forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1365]. 3. januar201Rådet i Dorpat meddeler rådet i Reval, at det finder det tilrådeligt, 'at det garantibrev til søstæderne, som disse i anledning af den mellem de Danskes konge og stæderne afsluttede våbenstilstand forlanger skal udstedes til dem', bliver sendt over land, og foreslår, at de to stæders breve transporteres sammen.
1365. 5. januarRostock202Borgmestre og rådmænd i Rostock sælger på genkøbsvilkår 16 mark af stadens indtægter til præsterne Herman Swepeschale og Johan Vrese for 200 mark gode penge, 'nemlig til hjælp til betaling af den aftalte eller dikterede løsesum, som den stormægtige fyrste herr Valdemar, de Danskes og Venders konge, har dagtinget om eller pålagt de fanger, han tog blandt vore borgere og blandt dem, der stod i vor stads tjeneste, under vore og vor stads fælles foretagender og krige .....'
1365. 8. januar203Optegnelse om udbetaling af 8 floriner til vinterbeklædning til hver af pavens 18 pønitentiarer, deriblandt til 'Bent fra Danmark'.
1365. e. 13. januar204Det engelske skatkammer afregner med John Hount, serjeant-at-arms hos den engelske konge, for udgifter og diæter i kongens ærinder i årene 1359-64, bl. a. i forbindelse med en rejse til Danmark i 1363.
1365. 10. januarRostock205Gerhard Kulpin og Gerhard Stukke bliver lyst fredløse, fordi de har købt varer i Danmark af Peter Vogelsang, men unddraget sig betaling ved tilbagekomsten til Rostock.
1365. 21. januarAvignon206Pave Urban 5. overdrager efter ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag Valdemar Podebusk et kanonikat ved kirken i Köln og giver ham ventebrev på en dignitet sammesteds.
1365. 22. januar207Biskop Niels af Slesvig bandlyser alle, der har øvet uret mod Løgum kloster.
1365. 25. januarStralsund208Bertram Jode, generalofficial for ærkedegnen af Tribsees, præsenterer på Gerhard og Didrik Papenhagens vegne, patronatsejere til et vikardømme ved sognekirken i Gingst, klerken Herman Papenhagen fra Schwerin stift til biskop Henrik af Roskilde til indsættelse i dette vikardømme.
1365. 1. februarVordingborg209Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler sine høvedsmænd, embedsmænd, fogeder, riddere og væbnere, at han har givet hertug Albrecht 2. af Mecklenburg med følge frit lejde i Jylland indtil påske.
1365. 4. februar210Niels Mus skøder ridderen Niels Esgersen alt sit gods i Fårtoft og to øde gårde i Skinnerup og Hillerslev sogne.
1365. 7. februar211Fru Adelheid, enke efter Ohm Johan i Rostock, udskifter med samtykke af formynderne sine børn af arven efter Ohm Johan, således at de får tilskrevet en årlig indtægt på 60 mark af en ejendom i Rostock 'og halvdelen af tobodegrundstykker, som samme Ohm Johan havde i Skåne og afstod' (til fru Adelheid).
1365. 8. februar211MActa Pont. VII 127 nr. 5467 (i udtog) og Dipl.Svec. VIII 629 nr. 7141 udelades af Dipl.Dan.: pavebrev om, at Godfredus Warendorp skal indføres i dekanat og præbende i Dorpat.
1365. 10. februarSkara212Birger Laks pantsætter sit gods i Vallerstad i Kärda sogn, Östbo herred (Småland) til Ebbe Piik.
1365. 15. februarWestminster213Kong Edvard 3. af England pålægger John de Strevelyn og 5 andre af sine tro mænd at undersøge det klagemål, som skipperen Willem Michielson fra Vlissingen har indgivet til kongen om, 'at da et skib, kaldet 'Palmedag', fra Vlissingen, som ved Skåne var blevet ladet med denne Willems gods og handelsvarer for at blive sejlet over havet til byen Newcastle ved Tyne', strandede det på grund af uvejr ved Seaton Delaval i Northumberland, hvor indbyggerne med vold bemægtigede sig vraggodset, skønt skipperen kom levende i land.
1365. 15. februarLondon214Mayor, oldermænd og borgerskabet i staden London beder efter anmodning af deres medborger Simon de Mordon magistrater, borgmestre, fogeder og dommere i byen Vlissingen om at frigive en last hvide sild, som Simon ved en befuldmægtiget havde ladet fragte på et skib fra Vlissingen 'i en havn kaldet København, i den velbyrdige fyrste de Danskes konges herredømme og magtområde', og som senere var blevet beslaglagt af myndighederne i Vlissingen.
1365. o. 22. februarKampen215Magistrater, råd og borgerskab i Kampen giver forholdsregler for stadens foged i Skåne i sager om aflønning af fiskere og andre arbejdsfolk samt påbyder, at stadens borgere og gæster skal tage ophold på stadens fed sammesteds.
1365. 23. februar216Oluf Olufsen Lunge, ridder, skøder alt sit gods i Halleby til kong Valdemar 4. Atterdag og Danmarks krone.
1365. 23. februar217Fru Margrete Hellemose skøder to gårde i Gloslunde til Herman Kysselow.
1365. 27. februarAvignon218Johannes, kardinalpræst af St. Marcus, mægler forlig mellem Johan v. Helle, sognepræst i Borreby, Slesvig stift, og Herman v. Stenderen, provst i Segeberg augustinerkloster, og flere andre gejstlige og verdslige personer, som havde fængslet og plyndret ham undervejs til den romerske kurie; sagen hæves, og Johan tilkendes 200 guldfloriner i erstatning, og hans forvisning fra Lübeck ophæves.
1365. 1. martsAvignon219Johannes, kardinalpræst af St. Marcus, ophæver den bandlysningsdom, der var fældet mod en række gejstlige og verdslige personer i Holsten og Lübeck i anledning af sagen mod Johan v. Helle, sognepræst i Borreby, Slesvig stift.
1365. 2. marts220Jens Pedersen af Bellinge, Mads Falster, riddere, Peder Lang, Jens Ivarsen og Toste Arnfastsen, væbnere, bevidner, at Mathias Menze på Michael Sommers vegne betalte Rolv Jensen 20 mark i løsepenge.
1365. 2. martsLund221Ærkebiskop Niels af Lund stadfæster Tommerup klosters friheder og privilegier.
1365. 7. martsAvignon222Pave Urban 5. pålægger biskoppen af Verden at overdrage Johan, søn af grev Gerhard af Hoya og beslægtet med kong Valdemar 4. Atterdag i 3. grad, et kanonikat og en præbende ved kirken i Bremen.
1365. 7. marts223Testamente af Konrad Krevelbone, borger i Lübeck.
1365. 9. marts224Henrik Dylmer tilbagegiver Detmar Tidemandsen den arv efter afdøde Jens Bonde, ærkedegn i Ribe, som Detmar tidligere havde afstået til hans datter Elisabeth.
1365. 14. martsKalø225Niels Jensen Mus, ridder, skøder alt sit gods i Ods herred til kong Valdemar 4. Atterdag.
1365. 22. marts226Niels Jensen, dekan, Jens Kappelgård, provst, magister Hemming, ærkedegn, og Oluf Jensen, kantor ved kirken i Roskilde, vidimerer håndfæstningen af 1360 24. maj.
1365. 23. marts227Godskalk Hemmingsen overlader kong Valdemar 4. Atterdag retten til at indløse en hovedgård i Højby.
1365. 27. marts228Optegnelse om udbetaling af kæmneren i Deventer til staden Kampens sendemand, der bragte et brev fra en væbner, der var kommet fra Danmark.
1365. 27. martsStralsund229Reces af hansedagen i Stralsund.
1365. 29. martsAvignon230Pave Urban 5. meddeler Pribislav Witte, som er kannik i Kammin og 22 år, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for Dig, som er medlem af hans husstand' og ligeledes efter ansøgning af biskop Johan og kapitlet i Kammin giver ham ventebrev på en af de store præbender ved kirken i Kammin mod annullering af et ældre paveligt ventebrev på et gejstligt beneficium ved kirken i Stettin, da dette har ført til en proces.
1365. 30. martsLund231Josef Nielsen, ærkedegn i Lund, sælger Hersæta mølle i Bjäresjö sogn til ridderen Åge Ingvarsen.
1365. 30. marts232Mogens Nielsen, provst i Odense, kvitterer Herman Kysselow for fem mark sølv.
1365. 6. april233Rådet i Riga erklærer på egne og på nabobyerne Wendens og Wolmars vegne at ville overholde våbenstilstanden mellem kong Valdemar 4. Atterdag og søstæderne.
1365. 6. april234Rådet i Wenden erklærer at ville holde rådet i Riga skadesløst for det løfte, det har aflagt på Wendens vegne om overholdelse af våbenstilstanden mellem kong Valdemar 4. Atterdag og søstæderne.
1365. 14. aprilRinds herredsting235Tingsvidne af Rinds herredsting om, at Knud Hågensen aldrig har afhændet en gård i Knudstrup, men hvert år på dette ting anket over, at den ulovligt var forholdt ham.
1365. 20. april236Brødrene Anders og Lars Pedersen pantsætter alt deres gods i Rold og så meget af deres bebyggede gods i Mejlby, som afkaster en mark korn, til ridderen Gunnar Jakobsen for 20 mark sølv.
1365. 21. april237Ebbe Strangesen, ridder, afstår hele sin part af øen Mors samt alt sit arvegods på samme ø og i Thy til kong Valdemar 4. Atterdag.
1365. 23. april238Kong Magnus af Sverige kvitterer Torkil Eringisleson for regnskabet for Varberg fogedi fra 1. maj forrige år til denne dag.
1365. o. 27. april239Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Johan v. Lübeck og Johan v. Münster, skomager, har erkendt på søstrene Dichburgs og Elisabeths vegne, nonner i Ring kloster, at have oppebåret 17 lybske gylden af Henrik Bernewiks enke og børn.
1365. 30. aprilÅbo sysselting240Tingsvidne af Åbo sysselting om, at Simon Pedersen, præst ved Vor Frue alter i Århus, har bevist, at den afdøde alterpræst hr. Asser tilskødede altret en mølle i Harlev.
1365. 30. april241Rådet i Reval erklærer at ville overholde våbenstilstanden mellem kong Valdemar 4. Atterdag og søstæderne.
1365. 1. majStralsund242Borante Podebusk og hans søn Henning, riddere, Valdemar, 'ærkedegn for Demmin ved kirken i Kammin', og hans broder Henning Podebusk, væbner, afstår gården Brinkhof i Brandshagen med alle afgifter og friheder til Henrik, Johan og Nicolaus Wren, borgere i Stralsund.
1365. 2. majTorp243Klaus Limbæk, drost, Esbern Nielsen, justitiar, Erik Nielsen af Ågård, Fikke Moltke den ældre, Kristian Kås, Jens Mikkelsen af Fur, riddere, og Tord Degn erklærer, at Elene, enke efter Hvid af Øland, har skødet sit gods i Øland og Rosholm i Thy til Niels Jensen Mus på kong Valdemar 4. Atterdags vegne.
1365. 4. maj244Jens Mikkelsen får forlænget den fastsatte frist for betaling af annatafgift af provstiet Vidå (cf. 3. rk. VI nr. 152) til juledag 1365.
1365. 5. maj245Mikkel Pedersen, bymand i Malmø, skøder sin badstue og en halvgårds grund i Helsingborg til brødrene Peder og Niels Eskilsen og erklærer samtidig, at med visse undtagelser er alt skiftet mellem ham og de to brødre.
1365. 5. maj246Optegnelse om udbetaling af 8 floriner til sommerbeklædning til hver af pavens 18 pønitentiarer, deriblandt 'Bent fra Danmark'.
1365. 6. maj247Henneke Andersen Skytte afstår alt sit gods i Store-Ladager til Jakob Skave.
1365. 18. maj248Rådet i Dorpat lover rådet i Lübeck og søstæderne at ville overholde våbenstilstanden mellem kong Valdemar 4. Atterdag og hansekøbmændene.
1365. 20. maj249Rådet i Greifswald meddeler rådet i Lübeck, at hvis rådet i Rostock ikke vil deltage i de forhandlinger med den danske konge, som blev aftalt på hansedagen i Stralsund (cf. nr. 229 § 4), giver det Lübeck og Stralsund fuldmagt til alene at føre disse forhandlinger.
1365. 22. maj250Agnes, enke efter Jakob Mus af Højby, erkender at have oppebåret 21 mark sølv og en mark korn af kong Valdemar 4. Atterdag for pantsat gods i Højby.
[1365. f. 28. maj]251Hanseatisk udkast til et privilegium af kong Valdemar 4. Atterdag for hansestæderne i Danmark.
1365. 28. majLübeck252Reces af hansedagen i Lübeck.
1365. 29. maj253Voldgiftskendelse, afsagt med samtykke af Petrus Osgoti, stedfortræder for dominikanerprioren i provinsen Dacia, i en strid mellem biskop og kapitel i Reval og dominikanerne sammesteds, ved hvilken den verdslige skole i Reval med sine indtægter tilkendes domkirken. Blandt vidnerne: 'broder Petrus Osgoti, stedfortræder for den ærværdige fader provincialprioren i Danmark af dominikanerordenen'.
1365. 31. maj254Niels Pedersen Brun, provst i Barvid syssel, garanterer ved brev fra biskop og kapitel i Slesvig, at halvdelen af provstiets årlige frugter ikke overstiger 8 floriner.
1365. 4. juniNyhus255Herman Wonsfleth kaldet Trauenber, kvitterer greverne Henrik og Klaus af Holsten og Stormarn for 150 mark lybsk. 'Givet på Nyhus nær Flensborg i det Herrens år 1365 onsdag i ugen efter pinse.'
1365. 8. juni256Klemens Skytte af Tubbarp pantsætter sin gård i Jordberga til Jens Ebbesen af Stehag for 10 skilling grot.
1365. 8. juniÅlborg257Kong Håkon af Norge forbyder abbederne Mathias i Munkeliv og Peder i Lyse klostre, den pavelige nuntius' underkollektorer i Norge, at kræve pave tiender og andre afgifter af de kapeller og kirker, som kongerne i Norge har indstiftet, og af deres præster. 'Givet i Ålborg i det Herrens år 1365 trinitatis søndag.'
1365. 13. juni257MMichelsen III: 2,5, Rep. nr. 2766; Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. IV 711 nr. 1125 udelades, af Dipl.Dan.: grev Adolf 7. af Holsten stadfæster Femerns landret af 1326. 15. august.
1365. 21. juni-14. juli258Det engelske skatkammer (Exchequer) udbetaler 70 skilling 10 denarer for en forgyldt sølvskål, som er skænket til kongen af Danmarks udsending.
1365. 22. juniWismar259Rådet i Rostock meddeler rådet i Lübeck, at det forgæves har forsøgt at bevæge rådet i Wismar til at sende rådsudsendinge til den berammede 'forhandlingsdag over havet' (d. v. s. mødet i Agersnæs den 1. juli, jf. nr. 252 § 3-4). Det finder det tilrådeligt, at Lübeck og Stralsund i fællesskab opfordrer Wismar til at deltage i mødet, thi hvis Wismar ikke deltager, vil Rostock heller ikke.
1365. 25. juniÅlborg260Kong Håkon 6. af Norge fritager hertug Erik 2. af Sachsen-Lauenburg, hans medlovere, mænd og tjenere for alle de forpligtelser, som de i forbindelse med overladelse af borgen i Bohus har påtaget sig over for ham og hans fader kong Magnus af Sverige, og lover en lignende fritagelse fra hans fader, når denne bliver løsladt af sit fangenskab. 'Til større vished og vidnesbyrd for det foromtalte har vi hængt vort segl under dette brev. Og vi Godskalk, af Guds nåde biskop af Linköping, Sten Nilsson, ridder, Torkil Barun, Styrbjårn og Arvid Ketilsson, væbnere, erklærer også med dette brev, at vi har deltageti og overværet hele den foromtalte aftale; og vi har til vidnesbyrd om, at aftalen er os vitterlig, hængt vore segl med under dette brev. Givet og skrevet i Ålborg i året 1365 efter Guds byrd dagen efter St. Hans ved midsommer.'
1365. 28. juniRostock261Rådet i Rostock takker kong Valdemar 4. Atterdag, fordi to af deres medborgere får erstatning for gods, der var frataget dem under Møn af kongens svende.
1365. 4. juliReval262Rådet i Reval vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1345 25. juli om Narvas privilegier.
1365. 7. juliKolding263Greverne Henrik og Klaus af Holsten og Stormarn slutter fred med kong Valdemar 4. Atterdag.
[1365. 7. juli]263AUdkast til kong Valdemar 4. Atterdags genbrev til nr. 263.
1365. 11. juliRibe264Lave Degn sælger gården Kogsted til Niels Bramdrup.
1365. 12. juliLund265Officialen ved Lundegård pålægger herr Anders, vikar i krypten, at formane sit sognebarn Stig til enten at hjemle Lunds kirkes bygningsfond den bod, han har tilskødet den, eller også at tilbagebetale, hvad han har oppebåret for boden.
1365. 13. juli265MReg.Dan. nr. *2564, se nr. 257.
1365. 23. juliAvignon266Pave Urban 5. takker kong Valdemar 4. Atterdag for 2 jagtfalke og 2 hvide rideheste.
1365. 23. juliAvignon267Pave Urban 5. giver junker Peder Nielsen og hans hustru Katerine, Roskilde stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, der kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1365. 23. juliRanders268Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler indbyggerne i Rinds herred, at han tildømmer Knud Hågensen en gård i Knudstrup.
1365. o. 23. juli269Herman Lange, Rostocks foged i Skåne, og Nicolaus Babbe erkender at have 30 mark i deres varetægt, som tilhører Peter Löwe.
1365. 25. juliAvignon270Niels Pedersen, kannik ved kirken i København og i tjeneste hos kong Valdemar 4. Atterdag, ansøger pave Urban 5. om dispensation til at besidde to kirkelige beneficier samtidig.
1365. 29. juli271Ebbe Piik, ridder, mageskifter sin hustrus gods i Åtterås (Finnveden) til Peter Knoppe mod at få dennes hustrus gods i Sickinge (Finnveden).
1365. 2. augustAvignon272Hertug Rudolf af Østrig ansøger pave Urban 5. om, at der trods modstand fra den pavelige kanslers side må gives ordre om udfærdigelse af provisions- og indførelsesbrev til fordel for Goswin Borrentin, for hvem kong Valdemar 4. Atterdag tidligere har fået bevilget en ansøgning (cf. supplik <6> i nr. 40).
1365. 4. augustViborg byting273Rådmænd og borgere i Viborg erklærer, at Mads Kampharth har skødet sin andel i en gård i St. Hans sogn sammesteds til Anders Skytte.
1365. 9. augustKalvslund herredsting274Tingsvidne af Kalvslund herredsting om, at fru Inge Levers har skødet alle sine jorder i landsbyen Mejlby til Frederik Spandow.
1365(?) 9. august274MBunge VI 522, Reg.Dan. nr. *2585, se 1343. 9. august i supplementet til 3. række.
[1365] 9. augustRiga274SRådet i staden Riga skriver til rådet i Lübeck om forholdsregler mod sørøveriet.
1365. 12. augustAvignon275Geward, priorinde, Thora Evisdatter, Margrete Nielsdatter, Abele Larsdatter, nonner i Dalum kloster, fru Margrete Jakobsdatter og Elene Assersdatter ansøger pave Urban 5. om tilladelse til at vælge en skriftefader, der kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund.
1365. 12. augustAvignon276Lyder Limbæk, ridder, ansøger pave Urban 5. om tilladelse til at have et rejsealter, ved hvilket han og hans hustru Aleke må lade holde messe under interdikt.
1365. 12. augustAvignon277Pave Urban 5. anerkender Mogens Nielsen, provst i Odense, som sin kapellan og optager ham i de pavelige kapellaners samfund.
1365. 14. august278Biskop Erik af Odense stadfæster Odense St. Knuds klosters privilegier.
1365. 21. augustStralsund279Præsten Bertold Wusseken forpligter sig til at yde biskop Henrik af Roskilde 500 mark penge i afgift af bispegodset og af rugtienden af Rügen og Jasmund, som han har fået overladt for et år.
1365. 24. august280Margrete Jakobsdatter, enke efter hr. Palle Jensen, giver afkald på gods i Bølle til fordel for Knud Hågensen.
1365. 26. augustAvignon281Kong Håkon 6. af Norge ansøger pave Urban 5. om, at han og hans dronning Margrete tilligemed syv danske riddere og væbnere og deres hustruer må få tilladelse til at vælge en skriftefader, der kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund, hvilket bevilges for kongen og dronningen.
1365. 26. augustAvignon282Kong Magnus af Sverige ansøger pave Urban 5. om tilladelse for sig tilligemed fire danske riddere og deres hustruer til at vælge en skriftefader, der kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund, hvilket bevilges for kongen og dronningen.
1365. 1. septemberLund283Officialen ved Lundegård pålægger Anders, præst i krypten, at forkynde offentligt, at hans sognebarn Stig er ifaldet det lille band, fordi han hverken har hjemlet eller tilbagebetalt købesummen for en bod, han har solgt til Lunds kirkes bygningsfond.
1365. 2. septemberRostock284Henrik Dotenberg i Benekenhagen, væbner, der har været fængslet i nogle dage i Rostock, beskyldt for at have røvet heste og penge fra Reineke Rosenhagen, sværger orfejde og lover rådmænd og borgere i Rostock, at de ikke i fremtiden vil blive fortrædiget i den anledning 'af mig eller mine arvinger eller venner eller af den stormægtige fyrste herr Valdemar, de Danskes og Venders konge, eller af hans riddere, vasaller eller af indbyggere i hans rige ..... Givet i Rostock i det Herrens år 1365 dagen efter abbed Egidius' dag.'
1365. 3. septemberVordingborg285Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger sine fogeder eller officialer på markederne i København, Dragør og Skanør at beskytte borgerne fra Zutphen og lade dem nyde deres gamle rettigheder.
1365. 3. septemberVordingborg286Hanseatisk udkast til en fredstraktat med kong Valdemar 4. Atterdag (cf. nr. 328).
1365. 3. septemberVordingborg287Hanseatisk udkast til et privilegium af kong Valdemar (cf. nr. 329).
1365. 8. september288Karl Nielsen og hans hustru Katerine overlader for Katerines levetid deres gods i en række sjællandske landsbyer til Esbern Nielsen mod et årligt underhold.
1365. 8. septemberVordingborg289Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer rådet i Lübeck for rigsskatten for 1365.
1365. 9. septemberAvignon290Henrik Werners af Ribnitz, kannik med præbende ved kirken i Kammin, ansøger pave Urban 5. om at få pavelig reservation på ærkedegneembedet Demmin, hvis årlige indtægter ikke overstiger 140 guldfloriner, 'når det bliver ledigt ved, at Valdemar Podebusk opnår den dignitet ved kirken i Köln, som Eders Hellighed har reserveret ham (jf. nr. 206), der sidder inde med dette ærkedegneembede, eller iøvrigt på enhver måde undtagen ved denne Valdemars død', hvilket bevilges.
1365. 13. september291Herr Henning Podebusk, gælker i Skåne, kvitterer for en fredkøbsbøde.
1365. 16. septemberAvignon292Kong Magnus af Sverige ansøger pave Urban 5. om, at fire danske riddere og deres hustruer må få tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund, samt at de samme personer må have lov til at føre et rejsealter med sig.
1365. 16. septemberAvignon293Kong Håkon 6. af Norge ansøger pave Urban 5. om, at syv danske riddere og væbnere samt deres hustruer må få tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund, samt at de samme personer må have lov til at føre et rejsealter med sig.
1365. 17. septemberLund294Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger for anden gang ridderen Jens Uffesens arvinger i Skåne inden 10 dage at betale deres del af de 30 mark skånsk, som Jens Uffesen skyldte kirken i Lunds bygningsfond.
1365. 18. septemberAvignon295Kong Håkon 6. af Norge indgiver tre ansøgninger til pave Urban 5. om, at (1) Jens Sommer, medlem af hans husstand og kannik i Århus, må få et kanonikat og ventebrev på en dignitet ved kirken i Lund, at (2) Wygerus de Rostoch, klerk i Lübeck stift, må få kanonikat og en af de små præbender ved kirken i Lübeck, hvis indtægter ikke overstiger fire floriner, og at (3) Jens Eg, klerk i Århus stift, må få et gejstligt beneficium i samme stift.
1365. 19. septemberAvignon296Pave Urban 5. forflytter biskop Mogens fra Børglum til Ribe.
1365. 19. septemberAvignon297Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Ribe at vise biskop Mogens lydighed og ærbødighed.
1365. 19. septemberAvignon298Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Ribe stad og stift at vise biskop Mogens lydighed og ærbødighed.
1365. 19. septemberAvignon299Pave Urban 5. pålægger alle Ribekirkens vasaller at vise biskop Mogens troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.
1365. 19. septemberAvignon300Pave Urban 5. pålægger menigheden i Ribe stad og stift at vise biskop Mogens lydighed og ærbødighed.
1365. 19. septemberAvignon301Pave Urban 5. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde biskop Mogens af Ribe støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
1365. 19. septemberAvignon302Pave Urban 5. beder kong Valdemar 4. Atterdag om at yde biskop Mogens af Ribe sin støtte.
1365. 19. septemberAvignon303Pave Urban 5. udnævner Jens Mikkelsen, kannik i Ribe, til biskop af Børglum.
1365. 19. septemberAvignon304Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Børglum at vise biskop Jens lydighed og ærbødighed.
1365. 19. septemberAvignon305Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Børglum stift at vise biskop Jens lydighed og ærbødighed.
1365. 19. septemberAvignon306Pave Urban 5. pålægger menigheden i Børglum stift at vise biskop Jens 10 lydighed og ærbødighed.
1365. 19. septemberAvignon307Pave Urban 5. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde biskop Jens af Børglum støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
1365. 21. september308Nils Erlandsson pantsætter sin hustrus arvegods i Skävid og Värna i Östergötland til hr. Ebbe Piik for 16 mark sølv.
1365. 27. septemberAvignon309Pave Urban 5. beder kong Valdemar 4. Atterdag om at tilskynde johannitterne i prioratet Dacia til at erlægge de skyldige afgifter til stormesteren (på Rhodos).
1365. 29. septemberAvignon310Pave Urban 5. anbefaler biskop Jens af Børglum til kong Valdemar 4. Atterdags velvilje, eftersom denne ved kurien har givet afkald på sin ret til bispestolen i Ribe.
1365. 30. septemberLübeck311Hanseatisk udkast til en udsoning med kong Valdemar (cf. nr. 313).
[1365. o. 30. september]312Hanseatisk udkast til et privilegium af ærkebiskop Niels af Lund (cf. nr. 359).
1365. 30. septemberLübeck313Hansestæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Bremen, Hamburg, Kiel, Wismar Greifswald Anklam, Stettin, Stargard og Kolberg udsoner sig med kong Valdemar 4. Atterdag.
1365. 2. oktober314Testamente af Johan Wale, borger i Lübeck.
1365. 4. oktober315Optegnelse om, at biskop Mogens af Ribe har lovet at betale servispenge.
1365. 4. oktoberAvignon316Optegnelse om, at biskop Jens af Børglum har lovet at betale servispenge.
1365. 5. oktoberRostock317Reces af hansedagen i Rostock.
1365. 12. oktoberStralsund318Hertugerne Vartislav 5., Vartislav 6. og Bugislav 6. af Pommern(-Wolgast) slutter forbund med hertug Albrecht 2. af Mecklenburg om gensidig hjælp mod alle og enhver, dog med undtagelse af 'den stormægtige fyrste, vor herre kejseren, hvem vi skal yde tjeneste i hans land, og også den mægtige fyrste Valdemar, konge af Danmark, hvem vi er forpligtede til at tjene med 50 væbnede mænd i Danmark'.
1365. 12. oktoberStralsund319Hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs genbrev til nr. 318, indeholdende samme undtagelsesbestemmelse.
1365. 13. oktober320Optegnelse om, at biskop Nils af Skara har besøgt det apostoliske sæde gennem sine befuldmægtigede 'broder Bent, pønitentiar i kirkeprovinsen Danmark, og Eggert v. Basedow'.
1365. 18. oktoberDeventer321Notits i Deventers kæmnerregnskab om en udbetaling til Henneke, der har været udsendt for at advare de borgere, der kom fra Skåne.
1365. 21. oktober322Janneke Jensen, ridder, mageskifter sit gods i Harres og Sølsted mod Løgum klosters gods i Bov.
1365. 21. oktober323Klaus Villesen, Klaus Salin, Lars Ege og Jens Smed erklærer, at de ifølge kongelig befaling har indført hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, i Skagemands ladegård i Malmø.
1365. 22. oktober324Hertug Henrik af Jylland fornyer og stadfæster alle Løgum klosters privilegier og friheder.
1365. 23. oktoberLund325Kong Valdemar 4. Atterdags låsebrev på Skagemands ladegård i Malmø.
1365. 11. november326Niels Bentsen, indvåner i Malmø, pantsætter sin gård i St. Hans sogn i Lund til Peder Eskilsen for 20 mark sølv.
1365. 11. november327Niels Jensen af Oretorp overlader ridderen Åge Ingvarsen alle de breve, han har på Bjärlöv, Roalöv, Forsamölla og Möllarp.
1365. 22. novemberNykøbing328Kong Valdemar 4. Atterdag slutter fred med stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Bremen, Hamburg, Kiel, Wismar, Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard og Kolberg og formulerer deres privilegier.
1365. 22. novemberNykøbing329Kong Valdemar 4. Atterdag giver Lübeck, Rostock, Stralsund, Bremen, Hamburg, Kiel, Wismar, Greifswald, Anklam, Stettin, Stargard og Kolberg en række friheder på Skånemarkederne, gældende for 6 år.
1365. 22. novemberAvignon330Pave Urban 5. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag, at han ikke har kunnet opfylde dennes ønske om at forflytte biskop Erik af Odense til en bispestol uden for riget, og beder samtidig kongen om at støtte sine kollektorer i deres hverv.
1365. 25. novemberNæstved331Klaus Limbæk, ridder og drost, bemyndiger sin tjener Peder Hatting til at kræve den kogge tilbage, som Thomas Nannesen ulovligt har afhændet.
1365. o. 30. november332Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at arvingerne efter Andreas Reygher er kommet overens om det tilgodehavende, Andreas Reygher havde hos staden Roskilde.
1365. 1. decemberTønder herredsting333Rådmænd og borgere i Tønder erklærer, at ridderen Janneke Jensen har overdraget Løgum kloster sit gods i Høgslund og Sølsted.
1365. 2. decemberDeventer334Notits i Deventers kæmnerregnskab om en udbetaling til hertugen af Slesvigs spillemænd.
1365. 3. decemberLunde herredsting335Tingsvidne af Lunde herredsting, at fru Katerine Ivarsdatter har skødet sin arvelod i de 2718 mark kobber, for hvilke Skam herred var pantsat, til ridderen hr. Jens Absalonsen.
1365. 12. december336Indførelse i Liber proscriptorum i Rostock om, at indvånerne i Elmenhorst er blevet lyst fredløse, 'fordi de i nærheden af Elmenhorst har plyndret gods tilhørende nogle folk fra Danmark'.
1365337Staden Hamburgs udgifter til krigen mod kongen af Danmark.
1365338Elene, Peder Broks datter, skøder alt sit gods i Danmark til kong Valdemar.
[f. 1365]339Jakob Mus pantsætter Svinninge til herr Ture Knudsen.
1365340Herr Ture Knudsen oplader gods i Gudmandstrup og i Svinninge til kong Valdemar.
1365341Povl, Niels, Jens, Anders, Lars og Peder Glob slutter forlig med kong Valdemar 4. Atterdag.
1365342Herr Jens Nielsen af Kragerup pantsætter gods i Torkilstrup i Volborg herred til Mogens Pedersen af Gerlev.
1365343Herr Niels Pedersen af Brorup oplader gods i Løve herred til kong Valdemar og lover at tjene kongen med fem mand.
1365344Herr Niels Pedersen af Brorup skøder sit gods i Hammer og Bårse herreder til kong Valdemar.
1365345Jens Due skøder hovedgården i Torkelstorp og tre andre gårde i Skåne til kong Valdemar.
1365346Mikkel Nielsen skøder gods i Falling til Jakob Jonsen.
1365346MÆA. II 147, se 1360 eller 1365, 3. rk. V nr. 412.
1365347Tyge Jensen af Skals sælger en gård i Øster-Bølle til biskop Peder af Viborg.
1365348Esger Bosen overlader Oluf Nielsens Spurvs pantebrev på gods i Paddeborg til kong Valdemar.
1365349Herr Niels Klemmensen skøder et halvt bol i Toksværd til Everlin Jæger.
1365350Adkomstbrev på Bro mølle, fremlagt af Klaus Krummedige.
1365351Kong Valdemar 4. Atterdags brev på gods i Rougsø herred.
1365352Torsten Nilsson sælger herr Ebbe Piik alt sit gods i Nørrehalland.
1365353Ingeborg Bengtsdotter skøder herr Ebbe Piik alt sit gods i Finnveden.
1365354Svend Bäk skøder herr Ebbe Piik en møllestrøm i Ushult.
1365355Nils Erlandsson skøder herr Ebbe Piik sit gods i Hökerum.
1375. 16. februarAvignon449Pave Gregor 11. bemyndiger ærkebiskopperne af Lund og Uppsala samt biskoppen af Avignon til at løse dem, der har deltaget i udplyndringen og mishandlingen af gejstligheden i staden og stiftet Strängnäs, fra den bandlysning, de af denne grund er ifaldet, samt til at hæve et pålagt interdikt.
forrige næste