forrige næste
DatoStedNr.Regest
1366. 2. januarLübeck356Kapitlet i Lübeck erklærer, at herr Albert Stralendorp, 'kannik i Århus og evig vikar ved vor kirke i Lübeck', har solgt sin trediedel af landsbyen Sühlen (jf. DRB III 6 nr. 233), i Oldesloe sogn til forbedring af det vikardømme i Lübeckkirken, som herr Meinhard Vredeland sidder inde med.
1366. 6. januarKøbenhavn357Rådet i København og væbneren Reinhold v. Goldbek kvitterer rådet i Rostock for 600 mark lybsk i løsepenge for ridderen Bertold Stoltenberg.
1366. 6. januar358Katerine Nielsdatter, enke efter Erland Andersen, skøder gods i Skåne til Torkil Nielsen.
1366. 7. januarVordingborg359Ærkebiskop Niels af Lund tilstår efter anmodning af kong Valdemar hansestæderne ret til at bjerge vrag- og strandingsgods i de områder af Lunds stift, hvor den verdslige myndighed tilkommer ham.
1366. 18. januar360Mikkel Pedersen fra Malmø, Peder Olufsen, Ingemar Nielsen, borgere i Lund, og Hasse, bymand i Malmø, erklærer over for borgmestre og rådmænd i Lübeck, at Erik Ebbesen, hvis varekister er blevet tilbageholdt, ikke har været i Danmark eller Skåne eller har foretaget sig noget fjendtligt imod Lübeck.
1366. 25. januar361Fikke Moltke den ældre af Møn, ridder, erklærer at skylde kong Valdemar 4. Atterdag 150 mark sølv.
1366. 25. januarKalundborg362Ærkebiskop Niels og biskopperne Henrik af Roskilde, Povl af Århus, Niels af Slesvig, Peder af Viborg, Mogens af Ribe, Erik af Odense og Jens af Børglum eftergiver kirkebod for dem, der øver velgerninger mod Hellerup kirke.
1366. 27. januarKalundborg363Reinhold Goldbek kvitterer ridderen Henning Podebusk for afgifterne af landsbyerne Lancken og Sellin og af kroerne sammesteds.
1366. 29. januarHoulbjerg herredsting364Tingsvidne af Houlbjerg herredsting om, at Yte Krag skødede en gård i Borridsø til Jens Hård, førend han pantsatte den til provsten hr. Bent.
1366. 31. januar365Optegnelse om udbetaling af 8 floriner til vinterbeklædning til hver af pavens 16 pønitentiarer, deriblandt til 'Bent fra Danmark'.
1366. 2. februarRavnsborg366Rådet i Nakskov erklærer, at væbneren Hartvig Hummersbüttel har bemyndiget sin broder Johan til at modtage gældsbeløb af lybske borgere og lade posterne slette i Niederstadtbuch.
1366. 6. februarBruxelles367Wenceslav af Böhmen, hertug, og Johanna, hertuginde af Luxemburg, Lothringen, Brabant og Limburg tillader magistrater og borgere i staden 's-Hertogenbosch at købe et fed i Skåne af kongen af Danmark og hvert år indsætte en foged sammesteds.
1366. 23. februarAvignon368Pave Urban 5.s rundskrivelse til de tyske ærkebisper og deres lydbisper, til de tyske fyrster samt til kong Valdemar af Danmark om at støtte biskop Petrus af Lissabon i det hverv, paven har pålagt ham i forbindelse med det forestående rigsmøde i Tyskland.
1366. 24. februar369Ridderen Johan Hummersbüttel og væbneren Hartvig Hummersbüttel erklærer at have modtaget 630 mark lybsk af Markvard og Johan Rutensten, Johan Krowel og Johan Horborg og beder om, at indførelsen om gældsforholdet i Niederstadtbuch i Lübeck må blive slettet.
1366. 24. februar369SJohan og Hartvig Hummersbüttel kvitterer for modtagelsen af 630 mark lybsk og beder om at få gældsposten slettet fra Niederstadtbuch.
1366. 27. februarÅhus370Ærkebiskop Niels af Lund bevidner, at Peder Mogensen af Vallösa, ridder, har skødet alt sit gods i Västra Hoby til hr. Åge Ingvarsen af Bjärsjöholm, ridder.
1366. 13. martsAvignon371Pave Urban 5. meddeler Herman v. Rostock, kannik i Lübeck og kyndig i kanonisk ret, at han efter en ansøgning af kong Valdemar 4. Atterdag 'til fordel for dig, hans elskede kapellan', reserverer ham en dignitet med eller uden sjælesorg ved kirken i Lübeck, selv om den er den største næst efter den biskoppelige, og man plejer at besætte den efter valg, og uanset at han sidder inde med kanonikater med præbender i Lübeck og Bremen samt provstiet ved kirken i Bücken i Bremen stift. Herman skal dog, når han har opnået digniteten i Lübeck, opgive provstiet i Bücken.
1366. 15. marts372Erik Ebbesen bemyndiger Godike Møntmester til at stille krav om udlevering af de af rådet i Lübeck beslaglagte kister og deres indhold.
1366. 15. marts372SErik Ebbesen befuldmægtiger Godeke Mynter til at modtage godset, som var tilbageholdt af rådet i Lübeck.
1366. 24. martsÅbenrå373Hertug Henrik af Slesvig tilstår hansestæderne ret til at bjærge deres gods ved skibbrud i hertugdømmet.
1366. 8. april374Elav Jensen pantsætter sin gård i Krogsager og tre landbosteder til Karl Mikkelsen for 10 mark sølv.
[1366. 14. april]375Hertug Barnim 3. af Pommern-Stettin meddeler kejser Karl 4., at kong Valdemar af Danmark, de pommerske hertuger og biskop Johan af Kammin er rede til at støtte ham mod hertug Albrecht 2. af Mecklenburg.
1366. 19. april376Hertug Erik den Yngre af Sachsen-Lauenburg kvitterer stæderne Lübeck, Rostock og Stralsund for 300 mark til kongen af Danmarks skrivere for udfærdigelsen af fredsdokumenterne.
1366. 19. april377Prior Niels tildeler Heila og Birgitte, nonner i Dalum koster, det gods, de har fået på Fyns landsting.
1366. 23. aprilPrag378Kejser Karl 4. pålægger kongerne af Danmark, Sverige, Norge og Polen og hertugerne af Stettin og Mecklenburg på hans vegne at værne ærkebiskoppen af Riga og hans kirke i deres strid med den tyske orden i Livland.
1366. 24. april-10. juniRostock379Werner Blengow, Nicolaus Schutow og Johan Korin lover staden Rostock skadesløsholdelse i anledning af en indgået forpligtelse i forbindelse med deres ophold på det lybske fed i Skåne.
1366. 2. maj380Optegnelse om, at Guido de Cruce, 'det apostoliske sædes nuntius og kollektor i Sveriges, Danmarks og Norges riger' har indbetalt 1121 floriner, der er indsamlet 'i hans nævnte kollektorområde'.
1366. 3. maj-4. juni381Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Peter Spegel skylder Eggert Rosenveld 100 mark lybsk, som skal betales i Falsterbo.
[1366. f. 7. maj]382Ærkebiskop Fromhold af Riga fremsætter under en proces med den tyske orden i Livland krav om, at 'det forlig (jf. DRB II 5 nr. 318), som er bragt i stand af herr Isarn, salig ihukommelse ærkebiskop af Lund, og det, som er indeholdt deri, virkningsfuldt overholdes'.
[1366]. 10. majLund383Ærkebiskop Niels af Lund beder borgmestre og rådmænd i staden Lübeck om at medvirke til, at et af ham udstedt gældsbrev, som Godskalk Bredeveld har deponeret i Lübeck, bliver frigivet, da det er indløst.
1366. 12. maj384Rådet i Reval vidimerer et brev af Erik, hertug Valdemar af Jyllands søn, af 1311 30. marts om et gældsforhold.
1366. 20. maj385Borgmestre, magistrater og rådmænd i Brügge beder borgmestre og rådmænd i Lübeck om at foranledige, at et af ærkebispen af Lund udstedt gældsbrev på 2000 guldfloriner, som er deponeret hos to borgere i Lübeck, frigives til fordel for deres medborger Nicolaus Hauweschilt og udleveres til dennes befuldmægtigede Johan Zonnebalch.
1366. 26. majAvignon386Pave Urban 5. tillader biskop Henrik af Roskilde at lade en dertil egnet præst genindvie vanhelligede kirker og kirkegårde i hans stift.
1366. 27. maj387Biskop Bertram af Lübeck vidimerer ærkebiskop Peder af Lunds brev af 1337 6. juli om vragretten.
1366. 30. maj387MReg.Dan. nr. *2593 og Rep. 2791, se 1366. 6. juni, nr. 390 og 391.
1366. 4. juni388Toste Turesen af Östra Vram, ridder, bemyndiger Peder Larsen, forstander for helligåndshuset i Lund, til at skøde en øde gård i Malmø til Niels Erlandsen, kannik i Lund.
1366. 5. juni389Rådet i Ribe meddeler rådet i Lübeck, at drosten Klaus Limbæk har bemyndiget sin tjener Peder Hatting til at kræve den kogge tilbage, som Thomas Nannesen uden hans vidende har afhændet.
1366. 6. juni390Hemming Tuesen af Bjælkerup, væbner, pantsætter sit gods i Valby, Hemmeshøj, Hulby og Bonderup til Ebbe Jakobsen.
[1366]. 6. juni391Kong Valdemar 4. Atterdag beder borgmestre, rådmænd og hele borgerskabet i Lübeck om at udbetale mandeboden for Markvard Westensee til Hartvig Westensee.
1366. 18. juni392Magistrater og råd i Dordrecht giver rådet i staden Lübeck en redegørelse for de gældsforpligtelser, der har medført, at Thomas Nannesen og Peder Hatting har afhændet deres kogge til Martin Rasseborg fra Danzig.
1366. 18. juni393Margrete Nielsdatter, enke efter Ingemar Karlsen, sælger en gård i Bjäresjö til ridderen Åge Ingvarsen af Bjärsjöholm.
1366. 18. juni394Eringisl Ebbeson pantsætter gods i Halland og Kind til Henrik Snakenborg.
1366. 23. juni395Optegnelse om udbetaling af 8 floriner til sommerbeklædning til hver af pavens 15 pønitentiarer, deriblandt til 'Bent fra Danmark'.
1366. 24. juniLübeck396Reces af hansedagen i Lübeck.
1366. 24. juniLübeck397Hansestæderne beder kong Håkon 6. af Norge om at udvirke, at der ydes erstatning for tre skibe, som er blevet taget af hans mænd, idet de henviser til kongens nylige løfte i Vordingborg om velvillig behandling af hansekøbmændene.
1366. 24. juni397MAReg.Dan. nr. *2597, udelades i Dipl.Dan.: stæderne i den lybske og visbyske trediedel skriver til de preussiske stæder om en forordning af Brügge angående besejlingen af havnen Zwijn.
1366. 24. juni397MBReg.Dan. nr. *2598, udelades i Dipl.Dan.: stæderne i den lybske og den visbyske trediedel skriver til Novgorod om interne hanseatiske handelsforhold.
1366. 24. juniLübeck398Hansestædernes rådmænd, forsamlet i Lübeck, erklærer Didrik Sasse, borger i Wismar, fri for den anklage, nogle Hamburgkøbmænd har rejst mod ham, 'fordi han, mens krigen mellem de Danskes herre konge og os stod på, i strid mod vore forbud og pålæg er rejst til eller har besøgt Skåne', da han har aflagt ed på at være uvidende om forbudet.
1366. 24. juni399Peder Ludvigsen, ridder, afstår alt sit gods i Svensmarke og andetsteds på Møn til hr. Mads Falster.
1366. o. 24. juni400Rådet i Reval beder borgmestre og råd i Stralsund om ikke at give frit lejde til Lydeke Meye, der i uære har mistet sit borgerskab i Reval og er flygtet derfra fog er faret med løgne til kongen af Danmark og til hans fogeder og har klaget over store forurettigelser, som borgerne i Reval skal have begået mod ham, i hvilket de er uskyldige. Dog tror de mere på hans løgne end på sandheden hos gode folk for den fordels skyld, de derved kan opnå; og han har ladet sig give lejde i stæderne Stralsund, Rostock, Lübeck, for, hvorhen han kommer, at udspejde folket, og han tilføjer os stor skade”.
[1366. e. 24. juni]401[Rådet i Lübeck] beder [de preussiske stæder] undskylde, at det gennem sine rådsudsendinge har fremstillet det, som om striden med kong Valdemar angående afgifterne af gæsterne på fedene i Skåne var endeligt bilagt, eftersom kongen på ny har rejst disse krav.
1366. 30. juniKøbenhavn402Kong Håkon 6. af Norge slutter våbenstilstand med staden Kampen og tillader staden at handle på hans lande, så længe den står ved magt. 'Givet i København i det Herrens år 1366 på apostlen St. Paulus' mindedag'.
1366. 10. juli403Testamente af Jakob Jermer, kannik i Lund.
[1366]. 16. juliBrockenhurst404Kong Edvard 3. af England takker grev Henrik 2. af Holsten for hans brev og den tilsendte falk og beder ham om at holde ham skriftligt underrettet 'de nouis et rumoribus penes uos et partes uestras uicinas emergentibus. — Datum sub priuato sigillo nostro apud manerium nostrum de Brokenhurst xvi. die iulii'.
1366. 21. juli404MActa Pont. VI 518 nr. 5149: Urban 5. bevilger grev Henrik af Holstens ansøgning om tilladelse til at besøge det hellige land, udelades i Dipl.Dan.
[1366. o. 25. juli]405Rådet i Lübeck erklærer over for kong Valdemar 4. Atterdag, at det voks, som var om bord i det skib, som forliste ved Falster, tilhører Johan van der Weze og Wikman Tedinghusen, og beder om, at det må blive udleveret til staden Lübecks tjener Henrik, således som det var aftalt med Johan Alwerstorp, foged i Nykøbing.
1366. 25. juli406Rådet i Lübeck meddeler kong Valdemar 4. Atterdag, at det ikke har noget kendskab til, at en af deres medborgere Dapper skal have medvirket ved et overfald på kongens tjenere, og bedyrer sin villighed til at være kongen til behag.
1366. 28. juliÅlholm407Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg, hans sønner hertugerne Henrik 3. og Magnus 1. formulerer i kong Albrecht af Sveriges navn en præliminærtraktat med kong Valdemar 4. Atterdag.
1366. 28. juliÅlholm408Kong Valdemar 4. Atterdags genbrev til nr. 407.
1366. 28. juliÅlholm409Kong Valdemar 4. Atterdag lover at bistå med at bevare Sveriges rige for hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs børn, hvis kong Albrecht af Sverige dør uden mandlige arvinger.
1366. 28. juliÅlholm410Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer ikke at ville rejse yderligere krav mod hertug Albrecht 2. af Mecklenburg for den skade, stæderne Wismar og Rostock havde forvoldt ved at deltage i belejringen af Helsingborg, da hertugen efter grev Adolf af Holstens afgørelse har ydet en erstatning på 10.000 lødige mark.
1366. 28. juliÅlholm411Kong Valdemar 4. Atterdag giver kong Albrecht af Sverige og hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus 1. af Mecklenburg frist til 1368 11. november med hensyn til indfrielse af løfterne om hans datter (Ingeborg)s livgeding.
1366. 28. juliÅlholm412Kong Albrecht af Sverige og hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus 1. af Mecklenburg slutter aftale med kong Valdemar 4. Atterdag om frigivelse af fanger på begge sider fra krigen i Sverige.
1366. 28. juliÅlholm413Kong Albrecht af Sverige og hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus 1. af Mecklenburg giver afkald på de 10.000 lødige mark, som kong Valdemar 4. Atterdag skylder dem (ifølge brevet af 1350 3. november, Dipl. Dan. 3. rk. III nr. 344).
1366. 28. juliÅlholm414Kong Albrecht af Sverige og hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus 1. af Mecklenburg udsoner sig med hertug Erik 3. af Sachsen(-Lauenburg) i anledning af dennes deltagelse i krigen i Sverige.
1366. 28. juliÅlholm415Hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus 1. af Mecklenburg indestår for, at kong Albrecht af Sverige vil besegle en (ukendt) traktat med kong Håkon af Norge samt brevene nr. 412, 413 og 414.
1366. [31. juli-28. august]416Henrik Westfal og Johan Beringershagen lover staden Rostock skadesløsholdelse for et løfte, afgivet til foged og rådmænd i Roskilde angående noget arvegods.
1366. 6. augustAvignon417Pave Urban 5. pålægger efter ansøgning af Maria de St. Pol, grevinde af Pembroke, officialen ved universitetet i Paris med apostolisk myndighed at reservere Jakob Nielsen, gejstlig i Roskilde stift, et kirkeligt beneficium, hvortil biskoppen af Ely og prior og kapitel sammesteds har overdragelsesretten.
1366. 8. august418Lambert v. Hamm, borger i Lübeck, forpligter sig til at lade de boder, han har solgt til Henrik Smylow, indføre i kongen af Danmarks bog, således som det er ret i Skåne.
1366. 9. august419Rådet i Slesvig beder rådet i Lübeck om at yde deres medborgere Evert og Klaus retfærdighed i deres erstatningssag mod ridderen Valdemar Sappi.
[1366-67]. 14. el. 13. augustPutbus420Henning Podebusk, ridder, gælker i Skåne, Halland og Blekinge, erklærer sig villig til at lade striden mellem ham og Eldena kloster om Kalverdanz, hans fædrenearv, henskyde til hertug Vartislav 6. af Pommerns afgørelse.
1366. 15. august421Rådet i Dordrecht bekræfter rigtigheden af de (i brevet af 1366 18. juni) givne oplysninger om Thomas Nannesens og Peder Hattings salg af en kogge til Martin Rasseborg.
1366. 15. august422Torben Pedersen, ridder, pantsætter byen Truelstrup til Niels Reimersen for 16 mark sølv.
1366. 23. august423Rådet i Lübeck beder ridderen Narve, høvedsmand på Bohus, om at erstatte det gods, der i Marstrand blev frataget lybske borgere i et skib, der sejlede fra Ålborg til Bergen.
1366. 24. augustTrelleborg424Rådet i Trelleborg erklærer over for rådene i Lübeck, Stralsund, Rostock, Wismar og Greifswald, at et skib med gods, tilhørende Hasse Stubbe og Johan Krukow, hertug Bugislav 5. af Stettins tjenere, blev erobret af stædernes hær, da denne hærgede byen.
1366. o. 24. august425Indførelse i Niederstadtbuch i Lübeck om, at Eggert Rosenveld skylder Henrik Smylow 50 mark lybsk, som skal betales i Skåne.
1366. 25. august426Optegnelse i staden Deventers regnskaber om udbetaling til løberen Heidenrik, der bl. a. sendes til Ribe med breve.
1366. 7. september427Oluf, ærkedegn, og kapitlet ved kirken i Ribe overlader Frederik Spandow to otting jord på Mejlby mark og Farup mark mod en årlig afgift af tre skilling sterling.
1366. 8. septemberKalundborg428Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer rådet i Lübeck for rigsskatten for 1366.
1366. 8. septemberLübeck429Hartvig Westensee, søn af Busche Westensee, og hans venner tiltræder det forlig, som biskop Bertram af Lübeck, Eggert Krummesse og Peder Dene i sin tid (1354 22. maj, IV nr. 120) som befuldmægtigede for kong Valdemar har sluttet i Westenseesagen, og kvitterer for modtagelse af mandeboden på 1000 mark fra Lübecks side (cf. ovf. nr. 391).
1366. 8. septemberStralsund430Bertold Quatz, sognepræst i Altenkirchen, forpagter bispegodset på Rügen og rugtienden af biskop Henrik af Roskilde for to år.
[1366?] 16. september430MReg.Dan. nr. *2611, også registreret Hans.UB. IV 187 nr. 451 med datering 1373. 21. september: rådet i Visby til rådet i Lübeck om forholdet til Novgorod og om fredsforhandligerne med russerne, udelades i Dipl.Dan.
1366. 20. september431Herman Kröpelin og elleve andre rådmænd og borgere i Wismar lover rådet sammesteds at holde det skadesløst, dersom dets henvendelse til rådet i Stralsund om at udbetale arven efter 'Engelke Smale, der døde i Næstved' til Henrik Sten og hans søster Hille i Wismar skulde føre til senere krav mod rådet. 'Handlet i det Herrens år 1366 dagen før apostelen Mathæus' dag'.
1366. [f. 22. september]432Marina, herr Niels Haks hustru, pantsætter sit gods i Västra Skrävlinge til herr Jakob Bæger.
1366. 22. september433Niels Ågesen af Karsholm, ridder, sælger alt sit gods på Sjælland til kong Valdemar 4. Atterdag.
1366. 26. septemberLinköping434Kong Albrecht af Sverige bemyndiger sine høvedsmænd Raven Barnekow og Bo Jonsson til at optage forhandlinger med kongerne Valdemar 4. Atterdag og Håkon 6.
1366. septemberLinköping435Kong Albrecht af Sverige stadfæster det mageskifte, som kong Magnus har foretaget med nonneklostret i Skänninge (1357 18. maj, DRB III 5 nr. 34), hvorved det har fået gods i Svem og Sålla i Östergötland 'til gengæld for gods i Hambrö i Nørrehalland ..... Givet i Linköping i det Herrens år 1366 den <...> september.'
1366. 6. oktoberAvignon436Pave Urban 5. overdrager efter ansøgning af kejser Karl 4. af Tyskland officialen i Prag med apostolisk myndighed at indføre Folmer Folmersen fra Nykøbing i et kanonikat ved St. Peders kirke i Vissegrad og give ham ventebrev på en præbende sammesteds.
1366. 6. oktoberAvignon437Pave Urban 5.s rundskrivelse til vestens fyrster, deriblandt kong Valdemar af Danmark, om at komme kong Peter af Cypern og johannitterordenen til hjælp i kampen mod saracener og tyrker, der nylig har generobret Aleksandria og truer Cypern og Rhodos.
1366. 6. oktoberAvignon438Pave Urban 5.s rundskrivelse til patriarker og ærkebisper, deriblandt ærkebispen af Lund, om at prædike korstog mod saracener og tyrker til hjælp for kong Peter af Cypern og johannitterordenen på Rhodos.
1366. 8. oktober439Borgmestre, magistrater og rådmænd i Brügge meddeler borgmestre og rådmænd i Lübeck, at deres medborger Nicolaus Hauweschilt i stedet for den nylig afdøde Johan Zonnebalch har indsat Nicolaus Harinchals som sin befuldmægtigede til at forlange det gældsbrev udleveret, som er deponeret hos to borgere i Lübeck (jf. nr. 385), og 'som er beseglet med den ærværdige fader og herre herr ærkebispen af Lunds segl, og ifølge hvilket samme ærværdige fader skylder nævnte Nicolaus Hauweschilt samt Godskalk Bredeveld 2000 florentinske gylden i godt guld og efter lovlig vægt ..... Handlet i det Herrens år 1366 den 8. oktober.'
[1366] 8. oktoberMarienburg439SDe preussiske stæder, samlet i Marienburg, skriver til stæderne i Nederlandene, Flandern og England samt til Stralsund og søstæderne, at de har besluttet kun at sende de preussiske købmænd gruppevis gennem Øresund og afbryde handelen på Danmark og Norge.
1366. 10. oktoberAvignon440Johannes, kardinalpræst af St. Marcus, pålægger dekanen og en af kannikerne i Lübeck at undersøge de fornyede klager, som Johan v. Helle, præst i Slesvig stift, i en supplik til pave Urban 5. har rejst mod rådet i Lübeck, og træffe afgørelse i sagen. Hvis parterne i sagen ikke vil rette sig efter kendelsen, skal sagen på ny indberettes til kardinalen.
1366. 13. oktoberAlmind sysselting441Tingsvidne af Almind sysselting, at Gøde Ryder, Mads Larsen, Niels Aldrup, Niels Jensen, Morten Tostesen, Ivar Skræne og Jakob Nyman har erklæret, at afdøde Ivar Terkelsen Trane på samme ting pantsatte sit gods i Hvilsbjerg til Jakob Jensen fra Keldkær.
1366. 20. oktoberAvignon442Macarius Mogensen, præst i Roskilde stift, der studerer kanonisk ret i Paris, ansøger pave Urban 5. om tilladelse til at forelæse og efter 4 års forløb om godkendelse til licentiatgraden, da det er svært at skaffe penge til studierne.
1366. 22. oktober443Rådet i Lübeck beder kong Håkon af Sverige og Norge om at udvirke, at det gods tilhørende lybske borgere, som fornylig den 24. juli blev beslaglagt i havnen Marstrand af 'herr Narve, høvedsmand på Bohus, herr Peter Fleming, Absalon Kjeldsen og deres medhjælpere i denne sag' ombord i et skib på vej fra 'Alborg til Bergen' (jf. nr. 423), frigives.
[1366]. 28. oktoberFalsterbo444Kong Valdemar 4. Atterdag meddeler kong Edvard 3. af England som svar på dennes brev, at han har sendt Rikman v. d. Lancken, høvedsmand på borgen Falsterbo, til Brügge som sin udsending for der at afvente den engelske konges lejde, og beklager, at hans svar er blevet forsinket af uroligheder på markederne i Skanør, iværksat af folk fra Zeeland.
[1366]. 28. oktoberFalsterbo445Kong Valdemar 4. Atterdag beder kong Edvard 3. af England fæste lid til, hvad hans udsending Rikman v. d. Lancken beretter.
1366. 30. oktober446Optegnelse om, at Guido de Cruce, 'det apostoliske sædes nuntius og kollektor i Danmarks, Sveriges og Norges riger', for penge, han har indsamlet 'i sit nævnte kollektorområde' har købt 6627 stk. ubearbejdet gråværk og mårskind, som i det apostoliske kammer er blevet afregnet med 365 floriner og 6 skilling, og for hvilke der i transportomkostninger er betalt 42 floriner og 21 skilling.
1366. 31. oktoberRostock447Hertugerne Albrecht 2. og hans sønner Henrik 3. og Magnus 1. af Mecklenburg og biskop Frederik af Schwerin slutter overenskomst og et fjortenårigt forsvarsforbund med Laurentius, Johan 4. den ældre og Johan 5. den yngre, herrer af Werle. Hertug Albrecht undtager dog kejser Karl 4., 'kongen af Danmark', hertugerne Rudolf, Wenceslav og Albrecht af Sachsen, markgreven af Brandenburg, hertugerne af Stettin, greverne af Holsten og greverne af Lindau fra dem, mod hvem han skal yde hjælp, og herrerne af Werle undtager hertugerne af Stettin, greverne af Holsten og greverne af Lindau.
[1366]. 5. novemberLund448Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger for fjerde gang arvingerne efter ridderen Jens Uffesen i Skåne straks at betale deres del af de 25 mark skånsk, som Jens Uffesen skyldte kirken i Lunds bygningsfond.
1366. 7. novemberTønder449Jens Dunk, ridder, hertug Henrik af Jyllands drost, bevidner, at abbeden i Løgum kloster har overgivet Lydeke Arestsen et pantebrev på gården Æbild.
[1366]. 11. november450Rådet i Lübeck sender Klaus Limbæk, Danmarks drost, kopier af brevet fra rådet i Dordrecht, samt beder ham udvirke en mere nådig behandling af deres borgere fra kong Valdemar 4. Atterdags side.
1366. 11. novemberLübeck451Dominikanerklostret i Lübeck forpligter sig til daglig at holde to messer for Stig Andersen af Bjørnholm, hans hustru Tove, hans forældre, sønner og brødre, samt, når Stig Andersen er død, holde deres årtid på hans dødsdag.
1366. 12. novemberVärpinge452Niels Ågesen af Karsholm, ridder, erkender at skylde kong Valdemar 4. Atterdag 10 mark sølv.
1366. 18. november453Nicolaus v. Bremen erklærer, at rådet i Lübeck har gjort ham fyldest 'for at jeg tidligere under krigen mellem herr kongen af Danmark på den ene side og hansestæderne på den anden faldt i fangenskab i deres tjeneste, samt fordet tab, som jeg led i sammes tjeneste, og i lige måde for den sold, de herefter skulde yde mig', og udsteder kvittering.
[1366]. 19. november454Indførelse i Liber proscriptorum i Wismar, om at Jesse og Timme er blevet lyst fredløse, fordi de har plyndret fogeden i Blekinge.
1366 (el. 1360?). 20. november455Niels Tokkesen erklærer, at han har valgt sit gravsted i Løgum kloster og skænker herfor gods i Bredevad.
1366. 22. november456Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger ridderne David Andersen, Jens Pedersen og væbnerne Peder Då og Mads Konstantinsen sammen med kongens foged at skaffe fyldestgørelse for Lundekirkens krav på arvingerne efter ærkedegnen, hr. Knud, samt for kongens ret.
1366. 22. november457Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger arvingerne på Sjælland efter ridderen Jens Uffesen inden 15 dage at betale deres del af de 30 mark skånsk, som Jens Uffesen skyldte kirken i Lunds bygningsfond.
1366. 22. novemberLund458Kong Valdemar 4. Atterdag pålægger arvingerne på Sjælland efter ridderen Jens Uffesen inden 15 dage at betale deres del af de 25 mark skånsk, som Jens Uffesen skyldte kirken i Lunds bygningsfond.
1366. 24. november-1367. 31. januar459Udgiftsposter i staden Middelburgs regnskaber i forholdet til Danmark.
[1366]. 29. novemberBorgen Segeberg460Grev Henrik 2. af Holsten underretter kong Edvard 3. af England om, at Rikman og andre udsendinge er på vej til ham for at forhandle på kongen af Danmarks vegne, og advarer mod at skænke dem tiltro.
1366. 30. november461Testamente af Henrik Smylowe, borger i Lübeck.
1366. 17. december462Hansestæderne anmoder ærkebiskop Niels af Lund, bisperne Mogens af Ribe og Povl af Århus samt Klaus Limbæk, drost, Evert Moltke, kammermester, Stig Andersen, Fikke Moltke, høvedsmand på Kalø og i Randers, og Henning Podebusk som medlovere ved overenskomsten mellem kong Valdemar og hansestæderne om at opfordre denne til at tilbagegive de penge, han har afpresset gæsterne på feddene, samt det skibbrudne gods, han har ladet beslaglægge.
[1366. o. 17. december]463Hansestæderne meddeler højmesteren og de preussiske stæder, at de under de foreliggende omstændigheder må afvise deres forslag om et forbund rettet mod kongen af Danmark.
1366. o. 17. decemberRostock464Reces af hansedagen i Rostock.
[1366. e. 17. december]465Hansestæderne giver rådene i Lüneburg og Hannover, der har fået overdraget at afsige kendelse i striden mellem dem og Hamburg, en fremstilling af deres opfattelse af Hamburgs rolle under krigen mod kong Valdemar og stadens formentligt for store anpart i pundtolden, som er blevet opkrævet under krigen.
[1366]. 29. december466Rådet i Lübeck meddeler hertug Bugislav 5. af Stettin, at det har afvist de erstatningskrav, som hans undersåt Hasse Stubbe, borger i Kammin, har fremsat, da denne ikke har kunnet udpege bestemte lybske borgere eller tjenere som skyldige i de tab, han har lidt i Trelleborg.
1366467Pave Urban 5. pålægger efter klage af prior Niels biskoppen af Odense at sørge for, at det gods, der er frataget Dalum kloster, gives tilbage.
1366468Staden Hamburgs udgifter til forskellige formål.
1366469Kristian Kås kvitterer kong Valdemar for Nytbjerggård og Drostholm.
1366 el. 1367470Peder Då og Esger Brok skøder deres gods i Strammelse og andet gods på Tåsinge til kong Valdemar.
1366471Esger Brok af Häckeberga oplader Pilegård med tre gårde i Nyby og en ødegård på Tåsinge til kong Valdemar.
1366472Mogens Pedersen af Gerlev oplader jord i Torkilstrup i Volborg herred til kong Valdemar.
1366473Fortegnelse over kronens gods i Lynge herred.
1366474Herr Niels Sture og Sune Nielsen Kam (eller Kande) pantsætter alt deres gods i Halland til kong Valdemar.
1366475Peder Eskilsen af Bosarp skøder to gårde og et fæste i Öja til kong Valdemar.
1366Kungsbacka476Ærkebiskop Niels af Lund erklærer, at Peder Eskilsen har skødet to gårde i Öja til kong Valdemar.
1366Lunds landsting477Landstingsvidne om mageskifte mellem ærkebiskop Jakob af Lund og Jakob Jensen i Markie.
1366478Peder Mindesen, Mikkel Jegen og Torkil Bentsen sælger gods i Nørrehalland til Tideke Rokelos.
1366479Jon Hvids pantebrev på sit gods i Lystrup.
1366480Biskop Povl af Århus oplader sine rettigheder til en gård i Skogstorp til Øm kloster.
1366481Niels og Anders Jonsens pantebrev på gods i Villerup.
1366482Bent i Edderup testamenterer sin gård til Nørre kloster.
1366483Hr. Peder Nielsen Kyrning skøder herr Ture Knudsen sit gods i Magleby og Lundstorp.
1366484Herr Niels Pedersen af Brorup pantsætter gods i Nybølle og i Basnæs til herr Ture Knudsen.
1366485Niels Hjort pantsætter en gård i Melby til Tue Tuesen.
1366485MÆA. IV 27, Rep. II 115, se Dipl.Dan. 3. rk. VI nr. 256.
1366486Katerine af Klågerup pantsætter sin gård i Balkåkra til Peder Due.
1366487Birger Knutsson skøder herr Ebbe Piik en halv gård i Bjurumhult.
[o. 1366]488Bent Knudsen, ridder, skøder herr Ebbe Piik sit gods i Bjurumhult.
[1366-87]489Niels Urne sælger en gård i Høm til Eskil Falk af Vallø.
Tilføjelse ad nr. :489MUnder rubrikken Presentwine er følgende notitser oversprunget:
forrige næste