forrige næste
DatoStedNr.Regest
[o. 1367 el. før?]1Degenhard Buggenhagen meddeler rådene i Stralsund og Greifswald, at han er villig til at lade en (ukendt) strid eventuelt afgøre ved voldgiftsdom af kong Valdemar og hertug Barnim.
[1367] 4. januarWestminster2Kong Edward 3. af England meddeler sine sheriffer, baillifs, officialer og sine andre tro mænd, at han har givet Rikman v. Lancken, høvedsmand på Falsterbo og kong Valdemars udsending, frit lejde, at gælde indtil førstkommende påske.
1367. 13. januar3Henning Meinerstorp, ridder, og Thomas Stokflet, væbner, erkender in solidum at skylde kong Valdemar 4. Atterdag 10 mark sølv.
1367 18. januar3MActa Pont. VI 519 nr. 5151, se Dipl. Dan. 3. rk. V nr. 3.
[1367. e. 20. januar]4Johan v. Hameln og Johan Hoppener går i borgen for en henvendelse fra staden Stralsund til rådmændene i Trelleborg angående Henrik Hogedorps gods.
[1367. e. 20. januar]5Herman Specht og Rikwin Grammendorp går over for rådet i Stralsund i borgen for gods i Simrishamn, der skal inddrives efter Bruno Buks død.
1367. 29. januarMontpellier6Pave Urban 5. pålægger biskop Frederik af Schwerin at bandlyse biskop Mogens af Ribe, hvis biskop Jens og kapitlet i Børglums anklager mod ham er rigtige.
1367. 24. februar7Tord Jakobsen pantsætter to gårde i Ferslev i Fleskum h. til ridderen Niels Vind for otte mark sølv.
[1367] 9. martsWestminster8Kong Edvard 3. af England pålægger Walter Box i Kingston-upon-Hull, som på mistanke havde tilfangetaget Osbert Nielsen fra Danmark, men som kongen efter anvisning af sit råd har frigivet, at udlevere Osberts gods og lade ham rejse tilbage til sit land.
1367. 9. marts[Stralsund]8SSøstædernes sendebude meddeler de preussiske stæder, at de har sendt Alardus til kongen af Danmark for at forhandle.
1367. 22. martsAvignon9Pave Urban 5. udnævner provsten i Slesvig, dekanen i Schwerin og ærkedegnen i Lo ved kirken i Minden til værneherrer for provst Henrik i Bremen.
1367. 24. marts10Kong Valdemar 4. Atterdag stadfæster Jens På af Svenstorp i besiddelse af Bösarp, Åby og Virestad.
1367. 24. marts(Visby)11Rådet i Visby beder rådet i Lübeck om at udvirke, at det skib, hvis skipper sidste efterår døde i Malmø og som nu skal ligge i havnen i Lübeck, bliver udleveret til dets rette ejere, borgere i Visby.
1367. 28. marts12Wulf v. Rixdorf, væbner, erklærer, at grev Henrik 2. af Holsten har skyldt ham 1300 mark lybsk: »deraf har han i løbet af et år betalt mig 200 mark og i dette år 250 mark fra fangen Ribbing, endvidere 200 mark og 100 mark i klæde af fint tøj, som nu også blev leveret af samme fange«, så at slutgælden nu er 650 mark.
1367. 29. marts13Fru Kristine, enke efter Regner, skøder jord i Slaglille til Sorø kloster.
1367. 4. april14Tue Galen, kongen af Danmarks marsk, kvitterer Peter Knoppe for for25 valtningen af borgen Trollaholm (Östbo h.).
1367. 7. april15Rådet i Lübeck meddeler Winrich v. Kniprode, højmester for den tyske orden, at de endnu ikke har taget endelig stilling til forslaget om et forbund mellem hansestæderne og Preussen, og at Alard, notar hos rådmændene i Stralsund, er rejst til kongen af Danmark for at aftale en termin for forhandlinger mellem kongen og højmesteren.
1367. 12. aprilÅlborg byting16Rådmænd og øvrige bymænd i Ålborg bevidner, at Oluf Mikkelsen har solgt sin gård i Vor Frue sogn til Jens Pedersen.
1367. 23. april17Jens Nielsen af Kragerup sælger sit gods i Sæby til Mads Sod.
1367. 4. maj18Oluf Lunge skøder sit gods i Majbølle til Absalon Mogensen.
1367. 7. maj19Anders Jakobsen af Sjörup pantsætter 22 boder i Falsterbo, to gårde i Virke og Håstenslöv og en vindmølle i Västra Virestad til Lytbert Bukhorn, bymand i Lund, for 45 mark sølv.
1367. 8. majLübeck20Rådet i Lübeck giver Johan v. Helle, præst (i Slesvig stift), frit lejde til at rejse til og fra Lübeck, indtil striden mellem ham og rådet er bragt til afslutning af de af paven udpegede dommere.
1367. 8. majLübeck21Notarialvidne om, at rådet i Lübeck har bemyndiget Henrik Koesfeld, kannik i Hamburg, og Heine Hoyers, borgmester sammesteds, til at yde Johan v. Helle, præst i Slesvig stift, garanti for det af Lübeck bevilgede frie lejde.
[1367] 13. maj.21MReg. Dan. nr. *2633, se [1381] 9. maj.
1367. 21. maj(Lübeck)22Johan Castorp, (borger i Lübeck), skænker i sit testamente bl.a. 20 mark lybsk til »Rotger, søn af min farbroder Gerhard Castorp og født i Lund«, hvis han bliver præst.
1367. 22. maj23Esger Jensen Hagel oplader til kong Valdemar 4. Atterdag det gods i Bodum og Ydby, der blev pantsat til ham af biskop Mogens af Børglum.
1367. 23. maj24Peder Munk af Holbæk, ridder, skøder alt sit gods i Norrewind og Skævlund til kong Valdemar 4. Atterdag.
1367. 23. maj25Esger Krog sælger sin hovedgård Morup og alt sit andet gods i Bedsted sogn til kong Valdemar 4. Atterdag.
1367. 23. majSkive26Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at Esger Krog på hans retterting har solgt sin hovedgård Morup og alt sit andet gods i Bedsted sogn til ham.
1367. 25. majViborg27Kong Valdemar 4. Atterdag giver Anders Skytte, borger i Viborg, låsebrev på en gård i St. Hans sogn sammesteds.
1367. 25. maj28Rådet i Roskilde erklærer over for rådet i Rostock, at Jens Gerikesen, forhen foged hos kong Valdemar 4. Atterdag, i 1363 på kongens vegne oppebar 12 skilling grot i leje af Emelrik, bymand i Næstved, for et grundstykke i Skanør, som tilhørte Herman Lordenbeke, borger i Rostock.
1367. 26. majThy bygdeting29Tingsvidne af Thy bygdeting, at ridderen Bo Høg med sin hustru Sofies samtykke har skødet alt gods i Hassing og Hundborg herreder til Ivar Pedersen, foged i Thy, som har modtaget skødet på kong Valdemars vegne til afvikling af Bo Høgs gæld til kongen.
1367. 27. maj30Rådet i Næstved erklærer over for rådet i Rostock, at Jens Gerikesen, forhen foged hos kong Valdemar 4. Atterdag, i 1363 oppebar 12 skilling grot i leje af Emelrik, bymand i Næstved, for et grundstykke i Skanør, som tilhørte Herman Lordenbeke, borger i Rostock.
1367. [e.] 30. majRostock31Reces af hansedagen i Rostock.
1367. 3. juni32Bo Høg, ridder, erklærer, at han og hans hustru Sofie på Thy bygdeting har skødet alt deres gods i Hassing og Hundborg herreder til kong Valdemar, og lover på kongens forlangende at gentage skødningen på Viborg landsting.
1367. 6. juniAvignon33Elias, dominikaner (og pavelig pønitentiar) eftergiver nonnerne i Dalum 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1367. 8. juniRibe34Biskop Mogens af Ribe tilstår Niels Krog, kannik i Ribe, den årlige landgilde af Ribekirkens gård i Henne.
[1367]. 10. juniMarienburgHøjmesteren for Den tyske Orden beder borgmester og råd i Thorn om at komme til ham til rådslagning, da kongen af Danmark har tilbudt at komme til Stralsund ifølge Alards oplysninger.
1367. 16. juni35Niels Stigsen af Ris, ridder, skøder to brydegårde i Vetterslev til fru Helene, enke efter ridderen Evert Moltke.
1367. 23. juniParisValg af rektor ved universitetet i Paris.
1367. 24. juni36Erik Barnumsen, ridder, sælger sin hustru Gertrud Pedersdatters mødrene gods i Skåne til fru Marina af Tosterup og overdrager til gengæld sin hustru hele Sønderød by i Løve h.
1367. [e.] 24. juniStralsund37Reces af hansedagen i Stralsund.
1367. 29. juniHelsingborg38Wrenzel v. Bomenstorp, ridder, Peter v. Bomenstorp, Günther v. Tetow og Henze Kosbroder kvitterer på egne og deres fællers vegne for, hvad de har oppebåret i kong Valdemar 4. Atterdags tjeneste siden mikkelsdag.
1367. 29. juniHelsingborg39Henrik Raspe, Hannes Stopaz, Wekman van Haugwitz og Albrecht van Sager kvitterer på egne og deres fællers vegne for, hvad de har oppebåret i kong Valdemar 4. Atterdags tjeneste siden mikkelsdag.
1367. 30. juni40Optegnelse i det pavelige skatkammer om, at der efter befaling af skatmesteren udbetaltes provst Henrik Biscop af Bremen og den pavelige skriver Gerardus Xandeti, der sendes »til Sveriges, Norges og Danmarks riger«, henholdsvis 50 floriner de grayleto og 82 guldfrank til rejseomkostninger.
1367. 2. juliViterbo41Pave Urban 5. udnævner provsten i Slesvig og dekanerne i Hildesheim og Schwerin til værneherrer for provst, dekan og kapitel i Ramelsloh.
1367. 11. juliElbing42Rådmænd fra de preussiske og nederlandske stæder forpligter sig til at afbryde al forbindelse med kongerne af Danmark og Norge og yde hinanden hjælp mod dem samt afholde et møde i Köln den 11. november angående yderligere forholdsregler.
[1367. e. 11. juli]42S[De preussiske stæder] takker [Lübeck] for et brev til flådens høvedsmand med henvisning til en dansk troppekoncentration i Øresund og beretter om afsendelsen af 40 nederlandske og preussiske skibe dertil og beder om nødvendigt om støtte til disse.
[1367] 17. juliKøbenhavn43Kong Valdemar 4. Atterdag sender biskop Henrik af Roskilde til Lübeck, Wismar, Rostock og Stralsund med fuldmagt til at gelejde stædernes sendemænd til forhandlinger i Vordingborg.
1367. 18. juli og 14. august44Rådet i Stubbekøbing beder rådet i Lübeck om at foranledige, at godset efter den i Lübeck afdøde Mathias Terling udleveres til hans arving Niels Pedersen, en opfordring de gentager den 14. august.
1367. 18. juliStubbekøbing44SRådet i Stubbekøbing til rådet i Lübeck angående en arvesag.
1367. 25. juli45Rådmænd og dommere i Utholm tilstår indbyggerne i Hamburg og Lüneburg frit lejde til at drive handel hos dem.
1367. [e.] 29. juliStralsund46Reces af hansedagen i Stralsund.
1367. 1. august47Rådet i Nakskov beder rådet i Lübeck om at foranledige, at to testamentariske gaver af den afdøde Lübeckborger Gerlak Heideby udbetales til Mads Låle, befuldmægtiget for Henneke og Telseke.
1367. 1. augustNakskov47SNakskov til rådet i Lübeck angående en arvesag.
1367. 11. augustViterbo48Den pavelige kammermester Arnaldus, ærkebiskop af Auch, kvitterer ærkebiskop Niels af Lund for betaling af en del af sine servispenge og giver ham udsættelse til Marie renselsesdag med resten.
1367. 12. august49Testamente af Martin v. Havene, borger i Lübeck.
1367. 14. augustSkånes landsting50Jens På, landstingshører i Skåne, vidimerer Kjeld Absalonsens brev af 1338 15. august.
1367. 14. august51Niels Sten af Harlösa skøder Remmarlöv til Jens Sakstorp.
[e. 1367. 14. august]52Jens På og Anders Jakobsen, væbnere, stifter en årtid i Lundekirken.
1367. 15. august53Testamente af Lydeke Hurley, borger i Lübeck.
1367. 22. augustViterbo54Pave Urban 5. giver efter kong Valdemars ansøgning provst Mogens Nielsen, der er i kong Valdemar 4. Atterdags tjeneste, tilladelse til at oppebære indtægterne af provstiet i Odense og andre kirkelige beneficier i to år uden at residere.
1367. 22. augustViterbo55Pave Urban 5. pålægger provsten, dekanen og kantoren ved kirken i Roskilde at sørge for, at provst Mogens Nielsen, der er i kongens tjeneste, kan nyde indtægterne af provstiet i Odense og andre kirkelige beneficier i to år uden at residere.
1367. 22. augustViterbo56Pave Urban 5. giver Macarius Mogensen, præst i Roskilde stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
1367. 22. augustViterbo57Pave Urban 5. giver Niels Pedersen, degn i Roskilde stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
1367. 22. augustViterbo58Pave Urban 5. giver Niels Fetggy, præst i Odense stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give ham syndsforladelse i hans dødsstund.
1367. 22. augustViterbo59Pave Urban 5. giver Abele Larsdatter, nonne i Dalum kloster, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give hende syndsforladelse i hendes dødsstund.
1367. 22. augustViterbo60Pave Urban 5. giver Kristoffer Eriksen, ridder, og hans hustru Helene, Roskilde stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund, dog under forbehold af, at Kristoffer Eriksen for fremtiden bærer en knælang kjortel.
1367. 22. augustViterbo61Pave Urban 5. giver Wilken Frede, junker, og hans hustru Marina, Odense stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund, dog under forbehold af, at Wilken Frede for fremtiden bærer en knælang kjortel.
1367. 22. augustViterbo62Pave Urban 5. giver Kristian Kule, ridder, og hans hustru Ermegård, Odense stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund, dog under forbehold af, at Kristian Kule for fremtiden bærer en knælang kjortel.
1367. 22. augustViterbo63Pave Urban 5. giver Evert Moltke, ridder, og hans hustru Kristine, Odense stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem fuld syndsforladelse i deres dødsstund, dog under forbehold af, at Evert Moltke for fremtiden bærer en knælang kjortel.
1367. 22. augustViterbo64Pave Urban 5. giver Detmar Tidemansen, junker, og hans hustru Sapientia, Ribe stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse i deres dødsstund, dog under forbehold af, at Detmar Tidemansen for fremtiden bærer en knælang kjortel.
1367. 22. augustViterbo65Pave Urban 5. stadfæster biskoppen af Odenses overdragelse af sognekirken i Barløse til Peder Tuesen efter Wilken Henriksens død.
[1367. o. 22. august]66Hansestædernes klager mod kong Valdemar 4. Atterdag.
1367. e. 22. augustFalsterbo67Reces af hansedagen i Falsterbo.
1367. 2. septemberStralsund68De vendiske stæders rådssendemænd, der er vendt tilbage fra forhandlingerne med kong Valdemar, enes om de forslag, de vil stille deres forskellige råd.
1367. 8. september69Mads Ketelhot erklærer at have modtaget syv mark sølv af Æbelholt kloster for gods i Hald.
1367. 14. september70Testamente af Henrik Koesfeld, borger i Lübeck.
1367. 15. septemberViterbo71Pave Urban 5. pålægger biskoppen af Roskilde at udnævne en abbed for Allehelgens kloster ved Lund i stedet for Erik, som paven havde udnævnt til biskop af Odense.
1367. 17. septemberViterbo72Arnaldus, ærkebiskop af Auch og pavens kammermester, kvitterer biskop Mogens af Ribe for indbetaling af resten af hans servispenge.
1367. 17. septemberViterbo73Guillelmus, kardinalbiskop af Sabina og kardinalkollegiets kammermester, kvitterer biskop Mogens af Ribe for indbetaling af alle hans servispenge til kardinalkollegiet og dets tjenerskab.
1367. 17. septemberViterbo74Pave Urban 5. giver Elene Assersdatter, enke efter Niels Grimmersen, Odense stift, tilladelse til at vælge en skriftefader, som kan give hende syndsforladelse i hendes dødsstund.
1367. 21. september75Niels Kirt af Næsholm afstår alt sit gods på Lolland til ridderen Mathias Ketelhot.
[o. 1367. 21. september ?]76Jens Nielsen og Jakob Mogensen kvitterer Niels Kirt for den arv, der tilfaldt dem på Niels Kirts hustrus vegne.
1367. 22. septemberViterbo77Pave Urban 5. pålægger provst, dekan og kantor ved kirken i Roskilde at afgøre stridigheder mellem Mogens Nielsen, provst ved kirken i Odense, og tiggermunkeordenerne i overensstemmelse med pave Bonifacius 8.s forordning Super cathedram.
1367. 24. septemberRoskilde78Niels, dekan, Jens Kappelgård, provst, magister Hemming, ærkedegn, Oluf, kantor, og otte kanniker ved kirken i Roskilde fastsætter, at de medlemmer af Roskilde kapitel, der uretmæssigt bemægtiger sig fælles indtægter og er forsømmelige med regnskabsaflæggelse og afgiftsydelser, skal unddrages deres part i håndpenge, ofringer, begravelsespenge, skånske og mønske penge, indtil der er ydet passende bod.
1367. 25. septemberViborg landsting79Tingsvidne af Viborg landsting, at ridderen Bo Høg med sin hustru Sofies samtykke har skødet hendes gods i Hassing og Hundborg herreder til Ivar Pedersen, foged i Thy, som har modtaget skødet på kong Valdemars vegne.
1367. 27. septemberGrevesmühlen80Hertug Henrik 3. af Mecklenburg erkender at have modtaget 800 mark lybske penge af borgmestre og rådmænd i staden Lübeck til krigsudrustninger til sin fader hertug Albrecht 2. af Mecklenburg, hvilke penge dog skal tilbagebetales, »dersom vor fornævnte fader eller vi indgik en overenskomst med kongen af Danmark mellem nu og førstkommende St. Nicolaus dag«.
1367. 27. septemberGrevesmühlen80SHertug Heinrich 3. af Mecklenburg erkender at have modtaget 800 mark lybske penge af borgmestre og rådmænd i staden Lübeck til krigsudrustninger.
1367. 29. september81Jens Eriksen, søn af Erik Blå, pantsætter alt sit gods i hertug Henrik af Jyllands hertugdømme til sin broder Hartvig Eriksen.
1367. 29. september82Peder Storm pantsætter en gård i Radsted til hr. Absalon Mogensen af Krenkerup.
1367. 29. september83Biskop Bertram af Lübeck erkender at have oppebåret rigsskatten for 1367 til kong Valdemar 4. Atterdags hånd og lover at fremskaffe fyldestgørende kvittering.
1367. 6. oktoberRostock84Reces af hansedagen i Rostock.
1367. 10. oktoberLübeck85Notarialvidne, at borgmestre og rådmænd i Lübeck udnævner rådmændene Johan Meteler og Bruno Warendorp den ældre til stadens befuldmægtigede i sagen mod Johan v. Helle, præst i Slesvig stift.
1367. 12. oktoberGrevesmühlen86Hertug Henrik 3. af Mecklenburg erkender at have modtaget 800 mark lybske penge af rådmændene i Lübeck, Wismar, Rostock og Stralsund til sine og faderen hertug Albrecht 2.s udgifter og lover, »at vor fader og vi ikke skal udsone os med kongen af Danmark mellem nu og førstkommende St. Nicolaus dag. Men hvis vor fader inden for dette tidspunkt af nød og under tvang i Sverige skulde blive presset til at skulle udsone sig med kongen, og han tilstrækkeligt klart kunde bevise, at han under tvang blev tvunget til at udsone sig med ham,« skal pengene tilbagebetales førstkommende påskedag.
1367. 12. oktoberGrevesmühlen86SHertug Henrik 3. af Mecklenburg erkender at have modtaget 800 mark lybske penge af rådmændene i Lübeck, Wismar, Rostock og Stralsund til sine og faderen hertug Albrechts udgifter.
1367. 14. oktoberRibe87Biskop Mogens af Ribe stadfæster sine forgængeres privilegier for Løgum kloster vedrørende dets undergivne i Ribe stift.
1367. OktoberViterbo88Pave Urban 5. pålægger dekanen i Roskilde at sørge for, at det gods, der er frataget Dalum kloster, tilbagegives.
1367. 13. novemberS. Pietro i Rom89Pave Urban 5. overdrager efter ansøgning fra kong Valdemar dennes tjener Didrik Vrese den ret til et kanonikat og en præbende ved kirken i Lübeck, som afdøde Johan Heideby sad inde med, og om hvilke der føres proces ved kurien.
1367. 13. novemberS. Pietro i Rom90Pave Urban 5. pålægger prioren ved St. Peders basilika i Rom og dekanerne ved kirken i Minden og St. Pierre i Avignon at skaffe Didrik Vrese godkendelse af sin ret til det kanonikat og den præbende ved kirken i Lübeck, som Johan Heideby havde siddet inde med.
1367. 17. novemberBernstein91Markgrev Otto af Brandenburg slutter et treårigt forbund med hertug Barnim 3. af Pommern-Stettin til gensidig hjælp mod alle fjender med undtagelse af »vor herre kejseren og det hellige Romerske Rige, og vore onkler hertugerne af Sachsen. Vi undtager ligeledes de højbårne fyrster kongen af Danmark, kongen af Polen, og de ærværdige Guds fædre ærkebispen af Magdeburg, bispen af Kammin, hertugerne af Stettin, vor kære onkel hertug Johan af Mecklenburg, hertug Henrik af Glogau og herrerne af Wenden .....«
1367. 19. novemberKöln92Rådmændene i stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Kulm, Thorn, Elbing, Kampen, Harderwijk, Elburg, Amsterdam og Briel slutter forbund mod kongerne af Danmark og Norge.
1367. [e.] 19. novemberKöln93Optegnelse (af den lybske rådsnotar) angående de hanseatiske forhandlinger i forbindelse med den anden krig mod kong Valdemar 4. Atterdag.
[1367. o. 21. november]94Pave Urban 5. udnævner Jakob til biskop af Viborg.
1367. 21 novemberS. Pietro i Rom95Pave Urban 5. giver Jakob, udvalgt biskop af Viborg, tilladelse til at modtage indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker.
[1367. o. 22. november]Köln96Søstædernes rådmænd, forsamlet i Köln, meddeler (hertug Erik 2. af Sachsen), at de er rede til at forhandle med kong Valdemar, og beder ham udvirke, at det af kongen beslaglagte gods tilbagegives.
1367. 25. novemberLübeck97Notarialvidne, at borgmestre og rådmænd i Lübeck bemyndiger magister Johan Trutenow til at yde Johan v. Helle, præst i Slesvig stift, frit lejde til at komme til Lübeck.
1367. o. 30. novemberLübeck98Johan Gus fra Randers og Henrik Danneke fra Seehusen erkender, at de har modtaget afdøde Johan Teding fra Seehusens efterladte gods af Peter Boke, som havde haft det i sin varetægt.
1367. november98MAReg. Dan. nr. *2644, (i Hanserec. I nr. 416 dateret 22. november), også trykt Ennen, Quellen z. Gesch. d. Stadt Köln IV nr. 471, samt Dipl. Svec. IX 299 nr. 7609 og registreret Hans. UB. IV 89 nr. 230. Hansestædernes rådssendemænd, forsamlet i Köln, til de tyske købmænd i Brügge om forholdet til den livlandsk-gotlandske trediedel, udelades i Dipl. Dan.
1367. 30. november98MBSe 1362 30. november, Dipl. Dan. 3. rk. VI nr. 254.
1367. 7. december99Erland Isaksen pantsætter fire gårde i Fosie til Tue Nielsen.
1367. [e.] 8. decemberLübeck100Reces af hansedagen i Lübeck.
1367. 10. december101Jens Mikkelsen, provst i Slesvig, fører gennem sine vidner Mogens Nielsen, provst i Odense, og magister Lars, kannik i Ribe og Slesvig, bevis for ,at han aldrig (siden sin obligation 1362 7. januar) har oppebåret frugter af sit provsti på grund af oversvømmelser.
1367. 20. december102Niels Dus sælger alt sit gods i Fjäre herred til Ebbe Piik for 140 skilling grot.
1367. 29. december103Optegnelse om udgift for staden Deventer til Heine van Elst, der sendes til Danmark for at kalde stadens borgere hjem.
1367104Kristine Hemmings af Kvislemark sælger gods i Menstrup til fru Cecilie.
1367105Hamburgs kæmnerregnskaber.
1367106Johan Recklinghausen lover at holde staden Stralsund skadesløs vedrørende hans arv efter hans søn Henrik, der var død i Helsingborg.
1367107Regnskab af Gerrit van Oesterwijk, foged på Texel og Vlieland, bl. a. om strandingsgods, taget fra danskere.
1367108Mogens Loftsen skøder kong Valdemar sin gård i Østerkøping.
1367109Hertug Henrik af Slesvig pantsætter Langeland med Tranekær til kong Valdemar for 2000 mark sølv og 700 (70?) kølnske mark.
[f. 1367]110Niels Brok, borger i Odense, pantsætter gods i Gamtofte og Dreslette til Tideman Grønning for 200 mark.
1367111Rikvard Reinikesen, borger i Odense, pantsætter gods, som Tideman Grønning havde haft i pant, til herr Benedikt Ahlefeld.
1367Ystad112Herr Peder Mogensen sælger hovedgården Borsjø til kong Valdemar.
1367113Gerhard Rubenow skøder hovedgården Borsjø med mere gods til kong Valdemar og kronen.
1367Roskilde114Sommer, kannik i Lund, oplader de breve, han har på Vedby, til kong Valdemar.
1367115Holger Knudsen af Kädarp pantsætter en gård i Sedagre til Peder Eskilsen.
1367116Svend Gedveds skøder alt sit gods i Monbjerg.
1367117Asgun Jensens skødebrev på nogle parter i Hårby.
1367118Brev på gods i Falling, Ålstrup og Amstrup.
1367119Vidnesbyrd om, at Mogens Jonsen solgte sit gods i Næs til herr Mogens Vinge.
1367120Karl Mikkelsen giver franciskanerne i Randers brev på Voldum mark.
1367121Bent Eskilsen, væbner, skøder Jakob Erlandsen alt sit gods i Halland.
1367122Erland Algotsson skøder herr Ebbe Piik sin gård Virkesnäs.
1367123Erland Stut skøder herr Ebbe Piik alt sit gods i Rådmansköp.
1367?123MÆA. II 124, se Dipl. Dan. 3. rk. V nr. 88.
forrige næste