forrige næste
DatoStedNr.Regest
1361. 3. januar0MReg. Dan. nr. *2391; Dipl. Svec. VIII 6 nr. 6411, udgår som svensk brev.
1361. 7. januarLund1Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster borgerne i Lunds privilegier i anledning af, at deres tidligere privilegier er brændt, og tager dem under sin beskyttelse.
1361. 9. januarTønder2Klaus Limbæk, kaldet Mulerth, Jens Nielsen, Niels Hase, riddere, og 18 andre gejstlige og verdslige bevidner, at hertug Valdemar af Sønderjylland har skødet sine og hertugdømmets rettigheder i Møgeltønder sogn til Ribe bispestol.
1361. 12. januar3Ridderen Peder Larsen indtræder i stedet for den afdøde Jakob Basse som forlover for overenskomsten af 1360 10. august mellem kong Valdemar og hertug Albrecht 2. af Mecklenburg (Dipl. Dan. 3. rk. V nr. 352).
1361. 12. januar4Johan v. Plessen, mecklenburgsk væbner, indtræder i stedet for den afdøde Tønnes Schönfeld som forlover for overenskomsten af 1360 10. august mellem hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og hertug Erik 2. af Sachsen (Dipl. Dan. 3. rk. V nr. 355).
1361. 22. januarErengisle Sunesson Jarl til borgmestre og råd i Reval om sin tjener Herman Hermansson Berkop, som er udeblevet med hans kogge.
1361. o. 2. februar5Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Herbord Kule og Godeke v. Reval har overgivet de 36 mark lybsk, som de havde i varetægt på ridderen Jakob Splitafs vegne, til ridderens notar hr. Henrik Detmestorp.
1361. 5. februar-10. marts6Indførelse i Rostocks stadsbog om, at Henrik Sehusen og Henrik Kruse har lovet rådmændene i Rostock skadesløsholdelse for deres løfte til rådmændene i Nykøbing og til deres medborger Henrik Dondeman.
1361. 10. februar7Jens Olufsen pantsætter sit gods i Østofte til herr Benedikt v. Ahlefeld for 60 lødige mark.
1361. 13. februar7MReg. Dan. nr.*2392: 1361. 13. februar hører til år 1351. 5. marts og vedrører ikke Danmark, jf. Dipl. Svec. VI 281 nr. 4688.
1361. 19. februarÅhus8Kong Valdemar 4. Atterdag tager indbyggerne i Åhus under sin beskyttelse og stadfæster de privilegier, som er givet dem af tidligere konger i Danmark.
1361. 20. februarWestminster9Kong Edvard 3. af England meddeler kong Magnus af 'Norge', at ni engelske købmænd har beklaget sig over, at da de 'med et skib, som i England var blevet ladet med tøj og forskelligt andet gods og købmandsvarer til en værdi af 2000 mark og fragtet til de skånske egne', på grund af storm lagde ind under den norske kyst, hvor de bragte deres gods i sikkerhed på strandbredden, blev dette gods beslaglagt af den norske konges mænd, hvorfor kong Edvard beder kong Magnus at skaffe de engelske købmænd deres gods tilbage eller sørge for, at de får erstatning.
1361. 22. februar10Sognepræsten i Barsebäck overdrager dominikanerne i Lund nogle panter, som herr Ludvig havde givet ham.
1361. 22. februar11Kong Valdemar 4. Atterdag tager indbyggerne i Væ under sin beskyttelse og stadfæster de privilegier, som er givet dem af tidligere konger i Danmark.
1361. 24. februar11MReg. Dan. nr. 2466, se [1362]. 24. februar, nr. 156.
1361. 1. martsLund12Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster de privilegier, som de spedalske i Lund har fået af tidligere konger i Danmark.
1361. 4. marts13Jakob Halvegge pantsætter sit gods i Avnstrup i Ringsted herred til hr. Kristoffer Eriksen for 3½ mark sølv.
1361. 5. marts14Testamente af Detmar Raven, borger i Lübeck.
1361. 6. martsLübeck15Hertug Erik 2. af Sachsen(-Lauenburg) slutter en treårig våbenstilstand med Lübeck, at regne til pinsedag, under forbehold af den tjeneste, han skylder kongen af Danmark.
1361. 6. martsLübeck16Lübecks genbrev til foregående brev.
1361. 7. martsLund17Kong Valdemar 4. Atterdag stævner Mogens Hågensen i Villands herred for kongens retterting i Lund.
1361. 7. marts18Niels Tuesen af Tangå erkender, at Absalon Pedersen har indløst tre pantsatte gårde i Tårup.
1361. 10. martsRingsted19Stig Andersen, ridder, skænker Antvorskov kloster Tygestrup med mere gods til sjælefrelse for sig selv, sine forældre, sin hustru og sine børn.
1361. 13. martsLund20Kong Valdemar 4. Atterdag stævner for anden gang Mogens Hågensen i Villands herred for kongens retterting i Lund.
1361. 15. martsLund21Prælater og kapitel i Lund beder pave Innocens 6. om at stadfæste valget af Niels Jensen til ærkebiskop af Lund.
1361. 15. martsLund22Testamente af Jens Stigsen, ærkedegn i Lund.
1361. 20. marts23Kong Valdemar 4. Atterdag stævner for tredje gang Mogens Hågensen i Villands herred for kongens retterting.
1361. 24. martsAvignon24Guillelmus Guilaberti, kannik i Narbonne og apostolisk kollektor i kirkeprovinsen sammesteds, indbetaler 623 floriner i annatafgifter for Narbonne stift til det apostoliske kammer 'ved herr Johannes Guilaberti, kollektor i Danmark'.
1361. 27. martsLund25Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Folkvin Andersen på kongens retterting har erkendt at skylde en borger i Lund ½ mark korn og 3 mark penge.
1361. 29. martsLund26Kong Valdemar 4. Atterdag stævner for fjerde gang Mogens Hågensen i Villands herred for kongens retterting.
1361. 2. april27Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1360 17. juli.
1361. 4. aprilLund28Niels, udvalgt ærkebiskop af Lund, tilstår kannikerne i Lund ret til et nådsensår og overlader dem visse ærkebiskoppelige rettigheder.
1361. o. 11. april29Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Torkil Åstredsen Skytte skylder Dankward v. See 90 mark lybsk, for hvilke han skal betale 46 fad sildeolie i Falsterbo.
1361. 14. aprilLund30Niels, (udvalgt ærkebiskop af Lund), giver Torkil Nielsen af Gladsaw kvittering for hans forvaltning af ærkebispestolens gods og indtægter.
[1361]. 18. april31Rådet i Lübeck meddeler rådet i Lüneburg, at udsendingene til kong Valdemar er vendt tilbage, og at en hansedag er berammet til 2. maj i Lübeck.
1361. 20. aprilAvignon32Pave Innocens 6. giver Jakob Jermer, præst i Lunds stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
1361. 23. april32MActa Pont. VII 96 nr. 5408, udelades i Dipl. Dan.; den Alardus, der får tilladelse af paven til at vælge skriftefader, er præst i Gustow på Rügen 'Roskildensis diocesis”.
1361. 23. aprilAvignon33Biskop Wipert af Ratzeburg og hertug Erik 2. af Sachsen ansøger pave Innocens 6. om, at Volrad v. Dorne, doktor i lovkyndighed og kannik ved kirkerne i Schwerin, Slesvig og Güstrow, må blive provideret med Vor Frue kirke i Wismar.
1361. 25. april34Biskop Mogens af Børglum, kongens høvedsmand i Ålborg, pantsætter sit bispegods i Bodum og Ydby sogne til Esger Jensen Hagel for 50 mark sølv.
1361. 28. aprilAvignon35Pave Innocens 6. tillader biskop Niels af Odense at lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
1361. 28. aprilAvignon36Pave Innocens 6. tillader biskop Peder af Ribe at lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
1361. 29. aprilLund37Jens Rønning, kantor i Lund, og hans broder Absalon giver deres slægtning Anders Gregersen Rønning fuldmagt til at indløse og atter pantsætte alt deres fædrene og mødrene gods på Sjælland, Fyn, i Sønderjylland, Nørrejylland og Frisland.
1361. 30. april38Nils Erlandsson oplader sit gods i Pilås, Harshult og Viås til sin slægtning Arvid Bentsen til gengæld for dennes gård Tåringe i Halland samt 120 mark svensk.
[e. 1361. 30. april].39Nils Erlandsson genafstår Töringe til sin slægtning Arvid Bentsen.
1361. 1. majStockholm40Kong Magnus af Sverige advarer staden Visby mod et truende angreb fra hans fjender.
1361. 1. maj40MActa Pont. VII 97 nr. 5410: Pave Innocens 6. bekræfter valget af Henrik Biskop til provst i Lübeck og tildeler den pavelige nuntius Johannes Guilaberti kanonikat og præbende sammesteds, medtages ikke i Dipl. Dan.
1361. 3. majKalundborg41Kong Valdemar 4. Atterdag tager spedalskhuset i Kalundborg under sin beskyttelse, fritager det for leding, sagefald, inne, stud og andre ydelser til kongen og giver det jurisdiktion over dets husstande.
1361. 3. maj42Niels Esgersen forpligter sig til at hjemle gods i Allestrup og Gjerrild for hr. Stig Andersen.
1361. 4. majRostock43Råd og borgerskab i Rostock skænker Johan Moltke af Teutenwinkel, ridder, hans fætre og arvinger indløsningsretten til Teutenwinkel og andet gods og lover, når indløsningen er sket, at overgive ham alle breve, de har modtaget i denne sag, herunder 'kong Eriks brev, som lyder på dette gods' (jf. DRB II 5 nr. 215).
1361. 8. majKalvslund herredsting44Tingsvidne af Kalvslund herredsting om, at Frederik, søn af afdøde rådmand Jon Bonde i Ribe, har skødet jord i Lusby og Farup til ærkedegnen Åstred, som atter skødede det til domkirken i Ribe.
1361. 15. maj45Henrik Pedersen og Peder Henriksen pantsætter gods i Åløkke til Rikard Reinekesen, borger i Odense.
1361. 19. majRostock46Stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund og Stettin slutter overenskomst om udredningen af de 4000 mark, som skal ydes kong Valdemar for hansekøbmændenes friheder i Danmark og Skåne.
[1361]. 19. maj47Rådet i Rostock tilråder rådet i Greifswald at tilslutte sig stæderne Lübeck, Hamburg, Stralsund, Stettin, Wismar og Rostock i forhandlingerne med kong Valdemar om stædernes friheder og ikke gøre krav på særprivilegier. I en efterskrift indbydes Greifswald, Demmin og Anklam til en hansedag i Lübeck den 24. juni, hvor forholdet til landefyrsterne skal drøftes.
1361. 19. maj48Ingvar Nielsen af Fårdrup pantsætter en gård i Radsted til Peder Storm.
1361. 20. majKiel49Emeke Tornor, rådmand i Kiel, testamenterer bl. a. 'mine får, som jeg har i Schïnkirchen og Königsförde' til fromme formål, at anvende efter testamentseksekutorernes bestemmelse.
1361. 24. majWismar50Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg erkender, at ridderen Otto v. Dewitz har lånt ham 30 mark lybsk i Mecklenburg, samt 100 mark lybsk, 'hvilke han lånte os i rede penge i Skåne'.
1361. 25. majGreifswald51Rådet i Greifswald tiltræder Lübecks, Wismars, Rostocks, Stralsunds og Stettins overenskomst (nr. 46) om udredelsen af de 4000 mark, der skal erlægges for privilegierne i Danmark og Skåne, og forpligter sig til at betale samme rate som Stettin.
1361. 25. maj-1362. 15. august52Indførelse i en stadsbog i Stralsund om, at Didrik Myntenbeke har gendrevet beskyldninger, der var rejst mod ham i breve fra Lund og Helsingborg.
1361. 27. maj53Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om arven efter Martin v. Havene, der bl.a. har ejet en bod i Falsterbo.
1361. 29. majLund54Kong Valdemar 4. Atterdag dømmer Peder Nielsen skyldig i forhaling af sagen med Oluf Nielsen om Gyurthelykke.
1361. 1. juni54MActa Pont. VII 97 nr. 5411, se bemærkningen til nr. 33.
1361. 2. juni55Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg lover at betale ridderen Fikke Moltke og hans broder Henneke Moltke, kaldede af Strietfeld, og deres fætter Johan Moltke, kaldet af Teutenwinkel, 5000 mark lybsk 'af den første indbetaling, der bliver ydet, erlagt eller sker til os og vore arvinger i Danmark, Sverige eller i Tyskland'; disse penge skal afregnes i den sum, for hvilken hertugen har pantsat dem Boizenburg.
1361. 5. juniAvignon56Pave Innocens 6. giver Jens Mikkelsen, præst i Ribe stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
[1361. o. 5. juni]Avignon57Pave Innocens 6. giver Mogens Nielsen, præst i Odense stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
1361. 19. juniEdoms herredsting58Indbyggerne i Edoms herred giver indbyggerne i Hamburg frit lejde indtil 1362 1. maj.
1361. 23. juniAvignon59Den pavelige kammermester Arnaldus, ærkebiskop af Auch, kvitterer biskop Niels af Slesvig for betaling af en del af sine servispenge og giver ham udsættelse til juledag med resten.
1361. 24. juni60Odvard v. Lode erkender, at Henrik og Henneke v. Lode har solgt gården Wolghe og landsbyerne Wolghe og Auwariculla i Estland til Henrik Wacke med alt dette gods' tilliggende, således som deres fader Nicolaus v. Lode 'havde fået og besiddet det af Danmarks konge og af den preussiske højmester.'
1361. 24. juniStockholm61Kong Magnus af Sverige pantsætter Åkers, Selebo og Daga hundrede samt Strängnäs stad og gården Gorsinge til Peder Due for 1000 mark sølv, som han skylder denne for de tab, denne har lidt i hans tjeneste.
1361. 26. juniLø herredsting62Tord Jensen Wreth skøder sit gods i Vester-Højst til klostret i Løgum.
1361. 29. juni63Kong Håkon 6. af Norge træffer med samtykke af sin fader kong Magnus og efter sine rådgiveres råd aftale med grev Henrik 2. af Holsten om, at han skal ægte grevens søster Elisabeth, hvorefter 'alle de trufne aftaler om tjenesteydelser og alle de artikler, der blev forhandlet i Lund', skal træde i kraft i forholdet til greverne Henrik og Klaus af Holsten. Blandt vidnerne 'Erik Kjeldsen (Krognos), væbner'.
[o. 1361?]. 6. juli64Peder Eskilsen meddeler Stralsund, at der vil finde almindelig nedsaltning af sild sted på Hven til efteråret.
1361. 10. juli64MActa Pont. VII 98 nr. 5412, se 1360. 17. juni, Dipl. Dan. 3. rk. V nr. 331.
1361. o. 10. juliOdense65Biskop Niels af Odense erklærer, at Anders Jensen af Lumby har afstået alle sine rettigheder til nogle jorder i Bare-Brøndstrup, der er skænket til lys i Skamby kirke.
1361 (?). 16. juli66Mogens Nielsen, kannik i Ribe, lover som befuldmægtiget for Peder Bodulvsen, kantor i Lund, at betale 12 floriner i annatafgift af kantorembedet.
1361. 24. juli67Testamente af Johan Oldenvere, borger i Lübeck.
1361. 25. juli68Volrad v. Mummendorp sælger en årlig ydelse på ti mark lybsk af sin landsby Deventze, Giekau sogn, til Albert Stralendorp, kannik i Århus, for 100 mark lybsk.
1361. 29. juli69Kong Valdemar 4. Atterdag og hans søn hertug Kristoffer stadfæster Visbys privilegier, giver borgerne samme rettigheder på forstranden i Danmark som danske borgere, tilstår dem sikkerhed for deres gods i sit rige og bekræfter stadens gamle møntrettighed.
1361. 1. augustGreifswald70Reces af hansedagen i Greifswald.
1361. 9. augustBeggerow71Markgrev Ludvig Romeren af Brandenburg, hertug Barnim 3. af Pommern-Stettin, hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og junkerne Bernhard og Laurentius af Werle slutter landefred. 'Og vi hertug Barnim inddrager i denne landefred biskoppen af Kammin lige som os selv samt kong Valdemar af Danmark og kong Kasimir af Polen; og vi hertug Albrecht af Mecklenburg inddrager i denne landefred kong Valdemar af Danmark og hertug Kristoffer af Lolland'.
1361. 11. augustAvignon72Pave Innocens 6. overdrager Niels Pedersen, degn i Roskilde stift, et kanonikat og præbenden Tierp i Uppsala domkirke.
1361. 11. augustAvignon73Pave Innocens 6. pålægger ærkebiskoppen af Riga, biskoppen af Växjö og dekanen ved St. Agricol i Avignon at indføre Niels Pedersen i et kanonikat og præbenden Tierp i Uppsala domkirke.
1361. 14. august74Henneke Andersen Skytte pantsætter tre brydegårde i Ladager og en i Holtug til sin halvbroder Mogens Pedersen for 26 mark sølv.
1361. 15. augustStockholm75Kong Magnus af Sverige erklærer, at han på grund af rigets nødstilstand og under passende garantier har opnået ærkebispen af Uppsalas og hans lydbispers samt kapitlernes samtykke til at låne 4400 mark svensk af indsamlede penge til pavestolen, 'for at vi på hensigtsmæssig måde og mandig vis kan stække vor nabos, den herre kong Valdemar af Danmarks magt, han, som efter hemmeligt at have samlet en talrig hær, os og vore undersåtter uafvidende, nu på grusom måde har angrebet vore lande Gotland og Öland med brand, drab og rov, og for at vi med styrker, samlede i Guds navn, kan afværge de endnu alvorligere overgreb, hvormed han truer os og riget.'
1361. 24. august75MReg. Dan. nr.*2403: grev Adolf af Holsten overlader Henrik Blokke 10 mark indtægt af færgen til Femern, udelades i Dipl. Dan.
1361. 31. augustAvignon76Pave Innocens 6. udnævner biskop Bertram af Lübeck til det apostoliske sædes nuntius i Danmark, Sverige og Norge med det formål at inddrive de afgifter, der tilkommer pavestolen i disse riger, i overensstemmelse med instrukserne til tidligere nuntier.
1361. 5. septemberAvignon77Pave Innocens 6. beder kong Valdemar 4. Atterdag om at støtte den pavelige nuntius biskop Bertram af Lübeck i hans virksomhed.
1361. 7. september78Testamente af Tideman Berbom, borger i Lübeck.
1361. 7. septemberGreifswald79Reces af hansedagen i Greifswald.
1361. 8. september80Kongerne Magnus og Håkon 6. af Sverige og Norge slutter forbund med Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Stettin, Kolberg, Bremen og Kiel mod kong Valdemar 4. Atterdag.
1361. 9. september81Hansestædernes genbrev til nr. 80.
1361. 9. september82Befuldmægtigede udsendinge fra Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Stettin, Kolberg, Bremen og Kiel afgiver erklæring om, hvilke krigsstyrker de har forpligtet sig til at opstille i krigen mod kong Valdemar af Danmark.
1361. 9. septemberGreifswald83Kongerne Magnus og Håkon 6. af Sverige og Norge stadfæster hansestædernes privilegier i Sverige, Norge og Skåne og udvider dem på visse punkter.
[1361]. 22. septemberLödöse84Kong Håkon 6. af Norge forsikrer Lübeck og de øvrige søstæder om, at han agter at overholde de aftaler (nr. 80-83), der er truffet mellem de svenske udsendinge og hansestæderne, under forudsætning af, at den aftalte hjælp ydes.
1361. 25. septemberAvignon85Niels Pedersen Brun, præst i Slesvig stift, ansøger pave Innocens 6. om stadfæstelse på biskop Niels af Slesvigs overdragelse af provstiet Barvidsyssel til ham.
1361. 27. september86Niels Friis af Stollig mageskifter sit gods i Borg til klostret i Løgum og får til gengæld dettes gods i Genner.
1361. 29. september87Peder Lok fritager grev Henrik af Gleichen, hans svende og medlovere for det løfte, de har givet ham, Jens Råbuk og andre af kong Valdemar 4. Atterdags svende i anledning af en tilfangetagelse på Bornholm.
1361. 1. oktoberPlön88Grev Adolf 7. og grevinde Mirislav af Holsten erklærer at skylde deres foged Rudolf Tynapped 400 mark lybsk og lover at pantsætte ham 'borgen Glambek og landet Femern', hvis han bliver afsat fra sin stilling som foged eller fratræder den.
[1361?]. 1. oktober89Rådet i Greifswald meddeler rådet i Stralsund, at det først må tale med andre stæder og adelsmænd, førend det kan tage stilling til hr. Henning Podebusks henvendelse, og fraråder, at stæderne direkte retter henvendelse til hertug Barnim 4. af Pommern-Wolgast om hvervning af hans vasaller, da hertugen hælder til kong Valdemars parti.
1361. 2. oktoberKalleby90Lyder Storm og hans arvinger pantsætter et bol i Skaleby til Vor Frue kapel i Kalleby for 15 mark lybsk.
1361. 8. oktober91Peder Nielsen, høvedsmand på Helsingborg, fritager brevviseren Harald for fangenskab og løsepenge under forudsætning af, at Harald allerede har frigjort sig hos Klaus v. Hoo.
1361. 21. oktoberAvignon92Jens Mikkelsen, befuldmægtiget for Niels Pedersen Brun, provst i Barvid syssel, betaler på dennes vegne halvdelen af provstiets årsindtægt til det apostoliske kammer og lover at betale merværdien, hvis årsindtægten er større.
1361. 23. oktoberAvignon93Peder Simonsen, gejstlig i Lunds stift, ansøger pave Innocens 6. om stadfæstelse på stiftsbiskoppens overdragelse af sognekirken St. Nikolaj i Lund til ham.
1361. 23. oktoberAvignon94Pave Innocens 6. stadfæster ærkebiskop Jakobs overdragelse af provstiet i Lund til Niels Jakobsen, samt ærkebiskop Niels' overdragelse til samme af det kanonikat og den præbende, som den tidligere provst Niels Absalonsen havde siddet inde med sammesteds, uanset at Niels Jakobsen har kanonikat og præbende i Roskilde.
1361. 23. oktoberAvignon95Pave Innocens 6. pålægger abbeden i Ryd kloster, prioren i Odense og provsten i Lund at indføre kanniken Jens Mikkelsen i provstiet Vidå ved kirken i Slesvig.
1361. 23. oktoberAvignon96Daniel Nielsen, præst i Odense stift, ansøger pave Innocens 6. om tilladelse til at opnå et andet kirkeligt beneficium end det, han tidligere har fået, da dette er ødelagt på grund af krig og den store dødelighed.
1361. 25. oktoberAvignon97Pave Innocens 6. udnævner Niels, kannik i Lund, til ærkebiskop.
1361. 25. oktoberAvignon98Pave Innocens 6. pålægger kapitlet i Lund at vise den udvalgte ærkebiskop Niels af Lund lydighed og ærbødighed. A: tabt — Aa: Reg.Aven. 147 f.223r med taksten XXVI.
1361. 25. oktoberAvignon99Pave Innocens 6. pålægger gejstligheden i Lunds stad og stift at vise den udvalgte ærkebiskop Niels lydighed og ærbødighed. A: tabt — Aa: Reg.Aven, 147 f.223r med taksten XXVI.
1361. 25. oktoberAvignon100Pave Innocens 6. pålægger menigheden i Lunds stad og stift at vise den udvalgte ærkebiskop Niels lydighed og ærbødighed.
1361. 25. oktoberAvignon101Pave Innocens 6. pålægger alle vasaller under kirken i Lund at vise den udvalgte ærkebiskop Niels troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.
1361. 25. oktoberAvignon102Pave Innocens 6. meddeler Danmarks biskopper udnævnelsen af Niels til ærkebiskop af Lund.
1361. 25. oktoberAvignon103Pave Innocens 6. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag udnævnelsen af Niels til ærkebiskop af Lund.
1361. [30. oktober]Viborg landsting104Bisperne Peder af Viborg, Povl af Århus, Mogens af Børglum m.fl. riddere og væbnere bevidner, at Stig Andersen af Bjørnholm, ridder, på Viborg landsting har skødet gods i Sangstrup til domkirken i Århus til afholdelse af hans årtid.
1361. 13. november105Antvorskov kloster pantsætter en gård i Sønderup til Jens Mogensen for 5 mark sølv.
[1361]. 19. november106Rådet i Lübeck meddeler rådet i Reval, at hansestæderne og den tyske orden på mødet i Greifswald den 1. august er enedes om at forbyde al handel på Danmark og Skåne og at pålægge alle skibe og alt gods en told indtil næste mikkelsdag, samt anmoder det om at tiltræde det forbund, der er indgået mellem stæderne og kongerne Magnus og Håkon 6. af Sverige og Norge mod kong Valdemar.
1361. 20. november107Optegnelse om, at ærkebiskop Niels af Lund har lovet at betale sin forgænger ærkebiskop Jakobs og sine egne servispenge.
13(6)1(?). 20. november108Biskop Peder af Viborg erklærer, at Vitskøl kloster af gæstfrihed, ikke som gæsteri, har ydet ham det nødvendige, da han besøgte klostret.
1361. 21. novemberNeumünster-Bordesholm109Henrik, prior, Johan Poretz, regelbundne kanniker, og det menige konvent i klostret Neumünster-Bordesholm meddeler den udvalgte ærkebiskop Albrecht af Bremen, at de sender en befuldmægtiget til ham for at få fuldbyrdet annekteringen af sognekirken i Kiel. Blandt vidnerne: 'Markvard, Hartvig, brødre, kaldet Wulf, legmænd fra Slesvig stift .....'
[1361-75]. 22. november110Testamente af Niels Pose, kannik i Lund.
1361. 25. november111Peder Jensen Brun, borger i Roskilde, skøder sin gård med et stenhus til møntmesteren Jens Eskilsen.
1361. 30. november111MReg. Dan. nr.*2414; det anførte citat stammer fra brevet af 1363. 13. januar, nr. 298.
1361. 4. decemberHagenskov112Johan Breyde, væbner, kvitterer greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten for de tab, han har lidt i deres tjeneste.
1361. 12. decemberRostock113Peder Svendsen fra Stegeborg og Henneke og Konrad Berkhane (i Rostock) sværger orfejde på grund af ulovlig handel på Danmark.
1361. [e. 12. december]114Johan v. Lübeck, Henrik Wolders, Heine Ove, Nicolaus Köster, Peter Telghener, Henrik v. Wittow, Albrecht Hoppe, Hans v.d. Wedeme, Henrik Bakwerk og Gözeke Klinkrode sværger orfejde, fordi de den 2. marts 1361 har plyndret danske søfarende på Warnow og er blevet dømt herfor.
1361. 13. december115Johan Breyde kvitterer greverne Johan 3. og Adolf 7. af Holsten for 155 mark.
1361. 20. december116Testamente af Johan Stocken.
1361. 28. decemberAvignon117Ridderen Henrik Spliet, herre til Steghen, kongen af Frankrigs vasal og råd hos hertugen af Berry og Jacques de Bourbon, greve de la Marche, ansøger pave Innocens 6. om tilståelse af syndsforladelse i dødens stund til ham og 20 andre og om, at hans farbroder Hartvig Spliet, sognepræst i Svans, ved provision må fået kanonikat med ventebrev på præbende ved kirkerne i (Hamburg eller) i Bremen.
1361. 31. december118Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Innocens 6. om stadfæstelse på sin indstiftelse af kapeller på borgene Vordingborg, Kalundborg, Søborg, Gurre, Korsør og København og beder om tilladelse til at indstifte fire ny kapeller.
1361. 31. decemberAvignon119Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Innocens 6. om, at alle, der besøger de i nr. 118. nævnte kapeller, får eet år og een kvadragene af den dem pålagte kirkebod eftergivet.
1361. 31. decemberAvignon120Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Innocens 6. om tilladelse til at flytte dominikanerklostret i Helsingborg, franciskanerklostret i Kalundborg og nonneklostret i Ålborg, da de ligger for nær ved borgene sammesteds.
1361. 31. decemberAvignon121Pave Innocens 6. overdrager kong Valdemar 4. Atterdags sendemand Niels Jakobsen, provst i Lund, den præbende ved kirken i Roskilde, som ærkebiskop Niels af Lund sad inde med ved sin udnævnelse.
1361. 31. decemberAvignon122Pave Innocens 6. pålægger biskoppen af Lübeck, abbeden i Esrom kloster og dekanen ved St. Agricol i Avignon at indføre kong Valdemar 4. Atterdags sendemand Niels Jakobsen, provst i Lund, i en præbende ved kirken i Roskilde.
1361. 31. decemberAvignon123Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Innocens 6. om, at præsten Henrik Werners fra Schwerin stift ved provision må få det kanonikat og den mindre præbende ved kirken sammesteds, der er ledige ved Gerhard Ravens død.
1361124Rubrik i de pavelige regnskaber, der viser, at intet er indbetalt i dette år fra kollektoren i Danmark, Sverige og Norge.
1361125Jens Tuesen pantsætter sine to gårde i Lundby og Tjæreby til Bo Pedersen.
1361126Hr. Erland Kalv pantsætter gården Åkær til biskop Povl af Århus.
1361127Herr Jakob Jensen pantsætter gods i Stora Bedinge til Peder Jensen.
1361128Herr Anders Nielsen af Skabersjö pantsætter hovedgården Markie til herr Jakob Bæger.
1361129Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer fru Katerine, enke efter Aleksander, gods i Törringe.
1361129MYngre Kalundborgske reg. XXV, 40, se nr. 45.
1361130Herr Palle Jensen oplader sit gods i Hansted til Voer kloster.
1361131Troels Jonsen af Stensballe skøder sine rettigheder i Flensted til Øm kloster.
1361132Hartvig Spegs skødebrev på alt sit gods, specielt i Galten.
1361133Skøde på gods i Fussing og Bjerregrav.
1361133MViborg stifts reg., ÆA. II 145 se: 1360 eller 1361, Dipl. Dan. 3. rk. V nr. 411.
1361134Maren Albertsdatter skøder gods til Vestervig kloster.
1361135Abbed Troels i Essenbæk skøder gods i Ølst til Bodil, enke efter Jens Pedersen.
1361136Biskop Henrik af Roskilde overlader herr Valdemar Sappi altergods i Vordingborg.
1361137Herr Jakob Nielsen mageskifter gods med Antvorskov kloster.
[1361-75]138Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer Antvorskov kloster jord i Holme.
1361139Knud Pedersen Røde pantsætter gods til Bo Dørsvend.
1361140Ingefred forpagter Hundshale ved Slagelse af bispen i Roskilde.
1361141Niels Kalemand pantsætter sit gods til Jens Nielsen.
1361Holebygård142Hertug Kristoffer af Lolland bevidner, at Ingvar Nielsen har pantsat en gård i Radsted til Peder Storm.
1361143Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster de privilegier, som tidligere danske konger har givet Bosjø kloster.
1361144Kong Valdemar 4. Atterdag tager Åhus' hospital under sin beskyttelse.
1361145Hamburgs kæmnerregnskab.
1361 u.d.145MReg. Dan. nr.*2420, Hanserecesse I 336-37, medtages ikke i Dipl. Dan. som skrå for Novgorod
[1361-62]146Rådet i Lübeck beder Didrik Høken og Heine Breyde, officialer på Glambek, om at frigive et lybsk skib, da de ombordværende 10 læster sild ikke er nedsaltede i Skåne.
[1361-1379]147Niels Jonsen, ærkebiskop i Lund, stadfæster, at dekanen skal have bispetiende af de sognekirker, der er annekteret til dekanatet.
[1361-1379]148Ærkebiskop Niels af Lund og flere andre bisper udsteder afladsbrev til Åhus hospital.
[1361-91?]149Hartvig Spliet udsteder brev angående Tralendorf..
[f. 1362]149MReg. Dan. nr.*2424, medtages ikke, da brevet vedrører interne forhold på Femern.
forrige næste