forrige næste
DatoStedNr.Regest
1358. 16. januarYstad90Kong Erik af Sverige og Skåne tager Tommerup kloster under sin beskyttelse og fritager det for afgifter til kongen.
1358. 20. januar91Edoms herred lover greverne Henrik 2. og Adolf af Holsten og Stormarn ikke at ville støtte Beltring, Pelvorm og Wiriks herreder og sognet Morsum, når greverne angriber disse.
1358. 1. februar92Helmold Hövesche, biskop Henrik af Roskildes official på Rügen, erklærer, at præsten Jakob Schröder, antonitternes sendemand, under tvang har overgivet ham 8 mark stralsundske penge fra en visitats på Rügen.
1358. 5. februarSkänninge93Ingeborg, hertuginde af Sverige, skænker med samtykke af sin søn kong Magnus sit gods i Bjälbo til dominikanernonneklostret i Skänninge mod afholdelse af en årtid for hendes fader kong Håkon, hendes moder dronning Eufemia, hendes ægtefæller hertugerne Erik og Knud, hendes sønner junkerne Hågen og Knud og kong Magnus samt for hende selv. Desuden skal der af indtægterne udredes seks skilling grot til dominikanerklostret i Roskilde.
1358. 17. februar94Detlev v. Siggen, Henneke Barnekow, Sigfred Wittensee og Slote v. Osterholt, væbnere, erklærer at ville tjene staden Lübeck i otte uger mod alle og enhver, dog kongen af Danmark, deres herre, undtaget.
1358. 18. februar95Mogens Nielsen af Bringstrup pantsætter 14 ørtug skyldjord i Gammelby til Bent Bosen af Bonderød for 9 mark sølv.
1358. 22. februarLübeck96Benedikt v. Ahlefeld, ridder, søn af Benedikt d. ældre, erkender at skylde Adelheid Grute, datter af afdøde Johan Grute i Lübeck, 150 mark lybsk.
1358. 23. februar97Jens Nielsen af Kvarnbys testamente.
1358. 24. februarHelsingborg98Kong Erik af Sverige og Skåne tager Esrom kloster under sin beskyttelse og tilstår det alle kongelige rettigheder af dets gods i sit rige.
1358. 1. marts99Notarialvidne om, at Markus, kannik i Linköping og kong Erik af Sveriges kansler, i Henrik Biskop, kannik i Bremens navn har kundgjort Johannes Maurellis brev af 1356 22. marts for ærkebiskop Jakob af Lund og i kraft af dette stævnet denne til sammen med de øvrige kautionister at betale kong Magnus af Sveriges gæld til pavestolen.
1358. 2. marts100Kong Erik af Sverige og Skåne overdrager sin svend Peder Eskildsen en som danearv hjemfalden gård i Malmø.
1358. 4. martsHelsingborg101Kong Magnus af Sverige tager Stralsunds borgere og andre købmænd, der besøger hans lande, under sin beskyttelse.
1358. 5. martsHelsingborg102Kong Magnus og kong Erik af Sverige overlader deres råd herr Nils Turesson seks mark i afgift og deres gods i Högby sogn på Öland. — 'Skrevet i Helsingborg i det Herrens år 1358 mandagen næst efter søndagen Oculi under vore sekreter.'
1358. 5. martsHelsingborg103Anund Hemmingsson, foged på borgen Stockholm, afstår alt sit gods på Öland til ridderen herr Nils Turesson, Sveriges drost, til gengæld for dennes gods i Bostebo. — 'Skrevet i Helsingborg i det Herrens år 1358 mandagen næst efter søndagen Oculi.'
1358. 6. martsHelsingborg104Kong Magnus af Sverige mageskifter Kaby til sin råd hr. Trotte Petersson, ridder, til gengæld for dennes gods i Halland.
1358. 6. martsHelsingborg105Nils Turesson, ridder og Sveriges drost, oplader sit og sin hustrus gods i Bostebo til sin måg Anund Hemmingsson til gengæld for dennes gods på Öland. 'Skrevet i Helsingborg i det Herrens år 1358 tirsdagen efter Oculi søndag.'
1358. 6. martsLunden106Indbyggerne i Lunden og Hemme sogne i Ditmarsken samt arvingerne efter Nicolaus Rikvardsen slutter forlig med biskop Niels af Slesvig og hans undersåtter i Svavsted i anledning af drabet på Nicolaus Rikvardsen.
1358. 7. martsHelsingborg107Niels Turesson, ridder og Sveriges drost, bemyndiger Gunno Assersson til at skøde Anund Hemmingsson hans og hans hustrus gods i Bostebo. 'Skrevet i Helsingborg i det Herrens år 1358 onsdagen næst efter Oculi søndag'.
1358. 8. martsPrag108Karl 4., romersk kejser, overlader rigsskatten af Lübeck, som tidligere har været erlagt til kong Valdemar 4. af Danmark, til hertug Rudolf 2. af Sachsen-Wittenberg for årene 1356-66.
1358. 8. martsPrag108SKejser Karl 4. overdrager rigsskatten af Lübeck, som hidtil har været betalt kong Valdemar 4. Atterdag, til hertug Rudolf af Sachsen.
1358. 9. martsLund109Testamente af Bennike Henriksen af Åhus, kantor i Lund.
1358. 11. marts110Herr Peder Larsen pantsætter sit gods i Stånum til Gunnar Jakobsen.
1358. 13. marts111Jakob Falster, kannik i Roskilde, erklærer som subdelegeret dommer for biskop Henrik af Roskilde, at der er indgået forlig i striden mellem Esrom kloster og arvingerne efter Torben Pedersen af Vejby om dennes testamentariske gave til klostret.
1358. 14. martsSjællands landsting112Tingsvidne af Sjællands landsting om, at Niels Pilt og Jakob Bodilsen af Ammendrup har skødet det gods i Vejby, som de havde arvet efter Torben Pedersen, til Esrom kloster.
1358. 17. el. 24. martsMusse herredsting113Tingsvidne om, at Tyge Larsen skøder sit gods i Fjelde til Timme Fastmestorp.
1358. 20. martsStralsund114Testamente af Johan Zepelin, borger i Stralsund.
1358. 11. april el. 28. juni115Biskop Niels af Slesvig stadfæster den hævdvundne skik, at kannikerne ved kollegiatkapitlet i Haderslev indsætter og afsætter præster ved deres sognekirker.
1358. 11. april115STingsvidne af Kinds herredsting, hvor iblandt udstederne nævnes Oluf Djäkn, høvedsmand over Nørre Halland.
1358. 14. aprilAvignon116Ludolf v. Wittinghe, kantor i Hamburg og Wessel Bokholts befuldmægtigede, lover på dennes vegne at betale 20 sentensfloriner til det apostoliske kammer for kantorembedet i Slesvig.
1358. 15. aprilNyborg117Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Lars Degn af Rynkeby på rettertinget har skødet sin fædrene jord på Lolland til Gerhard Ketelhot.
[o. 1358. 15. april?]Nyborg118Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler indbyggerne i Almind syssel, at han for fjerde gang tildømmer Niels af Rin det gods i Vester-Nebel, Møgtved, Rugsted, Tudved og Fredsted, der er tilskødet denne af Johan Skinkel.
1358. 11. majAvignon119Pave Innocens 6. udnævner Nicolaus til abbed i Kolbatz kloster.
1358. 11. majAvignon120Pave Innocens 6. pålægger det menige konvent i Kolbatz kloster at vise abbed Nicolaus lydighed og ærbødighed.
1358. 11. majAvignon121Pave Innocens 6. meddeler abbeden i Esrom kloster udnævnelsen af Nicolaus til abbed i Kolbatz kloster.
1358. 14. maj121MReg.Dan. nr. *2318 udelades i Dipl.Dan. som alene vedrørende nonneklostret i Bergen på Rügen, Rothschildensis diocesis
1358. 15. majAvignon122Pave Innocens 6. beder kong Valdemar 4. Atterdag om frit lejde for Henrik Biskop, provst i Hamburg, til rejse og ophold i kongens riger og lande.
1358. 15. majAvignon123Pave Innocens 6. beder ærkebiskopperne i Uppsala og Lund om frit lejde for Henrik Biskop, provst i Hamburg, til rejse og ophold i deres kirkeprovinser.
1358. 20. maj124Borgmestre og rådmænd i Ålborg erklærer over for borgmestre og rådmænd i Lübeck, at brødrene Albrecht og Frederik Parkentins gods blev skiftet og delt to år før den store pest omkring 1350, og at skiftet blev indført i stadens bog.
1358. 28. maj el. 27. juniVilleneuve125Pave Innocens 6. tillader ærkebiskop Jakob af Lund at lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
1358. 29. majBohus126Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne erklærer, at Markvard Stove den ældre som hans befuldmægtigede har forlænget våbenstilstanden med Lübeck indtil 1359 29. maj (cf. IV nr. 33, 153 og 363).
1358. 29. maj127Rådet i Lübeck erklærer at have indgået våbenstilstand med kong Magnus og hans sønner kongerne Erik og Håkon indtil 1359 29. maj (cf. nr. 126).
1358. 29. majVilleneuve128Johan Kneborch, gejstlig i Roskilde stift, ansøger pave Innocens 6. om provstiet ved St. Marie kirke i Stettin.
1358. 30. majAvignon129Johannes Maurelli, pavelig generalauditør, pålægger ærkebisperne og bisperne, deres stedfortrædere eller officialer, samt sognepræsterne og kapellanerne i en række tyske og nordiske stifter, herunder 'ærkebisperne og bisperne af Lund .... Roskilde, Ribe, Slesvig, Odense, Viborg og Århus .....' i at bandlyse kong Magnus af Sverige, fordi han endnu ikke har indbetalt de benge, han gennem Johannes Guilaberti lånte af det apostoliske kammer.
1358. 14. juni130Margrete, enke efter ridderen Erik Hasenberg, pantsætter to gårde i Simris til Peder Jensen Porse for ti mark sølv.
1358. 15. juni131Valdemar Podebusk, kannik ved kirken i Kammin, og hans brødre Predbjørn, ridder, og Henning, væbner, sælger tre kådnersteder i Neukamp samt nogle enge på Vilm til Amelung, kapellan ved vikardømmet på Vilm. Blandt vidnerne 'Helmold, herr bispens official på Rügen og sognepræst i Garz'.
1358. 19. juniSønderborg132Hertuginde Regitse af Slesvig erklærer, at kong Valdemar 4. Atterdag på hendes bøn har overladt hende Als, som han havde erobret, borgen Sønderborg, som hun havde overgivet til ham, og fogediet Sundeved på en række nærmere fastsatte betingelser.
1358. 22. juni133Indførelse i staden Greifswalds gældsbog om, at Gertrud, enke efter ridderen Jens Eriksen af Bursø, og hendes søn Niels har ordnet deres økonomiske mellemværende med Henrik v. Lübeck, borgmester i Greifswald.
1358. 25. juni134Gerhard, skatmester ved kirken i Riga, får udleveret Johan Kneberchs supplik (nr.128) om provision på provstiet ved St. Marie kirke i Stettin af Eblo, klerk i det apostoliske kammer, og forpligter sig til at tilbagelevere den inden 15 dage.
1358. 28. juni134Mse 1358. 11. april, nr. 115.
1358. 29. juni135Katerine Nielsdatter, enke efter Aleksander Jensen af Törringe, pantsætter sin gård i Virke til jomfru Margrete Steffensdatter for 40 mark skånsk.
1358. 29. juni136Hågen Olufsen, borger i Lund, pantsætter en halv gård sammesteds til sin slægtning Gudmund.
1358. 6. juli137Testamente af Henrik v. Brinke, borger i Lübeck.
1358. 13. juli138Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om fordelingen af 4411 mark 6½ skil. lybsk, som kong Valdemar 4. Atterdag har betalt i erstatning for plyndret gods.
[1358. f. 25. juli]139Staden Stralsunds klage over overgreb fra flamsk side; heri omtales en eksport af planker fra Skåne.
[1358. f. 25. juli]140Staden Rostocks klage over overgreb fra flamsk side; heri omtales en eksport af sild fra Skåne.
[1358. f. 25. juli]141Johan von Heyngen, borger i Lübeck, klager over, at skønt han i sin tid skiltes i venskab fra Godskalk Howenschild, borger og mægler i Brügge, hvis skriver han havde været, og at han 'derefter sejlede (jeg) fra Brügge og kom til Lübeck og lå der 12 uger og sejlede da fra Lübeck til Skåne og var der også 12 uger og sejlede da fra Skåne til Stettin', så har Godskalk Howenschild dog efter hans tilbagevenden til Brügge uretmæssigt krævet ham for 60 pund og 10 sk. grot og holdt ham 37 uger og 5 dage i fængsel, inden han gik ind på at betale.
1358. e. 25. juli142Optegnelse om afregning mellem Johan Wittenborg og Bertold, da denne rejste til Skåne.
1358. 28. juliBygholm143Benedikt v. Ahlefeld kvitterer kong Valdemar for pantesummen for Toreby og andet gods på Lolland.
1358. 29. juliBirgitta Sigmundsdotter, nonne i Skänninge kloster skænker gods til Hults kirke. Blandt vidnerne Ahasverus, dominikanerordenens prior over Danmarks provins.
[1358 juli]144Rådmændene i Stralsund beder kong Valdemar 4. Atterdag om skadeserstatning til nogle navngivne medborgere, der er blevet udplyndret af kongens mænd.
1358. 3. augustLübeck145Staden Bremen redegør for de betingelser, på hvilke den er genoptaget i hanseforbundet og forpligter sig bl. a. til at medvirke ved bekæmpelsen af sørøveriet i Øresund.
1358. 11. august146Ærkebiskop Jakob af Lund skænker Bosjø kloster bispetienden af dets gods.
1358. 15. augustRhodos147Roger des Pins, stormester for johanniterordenen, udnævner Didrik v. Keppenbach, forstander for klostret i Freiburg (Breisgau) m.v. til som stedfortræder og visitator for ham at visitere johanniterprovinsen Dacia og kræve betaling af forfaldne afgifter til stormesteren på Rhodos.
1358. 2. septemberUppsala148Kong Erik af Sverige stadfæster sin fader kong Magnus' overdragelse af godset i Fur til kirken i Växjö.
1358. 4. septemberAvignon149Heine, kannik i Lund, ansøger pave Innocens 6. om stadfæstelse af eller ny provision på det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, han har besiddet i mere end et år.
1358. 4. septemberAvignon150Jens Stigsen ansøger pave Innocens 6. om stadfæstelse af eller ny provision på ærkedegneembedet ved kirken i Lund.
1358. 5. septemberAvignon151Pave Innocens 6. pålægger sin nuntius Johannes Guilaberti at drage omsorg for, at de afgifter og skatter, som gejstlige og verdslige myndigheder gennem nogen tid har undladt at betale, bliver indbetalt til kurien.
1358. 21. septemberSvavsted152Biskop Niels af Slesvig stadfæster de afladsbreve, som han selv og hans forgængere har givet St. Johannes kloster i Slesvig.
1358. 29. september153Magistrater og råd i Kampen slutter kontrakt med stadsskriveren Johan van Rintelen for otte år; han forpligter sig bl. a. til om nødvendigt at rejse som udsending til kongerne af Sverige, Norge og Danmark.
1358. 2. oktoberKøbenhavn154Niels Pedersen, gejstlig i Roskilde stift og offentlig notar, bevidner, at den pavelige nuntius Johannes Guilaberti har kvitteret for oppebørslen af Peterspenge, toårs- og fireårstienden i Lunds stift.
1358. 9. oktoberLund155Kong Erik af Sverige og Skåne forpligter sig til at betale greverne Henrik 2., Klaus og Adolf af Holsten 1800 mark for tjenesteydelser.
1358. 9. oktoberLund156Kong Erik af Sverige og Skåne forpligter sig til at betale greverne Henrik 2., Klaus og Adolf af Holsten de 3000 mark sølv, som kong Magnus skylder dem.
1358. 9. oktoberAnklam157Henrik, abbed i Stolp, og Henrik Rike, sognepræst ved Vor Frue kirke i Anklam, vidimerer kong Magnus' brev af 1346 31. januar (3. rk. II nr. 230), som de har set på rådhuset i Anklam.
1358. 10. oktober158Jon Hiärne, Peder Nielsen, Niels Truedsen, Karl Ulvsson, riddere, og Anund Hemmingsson, væbner, forpligter sig til at betale hertug Johan af Mecklenburg 1000 mark sølv i Malmø.
1358. 22. oktoberLund159Notarialvidne om, at den pavelige nuntius Johannes Guilaberti har modtaget 25 mark svensk af biskop Thomas af Växjö som skyldig afgift til pavestolen for Skepptuna kirke i Uppsala stift, eftersom Thomas inden sin udnævnelse til biskop under et ophold ved kurien var blevet provideret med denne kirke.
1358. 23. oktoberVarberg160Kong Magnus af Sverige pantsætter Årnäs og Kinne herred til Peder Due for 200 mark sølv.
1358. 27. oktoberStralsund161Biskop Johan af Kammin og kapitlet sammesteds henskyder deres strid med hertug Barnim 3. af Pommern-Stettin til kong Valdemar 4. Atterdags afgørelse.
1358. 30. oktoberStralsund162Hertug Barnim 4. af Pommern Wolgast mægler forlig mellem kong Valdemar 4. Atterdag og greverne af Holsten.
[e. 30. oktober1358163Hertug Barnim 4. af Pommern-Wolgast sender rådet i Lübeck og Rostock en afskrift af sit andet mæglingsforslag til forlig mellem kong Valdemar af Danmark oggreverne af Holsten, efter at de sidste har forkastet hans første affattelse (nr. 162).
1358. 11. november164Niels Jakobsen Rud af Pilegård mageskifter gods i Solbjerg til Sorø kloster mod gods i Oreby.
1358. 19. november165Indførelse i Lübeck Niederstadtbuch om, at de krav, Esger Jensen Hagel, forhenværende høvedsmand i Ålborg, har rejst mod Herder v. Stade i anledning af skibbrudent gods, er blevet tilbagevist i rådets nærværelse.
1358. 23. november166Esbern Nielsen af Solbjerg oplader gods i Kippinge til herr Sten Basse.
[1358. o. 23. november]167Jakob Gudmundsen giver Arvid Svendsen fuldmagt til at indløse en gård i Vedby fra herr Sten Basse.
1358. [november]168Udtog af ridderen Otto v. Dewitz' regnskab over sine udgifter i hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs tjeneste i året 1358.
1358. [e. 9. december]169Raven v. Barnekow gør regnskab for de udgifter, han har haft i hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs tjeneste, bl. a. under en rejse til Danmark.
1358. 10. decemberLund170Kong Magnus af Sverige lover ifølge overenskomst med sin søn kong Erik at afsige en kendelse i de stridigheder, der har været mellem ham selv, dronning Blanca, deres søn Håkon og kong Valdemar af Danmark og deres tilhængere på den ene og kong Erik og hans tilhængere på den anden side, hvilken kendelse skal forkyndes den 17. marts 1359 i Helsingborg. Hvis kong Erik bøjer sig for kendelsen, skal kong Magnus derefter inden otte dage overlade ham borgen Helsingborg.
1358. 13. decemberLund171Jon Kristineson afstår en gård i Dravö til Johan Assersson af Unnaryd.
1358. 21. december172Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch om, at Henrik Krummesse har solgt sin bod i Falsterbo til Nicolaus Reventlow.
1358. 30. decemberLübeck173Sigfred Smalsted og 'Hartvig Skinkel, der bor i Schinkel', væbnere, forpligter sig til at sørge for, at den orfejde, som Henneke Rutze har svoret rådet i Lübeck, vil blive overholdt.
[1358?]174Hertuginde Regitse af Slesvig anbefaler sin kapellan Bernhard Wittenborg til rådet i Lübeck.
1358175Indførelse i Liber memorialis i Stralsund om, at Herman Budde har købt halvdelen af en bod i Falsterbo af Lydeke Krelevar og afstået den anden halvdel til sin søn Wikman som mødrenearv.
1358176Kong Erik af Sverige og Skånes andet og tredie dombrev på gods i Giordelykke og Ivetofta.
1358177Mads Hemmingsen i Kvislemark sælger to gårde i Menstrup til Næstved St. Peders kloster.
1358Flakkebjerg herredsting178Mads Hemmingsen skøder på Flakkebjerg herredsting gods til Næstved St. Peders kloster.
1358. u.d.178MSRD, IV 360, se 1398 u. d.
1358179Lyder Kale skøder en gård i Hansted og jord på Kannerup mark til Vor kloster.
1358180Vor kloster overlader ødegods i Hansted og jord i Kannerup til Lyder Kale på livstid.
1358181Vor kloster udlejer en gård i Hansted og tre gårde i Rådvad til Lyder Kale på livstid.
1358182Lyder Kale forpligter sig til årligt at yde Vor kloster fem øre korn af dets gods i Hansted sogn.
1358183Niels Slet stadfæster sin faders skøde til Øm kloster på en gård i Vissing.
1358184Herr Anders Olufsen skøder en sjettedel af Kyse til herr Jens Andersen.
1358185Herr Jens Bæger pantsætter sit gods i Eggeslevmagle til herr Ture Knudsen.
1358186Karl Nielsen af Hørby pantsætter sit gods i Hørby til Jakob Basse.
1358187Herr Haller, præst i Harplinge, skøder sin frænde Ebbe Piik alt sit gods i Axtorna.
1358188Hamburgs kæmnerregnskab.
1358189Optegnelser om Bertold og Arnolds forretninger i Skåne for Johan Wittenborg.
[1358-59]190Johan Wittenborg låner møntherrerne i Lübeck Segebod Crispin og Johan Pertzeval 20 skilling nye lybske penge til at prøve penge fra Wismar og Flensborg med.
[f. slutn. af 1358]191Niels Bugge skænker gods til de fattige.
[o. 1358?]192Fire registraturer over kong Magnus' breve i Krognosarkivet.
1358-59193Rådmændene Henrik Ratzeburg og Johan v. Kyritz i Rostock udbetaler 26 mark til Rostocks foged i Skanør.
1358 og 1359194Rubrikker i de pavelige regnskaber, der viser, at intet er modtaget fra kollektoren i Danmark, Sverige og Norge i pave Innocens 6.s sjette og syvende pontifikatsår.
forrige næste