forrige næste
DatoStedNr.Regest
1369. 20. januar270Testamente af Henrik Bokholt, dekan i Lund.
1369. 25. januar271Lars Svendsen pantsætter to gårde i Hässlås, to gårde i Näs, to gårde og en mølle i Skog og en mølle i Vessige til Arvid Piik og Jens Lalesen for 13 mark sølv.
[1369] 27. januarLüneburg272Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg meddeler rådet i Lübeck, at rigsrådet i Danmark har anmodet hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg om at mægle i krigen og beder hansestæderne om ikke at lægge hindringer i vejen.
1369. 2. februar273Notits i staden Deventers regnskaber om en udgift i forbindelse med krigen mod Danmark.
1369. 2. februar-17. september274Notitser om staden Revals udgifter i forbindelse med drøftelser om de livlandske stæders krigskogge i Øresund.
1369. 10. februarS. Pietro i Rom275Den pavelige kammermester Arnaldus ærkebiskop af Auch, løser Henricus de Tiberen, »underkollektor af de afgifter, der skyldes det apostoliske kammer i Danmarks rige,« af det band, som kollektorerne Henrik Biscop og Gerardus Xendeti, der var udsendt af den pavlige skatmester Gaucelinus, biskop af Maguelonne, havde lyst over ham.
1369. 15.–20. februar276Notitser i staden Deventers regnskaber om udgifter i forbindelse med et møde i Beekbergen vedrørende krigen mod kongen af Danmark.
1369. 23. februar277Niels Jensen Hvid skøder Overgård i Njærsterp til Jens Svendsen.
1369. 24. februar278Tue Nielsen af Fyn skøder fire gårde i Fosie til Lundekirkens bygningsfond mod afholdelse af en årtid for sin fader Niels Tuesen og sig selv.
1369. 24. februar279Biskop Erik af Odense erklærer efter anmodning af prior Jens i Odense og kapitlet sammesteds, at Rågelund for fremtiden skal høre til Åsum sogn.
1369. 25. februar280Jens Eriksen pantsætter sit gods i Korup til sin broder Hartvig Eriksen for 20 mark lybsk.
1369. 28. februar281Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter til en klerk, som havde udskrevet de rettigheder for hansestæderne, som den nye konge af Danmark havde beseglet.
1369. 3. martsReinfeld282Hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg og grev Adolf 7. af Holsten og Stormarn slutter overenskomst om deling af regentskabet over Danmarks rige.
1369. 3. marts283Magistrater og rådmænd i Dordrecht undskylder over for de i Lübeck forsamlede hansestæder, at en af deres væbnere har tilegnet sig en klod kobbererts, og lover at sende pengene herfor »Sammen med vore væbnere på det nært forestående togt til Skåne«.
1369. 4. marts284Testamente af Lambert v. Osenbrugge, borger i Lübeck.
1369. 11. martsRostock285Johan Thun, der i kong Valdemar 4. Atterdags tjeneste blev taget til fange af staden Rostocks svende, men frigivet ved kong Albrecht af Sveriges og hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs mellemkomst, lover ikke at ville skade Rostock i fremtiden.
1369. 11. martsLübeck286Rådet i Lübeck meddeler, at de har fået kong Albrecht af Sveriges brev af 1368 25. juli i forvaring, og giver en transsumpt deraf.
1369. 11. marts287Henrik Stormer erkender, at Markvard Unen, nu borger i Hamburg, har fyldestgjort ham for et løfte til fogeden på Bornholm.
1369. [e.] 11. martsLübeck288Reces af hansedagen i Lübeck.
1369. o. 18. marts289Evert fra Slesvig erkender at have modtaget 47 mark 5 skilling for en kogge, der tilhørte (Valdemar) Sappi.
1369. 18. marts290Hertug Henrik af Jylland mageskifter alt sit gods i Høgslund mod Løgum klosters gods i Øster-Højst.
1369. 4. april291Jens Ingvarsen, borger i Lund, sælger to boder nord for lille Vor Frues kirkegård i Lund til Svend Henzesen Sakstorp, kannik i Lund.
1369. 8. aprilOsterburg292Markgrev Otto af Brandenburg slutter et treårigt forbund med hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg om forholdet til hertugen af Mecklenburg og kongen af Danmark.
1369. 8. april292MReg. Dan. nr. *2714, brødrene Johan og Markvard Breydes gavebreve til kirken i Arnsbök, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne holstenske og femernske forhold.
1369. 14. aprilGottorp293Johan Muggle kvitterer grev Henrik 2. af Holsten for 175 mark lybsk af en gæld paa 200 mark, for hvilken Ejlby sogn på Fyn var pantsat. 6 voresp(r)okenen] vorespokenen A.
1369. 21. aprilLübeck294Abbed Hartvig af Reinfeld vidimerer Aleksander 4.s buller af 1257 29. juli (Lüb. UB. I nr. 238 og 239) og forbyder under henvisning hertil forskellige 15 ærkebiskopper og biskopper, herunder ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Slesvig, Ribe og Roskilde, at bandlyse staden Lübeck og dens indbyggere uden særligt paveligt påbud herom.
1369. 29. april295Staden Briel slutter overenskomst med Zierikzee om, at deres til Øresund udsendte krigsskibe skal bistå hinanden.
1369. 1. maj296Henneke og Timme Limbæk pantsætter gården Næsfærge samt Granslevholm, Hasager og to øde gårde i Vrangstrup til Hedenrik Lunow for 50 mark sølv.
1369. 1. maj297Tue Galen af Näsbyholm, ridder, skøder sin gård Aulathorp i Onsjöherred til Gødmer Abrahamsen.
1369. 2. maj298Ivar Nielsen, ridder, pantsætter sit gods i Vendsyssel til Hedenrik Lunow for 100 mark lybsk.
1369. [e.] 3. majWolgast299Reces af hansedagen i Wolgast.
1369. 21. majFlensborg300Radulf Schyrennow, væbner, kvitterer Segebod Krummedige for 170 mark lybsk.
1369. 23. majKøbenhavn301Johan v. Hagen, høvedsmand på borgen i København, erkender, at Godeke Lythoy har fyldestgjort ham for 35 heste.
1369. 24. maj302Notits i staden Deventers regnskaber om en udgift i forbindelse med krigen mod Danmark.
1369. 25. maj303Rådet i Ribe forpligter sig til, da fru Elisabeth, enke efter Markvard Holst, har bestemt, at hendes ejendom i Grønnegade efter hendes død skal tilfalde staden, at udrede fire skilling engelsk til afholdelse af hendes og hendes ægtefælles årtid.
1369. 26. maj304Rådet i Sarstedt beder rådet i Lübeck om at lade det, som den foran København dræbte Johan Lobeke havde testamenteret til sine slægtninge, overgå til Johan og Jordan Lobeke.
1369. 26. majSarstedt304SRådet i Sarstedt skriver til rådet i Lübeck angående en arvesag.
[1369] 27. majHelsingborg305Timme Meinerstorp beder Bruno Warendorp, borgmester i Lübeck, og en række rådmænd fra hansestæderne om at overholde det, de har lovet og bebrevet ham, og desuden give ham frit lejde til Lübeck, Rostock, Wismar eller Stralsund.
1369. 28. majViterbo306Pave Urban 5. pålægger efter anmodning af ærkedegn og kapitel ved kirken i Ribe provsten ved kirken i Slesvig at tilbagekalde alt gods, tilhørende Ribekirken, som han mdtte finde at være ulovligt afhændet.
1369. 29. majMontefiascone307Den pavelige kammermester Arnaldus, ærkebiskop af Auch, pålægger blandt andre Guido de Cruce, det apostoliske sædes nuntius og kollektor i Sveriges, Danmarks og Norges riger, at give en redegørelse for, hvad han og hans underkollektorer har oppebåret, og indbetale, hvad han har oppebåret de sidste to år, til handelshuset Alberti Antichi eller det apostoliske kammer.
1369. 8. juniViterbo308Stephanus, kardinalpresbyter af S. Eusebio og pavens pønitentiar, betror abbeden i Løgum kloster at give ærkedegn, kanniker og alle andre gejstlige ved kirken i Ribe syndsforladelse for visse forseelser efter at have hørt deres skriftemål.
1369. 17. juniRoskilde309Gyncelin og Jakob, sønner af Gynceke, pantsætter deres gård i St. Olufs sogn i Roskilde samt et stenhus og et grundstykke til en bod ved torvet til Jens Læge, søn af Peder, for 35 mark sølv.
[f. 1369. 25. juni]310Biskop Povl af Aarhus skænker sin gård i Holme til domkirken i Århus.
1369. 25. juniMontefiascone311Pave Urban 5. udnævner ærkedegnen Oluf til biskop af Århus.
1369. 25. juniMontefiascone312Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Århus at vise biskop Oluf lydighed og ærbødighed.
1369. 25. juniMontefiascone313Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Århus stad og stift at vise biskop Oluf lydighed og ærbødighed.
1369. 25. juniMontefiascone314Pave Urban 5. pålægger menigheden i Århus stad og stift at vise biskop Oluf lydighed og ærbødighed.
1369. 25. juniMontefiascone315Pave Urban 5. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde biskop Oluf af Århus støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af bispestolen.
1369. 25. juniMontefiascone316Pave Urban 5. meddeler kong Valdemar 4. Atterdag, at han har udnævnt Oluf til biskop af Århus.
1369. 30. juni el. 1. septemberI Skåne317Martin Raceborch, Preussens foged, erklærer, at Bertold Junge har betalt sin pundtold.
1369. 1. juliVarberg318Nicolaus Stryzeman erklærer Tideke Skytte fri for alle forpligtelser, han har indgået i forbindelse med hans fangenskab.
1369. [e.] 13. juliLübeck319Reces af hansedagen i Lübeck.
1369. 13. juli320Hansestædernes rådmænd og høvedsmænd, 'som er til stede ved hæren foran Helsingborg' giver kong Håkon af Norges sendemænd provst Peder Eriksen af Oslo, Lars Bjørnsen og Gøde Eriksen frit lejde til at rejse til en hvilken som helst stad i Tyskland.
1369. 14. juliRostock321Frederik Moltke v. Divitz og Nicolaus Alkun, riddere, erklærer, at der ikke skal ske staden Rostock videre tiltale, efter at den på deres bøn har frigivet den tilfangetagne Werneke Kock, »som kom fra Danmark og fra fjendtligt område med nogle skibe og noget gods«.
1369. 15. juli322Provst Niels Jakobsen i Lund får et års udsættelse og løses af band.
1369. 16. juli322MReg. Dan. nr. *2723, se [1372] 16. juli.
1369. 16. juliForan Koldinghus323Peder Ivarsen, høvedsmand på borgen Hindsgavl, lover greverne Henrik og Klaus af Holsten og Stormarn på visse vilkår at ville oplade borgene Hindsgavl, Hønborg og Lerbæksholm.
(13)69. 16. juli324Jens Hennekesen, provst i Østersyssel og kannik i Roskilde, får udsættelse til juledag med betaling af første års afgifter.
1369. 17. juliMontefiascone325Optegnelse om, at biskop Oluf af Århus fritages for at betale servispenge, da kirken ikke fandtes at være takseret i kuriens bøger.
1369. 21. juliForan Helsingborg326Fikke Moltke, ridder, og Hartvig Kale, væbner, lover på visse vilkår den 8. september at overgive borgen i Helsingborg til hertug Henrik 3. af Mecklenburg og til borgmestrene og rådmændene i hansestæderne.
1369. 21. juliMontefiascone327Pave Urban 5. udnævner ærkedegnen Niels til biskop af Roskilde.
1369. 21. juliMontefiascone328Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Roskilde at vise biskop Niels lydighed og ærbødighed.
1369. 21. juliMontefiascone329Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Roskilde stad og stift at vise biskop Niels lydighed og ærbødighed.
1369. 21. juliMontefiascone330Pave Urban 5. pålægger menigheden i Roskilde stad og stift at vise biskop Niels lydighed og ærbødighed.
1369. 21. juliMontefiascone331Pave Urban 5. pålægger alle Roskildekirkens vasaller at vise biskop Niels troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.
1369. 21. juliMontefiascone332Pave Urban 5. beder kong Valdemar 4. Atterdag om at yde biskop Niels af Roskilde sin støtte.
1369. 21. juliMontefiascone333Pave Urban 5. pålægger ærkebispen af Lund at yde biskop Niels af Roskilde støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af bispestolen.
[1369] 22. juliForan Helsingborg334Bruno Warendorp og Thomas Morkerke beroliger borgmestre og rådmænd i Lübeck med hensyn til det antal mænd, de bespiser foran Helsingborg; at de har opgivet tallet 2200 er kun sket for at narre fjenden; det rette tal er 1100.
1369. 31. juli335Borgmestre, magistrater og rådmænd i staden Brügge meddeler borgmestre og rådmænd i Lübeck, at lybske vagtskibe har røvet sild, kød og penge tilhørende to borgere fra Brügge under påberåbelse af, 'at deres tjener mod den bestemmelse, der er udstedt herom, havde ladet sild nedsalte ved Malmø før St. Mikkelsdag, skønt det modsatte var sandt, hvilket denne havde tilbudt at ville bevise på fyldestgørende måde', og anmoder om skadeserstatning.
[1369] 2. august336Kong Edvard 3. meddeler de tilsynsførende ved skibsfarten på Londons havn og Themsen og sin toldkontrollør sammesteds, at han har tilladt William de Walworth at medgive sine tjenere 200 pund i guld eller sølv til køb af sild i Skåne i Sverige.
1369. [f. 6. august]337Bernhard Köhler lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev vedrørende de penge, hans afdøde tjener har efterladt i Falsterbo.
1369. 7. augustSkarresholm338Kong Valdemar 4. Atterdag erklærer, at fru Gertrud, enke efter Erik Barnumsen, og Barnum Eriksen med sine brødre og søstre på kongens retterting, der blev holdt på Skarresholm, har forkyndt det skifte, de har foretaget efter Erik Barnumsen.
1369. 11. august339Optegnelse om, at biskop Niels af Roskilde har lovet at betale servispenge.
[1369]. 18. augustLübeck340Bernhard Hoppener meddeler rådet i Riga, at hansestædernes hær er draget fra Helsingborg for at belejre Lindholm og beder samtidig om oplysninger om pundtolden.
1369. 18. augustStralsund341Notaren Bernhard Westfal bevidner, at præsten Nicolaus v. Barth har solgt Schůttenberch i Falsterbo nær den lybske kirke til rådmændene i staden Stralsund.
1369. 21. august342Notits i de pavelige regnskabsbøger om, at Herman Hermansen, kannik i Lund, har fået udsættelse for betalingen af sin skyldige ydelse til kurien.
1369. 21. august343Jens Hennekesen garanterer det apostoliske kammer ved biskoppen af Roskildes brev, at frugterne af Østersyssel provsti ikke overstiger 30 floriner.
[1369] 26. august344Rådet i Riga giver rådet i Dorpat en afskrift af Bernhard Hoppeners brev af [1369] 178. august og af Fikke Moltkes af 1369 21. juli.
[1369] 31. august345Henrik Stralendorf, ridder, underretter rådet i Lübeck om sin herre hertug Albrecht 2.s situation og meddeler, at kong Valdemar 4. Atterdag har udtrykt ønske om forlig med hertugen, hansestæderne og jyderne.
[1369]. 1. september346Rådet i Dorpat meddeler rådet i Reval bl. a. indholdet af rådet i Rigas brev af [1369] 26. august og beder om sendemænd til forhandlinger i Walk.
[1369]. 17. septemberLüneburg347Hertug Magnus af Braunschweig-Lüneburg meddeler rådet i Lübeck, at den af ham påbegyndte krig med hertug Albrecht 2. af Mecklenburg ikke føres for kong Valdemar 4. Atterdags skyld, men af helt andre grunde.
1369. 29. september348Brødrene Hartvig og Wulf Pogwisch erklærer, at Kristian Nagel, justitiar og foged på Gottorp, har betalt dem 50 mark af de 200, han skylder dem.
1369. 29. septemberKøbenhavn349Fikke Moltke, ridder, og Hartvig Kale, væbner, kvitterer rådmændene fra Lübeck og de andre søstæder for 350 mark sølv af de 800, de har til gode.
1369. e. 29. september350Notits i staden Revals regnskaber om udgifter ved belejringen af Helsingborg.
[1369. o. september ?]351En unavngiven afsender meddeler (Lübeck), at Herman v. Owe på hansestædernes vegne er kommet til fogederne i Skanør og Falsterbo for at skaffe hjælp til kong Albrecht af Sverige, der belejrer Lindholm.
1369. 9. oktober352Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter i forbindelse med krigen t Danmark.
1369. 21. oktoberStralsund353Hansestædernes afregning af pundtolden; heri indgår 30 mark sølv af en brandskat af Køge.
1369. [e.] 21. oktoberStralsund354Reces af hansedagen i Stralsund.
1369. 22. oktoberLübeck355Notaren »Markvard Jensen, gejstlig i Slesvig stift«, bevidner, at Johan Wesler sælger halvdelen af landsbyen Krumbeke til Gerhard v. Mölln, evig vikar ved St. Egidius i Lübeck, for 102 mark lybsk.
[1369]. 23. oktoberStralsund356Ertmar van Hereke og Johan Kordelitz (rådsudsendinge for Kulm og Thorn) meddeler, at kongen af Norge har beseglet våbenstilstanden med hansestæderne, og at hansestæderne er trådt sammen i Stralsund, men at danskerne på grund af vejret endnu ikke er kommet.
1369. 30. oktoberRom357Guillelmus, kardinalpresbyter af S. Stefano in Celiomonte og kardinalkollegiets kammermester, kvitterer biskop Jens af Børglum for en del af hans servitium commune og giver ham udsættelse til 22. juli 1370 for den resterende del.
[1369]. o. 1. november358Johan Brunsvig oplader sit bodested i Skanør til Johan van der Havene.
1369. 7. novemberS. Pietro i Rom359Pave Urban 5. overflytter biskop Jens fra Børglum til Ribe.
1369. 7. novemberS. Pietro i Rom360Pave Urban 5. pålægger kapitlet i Ribe at vise biskop Jens lydighed og ærbødighed.
1369. 7. novemberS. Pietro i Rom361Pave Urban 5. pålægger gejstligheden i Ribe stad og stift at vise biskop Jens lydighed og ærbødighed.
1369. 7. novemberS. Pietro i Rom362Pave Urban 5. pålægger menigheden i Ribe stad og stift at vise biskop Jens lydighed og ærbødighed.
1369. 7. novemberS. Pietro i Rom363Pave Urban 5. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde biskop Jens af Ribe støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.
1369. 8. novemberStralsund364Goswin Luutginssen og Didrik Rode fra Kampen erklærer, at de har modtaget en andel af brandskatten af Køge.
1369. 12. novemberParchim364SRådet i Parchim beder rådet i Lübeck bistå Gert Granzin med at hente sin afdøde broders gods i Sverige i en by, der hedder Åhus.
1369. 14. novemberNyhus365Greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten stadfæster Eler, Ove, Heinrich, Johan, Markvard og Detlev v. Siggens salg af landsbyen Plunkau til Johan Klenedenst, dekan i Lübeck, og Jakob Pleskow, borgmester sammesteds. 'Givet og handlet i Nyhus i Slesvig stift i det Herrens år 1369, dagen efter den hellige biskop Brictius' dag'.
1369. 16. november366Notits i staden Deventers regnskaber om udgift til en budbringer fra hertugen af Slesvig.
1369. 16. novemberBautzen367Kejser Karl 4. af Tyskland overlader for livstid hertug Rudolf 2. af Sachsen rigsskatten af Lübeck, således som den romerske konge Frederik havde pantsat den til ham, og tilbagekalder samtidig det brev om samme skat, som han tidligere 'ved forglemmelse' havde givet kong Valdemar af Danmark.
1369. 19. novemberBautzen368Kejser Karl 4. af Tyskland overlader for livstid hertug Rudolf 2. af Sachsen rigsskatten af Lübeck, således som den romerske konge Frederik havde pantsat den til ham, og tilbagekalder samtidig det brev om samme skat, som han tidligere 'ved forglemmelse' havde givet kong Valdemar af Danmark.
1369. 30. novemberStralsund369Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og 25 andre af kongens og rigets råder overdrager hansestæderne som erstatning for tidligere tab to trediedele af alle handelsafgifter i Skanør, Falsterbo, Malmø og Helsingborg; som sikkerhed for denne ordning skal borgene sammesteds med tilhørende herreder overlades dem; hvis denne aftale brydes, skal Konrad Moltke holde borgen Varberg med tilliggende til stædernes hånd; kong Valdemar skal, 'hvis han vil blive ved riget', besegle dette med sit store segl; vil han overlade riget til en anden, eller afgår han ved døden, skal stæderne tages på råd ved valget af hans efterfølger.
1369. 30. novemberStralsund370Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, samt 16 danske råder erkender, at hansestæderne har gjort gyldigheden af de trufne overenskomster afhængig af tilslutning fra de fyrster og stæder, der ikke har deltaget i mødet t Stralsund.
1369. 30. novemberStralsund371Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg, forpligter sig til i overensstemmelse med overenskomsten med hansestæderne at holde borgen Varberg med alle tilliggender til deres hånd indtil 1385.
1369. 30. novemberStralsund372Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og 25 andre af kongens og rigets råder slutter med kongelig bemyndigelse fred med hansestæderne og formulerer deres privilegier i Danmark.
1369. 30. novemberStralsund373De preussiske stæder tiltræder den fred, der er sluttet med Henning Podebusk, Danmarks riges høvedsmand, og de øvrige kongelige råder.
1369. 30. novemberStralsund374De preussiske stæder lover at give slottene Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo med alle tilliggender tilbage til kong Valdemar og Danmarks riges råd, når de i 16 år har oppebåret to trediedele af alle indkomster sammesteds.
[e. 1369. 30. november]375(Ertmar v. Hereke) sender (Riga eller Dorpat) en transsumpt af nr. 373 og 374 og beder om, at de livlandske stæder må besegle tilsvarende breve; desuden berettes der om, at recessen i Stralsund den 30. november bl.a. fastslog, at der skal holdes et møde med de danske rigsråder 1370 24. maj om den endelige ratifikation af fredstraktaten.
1369. 4. decemberStralsund376Jens Degn erklærer, at han efter mægling af Fikke Moltke og Ertmar v. Hereke og i nærværelse af Kristian Kule og Peder Grubbe har frafaldet sine krav mod den afdøde borgmester (og hærfører) Bruno Warendorps arvinger og mod staden Lübeck mod til gengæld at få udbetalt 50 mark stralsundsk.
1369. 4. december376MReg. Dan. nr. *2739, Visby til Reval om en fuldmagt i en arvesag, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne gotlandske forhold.
1369. 9. decemberS. Pietro i Rom377Pave Urban 5. overdrager Tue Torstensen provstiet Vardesyssel, der var ledigt ved Lars Truedsens død.
1369. 9. decemberS. Pietro i Rom378Pave Urban 5. pålægger biskoppen af Ratzeburg, kantoren ved kirken i Slesvig og sakristanen ved St. Agricol i Avignon at indføre Tue Torstensen i provstiet Vardesyssel.
(13)69. 23. december379Notits i de pavelige regnskabsbøger om, at Herman Hermansen, kannik i Lund, har indbetalt 15 floriner til kurien.
1369. 29. decemberSønderborg380Hertug Henrik af Jylland pantsætter Roager og Vodder sogne til Kristian Frellesen for 216 mark 4 skilling lybsk.
1369.381Notits i Hamburgs kæmnerregnskab.
1369.382Notits i staden Deventers regnskaber om udgifter til lejetropper i Danmark.
1369.383Eskild Brødpenge giver fru Ida to breve på Jersie.
1369.384Peder Falk skøder sit gods i Vivede til Jens Rødmersen.
1369.385Prioren i Antvorskov lægger en gård i Kelstrup til Stillinge kirke.
1369.386Skøde på gods i Gundslev og Skerne.
1369.387Et pergamentsbrev på en gård i Vester Alling.
1369.388Agnete Jakobsdatters testamente.
[1369-84]389Fru Margrete Eriksdatter, herr Niels Ågesens enke, oplader nogle breve til Torkil Nielsen af Gladsax.
1370. o. 1. januar390Johan v. Münster oplader sin klædeskærerbod i Falsterbo til Arnold Feldhusen.
1370. o. 1. januar391Henrik Polle, Hartvig Porsfelds tjener, erkender at have oppebåret omtrent 40 mark af Otto Lentzeke på sin herres vegne for dennes gods, der var blevet beslaglagt i Lübeck som dansk gods.
forrige næste