forrige næste
DatoStedNr.Regest
1363. [1. januar-6. juli]289Biskop Peder, kapitlet og staden Ribe bekendtgør, at rådmanden Anders Bondesen har stiftet et kapel i Ribe domkirke.
1363. 1. januar289MReg. Dan. nr.*2454, se nr. 297.
1363. 2. januarReinfeld290Eggert, abbed i Reinfeld og conservator m.h.til Lübecks pavelige privilegier, meddeler provst Wilken i St. Georgkloster i Stade, at sognepræsten Florentius fra Kampen i Slesvig stift nu har givet møde for ham (cf. nr. 227 og 238) og erklæret, at han ikke har nogen strid med Detlev Broye i Lübeck og ikke har opnået noget pavebrev mod ham eller ladet ham stævne (cf. nr. 169 og 217), hvorfor Eggert under straf af bandlysning pålægger Wilken at tilstille ham en autoriseret afskrift af omhandlede pavebrev (cf. nr. 291).
1363. 5. januarStade291Wilken, provst i St. Georgskloster i Stade, tilstiller Eggert, abbed i Reinfeld, en autoriseret afskrift af pavebrevet 1362. 23. april (cf. nr. 169) og meddeler, at dette brev blev præsenteret ham af Johan v. Helle (sognepræst i Borreby i Slesvig stift), som derefter på Florentius fra Kampens vegne forlangte stævning af Detlev Broye, der kun betegnedes som lægmand i Lübeck stift og ikke som borger i Lübeck.
1363. 8. januarLund292Kong Valdemar 4. Atterdag giver Jakob Jermer, kannik i Lund, låsebrev på gården 1 Stävie.
[1363]. 9. januarStralsund293Rådmændene fra søstæderne, forsamlede i Stralsund, svarer grev Henrik af Holsten, at heller ikke de af kongen af Danmark og hans høvedsmænd har fået den lovede garanti for våbenstilstandens overholdelse, og at de i den anledning vil sende gesandter til Danmark.
[1363]. 10. januarStralsund294Rådmændene fra søstæderne, forsamlede i Stralsund, besvarer de preussiske stæders brev af 1362. 18. december.
1363. 11. januarLübeck295Rådet i Lübeck beskikker Johan v. Linzen til dets sagfører i sagen mod den arresterede Johan v. Helle, 'sognepræst i Borreby i Slesvig stift', der under falsk foregivende har udvirket en stævning af Detlev Broye, borger i Lübeck, til Stade.
[1363]. 13. januarStralsund296Hansestæderne beklager sig hos hr. Fikke Moltke over, at de imod dennes afgivne løfte endnu ikke har fået udleveret det ratificerede eksemplar af traktaten af 1362. 16. november og påtaler forskellige brud på denne overenskomst.
1363. o. 13. januarStralsund297Reces af hansedagen i Stralsund.
1363. 13. januarBremen298Ærkebiskop Albrecht af Bremen annekterer på anmodning af biskop Bertram af Lübeck sognekirkerne St. Nicolaus i Grevesmühlen og St. Maria i Wismar med alle deres rettigheder og tilliggender til kapitlet i Ratzeburg samt St. Nicolaus i Wismar til bispebordet. Blandt vidnerne: 'magister Bertold Brunsvig, ærkedegn i Ejdersted ved kirken i Slesvig, vor kansler'.
1363. 13. januarLübeck299Henneke Skinkel, søn af Lydeke Bredehals, løslader Heine Basedow af fangenskabet for 30 mark lybsk.
[1363]. 24. januar300Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten meddeler hansestæderne, at forhandlingerne med danskerne om våbenstilstanden er brudt sammen, fordi disse ikke vilde forhandle med hertugen af Slesvig, samt opfordrer dem til at intervenere til fordel for deres tilfangetagne søster.
1363. 25. januarAvignon301Pave Urban 5. giver ridderen Niels Ågesen og hans hustru Margrete, Lunds stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1363. 26. januarAvignon302Pave Urban 5. overdrager Hartvig Spliet, der i forvejen sidder inde med sognekirken i Svans og et evigt vikardømme i Eutin, et kanonikat ved kirken i Hamburg og giver ham ventebrev på en præbende og en dignitet sammesteds.
1363. 26. januarAvignon303Pave Urban 5. pålægger biskoppen af Lübeck, abbeden i klostret Reinfeld og dekanen ved St. Agricol i Avignon at indføre Hartvig Spliet i et kanonikat ved kirken i Hamburg.
1363. 28. januarAvignon304Jens Hennekesen, provst i Østersyssel og kannik i Roskilde, forpligter sig til at betale 50 floriner i annater.
1363. 1. februarFrosta herredsting305Tingsvidne om, at Niels Ågesen skænkede Skeglinge gård til Bosjø kloster.
1363. 1. februar306Rådet i Ystad giver borgerne i Danzig frit lejde til at komme til og opholde sig i Ystad i hvert fald de to følgende efterår og nyde deres gamle rettigheder der.
1363. 1. februar307Fortegnelse over antallet af lydbisper i de forskellige ærkestifter, der er forpligtede til at udrede den af pave Urban 5. udskrevne treårstiende.
1363. 2. februar308Jakob Holgersen af Råröd, ridder, og hans broder Peder Holgersen, væbner, pantsætter to gårde i Roalöv til Niels Jensen af Oretorp.
1363. e. 5. februarRostock309Reces af hansedagen i Rostock.
1363. 6. februarOdense310Rettertinget tildømmer Peder Larsen gods i Rørbæk.
[1363]. 8. februar311Johan Hermenstorp, Bernhard Tusfelt den yngre og Johan Dudesch, der, skønt der består våbenstilstand mellem kong Valdemar 4. Atterdag og hansestæderne, er taget til fange af Hartvig Hummersbüttel på Koldinghus, beder staden Lübecks borgmestre og rådmænd om hiælp til udfrielse af fangenskabet.
1363. 18. februarLund312Herr Holger Gregersen af Vittskövle og herr Tue Galen af Näsbyholm skøder det gods, der havde tilhørt herr Niels Truedsens børn, til kronen.
1363. [18. februar] Lund313Landstingsvidne om foranstående skødning.
1363. 19. februar314Lydeke Skinkel, kaldet Kune, ridder, kvitterer Henrik Esseke for betaling af 100 mark lybsk i løsepenge.
1363. 19. februar315Lydeke Skinkel, kaldet Kune, ridder, kvitterer garveren Johan Witte fra Lübeck for betaling af 100 mark lybsk i løsepenge.
1363. 22. februarLübeck316Bertram, biskop af Lübeck, og kapitlet sammesteds godkender og stadfæster hr. Stig Andersens fundats for det vikardømme, som han har stiftet ved sit alter t Lübeck domkirke.
1363. 1. marts-19. juliLübeck317Protokol over retsforhandlingen mod Johan v. Helle, sognepræst i Borreby i Slesvig stift, der til slut afgiver en skriftlig erklæring om, at den stævning, som på grundlag af pavebrevet 1362. 23. april er udtaget mod den lybske borger Detlev Broye, er sket på hans initiativ og uden sognepræsten Florencius fra Kampens viden og bemyndigelse.
1363. 3. marts318Antvorskov kloster pantsætter dets gods i Hallelev til Niels Helsinge.
1363. 3. martsAvignon319Mogens Nielsen, kannik i Ribe og Lund og provst i Odense, der har ansøgt pave Innocens 6. om stadfæstelse på stiftsbiskoppens overdragelse til ham af det kanonikat og den præbende ved kirken i Slesvig, der var blevet ledige ved Volrad v. Dornes død, får dette bevilget af pave Urban 5.
1363. 13. martsTønder320Janneke Jensen, ridder, kvitterer væbneren Volrad Lisowe for 65 mark lybsk, som han har betalt i grev Henrik 2. af Holsten og Stormarns navn.
1363. e. 17. martsWismar321Reces af hansedagen i Wismar.
1363. 18. martsViborg landsting322Tingsvidne af Viborg landsting om, at Peder Jensen af Od har skødet sin hovedgård Od og alt sit gods i Vinkel sogn i Middelsom herred til hr. Kristian Vendelbo.
1363. 21. marts323Herr Henrik Jensen af Ledøje pantsætter Djurslöv til herr Anders Nielsen af Skabersjö.
1363. 22. marts324Johan Grawetop fritager staden og rådet i Rostock for alle krav i anledning af udlevering af fire læster sild.
1363. 23. marts325Kristine Pedersdatter, enke efter hr. Jens Truedsen af Araslöv, og hr. Tue Galen annullerer de åbne breve, som Jens Truedsen har fået af hr. Peder Bæger på Skepparslöv og Isgrannatorp.
[1363] 23. marts[Wismar]325SSøstæderne skriver til Elbing angående traktaten med kongen af Danmark.
1363. 26. marts326Fru Margrete Hellemoses skøde til Herman Kysselow.
1363. 3. aprilRoskilde327Niels Jensen, dekan, og Oluf Jensen, kantor i Roskilde, erklærer, at Jakob Povlsen, indehaver af St. Vincentii alter i Roskilde domkirke, har overladt indtægterne af alterets gods i Torslunde og Reerslev til alterets stifter, ærkedegnen Hemming, mod en årlig ydelse på en læst korn.
1363. 7. april328Magistraterne og borgmestrene i Zierikzee bevidner, at to af deres medborgere Didrik Poppensson og Pieter Jansson har fået fuldmagt til at begive sig til kongen af Danmark og til Peder Nielsen (høvedsmand på Vordingborg) for at forhandle om drabet på dennes broder.
1363. 7. april329Staden Zierikzee vedtager indtil videre at opkræve pundpenge af skibe og skånske sild.
1363. 7. april330Tore Magnusson afstår alt det gods oven for Kolmården samt Häggesled, som hans hustru Juliane havde arvet, til Ebbe Piik til gengæld for det gods i Finnveden, som dennes hustru Margrete havde arvet efter Magnus Eriksson, og for afregningen af rørligt og urørligt gods efter Peter Dudde.
1363. 9. aprilKampen331Franciskanerguardianen Volker Blaewater i Kampen vidimerer kong Magnus af Sveriges brev af 1355. 21. juli (3. rk. IV nr. 270) om hans udsoning med borgerne i Kampen.
1363. 9. april332Herr Niels Knudsen af Svanholm kvitterer Oluf Madsen Lunge for 10 mark sølv for indløst pantegods i Majbølle.
1363. 14.-30. april333Skipperen lille Bertold mister borgerskabet i Rostock, fordi han har været i Skåne.
1363. 16. aprilHindsgavl334Emeke Oltena kvitterer greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og Stormarn for betaling af 27 mark lybsk.
1363. e. 23. aprilWismar335Reces af hansedagen i Wismar.
1363. 29. aprilLübeck336Rådet i Lübeck bemyndiger Johan v. Linzen til at rejse sag mod Johan v Helle, sognepræst i Borreby i Slesvig stift, for de ærerørige beskyldninger, han under den verserende proces har fremsat mod rådet i Lübeck.
1363. e. 7. majNykøbing337Reces af hansedagen i Nykøbing.
1363. 9. majKøbenhavn338Ærkebiskop Niels af Lund eftergiver 40 dages kirkebod til dem, der besøger St. Nikolai kirke i Bosjø.
[1363]. 11. majKøbenhavn339Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler hansestæderne, at han har bemyndiget ærkebiskop Niels af Lund, Fikke Moltke, høvedsmand i København, Anders Frost, marsk, og Kristian Kule, hertug Kristoffers hofmester, til at føre forhandlinger med stæderne indtil 21. maj.
[1363]. 21. majNykøbing340Udkast til overenskomst mellem kong Valdemar 4. Atterdag og søstæderne.
1363. 21. maj341Lars Uffesen, ridder, pantsætter Knud Hågensen det gods i Elsborg, Vrå, Stabel, Ulbjerg, Gedsted, Knudstrup, i Vester-Bølle sogn og i Ellidshøj, som denne tidligere havde skødet til ham.
1363. 8. juni342Bent Bentsen pantsætter 3 øre jord i Udby, Tuse h., til hr. Kristoffer Eriksen for 9 mark sølv.
1363. 8. juni343Peder Strangesen, kannik i Roskilde og provst i Østersyssel, skænker en gård i Roskilde til Sorø kloster.
1363. 9. juniAvignon344Pave Urban 5. pålægger officialen i Schwerin at overdrage Herman Hermansen Svart, gejstlig fra Schwerin stift, det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, som Bernard Bartholomei tidligere sad inde med.
1363. 10. juniAvignon345Georg v. Wutenbeke, præst i Ratzeburg stift, ansøger pave Urban 5. om et ventebrev på et kirkeligt beneficium ved kirken i Slesvig.
1363. 10. juni345MActa Pont. VII 108 nr. 5431, udelades i Dipl. Dan.: Gesdarhus Slaweke(ikke Slawelse) får ventebrev på et beneficium i Kolberg og er en gejstlig 'de Rigia Roskildensis diocesis'.
1363. 12. juniLübeck346Eggert, abbed i Reinfeld, erklærer som conservator af Lübecks pavelige privilegier, at det brev, som ærkebiskop Albrecht af Bremen har udstedt og som påbyder løsladelse af Johan v. Helle (sognepræst i Borreby i Slesvig stift) og forlæggelse af den verserende retssag (jf. nr. 217) mod ham fra Lübeck til Verden, for ugyldigt, da det strider mod Lübecks pavelige privilegier.
1363. o. 15. juni347Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Gerhard Grundis, kongen af Danmarks herold, har løsladt Tideke Vogel, Arnold Schönewedders lejesvend, af fangenskab.
1363. 17. juniRostock348Henrik Witte, søn af Peter Witte i Rostock, kvitterer rådet i Rostock for hans sold for deltagelse i krigen mod kong Valdemar og hans hjælpere 'såvel i Danmark som i disse egne', men erindrer om, at 'samme herrer rådmænd endnu er forpligtet til at udløse og løskøbe mig af mit fangenskab. Rostock 1363 lørdagen efter den glorværdige martyr Vitus' dag.'
1363. 24. juni349Niels Povlsen Finke af Terslev skøder en ødegård i Bonderup, Merløse h., til Jakob Bæger, ridder.
1363. o. 24. juni350Johan Glashagen mister borgerskabet i Rostock, fordi han har sendt humle til Danmark.
1363. e. 24. juniLübeck351Reces af hansedagen i Lübeck.
1363. 27. juni351MDipl. Norv. VI 300 nr. 257. — Reg. Dan. nr.*2466; Acta Pont. I 243 nr. 557 om pavelig korstogstiende til bestridelse af udgifterne til krigen mod Bernabo Visconti, udelades i Dipl. Dan., da brevet som påvist Acta Pont. Svec. I 665 nr. 644 og Acta Pont. VII 108 ikke er rettet til kong Valdemar 4. Atterdag, men til kong Ludvig af Ungarn.
1363. 27. juni352Tord Jakobsen af Rørdal erkender at have solgt sit gods i Lild sogn til ridderen Niels Esgersen.
1363. 30. juniAvignon353Notits i de pavelige regnskabsbøger om udbetaling af 8 floriner til sommerbeklædning til hver af de 18 pavelige pønitentiarer, deriblandt Godskalk fra Dacia.
1363. 1. juliRostock354Nicolaus Worm, væbner, kvitterer Rostock for udbetalt sold i krigen mod kong Valdemar 4. Atterdag.
1363. 2. juli354MReg. Dan. nr.*2468, trykt Dipl. Svec. VIII 339 nr. 6817: hansestæderne udleverer privilegiebrevet vedr. deres rettigheder i Flandern til de preussiske stæder, udelades af Dipl. Dan.
1363. 6. juliÅs355Kong Magnus af Sverige stadfæster de privilegier, der er givet Lundekirken af hans forgængere, Danmarks konger, og af ham selv og hans forfædre.
1363. 13. el. 20. juli356Markvard Sehested af Hütten, Lydeke Skinkel Kune og Lydeke Skinkel Bredehals doterer som testamentseksekutorer for Markvard Skinkel og hans sønner Rudolf og Hartvig Skinkel et evigt vikardømme ved kirken i Slesvig.
1363. 15. juliSchwerin357Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg bemyndiger sin befuldmægtigede Johan Schwalenberg til over for kejser Karl 4. at rejse sag mod kong Valdemar 4. Atterdag.
1363. 18. juli358(Jens) Staverskov, ridder, boende på Lolland, Mads Skytte og Niels Kål løslader Henneke Vogt af fangenskab mod betaling af 8½ mark sølv og mod løfte om efterbetaling af 3½ mark sølv.
1363. 19. juliLübeck359Biskop Bertram af Lübeck dømmer Johan v. Helle, sognepræst i Borreby i Slesvig stift, til forvisning fra staden Lübeck, efter at denne har tilstået, at han under falsk foregivende har ladet den lybske borger Detlev Broye stævne til Stade.
1363. 20. juli359MDipl. Norv. VI 301 nr. 258; Acta Pont. I 244 nr. 558; Acta Pont. Svec. I 666 nr. 646: Gottfried Warendorp provideres med dekanatet ved kirken i Dorpat, som den ved kurien afdøde Johannes Guilaberti har siddet inde med, udelades i Dipl. Dan.
1363. 22. juli360Staden Zierikzee giver tre nævnte borgere fuldmagt til at betale den bod, som er aftalt med Peder Nielsen, høvedsmand på Vordingborg, for drabet på hans broder.
1363. 22. juli361Niels Knudsen af Svanholm, ridder, pantsætter sit gods i Uggerløse til Bent Bentsen for 6 mark sølv.
1363. 22. juliAvignon362Pave Urban 5. tillader efter ansøgning, at Herman Hermansen Svart, som ved provision havde fået det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, som Bernard Bartholomei tidligere sad inde med, underkastes eksamination i selve landet, da Danmark ligger over 70 dagsrejser fra kurien.
1363. e. 25. juliWismar363Reces af hansedagen i Wismar.
1363. 28. juliSvavsted364Biskop Niels af Slesvig, provst Eggert og hele kapitlet i Slesvig stadfæster Markvard Sehested af Hütten, Lydeke Skinkel Kunes og Lydeke Skinkel Bredehals' dotering af et evigt vikardømme for deres frænders sjæle ved kirken i Slesvig.
1363. 6. augustAvignon365Pave Urban 5. udnævner Guido de Cruce, sognepræst ved St. Andreas i Exsocii og pavens kapellan, til nuntius i Danmark, Sverige og Norge.
1363. 6. augustAvignon366Kongerne Magnus og Håkon 6. af Sverige og Norge ansøger pave Urban 5. om, at Niels Eskilsen, gejstlig i Lunds stift og kong Magnus' kansler, ved provision må få en dignitet og et kanonikat med ventebrev på en præbende ved kirken i Skara.
1363. 6. augustAvignon367Pave Urban 5. overdrager Jens Jensen et kanonikat ved kirken i Roskilde og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1363. 6. augustAvignon368Pave Urban 5. pålægger biskopperne af Århus og Børglum og dekanen ved St. Agricol i Avignon at indføre Jens Jensen i et kanonikat ved kirken i Roskilde.
1363. 7. augustVed Guben369Kejser Karl 4. indbyder kong Valdemar 4. Atterdag af Danmark til forhandling.
1363. 12. augustMusse herredsting370Tingsvidne om, at Henning Mus har forsvaret sin arveret til en gård i Udstolpe.
[1363]. 20. augustDanzig371De preussiske stæder skriver til underretning for den hansedag, der skal afholdes den 8. september i Stralsund, at de på grund af de urolige forhold i deres hjemland ikke ser sig i stand til at yde væbnet hjælp, men at de er rede til at opkræve pundtolden og foreslår, at deres pundtoldydelse overlades til Kampen mod at denne stad 'anbringer nogle skibe med deres mænd i Øresund på deres og vore vegne.'
1363. 22. augustAvignon372Pave Urban 5. pålægger dekanerne ved kirkerne Ramelsloh og St. Agricol i Avignon og kantoren ved kirken i Hamburg at overdrage Mogens Danmark kapellet Aoruo i Slesvig stift.
1363. 24. augustLübeck373Henrik Sten, borger i Wismar, erklærer, at rådet i Lübeck har betalt de 50 af de 110 mark, som det skylder ham for de løsepenge, han har måttet betale til kong Kristoffer den unge af Danmark.
1363. 25. augustAvignon374Pave Urban 5. tilstår efter ansøgning fra Guido de Cruce, der udsendes 'til Danmarks, Sveriges og Norges riger som fornævnte sædes nuntius', at han og 8 af hans følge må vælge en skriftefader, at han må give indtil 30 personer syndsforladelse, at han må give dispensation til beslægtede i fjerde grad, der enten er gift eller skal giftes, at han må give 6 præstesønner og 6 andre uægtefødte dispensation, samt at han må udnævne 6 til 8 notarer.
1363. 26. augustNæstved375Ærkebiskop Niels af Lund og biskop Mogens af Børglum vidimerer kejser Karl 4. s brev af 1363. 7. august.
[1363]. e. 29. august376Godskalk Skarpenberg, (hertug Erik af Sachsens) høvedsmand på Bohus, meddeler rådet i Lübeck, at han på visse betingelser er rede til at frigive en tilfangetagen lybsk borger Herman Wintermast samt yde en vis erstatning for 24½ fade vin, han har beslaglagt. Han udtrykker sin tillid til, at rådet vil indse, at ødelæggelsen af hans borganlæg i Nannendorp (Lauenburg) beror på en misforståelse samt beder rådet foranledige, at Kampen, Stavern og Harderwijk yder bod for det drab på nogle af hans venner, som fandt sted ved København.
1363. 30. augustAvignon377Jens Hermansen, evig vikar ved domkirken i Lund, forpligter sig på sin broder Herman Hermansens vegne til at betale 15 floriner i annater for det kanonikat og den præbende i Lund, som broderen 1363. 9. juni var blevet provideret med.
1363. 31. augustAvignon378Bertrandus de Ullegrandi, det apostoliske sædes nuntius i Ungarn, Polen og Bøhmen, ansøger pave Urban 5. om, at han og Guido de Cruce, 'retskyndig kollektor i Sverige, Danmark og Norge', i medfør af deres hverv må blive optaget blandt pavens æreskapellaner samt have ret til at medføre et rejsealter.
1363. 1. septemberAvignon379Pave Urban 5. meddeler kong Magnus af Sverige, at han må afslå hans ansøgning om, at den mod kongen fjendtligt sindede biskop Nils Markusson af Linköping fratages sit bispeembede og erstattes med den pavelige pønitentiar Godskalk (Mule af) Falkendal, da dette ikke kan gøres uden lovlig rettergang; derimod tiltræder han kongens anmodning om, at Henrik Biskop må blive tilbagekaldt som pavelig nuntius og kollektor, og underretter kongen om, at Guido de Cruce vil blive indsat i hans sted.
[1363]. 7. septemberFalsterbo380Markvard Rutensten, lybsk foged i Skåne, meddeler rådet i Lübeck, at hansekøbmændene i Skåne bliver udsat for en række overgreb fra dansk side og udbeder sig råd og vejledning i dette anliggende.
1363. 8. septemberStockholm381Ebbe Piik erklærer Birger Nilsson for fritaget for alle krav, som han på sin hustrus samt Tore Magnusson og Jon Ingessons vegne havde rejst angående to øre jord i Ed i Trosa sogn (Södermanland), da Birger har godtgjort at have erhvervet dem fra Gudmar Uffesson.
1363. e. 8. og 22. september382Reces af hansedagene i Stralsund og Greifswald.
1363. 9. septemberAvignon383Pave Urban 5. pålægger Henrik Biscop, 'fordum det apostoliske sædes nuntius og kollektor i Danmarks, Sveriges og Norges riger', ufortøvet at overgive alt, hvad han har indsamlet, til Guido de Cruce.
1363. 9. septemberAvignon384Pave Urban 5. pålægger sin nuntius Guido de Cruce at oppebære ali, hvad Henrik Biscop, 'fordum i lang tid kollektor af frugter og afgifter, der skyldtes det apostoliske kammer, i Danmarks, Sveriges og Norges riger', har indsamlet i den forløbne tid til det apostoliske kammer.
1363. 12. septemberHammar385Kong Valdemar 4. Atterdag tager staden 's-Hertogenbosch under sin beskyttelse og stadfæster og specificerer dens privilegier i Danmark og specielt på Skånemarkederne.
1363. 13. septemberAvignon386Pave Urban 5. pålægger sin pønitentiar Godskalk Falkendal at anbefale Guido de Cruce, det apostoliske sædes nuntius og kollektor, som han sender 'til rigerne Danmark, Sverige og Norge' hos disse landes konger, idet han selv samtidig vil skrive til kongerne, 'hvis hengivne og fortrolige fælle Du siges at være', i det anliggende.
1363. 14. september387Niels Olufsen af Eskilstrup tilskøder sin hustrus arvelod i Haddethorp og Wikerløssestrup til hendes broder Bo Ivarsen.
1363. 15. september388Utholm beklager sig til Hamburg over de skader, man har lidt fra stadens side og beder om, at der indledes forhandlinger ved juletid.
1363. 21. septemberSkanør389Kong Valdemar 4. Atterdag tager staden Stavern under sin beskyttelse og stadfæster og specificerer dens privilegier i Danmark, specielt på Skånemarkederne.
[e. 1363. 21. september 390]390Den gejstlige og verdslige øvrighed i Oostergo og Westergo i Friesland underretter 'regenterne' i Danmark om, at borgerne i Stavern i deres gemme opbevarer et privilegiebrev af kong Valdemar, hvilket de har vidimeret.
1363. 23. septemberAvignon391Pave Urban 5. pålægger ærkebiskoppen af Lund at bistå hans nuntius Guido de Cruce med at indsamle Peterspengene, der ikke er indgået i adskillige år.
1363. 23. septemberAvignon392Pave Urban 5. anbefaler sin nuntius Guido de Cruce, der udsendes 'til Danmarks, Sveriges og Norges riger', til ærkebispen af Köln og biskoppen af Lübeck.
1363. 25. september393Lyder Kale, ridder, afstår Odder sogn, som han har i pant af Klaus Spliet, samt sit gods i samme sogn til kong Valdemar for at genvinde sin fred.
1363. 27. septemberAvignon394Guido de Cruce, 'det hellige apostoliske sædes nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger', ansøger pave Urban 5. om, at hans ledsager Henrik de Tibern, præst i Utrecht stift, må blive anbefalet til optagelse som munk i benediktinerklostret Egmond, og at præsten Alardus Ruffi må få et beneficium, hvortil bispen af Beauvais har overdragelsesretten, hvilket bevilges.
1363. 29. september395Niels Pedersen Helsinge panisætter gods i Hallelev, som han har i pant af Antvorskov kloster, til kong Valdemar for 10 mark sølv.
1363. 14. oktober396Jens Mogensen afstår den gård i Sønderup, Slagelse herred, som han har i pant af Antvorskov kloster, til kong Valdemar.
1363. 14. oktoberFyns landsting397Tingsvidne af Fyns landsting om, at Erik Ivarsen har overladt hr. Jens Absalonsen det gældsbrev på 278 mark penge, som den forhenværende drost hr. Lars Jonsen havde givet hans fader hr. Ivar Nielsen, og for hvilket beløb Skam herred var sat i pant.
1363. 6. novemberWolgast398Hansestæderne formulerer de rettigheder, de gør krav på i Danmark og i Skåne.
1363. e. 9. novemberGreifswald399Reces af hansedagen i Greifswald.
1363. 10. november400Stig Andersen, ridder, lejer en ålegård i Revn af priorinden søster Helene Nielsdatter og konventet i Ring kloster for sin og sin hustru Toves livstid.
1363. 13. novemberSønderborg401Hertug Valdemar 3. af Jylland udsteder en generalkvittering til Hågen Frellesens arvinger.
1363. 13. novemberKøbenhavn402Herman Tralow, ridder, løslader Albrecht Stenhof af fangenskabet mod betaling af 30 mark lybsk.
1363. 14. novemberAvignon403Pave Urban 5. giver Johan v. Helle, sognepræst i Borreby i Slesvig stift, ventebrev på et kirkeligt beneficium, hvortil biskop, dekan og kapitel ved kirken i Hildesheim har overdragelsesretten.
1363. 14. novemberAvignon404Pave Urban 5. pålægger dekanen ved St. Agricol i Avignon, skolemesteren og officialen i Bremen at indføre Johan v. Helle i et kirkeligt beneficium, hvortil biskop, dekan og kapitel ved kirken i Hildesheim har overdragelsesretten.
1363. 18. novemberVarbergUforståeligt brev fra kong Magnus.
1363. 19. november405Testamente af Herman Bekeman, borger i Lübeck.
1363. e. 19. novemberGreifswald406Reces af hansedagen i Greifswald.
[1363]. 20. novemberGreifswald407Rådmændene i stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard, Kolberg og Kiel meddeler på hansestædernes vegne (staden Visby), at våbenstilstanden med kong Valdemar 4. Atterdag udløber 1364 6. januar, og beder den om at give meddelelsen videre til købmænd og borgere.
1363. 26. novemberHindsgavl408Detlev Stampe, ridder, kvitterer greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten for betaling af 166 mark lybsk.
1363. 29. novemberSjællands landsting409Tingsvidne af Sjællands landsting om, at brødrene Jens og Ingvar Nielsen, riddere, har skødet deres gods i Sæby i Volborg herred til væbneren Mads Sod.
1363. 10. december410Arnold Knap oplader gods (på Lolland) til Jens Larsen.
1363. 13. decemberKrakow411Kong Kasimir af Polen slutter forbund med kong Valdemar af Danmark.
[1363. 13. december-1378]412Peder Grubbe, ridder, Peder Nielsen, høvedsmand på Lindholm, broder Otto guardian i Trelleborg, og Mogens, forstander i Børringe, vidimerer kong Kazimir af Polens brev af 1363. 13. december.
1363. 21. decemberRoskilde413Niels Jensen Skydebjerg pantsætter tre små stenhuse i Roskilde til sin broder Povl Jensen.
1363. 24. decemberAvignon414Pave Urban 5. udsteder lejdebrev til kong Valdemar og hans følge.
1363. 25. decemberAvignon415Pave Urban 5. beder alle gejslige og verdslige myndigheder i de lande, som kong Valdemar skal rejse igennem på vej til det apostoliske sæde, om sikkert lejde for denne.
1363. 28. decemberAvignon416Niels Jakobsen, provst i Lund (og kannik i Roskilde) betaler 20 floriner i annat af provstiet i Lund til det pavelige kammer og bliver absolveret for at have undladt at betale til den fastsatte termin.
[1363. 28. december-1364. 25. december]417Ærkebiskop Niels af Lund erklærer overfor det pavelige kammer, at indtægterne af provstiet i Lund ikke overstiger 40 floriner.
1363. 28. decemberAvignon418Niels Jakobsen, kannik i Roskilde (og provst i Lund) betaler 10 floriner i annat af sit kanonikat og sin præbende i Roskilde til det pavelige kammer og bliver absolveret for at have undladt at betale til den fastsatte termin.
[1363. 28. december-1364. 25. december]419Dekan og kapitel i Roskilde erklærer overfor det pavelige kammer at indtægterne af det kanonikat og den præbende, som Niels Jakobsen er blevet provideret med, ikke overstiger 20 floriner.
1363. 29. decemberAvignon420Optegnelser i de pavelige regnskabsbøger om, at Colinus Husseneti fra Chaumont-sur-Aire, hvem pave Urban 5. ved provision har overdraget sognekirken i Nomény i Metz stift, har lovet at betale det apostoliske kammer halvdelen af dens indtægter, 'i nærværelse af herr Niels Jakobsen, provst i Lund, og Henrik Werners, kannik i Kammin'.
1363. 31. december421Notits i de pavelige regnskabsbøger om, at der er blevet udbetalt 8 floriner til vinterbeklædning til hver af de 18 pavelige pønitentianer, deriblandt 'Godskalk fra Dacia, som var fraværende'.
1363422Bo Greve af Lille Heddinge pantsætter sin gård i Råby til hr. Erik (Sjællandsfar).
1363Stubbekøbing423Kong Valdemar 4. Atterdag skøder gods på Falster til herr Benedikt Ahlefeld.
1363424Breff at Erich Diegn aff sanctæ Ørghen i Nestwidh oc Ænglicken Smale the opplodhæ met allæ brøthres mynnæ i fordæ closter koningh. W. therris godz i Rynebech som ær ɉ march iordh met allæ thes tilliggelsæ hwickæ fordæ godz som Hennickæ Wæsel gaff them i sith testament ♦ Datum etc. mccclxiii.
1363425Næstved St. Peders kloster pantsætter gods i Rønnebæk til kong Valdemar.
1363426Jens Nielsen Due skøder gods i Skåne til kong Valdemar og kronen.
1363Skånes landsting427Landstingsvidne om, at Jens Nielsen Due har skødet gods til kong Valdemar.
1363428Pelworm, Bøking og Horseby herred lover kong Valdemar troskab.
1363429Pelworm herred lover kong Valdemar troskab.
1363430Horseby herred lover kong Valdemar troskab.
1363431Edoms herred lover kong Valdemar troskab.
1363432Ærkebiskop Niels af Lund kvitterer Jakob Splitaf for modtagelse af gods og korn (på Bornholm).
1363433Esger Pedersens skøde på en gård i Tolbøl.
1363434Peder Munks pantebrev på Hedegård i Visby sogn.
1363435Anders og Esger Pedersens skøde på Hedegård i Visby sogn.
1363436Herr Peder Nielsen Kyrnings fuldmagt angående gods i Magleby og Lundby.
1363437To gårde i Vammen er pantsat til Antvorskov kloster.
1363438Gustav Kyrnesen skøder herr Ebbe Piik alt sit gods i Halland.
1363439Erland Mathias skøder herr Ebbe Piik alt sit gods i Östbo og Oothe.
1363440Kong Magnus af Sverige giver Torkil Eringisleson kvittering for forvaltningen af borgen Varberg.
1363441Hamburgs kæmnerregnskab.
[o. 1363]442Anders Jakobsen, foged på Lindholm, anmoder rådet og borgerne i Stralsund om erstatning for den skade, deres medborger Riskow har tilføjet ham.
1363-64443Optegnelse om udgift for staden Deventer til Heine van Elst, der var sendt til Danmark til kongen af Danmark med breve fra Deventer og Kampen.
[o. 1363-1382]444Herr Holger Gregersen pantsætter Ortved til Esbern Krabbe.
[o. 1363-1382]445Herr Holger Gregersen indløser Ortved fra Esbern Krabbe og pantsætter godset til Eskil Falk.
1363. dag?445MARep. nr. 2712s, se nr. 2.
1363 el. 1364?445MBActa Pont, I nr. 574 se 3.rk. V nr. 3.
c. 1363445MCReg. Dan.nr.*2493 og *2494,se 1364. Efter 6. januar og 1364. Efter 22. september.
forrige næste