forrige næste
DatoStedNr.Regest
1356. 16. januar406Optegnelse om, at ærkebiskop Jakob af Lund har lovet at betale servispenge.
[1356. o. 16. januar]407Pave Innocens 6. tillader ærkebiskop Jakob af Lund at optage et lån på 1000 guldfloriner.
1356. 22. januar408Optegnelse om, at Jakobus Vannis af handelshuset Alberti Antiqui har modtaget et brev fra pave Innocens 6., ifølge hvilket Johannes Guilaberti skal overgive de pengesummer, der indsamles 'i Danmarks, Sveriges og Norges riger', til Laurentius Spinelli, Banchus Dauantini og Perozzus Corsini, købmænd i Firenze.
1356. 23. januarAvignon409Pave Innocens 6. giver Morten Pedersen, lægmand i Lunds stift, og hans hustru Ermegård tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1356. 23. januarAvignon410Pave Innocens 6. giver Niels Pose, kannik i Lund, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
1356. 29. januar411De af staden Wismar [over for rådet i Lübeck og Greifswald] fremsatte klager over borgerne fra Kampens voldshandlinger på Skanørmarkedet.
1356. 2. februar412Knud Jensen sælger sit gods i Holbæk og Voer sogn i Rougsø h. til Bo Leigel for 20 mark sølv.
1356. 2. februar413Folmer Pedersen og Peder Olufsen skøder deres gods i Fjelde til Peder Dene og Arnold Knap.
1356. 9. februar414Anders Uffesen, ridder, pantsætter alt sit gods på Ugilvore mark og i Øster-Stånum til Jens Pedersen af Ølst for ti mark sølv.
1356. 14. februar415Oluf Ebbesen, væbner, skøder alt sit gods i Gentofte, som han har købt af Peder Nielsen, til kong Valdemar 4. Atterdag.
1356. 14. februar416Oluf Ebbesen, væbner, skøder alt sit gods i Gentofte, som han har erhvervet af Peder Nielsen, Peder Jakobsen af Veddinge og Niels Skrædder i Slangerup, til kong Valdemar 4. Atterdag.
1356. 16. februarParis417Kong Johan 2. af Frankrig pålægger skatmestrene i Paris at udbetale rejsepenge til hans våbendrager Gérard de Gambelanges, som han sender til Danmark i hemmeligt ærinde.
1356. 17. februarRanders418Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster de privilegier, der er givet bymændene i Randers af hans forgængere.
1356 20 (?). februar418MActa Pont. I 199 nr. 469, se 1357 28. februar.
1356. 22. februar419Ivar Nielsen, ridder, pantsætter Melby, Enø samt sin hustrus gods på Sjælland til kong Valdemar 4. Atterdag for 200 mark sølv og lover sammen med Klaus Limbæk, drost, at hjemle kongen det.
1356. 22.februarSønderhald herredsting420Tingsvidne af Sønderhald herredsting om, at Ebbe Galt har afhændet alt sit gods i Nørager sogn til Niels Holk, og at Ture Jensen har pantsat gården Mogenstrup til Niels Holk for ti mark sølv.
1356. 23. februarAvignon421Pave Innocens 6. giver Jon Madsen, præst i Børglum stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
1356. 24. februarVejle422Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at ridderen Ivar Nielsen på kongens retterting har pantsat Melby, Enø samt sin hustrus gods på Sjælland til ham for 200 mark sølv, og at han sammen med drosten Klaus Limbæk har lovet at hjemle kongen det.
1356. 25. februarOdense423Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at væbneren Klaus Spliet på kongens retterting har opladt ham alle breve, som Peder Brok havde givet Klaus Spliets fader på gods i Søfælde og Søfældefang.
135[6-59]. 25. februarØ kloster424Anders, prior i Ø kloster, priorinden og det menige konvent sammesteds optager Torkil Turesen og hans hustru Threiba i klostret.
1356. 25. februarAvignon425Pave Innocens 6. meddeler gejstligheden i Danmark, Sverige og Norge, at han atter udsender Johannes Guilaberti som nuntius til de tre riger.
1356. 25. februarAvignon426Pave Innocens 6. takker kong Valdemar 4. Atterdag for den hjælp, han tidligere har ydet den pavelige nuntius Johannes Guilaberti, og beder påny om støtte til denne.
1356. 25. februarAvignon427Pave Innocens 6. giver ridderen Niels Truedsen og hans hustru Ingefred, Lunds stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1356. 25. februarAvignon428Pave Innocens 6. giver ridderen Absalon Ågesen og hans hustru Kristence, Lunds stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1356. 25. februarAvignon429Pave Innocens 6. giver Margrete Pedersdatter fra Lunds stift tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give hende syndsforladelse i hendes dødsstund.
1356. 2. marts430Rådmænd og borgere i Roskilde erklærer, at Arnold Assersen på bytinget har pantsat en øde grund i St. Olai sogn til kanniken Niels Jensen, provst i Østersyssel, for 10 mark sølv.
1356. 6. marts431Rådet i Slesvig erklærer over for rådet i Lübeck, at Margrete, datter af væveren Sigfred Segeberg i Lübeck, har opladt sin andel i faderens to huse i Lübeck til sin broder Sigfred.
1356. 9. marts432Ebbe Jensen Galt pantsætter sin hustru Margrete Nielsdatters fædrene og mødrene gods til herr Peder Falk.
1356. [e. 9. marts]433Herr Peder Falk kvitterer Esger Brok for indløsning af det gods, som Ebbe Galt havde pansat til ham.
1356. 10. marts434Herr Peder Falk pantsætter gods i Onsjø herred.
1356. 13. martsVilleneuve435Pave Innocens 6. overdrager Niels Absalonsen et kanonikat ved kirken i Roskilde og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1356. 13. martsVilleneuve436Pave Innocens 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Lübeck og Børglum at indføre Niels Absalonsen i et kanonikat ved kirken i Roskilde.
1356. 21. martsNæstved437Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer herr Peder Falk det gods, som Jens Larsen tidligere havde overdraget denne.
1356. 22. martsAvignon438Johannes Maurelli, pavelig generalauditør, beder biskop Bertram af Lübeck og Henrik Biskop, kannik i Bremen, om at stævne kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne og hans råder og garanter, heriblandt afdøde ærkebiskop Peder af Lund, og deres efterfølgere og arvinger til at tilbagebetale de penge, kongen lånte af den pavelige udsending Johannes Guilaberti.
1356. 27. martsRoskilde439Jens Larsen af Vemmetofte skøder sit og sin datters gods i Hårlev til kong Valdemar 4. Atterdag.
1356. 5. aprilRoskilde440Biskop Henrik af Roskilde, dekanen Niels Jensen og kapitlet sammesteds skænker underkantordømmet en bopæl nærmere domkirken end den, der hidtil har hørt til embedet.
1356. 6. aprilRingsted441Jens Andersen af Solbjerg skøder et bol jord i Ulstrup i Løve herred til kong Valdemar 4. Atterdag.
1356. 13. aprilKalundborg442Niels Eriksen af Linde, væbner, skøder al den rettighed, som han, hans hustru eller børn har i det gods, som afdøde hr. Jakob Nielsen, ridder, erhvervede af afdøde fru Elene af Havnelev, til kong Valdemar 4, Atterdag.
1356. 2. maj443Optegnelse i Deventers byregnskab om udbetaling til en løber fra Kampen, der har overbragt et brev angående kongen af Danmark.
1356. 18. maj443MActa Pont. VI 512 nr. 5155, se 1360 18. maj.
1356. 22. majAvignon444Pave Innocens 6. giver sin skatmester biskop Reginaldus af Palencia kvittering for modtagne pengesummer i det 3. pontifikatsår fra nuntierne i en række lande og stifter, herunder 'fra de apostoliske nuntier i kirkeprovinserne ..... Danmark, Sverige og Norge'.
[1356]. 25. maj445Johan Buxtehude meddeler borgmestre og rådmænd i Stralsund hvad han ved om forholdet mellem kong Valdemar 4. Atterdag og hertug Albrecht 2. af Mecklenburg, greverne af Holsten og jyderne.
1356. 30. majHelsingborg446Magnus Tjälvason sælger 2 otting jord i Orlunda, Ho sogn, (Östergötland), til ridderen Arvid Gustavsson.
1356. 5. juni447Vedtægt af staden Wismar, at højst tre borgere med egen husholdning må være fælles om en bod i Skanør, og at klager over stridigheder mellem byens borgere sammesteds kun må indbringes for dens fogeder.
1356. 9. juniBrügge448Bartholomæus de Arquato fra Piacenza, offentlig notar, bevidner, at den pavelige nuntius Johannes Guilaberti i Danmark, Sverige og Norge har indbetalt 121 pund 17 skilling og 6 penning grot til Perozzus Corsini af handelshuset Alberti Antiqui, som denne skal viderebetale som 1500 guldfloriner til det apostoliske kammer. Blandt vidnerne 'Jakob Krage fra Roskilde stift'.
1356. 12. juni449Bertold og Alverik Lappe tager Hamburgs borgere og andre købmænd, der færdes på Elben, 'med undtagelse af Danskerne', under deres beskyttelse for et tidsrum af et år.
1356. 15. juniVillenueve450Pave Innocens 6. stadfæster Århuskapitlets valg af Povl til biskop af Århus.
1356. 18. juniSlesvig451Biskop Niels af Slesvig bekræfter sine forgængeres privilegium, at ingen kirkelig myndighed i Slesvig stift må stævne rådmænd og borgere i Slesvig uden for staden.
1356. 19. juni452Gerlak Frie, borger i Roskilde, og hans søn Albert Frie, præst, erklærer, at tre brydegårde i Store-Ladager er tilfaldet Gerlak Fries datter Katerine som mødre nearv.
1356. 22. juniAvignon453Den pavelige kammermester Stefan, ærkebiskop af Toulouse, kvitterer biskop Niels af Slesvig for betaling af en del af hans forgænger biskop Henrik af Slesvigs servispenge og giver ham udsættelse med resten til juledag.
1356. 24. juni454Jens Staverskov erkender, at Anders Simonsen har indløst gods i Bursø og Holeby.
1356. 7. juliVilleneuve455Pave Innocens 6. giver hertug Valdemar 3. og hertuginde Regitse af Slesvig og Jylland tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1356. 10. juli456Grev Nicolaus af Tecklenburg og Schwerin og hans søn Otto slutter forbund med hertug Erik 1. den Ældre af Sachsen-Lauenburg og hans søn Erik 2. den Yngre om gensidig hjælp i krigstilfælde, dog med den udtrykkelige betingelse, at hertug Erik og hans søn 'i forholdet til kongen af Danmark, grev Johan af Holsten og grev Johan af Hoya skal gøre, hvad de er forpligtet til over for dem'.
1356. 16. juli456MSchlesw.-Holst. Reg. u. Urk. IV 449 nr. 690, se 1366 16. juli.
1356. 25. juli457Jens Pedersen af Helsinge oplader det gods i Mønge og Nejlinge, som Torben Tuesen havde pantsat til ham for 20 mark sølv, til kong Valdemar 4. Atterdag for samme sum.
1356. 25. juli458Peder Ulvsen Mule sælger Strandmølle i Barritskov og en gård i Barrithule til Niels Manderup den Yngre.
1356. 29. juliÅlborg459Kong Valdemar 4. Atterdag tilstår bymændene i Æbeltoft ret til at holde torvedag hver søndag samt til at hente brændsel i kongens skove og til at have fri forte og fægang nær ved byen.
1356. 1. augustVilleneuve460Pave Innocens 6. giver hertug Bengt af Halland tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
1356. 4. augustLübeck461Lübecks og Greifswalds voldgiftsdom i striden mellem Stralsund, Rostock og Wismar på den ene side og Kampen på den anden om voldshandlingerne på Skånemarkederne i 1352.
1356. 15. augustVordingborg461SKong Valdemar 4. Atterdag kvitterer byen Lübeck for modtagelse af rigsskatten på 600 pund lybske penge.
1356. 17. august462Jens Bransvig af Katslösa kvitterer herr Niels Hak af Hyby for 60 mark penge.
[1356. f. 29. august?]463Staden Hamburg beder kong Valdemar 4. Atterdag, der har ladet opføre en forskansning på Helgoland, om at foranledige, at dens borgere og hansekøbmanden ikke kommer til at lide nogen skade derved.
1356. 29. augustLübeck464Kong Valdemar 4. Atterdag udnævner biskop Bertram af Lübeck og rådmændene sammesteds til voldgiftsmænd i striden mellem ham og stæderne Bremen, Hamburg og Stade.
1356. 29. augustHamburg465Staden Hamburg udnævner biskop Bertram af Lübeck og rådmændene sammesteds til voldgiftsmænd i striden mellem dem og kong Valdemar 4. Atterdag.
1356. 12. septemberVilleneuve466Pave Innocens 6. overdrager Niels Jakobsen, kong Valdemar 4. Atterdags klerk, et kanonikat ved kirken i Roskilde og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1356. 12. septemberVilleneuve467Pave Innocens 6. pålægger biskoppen af Odense, abbeden i Esrom kloster og sakristanen ved kirken i Avignon at indføre Niels Jakobsen i et kanonikat og en præbende ved kirken i Roskilde.
1356. 12. septemberVilleneuve468Pave Innocens 6. giver ridderen Stig Andersen og hans hustru Tove, Århus stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1356. 12. septemberVilleneuve469Pave Innocens 6. giver Peder Sivertsen, væbner i Århus stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
1356. 12. septemberVilleneuve470Pave Innocens 6. giver biskop Mogens af Børglum tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
[f. 23. september 1356]471Mageskifte mellem hr. Anders Pedersen af Alnarp og domkapitlet i Lund.
1356. 23. september472Arveskifte mellem arvingerne efter herr Anders Pedersen af Alnarp.
1356. [23. september]473Skifte mellem arvingerne efter herr Anders Pedersen af Alnarp.
1356. 23. septemberLund474Herr Peder Larsen, Falk og Ludvig Andersen tilskifter Niels Uffesen deres gods i Tågarp.
475 [o. 1356-84]475Pantebrev udstedt af Ludvig Andersen af Tocketorp.
1356. 29. september476Henrik Isulvsen skøder alt sit gods i Lystrup, Udlejre og Svestrup til kong Valdemar 4. Atterdag.
1356. 29. september477Jakob Holgersen pantsætter ti gårde i Lunnom, Bosarp, Björka, Mörshög og Färingtofta til Peder Eskilsen for 140 mark skånsk og 10 skilling grot.
1356. 3. oktoberAvignon478Pave Innocens 6. tillader biskop Henrik af Roskilde at lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
1356. 7. oktoberFalsterbo478SGhese opretter testamente i Falsterbo i nærvær af Stralsunds foged sammesteds.
1356. 10. oktober479Herr Anders Nielsen af Skabersjö kvitterer herr Niels Uffesen for 30 lødige mark.
1356. 10. oktober480Mads Frændesen pantsætter sit gods i Lille-Reersø til Herman Degn.
1356. 21. oktoberFyns landsting481Rikard Paris oplader sit pant i Markemølle til sin broder Jens Paris.
1356. 30. oktoberLund482Kong Erik af Sverige og Skåne stadfæster sine forgængeres privilegier for gejstligheden, adelen, borgerskabet og øvrige indbyggere i Skåne.
[o. 1356. 30. oktober]483Kong Erik af Sverige og Skåne stadfæster Lundekirkens og gejstlighedens privilegier.
[o. 1356. 30. oktober]484Kong Erik af Sverige og Skåne udsteder privilegium til kapitlet i Lund.
1356. o. 19. november485Henneke Wetter oplader sit gods på Femern og sine gældskrav på rådmænd og borgere i Ribe og andetsteds til sin måg Johan Pertzeval.
1356. 24. november486Rådet i Århus beder rådet i Lübeck om at foranledige, at 80 mark, som har tilhørt den afdøde Henrik Bikvelt, borger i Århus, udbetales til Heine Schönewedder, befuldmægtiget for Henrik Bikvelts arvinger.
1356. 24. novemberAarhus486SÅrhus' anbefalingsskrivelse til rådet i Lübeck angående Jens Bilefeldts arv.
1356. 26. novemberHolbæk487Tideke Fos af Ryde skøder det gods på Sjælland, som han har arvet efter sin broder Klaus Fos, samt to gårde i Vejleby på Lolland til kong Valdemar 4. Atterdag.
1356. 26. november488Rådmændene i Malmø anbefaler deres medborger Niels, der af sin hustru Jutta har fået bemyndigelse til at disponere over hendes arv i Lübeck, til rådmændene sammesteds.
1356. 30. november489Asser Bentsen skøder alt sit gods i Himlingøje til hr. Bo Falk, ridder.
1356. 6. decemberLübeck490Nicolaus v. Femern sælger sin bod i Falsterbo til Henrik Smylowe.
1356. 27. decemberVarberg491Kong Erik af Sverige og Skåne forlener hertug Albrecht 2. af Mecklenburg med borgene Skanør og Falsterbo og alt tilliggende for et tidsrum af 12 år.
1356. 27. decemberVarberg492Kong Erik af Sverige og Skåne forlener hertugerne Henrik og Albrecht, sønner af hertug Albrecht 2. af Mecklenburg, med hertugdømmet Sønderhalland samt Bjäre og Norra Åsbo herreder i Skåne.
1356. 28. december493Kong Valdemar 4. Atterdag tager junker Albrecht 5., hertug af Sachsen, i sin tjeneste og lover ham erstatning for de tab, han måtte lide.
1356494Kristine Pedersdatter, priorinde for Vor Frue kloster i Slangerup, Cecilie Jensdatter, sakristan, og det menige konvent sammesteds skøder klostrets gods i Gørløse til Æbelholt kloster i mageskifte med dettes gods i Kvinderup.
1356495Præsten Jakob Stralingus skænker jordegods i Struckum til kapitlet i Slesvig.
1356496Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
1356Sjællands landsting497Niels Brok skøder gods til kong Valdemar.
1356Roskilde498Niels Pedersen af Døjringe, kong Valdemars fodermarsk, oplader gods til kong Valdemar.
1356499Herr Sakse Pedersen pantsætter gods på Sjælland til kong Valdemar.
1356Holbro herredsting500Åge Ingvarsen sælger alt sit gods i Holbo herred til kong Valdemar.
1356Sjællands landsting501Landstingsvidne om, at Oluf Pedersen af Tuse har solgt alt sit gods i Hammer og Bårse herred til kong Valdemar.
1356København502Herr Jakob Olufsen af Højstrup skøder en gård i Hellested til kong Valdemar.
1356503Oluf Pedersen af Nyrup skøder alt sit gods i Hammer og Bårse herred til kong Valdemar.
1356504Oluf Pedersen af Nyrup skøder alt sit gods i Køng til kong Valdemar.
1356Sjællands landsting505Bo Ivarsen, Niels Karlsen, Niels Esgersen, Ture Klemensen og Oluf Pedersen skøder alt deres gods på Sjælland til kong Valdemar.
1356506Brødrene Jens og Herlug Torbensen oplader deres gods i Lille-Tvede i Hammer herred til kong Valdemar.
1356507Godfred Skytte skøder jord i Hellested til kong Valdemar.
1356508Niels Esgersen af Thy mageskifter sit gods i Hammer og Bårse herred til kong Valdemar mod gods i Han herred og i Vendsyssel.
1356509Bo Ivarsen oplader alt sit gods i Brandelev til kronen for sin fader Ivar Ivarsens brøde.
1356510Ture Klemensen af Sigerslev mageskifter alt sit gods i Dyrlev til kong Valdemar mod gods i Sigerslev.
1356Kolding511Jakob Basse og hans hustru Edle skøder arvegods efter fru Edles broder til kong Valdemar.
1356København512Herr Folmer Folmersen skøder gods i Hellested til kong Valdemar.
1356513Ivar Jensen skøder gods i Hammer og Bårse herred til kong Valdemar.
1356514Herr Uffe Stigsen oplader sit gods i Lille-Linde til kong Valdemar.
1356515Niels Karlsen, væbner, skøder på rettertinget alt sit gods i Hammer herred til kong Valdemar.
1356516Bo Larsen oplader en gård i Dyrlev og en vejrmølle ved Lundby til kong Valdemar.
1356517Peder Due sælger alt sit gods i Bonderup på Sjælland til kong Valdemar.
1356Vordingborg518Jens Bæger sælger fjerdeparten af Fæby til kong Valdemar.
1356Næstved519Herr Peder Bæger oplader gods på Falster og i Hammer og Bårse herred til kong Valdemar.
1356520Stadfæstelsesbrev på en part i en gård i Halland.
1356521Jens Sigmand, borger i Lund, skøder sit gods i Fjärdingslöv til Jens Ebbesen.
1356522Prioren herr Anders skøder Ø klosters gods i Nørre Halland til Jens Koll.
1356523Torkil Sokke skøder to gårde i Pirup til herr Anders, prior i Ø kloster.
1356524Kong Valdemar 4. Atterdag skøder Kyse til Peder Bæger.
1356525Ebbe Jakobsen skøder en gård i Roskilde til Niels Kjeldsen.
1356525MÆA. IV 43, Rep. II p. 50, er lig med 1356 13. april (nr. 442).
1356526Hamburgs kæmnerregnskab.
1350-1370527Udtog af Repertorium Reichssteuer i Lübeck Staatsarchiv.
forrige næste