forrige næste
DatoStedNr.Regest
1364. 2. januarRoskilde1Klaus Reimersen mageskifter sit gods i Veddelev til St. Agnete kloster i Roskilde mod dettes gods i Babberup.
1364. 2. januarPrag2Kejser Karl 4. af Tyskland udnævner pave Urban 5.s udsending biskop Petrus af Firenze til fyrste af det hellige romerske rige og tilstår ham ret til at afslutte alle de retssager fra Toscana, som ellers skulle appelleres til kejserens hof (curia). — Vidnelisten (ifølge Reg. Imperii): 'Valdemar, konge af Danmark, Rudolf, hertug af Sachsen, Johan, markgreve af Mähren, Arnest, ærkebiskop af Prag, bisperne Johan af Leitomischl, hofkansler, Johan af Olmütz, Markvard af Augsburg, Peter af Chur, hertugerne Bolko af Schweidnitz, Barnim den Ældre af Stettin, Balthasar af Braunschweig, Primislav af Teschen, Henrik af Liegnitz, greverne Johan af Retz, kejserlig hofmester, og Bertold af Henneberg, de velbyrdige Timme v. Kolditz, Hasse v. Swiretitz, kammermester, Henrik v. Cigelheim, køgemester, og Rudolf v. Wart'.
1364. 2. januarPrag3Kejser Karl 4. af Tyskland giver på forbøn af biskop Petrus af Firenze, pave Urban 5.s udsending, kirken og staden Firenze ret til at oprette et studium generale og ret til at promovere doktorer. — 'Vidner som ovenfor' (Reg. Imperii), jf. nr. 2.
1364. 5. januarPrag4Kejser Karl 4. af Tyskland stadfæster og fornyer sine breve af 1350. 16. februar og 1350. 19. februar efter personlig henvendelse fra kong Valdemar 4. Atterdag.
1364. 5. januar5Palle Jensen, ridder, kvitterer hertug Valdemar af Slesvig for 100 mark lybsk.
1364. 6. januarStralsund6Reces af hansedagen i Stralsund.
1364. 7. januar6MActa Pont. I 249 nr. 575, se nr. 46.
1364. 10. januar7Herr Peter Porse Gets gældsbrev til Mads Tuesens enke.
1364. 14. januarAvignon8Kongerne Magnus af Sverige og Håkon af Norge ansøger pave Urban 5. om, at Johan Blome, klerk fra Roskilde stift og deres bordfælle, må få et kanonikat ved kirken i Uppsala og ventebrev på en præbende og en dignitet sammesteds.
1364. 14. januar9Staden Kampen fastsætter regler for benyttelse af boderne på deres fed i Skåne.
1364. 25. januar9MReg.Dan. nr. *2496, udelades af Dipl.Dan. som svensk brev.
1364. 1. februarStralsund10Reces af hansedagen i Stralsund.
[1364]. 1. februarWestminster11Kong Edward 3. af England meddeler sine befalingsmænd på havet og i land og sine andre tro mænd, at han har givet kong Valdemar 4. Atterdag frit lejde til at komme til England med 300 ledsagere.
1364. 1. februarPrag12Kejser Karl 4. af Tyskland stadfæster på forbøn af Nicolaus, patriark af Aquileja, otte ældre kejserlige privilegier for biskop Guido af Acqui, indsætter denne i alle kirkens besiddelser og tager bispen og kirken med dens tilliggender under sin beskyttelse. — Vidnelisten (ifølge Reg. Imperii): 'Rudolf, hertug af Sachsen, kurfyrste, Valdemar, konge af Danmark, Arnest, ærkebiskop af Prag, bisperne Johan af Olmütz, Johan af Leitomischl, hofkansler, Didrik af Worms, Petrus af Firenze, Peter af Chur, Johan, markgreve af Mähren, hertugerne Stefan og Albrecht af Bayern, Balthasar af Braunschweig, Bolko af Schweidnitz, Bolko af Oppeln, Primislav af Teschen, Henrik af Liegnitz, Johan, borggreve af Magdeburg, hofmester, Johan, landgreve af Leuchtenberg, Bertold, greve af Henneberg'.
1364. 2. februarSkänninge13Peter Eringisleson Bonde og Peter Porse, søn af ridderen Peter Porse, erkender at skylde Ingjald Kortald, Ebbe Piik og Peter Knoppe 50 mark i svenske penge, at betale med halvdelen til mikkelsdag og den anden halvdel til kyndelmisse om et år i Lödöse.
[1364. e. 3. februar]14Rådet (i Visby), som lørdagen i fastelavn havde modtaget hansestædernes brev af 1363. 20. november (3. rk. VI nr.407), videresender ifølge den deri indeholdte opfordring en afskrift heraf til (rådet i Reval).
U 1364. 4. februar15Jens Henriksen, kannik i Lund, kvitterer ridderen Ivar Nielsen for 150 mark skånsk og afstår den pantsatte Skagemands ladegård i Malmø til ham.
1364. 7. februar16Kristine Pedersdatter, enke efter ridderen Jens Truedsen af Araslöv, oplader Peder Holgersens gældsbrev på 220 mark nye skånske penge og hans derfor pantsatte gods i Skepparslöv, Isgrannatorp og Bjärnhult til ridderen Peder Bæger.
1364. 14. februarArtlenburg17Hertug Albrecht 5. af Sachsen-Lauenburg (Mölln) erklærer at have sluttet forbund med sin (faders) fætter hertug Erik 2. af Sachsen-Lauenburg mod alle og enhver, dog således at, 'i dette forbund undtager vor fætter (Erik) kongen af Danmark og vi undtager grev Henrik af Holsten', samt yderligere med den bestemmelse, at 'i Danmark må vor fætter og vi hjælpe, hvem vi vil, men i vort land skal ingen af os under nogen omstændighed tilføje den anden nogen skade. ..... Til større vitterlighed er vort private segl hængt under dette efter vort påbud; dette brev er blevet aftalt og skrevet i Artlenburg i år 1364 efter Guds byrd på den anden onsdag i fasten'.
1364. [f. 25. februar]18Staden Basels udgifter i forbindelse med kong Peter af Cyperns og kong Valdemar 4. Atterdags besøg.
1364. 25. februarStralsund19Henning Podebusk sælger sine besiddelser og rettigheder i Zirkow (Rügen) til klostret i Bergen. Medbeseglet er brevet af 'herr Valdemar, min broder, kannik i Kammin, herr Borante v. Podebusk, ridder, Nicolaus Wusseken og Nicolaus Krulhaver og Slaweke, som bor ved Lancken. Når herr Henning, herr Borantes søn, kommer hertil, skal han medbesegle dette brev'.
1364. 27. februarAvignon20Konrad v. Elten ansøger pave Urban 5. om ved provision at måtte få et kanonikat ved kirken i Bardowiek i Verden stift og ventebrev på en af de store præbender sammesteds, uanset at han sidder inde med sognekirken i Tved i Odense stift.
[1364] 27. februar21Rådet i Hamburg meddeler rådene i Rostock og Stralsund, at det på grund af fjendtligheder med forskellige adelige herrer ikke kan sende udsendinge til hansedagen den 3. marts i Stralsund, men at det gerne vil støtte et angreb på Danmark og ønsker at blive omfattet af en eventuel overenskomst med kongen af Danmark.
1364. 29. februarRødby22Grev Adolf 7. af Holsten (Plön) erklærer at have modtaget Femern som len af kong Valdemar 4. Atterdag, og at han er forpligtet til at tjene kongen og riget med 50 hjelme samt bistå disse i forholdet til undre fyrster og til stæderne.
[1364. 3. marts]23Reces af hansedagen (i Stralsund).
1364. 4. marts24Det pavelige kammer udbetaler 12 floriner til kongen af Danmarks folk.
1364. 5. martsAvignon25Kong Valdemar 4. Atterdag indgiver 20 ansøgninger til pave Urban 5., nemlig (1) at helgenundersøgelser må foregå i Danmark, (2) at paven vil tage ham og hans rige under sin beskyttelse og (3) forny alle pavelige privilegier, (4) at hans råd, provst Niels Jakobsen i Lund, må få tildelt en dignitet ved kirken i Roskilde, (5) at skriftefædre må give ham og et uspecificeret antal personer syndsforladelse i deres dødsstund, (hvilket bevilges for 60 personer), (15) at den samme begunstigelse må tilstås kong Håkon af Norge og dronning Margrete, hertug Henrik af Mecklenburg og hertuginde Ingeborg, hertugerne Erik af Sachsen, Valdemar af Slesvig, Barnim den ældre, Bugislav, Barnim den yngre og Vartislav af Stettin, markgrev Ludvig af Brandenburg, hertugerne Stefan af Bayern, Frederik af Teck, borggrev Albrecht af Nürnberg, markgreverne Frederik og Balthasar af Meissen, greverne Ernst og Henrik af Gleichen, Gerhard og Johan af Hoya og alle disses hustruer, samt (18) ridderne Frederik v. Lochen og Klaus Limbæk og deres hustruer, (16 og 19) at de ovennævnte personer må føre rejsealtre med sig og (17 og 20) lade holde messe på steder, som er under interdikt; de to sidstnævnte begunstigelser søges også for 50 unavngivne riddere og deres hustruers vedkommende, (men bevilges ikke), (6) at de af hans tro mænd, der har aflagt pilgrimsløfte, må ændre denne færd til andre fromme gerninger, (7) at ingen af hans undersåtter må stævnes for delegerede dommere uden for riget, (8) at han må få pavelig stadfæstelse på nogle af ham opførte kapeller og (9 og 10) på andre kapeller og på et nyt kloster, som han endnu måtte opføre, (11) at der må tilstås eftergivelse af kirkebod til dem, der søger til relikvierne i disse kapeller, (12) at han må oprette en kollegiatkirke 1 sit rige, (13) at ærkebispen af Lund må udnævne to kanniker ved hver af rigets domkirker efter kongens indstilling, (hvilket bevilges for een kannik ved hver domkirke), og (14) at ti af kongens kapellaner og klerke in absentia må nyde indtægterne af deres gejstlige embeder.
1364. 5. martsAvignon26Henneke Moltke, Anders Finsen, Paris og Jesseke v. Rügenwalde, væbnere, ansøger pave Urban 5. om tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem og deres hustruer fuld syndsforladelse ved deres død.
1364. 5. martsAvignon27Pave Urban 5. reserverer efter ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag en dignitet, dog ikke dekanatet, ved kirken i Roskilde for kongens råd Niels Jakobsen, provst i Lund.
1364. 5. martsAvignon28Pave Urban 5. pålægger biskoppen af Linköping, abbeden i Esrom kloster og dekanen ved St. Agricol i Avignon at indføre Niels Jakobsen i en ledig dignitet ved kirken i Roskilde.
1364. 6. marts29Det pavelige kammer udbetaler 41 floriner til kongen af Danmark og hans folk.
1364. 6. martsAvignon30Pave Urban 5. providerer sin pønitentiar, dominikaneren Godskalk (Mule) af Falkendal med bispestolen i Linköping, som er blevet ledig, eftersom paven samme dag har forflyttet den hidtidige indehaver Nils Markusson til bispestolen i Knin.
1364. 7. martsAvignon31Kong Valdemar 4. Atterdag indgiver 6 ansøgninger til pave Urban 5., nemlig (1) at ærkebispen af Lund eller en anden prælat i Danmark, som kongen udpeger, må få pavelig bemyndigelse til at skride ind med kirkelige straffe mod dem, som har svigtet deres ed til ham og riget, (hvilket bevilges i den form, at der skal indsættes udenlandske konservatorer), (2) at ærkebispen af Lund eller den omtalte prælat efter kongens indstilling må give syndsforladelse til sådanne personer, som har ydet oprejsning for den voldte skade, (3) at rigets bisper, prælater og klostre må nyde de vante friheder fra gammel tid, (4) at de, der søger til de relikvier, som paven har skænket kongen og beder for kongen og riget, må få eftergivet kirkebod, (5) at samme begunstigelse må tilstås kongen og hans husfolk, som bærer det Agnus Dei, som paven har skænket dem, samt (6) at ærkebispen af Lund efter kongens indstilling må providere to personer med kanonikat og præbende ved hver af rigets domkirker, (hvilket bevilges for een ved hver).
1364. 7. martsAvignon32Pave Urban 5. bemyndiger bisperne af Kammin, Linköping og Lübeck til at absolvere dem, der har brudt deres ed og troskabsløfte til kong Valdemar 4. Atterdag, når de har ydet ham fyldestgørelse.
1364. 7. martsAvignon33Pave Urban 5. bemyndiger bisperne af Kammin, Linköping og Lübeck til med kirkelige straffe at tvinge de personer fra landområder uden for Danmark, der på en eller anden måde har aflagt troskabsed til kong Valdemar 4. Atterdag, til at overholde denne edsaflæggelse.
1364. 7. martsAvignon34Pave Urban 5. bemyndiger bisperne af Kammin, Linköping og Lübeck til med kirkelige straffe at tvinge de personer i Danmark, der har brudt deres troskabsed til kong Valdemar 4. Atterdag, til lydighed mod denne.
1364. 7. martsAvignon35Pave Urban 5. meddeler den samlede gejstlighed, at han stadfæster den danske kirkes friheder.
1364. 7. martsAvignon36Pave Urban 5. tilstår eftergivelse af kirkebod til dem, der på visse helligdage søger til kapellerne på borgene i Vordingborg, Gurre, Kalundborg og Søborg.
1364. 7. martsAvignon37Pave Urban 5. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag, at han eftergiver alle, der beder for kongen og hans rige, 100 dage af den dem pålagte kirkebod.
1364. 7. martsAvignon38Pave Urban 5. pålægger abbederne i Allehelgens kloster i Lund, i Sorø og Esrom at overdrage et kanonikat med tilhørende præbende ved hver af landets domkirker til personer, som kong Valdemar 4. Atterdag indstiller.
1364. 9. martsAvignon39Pave Urban 5. tager kong Valdemar 4. Atterdag og hans rige under sin beskyttelse.
1364. 9. martsAvignon40Kong Valdemar 4. Atterdag indgiver 43 supplikker til pave Urban 5. vedrørende begunstigelser af ham nærstående personer. Med hensyn til syndsforladelse og/eller til overværelse af messe under interdikt ansøges for: Evert Moltke (1-2), Niels Mus (7-8), Jakob Olufsen (11-12), Oluf Lunge (15-16), Jens Andersen (19-20), David Andersen (22-23), Anders Jakobsen (25-26), Anders Peet (?) (28), Tue Galen (29), Johan v. Regenwalde (32), Holger Gregersen (34), Kristian Vendelbo (36), Eringisl (Suneson) (38), Torkil Nielsen (40) og Gerike v. Halle (41). For Evert Moltke søges desuden om ret til at have et rejsealter (3). Endvidere søger kongen om pavelig provision på gejstlige embeder for: Evert Moltke ved kirken i Lund (5), Oluf Grubbe ved kirken i Roskilde (13), Lyder Coluer (4), Pribislav Witte (14), Konrad Alberti (21) og Henrik Brancowe (37) ved kirken i Kammin, Ludolf Borrentin ved kirken i Kolberg (9), Johan Bülow ved kirken i Güstrow (24), Goswin Borrentin (6), Peter Wanger (17) og Herman v. Rostock (33) ved kirken i Lübeck, Johan Blome (30) og Johan Gantenoge (31) ved kirken i Schwerin, Henrik Strachmin (10) og Günther Borchardes (43) ved kirken i Hildesheim, Johan Treptow (27) ved kirken i Verden, Markvard Broke (42) ved kirken i Hamburg, Konrad Crutzeborch (18) ved kirken i Mainz og Jakob Jönsson (35) ved kirken i Åbo. Endvidere søger han om dispensation for uægte fødsel for brødrene Herman og Paul Ruwin, kanniker i stifterne Strasbourg og Basel (39).
1364. 9. martsAvignon41Pave Urban 5. meddeler Lyder Colver, klerk i Kammin stift, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for Dig, et elsket medlem af hans husstand', overdrager ham et kanonikat ved kirken i Kammin med ventebrev på en større præbende og på en dignitet sammesteds.
1364. 9. martsAvignon42Pave Urban 5. pålægger ærkedegnen for Parchim i Schwerin stift at sørge for, at der bliver overdraget Peter Wanger, præst i Schwerin stift, et gejstligt beneficium ved kirken i Lübeck med en takseret årsindtægt på indtil 25 mark sølv, hvis det er forbundet med sjælesorg, og indtil 18 mark sølv, hvis det er uden, da kong Valdemar 4. Atterdag har indgivet en ansøgning til paven 'for denne Peter, hans elskede tjener'.
1364. 9. martsAvignon43Pave Urban 5. meddeler Konrad Crutzeborch, evig vikar ved kirken i Dorpat, at han efter ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for Dig, hans elskede tjener', reserverer et gejstligt beneficium for ham ved kirken i Mainz med en takseret årsindtægt på indtil 25 mark sølv, hvis det er forbundet med sjælesorg, og indtil 18 mark sølv, hvis det er uden.
1364. 9. martsAvignon44Pave Urban 5. giver ridderen Anders Jakobsen og hans hustru Bodil tilladelse til at vælge en skriftefader, der kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1364. 9. martsAvignon45Pave Urban 5. meddeler Jakob Jönsson, klerk i Åbo stift, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for Dig, hans elskede tjener', reserverer et gejstligt beneficium for ham ved kirken i Åbo med en takseret årsindtægt på indtil 25 mark sølv, hvis det er forbundet med sjælesorg, og indtil 18 mark sølv, hvis det er uden.
1364. 9. martsAvignon46Pave Urban 5. meddeler Markvard, søn af Eggert v. Broke og klerk i Bremen stift, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for Dig, hans elskede tjener', reserverer et gejstligt beneficium for ham ved kirken i Hamburg med en takseret årsindtægt på indtil 25 mark sølv, hvis det er forbundet med sjælesorg, og indtil 18 mark sølv, hvis det er uden.
1364. 9. martsAvignon47Pave Urban 5. overdrager biskoppen af Ribe med apostolisk myndighed at indføre akolytten Regner Sønnikesen i et kanonikat ved kirken i Slesvig og give ham ventebrev på en mellemstor præbende sammesteds.
1364. 9. martsRendsborg48Timme v. Godendorp, søn af Dose, og Detlev og Godskalk v. Godendorp, sønner af herr Timme, erklærer, at rådet i Rendsborg har udbetalt dem 1305 mark lybsk som bod for drab på deres frænder. Blandt vidnerne: 'herr Engelbert, sognepræst i Bünstorf'.
1364. 12. martsAvignon49Pave Urban 5. giver kong Valdemar 4. Atterdag tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse nu, under krigsforhold, og endelig i hans dødsstund.
1364. 12. martsAvignon50Kong Valdemar 4. Atterdag indgiver 6 ansøgninger til pave Urban 5. om pavelig provision på gejstlige embeder til fordel for hans familiares, nemlig (1) Erik, søn af grev Johan of Hoya, (2) Rudolf v. Wykersheim, (3) Henrik Werners, (4) Sigfred Peysser, (5) Johan Vrese samt (6), at der må gives provsten Niels Jakobsen i Lund tilladelse til at vælge en skriftefader, der kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
1364. 12. martsAvignon51Pave Urban 5. meddeler bispen af Verden, at han har modtaget en ansøgning fra kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for nævnte Erik, hans elskede slægtning', hvorfor han pålægger ham at indføre Erik af Hoya i et kanonikat ved kirken i Bremen og tildele ham en præbende sammesteds.
1364. 12. martsAvignon52Pave Urban 5. meddeler Henrik Werners, kannik i Kammin, at han efter en ansøgning fra kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for Dig, hans elskede kapellan' reserverer en dignitet, et personat eller et officium — som dog ikke må være den højeste i rang næstefter bispen — for ham ved kirken i Kammin mod, at han, som han har tilbudt, giver afkald på det kanonikat og den præbende, han allerede sidder inde med sammesteds.
1364. 12. martsAvignon53Pave Urban 5. meddeler provsten i Güstrow, at han har modtaget en ansøgning fra kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for nævnte Johan (Vrese)', hvorfor han pålægger ham at indføre Johan Vrese i et gejstligt beneficium ved kirken i Schwerin med en årsindtægt på indtil 25 mark sølv, hvis det er forbundet med sjælesorg, og på indtil 18 mark sølv, hvis det er uden, dog således at han giver afkald på det evige vikardømme, han har ved St. Jakobs kirke i Rostock.
1364. 14. martsAvignon54Niels, ærkebiskop af Lund, og Johan, biskop af Kammin, indgiver 9 ansøgninger til pave Urban 5. Ærkebiskop Niels ansøger om (1) syndsforladelse i dødsstunden, (2) genindvielse af vanhelligede kirker og kirkegårde, (3) dispensativn til gejstlige personer for irregularitet og (4) for uægte fødsel, (5) syndsforladelse til personer, der angrer at have røvet gods fra Lundekirken og (6) ret til at løse sin afdøde forgænger fra domme, han er ifaldet. Biskop Johan søger om (7) ret til at besætte fire kanonikater og et gejstligt beneficium med tilhørende præbender ved kirken i Kammin, til hvilke kapitlet ellers har præsentativnsretten, (8) pavelig udnævnelse af konservatorer for kirken i Kammin og (9) genindvielse af vanhelligede kirker og kirkegårde.
1364. 14. martsAvignon55Pave Urban 5. tillader ærkebiskop Niels af Lund for et tidsrum af tre år at lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
1364. 14. martsAvignon56Pave Urban 5. bemyndiger ærkebiskop Niels af Lund til at give 30 gejstlige personer dispensation for uægte fødsel.
1364. 14. martsAvignon57Optegnelse om, at dominikaneren broder Bent af Ringsted er blevet antaget som pønitentiar for Danmarks rige.
[1364]. 14. martsÖrebro58Grev Henrik 2. af Holsten meddeler rådmændene i de vendiske stæder, at han har erobret næsten hele Sverige og agter sig til Skåne, hvorfor han beder stæderne om at berette om deres, grev Klaus' og grev Adolfs stilling til kongen af Danmark.
[1364. o. 14. marts]59Arnold v. Kymen, Lübecks udsending, giver rådet i Lübeck en beretning om sine samtaler med greverne Adolf 8. af Schauenburg, Klaus og Adolf 7. af Holsten angående Buchwaldsagen og forholdet til Danmark og til stæderne.
1364. 15. martsStralsund60Reces af hansedagen i Stralsund.
1364. 16. marts61Afregning for udgifterne ved kongen af Danmarks ankomst den 25. februar til den romerske kurie i Pont-de-Sorgues.
1364. 16. martsAvignon62Biskop Godskalk (Mule af Falkendal) af Linköping forpligter sig til at betale 660 floriner til det pavelige kammer og til kardinalkollegiet som sit commune servitium.
[1364]. 20. martsNær Svaneholm63Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg giver [Rostock?] meddelelse om sin søn Albrechts valg til konge af Sverige, og at denne er blevet slået til ridder af grev Henrik af Holsten og selv derefter har slået fyrsten af Werle (Lorenz) og over hundrede andre til riddere. Felttoget kan snart anses for afsluttet, thi kong Magnus af Sverige og hans søn Håkon flakker om som flygtninge, 'der ikke har nogle befæstede steder, hvor de vover at søge fodfæste, undtagenborgen Varberg', efter at borgene Sundby og Orebro er erobrede. Han udbeder sig oplysninger om tilstanden i sine lande og opfordrer hansekøbmændene til at komme til Sverige og tilføjer i en efterskrift, at brevmodtageren skal underrette hansestæderne om, at han har givet dem frit lejde til handel på Sverige.
1364. 20. martsAvignon64Biskop Godskalk af Linköping ansøger pave Urban 5., som ved provision har tildelt ham bispedømmet, om at få ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Lübeck og Roskilde udpeget som eksekutorer, der skal skride ind mod dem, der hindrer ham i at komme i besiddelse af bispedømmet.
1364. 22. martsAvignon65Kong Valdemar 4. Atterdag indgiver 4 ansøgninger til pave Urban 5., nemlig (1) at Wolfram v. Ropach, hans kapellan, må få tildelt et kanonikat og en præbende i Wimpfen i Worms stift, (2) at munken Wolfram v. Bielriet i klostret Lorch i Augsburg stift må bestyre klostergodset i Münster i Konstanz stift, (3) at cistercienserklostret Lichtenstern i Würzburg stift må bevare patronatsretten til sognekirken Waldbach i samme stift, og (4) at benediktinermunken Jakob v. Altheim må overflyttes fra klustret Echenbrunn i Augsburg stift til klostret Ellwangen i samme stift.
1364. 22. martsAvignon66Pave Urban 5. meddeler Wolfram v. Ropach, indehaver af et evigt vikardømme i Løwenstein i Würzburg stift, at han efter en ansøgning fra kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for Dig, hans elskede kapellan' overdrager ham et kanonikat ved kirken i Wimpfen i Worms stift og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds med en årsindtægt på indtil 50 floriner.
1364. 22. martsAvignon67Pave Urban 5. bemyndiger bispen af Augsburg, abbeden i klostret Ahausen og provsten ved kirken i Strasbourg til at lade benediktinermunken Jakob v. Altheim opgive sit hidtidige kloster i Echenbrunn i Augsburg stift og indgive sig i klostret Ellwangen i samme stift, da kong Valdemar 4. Atterdag har indgivet en ansøgning herom 'til fordel for nævnte Jakob'.
1364. 22. martsBrügge68Notarerne Rothger Biskop og Franciscus Bequeti bevidner, at Guido de Cruce, det apostoliske sædes kollektor og nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger, har afregnet med den tidligere nuntius i samme område Henrik Biskop angående 5000 guldfloriner, som kong Magnus af Sverige og de svenske bisper havde indbetalt.
1364. 24. martsStralsund69Reces af hansedagen i Stralsund.
[1364. o. 24. marts]70Hansestæderne meddeler grev Adolf 7. af Holsten, at de gerne vil modtage hans tilbud om mægling i striden mellem dem og kongen af Danmark.
[1364. o. 24. marts]71Hansestæderne meddeler grev Klaus af Holsten, at de må afvise det udkast til en våbenstilstandsoverenskomst, som greven og danske riddere har konciperet, men erklærer sig iøvrigt rede til nye forhandlinger.
1364. o. 24. marts72Abbed Henrik i Sorø pantsætter gods i Nørre-Grimmelstrup til herr Sten Basse i Svenstrup.
1364. 25. martsAvignon73Kong Valdemar 4. Atterdag indgiver 10 ansøgninger til pave Urban 5., nemlig (9-10) at hans råd Benedikt Ahlefeld og hustru Katerine må vælge skriftefader, der kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund, og at de samme må lade afholde messe under interdikt, (8) at hans notar Rikman v. d. Lancken må få et kanonikat med ventebrev på en præbende i Kammin, og (1-7) at hans elskede (gejstlige) Johan v. Thisenhusen, Engelbert v. Oyen, Gerlak de Castello, Didrik Vrese, Didrik v. Hamm, Didrik Reyp, kaldet Reypeshorst, og Radulf Wobbelkow må få kanonikater og præbender i Dorpat, Lübeck, Utrecht, Münster, Schwerin og på Øsel.
1364. 25. martsAvignon74Pave Urban 5. pålægger bispen af Kurland at indføre klerken Johan v. Thisenhusen i et kanonikat og i en af de store præbender ved kirken i Dorpat, da kong Valdemar 4. Atterdag har indgivet en ansøgning herom 'for samme hans elskede Johan'.
1364. 25. martsAvignon75Pave Urban 5. meddeler Engelbert v. Oyen, kannik i Lübeck, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for Dig, hans elskede' overdrager ham et kanonikat med ventebrev på en af de store eller af de mellemstore præbender ved kirken i Lübeck.
1364. 25. martsAvignon76Pave Urban 5. pålægger bispen af Dorpat at indføre Gerlak de Castello, sognepræst i Mårjamaa i Øsel stift, i et kanonikat og i den mellemstore præbende ved kirken på Øsel, som 'Peter v. Waldele, også kaldet Loyteken' tidligere har siddet inde med, da kong Valdemar 4. Atterdag har indgivet en ansøgning herom 'til fordel for hans elskede Gerlak'.
1364. 25. martsAvignon77Pave Urban 5. meddeler Didrik Vrese, kannik i Utrecht, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for Dig, hans elskede' providerer ham med kanonikat og giver ham ventebrev på en præbende med andel i de daglige distributioner ved kirken i Utrecht, samt ventebrev på en dignitet, selv om denne ellers besættes efter valg, men dog således, at den i rang ikke må være den højeste efter bispeværdigheden, eller på et personat eller officium med eller uden sjælesorg sammesteds, og dette uanset at han sidder inde med sognekirken i Goldenbeck i Øsel stift og har kanonikat med præbende i Reval samt kanonikat med ventebrev på en stor præbende i Dorpat, foruden at han fører proces ved kurien om et kanonikat og en mellemstor præbende i Dorpat. Didrik skal dog, når han opnår kanonikat og præbende i Utrecht, opgive kanonikat og præbende i Reval, og når han opnår en dignitet, et personat eller officium sammesteds, opgive sognekirken i Goldenbeck.
1364. 25. martsAvignon78Pave Urban 5. meddeler Didrik v. Hamm, kannik ved kirken på Øsel, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for Dig, hans elskede' providerer ham med kanonikat og giver ham ventebrev på en af de store præbender ved kirken på Øsel, uanset at han sidder inde med sognekirken i Wenden i Dorpat stift samt fører proces ved kurien om et kanonikat og en stor præbende i Dorpat. Didrik skal dog, når han opnår kanonikatet og præbenden ved kirken på Øsel, opgive sognekirken i Wenden.
1364. 25. martsAvignon79Pave Urban 5. pålægger abbeden i klostret Kaiserswerth i Köln stift at indføre Didrik Reyp, kaldet Reypeshorst, kannik i Essen, i kantordømmet ved kirken i Münster, som er et officium og ledig ved den hidtidige indehaver, den pavelige kollektor Everhard v. Leytens død, samt tillige i et kanonikat og en præbende sammesteds, da kong Valdemar 4. Atterdag har indgivet en ansøgning herom til paven 'til fordel for denne Didrik, hans elskede'.
1364. 25. martsAvignon80Pave Urban 5. pålægger provsten ved kirken i Güstrow at indføre Radulf, klerk i Schwerin stift og søn af Radulf v. Wobbelkow, i et kanonikat ved kirken i Schwerin og tildele ham en af de store præbender sammesteds, da kong Valdemar 4. Atterdag har indgivet en ansøgning herom til paven 'til fordel for denne ægtefødte Radulf, hans elskede'.
1364. 25. martsAvignon81Pave Urban 5. meddeler Rikman v. d. Lancken, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag, hvis notar han er, overdrager ham et kanonikat i Kammin med ventebrev på en præbende sammesteds.
1364. 25. martsAvignon82Pave Urban 5. pålægger abbeden i Hiddensee, provsten i Lund og dekanen ved St. Agricol i Avignon at indføre Rikman v. d. Lancken i kanonikat og præbende ved kirken i Kammin.
1364. 31. august83Optegnelse (i grev Jan van Blois' regnskaber) om, at løberen Jakob blev sendt til Texel i et anliggende vedrørende nogle danskere.
1364. 29. marts84Rådet i Greifswald beder rådet i Lübeck om frigivelse af noget beslaglagt gods, der tilhører to Greifswaldborgere, eftersom disse aldrig har haft forbindelse med danskerne, og godset ikke tilhører fjenderne.
1364. 31. marts84MReg.Dan. nr. *2526: Heine Partzows kvittering for sold, se anmærkning til 1363, 1. juli, 3. rk. VI nr. 354.
1364. 31. marts85Eskil Nielsen, borger i Lund, sælger sin gård i St. Thomas' sogn i Lund nær kirkegården til Peder Eskilsen.
1364. 1. aprilAvignon86Pave Urban 5. pålægger ærkebispen af Bremen og bisperne af Lübeck og Linköping peremptorisk at stævne Henrik Biskop, der af pave Innocens 6. var sendt til Danmarks, Sveriges og Norges riger for at inddrive visse store pengesummer, der skyldtes det apostoliske kammer, til at møde for pavens kammermester og aflægge regnskab.
[1364. o. 1. april]87Rådet i Lübeck meddeler rådet i Stralsund, at de på grund af en erklæret fejde ikke ser sig i stand til at deltage i et eventuelt møde med den danske konges råder, men beder om at blive holdt underrettet om forhandlingerne.
1364. 2. aprilAvignon88Optegnelse om, at præsten Mogens Danmark har forpligtet sig til at betale 15 guldfloriner eller halvdelen af frugterne for kapellet i Arno i Slesvig stift.
[1364]. 3. april[Napoli]Pierre Ameilh, ærkebiskop af Napoli, skriver til Nicolas Acciajuoli, stormarskal af Sicilien.
1364. 10. aprilAvignon89Pave Urban 5. pålægger Henrik Biskop at indbetale 8000 guldfloriner, indsamlet i de lande, hvor han var apostolisk nuntius, til Alberti Antiquis faktorer enten i Liège, Bruxelles, Malines eller Brügge.
1364. 10. aprilParis90Karl, hertug af Normandiet, dauphin af Viennois, pålægger sin kammermester at udrede 36 livres til Henriet de Bourcelot, sergeant d'armes, som erstatning for, hvad denne havde mistet undervejs fra Paris til Avignon som udsending til kong Valdemar 4. Atterdag.
1364. 14. april91Tord Jakobsen af Rørdal pantsætter sit gods i Ferslev til Jens Værkmester af Bangsbo for otte mark sølv.
1364. e. 14. aprilRostock92Reces af hansedagen i Rostock.
1364. 15. april93Jon Sakstorp, kannik og official i Lund, bevidner et forlig mellem præsten herr Lars i Harlåsa og Niels Sten.
1364. 1. maj94Folmer Klausen af Torup skøder alt sit gods i Venslev til ridderen Niels Knudsen som vederlag for dennes gods i Lyngerup, Dalby og Kunderslev.
1364. 6. maj95Rådet i Stralsund meddeler hansedagen i Rostock, at ifølge pålidelige efterretninger skal en dansk flåde med 3000 mand ligge i Grønsund og agte at angribe Stralsund eller Rostock.
1364. 7. maj96Optegnelse om udbetaling af 8 floriner til sommerbeklædning til hver af de 18 pavelige pønitentiarer, deriblandt til 'Bent fra Dacia'.
1364. 11. majAvignon97Pave Urban 5. beder kong Valdemar 4. Atterdag om at tage vel imod den pavelige nuntius Guido de Cruce og give ham frit lejde i hans rige.
1364. 11. maj el. 1374. 20. maj(?).98Erland Mathiasson skøder gods i Halland til Ebbe Piik for en gæld på 120 skilling grot.
1364. 15. majAvignon99Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Urban 5. om, at en tidligere indgiven supplik til fordel for Didrik Vrese trods modstand fra det pavelige kancellis side må blive forstået således, at Didrik skal have ventebrev på en af de store præbender i Dorpat.
1364. 15. majAvignon100Pave Urban 5. meddeler Didrik Vrese, kannik i Dorpat, at han providerer ham med et kanonikat med ventebrev på en af de store præbender ved kirken i Dorpat, uanset at han fører proces ved kurien om et kanonikat og en mellemstor præbende ved samme kirke og har et kanonikat og en præbende ved kirken i Reval samt sidder inde med sognekirken i Goldenbeck i Øsel stift. Han skal dog, når han opnår den store præbende i Dorpat, give afkald på sognekirken i Goldenbeck, kanonikatet og præbenden i Reval samt på det omstridte kanonikat og den mellemstore præbende i Dorpat.
1364. 17. maj100MRep. nr. 2726, se 1364. 24. maj, nr. 102.
1364. 17. majAvignon101Pave Urban 5. overdrager Konrad v. Elten, baccalaureus i medicin, et kanonikat ved kirken i Bardowiek og giver ham ventebrev på en af de store præbender sammesteds, uanset at han sidder inde med sognekirken i Tved i Odense stift, som han dog derefter skal give afkald på.
1364. 24. maj102Jakob Pedersen Spink, forstander for Roskilde St. Clara kloster, frafalder alle fremtidige krav mod klostret.
1364. 25. maj103Klemens Absalonsen, kannik i København, pantsætter sin ret i et stenhus og en toft nord for slagterboderne til Vor Frue kirke sammesteds.
1364. 25. majLübeck104Reces af hansedagen i Lübeck
[1364. e. 25. maj]105Hertug Erik 2. af Sachsen meddeler Lübeck, at det danske rigsråd gerne vil forhandle og tilbyder sin medvirken.
[1364. e. 25. maj]106Rådet i Lübeck sender en afskrift af hertug Erik 2. af Sachsen-Lauenburgs brev (nr. 105) til Stralsund med anmodning om at fremskynde forhandlingerne med hertug Barnim 4. den yngre af Stettin, da både hertug Erik og Valdemar Sappi har tilbudt forhandlinger med det danske rigsråd.
1364. 27. majHalmstad107Peder Brahe mageskifter til Ebbe Piik alt sit gods i Släps sogn i Fjäre herred mod gods i Sønderhalland.
1364. 28. maj108Niels Holgersen skøder sit gods i Kvarnby til Jens Lund.
1364. 31. maj109Optegnelse i det pavelige kammer om, at Guido de Cruce, 'det apostoliske sædes nuntius i Danmarks, Sveriges og Norges riger', har indbetalt 4000 floriner gennem handelshuset Alberti Antiqui i Firenze .
1364. e. 4. juni110Det engelske skatkammer udbetaler 100 shilling til væbneren Stephen Romylow til dækning af hans udgifter i Dover, da han på kong Edvard 3.s befaling afventede kongen af Danmarks ankomst.
1364. 6. juniAvignon111Kong Valdemar 4. Atterdag ansøger pave Urban 5. om, at hans kapellan og kansler Henrik Vogt, dekan i Verden, må få kanonikat, præbende og dekanat ved kirken i Hildesheim, som er blevet ledige ved den hidtidige indehaver Gerhard v. d. Berges valg til biskop i Verden.
1364. 6. juniAvignon112Pave Urban 5. meddeler Henrik Vogt, dekan i Verden, at han 'af hensyn til vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, som i dette anliggende ydmygt har indgivet en ansøgningtil os for Dig, hans elskede kapellan og kansler', reserverer det kanonikat og den præbende samt dekanatet ved kirken i Hildesheim, som den udvalgte biskop Gerhard af Verden hidtil har siddet inde med, til overdragelse til ham. Henrik skal dog give afkald på dekanatet i Verden, men må fortsat beholde sine kanonikater og præbender ved kirkerne i Verden og Bardowiek.
1364. 10. juniAvignon113Johan Treptow, præst i Schwerin stift, ansøger pave Urban 5. om, at der i det provisionsbrev, der i henhold til den bevilgede supplik (cf. <27> i nr. 40) skal udstedes, må blive indsat en passus om, at det omtalte ærkedegnedømme i Scheesel ved kirken i Verden var ledigt ved den forhenværende indehavers død uden for kurien eller eventuelt måtte være ledigt på enhver anden måde, da denne passus ved en fejl fra kong Valdemars skrivers side var udeladt i supplikken.
1364. 16. juni114Jens Pedersen af Svinninge, væbner, og hans hustru Benedikte overdrager Undløse kirke 10 ørtug skyldjord i Østrup med undtagelse af fire ørtug jord i Åmosen.
1364. o. 17. juni115Kong Håkon af Sverige og Norge kvitterer Torkil Eringisleson og Jon Djäkn for det løsøre, som de havde haft i varetægt på borgen Varberg.
1364. 21. juniStralsund116Ærkebiskop Niels af Lund og bisperne Henrik af Roskilde, Povl af Århus og Mogens af Børglum samt 37 verdslige rigsråder bevidner og besegler den på kong Valdemars vegne indgåede våbenstilstandsoverenskomst med hansestæderne, at gælde indtil 1368 2. februar.
1364. 21. juniStralsund117Hansestædernes genbrev til nr. 116.
1364. 21. juniStralsund118Ærkebiskop Niels af Lund, biskop Henrik af Roskilde, Klaus Limbæk, drost, Tue Galen, marsk, Fikke Moltke, gælker i Skåne, og ridderne Kristian Kule, Ivar Nielsen, Oluf Bjørnsen, Peder Grubbe og Niels Knudsen erklærer at have bemyndiget hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast) til at love hansestæderne, at kong Valdemars segl skal blive hængt under rigsrådets brev om den af hertugen mæglede våbenstilstand.
1364. 21. juni119Hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast) erklærer, at han og hans brødre Bugislav 5. og Vartislav 5. vil unddrage den part, som bryder den af ham mæglede våbenstilstand mellem kong Valdemar 4. Atterdag og hansestæderne, deres støtte.
[1364. o. 21. juni]120Biskop Johan af Kammin erklærer at ville unddrage den part, der bryder våbenstilstandsaftalen mellem kong Valdemar 4. Atterdag og hansestæderne, sin støtte.
[1364. o. 21. juni]121Rådsudsendinge fra Lübeck, Stralsund, Greifswald, Stettin, Kolberg, Anklam og Kiel lover Fikke Moltke, gælker i Skåne, Kristian Kule på Ålholm, Ivar Nielsen og Oluf Bjørnsen, riddere, samt Henneke Buchwald, Didrik Zernin og Godskalk Wensin, væbnere, at de vil opfylde den våbenstilstandsaftale, som hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast) har mæglet mellem kong Valdemar og hansestæderne. Hvis kongen vender tilbage til riget, skal de beseglede traktater herom udveksles senest 15. august; hvis ikke skal hertug Barnim give stæderne sit brev om, at han står inde for, at kongen ved sin tilbagekomst vil hænge sit segl til bispernes og rigsrådernes segl.
[1364. o. 21. juni]122Fikke Moltkes, (Kristian Kules, Ivar Nielsens, Oluf Bjørnsens,) Henneke Buchwalds, Didrik Zernins og Godskalk Wensins genbrev til nr. 121.
[1364. o. 21. juni]123Ridderne Fikke Moltke, Kristian Kule, Ivar Nielsen og Oluf Bjørnsen erklærer at have lovet rådmænd fra Lübeck, Stralsund, Greifswald, Kolberg, Stettin, Anklam og Kiel, at hertug Erik den yngre af Sachsen-Lauenburg for sit eget vedkommende samt for sine mænd, som sidder på Bohus og på andre borge i Danmark, skal tiltræde våbenstilstanden med hansestæderne på samme måde som kong Valdemar 4. Atterdag.
[1364. o. 21. juni]124Fikke Moltke, gælker i Skåne, Kristian Kule, høvedsmand på Ålholm, Ivar Nielsen og Oluf Bjørnsen, riddere, erklærer, at de på kong Valdemar 4. Atterdags og rigets vegne har truffet aftale med hansestæderne om en række danske toldsatser, og at hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast) har lovet at forhandle med kong Valdemar om nedsættelse af andre.
[1364. o. 21. juni]125Hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast) lover hansestæderne, at han vil søge at skaffe dem vragret i Danmark og Skåne, medens våbenstilstanden varer, og forhandle med kong Valdemar 4. Atterdag om toldnedsættelse.
[1364. o. 21. juni]126Rådene i Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard, Kolberg og Kiel erklærer, at hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast), som har påtaget sig at forhandle med kong Valdemar 4. Atterdag om vragretten og tolden, ikke vil blive udsat for fortrædeligheder, hvis disse forhandlinger mislykkes.
[1364. o. 21. juni]127Hertug Barnim 4. af Stettin (Wolgast) erklærer, at Buchwalderne og Parkentinerne som Lübecks særlige fjender ikke er indbefattet i våbenstilstandsaftalen mellem hansestæderne og kong Valdemar 4. Atterdag.
[1364. o. 21. juni]128Hansestæderne meddeler en stad ved Østersøen til underretning for alle andre stæder i nabolaget, at der er sluttet en våbenstilstand med Danmarks riges råd, og beder om, at sejlads gennem Øresund undlades, indtil aftalen er ratificeret.
1364. [o. 21. juni]Stralsund129Reces af hansedagen i Stralsund.
1364. 24. juniAvignon130Pave Urban 5. meddeler Johan Bülow, kannik i Güstrow, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for Dig, hvem han elsker', providerer ham med et kanonikat og giver ham ventebrev på en af de store præbender ved kirken i Güstrow mod afståelse af en af de små præbender sammesteds og afkald på et ældre paveligt ventebrev på et gejstligt beneficium ved kirken i Schwerin, da dette har ført til en proces.
1364. 17. juliPrag131Kejser Karl 4. befaler rådet i Lübeck at betale den årlige rigsskat til kong Valdemar 4. Atterdag.
1364. 19. juliStade132Rådet i Stade erklærer at ville overholde den våbenstilstand, som hansestæderne har indgået med kong Valdemar 4. Atterdag.
1364. 20. juliBergen133Ludolf Yrkeslene, gejstlig i Magdeburg stift og offentlig notar, bevidner, at Guido de Cruce, det apostoliske sædes nuntius og kollektor 'i rigerne Danmark, Sverige og Norge' udnævner Ivar fra Holm, Skálholt stift, til underkollektor i Skálholt og Hólar stifter, for at han, da disse stifter er så fjernt beliggende, kan undgå at forsinke de sager, der skal fremmes 'såvel i Sverige som i Danmark'. Samtidigt vidimerer han pave Urban 5.s brev af 1363 6. august (DRB III 6 nr. 365) om Guidos udnævnelse til nuntius.
[1364]. 20. juliRoskilde134Biskop Henrik af Roskilde beder borgmestrene i Stralsund om at tillade udførselen af en læst mel og tre fade stål til sit personlige brug.
1364. 21. juli134MReg.Dan. nr. *2538: Reimar Kossebodes soldkvittering, cf. anmærkning til 1363. 1. juli, Dipl.Dan. 3. rk VI nr. 354.
1364. 22. juliÅlborg135Peder Ingemarsen, væbner, kvitterer Johan Koch for betaling af tre mark sølv i løsepenge.
1364. 26. juliJönköping136Kong Albrecht af Sverige pantsætter staden Visby og hele øen Gotland til grev Henrik af Holsten og Stormarn for 4000 mark sølv.
1364. 11. august137Hasse Wiittensee overdrager alt sit gods på Sjælland til brødrene Lave og Torben Pedersen.
[e. 1364. 11. august]138Helene Olufsdatter, enke efter Niels Jensen af Keldebæk, pantsætter sin del af Skårup til Anders Olufsen.
1364. 11. augustAvignon139Pave Urban 5. pålægger under påberåbelse af en forordning af pave Benedikt 12. (af 1335 18. juni, cf. Benoit XII, Lettres Communes ed. Vidal I nr. 2449) provst, dekan og skolemester i Roskilde at føre den frafaldne munk Konrad af Bokelem, munk i Esrom, tilbage til sit kloster.
1364. 15. august140Jakob Jensen, ridder, der tidligere (1340 3. maj) havde skænket kapitlet i Lund en gård i Önsvala for sin, sin hustrus og sine forældres årtid, men havde forbeholdt sig rådigheden over samme gård for sin levetid, oplader nu gården, der er lagt øde ved ildsvåde, til kapitlet.
1364. 21. august140MAActa Pont. I 275 nr. 605, udelades i Dipl.Dan.: Henrik Biskop indbetaler 150 fl. til det pavelige kammer, oppebåret i Sverige.
1364. 26. august140MBReg.Dan. nr. *2540: Arnold Rüsts soldkvittering, cf. anmærkning til 1363. 11. juli, Dipl.Dan. 3. rk. VI nr. 354.
1364. 27. augustOslo141Mogens Trottesen sælger sit gods Allatorp i Halland til Ebbe Piik for 10 skilling grot.
1364. 28. augustAvignon142Pave Urban 5.s rundskrivelse til alle ærkebisper — deriblandt ærkebispen af Lund — hvori han indskærper den på kirkemødet i Vienne (1311) vedtagne forordning om styret af fattig-, spedalsk- og almissehuse samt hospitaler (c. 2 Clem. De religiosis domibus III 11; Friedberg II 1170) og påbyder dem og deres lydbisper inden to måneder at kontrollere, at disse huse som foreskrevet styres af kyndige og hæderværdige ledere; i modsat fald skal de udnævne andre i deres sted.
1364. 29. augustVordingborg143Hertug Erik den yngre af Sachsen vidimerer kejser Karl 4.s brev af 1364 5. januar.
[1364]. 2. septemberNykøbing F.144Kong Valdemar 4. Atterdag underretter borgmestre og rådmænd i Rostock om, at Lübeck ikke har betalt ham den årlige rigsskat, skønt kejser Karl 4. har fornyet sit brev herom, og beder dem om at gøre deres indflydelse gældende i den sag, idet han samtidig sender dem en afskrift af kejser Karls brev af 1364 17. juli.
1364. 5. september144MActa Pont. VII 125 nr. 5463, Dipl.Svec. VIII 568 nr. 7060, udelades i Dipl.Dan.:'Godefridus Warendorp decanus ecclesie Tarbatensis' har indbetalt et skyldigt beløb til det pavelige kammer.
1364. 8. september145Rådet i Burg på Femern meddeler biskop Niels af Odense, at afdøde hr. Didrik, provst og sognepræst i Burg, har oprettet testamente og heri givet bispen 10 mark lybsk, og beder ham stadfæste testamentet mod at opgive yderligere krav.
1364. 11. septemberRendsburg146Henrik, 'af Guds nåde hertug til Slesvig', og 26 andre holstenske riddere, væbnere og præster bevidner den overenskomst, som grev Klaus af Holsten på egne og på grev Henriks vegne har indgået med ridderen Henrik v. Reventlows arvinger om borgen Tile (i Ditmarsken).
1364. 14. september147Elene, enke efter Jens Ubbesen, overdrager Roskilde St. Agnete kloster alt sit gods efter sin død med undtagelse af det, hun bortskænker i sit testamente.
1364. 14. september148Peder Frændesen pantsætter et halvt bol skyldjord i Bjørup til væbneren Peder Lang af Bønnet for tre mark sølv.
1364. 22. septemberStralsund149Reces af hansedagen i Stralsund.
1364. [e. 22. september]Rostock150Staden Rostocks regnskab over anvendelsen af de 1300 mark penge, som den har fået tilkendt af hansedagen i Stralsund den 22. september 'i anledning af dens store tab under stædernes krigstogt mod de Danskes konge i kogger og fanger'. Af dette beløb er 41 5/16 mark anvendt til betaling af værten for stadens udsendinge til Stralsund omkring St. Hans, 'da våbenstilstanden blev aftalt mellem kongen af Danmark og stæderne', og 26 11/32 mark er betalt 'Herman Lange, foged i Skåne' for hans særstilling .
[1364. e. 22. september]151Fortegnelse i Rostock over udbetalte løsepenge til danske stormænd.
1364. 24. septemberAvignon152Pave Urban 5.s rundskrivelse til alle ærkebisper — deriblandt ærkebispen af Lund — angående den uskik, der mere og mere tager overhånd på den måde, at en gejstlig ofte sidder inde med flere gejstlige embeder og har fast ophold ved hoffer og i lignende verdslige omgivelser til skade for gudstjeneste, sjælesorg og kirkens besiddelser, hvorfor han pålægger hver enkelt ærkebiskop og dennes lydbisper at lade udarbejde fortegnelser over alle gejstlige embeder i hvert stift, deres afkastninger og indehavere og inden for en givet frist — 'for Norge, Danmark og Sverige i løbet af et år' — videresende disse til paven .
1364. 25. september153Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kejser Karl 4.s brev af 1363 18. august angående udbetaling af rigsskatten af Lübeck til hertug Rudolf af Sachsen.
1364. 25. september154Biskop Bertram af Lübeck vidimerer en opfordring fra hertug Rudolf af Sachsen til Lübeck om at udbetale rigsskatten for 1364 til ham.
1364. 29. september155Gertrud, enke efter Jens Eriksen, kvitterer sin datter Marina, enke efter Niels Hak, for Borsjö.
1364. 3. oktoberAvignon156Pave Urban 5. meddeler Didrik Vrese, kannik i Utrecht, at han 'af hensyn til vor såre kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, som i dette anliggende ydmygt har indgivet en ansøgning til os for Dig' ændrer den tidligere bevilgede ansøgning således, at ventebrevet på en dignitet, et bpersonat eller officium ikke blot gælder med hensyn til domkirken i Utrecht, men til en hvilken som helst kirke inden for dette stift .
1364. 4. oktoberFalsterbo157Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer borgerne i Lübeck for rigsskatten for 1364.
1364. 7. oktoberAvignon158Pave Urban 5. udnævner Erik, abbed i Allehelgens kloster ved Lund, til biskop af Odense.
1364. 7. oktoberAvignon159Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Odense at vise biskop Erik lydighed og ærbødighed.
1364. 7. oktoberAvignon160Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Odense stad og stift at vise biskop Erik lydighed og ærbødighed.
1364. 7. oktoberAvignon161Pave Urban 5. pålægger menigheden i Odense stad og stift at vise biskop Erik lydighed og ærbødighed.
1364. 7. oktoberAvignon162Pave Urban 5. beder ærkebiskoppen af Lund om at yde biskop Erik af Odense sin støtte.
1364. 7. oktoberAvignon163Pave Urban 5. beder kong Valdemar 4. Atterdag om at yde biskop Erik af Odense sin støtte.
1364. 20. oktober164Niels Nielsen pantsætter sit gods i Skytts herred til Jens På af Svenstorp.
1364. 21. oktober165Peder Nielsen af Vånga ridder, skøder alt sit gods i Ivetofta sogn til ærkebiskop Niels af Lund.
1364. 24. oktober166Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger om, at biskop Erik af Odense gennem befuldmægtiget har lovet at betale servispenge.
1364. 28. oktober167Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at fru Elisabeth, enke efter Godskalk v. Vellin, erkender, at hun på ridderen Ivar Nielsens vegne har modtaget et forgyldt sølvbæger og et sølvbælte af Bomhovers arvinger.
1364. [f. 31. oktober]168Anders og Lars Pedersen pantsætter gården Nebbe til herr Jens Ever.
1364. 31. oktober169Jens Ever, ridder, oplader det gods, der var pantsat til ham af brødrene Anders og Lars Pedersen for 100 mark lybsk, til kong Valdemar 4. Atterdag efter at have oppebåret pantesummen af denne.
1364. 1. november170Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Johan Burmester, befuldmægtiget for Bomhovers arvinger, erkender at have modtaget 23 1/2 mark lybsk af fru Elisabeth, enke efter Godskalk v. Vellin, for et forgyldt bæger og et forgyldt bælte til hr. Ivar Nielsen, ridder.
1364. 3. november171Jens Bransvig pantsætter alt sit gods i Bromma til Gerekin Rubenow for 30 mark sølv.
1364. 5. novemberRostock172Johan Redberg kvitterer staden Rostock for sin sold i krigen mod kong Valdemar af Danmark 'samt giver kvittering for mit fangenskab, for udløsning og frigørelse heraf. Rostock tirsdagen efter allehelgensdag'.
1364. 8. novemberRostock173Hans mit dem Hemd og hans hustru Wendele bliver lyst fredløse i Rostock, fordi de i Skåne har stjålet låsetøj, som tilhørte staden.
1364. 17. november174Lydeke Skinkel lover kong Valdemar 4. Atterdag at betale 100 mark lybsk til næste påske.
1364. 17. november175Erik Rind skøder alt sit gods i Hostrup sogn til sin broder ridderen Valdemar Sappi.
1364. 18. november176Anders Jakobsen af Tosterup og Torkil Nielsen af Gladsax erklærer at skylde ridderen Jakob Bæger af Vedbygård 35 mark sølv.
1364. 19. november176MReg.Dan. nr. *2549, se nr. 9.
[1364?]. 29. novemberLangen-Jarchow177Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg beder Rostocks rådmænd om at tillade Frederik v. Lochens søn at rejse til Danmark.
1364. 5. decemberÅlevad178Biskop Niels af Odense stadfæster testamentet af herr Didrik, provst og sognepræst i Burg på Femern.
1364. 6. december179Præsten Fader Pedersens testamente.
1364. 13. december180Peder Mortensen Due, væbner, pantsætter Favrholm og Favrholmsfang til kong Valdemar for 200 mark sølv.
1364. 14. decemberStralsund181Borante, ridder, og Henning Podebusk, væbner, lover, at 'såsnart de herrer Henning Podebusk, søn af mig Borante, og Valdemar, broder til mig Henning og kannik ved kirken i Kammin kommer her til landet', vil disse udstede et brev svarende til det, de selv har givet Godeke Giese, borgmester i Stralsund, på den halve landsby Preetz på Rügen.
1364. 15. decemberRostock182Jakob Nielsen, rådmand i Malmø, og Niels Klemensen kvitterer rådmænd ; og borgerskab i Rostock for den erstatning, de har ydet for det skib, der blev taget fra dem i stadens havn.
1364182MReg.Dan. nr. *2550, se 1363-64, Dipl.Dan. 3. rk. VI nr. 443.
[1364?]183Eggert Bibow, ridder, anmoder rådmændene i staden Lübeck om at foranledige, at Benedikt v. Ahlefeld, Danmarks konges råd, betaler sin gæld til ham.
1364184Niels Jakobsen af Vallebo pantsætter otte ørtug jord i Remkolde til Tyge Esbernsen Vispe af Udby.
1364185Peder Nielsen af Skjoldenæs forpagter Næstved St. Peders klosters gods i Vridsløse og Holsted.
1364186Anders Rud overdrager sine eventuelle rettigheder i Ulstrup til Næstved St. Peders kloster.
1364187Kongerne Magnus og Håkon af Sverige og Norge pantsætter Kind, Vedbo og Ydre herreder i Småland til Peder Due, Jakob Jakobsen og Knud Stigsen for 300 mark sølv.
1364188Peder Troelsen af Dommerby fuldbyrder og stadfæster sin moder fru Elenes skøde til Jakob Lavesen af Stårup.
1364189Herr Oluf Bjørnsen skøder et bol jord i Rønnebæk til kong Valdemar.
1364190Herr Niels Knudsen af Svanholm pantsætter sit gods i Herslev i Sømme herred til kong Valdemar.
1364191Herr Mads Falster oplader jord i Rønnebæk til kong Valdemar.
1364192Tue Galens gældsbrev til Peder Eskilsen på seks mark sølv.
1364193Katerine Jonsdatter pantsætter alt sit gods i Næs sogn til Niels Kirt.
1364194Et gavebrev på Revsgård.
1364195Oluf Nielsen Spurv pantsætter sin andel af Paddeborg, Sørup m.m. til Esger Bosen Flue.
1364196Eggert Uffesen skøder sit gods i Paddeborg og Sørup til Oluf Spurv.
1364197Herr Peder Bæger pantsætter en gård i Høve til herr Ture Knudsen.
[1364-76]198Biskop Erik af Odense stadfæster biskop Niels' stadfæstelse (1343) af St. Knuds skoles privilegier.
[1364-76]199Biskop Erik af Odense stadfæster St. Knuds skoles privilegier.
[1364-76]200Erik, bikop af Odense, afsiger dom om noget gods i Hersnap.
forrige næste