forrige næste
DatoStedNr.Regest
1362. 7. januarAvignon150Niels Jakobsen, kannik i Roskilde, forpligter sig til at betale halvdelen af første års indtægt af sit kanonikat og sin præbende i Roskilde til det pavelige kammer.
1362. 7. januarAvignon151Niels Jakobsen, provst i Lund, forpligter sig til at betale halvdelen af første års indtægt af provsti, kanonikat og præbende i Lund til det pavelige kammer.
1362. 7. januar152Jens Mikkelsen, som 1361 23. oktober var blevet provideret med provstiet Vidå ved kirken i Slesvig, forpligter sig til at betale halvdelen af første års indtægt af provstiet til det pavelige kammer.
1362. 2. februar153Bent Byg, ridder, anbefaler sin svend Lars Jakobsen til alle, hvem denne henvender sig til.
1362. 11. februar154Mathias Håkonsen pantsætter sin hustru Merete Filipsdatters gods i Halland, som hun har fået som morgengave af sin tidligere ægtefælle hr. Sigvid Trane, til Ebbe Piik for 160 mark svensk.
1362. e. 22. februar155Bernhard Kopman og Henrik Pilgrim, vinmestre i staden Rostock, aflægger regnskab, bl.a. over udgifter i forbindelse med borgmesteren Arnold Kröpelins og rådmændene Henrik Vreses, Lambert Rodes og Johan Kyritz' rejse til Danmark.
[1362]. 24. februar156Rådet i Wismar sender rådet i Rostock et brev fra Lübeck, hvori berettes, at man i hansestædernes navn og med grev Henrik 2. af Holstens billigelse har sluttet fred med hertug Erik 2. af Sachsen, som dog har forbeholdt sig at yde kongen af Danmark hjælp.
1362. 26. februar156MReg. Dan. nr. 2485*, udgår (Henricum episcopum Sleswicensem er fejl for Henricum Biscop prepositum ecclesie Lubicensis), trykt Acta Pont. Svec. Cam. I 2, 653 nr. 631. — Dipl. Svec. VIII 164 nr. 6590
1362. 12. martsAvignon157Pave Innocens 6. pålægger ærkedegnene i Gent og Hittfeld og skatmesteren ved kirken i Slesvig at indføre Henrik Biskop i provstiet ved kirken i Bremen.
[o. 1362-1364]. 12. martsRoskilde158Torben Isaksen overdrager med sine arvingers samtykke alt sit gods i Halland til Æbelholt kloster som tak, fordi St. Vilhelm har helbredt ham.
1362. o. 12. marts159Erland Kalv, ridder, skøder en skov i Mønsted sogn til Viborg domkirkes bygningsfond.
[f. 1362. 20. marts?]160Forlig i en strid mellem Jens Troelsen, væbner, og Niels Hak af Hyby.
1362. 20. marts161Herr Anders Nielsen af Skabersjø forpligter sig til ikke at beholde breve, som kan blive til skade for Maren, herr Niels Haks enke.
1362. 20. martsGottorp162Brand v. Appeldorn kvitterer greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten for sin sold. 'Givet og skrevet på borgen Gottorp i det Herrens år 1362 på søndagen, da man synger Oculi mei semper'.
1362. 26. marts163Niels Jakobsen Vogn skøder sit gods i Lille-Reersø til Herman Degn.
1362. 27. marts164Fire væbnere forpligter sig til indtil mikkelsdag at tjene staden Bremen på den kogge, som Bremen udsender mod kongen af Danmark, samt yderligere at stille to skytter og tre knægte.
1362. 4. april165Herr Palle Jensen pantsætter sit gods i Vedby til Jens Sommer, kannik i Lund.
1362. 10. april166Stig Andersen og Klaus Limbæk, riddere, træffer aftale om ægteskab mellem Stig Andersens sønnesøn Jens Uffesen og Klaus Limbæks datter Elisabeth.
[1362]. 11. april167Rådet i Stralsund svarer rådet i Lübeck, at de er villige til at bære deres del af udgifterne ved udrustningen af de skibe, der skal stilles til rådighed for den svenske og den norske konge, og beretter, at to skibe med kong Valdemars mænd er stationeret ved Møn.
1362. o. 23. aprilTybjerg herredsting168Peder Troelsen af Tyvelse skøder sit gods i Åse til Sorø kloster til en årtid for sig og sine slægtninge.
1362. 23. aprilAvignon169Pave Innocens 6. pålægger provst Wilken i St. Georgskloster i Stade efter en ansøgning af 'Florentius Hase, præst ved Vor Frue sognekirke i Kampen i Slesvig stift' at skaffe sognekirken i Kampen det gods tilbage, som er blevet frataget denne.
1362. 24. april170Mogens, biskop af Børglum og kongens høvedsmand i Ålborg, giver Herman Nyenborg og fem andre borgere i Hamburg samt deres søfolk frit lejde under deres rejse til og fra Ålborg.
1362. 24. april170MActa Pont. VII 103 nr. 5421, se Dipl. Dan. 3. rk. III nr. 551.
1362. o. 24. april171Biskop Henrik af Roskilde stadfæster et mageskifte mellem Reerslev kirke, der får gods i Sønderød, og Sorø kloster, der får gods i Solbjerg.
1362. 8. majAvignon172Pave Innocens 6. sender palliet til ærkebiskop Niels af Lund.
1362. 8. majAvignon173Pave Innocens 6. pålægger biskopperne af Roskilde og Odense at tildele Niels, udvalgt ærkebiskop af Lund, palliet.
1362. 10. maj174Luder v. Owe, ridder, sælger 10⅚ bol i Schervestorpe i Giekau sogn i Holsten til biskop Bertram af Lübeck 'for 400 mark lybsk, som fuldtud er betalt mig ... Givet i det Herrens år 1362 på Gordians og Epimachus dag'.
1362. 11. maj174MDipl. Norv. VI 297 nr. 255 — Reg. Dan. nr.*2430; Acta Pont. I 232 nr. 543; Mekl. UB XXV A 461 nr. 14522, se 1364. 11. maj.
1362. 17. majAvignon175Pave Innocens udnævner Erik Jensen, benediktinermunk i Odense, til abbed i Allehelgens kloster ved Lund.
1362. 17. majAvignon176Pave Innocens 6. pålægger det menige konvent i Allehelgens kloster ved Lund at vise abbed Erik lydighed og ærbødighed.
1362. 17. majAvignon177Pave Innocens 6. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde abbed Erik i Allehelgens kloster ved Lund sin støtte.
1362. 17. majAvignon178Pave Innocens 6. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag, at han har udnævnt Erik Jensen, benediktinermunk i Odense, til abbed i Allehelgens kloster ved Lund.
1362. 29. majVarberg179Kong Magnus af Sverige erklærer, at indtægterne af det gods i Sverige, som han har pantsat til Peder Due, ikke skal føre til formindskelse i indtægterne af det gods, som tidligere er pantsat ham i Västergåtland.
1362. 3. juniKøbenhavn180Hertug Kristoffer af Lolland, biskop Mogens af Børglum, ridderne Klaus Limbæk og Fikke Moltke bevidner, at hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og hans sønner Henrik, Albrecht og Magnus har slået 1000 mark sølv af i Ingeborgs medgift som erstatning for de løsepenge, som har måttet betales Wismar.
1362. 4. juniVordingborg181Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og hans sønner Henrik, Albrecht og Magnus kvitterer kong Valdemar for modtagelse af 10125 mark lybsk af Ingeborgs medgift.
1362. 4. juniVarberg182Kong Magnus af Sverige overdrager sin svend Nils Djäkn gods i Lindberg og Svenstorp for 350 mark svensk, som denne har udlagt for kongen på borgen Varberg.
1362. 14. juni182MReg. Dan. nr.*2433, er statut for trefoldighedsgildet i Flensborg, trykt hos Sejdelin, Dipl.Flensborg. I 55 nr. 28 og Nyrop, Gilde- og Lavsskraaer I 263 nr. 50.
1362. 23. juniRoskilde183Niels Jensen, dekan i Roskilde, erklærer, at Rolv Rolvsen, præst, og Rolv Jensen på hans retterting er gået ind på at lade deres strid om nogle jorder i Roskilde og Holbæk afgøre ved kendelse af tre personer.
1362. 26. juni184Optegnelse om, at broder Erik, abbed i Allehelgens kloster i Lunds stift, har lovet at betale servispenge.
[1362]. 28. juni185Hansestæderne anmoder Elbing om at forhindre, at skibe fra Kampen løber ud fra stadens havn, da det kan befrygtes, at de vil slutte sig til kong Valdemar af Danmark.
[1362]. 6. juli186Rådet i Elbing sender en afskrift af nr. 185 til rådet i Thorn.
1362. o. 15. juli187Herman og Könike Diedrichshagen, brødre, kvitterer Arnold, forhen kok hos hr. Didrik Warendorp, for seks lybske gylden og fem skilling, som er tilfaldet dem efter deres broder Georg, der er blevet dræbt foran Helsingborg.
1362. 20. juli188Jens Yde i Skerne pantsætter sit gods i Lille-Reersø til Herman Degn.
[1362]. 22. juli189Rådet i Greifswald svarer markgrev Ludvig af Brandenburg, at den told, der er blevet pålagt hans undersåtter, ikke er blevet pålagt, fordi de ikke har villet hjælpe hansestæderne mod kongen af Danmark, men fordi hansestæderne har vedtaget en almindelig told for at sikre freden på havet.
1362. 25. juli190Hertug Kristoffer af Lolland skænker gården Tostrup til præstebordet i Døllefjelde.
1362. 28. juliBruxelles191Wenceslav af Bøhmen og Johanna, hertug og hertuginde af Luxemburg, Lothringen, Brabant og Limburg, giver staden ”s-Hertogenbosch ret til at indsætte en foged i Skåne.
1362. 31. juliAvignon192Pave Innocens 6. giver ridderen Herman v. Vitzen fra Roskilde stift tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
[1362. august-september]193Udtog af en hansereces, oversendt til Thorn, vedrørende forhandlinger mellem kong Valdemar 4. Atterdag og hansestæderne.
1362. 1. august194Optegnelse om, at det apostoliske kammer udbetaler 150 floriner til Antonius Abbatis, der sendes 'til Sveriges, Danmarks og Norges lande' med buller og breve angående penge, der er indsamlet i disse lande af de pavelige nuntier.
1362. 2. august195Optegnelse om, at det apostoliske kammer udbetaler 10 floriner til Johannes Garrigia for skrivelser 'til kollektorområderne Ungarn, Danmark og Portugal'.
1362. 6. august195MAActa Pont. VII 104 nr. 5422, se Dipl. Dan. 3. rk. III nr. 464.
1362. 8. august195MBActa Pont. VII 104 nr. 5423, se Dipl. Dan. 3. rk. III nr. 466.
1362. 10. august196Peder Holgersen af Skepparslöv pantsætter sit gods i Luggude herred til Peder Eskilsen af Bosarp.
1362. 13. augustNykøbing197Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og hans sønner Henrik, Albrecht og Magnus kvitterer for modtagelsen af 400 mark sølv af Ingeborgs medgift.
1362. o. 15. august198Hr. Henrik Rode, sognepræst i Jungshoved køber for sin livstid en indtægt på 26 mark lybsk af forstanderne for helligåndshuset i Stralsund.
1362. 21. augustKalundborg199Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster Kampens privilegier.
1362. 24. augustKalundborg200Ærkebiskop Niels af Lund og bisperne Niels af Odense, Peder af Viborg, Peder af Ribe, Henrik af Roskilde, Povl af Århus og Mogens af Børglum eftergiver alle, der besøger Søllinge kirke, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1362. 27. august201Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at biskop Peder af Ribe har erkendt at skylde domkirken og kapitlet 300 mark sølv, for hvilke han har pantsat sit gods i Varde syssel, Harsyssel og i Sønderjylland.
1362. 28. augustKalundborg202Ærkebiskop Niels af Lund og landets øvrige bisper eftergiver alle, der yder gaver og i fromhed søger til St. Andreas kirke i Tårs, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1362. 30. augustKalundborg203Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Karl og Ludvig, sønner af Jakob Karlsen af Højby har overdraget Godskalk Hemmingsen retten til at indløse det gods, som deres fader havde pantsat, og har givet ham skøde herpå.
1362. 31. augustKalundborg204Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer Oluf Nielsen det gods, som hans moder har besiddet i Gyurthelykke og Gyurthelykkefang.
1362. 31. augustKalundborg205Kong Valdemar 4. Atterdag befaler hr. Jakob Bæger, hr. Torben Pedersen, Gunne Eskilsen og Erland Ingemansen i Villands herred at indføre Oluf Nielsen i det gods i Ivetofta sogn, som er blevet ham tildømt ved fire kongebreve.
1362. 2. septemberLund206Ærkebiskop Niels af Lund overdrager forskellige ærkebiskoppelige rettigheder til kannikerne i Lund og henlægger 200 mark skånsk af mensalgodsets indtægter til de daglige distributioner i koret.
1362. 3. septemberSchönberg207Biskopperne Wipert og Bertram af Ratzeburg og Lübeck vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags forpligtelsesbrev af 1350. 3. november vedrørende Helsingborg.
1362. 7. septemberWismar208Martin v. Fahren, generalofficial for biskop Wipert af Ratzeburg, vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1267 8. juni, kong Erik 6. Menveds af 1290. 22. marts og kong Abels af 1251. 13. august.
1362. 8. september209Ebbe Piik pantsætter sit gods i Köinge sogn til Peter Knoppe for 18 mark lødigt sølv.
1362. 8. september210Hannes Marre, borger i Nykøbing, pantsætter det gods, som er tilfaldet ham med sin hustru i Håred, til Jens Larsen for 12 mark lybsk.
[1362]. 11. septemberNyborg211Lydeke Skinkel kaldet Kune, høvedsmand på Nyborg, erklærer, at han på anmodning af ridderen Detlev Stampe har løsladt Make Dovendeghe for 100 mark lybsk.
1362. 17. septemberLund212Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer Jakob Jermer, kannik i Lund, en gård i Stävie.
1362. 24. septemberSkanør213Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for 2. gang Jakob Jermer, kannik i Lund, en gård i Stävie. A: tabt — Aa: Lundebogen p. 92 med overskrift Secunda littera (cf. nr. 212).
1362. 28. september[Söderköping]214Kongerne Magnus af Sverige og Håkon 6. af Norge pantsætter med rigsrådernes samtykke Borgholm slot og Øland til stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Stettin, Kolberg, Hamburg, Bremen, Kiel og deres forbundsfæller, så længe krigen varer.
1362. 1. oktoberMalmø215Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for 3. gang Jakob Jermer, kannik i Lund, en gård i Stävie.
1362. 2. oktober216Erik Holk, ridder, pantsætter Bylderup sogn til Jens Grimmersen.
1362. 4. oktoberStade217Provst Wilken i St. Georgskloster i Stade befaler præsterne i Bremen stift at stævne Detlev Broye, borger i Lübeck, til at give møde i Stade den 1. november for at forsvare sig mod de klager, som sognepræsten Florentius fra Kampen i Slesvig stift har fremsat.
1362. 4. oktober218Rådmænd og indbyggere i Svendborg beder rådet i Lübeck eller Wismar om at tillade Peder Madsen, der kommer med gods fra Svendborg, at købe varer til salg på byens torv med garanti for, at de ikke kommer kong Valdemar 4. Atterdag eller hans tjenere i hænde.
[o. 1362. 4. oktober]219Grev Klaus af Holsten og Stormarn beder rådet i Lübeck om at tillade, at Jesse Kosen, borger i Flensborg, udfører salt, hør og stål til Flensborg, da disse varer vil blive solgt der.
1362. 8. oktoberKøbenhavn220Kong Valdemar 4. Atterdag tildømmer for 4. gang Jakob Jermer, kannik i Lund, en gård i Stävie.
1362. 8. oktoberStralsund221Reces af hansedagen i Stralsund.
[1362. e. 8. oktober]222Rådet i Middelfart erklærer, at deres medborgere Jens Hvid og Jens Tuesen har sendt sild til Lübeck, og at Albrecht Grote, borger i Lübeck, garanterer, at det er deres egne.
1362. 9. oktoberRalswiek223Biskop Henrik af Roskilde godkender det vikardømme, som præsten Bertold Quatz har indstiftet i Sagard sogn på Rügen.
1362. 14. oktober224Ærkebiskop af Lund skænker Bosjø kloster bispetienden af dets gods.
1362. 16. oktoberOdense225Hartvig Krummedige af Kærstrup, ridder, og hans sønner Volrad, Klaus, Anders og Jon frafalder over for Esrom kloster deres krav på landsbyen Uggeløse.
1362. 19. oktoberLübeck226Detlev Broye, borger i Lübeck, beskikker Johan v. Linzen, klerk i Münster stift, til at give møde på hans vegne i den sag, som af Florentius, sognepræst i Kampen i Slesvig stift, er blevet rejst mod ham, og pålægger ham at nedlægge protest mod stævningen, da han som lybsk borger har paveligt privilegium på ikke at kunne stævnes uden for stadens mure.
1362. 20. oktoberReinfeld227Eggert, abbed i Reinfeld og conservator m. h. t. Lübecks pavelige privilegier, pålægger notaren Nicolaus Ruter at stævne sognepræsten Florentius fra Kampen i Slesvig stift til at give møde i Lübeck den 7. november, for at han med fornuftige grunde kan klarlægge, hvorfor han ikke bør bandlyses, fordi han imod paveligt privilegium har ladet Detlev Broye, borger i Lübeck, stævne til Stade. — I en tilføjelse erklærer Nicolaus Ruter, at han den 29. oktober i St. 5 Georgskloster i Stade forkyndte denne stævning for Florentius.
1362. 21. oktoberLübeck228Radeke Bostede fra Kiel erklærer, at rådet i Lübeck som skadesløsholdelse for hans krigsfangenskab og krigssold har overladt ham en fange ved navn Peder Plade (Petrus Plote), hvorved han anser sig for fyldestgjort.
1362. 23. oktoberLübeck229Rådet i Lübeck giver Johan v. Linzen, klerk i Münster stift, fuldmagt til på stadens vegne at nedlægge protest mod, at deres medborger Detlev Broye imod paveligt privilegium er stævnet til Stade.
1362. 25. oktober230Testamente af Eggert Rosenveld, borger i Lübeck.
1362. 26. oktoberLübeck231Rötger v. Boizenburg erklærer, at rådet i Lübeck som skadesløsholdelse for hans krigsfangenskab og krigssold har overladt ham en fange ved navn Jens Rathlev.
1362. 31. oktober232Lyder Storm og hans søn Eler pantsætter 12 mark gulds jord på Skaleby mark, en gård i Kalleby samt nogle tofter til Vor Frue kapel i Kalleby for 20 pund sterling og 5 skilling lybsk.
1362. 31. oktoberLübeck233Timme v. Segeberg og Detlev v. Buren, borgere i Lübeck, sælger en tredjedel af landsbyen Sühlen i Oldesloe sogn til Albert Stralendorp, kannik i Århus, for 160 mark lybsk.
1362. 1. november234Mogens Pedersen af Gerlev bemyndiger sin halvbroder Henneke Skytte til at afhænde sit og sin hustru Cecilies gods i Manderup til biskop Henrik af Roskilde.
1362. 4. novemberLübeck235Otto Gruwel, væbner, erklærer, at han for en løsesum af 60 mark lybsk har løsladt den lybske slagter Tideke Poggetz af krigsfangenskab.
1362. 6. november235MReg. Dan. nr. 2492*, se nr. 245.
1362. 7. novemberAvignon236Pave Urban 5. underretter de verdslige fyrster, deriblandt kong Valdemar 4. Atterdag, om sit valg til pave.
[1362]. 7. novemberStockholm237Kongerne Magnus af Sverige og Håkon 6. af Norge beder hansestæderne om underretning om, hvilke forholdsregler de har truffet eller vil træffe i krigen mod kong Valdemar.
1362. 7. novemberLübeck238Eggert, abbed i Reinfeld og conservator m.h.t. Lübecks pavelige privilegier pålægger præsterne i Bremen, Slesvig, Schwerin, Ratzeburg og Lübeck stifter at forkynde bandlysningen af sognepræsten Florentius fra Kampen i Slesvig stift, fordi denne imod paveligt privilegium har ladet Detlev Broye, borger i Lübeck, stævne til Stade.
1362. 8. novemberAvignon239Pave Urban 5. pålægger provsten i Västerås, dekanen ved St. Agricol i Avignon og ærkedegnen i Linköping at overdrage Jens Mikkelsen, kannik i Ribe og Slesvig og provst i Vidå, det kanonikat og den præbende ved kirken i Uppsala, der blev ledige ved subkollektoren Bengt Jönssons død.
1362. 8. novemberAvignon240Pave Urban 5. overdrager Bernhard Bartholomei, kannik i Lund, et kanonikat ved kirken i Lübeck og reserverer ham præbenden Distincta sammesteds.
1362. 8. novemberAvignon241Pave Urban 5. pålægger biskoppen af Veroli og dekanerne ved kirkerne i Bremen og Hildesheim at indføre Bernard Bartholomei i et kanonikat ved kirken i Lübeck.
1362. 8. novemberAvignon242Pave Urban 5. overdrager efter ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag Henrik Werners det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i Schwerin, som blev ledige ved Gerhard Ravens død.
1362. 8. novemberAvignon243Pave Urban 5. pålægger abbeden i Neuenkamp og dekanerne ved kirkerne St. Agricol og St. Pierre i Avignon at indføre Henrik Werners i et kanonikat og en mindre præbende ved kirken i Schwerin.
1362. 10. novemberRostock244Fikke Moltke, høvedsmand på Vordingborg, og notaren Roder slutter på kongen af Danmarks vegne våbenstilstand med hansestæderne indtil 1364 6. januar, idet Fikke Moltke med mecklenburgske slægtninge og venner som garanter lover, at udvekslingen af de beseglede traktater herom skal finde sted inden førstkommende jul.
1362. o. 10. novemberRostock245Reces af hansedagen i Rostock.
1362. 11. novemberLübeck246Godskalk Wildberch, ridder, sælger landsbyen Pülsen i Giekau sogn i Holsten til biskop Bertram af Lübeck 'for 500 mark lybsk, som fuldt ud er udbetalt mig ... Givet og handlet i Lübeck i det Herrens år 1362 på bispen og bekenderen St. Mortens dag.'
1362. 12. november246MReg. Dan. nr.*2445: et brev af rådet i Lübeck, hvori hr. Henrik de Vemeren, kannik i Lübeck, optræder som vidne, udelades i Dipl. Dan.
1362. 13. novemberKalundborg247Jens Navnesen, foged i Kalundborg, erklærer, at Henzeke Jode har betalt Peder Knudsen, Jakob Skave og ham de lovede 35 mark lybsk i løsepenge.
1362. 13. novemberKalundborg248Mads Sod erklærer, at Køneke Kempe har betalt ham 30 mark lybsk i løsepenge.
1362. 16. novemberVordingborg249Kong Valdemar 4. Atterdags og hans søn hertug Kristoffers genbrev til nr. 250.
1362. 16. novemberLübeck250Lübeck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald erklærer, at der er sluttet våbenstilstand, gældende fra 1362. 10. november til 1364. 6. januar, mellem kong Valdemar af Danmark og hans søn Kristoffer på den ene og kongerne Magnus af Sverige og Håkon af Norge samt hansestæderne på den anden side.
1362. 26. novemberLübeck251Eggert, abbed i Reinfeld og conservator m.h.t. Lübecks pavelige privilegier, henstiller til provst Wilken i St. Georgskloster i Stade at frafalde den stævning af Detlev Broye, borger i Lübeck, som han har foretaget efter opfordring af sognepræsten Florentius fra Kampen i Slesvig stift, subsidiært befaler han ham under straf af bandlysning at forsvare sin optræden i Lübeck.
1362. 26. novemberLund252Herr Jakob Jensen af Markie overlader nogle gældsbreve, udstedte af afdøde ærkebiskop Jakob og hans medlovere, til kong Valdemar.
1362. 27. novemberAvignon253Universitetet i Paris ansøger pave Urban 5. om, bl. a. at magistrene i den engelske nation under artesfakultetet, der kommer fra 'rigerne Ungarn, Bøhmen, Polen, Sverige, Danmark, Norge, Skotland, England, Irland o.s.v.' og som har studeret i indtil ti år, må få deres — i nogle tilfælde — ubehjælpsomme ansøgninger bevilget, da de har opbrugt deres egne midler og ikke har råd til at rejse til pavestolen.
1362 el. 1367. 30. november254Ivar Nielsen, ridder, indgår forlig med hr. Stig Andersen om jomfru Toves arv.
1362. 4. december255Unker, johanniterbroder i Antvorskov, lover rådmænd og borgere i Lübeck at genindtræde i fangenskab hos dem, hvis kong Valdemar 4. Atterdag ikke får ham udløst under forhandlingerne med Lübeck.
1362. 8. december256Ærkebiskop Niels af Lund erklærer, at han har modtaget borgen Hammershus og øen Bornholm af kong Valdemar 4. Atterdag på en række nærmere fastsatte vilkår.
[1362]. 15. december257Rådet i Visby meddeler hansestæderne, at den pundtold, som de har oppebåret, har de ifølge overenskomst i Söderköping (cf. nr. 214) sendt til Öland og udbeder sig bl.a. oplysninger om den våbenstilstand, som de har hørt er blevet afsluttet med kong Valdemar.
1362. 15. decemberAvignon258Stefan, kardinaldiakon af Sta. Maria in Aquiro, ansøger pave Urban 5. om, at hans kammermester Bernard Bartholomei, kannik ved kirken i Lund, ved provision må få det kanonikat og den præbende ved kollegiatkirken Saint-Omer, Thérouanne stift, som blev ledige ved Elias de Rouffignacs død.
1362. 16. decemberAvignon259Pave Urban 5. udnævner abbeden for klostret i Lüneburg, dekanen ved kirken i Lübeck og skatmesteren ved kirken i Slesvig til værneherrer for provst, dekan og kapitel ved kirken i Bremen i tre år.
[1362]. 18. decemberDanzig260De preussiske stæder meddeler søstæderne, at de ikke fortsat vil opkræve pundtolden, beklager sig over ikke at være blevet underrettet om våbenstilstanden med Danmark og forlanger oplysninger om de aftaler, der er truffet vedrørende det gods og de fanger, de har mistet.
1362. 19. decemberAvignon261Pave Urban 5. pålægger abbeden i Allehelgens kloster ved Lund og dekanerne ved kirkerne i Lübeck og St. Pierre i Avignon at overdrage præsten Jens Hennekesen provstiet Østersyssel ved kirken i Roskilde.
1362. 19. decemberAvignon262Pave Urban 5. pålægger abbeden i Allehelgens kloster ved Lund og dekanerne ved kirkerne i Lübeck og St. Pierre i Avignon at overdrage præsten Jens Hennekesen det kanonikat og den præbende ved kirken i Roskilde, som Niels Jakobsen tidligere sad inde med.
1362. 20. decemberLund263Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger Erland Absalonsen, Jens På, Erik Pedersen af Villie og Niels Skytte af Annetorp at indføre Jakob Jermer i den gård i Stävie, som er blevet ham tildømt ved fire kongebreve.
1362. 20. december264Jens Basse af Nielstrup, ridder, erklærer, at han har løsladt Heineke Godow af fangenskab for 10 mark lybsk.
[1362]. 21. decemberSkara265Kong Magnus af Sverige meddeler hansestæderne, at han tiltræder våbenstilstandsaftalen med kong Valdemar, men beklager sig i øvrigt over, at hansestæderne har lagt hindringer i vejen for tilførsel af proviant til ham.
1362. 21. decemberLollands landsting266Lollands landsting afgiver en erklæring om Margrete Ottosdatters gods.
1362. 22. decemberLübeck267Nicolaus Ruter, notar, bevidner, at Godfred v. Morum, provst i Lübeck og stedfortræder for den fraværende biskop Bertram af Lübeck, har ladet Johan v. Helle (sognepræst i Borreby i Slesvig stift) arrestere, efter at rådet i Lübeck havde beskyldt ham for forfalskning af et pavebrev.
1362. 31. december268Testamente af Herman Bekeman, borger i Lübeck.
1362. 31. decemberAvignon269Notits i de pavelige regnskabsbøger om udbetaling af otte floriner til vinterbeklædning til hver af de 18 pavelige pønitentiarer, deriblandt Godskalk de Dacia.
[o. 1362]270Svenning Ivarsen skøder gods i Hjærup til Lydeke Skinkel.
1362271Rettertingsbrev om Svenning Ivarsens skøde til Lydeke Skinkel.
[e. 1362]272Lydeke Skinkel, ridder, skøder alt sit gods i Hjærup til kong Valdemar.
1362Malmø273Jakob Jensen af Markie skøder alt sit eget og sin hustru Margretes gods til kong Valdemar og hans søn hertug Kristoffer.
1362274Herr Jakob Jensen pantsatte en gård i Stora Bedinge til Erland Isaksen.
1362275Biskop Mogens af Børglums gældsbrev til Peder Eskilsen.
1362276Jens Socer mageskifter sin ejendom på Skiping mark mod gods i Torrild.
1362277Hartvig Speg skøder gods i Galten til Øm kloster.
1362(?)278Abbed Vilhelm udsteder brev på en gård i Torrild.
1362 el. 1363279Bodil Ågesdatter afstår sine rettigheder i Gylling sogn.
1362280Elene Madses skøder sine rettigheder i en gård i Borre til Jens Pallesen.
1362281Kong Valdemar 4. Atterdags brev på en gård til Lynderup.
1362282Peder Baggis beuis sig att haffue faaett fuld betalning for sin partt i Kiuffse ♦ 1362.
[f. 1362]283Inge Jonsdatter af Gerlev pantsætter en gård i Gerlev til Lars Jensen.
1362284Lars Jensen afhænder en gård i Gerlev til Jens Jensen.
1362285Herr Eggert (Bitsere) oplader prioren i Dalum Kloster nogle pantebreve på Jersoregård.
1362286Herr Peder Bæger kvitterer herr Raven v. Barnekow for en sum penge.
1362287Hamburgs kæmnerregnskab.
[o. 1362?]Wismar288Indførelse i Liber proscriptionum i Wismar om, at Henning Podebusk, ridder, med 17 andre er lyst fredløse for sørøveri mod wismarske borgere.
1362288MAReg. Dan. nr. *2452, se 1362. 11. september, nr. 211.
1362288MBReg. Dan. nr. *2453, Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. IV 968 nr. 1592: Gerhard Haken, foged i Plön, skriver til rådet i Lübeck angående beslaglæggelsen af lybske borgeres godsindtægter på Femern, udelades i Dipl. Dan.
[1362]Burchhard Plotze og Gerhard Kanemakers regnskab for udgifter ved belejringen af Helsingborg.
forrige næste