forrige næste
DatoStedNr.Regest
1368. [e.] 1. januarRostock124Reces af hansedagen i Rostock.
1368. 4. januar125Notits i den pavelige skatmester biskop Gaucelinus af Maguelonnes regnskaber om, at Guido de Cruce, det apostoliske sædes nuntius og indsamler i Danmarks og Sveriges riger, har indbetalt 634 kammerfloriner til handelshuset Alberti Antichis faktor i Brügge.
1368. 7. januarS. Pietro i Rom126Den pavelige kammermester ærkebiskop Arnaldus af Auch pålægger biskoppen af Lübeck at undersøge de økonomiske forhold i Lundekirken, da ærkebispen (Niels) har meddelt paven, at han på grund af pest, krig og andre ulykker ikke er i stand til at betale sin og sine forgængeres afgifter til pavestolen. Han skal beslaglægge halvdelen af Lundekirkens indtægter til betaling af dens gæld til kurien.
[1368] 17. januar127Dortmund fremhæver over for borgmestre og rådmænd i de hansestæder, der mødes i Lübeck 1368 2. februar, at de ikke er forpligtet til at yde hjælp til krig ti kystegnene, men at de gerne vil overholde bestemmelserne om sejladsen gennem Øresund.
1368. 25. januar128Kong Albrecht af Sverige, hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg samt greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten slutter en traktat om deling af Danmark; overenskomsten medbesegles af ridderen Klaus Limbæk.
1368. 25. januarWismar129Hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg erklærer, at det forbund, de har indgået med greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten samt med ridderne Stig Andersen (Hvide), Klaus og Lyder Limbæk, Ivar Nielsen (Rosenkrantz), Benedikt Ahlefeld, Anders Uffesen (Hvide), Povl Jensen (Munk), Niels Eriksen (Gyldenstjerne) og væbnerne Godskalk Skarpenberg Lave Ovesen (Panter), Hartvig Pogwisch, Niels Glob mod kong Valdemar og kong Håkon af Norge og deres tilhængere, er forårsaget af de mange uretfærdigheder, kong Valdemar har begået mod dem.
1368. 25. januarWismar130Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og ridderne Stig Andersen (Hvide), Klaus og Lyder Limbæk, Ivar Nielsen (Rosenkrantz), Benedikt Ahlefeld, Anders Uffesen (Hvide), Povl Jensen (Munk), Niels Eriksen (Gyldenstjerne) samt væbnerne Godskalk Skarpenberg, Lave Ovesen (Panter), Hartvig Pogwisch og Niels Glob udsteder deres genbrev til nr. 129.
1368. 31. januarS. Pietro i Rom131Pave Urban 5. pålægger kantoren ved kirken i Lübeck at efterprøve gyldigheden af den dom, som Johan Luman, sognepræst i Kiel, udpeget som dommer af Eler, kaldet Trente, kannik i Slesvig, har afsagt i striden mellem Radulf Langen, præst i Bremen stift, og Henrik Haneke, official i Bremen, m.fl. bremiske præster og lægmænd.
[1368. februar]De preussiske stæder klager hos kejseren over skader, som er tilføjet dem af kongen af Danmark og Norge.
1368. [e.] 2. februarLübeck132Reces af hansedagen i Lübeck.
1368. 2. februarLübeck133Hansestæderne meddeler hansekøbmændene i Brügge, at de har sluttet aftale med stæderne i Preussen, Holland og Zeeland samt med Kampen om sejladsen i Øresund, at tomme skibe må sendes til Bergen for at afhente købmændene der, at en pundtold skal opkræves, og at Gotland og de østlige stæder har givet deres samtykke til hansestædernes beslutninger.
1368. 2. februarLübeck134De i Lübeck forsamlede hansestæder meddeler hansekøbmændene i Bergen, at de skal være rede til at forlade byen til påske eller til 1. maj og giver anvisning på, hvorledes sejladsen skal foretages.
1368. 2. februarLübeck135Rådet i Lübeck klager til markgrev Otto af Brandenburg over kong Valdemar 4. Atterdags overgreb og beder om støtte mod ham.
1368. 5. februarLübeck136Rådmændene for de i Lübeck forsamlede søstæder meddeler kong Valdemar, at de betragter yderligere forhandlinger med ham og hans udsendinge som ørkesløse.
[1368] 5. februarLübeck137Søstædernes rådmænd underretter borgmestre, magistrater og rådmænd i staden Köln om afbrydelsen af forhandlingerne med kong Valdemar og udbeder sig stadens undsigelsesbrev mod kongen.
[1368] 13. februar138[Notaren i Wismar] meddeler sit råd, hvad rådet i Lübeck har berettet ham om hansestædernes forhandlinger den 9. februar i Hamburg med rådmændene fra Hamburg, Bremen og Stade. Hamburg var rede til at opkræve en pundtold og til ligeledes at »undgå de herrer kongers lande og riger« samt bekoste en kogge med 60 bevæbnede mænd og 20 sømænd »i farvandet Øresund« på den betingelse, at stæderne på deres side ydede den støtte på Elben. Bremen og Stade har derimod forbeholdt sig deres stilling.
[1368] 14. februarWestminster139Kong Edvard 3. af England pålægger skatkammerkollegiet at godskrive Stephen Romylowe, høvedsmand på borgen Nottingham, ti pund til dækning af Osbert Nielsens udgifter i forbindelse med dennes fængsling på borgen.
1368. 20. februar140Hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg slutter på egne og kong Albrecht af Sveriges vegne forbund med stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar mod kong Valdemar og kong Håkon af Norge.
1368. 20. februar141Stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismars genbrev til foregående traktat.
1368. 20. februar142Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og Stormarn, ridderne Stig Andersen, Klaus og Lyder Limbæk, Anders Uffesen, Ivar Nielsen, Benedikt Ahlefeld, og væbnerne Godskalk Skarpenberg, Hartvig Pogwisch slutter forbund med Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar mod kong Valdemar og kong Håkon af Norge.
1368. 20. februar143Stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismars genbrev til foregående traktat.
1368. 20. februarStralsund144Rådet i Stralsund bevidner, at vikaren Bertold Witte, der blev taget til fange ved Dassow, ikke var i kongen af Danmarks tjeneste, men rejste i sine egne anliggender.
[1368. o. 20. februar]145Et af Rostock affattet udkast til en forpligtelse for (hertugerne af Pommern) om ikke at støtte kongen af Danmark.
1368. 25. februar146Hertug Erik 2. af Sachsen-Lauenburg og hans søn Erik slutter en toårig fred med staden Lübeck.
1368. [e.] 27. februarGrevesmühlen147Reces af hansedagen i Grevesmühlen.
1368. Omkring 27. februar148Rådet i Lübeck giver Johan Rutensten en kvittering lydende på 30 mark, som skal gives biskop Mogens af Ribe i hænde.
[1368] 28. februar149Rådet i staden Lübeck afslår kejser Karl 4. af Tysklands opfordring til staden om at deltage i hans romertogt på baggrund af »de utallige vanskeligheder, trængsler, nederdrægtigheder og farer i fremtiden, der truer os og sandsynligvis kommer at ramme os, Eders stad Lübeck.«
[1368. marts]LübeckLübeck takker de preussiske stæder for fremsendelsen af opsigelsesbrevet til kongen af Danmark, beretter om aftaler med hertugen af Sachsen og greven af Holsten og beder de preussiske tropper om at komme rettidigt til Gellen.
1368. 2. marts150Optegnelse om udgift for staden Deventer i anledning af undsigelsesbrevet til kongen af Danmark.
1368. 4. marts151Hemming Pedersen Knøppel skænker St. Jørgens hospital i København sin gård sammesteds.
1368. 5. martsRibnitz152Hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg slutter forbund med staden Greifswald i overensstemmelse med forbundet med Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar og lover, at kong Albrecht af Sverige skal bekræfte Greifswalds privilegier i Skåne.
1368. 5. marts153Staden Greifswalds genbrev til foregående traktat.
1368. 7. marts154Optegnelse om udgift for staden Deventer i anledning af undsigelsesbrevet lil kongen af Danmark.
1368. 9. marts155Rådet i Lübeck godkender sammen med hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og grev Henrik af Holsten, at grev Adolf af Holsten rejser til Danmark, således at han skal være tilbage inden 26. marts.
1368. 12. marts156Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten, ridderne Stig Andersen, Klaus Limbæk, Ivar Nielsen, Anders Uffesen, Kristian Kås, Niels Torstensen, Lave Ovesen, Jens Nielsen, Niels Esgesen, Niels Eriksen og Povl Jensen samt væbnerne Povl Glob, Godskalk Skarpenberg, Tage Uffesen, Hartvig Pogwisch og Niels Glob slutter forbund med hertug Henrik af Sønderjylland.
1368. 12. marts157Rådet i Lübeck klager til pave Urban 5. over kong Valdemar af Danmarks brud på indgåede fredsaftaler.
1368. 12. marts158Rådmændene i staden Lübeck klager til kejser Karl 4. over kong Valdemar af Danmarks brud på indgåede fredsaftaler.
1368. [e.] 15. martsRostock159Reces af hansedagen i Rostock.
1368. 18. martsRostock160Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg lover på egne, sine sønners og kong Albrecht af Sveriges vegne, at Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald skal få beseglede privilegier, når borgene i Skåne er blevet erobret.
1368. 24. martsLund161Ærkebiskop Niels af Lund erklærer, at Cecilie Gyntersdatter, enke efter Lytbert Bukhorn, borger i Lund, og hendes søn Gynter på hans domstol i Lund har skødet gods i Kropp og Simlinge samt en gård i Kämpinge til opførelse af et alter i Vor Frue kirke i Lund.
1368. 30. marts162Bernardus Andree, klerk i Nîmes stift, underkollektor i Danmark af treårstienden, der blev udskrevet af pave Urban 5., erkender at have oppebåret 8 pund flanderske groter af første års tiende af præsterne i Ribe stift.
1368. 1. aprilS. Pietro i Rom163Pave Urban 5. indsætter dekanerne ved kirkerne i Lübeck, Ribe og Welna til værneherrer for abbeden og det menige konvent i Ryd kloster.
[1368. april][Breslau]163S[Breslau] svarer [Thorn] og lover at undersøge kongen af Danmarks planer.
1368. 2. april164Johan v. Hatnegghe erkender som befuldmægtiget for Margrete Volmesten at have oppebåret 250 mark af hendes svoger Wenemar Berkhof som affindelse for arven, der bl. a. omfatter to boder på Falsterbo, efter dennes afdøde hustru Adelheid, Margretes søster.
1368. f. 2. april[Prag]164SKejser Karl IV svarer på de preussiske stæders klager og meddeler, at han skriftligt over for kongen af Danmark, markgreven af Brandeburg og hertugerne af Schweidnitz og Stettin har arbejdet på, at der skulle sluttes fred mellem kongen og dem; i hvert tilfælde en våbenstilstand inden Mortens dag.
1368. 3. april165Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg forpligter sig (over for Lübeck) til at være rede i Warnemünde den 27. april med 300 riddere og væbnere for med først gunstige vind at sejle op i Øresund.
1368. 9. april166Herr Anders Jakobsen af Tosterup bortforpager gods i Göinge herred til Eskil Ged og Ofrad Frost.
1368. 11. og 18. april167Notits i staden Deventers regnskaber om udbetalinger i anledning af krigen mod kongen af Danmark.
[1368. o. 12. april]En preussisk stad [Danzig?] skriver til en anden [Thorn?] om et bud fra Kolberg.
1368. 14. aprilTønder168Hertug Henrik af Jyllands låsebrev til abbeden og det menige konvent i Løgum kloster på gods i Bylderup, udlagt til klostret som erstatning for det gods i Bredevad, som Niels Tokkesen havde testamenteret klostret.
[1368. o. 14. april][Thorn]168S[Thorn] har med sikkerhed erfaret, at kongen af Danmark og hans forbundsfæller er draget over havet og beder [Breslau] undersøge, hvilke ærinder kongen har hos kejseren.
1368. 18. april169Jens Skytte af Høm pantsætter alt sit gods i Vridsløse til her Sten Basse for 6 mark sølv.
1368. 27. april170Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter i anledning af krigen mod kongen af Danmark.
1368. 30. april171Peder Albertsen, ridder, pantsætter gods i Paderup og Kristrup til Peder Ebbesen for ti mark sølv.
[1368. Slutn. af april][Breslau][Breslau] meddeler [Thorn], at man har erfaret, at kongen af Danmark opholder sig hos starosten i Posen og har til hensigt at klage over Preussen og søstæderne hos den polske konge.
[1368. begyndelsen af maj][Breslau][Breslau] meddeler [Thorn], at kongen af Danmark er rejst fra Posen til Orla for der at mødes med kongen af Polen og hertugen af Schweidnitz.
1368. 20. majViborg172Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og Stormarn, Jyllands herrer, fritager borgerne i Ribe for told overalt i deres herredømme og rige inclusive Skånemarkederne, for torvegæld, vragret og forbud, bemyndiger dem til at føre deres købmandsvarer, hvorhen de vil, og stadfæster deres privilegier.
1368. 22. majMontefiascone173Den pavelige kammermester Arnaldus, ærkebiskop af Auch, kvitterer Biskop Erik af Odense for betaling af hans servispenge til det apostoliske kammer.
1368. 14. juni174De i København forsamlede rådmænd og høvedsmænd fra hansestæderne underretter rådet i Riga om, at al sejlads er givet fri.
1368. 15. juni175Karl Ragnvaldsson testamenterer Nydala kloster sit gods i tre landsbyer i Småland og Skåne og en grund i Helsingborg.
1368. 17. juni176Mogens Mogensen, høvedsmand på Falsterbo, erklærer, at han har frigivet det skib, som han havde frataget Nicolaus Holstener (fra Danzig).
1368. 18. juni177Borgmestre, rådmænd og borgere i Falsterbo erklærer, at Nicolaus Holstener, borger i Danzig, for 20 mark sølv har indløst sit skib fra Mogens Mogensen, høvedsmand på borgen Falsterbo, og opfordrer alle til at hjælpe ham med at generhverve det, da det atter er blevet ham berøvet.
1368. 20. juni178Notits i staden Deventers regnskaber om udbetaling til en sendemand, der kom fra Hamburg med brev fra Deventers lejetropper i Danmark.
[1368] 23. juni179Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck meddeler hertug Rudolf af Sachsen, at de ikke kan betale ham kejserskatten af byen, da den er overladt til kong Valdemar af Danmark, men at de er rede hertil, så snart kejseren har tilbagekaldt sin bevilling.
[1368] 23. juniLübeck180Herman v. Dülmen underretter (staden Thorn) om indtagelsen af Københavns slot og om det der tagne bytte, om tilbageerobring af et Danzigerskib ved Falsterbo og om grev Klaus' erobring af Kolding.
1368 27. juni (?)181MActa Pont. VII 141 nr. 5491, se Dipl. Dan. 3. rk. V nr. 125.
[1368] 30. juniSchwerin184Hertug Henrik 3. af Mecklenburg meddeler rådmændene i staden Lübeck, at kong Valdemar af Danmark har købt borgen Boizenburg af markgreven af Brandenburg og samler folk, og at markgreven, hertug Barnim 3. af Stettin og herr Wedege Buggenhagen og andre vil være hans forbundsfæller.
[1368] 2. juli185Rådet i Riga sender rådet i Reval en afskrift af de hansiske stæders brev af 1368 14. juni.
1368. 3. juli186Notits i staden Deventers regnskaber om udgift til et sendebud til Harderwijk med forespørgsel om sejladsen på Ribe.
1368. 6. juliRibe187Klaus Limbæk, ridder, og hans sønner Henneke og Ulf Limbæk, væbnere, pantsætter tolden i staden Ribe til Henrik Andersen, borger sammesteds, for 80 mark sølv.
[1368] 13. juliLübeck188Rikard Rike underetter sine rådsfæller i Reval om sine forhandlinger i Lübeck i forbindelse med hansedagen 1368 24. juni.
1368. 17. juliForan Skodborg189Hertug Henrik af Jylland godkender Niels Pedersens salg af sit gods på Emmerske mark til Janneke Jensen.
(13)68. 17. juliMontefiascone190Den pavelige kammermester Arnaldus, ærkebiskop af Auch, kvitterer biskop Niels af Slesvig for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til påskedag med resten.
1368. 25. juliFalsterbo191Kong Albrecht af Sverige stadfæster sin fader hertug Albrecht 2. af Meck-lenburgs traktat med stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar og Greifswald af 1368 20. februar.
1368. 25. juliFalsterbo192Kong Albrecht af Sverige giver hansestæderne privilegier i Danmark og på Skånemarkederne.
1368. 25. juliFalsterbo193Kong Albrecht af Sverige giver Stavern og Hindelopen privilegier i Danmark og på Skånemarkederne.
1368. 25. juliFalsterbo194Kong Albrecht af Sverige giver Amsterdam, Enkhuizen og Wieringen privilegier i Danmark og på Skånemarkederne.
1368. 25. juliFalsterbo195Kong Albrecht af Sverige giver til ære for fru Mechtild af Falkenburg og Voorne, borggrevinde af Zeeland, staden Briel og landet Voorne privilegier i Danmark og på Skånemarkederne.
1368. 25. juliFalsterbo196Kong Albrecht af Sverige giver Harderwijk privilegier i Danmark og på Skånemarkederne.
1368. 25. juliFalsterbo197Kong Albrecht af Sverige giver Kampen privilegier i Danmark og på Skånemarkederne.
1368. 25. juliFalsterbo198Kong Albrecht af Sverige giver staden Zierikzee og dens hjælpere i Zeeland privilegier 1 Danmark og på Skånemarkederne.
1368. 25. juli[Falsterbo]199Kong Albrecht af Sverige giver de preussiske stæder, hvoriblandt Kulm, Thorn, Elbing, Königsberg, Danzig og Braunsberg et fed i Falsterbo samt friheder på Skånemarkederne.
1368. 25. juliFalsterbo200Kong Albrecht af Sverige stadfæster Kampens besiddelse af et fed i Skanør.
1368. 25. juliFalsterbo201Kong Albrecht af Sverige giver staden Amsterdam et fed i Skanør med samme rettigheder som Kampen.
1368. 25. juliFalsterbo202Kong Albrecht af Sverige giver staden Briel et fed i Skanør med samme rettigheder som Kampen.
1368. 25. juliFalsterbo203Kong Albrecht af Sverige giver staden Zierikzee og dens hjælpere i Zeeland et fed i Skanør med samme rettigheder som Kampen.
1368. 25. juliFalsterbo204Kong Albrecht af Sverige giver staden Elburg et fed ved Falsterbo med samme rettigheder som Lübeck.
1368. 25. juli-10. augustLübeck205Jens Pedersen og Jens Henzesen, borgere i København, erklærer over for rådet i Lübeck at være blevet fyldestgjort for gods, der var blevet taget ved Saltholm.
1368. 30. juliAggarp206Kong Albrecht af Sverige og landet Skånes herre tager biskop Konrad af Øsel, hans kirke, kanniker og vasaller under sin beskyttelse og giver ham ret til køb og salg overalt i sit rige. — Givet i vor lejr ved kirken Aggarp i Skåne i det Herrens år 1368, 30. juli.
1368. [e.] 30. juliRostock207Reces af hansedagen i Rostock.
1368. 30. juliStralsund207SWedeke Torpin testamenterer Gerhard fra Preussen halvdelen af sin skude, som han har i Ystad sammen med Simon Høvelson, og andet som Gerhard kan kræve i Wedekes navn sammesteds.
1368. 31. juli208Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter i forbindelse med krigen mod Danmark.
1368. 1. augustAggarp209Kong Albrecht af Sverige og landet Skånes herre tager Gudhem kloster under sin beskyttelse. — Givet ved Aggarp kirke i det Herrens år 1368 den 1. august under vort sekret, der hængende er vedføjet dette brev.
[1368. o. 10. august]210Udkast til en rundskrivelse fra Lübeck, Stralsund eller Wismar til forskellige stæder med anmodning om at bevæge de fyrster eller adelsmænd, der agter at hjælpe kong Valdemar mod hansestæderne, til at undlade dette.
1368. [e.] 10. augustWismar211Reces af hansedagen i Wismar.
1368. e. 10. augustLübeck212Tale van dem Brinke, der bor i Åhus, erkender over for rådet i Lübeck at have modtaget de 30 mark, som hendes broder havde testamenteret hendes afdøde søn Henzeke.
1368. 11. august213Erik Nielsen, væbner, lover i tilfælde af sin død at skænke en årlig indtægt til prædikebrædrenes kirke i Lund for sin sjælemesse.
1368. 15. augustNykøbing214Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg slutter overenskomst med Henning Alderstorp om overgivelse af Nykøbing slot.
1368. 18. august215Notitser i staden Deventers regnskaber om udgifter til brevskaber i forbindelse med krigen mod kongen af Danmark.
1368. 21. august216Rådet i Hildesheim svarer hansestæderne, at de ikke kender til, at fyrster eller velbyrdige mænd i deres egn vil støtte kong Valdemar af Danmark mod stæderne.
1368. 24. august217Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg erklærer, at de penge, hertug Erik af Sachsen på kongen af Danmarks vegne deponerer i hans varetægt, altid vil være til disposition for kongen og hertug Erik.
1368. 24. august218Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter i forbindelse med et møde om krigen i Danmark.
1368. 26. august219Rådmænd og bymænd i Horsens erkender at skylde Henrik Schonenberg og Peter Boke, borgere i Lübeck, 100 lødige mark for deres brandskat.
1368. 31. august220Herman Rybe, »staden Stralsunds foged i Falsterbo«, erklærer at have oppebåret pundtold i Henrik Cusels skib.
1368. 1. september221Rådet i Ribe erklærer, at Herman Minden har pantsat et stenhus vest for domkirken til Henrik Andersen, rådmand sammesteds, for 20 mark sølv.
1368. 1. septemberMontefiascone222Pave Urban 5. udnævner Henrik Biscop, provst i Bremen, til »det apostoliske sædes nuntius og kollektor i Danmarks, Sveriges og Norges riger« i stedet for Guido de Cruce, som paven tidligere havde sendt til Danmarks, Sveriges og Norges riger, og som tilbagekaldes, fordi han har vist sig forsømmelig som kollektor, og beder ham om at gennemgå Guidos regnskaber.
1368. 3. september223Notitser i staden Deventers regnskaber om udgifter i forbindelse med krigen mod kongen af Danmark.
1368 5. september223MActa Pont. VII 142 nr. 5492; Raslaus Posewalc får ved provision sognekirken St. Marie i Anklam mod at opgive sognekirken i Neuenkirchen på Rügen, Roskilde stift, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rügen.
1368. 8. septemberForan Ålholm224Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten, kong Albrecht af Sverige, hertug Albrecht 2. af Mecklenburg samt hansestæderne slutter våbenstilstand indtil førstkommende Valborgsdag med ridderen Kristian Kule og hans mænd i fogediet Ålholm.
1368. 8. septemberForan Ålholm225Hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs genpart til foregående overenskomst.
1368. 11. septemberForan Ålholm226Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten, kong Albrecht af Sverige, hertug Albrecht 2. af Mecklenburg samt hansestæderne slutter våbenstilstand indtil førstkommende Valborgsdag med væbneren Hartvig Hummersbüttel og hans mænd i fogediet Ravnsborg.
1368. 14. september227Testamente af Johan v. Allen, borger i Lübeck.
1368. 15. septemberForan borgen Ålborg228Grev Klaus af Holsten og Stormarn overlader sin råd ridderen Niels Esgesen alt Tord Jakobsens gods i Jylland.
1368. 16. september229Notits i staden Deventers regnskaber om en udbetaling til herr Otto van Doernik, der kom fra Danmark.
1368. 20. september230Peder Svendsens testamente.
1368. 25. septemberSkanør231Kong Albrecht af Sverige skænker staden Kampen et område syd for dens fed i Skåne til gengæld for de tjenester, stadens foged Willem Murre har ydet.
1368. 28. september232Ivan Markmand i Harrested skøder sit gods i Gunderslev til herr Bent Byg.
[1368-70] 28. september232MReg. Dan. nr. *2704, se nr. 487.
1368. 29. septemberFalsterbo233Kong Albrecht af Sverige bevilger staden Greifswald de samme privilegier i Skåne som Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar har.
1368. 30. septemberViterbo234Pave Urban 5. pålægger kantoren i Roskilde at træffe afgørelse i den uenighed, der er opstået mellem ærkebiskop Niels af Lund og forskellige kanniker om foretagne sammenlægninger af kirkelige embeder.
1368. 4. oktober235Køneke, rådet i Wismars tjener, som skal drage med hæren til Danmark, testamenterer sin hustru alt sit gods, hvis han skulde afgå ved døden.
1368. 5. oktoberRoskilde236Testamente af magister Macarius, ærkedegn i Roskilde.
1368. 6. oktoberStralsund237Stædernes første afregning af pundtolden.
[1368. 6. oktober]238Anders Jacobsen og ti andre (skånske væbnere?) lover hansestæderne at holde sig i ro og eventuelt til Letare at gå i indlager i Stralsund.
1368. 6. oktober239Hansestæderne opfordrer staden Visby til at løsrive sig fra kong Valdemar og give sig ind under Sveriges krone og til at sende udsendinge til den berammede hansedag i Lübeck 1369 11. marts.
1368. [e.] 6. oktoberStralsund240Reces af hansedagen i Stralsund.
1368. 9. oktoberFalsterbo241Kong Albrecht af Sverige stadfæster Staverns besiddelse af et fed i Skanør.
1368. [e. 9. oktober]242Herman Papenhagen, guldsmed, lover at holde staden Stralsund skadesløs for dens brev om arvegods i Nykøbing.
1368. [e. 9. oktober]243Johan Bremen og Didrik Beke lover at holde staden Stralsund skadesløs for dens brev angående arvegodset efter Mathias Lehsten på Stegeborg.
1368. 24. oktober244Pave Urban 5. eftergiver alle, der søger Ribe domkirke på en række angivne helligdage, et år og 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1368. 7. novemberDemmin245Hertug Kasimir 3. af Pommern-Stettin slutter på egne og sine brødre hertugerne Swantibor og Bugislavs vegne et treårigt landefredsforbund med hertug Albrecht 2. af Mecklenburg og en aftale om gensidig hjælp; dog skal de pommerske herrer ikke yde hertug Albrecht hjælp mod bl.a. »kong Valdemar af Danmark, vor kære fætter«.
1368. [e.] 8. novemberRostock246Reces af hansedagen i Rostock.
1368. 11. november247Niels Jensen, dekan, og Jens Kappelgård, provst ved kirken i Roskilde, vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1341 29. juli.
[1368. e. 11. november]248Fortegnelse over fanger, som er taget af Lübeck ved Lund og ved Falsterbo.
1368. 15. november248MReg. Dan. nr. 2617, Rep. nr. 2859, er et falskneri om Gunnetved fra 1450-1500, cf Dipl. Dan. 3. rk IV s. 153 mellemnotits.
[1368 26. november]249Rådet i Thorn meddeler rådet i Danzig bl.a., at det af Herman v. Dülmen har erfaret sibi per uos in terram Dacie 26 armigeros fore missos, ad quos ipse uestri nomine 14 recepit, ut numerus inpletur.
1368. 2. decemberRostock250Rådet i Rostock erklærer, at det har taget væbnerne Johan Hanentzaghel, Gerhard Møser og Rolav Barolds og deres venner i stadens tjeneste til krigen mod kongen af Danmark.
1368. 8. decemberRastede251Abbed Oltmanus i klostret Rastede meddeler som fuldmægtig for Nicolaus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Via lata bl.a. »alle gejstlige i stifterne Lund ....., SLesvig .....,« at han har bandlyst domprovsten i Bremen Henrik Biscop på grund af en strid med dekan og kapitel sammesteds om forvaltningen af indtægterne, og at han idømmer ham en bod på 2000 Bremer floriner, at betale i løbet af 70 dage.
1368.Kiel252Testamente af Henneke Vetel.
1368.253Prior Niels i Dalum overlader nonnerne Ingerd og Margrete noget gods på livstid.
1368.254Fru Cecilie testamenterer gods i Menstrup til Helligkors alter i St. Peders kirke i Næstved.
1368.255Jens Pedersen overlader syv ørtug jord i Olstrup til Næstved St. Peders kirkes bygningsfond.
1368.256Hamburgs kæmnerregnskab.
1368Nyborg257Ridderen Niels Tuesens testamente.
[f. 1368]258Herr Niels Tuesens breve på det gods, han testamenterede til Odense St. Knuds kloster.
[e. 1368]259Tue Nielsen, søn af Niels Tuesen, bekræfter faderens gave til Odense St. Knuds kloster.
1368260Niels Raneherret (?) pantsætter sit gods i Vrangstrup, Sandby og Tyvelse til herr Lars Larsen.
1368261Fem breve på Nævbyhoved, dels til Evert Moltke og dels fra Evert Moltke til kong Valdemar.
1368262Asgun Jonsen pantsætter sin rettighed i Hårby.
1368263Skøde på en gård i Hylleberg og en i Hornum til Vitskøl kloster.
1368264Jens Povlsens pantebrev på Reersø fang.
[1368-70]265Rådet og borgerne i Varde beder rådet i Lübeck om at virke for oprejsning til Vardeborgerne Niels Tordsen og Ture Gunnesen, hvis skib er blevet erobret af Johan Hund.
[1368-1370]266Rådet i Flensborg beder rådet i Lübeck om at fritage byen for pundtolden.
[1368-70]267Rådet i Hamburg meddeler rådet i Lübeck, at fru Christina, enke efter Herman Armbrøstmager, borger i Lübeck, har stillet sikkerhed for, at de af de »50 armbrøster, også kaldet knuppele, som hun ikke har fået solgt, ikke skal blive ført i retning Danmark eller på nogen måde udføres dertil«.
[1368-69]268Notitser i staden Deventers regnskaber om udgifter i forbindelse med krigen mod kongen af Danmark.
[1368-87]269Biskop Niels af Roskilde kvitterer Jakob Olufsen for afgiften af Fodby.
(13(98. 24. juniDanzig603Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.
1398. Omkr. 24. juniLübeck604Gese, enke efter Heine Kentzeler, skylder Jens Tegeler, indbygger i Skemminge, 100 mark i lybske penge.
[1398. Omkr. 24. juni]605De preussiske stæder takker Lübeck, fordi forhandlingerne i København er udsat til 25. juli, og meddeler, at en flåde vil sejle gennem Øresund 13. juli.
forrige næste