forrige næste
DatoStedNr.Regest
1359. 6. januar195Rådet i Lübeck beder rådet i Rostock om sammen med de øvrige nordtyske hansestæder at give møde på en hansedag i Lübeck til St. Hans for i betragtning af det utilfredsstillende forløb af forhandlingerne med de flamske stæder i efteråret 1358 at drøfte en skærpelse af handelsblokaden mod Flandern samt fælles forsvarsforanstaltninger på søen.
1359. 6. januar196Borante Podebusk og Henning, søn af afdøde herr Henning v. Podebusk, sælger gods på Rügen til klostret i Bergen, og lover, at såsnart herr Henning Podebusk samt brødrene herr Valdemar og herr Predbjørn Podebusk 'vender tilbage til tysk område', vil de udstede brev i overensstemmelse hermed.
1359. 18. januar197Nicolaus 3. af Werle erkender at skylde væbneren Henneke Moltke til Rossewitz 6332 mark lybsk for hans og hans venners krigstjeneste og overlader ham herfor indtægter af beden af Güstrow, Krakow, Lage, Teterow, Malchin, NeuKalen, Goldberg og Parchim, som desuden skal anvendes til indløsning af de fanger, begge parter har mistet i Danmark og foran Schwerin.
1359. 30. januarDordrecht198Hertug Albrecht af Bayern, greve af Holland, erklærer, at han har overdraget Jan den Hond Janssen fogediet i Skåne over borgere og købmænd fra Zierikzee.
1359. 3. februar199Rådmænd og øvrige indbyggere i Horseby herrred erklærer at have svoret kong Valdemar 4. Atterdag og hans staller Valdemar Sappi troskab og lydighed.
1359. 17. marts200Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch om, at Nicolaus Reventlow har pantsat sin bod i Falsterbo til Johan Rutensten for 2 mark lybsk.
1359. 28. marts201Testamente af Johan Perdöhl, borger i Kiel.
[1359. f. 31. marts]202Greverne Johan 3. og Adolf 7. af Holsten formulerer overfor hertug Albrecht 2. af Mecklenburg deres klager mod kong Valdemar 4. Atterdag.
1359. 31. marts203Ratslev Stage overdrager Løgum kloster, det gods i Øster-Løgum, som Jens Uge har pantsattil ham.
1359. 31. marts203MReg.Dan. nr. *2335, se nr. 295.
1359. 31. martsWismar204Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg pantsætter Wittenburg og Hagenow til Reimar v. Plessen og Henrik v. Bülow for 2587 lybske mark, som de har til gode hos ham, bl.a. for '300 mark, som de på en måde, som har tilfredsstillet os, har ført bevis for at have krav på hos os fra den tid, da vi fulgte vore venner, herrerne af Holsten, og for 487 mark, som de i vor tjeneste sammen med vore mænd under vor befaling forbrugte til deres underhold i Skåne, på Femern og andetsteds til vands i den tid og på herrerne af Holstens nævnte krigstogt'.
1359. 6. aprilHelsingborg205Kong Magnus af Sverige og kong Håkon af Norge erklærer, at de har afsluttet en toårig våbenstilstand med staden Lübeck, gældende fra førstkommende midsommer, inden for hvilket tidsrum Lübeckerne frit skal nyde deres hidtidige privilegier i rigerne Sverige, Norge og Skåne og andre højhedsområder.
1359. 9. april205MReg.Dan. nr. *2338, se nr. 295.
1359. 13. aprilVed felthæren i Skåne206Kong Erik af Sverige og Skåne lover staden Rostock, at de hidtidige overgreb mod dens borgere i Skåne vil blive bragt til ophør, nu da han med en talstærk hær er ankommet til landet.
1359. 13. aprilVed felthæren i Skåne207Kong Erik af Sverige og Skåne lover staden Lübeck, at de hidtidige overgreb mod dens borgere i Skåne vil blive bragt til ophør, nu da han med en talstærk hær er ankommet til landet.
1359. 17. aprilRostock208Nicolaus Hasenkop, ridder, og hans sønner Herman og Nicolaus, væbnere, sælger kornafgifterne af 2½ bol i Lichtenhagen i Mecklenburg til Bernhard Alkun, væbner. Blandt medloverne nævnes 'herr Fikke Moltke, ridder af Møn'.
1359. 18. aprilAvignon209Pave Innocens 6. bemyndiger Loysius de Ponzano, Loysius Malbeto, Petrus de Furno og Manuellus Bota af handelshuset Antonius Malabayla i Asti til at modtage og kvittere i pavens navn for indsamlede penge fra kollektorerne 'i Englands, Polens, Danmarks, Norges, Ungarns, Sveriges og Skotlands lande'.
1359. 23. april210Hr. Stig Andersen af Bjørnholm skænker sit gods i Sangstrup i Nørre herred Djurs til kannikerne ved St. Clemens kirke i Århus til en årtid for sig og sin slægt.
1359. 28. april211Biskop Povl af Århus vidimerer og stadfæster biskop Svends brev om bandsret af 22. april 1349.
1359. 29. aprilÅlholm212Kong Valdemar 4. Atterdag forbyder sine fogeder og andre at besvære præster og klostre med gæsteri og ulovlige beskatninger.
1359. 30. aprilÅlholm213Bugislav 5., Barnim 4. og Vartislav 5., hertuger af Pommern(-Wolgast), lover kong Valdemar 4. Atterdag og hans søn junker Kristoffer at bistå dem med liv og gods samt yde den skyldige lenstjeneste af fyrstendømmet Rügen.
1359]. 1. maj214Mads Murer, borger i Malmø, specificerer over for rådet i Lübeck de tab, han har lidt ved, at en pakke tøj, som han havde deponeret hos den lybske borger Hannes Berkhof, er blevet åbnet og plyndret, mens den var i dennes varetægt.
1359. 2. majLunds byting215Hågen Hildebrandsen og Gødeke Hennekesen, borgere i Lund, skøder på Gødeke Andersens vegne hans arvepart i en gård i St. Hans sogn i Lund til deres medborger Niels Bentsen.
1359. 2. maj216Biskopperne Niels af Odense og Peder af Ribe vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1359 29. april om gæsteri.
1359. 15. maj217Biskop Povl af Århus henlægger jordskylden af bispens jorder i Århus, ledingspengene af bispens skiben i Hasle herred og cathedraticum af Lisbjerg herred til afholdelse af en daglig messe for St. Clemens ved dennes alter i Århus domkirke.
1359. 26. maj218Niels Knudsen, ridder, skænker 20 ørtug skyldjord i Eskilstrup til væbnerne Ingvar og Jens Bentsen for tro tjeneste.
1359. 5. juni218MReg.Dan. nr. *2339, se nr. 295.
1359. 9. juni219Jens Pallesen af Elkær pantsætter to gårde i Møgeltorum og to i Fiskbæk til Mikkel Nielsen Krabbe for 20 mark sølv.
1359. 10. juniVilmenitz220Notaren Zabel v. d. Horst erklærer , at broder Vilhelm Lange, befuldmægtiget for antonitterklostret i Tempzin, har anmodet Helmold Hövesche, sognepræst i Vilmnitz og tidligere official hos biskop Henrik af Roskilde, om at tilbagegive Jakob Schrøder, præst i Roskilde stift og tidligere sendemand for broder Vilhelm, 8 mark stralsundske penge, som denne havde opkrævet for Antonitterne under visitats af sognekirkerne på Rügen, men som Helmold havde beslaglagt under henvisning til, at biskoppens visitatstilladelse, givet i 1352, kun havde tidsbegrænset gyldighed.
1359. 20. juniStralsund221Henrik Eselsvoth og Nicolaus Rockut, borgere i Stralsund, kvitterer biskop Henrik af Roskilde for en gæld på 1000 mark stralsundske penge, som denne har betalt på kong Valdemar 4. Atterdags vegne.
1359. 21. juniStralsund222Nicolaus Rockut, borger i Stralsund, erklærer at have deponeret alle de gælds- og forpligtelsesbreve på rådhuset i Stralsund, som biskoppen af Roskilde i sin tid til fordel for kong Valdemar havde udstedt til brødrene Johan og Andreas Wesent, og som disse havde transporteret til ham, således at de skal udleveres til biskop Henrik af Roskilde, når de resterende 1400 mark stralsundsk er betalt.
[1359. f. 24. juni]223Jens Jakobsen, præst og kannik i Århus, pantsætter sit gods i Saltrup til Esrom kloster for tolv mark sølv.
[1359. f. 24. juni]224Jens Jakobsen, præst og kannik i Århus pantsætter sit gods i Saltrup til Esrom kloster for tolv mark sølv på den betingelse, at godset skal være uindløst i ti år.
[1359. f. 24. juni]225Jens Jakobsen, præst og kannik i Århus, sælger og skøder tre gårde i Saltrup, Pårup og Bannebjerg til Esrom kloster.
1359. o. 24. juni226Jens Jakobsen, præst og kannik i Århus, oplader tre gårde i Saltrup, Pårup og Bannebjerg til Esrom kloster.
[1359. f. 24. juni]227Memorandum medgivet den franske regents udsendinge, der skal forhandle med Languedoc om det økonomiske grundlag for krigens fortsættelse og for et forbund med kong Valdemar af Danmark.
1359. 24. juni228Råd og magistratsmedlemmer i Toulouse erklærer, at de anser forbundet med kongen af Danmark for vigtigt, men afslår en ny skatteudskrivning i den anledning, og foreslår under visse betingelser, at 200.000 guldfloriner af den allerede bevilgede ekstraordinære skat anvendes til dette formål.
1359. 30. juniSvavsted229Biskop Niels af Slesvig udskiller St. Katarines kapel i Klintring enge fra Læk sogn.
1359. 4. juli230Rådet i Carcassonne erklærer, at det anser forbundet med kongen af Danmark for vigtigt, og godkender under visse forbehold, at der udskrives 200.000 guldfloriner af arnestederne i Languedoc.
1359. 8. juliAvignon231Bertrandus, biskop af Ampurias, og 15 andre titulærbiskopper eftergiver alle, der besøger Roskilde St. Agnete kloster i from hensigt eller rækker en hjælpende hånd til dets bygningsfond eller udsmykning, 40 dage af den dem pålagte kirkebod, hvilket stadfæstes af biskop Henrik af Roskilde.
1359. 8. juliFemern232Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg lover i et brev, som er 'givet på Femern' at betale væbnerne Hans, Kristian og Henning Bosel det samme for de krigsfolk, de tilfører ham 'til dette krigstogt, som vi nu har til hensigt at foretage', som han har lovet herr Henrik von Stralendorf for dennes krigsfolk.
1359. 10. juliVilleneuve233Pave Innocens 6. pålægger biskoppen af Roskilde, dekanen ved Saint-Agricol i Avignon og Valdemar Podebusk, kannik ved kirken i Kammin, at føre den frafaldne Dubislav v. d. Lancken, munk i cistercienserklostret Hiddensee, tilbage til sit kloster.
233A 1359. e. 16. juli233AIndførelse i staden Albis regnskaber om, at Bernard Lonc, borgmester sammesteds, har fået udbetalt diæter for forhandlinger i Carcassonne angående kongen af Danmarks togt til England.
1359. 29. juliHelsingborg234Kong Magnus af Sverige tager Esrom kloster under sin beskyttelse og tilstår det alle kongelige rettigheder af dets gods i sine riger.
1359. 3.-4. august234AIndførelse i staden Millaus regnskaber om udgifter, afholdte i forbindelse med den redegørelse, som Guillelmus de Marchiéres, kongen af Frankrigs råd, har givet for det planlagte forbund mellem den franske regent og kongen af Danmark samt for den hjælp, man ønsker fra Languedoc.
1359. 6. augustNîmes235Protokollat i Nîmes' rådstueprotokol om, at rådet har forelagt magistratsudvalget spørgsmålet om en eventuel bevilling på 400.000 floriner til kongen af Danmarks krigsførelse mod England, og at dette har henvist spørgsmålet til behandling i den samlede magistrat.
1359. 7. augustStralsund236Machorius Brüsehaver, ridder, erklærer at have oppebåret 40 mark af de 100 mark lødigt sølv, som kong Valdemar 4. Atterdag har lånt af rådmændene i Stralsund.
1359. 9. augustGreifswald237Hertug Barnim 4. af Pommern-Wolgast vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1280 14. juli om Greifswalds rettigheder i Skåne.
1359. 10. august238Rådet i Montpellier erklærer, at Guillelmus de Marchières, kongen af Frankrigs råd, har forelagt sagen vedrørende forbundet med kong Valdemar af Danmark og indkaldt til møde i Béziers den 16. august for at drøfte spørgsmålet med Languedocs stænder.
1359. 10. august239Jakob Basse, ridder, indgiver sin datter Ingerd i Roskilde St. Agnete kloster og skænker gods i Soderup til hendes underhold.
1359. 11. augustNîmes240Protokollat i Nîmes' rådstueprotokol om, at rådet og magistratsudvalget har behandlet spørgsmålet om udsendelsen af en rådmand til stændermødet i Béziers.
1359. 14. augustEldena241Abbed Martin i klostret i Eldena vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1280 14. juli om Greifswalds rettigheder i Skåne.
[1359]. e. 14. august 241A241AIndførelse i staden Albis regnskaber om, at Dordé Gaudetru, rådmand sammesteds, har fået udbetalt diæter for 12 dages forhandlinger i Béziers om bl. a. kongen af Danmarks togt til England.
1359. 14. augustLübeck241S1Heinrich Wittes testamente.
1359. 14. august241S2Råderne i Alès opfordres til at møde for Guilaume de Marchières og Alexandre l'Orfevre angående forhandlingen imellem hertugen af Normandiet og kongen af Danmark.
1359. 15. augustNîmes242Protokollat i Nîmes' rådstueprotokol om, at rådet og magistratsudvalget har besluttet at sende to rådmænd, eventuelt en rådmand og et magistratsmedlem, til stændermødet i Béziers.
1359. 17. augustFalsterbo243Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne slutter forbund med hertug Albrecht 2. af Mecklenburg mod kong Valdemar 4. Atterdag og hans tilhængere.
1359. 24. august244Jens Henriksen, kannik i Lund, erklærer at have solgt og skødet sin gård i Malmø, kaldet Skagemands ladegård, til hr. Ivar Nielsen, ridder.
1359. 24. august245Jakob Holgersen, ridder, pantsætter fire gårde i Skåne til Niels Eskilsen for 20 mark sølv.
[1359. f. 26. august]København246Kong Valdemar 4. Atterdag gentager en tidligere meddelelse til Lübeck og de vendiske stæder om, at kong Magnus af Sverige har undsagt ham, hvorfor han advarer dem mod at opholde sig i landet (Skåne), da eventuelle tab som følge af krigen ikke vil blive erstattet.
[1359]. 26. augustFalsterbo247Bernhard v. Bremen (Stralsunds foged på Skånemarkedet) videresender det brev (nr.246), som kong Valdemar har tilstillet de hanseatiske købmænd i Falsterbo, til rådet i Stralsund og beder om direktiver i denne sag.
1359. 29. augustNîmes248Protokollat i Nîmes' rådstueprotokol om, at rådet og magistratsudvalget i anledning af de artikler. der blev formuleret på stændermødet i Béziers, har drøftet den stilling, staden skal indtage under de kommende forhandlinger.
1359. 29. augustFalsterbo249Johan Zepelin, borger i Stralsund, gør nogle tilføjelser til sit testamente.
1359. 29. augustLund250Kong Magnus af Sverige meddeler indbyggerne i Linköping stift, at han efter at have erfaret kong Eriks død havde ladet udgå breve til alle rigets indbyggere samt til de rigsråder og stormænd, som den 25. juli holdt møde i Södertälje, indeholdende, at han havde inddraget de lande, som havde været tilstået kong Erik, men at rigets gode mænd siden gennem biskop Nils af Linköping, jarlen Eringisl Suneson og ridderen Trotte Petersson havde bedt om et møde med ham til behandling af sagen, hvorfor han indkalder til et almindeligt stændermøde i Kalmar den 13. oktober. — 'Givet i Lund i det Herrens år 1359 på den dag, da Johannes Døberen blev halshugget'.
1359. 31. august251Ivar Nielsen, ridder, pantsætter Skagemands ladegård i Malmø, som han tidligere havde købt af hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, til denne for en gæld på 150 mark skånsk.
1359. e. 6. september251AIndførelse i staden Millaus regnskaber om udgifter afholdt i anledning af, at to rådmænd har været i Toulouse for sammen med alle kommuner i Languedoc at forhandle om de 200.000 gylden, som de skal yde til kongen af Danmarks krig mod kongen af England.
1359. 8. septemberAvignon252Pave Innocens 6. beder alle gejstlige myndigheder om at tage velvilligt imod Eghardus de Basdew (Basedow), gejstlig i Verden stift, som han af hensyn til apostoliske anliggender sender 'til Danmarks, Sveriges og Norges riger og lande og andre nabolande'.
1359. 10. septemberAvignon253Notarerne Nicolaus Nicolenghus de Fraxenello og Paulus Martini fra Chotzen bevidner, at Durandus Gerardi, ærkedegn i Prag og paveligt udbeget eksekutor i striden mellem biskop Albrecht af Schwerin og slægten v. Bülow om det schwerinske stiftsgods, pålægger ærkebisperne og bisperne i en række nord- og vesttyske stifter samt i Riga, Arles, Salzburg, Lund og Roskilde at formane slægten v. Bülow til at udlevere det omstridte gods eller bandlyse den, hvis det nægtes.
1359. 12. septemberFalsterbo254Testamente af Johan Grabow, borger i Stralsund.
1359. e. 28. september 254A254AIndførelse i staden Millaus regnskaber om udgifter, afholdte i anledning af, at to råder har været i Cassagnes-Bégonhès for sammen med alle kommuner i Rouergue at udarbejde en beretning om forhandlingerne i Toulouse samt vælge en mand fra Rouergue, som sammen med seks andre fra Languedoc skal sendes til Danmark.
1359. [4. oktober-27. november]255Brødrene Johan og Didrik Niendorp lover at holde rådmændene i Rostock skadesløse for et løfte til foged og råd i Trelleborg.
1359. 11. oktoberStade256Abbed Herman i Marie kloster i Stade, konservator for biskop Wipert af Ratzeburg, meddeler 'de ærværdige fædre i Kristus, de herrer ærkebisper af Guds nåde af Bremen, Magdeburg og Lund, samt bisperne ved kirkerne i Lübeck, Schwerin, Kammin, Havelberg, Brandenburg, Slesvig og Odense og deres vikarer og alle de herrer abbeder, officialer, provster, ærkedegne, skatmestre, skolemestre, kantorer, præster ved kirker og kapeller og deres stedfortrædere, præster og andre gejstlige og offentlige notarer i Tysklands, Danmarks og Sveriges lande og riger og iøvrigt overalt, især i kirkerne, stæderne og stifterne Bremen, Lübeck, Schwerin, Ratzeburg, Kammin, Havelberg, Slesvig og Odense', at biskop Wipert har klaget til ham over, at 'Sigfred Parkentin, væbner, Henrik v. Snickrode, ridder, Lemmeke af Alt-Ruppersdorf, kaldet Buchwald, Sten Burowe, Hartvig og Markvard, kaldet Brockdorf, Arnold v. d. Wisch, Henrik v. Krempelsdorp, Eler Qualen, Henneke Sten, Germar, kaldet Rønnow, Ivan Bichel, Henneke Hardenacke, Bennike Rutze, Hobe den sorte, Fikke Babbe, Henning Musteke, Nicolaus Gikow, Johan Kok, Stubbe, Otto Babbe, Sten, Detlev Schütte, Nicolaus Schütte, Goldensee, Peter Plate den tørre, Gerhard Wendelberns, Sadelman, Kanneman, Markvard Wotzeke, Johan Hohenfeld, Nothelman, Johan Ratlowe, Hartvig Gammaal, Henrik Bolewange, Emeke Oltena, Otto, Volrad og Otto v. Sletzen, Barsbeke, Johan og Heine Breyde, Latendorp, Otto Dissowe, Johan og Kaie Ankerman, Lydeke den ru, Johan Berkows søn, Radeke Seedorp, Wilsterman, Schwanheide, Raboise, Barn og Kampele Kule, lægmænd i Bremen, Lübeck, Schwerin, Slesvig og Ratzeburg stifter, tillige med deres medskyldige i denne sag' den 30. juli 1358 har foretaget et plyndringstogt mod bispestolens besiddelser i Boitin, og at 'fornævnte Sigfred Parkentin, væbner, Henrik v. Snickrode, ridder, og Lemmeke af Alt-Ruppersdorf, kaldet v. Buchwald, Arnold v. d. Wisch, Germar, kaldet Rönnow, Otto v. Sletzen, Heine Bederweknecht og Gerhard Wendelberns og sammen med dem Timme Meinerstorp og Timme Marute, riddere, Detlev v. Buchwald af Schwienkuhlen, Eggert Krummedige, Eler Siggen, Detlev Meinerstorp, Schiphorst, Johan Steffens, indvånere i Plön, Volrad Storm, Henneke Seedorp, Heine Wilsterman, Henneke Breyde, Henneke Moller, Röver den onde, Nicolaus Hargen og Nicolaus Aspe fra Neumünster, Volrad Wode, Johan Wollin, Michael Pritzeke, lange Make, Pöl, Wessel, Otto Schütte, Underdererden, Swert ute, Binge, Hane, Hasseltwich, Nicolaus Gödelen, Vos, Timmeke Poppe, Musbyl, Kule den ældre, Emeke Sten, Leyge, Henneke Schuderen, Jesse, Heine Schütte og Henneke Hovemester, lægmænd i fornævnte Bremen, Lübeck, Schwerin, Ratzeburg og Slesvig stifter, idet også adskillige andre væbnede mænd var blevet hvervede og havde sluttet sig til dem', på ny 1359 24. januar har gentaget plyndringen af bispegodset uden hensyntagen til 'forordningen af den afdøde ærværdige fader i Kristus herr Johannes, biskop af Tusculum, kardinal, det apostoliske sædes legat i Tysklands, Böhmens, Danmarks og Sveriges lande og riger og nogle andre lande', der havde stillet bispestolens gods under pavestolens beskyttelse, hvorfor abbed Herman pålægger de ovennævnte adressater og 'særlig de herrer ærkebispen af Bremen og bisperne af Schwerin, Lübeck, Kammin, Slesvig og Odense og Gerhard Kothe, den ærværdige herre biskop af Schwerins vikar, samt præsterne ved kirkerne og kapellerne og deres stedfortrædere i nævnte kirker, stæder og stifter og alle andre ovennævnte, som bliver opfordret med dette brevq, at bandlyse de nævnte voldsmænd, samt befaler desuden under straf af bandlysning hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og greverne Adolf 7., Henrik 2., Klaus og Adolf af Holsten, at de forbyder 'Sigfred Parkentin og de andre fornævnte angribere og ugerningsmænd, som vides at være deres vasaller og undergivne, nemlig enhver sine vasaller og undergivne og andre, der er underkastet hans jurisdiktion', for fremtiden at angribe biskop Wipert og hans bispestols gods.
1359. 16. oktoberNîmes257Protokollat i Nîmes' rådstueprotokol om, at rådet og magistratsudvalget har behandlet spørgsmålet om deltagelsen i et stændermøde i Carcassonne og om udsendelsen af gesandter til kongen af Danmark.
1359. 17. oktober258Testamente af Johan Brandshagen, (borger i Stralsund).
1359. 18. oktober259Oluf Næve, borger i Roskilde, pantsætter en gård i Vridsløselille til hr. Niels Jensen, kannik i Roskilde og provst i Østersyssel, for ni mark sølv.
1359. 6. november260Testamente af Johan Wraghe, (borger i Kiel).
1359. 18. novemberSöderköping261Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne erklærer, at han er kommet overens med rigets stormænd og 'med alle mænd i Sverige, Skåne, i begge Hallande, Blekinge og Lister' om bilæggelse af de stridigheder, der har stået omkring hertug Bengt Algotsson, og at denne fortsat skal holdes borte fra riget.
1359. 25. november262Brødrene Johan og Hartvig Hummersbiittel kvitterer kong Valdemar 4. Atterdag og hans søn hertug Kristoffer for alle breve, de har givet dem på Ravnsborg og på halvdelen af Lolland.
1359. o. 6. december263Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch om, at Henrik Bernstert og Arnold Probst skylder Nicolaus Dapper 700 mark penge, som skal tilbagebetales 1360 25. juli til en kurs, som er anerkendt i Skåne.
1359. 12. december264Testamente af Peder Nielsen, skolemester i Lund.
1359. 20. december265Tingsvidne af Lunds byting om arve- og panteforhold vedrørende en gård i Lund.
1359. 21. december266Niels Hase pantsætter sit gods i Vinkel sogn til Esger Pallesen for syv mark sølv.
1359.267Herr Benedikt v. Ahlefeld den ældre af Grimstrup oplader kong Valdemar Ålholm for en gæld på 2000 lødige mark.
1359.268Herr Jakob Jensen af Markie pantsætter sin hovedgård i Markie med mere gods til Anders Nielsen af Skabersjö for 500 mark sølv.
1359.269Orfejdebreve til kong Valdemar 4. Atterdag i anledning af Niels Bugges død.
13[5]9.270Vor kloster bortforpagter gods i Yding til Lyder Kale på livstid.
1359.271Lyder Kales genbrev til Vor kloster.
1359.272Adkomstbrev (for Ring kloster) på gods i Torrild.
1359.273Jakob Gudmundsen skøder gods i Hyllinge til herr Peder Bæger.
1359.274Niels Uffesen af Paddeborg skøder gods til kong Valdemar.
1359.275Jens Nielsen af Kragerup, ridder, kvitterer Jens Pedersen af Lammegade for syv mark sølv for sit gods i Ulkestrup.
1359.276Gældsbrev af Niels Hak.
1359.277Borgmester Jens Pedersen sælger en gård i Ripa til Åhus hospital.
1359.278Optegnelse af Johan Wittenborg om handelsforetagender på Skånemarkedet.
[f. 1359. 13. juli]279Rådet i Greifswald beder rådet i Stralsund om at hæve fredløshedsdommen over deres medborger Køpeke Moltow, fordi sagen allerede er pådømt i Danmark og ikke hører under Stralsunds jurisdiktion.
[f. 1359. maj-juni]280Rådet i Greifswald beder påny rådet i Stralsund om at hæve fredløshedsdommen over deres medborger Køpeke Moltow, dels fordi sagen ikke hører under Stralsunds jurisdiktion, dels fordi hans forseelse er begået og allerede bødet i København.
[1359-63]281Kong Valdemar 4. Atterdags brev til sin søn.
forrige næste