg, Povl af Århus og Mogens af Børglum eftergiver alle, der besøger eller betænker Hornslet kirke, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1355. 28. martsÅlborg222Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Jakob Palk på rettertinget har skødet en gård i Vormstrup, Fiskbæk sogn, til Mikkel Nielsen Krabbe.
1355. 1. aprilÅlborg223Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Jens Råd sammen med sin hustru Margrete på rettertinget har pantsat gods i Bjerregrav, Navndrup og Hvolris til Tyge Skammelsen, foged i Ålborg, på kongens vegne.
1355. 1. aprilÅlborg224Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Peder Stigsen har forpligtet sig til at betale Viborg kapitel 44 læster byg for uretmæssigt tilbageholdt gods.
[o. 1355. 1. april]225Peder Stigsen og Ugot sælger to gårde i Rødding herred til Viborg bispedømme.
1355. 4. april225MReg. nr. 2443, se 1355 11. april, nr. 227.
1355. 10. april226Niels Jensen af Keldebæk oplader alt gods i Volsted, der er pantsat til ham af fru Johanne, enke efter Anders Jensen af Estrup, og alt gods på Sjælland, der er pantsat til ham af Anders Jensen, til Esger Brok.
1355. 11. april227Helrik Breyde, Klaus Limbæk, kaldet Kudi, og Hartvig Breyde erkender at skylde kong Valdemar 4. Atterdag 30 mark lødigt sølv og pantsætter Helrik Breydes gård Langholt i Vendsyssel herfor.
(1355). 11. aprilLund228Bent, udvalgt abbed i Allehelgens kloster, Henrik Bokholt, dekan, og Peder Bodulvsen og Povl Larsen, kanniker i Lund, vidimerer dele af Mads Pedersens testamente af 1350 29. august.
1355. 16. april229Niels Nielsen pantsætter alt sit gods i Mute og Gässlösa til Ture Nielsen for 15 skilling grot eller 15 mark skånske penge.
1355. 19. april230Ti selvejerbønder fra Vendsyssel afgiver en erklæring om den første bebyggelse på Skagen og om kongens forstrand.
1355. 19. aprilÅlborg231Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at ti selvejerbønder fra Vendsyssel på rettertinget har afgivet en erklæring om den første bebyggelse på Skagen og om kongens forstrand.
1355. 19. april232Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster fru Cecilies gods i Kær herred.
1355. 20. april233Niels Tuesen erklærer at have modtaget 25 mark sølv af de 50 mark, for hvilke kong Valdemar 4. Atterdag havde pantsat ham Gunderup sogn, og oplader derfor sognet til Tyge Skammelsen, foged i Ålborg, på kongens vegne.
1355. 21. aprilÅlborg234Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Knud Stigsen på rettertinget har skødet sin gård Øster-Idskov samt en mølle og to bol til drosten hr. Klaus Limbæk.
1355. 28. aprilÅlborg235Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at det gods i Vendsyssel, som drosten Niels Olufsen havde solgt til kong Erik 6. Menved, men som Niels Palk og hr. Erik Nielsen, forhen marsk, uretmæssigt har siddet inde med i flere år, nu efter gode mænds vidnesbyrd er tilskrevet ham.
[1355]. 1. maj236Rådmændene i Kampen meddeler Lübeck, at de i overensstemmelse med det fra Lübecks side stillede forslag vil lade Kampens stridigheder i Skåne med Stralsund, Rostock og Wismar være stillet i bero indtil 25. juli 1355.
[135]5. 3. maj237Niels ..... svelt kvitterer Valdemar Sappi og Detlev Rutze for 150 mark lybsk for indløsningen af Hat.....
1355. 5. majRanders238Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at væbneren Niels Eriksen af Linde på rettertinget har pantsat Lindegård i Nørhald herred til Jens Svendsen for 260 mark sølv.
1355. 6. majRanders239Kong Valdemar 4. Atterdag giver arvingerne efter hr. Peder Vendelbo låsebrev på gods i Læsten, der var tilvurderet denne fra Niels Øl for ledingsfald.
1355. 9. majÅrhus240Biskop Povl af Århus, drosten Klaus Limbæk, marsken Palle Jonsen, Niels Bugge og Niels Jensen af Keldebæk tildømmer som beskikkede rettertingsdommere kong Valdemar 4. Atterdag en række sogne i Galten og Houlbjerg herreder, som Stig Andersen, Jens Ever og Svend Bonde uretmæssigt har besiddet i en række år.
1355. 9. maj241Erik Nielsen, forhen marsk, oplader en gård i Øster-Velling, som han har haft i pant, til kong Valdemar 4. Atterdag.
1355. 9. majÅrhus242Erik Nielsen, forhen marsk, tilskøder kong Valdemar 4. Atterdag alt det gods, han til fuld pris har erhvervet af bønderne i Han herred og Næsbo fjerding, og forpligter sig samtidig til inden næste St. Hansdag at give besidderne af det bøndergods, som han ikke har givet fuld pris for, skøde herpå samt tilskøde kongen sine rettigheder i dette gods.
1355. 9. majÅrhus243Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer ridderen hr. Erik Nielsen af Ågård fri for alle kongelige krav angående Han herred og Næsbo fjerding.
[1355]. 13. majKolding244Kong Valdemar 4. Atterdag akkrediterer sine råder biskop Bertram af Lübeck og Eggert v. Krummesse, ridder, hos borgmestre og rådmænd i Stralsund.
1355. 17. maj245Lars Hvas, ridder, oplader Jon Hvid på kong Valdemar 4. Atterdags vegne det gods i Bjerring, som han havde i pant af hr. Peder Vendelbo, forhen drost.
[1355] 18. majLaholm245SKong Magnus' af Sverige svar til rådene i Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar på brev fra de fire stæder om ekstraskatter på deres borgere der overvintrer i Lund og Malmø i modstrid med stædernes privilegier.
1355. 19. majÅrhus246Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Peder Pedersen, borger i Århus, og Niels Seblathsen på rettertinget har skødet deres arveparter i en gård i Thyristorp til hr. prior Lars, kannik i Århus.
[e. 19. maj 1355]247Prioren hr. Lars, kannik i Århus, skænker en trediedel af gården i Thyristorp, cf. nr. 246, til domkapitlet i Århus.
1355. 1. juniAvignon248Pave Innocens 6.s rundskrivelse til pavelige nuntier, deriblandt Johannes Guilaberti, kollektor i Danmarks, Sveriges og Norges riger, om at oppebære årsindtægterne af de ledige kirkelige beneficier, hvis besættelse paven har reserveret sig for de følgende tre år.
1355. 5. juni249Erik Hasenberg, ridder, pantsætter alt sit gods i Hårslev til Jakob Herlugsen for 100 mark lybsk.
1355. 6. juniNygård250Jens Esbernsen Krumpen, ridder, Peder og Jacob Herlugsen Grubbe, brødre, og Niels Stigsen, væbnere, pantsætter 6 bol jord i Årby til kong Valdemar 4. Atterdag for 200 mark sølv.
1355. 8. juniLund251Jakob, udvalgt ærkebiskop af Lund, overdrager forskellige ærkebiskoppelige rettigheder til kannikerne i Lund og henlægger 200 mark skånsk af ærkebispegodsets indtægter til de daglige distributioner i koret.
1355. 8. juniKolding252Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at brødrene Peder og Jakob Jakobsen på rettertinget har skødet Nebbe og alt andet gods på Sjælland til ridderen hr. Peder Larsen, og at ridderen hr. Peder Klausen har afstået sin part i samme gods.
1355. 9. juniMâle ved Brügge253Grev Ludvig 3. af Flandern meddeler rådgiverne og hele Edoms herred, at deres købmænd under besøg i Flandern må nyde deres gamle friheder sammesteds.
1355. 11. juni254Peder Larsen, ridder, pantsætter gods i Jylland til Gunnar Jakobsen for 42 mark sølv.
[1355]. 11. juni el. [1344]. 10. juniMors255Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler rådmændene i Stralsund, at han har givet hr. Klaus Limbæk, ridder, fuldmagt til på hans vegne at forhandle med deres udsending angående sørøvernes overgreb mod hansekøbmændene.
1355. 13. juni256Provst Peder i Viborg og kapitlet sammesteds, Tord Degn, landstingshører, rådmænd og borgere i Viborg, ridderen Jens Pedersen af Hunderup m. fl. vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1355 19. april.
1355 24. juni256MARep. nr. 2464, se Dipl. Dan. 2. rk. VII nr. 284.
1355 28. juni256MBActa Pont. VII 75 nr, 5361, se 1373 28. juni.
[1355. o. juni]257Rådmændene i Lübeck meddeler kong Magnus af Sverige, at de ikke i øjeblikket ser sig i stand til at efterkomme hans opfordring til at sende udsendinge til forhandlinger i Helsingborg, da de efter opfordring af kong Valdemar 4. Atterdag allerede har aftalt et møde med ham.
1355. 2. juliMorup258Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Wilken på rettertinget har pantsat en grund, som tidligere på Viborg byting var pantsat af Kristine Eskils til Henrik Skakke, men ikke indløst, til præsten hr. Henneke.
1355. 2. juliNæstved259Jens og Erik Nielsen, sønner af Niels Eriksen af Jerstrup, biskop Povl af Århus, Klaus Limbæk, drost, og 23 andre af Niels Eriksens frænder og venner lover kong Valdemar 4. Atterdag, Kristoffer, hans søn, grev Adolf 7. af Holsten, Peder Nielsen, fordum marsk, Jens Grubbe og Holtorp, en orfejde for Niels Eriksens død.
1355. 5. juliAvignon260Henrik Lambertsen, diakon i Lunds stift, ansøger pave Innocens 6. om overdragelse af St. Jakobs og St. Laurentius' alter i domkirken i Lund, der blev ledig, da Ingemar Jensen døde ved kurien under pesten.
1355. 6. juliHaag261Vilhelm 5., greve af Holland og hertug af Bayern, overdrager Hugo Pietersson, væbner, der af Zierikzee er udnævnt til stadens foged i Skåne, fogediet i Skåne over alle fra Holland, Zeeland og Frisland.
1355. 8 juli.262De af staden Kampen (over for rådet i Lübeck og Greifswald) fremsatte klager over borgere fra Stralsunds voldshandlinger på Skånemarkederne og dens svar på de fremsatte klager.
1355. 8. juli263Kong Valdemar 4. Atterdags låsebrev på en gård i Nårup.
1355. 10. juliKøbenhavn264Peder Mortensen, sognepræst ved Ågerup kirke, skøder alt sit gods i Herstedvester, Herstedøster, Hvidovre og Avedøre til kong Valdemar 4. Atterdag.
1355. 11. juli265Jens Pedersen af Hunderup, ridder, afstår alt sit gods i Thy, som han havde arvet efter hr. Niels Mogensen og som denne havde i pant af hr. Peder Vendelbo for 19 mark sølv, til kong Valdemar 4. Atterdag.
1355. 13. juli266De af staden Rostock (overfor rådet i Lübeck og Greifswald) fremsatte klager over borgerne fra Kampens voldshandlinger på Skånemarkederne.
1355. 18. juliViborg267Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at hr. Jens Pedersen af Hunderup, ridder, på rettertinget har opladt ham alt det gods i Thy, som havde tilhørt hr. Peder Vendelbo.
1355. 19. juli268Kong Valdemar 4. Atterdag og grev Klaus af Holsten og Stormarn erklærer, at der er sluttet endeligt forlig mellem Markvard Westensee og Lübecks rådmænd og borgerne om drabet på hans fader Markvard Westensee.
1355. 19. juliHelsingør269Kong Valdemar 4. Atterdag og grev Klaus af Holsten og Stormarn erklærer, at Lübecks rådmænd og borgere har betalt 1000 mark lybsk for drabet på Markvard Westensee, og forpligter sig til at tilbagebetale beløbet, hvis forliget herom bliver krænket.
1355. 21 juliHelsingborg270Kong Magnus af Sverige eftergiver Kampen alle bøder for de overgreb, byens borgere har begået på Skånemarkedet og andre steder i kongens riger og lande.
[1355 o. 21. juli]271Optegnelse af Rostocks stadsskriver om de forhandlinger, som rådsudsendinge fra stæderne Wismar, Stralsund, Greifswald og Lübeck har haft med kong Valdemar 4. Atterdag om privilegier, om møntforhold og om kongens forhold til kong Magnus af Sverige m.m.
[1355 juli]272Hanseatisk udkast til et privilegium af kong Valdemar 4. Atterdag for Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald.
[1355 juli]273Lybsk udkast til forlig mellem kong Valdemar 4. Atterdag og staden Lübeck.
1355. 23. juli274Kong Valdemar 4. Atterdags låsebrev på Gudumlund.
1355 23. juli274MActa Pont. VII 76 nr. 5363, se 1365 23. juli.
1355. 25. juli275Niels Nielsen pantsætter alt sit gods i Mute og Gåsslåsa til Ture Nielsen for 11 mark svenske penge.
1355. 25. juli276Biskop Henrik af Hildesheim giver Engelbert, gejstlig i hans stift, tilladelse til at modtage de lavere gejstlige grader, samt subdiakon-, diakon- og præstegraden, 'af enhver ærkebiskop eller troende biskop, der har det apostoliske sædes nåde og bestrider sit embede, særligt i rigerne Danmark og Sverige', og besidde et gejstligt embede i fremmede stæder og stifter.
1355. 29. juliHolbæk277Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer at have oppebåret 900 mark lybsk af rådmændene i Lübeck.
1355. 30. juliLaholm278Kong Magnus af Sverige bemyndiger Didrik Vieregge til at forlænge våbenstilstanden mellem kongen og staden Lübeck.
[1355?] 1. august279Rostocks udkast til en klageskrivelse fra hansestæderne til kong Magnus af Sverige angående de toldpålæg og andre byrder, der i modstrid med deres privilegier pålægges dem af hertug Bengt af Halland.
1355. 3. augustHorsens280Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster bymændene i Vejles friheder.
1355. 9. august281Biskop Povl af Århus henlægger St. Simons og St. Judas' kirke i Egå til kanniken Niels Broks kanonikat og præbende.
1355. 10. augustHolbo herredsting282Tingsvidne af Holbo herredsting om, at Frænde af Tisvilde har pantsat alt sit gods sammesteds til Esrom kloster for 8 mark sølv.
1355. 14. august283Biskop Povl af Århus stadfæster sin forgænger biskop Svends henlæggelse af St. Laurentius' kirke i Tved til kanniken Amandus' præbende.
1355. 15. august284Jens Pedersen, kannik i Lund, og Absalon Pedersen af Grevlunda, brødre, giver Ingemar fuldmagt til at skøde deres gård i Steninge til Jens Piik.
1355. 23. augustVilleneuve285Pave Innocens 6.s rundskrivelse til den samlede gejstlighed, at ærkebiskopper og biskopper, hvis de selv er forhindrede, skal lade de dem påhvilende visitatser udføre af vikarer og officialer, der i så fald skal oppebære de afgifter herfor, som blev fastsat af pave Benedikt 12.
1355. 23. august286Rådet i Lund beder rådet i Lübeck om at hjælpe Didrik, sognepræst ved St. Mikkelskirke i Lund, til en arv i Lübeck efter Hilleke Nyding.
1355. 24. augustTranekær287Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Ture Klemensen og Godfred Skytte på rettertinget har bevidnet, at fru Elene, enke efter Arnfast Gremersen, på Stevns herredsting skødede alt sit gods i Havnelev til sin afdøde broder hr. Jakob Nielsen, ridder, for at kunne løskøbe sine to døtre af fangenskab.
1355. 1. september288Atten biskoppers brev om aflad til dem, der besøger St. Nikolai kirke i Bosjø kloster.
1355. 7. septemberHolbo herredsting289Tingsvidne af Holbo herredsting om, at Svend Henkilsen har pantsat sit gods i Sletelte til Esrom kloster.
1355. 7. septemberVilleneuve290Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Innocens 6. om en begunstigelse under påberåbelse af, at hans forgængere har vundet Estland for den kristne tro.
1355. 7. septemberVilleneuve291Pave Innocens 6. reserverer det kanonikat og den præbende ved kirken i Verden samt ærkedegneembedet i Bevensen, som Nicolaus Hut tidligere besad, for Gerhard vom Berge, kong Valdemar 4. Atterdags kapellan.
1355. 7. septemberVilleneuve292Pave Innocens 6. pålægger ærkebiskoppen af Riga, provsten ved St. Ansgar kirke i Bremen og skolemesteren i Minden at indføre Gerhard vom Berge i et kanonikat og en præbende ved kirken i Verden samt i ærkedegneembedet i Bevensen.
1355. 7. septemberVilleneuve293Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Innocens 6. om, at hans kapellan Albrecht Gotgemak må få det kanonikat og den præbende ved kirken i Lübeck, som Nicolaus Hut besad.
1355. 7. septemberVilleneuve294Pave Innocens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag lov til at spise mælkemad i fastedagene.
1355. 7. septemberVilleneuve295Pave Innocens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag tilladelse til, at otte klerke, så længe de er i hans tjeneste, må oppebære indtægten af deres gejstlige embeder for et tidsrum af otte år.
1355. 7. septemberVilleneuve296Pave Innocens 6. pålægger provsterne i Slesvig, Roskilde og Ribe at sørge for, at otte klerke, der er i kongens tjeneste, kan nyde indtægten af deres embeder i otte år uden at residere.
1355. 7. septemberVilleneuve297Pave Innocens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag, dronning Helvig og deres børn lov til een gang om året at besøge nonneklostre med samtykke af disses forstandere, dog uden at spise og overnatte der.
1355. 7. septemberVilleneuve298Pave Innocens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag lov til at holde messe for sig og sin husstand på steder, der er lyst under interdikt, hvis han ikke selv har forårsaget dette.
1355. 7. septemberVilleneuve299Pave Innocens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag og dronning Helvig tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem fuld syndsforladelse i deres dødsstund.
1355. 7. septemberVilleneuve300Pave Innocens 6. pålægger biskop Peder af Ribe at overdrage to kanonikater ved kirken i Lund og to ved kirken i Slesvig, til fire egnede personer, som kong Valdemar 4. Atterdag må udpege, og give dem ventebrev på præbender.
1355. 7. septemberVilleneuve301Pave Innocens 6. reserverer efter ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag provstiet Schildesche i Paderborn stift, når det bliver ledigt, for Frederik Went, kannik i Paderborn og Münster.
1355. 7. septemberVilleneuve302Pave Innocens 6. pålægger provsten for nonneklostret i Lippstadt og dekanerne ved kirkerne i Windenburg og St. Agricol i Avignon at indføre Frederik Went i provstiet Schildesche i Paderborn stift, når det bliver ledigt.
1355. 7. septemberVilleneuve303Peder Larsen og Peder Stygge, riddere og kong Valdemar 4. Atterdags udsendinge til kurien, ansøger pave Innocens 6. om, at de og ridderen Klaus Limbæk med deres hustruer, samt yderligere 10 personer, som vil blive navngivet for det pavelige kancelli, (jf. nr. 308-17 og 353-54), må få tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem fuld syndsforladelse i deres dødsstund.
1355. 7. septemberVilleneuve304Pave Innocens 6. tilstår Peder Larsen, ridder i Odense stift, patronatsretten til et kanonikat og en præbende ved kirken i Ribe.
1355. 7. septemberVilleneuve305Kong Valdemar 4. Atterdags sendemænd Peder Larsen og Peder Stygge ansøger pave Innocens 6. om, at Johan Tois må få et kanonikat ved kirken på Øsel.
1355. 7. septemberVilleneuve306Kong Valdemar 4. Atterdags sendemænd Peder Larsen og Peder Stygge ansøger pave Innocens 6. om, at Henrik Vogt må få et kanonikat ved kirken i Hamburg med ventebrev på en større præbende sammesteds.
1355. 7. septemberVilleneuve307Pave Innocens 6. pålægger officialen i Paris at overdrage Mogens Nielsen, sognepræst i Horslunde, et kanonikat ved kirken i Ribe og give ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1355. 7. septemberVilleneuve308Pave Innocens 6. giver Jens Larsen, væbner i Roskilde stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1355. 7. septemberVilleneuve309Pave Innocens 6. giver Jakob Basse, lægmand i Roskilde stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1355. 7. septemberVilleneuve310Pave Innocens 6. giver Palle Jensen, ridder i Århus stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1355. 7. septemberVilleneuve311Pave Innocens 6. giver Peder Dene, lægmand i Roskilde stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1355. 7. septemberVilleneuve312Pave Innocens 6. giver Ivar Nielsen, ridder i Århus stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund. A: tabt — Aa: Reg.Aven. 131 f.548r. Om den hertil hørende summariske supplik se nr. 303.
1355. 7. septemberVilleneuve313Pave Innocens 6. giver Jens Nielsen, ridder i Århus stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1355. 7. septemberVilleneuve314Pave Innocens 6. giver Henrik Nielsen, ridder i Århus stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1355. 7. septemberVilleneuve315Pave Innocens 6. giver Susanne, enke efter ridderen Niels Ivarsen, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give hende fuld syndsforladelse i hendes dødsstund.
1355 7. septemberVilleneuve316Pave Innocens 6. giver Cecilie, enke efter ridderen Anders Pedersen, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give hende fuld syndsforladelse i hendes dødsstund.
1355. 7. septemberVilleneuve317Pave Innocens 6. giver Niels Jensen, kannik ved kirken i Roskilde, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1355. 7. septemberVilleneuve318Pave Innocens 6. giver Valdemar, søn af afdøde hertug Erik af Jylland, og hans hustru Ingeborg lov til hver at lade holde messe for sig og seks personer på steder, der er lyst under interdikt, når blot de ikke selv har forårsaget dette.
1355. 7. septemberVilleneuve319Pave Innocens 6. eftergiver efter ansøgning af Valdemar, søn af afdøde hertug Erik af Jylland, alle, der hjælper St. Marie Magdalene kirke i Ribe stift med genopbygningen efter branden, tre år og tre kvadragener af den dem pålagte kirkebod.
1355. 8. september320Jakob Karlsen pantsætter sit gods i Harrested og Havnskov til Ivan Markmand for 22 ½ mark sølv.
1355. 9. september320SKong Valdemar 4. Atterdag kvitterer Lübeck for betaling af rigsskatten på 600 pund lybske sølvpenge.
1355. 10. september321Provst Oluf af Børglum og kapitlet sammesteds vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1355 19. april.
[1355. o. 11. september]322De af staden Stralsund (over for rådet i Lübeck og Greifswald) fremsatte klager over borgerne fra Kampens voldshandlinger på Skånemarkedet.
1355. 16. septemberTønder323Hertug Valdemar 3. af Jylland erklærer, at Anders Jensen af Ejsbøl på rettertinget har skødet alt sit gods i Arnum og Øster Gasse til Valdemar Sappi.
1355. 16. septemberVilleneuve324Pave Innocens 6. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag som svar på dennes forespørgsel gennem ridderen Peder Larsen, at pave Clemens 6.s toårstiende af kirkelige indkomster stadig skal opkræves og beder om støtte hertil, samtidig med at paven opfordrer kongen til at beskytte kirken i Riga og dens tjenere og meddeler ham, at på et vist punkt har han ikke kunnet imødekomme ham (cf. nr. 290), da den anden part i sagen bør høres.
1355. 16. septemberVilleneuve325Pave Innocens 6. overdrager Albrecht Gotgemak, kong Valdemar 4. Atterdags kapellan, et kanonikat ved kirken i Lübeck og giver ham ventebrev på en af de store præbender sammesteds.
1355. 16. septemberVilleneuve326Pave Innocens 6. pålægger provsterne ved kirkerne i Schwerin og Minden og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Albrecht Gotgemak i et kanonikat ved kirken i Lübeck.
[1355. 16. oktober, eller umiddelbart here.]Lund326SHenrik, udvalgt biskop af Roskilde, til rådet i Stralsund, at han har videregivet dets brev til rådet i Roskilde.
1355. 17. septemberVilleneuve327Gyde Lavesdatter fra Lunds stift ansøger pave Innocens 6. om tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give hende fuld syndsforladelse i hendes dødsstund.
1355. 21. septemberVilleneuve328Pave Innocens 6. giver kong Valdemar 4. Atterdag tilladelse til, at hans skriftefader må dispensere de klosterfolk, der spiser ved kongens bord, for forbudet mod at spise kød.
1355. 21. septemberVilleneuve329Pave Innocens 6. giver ridderen Peder Larsen og hans hustru Ingeborg, Roskilde stift, tilladelse til at lade holde messe for sig og tre personer på steder, der er lyst under interdikt, når blot de ikke selv har forårsaget dette, og til, at de selv og deres børn må begraves i indviet jord.
1355. 21. septemberVilleneuve330Anders Eriksen fra Odense stift, kong Valdemar 4. Atterdags væbner, ansøger pave Innocens 6. om tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1355. 25. september331Jens Hvas pantsætter en gård i Hinge i Lysgård herred til Jens Nielsen for fire mark sølv.
1355. 29. september331MActa Pont. VII 77 nr. 5366, se 1365 29. september.
1355. 1. oktoberAvignon332Pave Innocens 6. stadfæster Bosjø klosters privilegier.
1355. 4. oktoberAvignon333Pave Innocens 6. eftergiver alle, der besøger dominikanerkirken i Vejle eller yder hjælp til dens opførelse i sten, eet år og 40 dage af den dem pålagte kirkebod, at gælde for 10 år.
1355. 4. oktoberAvignon334Pave Innocens 6. pålægger efter ansøgning af Peder Larsen, kongen af Danmarks udsending, biskoppen af Dorpat at overdrage præsten Johan Tois et kanonikat ved kirken på Øsel og give ham ventebrev på en af de store præbender sammesteds.
1355. 5. oktoberAvignon335Pave Innocens 6. udnævner Jakob Nielsen til ærkebiskop af Lund.
1355. 5. oktoberAvignon336Pave Innocens 6. pålægger kapitlet i Lund at vise ærkebiskop Jakob Nielsen lydighed og ærbødighed.
1355. 5. oktoberAvignon337Pave Innocens 6. pålægger gejstligheden i Lunds stad og stift at vise ærkebiskop Jakob Nielsen lydighed og ærbødighed.
1355. 5. oktoberAvignon338Pave Innocens 6. pålægger menigheden i Lunds stad og stift at vise ærkebiskop Jakob Nielsen lydighed og ærbødighed.
1355. 5. oktoberAvignon339Pave Innocens 6. pålægger alle vasaller under kirken i Lund at vise ærkebi skop Jakob Nielsen troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.
1355. 5. oktoberAvignon340Pave Innocens 6. meddeler Danmarks biskopper udnævnelsen af Jakob Nielsen til ærkebiskop af Lund.
1355. 5. oktoberAvignon341Pave Innocens 6. meddeler kong Magnus af Sverige Jakob Nielsens udnævnelse til ærkebiskop af Lund.
1355. 5. oktoberAvignon342Pave Innocens 6. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag Jakob Nielsens udnævnelse til ærkebiskop af Lund.
1355. 9. oktober343Biskop Niels af Odense eftergiver alle, der gør sig fortjent af Fraugde kirke, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1355. 9. oktober344Jakob Assersen af Jernbjerg skænker Sorø kloster to brydegårde i Sorterup.
1355. 10. oktober345Niels Jensen, dekan, Jens Kappelgård, provst, magister Hemming, ærkedegn, Mikkel fra Ringsted, kantor, og kapitlet ved kirken i Roskilde fastsætter, at kannikerne hver 23. juni og 5. december skal udbetale løn til deres vikarer.
1355. 13. oktoberAvignon346Torgils Jonsson, koadjutor hos biskoppen af Strängnäs, ansøger pave Innocens 6. om, at Lars Jakobsen, gejstlig i Roskilde stift, ved provision må få et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Västerås har overdragelsesretten.
1355. 16. oktoberAvignon347Pave Innocens 6. stadfæster Roskilde kapitels valg af Henrik til biskop af Roskilde.
[1355?] 17. oktober347Mse nr. 56.
1355. 22. oktoberAvignon348Pave Innocens 6. reserverer det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, som ærkebiskop Jakob besad ved sin udnævnelse, for Briccius de Callenielle, sognepræst i St.-Amand-en-Pévèle.
1355. 22. oktoberAvignon349Pave Innocens 6. pålægger abbeden i Allehelgens kloster ved Lund og dekanerne ved kirkerne i Cambrai og St. Agricol i Avignon at indføre Briccius de Callenielle i det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, som ærkebiskop Jakob besad ved sin udnævnelse.
1355. 22. oktoberAvignon350Jakob, udvalgt ærkebiskop af Lund, ansøger pave Innocens 6. om, at Frands Gerhardsen må få St. Jakobs og St. Laurentius' alter i kirken i Lund.
1355. 24. oktoberAvignon351Johannes Fabri dømmer som stedfortræder for den pavelige generalauditør Johannes Maurelli kong Magnus af Sverige, dronning Blanca og kongens råder og garanter, deriblandt ærkebiskop Peder af Lund, Niels Ågesen (Galen) og gælkeren i Skåne Halsten Petersson, til at tilbagebetale 22.028 mark 3 øre 1 ørtug og 6 penninge i svensk mønt, som de i kraft af aftalen 1351 19. marts med Johannes Guilaberti, Dipl.Dan. 3. rk. III nr. 403, har lånt af den romerske kirkes oppebørsler i Sverige og Norge.
1355. 27. oktober352Henrik Uffesen, væbner, skøder alt sit gods i Næstelsø, Hammer herred, til kong Valdemar 4. Atterdag.
1355. 31. oktoberAvignon353Pave Innocens 6. giver Klaus Limbæk og hans hustru Ida tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1355 [31. oktober]354Pave Innocens 6. giver ridderen Peder Larsen og hans hustru Ingeborg tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1355. 6. november355Bo Jensen af Vanløse og Povl Ebbesen af Pederstrup erkender, at førstnævnte har skødet alt sit gods i Pederstrup, Holte, Høsten Torp, Ulse og Nielstrup, som han havde pantsat til Povl Ebbesen, til kong Valdemar 4. Atterdag.
1355. 8. november356Anders Gagge pantsætter alt sit gods i Jordberga til Jens Ebbesen Degn for 63 mark skånsk.
1355. 9. novemberRendsborg357Borgmestre og rådmænd i Rendsborg overdrager præbenden ved Helligåndshuset sammesteds til Kristian Sebeke og opregner dens indtægter, bl.a. af gods nord for Ejderen.
1355. 17. novemberAvignon358Pave Innocens 6. stadfæster alle friheder og immuniteter og fritagelser for verdslige krav, der er bevilget kapitlet i Lund af tidligere paver, konger og fyrster og andre.
1355. 21. novemberAvignon359Pave Innocens 6. giver købmændene Antonius og Guido Malabayla, borgere i Asti, kvittering for de beløb, de har indbetalt til pavens skatmester i årene 1348-52 som oppebåret bl.a. af det apostoliske sædes nuntier i England, Polen, Danmark, Norge og andre Lande.
1355. 24. november360Hr. Niels Knudsen, Thomas Jensen, Jens Bæger, Jon Grubbe, hr. Oluf, præst i Vindinge, og hr. Morten af Førslev bevidner, at Ivan Markmand og hans hustru Ingerd har arvet Havnskov, Harrested og en række andre besiddelser efter hustruens broder Jakob Karlsen.
1355. 28. novemberAvignon361Pave Innocens 6. pålægger Johannes Guilaberti, det apostoliske sædes nuntius 1 Danmark, Norge og Sverige, at indbetale alle indsamlede penge fra sit område til købmændene Laurentius Spinelli, Banchus Dauantini og Perozzus Corsini af handelshuset Alberti Antiqui i Firenze.
1355. 6. december362Biskop Niels af Odense visiterer Dalum kloster.
1355. 8. decemberStockholm363Kong Magnus af Sverige stadfæster den våbenstilstand, som Didrik Vieregge på hans vegne har sluttet med Lübeck, hvilket tiltrædes af hertug Bengt af Finland og Halland.
1355. 9. decemberAvignon364Pave Innocens 6. giver biskop Niels af Odense tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1355. 9. decemberAvignon365Pave Innocens 6. tillader biskop Niels af Odense for et tidsrum af fem år at lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
1355. 9. decemberAvignon366Pave Innocens 6. giver franciskanermunken Bartholomæus Jensen, der forgæves havde søgt optagelse i cistercienserordenen, tilladelse til at træde ind i benediktinerklostret i Odense.
1355. 9. decemberAvignon367Pave Innocens 6. giver Niels Helgesen, præst i Børglum stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.
1355. 14. decemberAvignon368Pave Innocens 6. overdrager Niels Drukken skatmesterembedet ved kirken i Worms efter ansøgning af kardinalen biskop Petrus de Croso af Auxerre, hvis husfælle han er.
1355. 14. decemberAvignon369Pave Innocens 6. pålægger provsten ved klostret Kaiserslautern og dekanerne ved kirkerne i Zell og St. Agricol i Avignon at indføre magister Niels Drukken i skatmesterembedet ved kirken i Worms.
1355. 21. decemberAvignon370Pave Innocens 6. meddeler alle gejstlige og verdslige myndigheder, at han har udsendt Johannes Guilaberti som nuntius i Danmark, Norge og Sverige og beder dem tage godt imod ham på gennemrejsen til hans embedsområde.
1355. 21. decemberAvignon371Pave Innocens 6. beder alle gejstlige myndigheder i Danmark, Sverige og Norge og i kirkeprovinserne Lund, Uppsala og Nidaros om at tage godt imod Johannes Guilaberti, som han udsender som nuntius til disse områder.
1355. 21. decemberLübeck372Jakob Jensen, borger i Roskilde, kvitterer Andreas Reyghers testamentseksekutorer for de klenodier og guld- og sølvsager, som denne havde testamenteret ham.
1355. 27. december373Optegnelse om udbetalinger af Frankrigs skatkammer til gaver, skænket til en abbed fra Danmark og til en ridder og en munk blandt hans ledsagere.
1355374Rubrik i pavens regnskaber for kollektoren i Danmark, Norge og Sverige.
1355375Jon og Esbern Nielsen oplader to gårde i Østrup til kong Valdemar.
1355376Herr Jakob Bæger af Ruds-Vedby skøder sit gods i Ulstrup til kong Valdemar.
1355377Gregers Pedersen af Vittskövle skøder gods på Sjælland til kong Valdemar.
1355378Kong Valdemar 4. Atterdags rettertingsbrev om, at kronen er indført i Klotrup.
1355379Herr Stig Andersen oplader kong Valdemar alt sit pantegods i Tibirke og Sonnerup på Sjælland.
1355380Peder Due sælger kong Valdemar og kronen al sin fædrene jord i Hammer og Bårse herred.
1355Vordingborg381Kong Valdemars rettertingsbrev om foregående.
1355Bårse herredsting382Niels Olufsen skøder jord i Dyrlev til kronen.
1355383Brødrene Bent, Jon og Esbern Bosen af Alslev skøder kong Valdemar deres gods i Tryggevælde.
1355384Kong Valdemars rettertingsbrev om foregående.
1355385Jakob Basse af Uglerup oplader kong Valdemar alt sit pantegods i Ammendrup og Neder-Vindinge.
1355386Ingemar Madsen skøder kronen gods i Hemmestrup og Bækkeskov.
1355387Brødrene herr Niels og Lave Uffesen skøder alt deres gods i Hammer og Bårse herred til kronen.
1355388Kong Valdemars rettertingsbrev om foregående.
1355389Ingvar Nielsen af Fårdrup skøder jord i Bonderup i Hammer herred til kong Valdemar.
1355390Herr Jens Klemensen sælger gods i Hammer og Bårse herred til kong Valdemar.
1355391Ringsted kloster oplader kong Valdemar en gård i Aversi, som Anders Davidsen havde skænket det.
1355392Niels Larsen og Anders Pose skøder deres gods i Flädie til Jens Ebbesen.
1355393Kong Valdemars låsebrev på en gård i Yding til Vor kloster.
1355394Niels Jonsen af Rådvedgård forpligter sig til at skøde sin gård Hansted til Vor kloster.
1355395Herr Peder Munk skøder sine rettigheder i en gård i Borre til Jens Pallesen.
1355396Kong Valdemar 4. Atterdags stadfæstelsesbrev på gods i Lønstrup.
1355397Kong Valdemar 4. Atterdags dombrev på en gård i Heldum sogn.
1355398Herr Peder Bæger erhverver gods i Vallensved af Peder Ludvigsen.
1355399Kong Valdemar 4. Atterdags (rettertings)brev om foregående skødning.
1(3)55400Kong Valdemar 4. Atterdag giver Valdemar Sappi låsebrev på gods i Helleslett, Vindinge og Fuglebjerg.
1355401Niels Urne pantsætter sit gods i Tystrup til herr Ture.
1355402Hr. Peder, prior i nonneklostret i Randers, sælger klostrets gods i Ølst til Jens Pedersen.
1355Ringkøbing403Kong Valdemar 4. Atterdag bevidner, at fru Margrete, enke efter Lave Ny, har solgt gods i Hastrup og andetsteds til Peder Esgersen.
1355404Et latinsk ejendomsbrev på Volsted.
1355405Hamburgs kæmnerregnskab over udgifter til løbere og til indkøb af heste.
1355.405MAReg. Dan. nr. *2264. 1355 i Næstved gavebog er fejl for 1455, cf. ÆA. III 317 og 145 Helms, Næstved St. Peders Kloster 455.
1355405MBÆA. II 244 (Rep. II p. 43) se 1345-55, Dipl. Dan. 3. rk. II nr. 205.
1355405MCKalundborgske registratur, ÆA. I 70 (Rep. II p. 43) se 1353 22. november, nr. 62.
forrige næste